Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
PROPUNĂTOR:
CLASA a III-a
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Curcubeul vacanței
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Vacanța” de Emilia Căldăraru
DISCIPLINE INTEGRATE:CLR,AVAP,MM
TIPUL ACTIVITĂȚII:-recapitularea cunoștințelor
COMPETENȚE GENERALE INTEGRATE:
CLR

1.Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


3.Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

MM

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
AVAP

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:

CLR:

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal

MM:

1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul cultural, cu
sesizarea unor diferenţe

AVAP:

2.2.Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite su-porturi(hârtie,confecții textile,ceramică,sticlă


etc.)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE INTEGRATE:

a) Cognitive
CLR
OOC1- să reconstituie o scrisoare din piesele unui puzzle
OOC2- să răspundă corect la diverse întrebări legate de tema activității
OOC3- să citescă corect și expresiv,în ritm propriu,un text la prima vedere
OOC4- să găsească ,în text,însușirile unui cuvânt dat
OOC5- să răspundă corect la ghicitori referitoare la părțile de vorbire studiate
OOC6- să descopere cuvintele ce nu fac parte dintr-un șir de cuvinte date
OOC7- să completeze propoziții cu semnele de punctuație potrivite
OOC8-să completeze un rebus pe baza unor cuvinte și imagini
OOC9- să ordoneze propoziții pentru a obține o scrisoare

AVAP
OOC9- să obțină un plic prin tehnica de lucru variate

MM
OOC10 – să audieze și să intoneze un cântec adecvat temei

b) Psihomotorii
OP1- să adopte o poziție corectă și comodă a corpului pentru scris
OP2- să mânuiască corect instrumentele de lucru și materialele utilizate în timpul activității

c) Afective:
OA1-să manifeste interes în rezolvarea sarcinilor primite
OA2 – să manifeste inițiativă,plăcere și o atitudine degajată în comuni-
carea orală,curajul de a solicita intervenirea în actul comunicării
RESURSE INTERNE

A) CUNOȘTINȚE
a) Ce știm despre redactarea unei scrisori?
b) Ce am învățat despre textul liric?
c) Lucrul cu materiale ușor de prelucrat
d) Interpretarea unui cântecel adecvat temei

B) CAPACITĂȚI INSTRUMENTALE

a) Capacități intelectuale:rezolvarea sarcinilor cu grad diferit de dificultate,concentrarea atenției,dezvoltarea


imaginației crea-toare
b) Capacități comunicative :răspunsul în propoziții la întrebări,
exprimarea verbală corectă
c) Capacități de învățare: ascultarea celui care vorbește,respec- rea etapelor de lucru
d) Capacități de punere în practică a cunoștințelor:observarea, descoperirea modului de rezolvare a
sarcinilor primite adecvate disciplinelor implicate în activitate

C) ATITUDINI ȘI VALORI

a) cultivarea atitudinii pozitive față de învățare


b) atitudinea corectă față de colegi și față de alte persoane din jurul lor
c) capacitatea de evaluare și autoevaluare obiectivă
d) admirația și prețuirea față de natură
e) respectul față de propria muncă,dar și de cea a colegilor

RESURSE METODOLOGICE
a) RESURSE PROCEDURALE
-observația,explicația,conversația,lectura,exercițiul,munca pe perechi ,în echipe,munca
independentă,problematizarea
b) RESURSE MATERIALE
-planșă didactică,manual,fișe de lucru,PC,creioane colorate,
foarfece,lipici,jetoane,etichete,rebus,diplome,

c) FORME DE ORGANIZARE
-AF,AI,AP,AG

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:


- observarea sistematică a comportamentului elevilor,autoevalu-
area,evaluarea orală și scrisă,aprecieri verbale,stimulente,calificative

RESURSE TEMPORALE:
- 40 de minute activitatea propriu-zisă
- 10 minute activitate recreativă

RESURSE BIBLIOGRAFICE:

a) ȘTIINȚIFICE:
-suport de curs ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învă-țare pentru formarea competențelor cheie la
școlarii mici”-2013
- Limba și literatura română-manual pentru clasa a III-a,M.Mihăies-
cu,Ș.Pacearcă,A.Dulman,C.Alexe,O.Brebenel,Editura Intuitext,Bucu-rești,2016
b) OFICIALE:
- programele școlare pentru clasa a III-a aprobate prin OM
nr.3418/19.03.2013
O.O. Momentele lecției Activități de învățare Resurse Evaluare
Moment organizatoric Cadrul didactic pregătește - -
materialele didactice necesare în
timpul desfășurării activității.
Elevii își pregătesc instrumentele și
materialele de lucru.
OOC1 Captarea atenției Se propune elevilor realizarea unui -puzzle - reconstituirea
puzzle.Piesele puzzle-ului reprezintă -lipici corectă a puzzle-ului
părți ale unei scrisori adresată copii- -scrisoare -răspunsul corect la
lor de către prințesa VARA. întrebări
(ANEXA 1) -observația
Elevii vor lucra în echipe de câte 2. -explicația
OOC2 -Ce reprezintă puzzle-ul obținut? -conversația
- Ce este o scrisoare? -exercițiul
- Anunțarea temei și a Se anunță titlul lecției și obiectivele -explicația -
obiectivelor lecției urmărite pe parcursul activității.

Dirijarea învățării Se poartă o discuție pe marginea scri- -observația -răspuns corect la


sorii . -conversația întrebări
-Cui îi este adresată scrisoarea? -scrisoarea
OOC1 - Când a fost scrisă scrisoarea?
-Cine a scris scrisoarea?
- Ce le transmite Vara copiilor?

Se propune elevilor jocul,,Curcubeul -planșa didactică


vacanței”.Vor călători pe curcubeu, -jetoane cu
iar la capătul acestuia se află porțile sarcinile de lucru
Vacanței,pe care vor intra doar dacă -etichete cu cuvinte
vor rezolva corect câteva sarcini. -manual
Pentru fiecare sarcină rezolvată -joc didactic
corect,vor primi câte un cuvânt cu
care vor completa un rebus și vor
descoperi unde îi invită Vara pe copii
în vacanța mare.

Vă invit să începem a noastră călăto-


rie

S-ar putea să vă placă și