Sunteți pe pagina 1din 2

"REABILITARE DN17C"

CALCUL HIDRAULIC
PENTRU POD

Pozitie km: 1+040


Obstacol: Raul Ionu

Calculul s-a facut conform normativ PD95/2002

Se da:
Rugozitatea n= 0.05 ALBIE naturala
Panta hidraulica i= 0.07
Inaltime pod pana la
partea inferioara a
grinzii hp= 2.55 m
Latimea albie sus Bs= 7.00 m
Latimea albie jos Bi= 7.00 m
Inaltime panza apa ha= 2.30 m
Inaltime libera pod hl= 0.25 m

Rezulta:
Arie de scurgere A= (Bi+Bs)xh/1/2 16.11 m2
Perimetru udat P= Bi+2*SQRT(((Bs-Bi)/2)²+ha²) 11.60 m
Raza hidraulica R= A/P 1.39 m
Coeficientul lui Chezi C= R1/6/n 21.12
Viteza de scurgere v= Cx(Rxi)1/2 6.59 m/s
Debitul capabil Q= 0.9*v*A 95.45 m3/s >Q1%=94 m3/s

Intocmit,
ing. Demian Bogdan
"REABILITARE DN17C"

CALCUL HIDRAULIC
PENTRU POD

Pozitie km: 1+040


Obstacol: Raul Ionu

Calculul s-a facut conform normativ PD95/2002

Se da:
Rugozitatea n= 0.05 ALBIE naturala
Panta hidraulica i= 0.07
Inaltime pod pana la
partea inferioara a
grinzii hp= 2.55 m
Latimea albie sus Bs= 7.00 m
Latimea albie jos Bi= 7.00 m
Inaltime panza apa ha= 1.55 m
Inaltime libera pod hl= 1.00 m

Rezulta:
Arie de scurgere A= (Bi+Bs)xh/1/2 10.85 m2
Perimetru udat P= Bi+2*SQRT(((Bs-Bi)/2)²+ha²) 10.10 m
Raza hidraulica R= A/P 1.07 m
Coeficientul lui Chezi C= R1/6/n 20.24
Viteza de scurgere v= Cx(Rxi)1/2 5.55 m/s
Debitul capabil Q= 0.9*v*A 54.22 m3/s >Q5%=53 m3/s

Intocmit,
ing. Demian Bogdan