Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Localitatea


JANDARMERIA ROMÂNĂ Nr. _______
din
Exemplar unic

Entitatea publică
Structura emitentă

REFERAT DE NECESITATE
privind achiziția de _________________________________________________

AVIZAT Adjunct inspector șef/Șeful nemijlocit


VERIFICAT
Şeful structurii de specialitate/Responsabil de credite
*
ÎNTOCMIT Persoana desemnată din cadrul compartimentului de specialitate
* în situația în care Şeful structurii de specialitate nu este responsabilul de credite;

A. Temei legal:
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 cu modificările şi completările
ulterioare.
3. Ordinul M.A.I. nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi
serviciilor în M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.
4. _____________________________________________________________________
______
5. _____________________________________________________________________
______

B. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate


Introduceţi achiziția care face [Produse/servicii/lucrări – astfel cum sunt acestea identificate
obiectul acestui Referat de la nivel de compartiment de specialitate beneficiar al
necesitate achiziţiei]
C. Fundamentarea necesităţii
(Fără a se face rabat, se vor descrie pe larg şi explicit motivele necesităţii achiziţiei precum şi
oportunitatea realizării acesteia precum şi, dacă este cazul, motivele obiective privind urgenţa
efectuării achiziţiei).
(În situația în care achiziția de produse/servicii/lucrări se realizează din fonduri europene
nerambursabile se vor menționa și toate informațiile necesare referitoare la proiectul respectiv):

D. Necesitatea în contextul legislației în achiziții publice


[În această secţiune trebuie să precizaţi ce contracte pentru achiziţia de
produse/servicii/lucrări pot fi atribuite pentru satisfacerea necesităţii.

Obiectul achiziției:
Descrierea obiectului [Introduceţi obiectul contractului:
contractului şi precizarea Exemple:
stadiului în care trebuie să fie 1. furnizarea __________ la sediul autorităţii
rezultatul lucrărilor la sfârşitul contractante/la una din unitățile/structurile
contractului/ stării în care naţionale/regionale/locale care aparţin de autoritatea
trebuie să fie produsele la contractantă;
sfârşitul contractului/ 2. întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul
rezultatelor serviciilor la “…”.]
sfârşitul contractului 3. instalarea şi punerea în funcţiune
________________________
Cantitatea, unitatea de măsură [Introduceţi cantitatea, unitatea de măsură
corespunzătoare și codul CPV corespunzătoare și codul CPV]
Achiziția este/nu este inclusă
în Programul Anual al [Introduceți poziția și numărul]
Achizițiilor Publice

E. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie


achiziţionate
(Se va menționa, în mod detaliat, modalitatea de calcul al prețului unitar estimat. Pot fi
folosite în calculul valorii estimate una din modalitățile de mai jos:
 preţuri de catalog, utilizând cataloage adresate publicului larg pentru produse vândute
în cantităţi substanţiale;
 preţuri de piaţă, acesta fiind un preţ curent stabilit în cursul obişnuit sau normal de
afaceri între cumpărători şi vânzători pe piaţa liberă;
 prin comparaţie cu valoarea contractelor atribuite de alte autorităţi contractante pentru
achiziţia de bunuri/servicii similare;
 valori din achiziţiile din anii anteriori și actualizate cu factorii de inflaţie.
Se vor lua în calcul orice forme de opțiuni și prelungiri ale contractului, dacă este cazul.
Calculul valorii estimate a achiziției se realizează potrivit prevederilor Capitolului 1,
Paragrafului 3, art. 9–25 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Se vor atașa prezentului Referat, documente justificative privind modalitatea de calcul a
valorii.
Ex.: print screen-uri ale prețurilor de catalog/prețurilor de piață etc.)
a) Preț unitar estimat fără T.V.A.:
Valoarea estimată a produselor care
urmează să fie achiziționate de pe piață și [Introduceţi valoarea şi moneda.]
care constituie, ca atare, obiectul achiziției
[Introduceţi sursele de date utilizate pentru
Documentele suport/informaţiile care au
stabilirea preţurilor unitare şi totale ale
fost consultate/utilizate la stabilirea valorii
necesităţilor şi modalitatea în care acestea au
estimate
fost utilizate în stabilirea valorii estimate.]

b) Valoarea totală estimată fără T.V.A.:


Valoarea estimată a produselor care urmează să fie [Introduceţi
achiziționate de pe piață și care constituie, ca atare, valoarea şi
obiectul achiziției moneda.]

c) Până la data prezentului referat nu s-au mai achiziționat/s-au mai achiziționat


produse/servicii/lucrări similare, în valoare de ________ lei.

F. Termen maxim de livrare: ___________________________________________


(Se va justifica, detaliat, de ce este necesară livrarea la data respectivă).

G. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii şi


poziţia bugetară a acestora
Fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii Se înscrie valoarea cu T.V.A.
Sursa de finanţare și, după caz, poziţia în
buget/propunerea de buget (Titlul, art. bug.)

H. Criteriul de atribuire: ___________________


o prețul cel mai scăzut;
o costul cel mai scăzut;
o cel mai bun raport calitate–preț;
o cel mai bun raport calitate–cost;
[Se va alege un singur criteriu de atribuire din cele menționate mai sus.
În cazul în care criteriul de atribuire ales este cel mai bun raport calitate–preț sau cel
mai bun raport calitate–cost se vor determina factorii de evaluare, potrivit prevederilor art.
187 și 188 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv, art. 32 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin
Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, cărora li se vor atribui ponderi relative sau se va stabili
un algoritm de calcul.
În cazul în care criteriul de atribuire ales este costul cel mai scăzut, acesta se va
determina potrivit art. 191 și 192 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
respectiv, art. 33 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016].
I. Tipul angajamentului legal contract/comandă ___________________
Încheierea angajamentului legal (comanda/contract) cu ofertantul a cărui ofertă a fost
declarată conformă din punct de vedere tehnic, iar valoarea acesteia pentru toate produsele
ofertate s-a clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire‚ având în vedere
valoarea estimată a produselor care fac obiectul achiziției.

J. Responsabil de contract _________________________

K. Anexe:
[după caz] La Referatul de necesitate se anexează:
1. Caiet de sarcini/Documentaţia descriptivă/specificații tehnice;
2. Caracteristici pentru produse/lucrări/servicii;
3. Informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități obținute în
urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică.

S-ar putea să vă placă și