Sunteți pe pagina 1din 99

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
I.P. CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

APLICAȚII PRACTICE
la unitatea de curs
ASIGURĂRI ȘI REASIGURĂRI

Chișinău, 2020
Aplicațiile practice la unitatea de curs Asigurări și reasigurări au fost
examinate și aprobate pentru editare la ședința catedrei Finanțe (procesul
verbal nr._________ din _________ și la ședința Consiliului metodico-
științific (proces verbal nr. ________ din ___________________)
Autor:
COLȚA Angela, grad didactic unu, master în Științe ale educației

2
CUPRINS
ARGUMENT 4
TEMA 1: Esența economică, rolul și funcțiile asigurărilor în economia 5
de piață
TEMA 2: Elementele tehnice ale asigurărilor 9
TEMA 3: Contractul de asigurare și elementele tehnice ale asigurării 12
TEMA 4: Societățile de asigurare și rolul lor în sistemul economic 15
TEMA 5: Asigurările culturilor agricole și a animalelor 19
TEMA 6: Asigurarea bunurilor persoanelor juridice și fizice 26
TEMA 7: Asigurarea de viață 37
TEMA 8: Asigurarea facultativă medicală 45
TEMA 9: Asigurarea de răspundere civilă profesională 51
TEMA 10: Asigurarea de răspundere civilă a deținătorilor de 57
autovehicule
TEMA 11: Aisigurarea internațională de răspundere civilă Carte Verde 60
TEMA 12: Asigurarea auto CASCO 62
TEMA 13: Asigurarea aeronavelor 69
TEMA 14: Asigurarea CARGO 74
TEMA 15: Reasigurarea, necesități și forme de manifestare 78
Bibliografie 89

3
ARGUMENT
“Niciodată să nu priveşti studiul ca pe o datorie, ci ca pe un prilej demn de invidiat care te
învață ce înseamnă influenţa eliberatoare a frumuseţii pe tărâmul spiritului, pentru bucuria ta
personală şi beneficiul comunităţii căreia va aparţine munca ta de mai târziu” Albert Einstein
Aplicațiile practice au fost elaborate pentru elevii Centrului de Excelență în Economie și
Finanțe.
Aplicațiile practice pot fi utilizate atât la orele practice, cât și la seminare pentru a
consolida materialul teoretic prevăzut de Curriculum la unitatea de curs Asigurări și reasigurări.
De asemenea aplicațiile practice vor contribui la dezvoltarea abilităților de cercetare și analiză a
activității în domeniul asigurărilor.
Aplicațiile practice vor facilita și moderniza procesul de învățare al elevilor CEEF, vor
permite o mai bună organizare a activității didactice în cadrul orelor la unitatea de curs Asigurări
și reasigurări și vor simplifica munca profesorilor prin reducerea timpului de căutare a
informației necesare pentru lecțiile practice și seminare.

4
TEMA 1: Esența economică, rolul și funcțiile asigurărilor
în economia de piață
1. Definiți noțiunea de:
Asigurare - un sistem de relaţii menite să protejeze interesele personale şi/sau
patrimoniale
ale asiguraţilor prin formarea de fonduri băneşti din contul primelor de asigurare plătite de
asigurat în schimbul cărora asigurătorul îşi asumă obligaţia că la producerea riscului asigurat să-i
plătească asiguratului suma de asigurare sau despăgubirea de asigurare.

2. Identificați și scrieți în spațiul rezervat trei argumente despre necesitatea și


importanța asigurărilor

Necesitatea Importanța
Nevoia de protecție a omului împotriva Oferă locuri de muncă unui număr
calamităților naturale,împotriva consecințelor
mare de persoane.
accidentelor și a oricăror pierderi sau limitări.

Proprietarii de bunuri întreprinzând între sine Participă la sporirea produsului intern brut.
relaţii comerciale, au nevoie de o protejare a
patrimoniului în caz de pierdere sau de
deteriorare a lui în rezultatul producerii
calamităţilor naturale, incendiilor, furtunilor
şi ale altor evenimente aleatorii, ce se produc
în activitatea economică.

Participă la oferta de capital de împrumut pe


piaţa financiară cu resurse băneşti
pe care le pun la dispoziţia băncilor, agenţilor
economici sau autorităţilor publice locale,
prin
îndemnizaţia pe care o acordă asiguraţilor sau
despăgubirea pe care o primeşte persoana
păgubită.

3. Continuați fraza cu informația necesară:


5
a) Principiul mutualității presupune:
• Că la constituirea fondului necesar de bani participă toţi membrii comunităţii de risc, iar
acordarea sumei necesare de bani se efectuează doar numai persoanei, care a avut de
suferit, fapt ce diferenţiază considerabil contribuţiile proprietarilor în fond şi despăgubirile
încasate de către persoanele care au avut de suferit în rezultatul producerii evenimentelor
aleatorii.
b) Scopul asigurării constă în:
• Compensarea sau prevenirea pagubelor produse de calamităţile naturale şi accidente.
c) Metoda asigurării constă în:
• Crearea unei comunităţi de risc toate acestea fiind materializate prin formarea şi
utilizarea fondului de asigurare.

4. Completați spațiile libere cu exemple de pagube, având caracter:


a) Obiectiv :
• Cutremure de pământ, secetă, alunecări de teren, uragane, furtuni, grindină, deces, etc.
b) Subiectiv :
• Neglijenţă, neatenţie, grabă, accidente provocate de oameni, etc.

5. Identificați și scrieți în spațiul rezervat posibilitățile de combatere ale fenomenelor


și evenimentelor generatoare de pagube:
1. Evitarea sau prevenirea riscului;
• Selectarea măsurilor capabile să facă imposibilă producerea riscului. (de ex. renunţarea la
cultivarea, în anumite zone, a acelor plante care sunt deosebit de sensibile la grindină şi
cultivarea altor plante mai rezistente în zonele respective, evitarea practicării unor meserii
de către persoanele predispuse a contacta anumite boli profesionale etc. 

2. Limitarea pagubelor provocate de riscurile produse;


• După producerea evenimentelor distructive, însă înainte ca acestea să se fi încheiat,
persoanele interesate sunt obligate să ia măsuri pentru limitarea pagubelor produse de
riscurile asigurate. (de ex la stingerea şi localizarea incendiilor, aplicarea de tratamente
curative persoanelor care au suferit accidente ori s-au îmbolnăvit, pierzându-şi capacitatea
de muncă).

3. Crearea de rezerve în vederea acoperirii pe seama resurselor proprii a eventualelor


pagube;
• Formarea unor fonduri de rezervă in vederea acoperirii, pe seama resurselor proprii, a
eventualelor pagube presupune constituirea de către unitatea economică a unui fond de
rezervă, pe care să-l folosească pentru acoperirea pagubelor provocate de calamităţi sau de
accidente.(autofinanţarea).

4. Trecerea riscului pe seama altor persoane.


• Se poate realiza în condiţiile în care persoana fizica sau juridica ameninţată de un risc
oarecare (sau de un complex de riscuri) este de acord să plătească o suma de bani unei altei
persoane (de regula o companie specializată în asigurări), iar acesta se angajează sa suporte
paguba provocata de riscul (complexul de riscuri) respectiv.

6
6. Pentru fiecare tip al fondului de asigurare din coloana A, caracterizați specificul
acestuia în coloana B
A B
1. Fonduri de rezervă Are la bază autoasigurarea, care se manifestă
constituite individual
prin fondul de risc. Îtreprinderile constituie un asemenea
fond în mărime de 15% din capitalul
social. Teoretic acest fond ar trebui să fie egal cu valoarea
întregului patrimoniu al întreprinderii,
practic însă este imposibil şi neeficient pentru societate.

2. Fonduri de rezervă şi/ sau Se constituie din contul mijloacelor generale de stat şi este
de asigurare constituite în destinat pentru a garanta recuperarea daunei, lichidarea
mod centralizat consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, care
constituie o situaţie extremală, cauzând distrugeri şi victime
umane de proporţii foarte mari. Este constituit atât sub formă
materială (combustibil, produse alimentare etc.) cât şi în
formă bănească, rezerve financiare publice.
Prerogativa gestionării fondului centralizat îi revine
guvernului.

3. Fonduri de rezervă propriu Se realizează prin intermediul unor organizaţii


zise
specializate (societăţi de asigurare–reasigurare, brocheri în
asigurări, organizaţii de asigurare
mutuale etc.) Fondul se constituie în mod descentralizat, pe
seama contribuţiei persoanelor fizice
sau juridice (prime, cotizaţii), dar se utilizează centralizat
pentru acoperirea pagubelor suferite de
asiguraţi. Acest fond se bazează pe principiul mutualităţii.

7. Alegeți varianta completă şi corectă de răspuns prin încercuire:


Funcţia de repartiţie
1) Este o funcţie complimentară a asigurărilor;
2) Este o funcţie principală a asigurărilor;
3) Urmăreşte modul cum se încasează şi primele de asigurare şi alte venituri;
4) Se manifestă în procesul de dirijare a fondurilor de asigurare;
5) Se manifestă în procesul de dirijare a fondurilor de asigurare către destinaţiile sale legale.
Varianta corectă de răspuns este:

7
a 2+3+5 c 2+4+5 e 2+4+1
b 3+5+1 d 1+3+2 (f) 1+4+5

8. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


La asigurarea sub aspect economic:
a) Fondul de asigurare îmbracă forma bănească;
b) Fondul de asigurare se formează în mod descentralizat pe seama primelor de
asigurare;
c) Asigurarea presupune existenţa unei comunităţi de risc;
d) Toate cele trei variante de mai sus;+++++
e) Asigurarea îmbracă forma unei ramuri prestatoare de servicii.

9. Identificați și scrieți în spațiul rezervat funcțiile asigurărilor:


1. Funcţia de repartiţie se manifestă în procesul de formare a fondului de asigurare, la
dispoziţia societăţii pe seama primelor de asigurare şi în procesul de dirijare a fondului către
destinaţiile sale legale.
2. Funcţia de control urmăreşte modul în care se încasează primele de asigurare şi alte
venituri ale societății de asigurare, cum se efectuiază plăţile, despăgubirile, cum sunt respectate
drepturile cuvenite asiguraţilor dacă sunt îndeplinite la timp obligaţiile financiare ale companiei
de asigurare.
3. Funcţia de compensare a pagubelor pricinuite de calamităţile naturale şi de accidente şi
plata unor sume asigurate atunci, când în viaţa asiguraţilor intervin anumite evenimente. Această
funcţie a stat la baza apariţiei şi dezvoltării asigurărilor pe plan naţional şi internațional.
4. Funcţia de prevenire a pagubelor se exercită pe două căi principale:
a) Prin finanţarea unor activităţi de prevenire a calamităţilor şi accidentelor (construirea
digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor, lucrări de împăduriri, desecări, irigaţii, finanţarea
unor programe educaţionale pentru asiguraţi).
b) Prin stabilirea unor condiţii de asigurare, care să oblige asiguratul la conduita preventivă
permanentă (decăderea din drepturi de despăgubire în cazul neîndeplinirii unor măsuri de
prevenire sau de eliminare a pagubei, participarea asiguratului la acoperirea unei părţi din
pagubă).
5. Funcţia financiară, care este tot mai importantă în ultimele două decenii. Asigurarea este
apreciată ca fiind una din pârghiile sistemului financiar. Încasarea primelor de asigurare are loc
pe
parcursul exerciţiului financiar şi scadenţa la începutul anului de referinţă. Plata despăgubirilor şi
a sumelor asigurate cuvenite se face treptat pe tot parcursul anului, pe măsura apariţiei şi
argumentării necesităţilor plăţilor.
6. Funcţia educativă urmărește modul în care bunurile asigurate să fie păstrate în bune
condiții.

10. Pentru fiecare concept de asigurare din coloana A, scrieți abordarea acetuia în
coloana B
A B
Din punct de vedere juridic Insemna că asigurarea trebuie să capete o formă juridică,
care rezultă dintr-un contract ca lege a părţilor şi din legea
propriu zisă emisă de puterea legislativă.
Astfel, contractul de asigurare şi legea de organizare a
asigurărilor, constituie izvoarele de drepturi şi obligaţii
8
între asigurat şi asigurător.

Din punct de vedere economic Ar însemna constituirea fondului de asigurare în formă


bănească, descentralizat, adică la nivel de societate de
asigurare pe seama primelor de asigurare încasate.
Constituirea și utilizarea fondului de asigurare implică
relaţii economice între părţi prin fluxurile băneşti care
presupune încasarea primelor de asigurare şi apoi plata
despăgubirilor aferente.

Din punct de vedere financiar Se poate aprecia că asigurarea se constituie într-un


intermediar financiar între persoanele asigurate care plătesc
eşalonat primele de asigurare şi persoanele fizice sau
juridice care au nevoie de resurse financiare suplimentare.

11. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


a) Potrivit Legii Cu privire la asigurări, obiectul asigurării îl reprezintă:
1. Persoana asiguratului sau a beneficiarului asigurării, cu viaţă, sănătatea şi capacitatea lor
de muncă (asigurarea de persoane);++++
2. Bunuri credite şi garanţii pierderi financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor
juridice (asigurarea de bunuri);++++
3. Răspunderea pe care asiguratul o poartă faţă de persoanele fizice sau persoanele juridice
pentru prejudiciile cauzate lor (asigurarea de răspundere civilă).++++

b) Mărimea capitalului statutar minim necesar înființarii unei societăți de asigurare


este:
a) 10 mln. lei;
b) 13 mln. lei;
c) 15 mln lei.+++++

c) Sursele de formare a fondului propriu – zis sunt:


a) Impozitele şi taxele
b) Primele de asigurare
c) Veniturile individuale

12. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


Pericolele la care este supus omul sunt:
a) Forţele naturii;
b) Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii;
c) Activitatea necorespunzătoare a omului în mediul complex în care el trăieşte;
9
d) Atacul rozătoarelor;
e) Primele trei variante.

13. Apariția asigurărilor în Republica Moldova :

TEMA 2: Elementele tehnice ale asigurărilor


1. Explicați noțiunile:
a) Asigurat
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
b) Beneficiar__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
c)
Contractant__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

2. În baza graficului T, explicați deosebirile dintre suma de asigurare și valoarea


reală
a bunurilor
Suma de asigurare Valoarea reală
1. 1.

2. 2.

3. Pentru fiecare principiu din coloana A, scrieți relația de calcul în coloana B


A B
Principiul răspunderii
proporţionale

Principiul primului risc

10
Principiul răspunderii limitate

4. Completați spațiile libere cu noțiunile potrivite:


a) După domeniul la care se referă asigurările se împart în:
____________________________________________________________________________ ;
b) După forma juridică de realizare, asigurările se grupează în:
_____________________________________________________________________________;
c) După sfera de cuprindere în profil teritorial, asigurările se pot grupa în:
____________________________________________________________________________ ;
e) După felul raporturilor ce se stabilesc între subiecți, asigurările se pot grupa în:
_____________________________________________________________________________;
5. Identificați și scrieți în spațiul rezervat casificarea asigurărilor conform informației
CNPF
Obligatorii Facultative
1. 1.

2. 2.

3. 3.

6. Identificați și scrieți în spațiul rezervat cinci deosebiri dintre asigurările prin


efectul legii şi a celor facultative
Asigurările prin efectul legii Asigurările facultative facultative
1. 1.

11
2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

7. Identificați și scrieți în spațiul rezervat deosebirea dintre francisa deductibilă și cea


atinsă
Franciza deductibilă Franciza atinsă
1. 1.

2. 2.

8. Rezolvați exercițiul:
Un cetăţean proprietar al unui apartament, proprietate personală, în valoare de 900 000 lei,
l-a asigurat împotriva tuturor riscurilor, pe timp de un an, la suma de 750 000 lei. Cota de primă
este de 0,6%. În urma producerii riscului asigurat s-a produs o pagubă în valoare de 550 000 lei.
De calculat:
1. Prima de asigurare;
2. Despăgubirea de asigurare prin metoda primului risc şi răspunderii proporţionale.
Rezolvare:
1.
2.
3.

9. Rezolvați exercițiul:
Un cetăţean proprietar al unui apartament, proprietate personală, în valoare de 1 000 000
lei, l-a asigurat împotriva tuturor riscurilor, pe timp de un an, la suma de 800 000 lei. Cota de

12
primă este de 0,6%. În urma producerii riscului asigurat s-a produs o pagubă în valoare de
600 000 lei.
Contractul prevede o franşisă deductibilă de 10% şi în urma producerii sinistrului au
rezultat materiale recuperabile şi refolosibile în valoare de 100 000 lei.
De calculat:
1. Despăgubirea de asigurare prin metoda răspunderii proporţionale.
Rezolvare:
1.

10. Rezolvați exercițiul:


Un cetăţean, proprietar al unui apartament, proprietate personală, în valoare de 1 000 000 lei,
l-a asigurat împotriva tuturor riscurilor, pe timp de un an, la suma de 750 000 lei. Cota de primă
este de 0,6%. În urma producerii riscului asigurat s-a produs o pagubă în valoare de 550 000 lei.
În urma inspecţiei de daună s-a constatat că au rezultat materiale recuperabile şi refolosibile în
valoare de 150 000 lei.
De calculat:
1. Despăgubirea de asigurare prin metoda primului risc şi răspunderii proporţionale.
Rezolvare:
1.
2.

11. Identificați și scrieți în spațiul rezervat elementele asigurării


1. 8.
2. 9.
3. 10.
4. 11.
5. 12.
6. 13.
7. 14.

TEMA 3: Contractul de asigurare și elementele tehnice ale asigurării


1. Definiți noțiunea de:
Contract de asigurare ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Pentru fiecare caracter juridic din coloana A, caracterizați descrierea acestuia în


coloana B
13
Caracter juridic Descrierea
1. Personal

2. Consesual

3. Sinalagmatic

4. Unic

5.Oneros

6.Succesiv

7. Aleatoriu

8. Adeziune

9. Bunăvoinţă

3. Identificați și enumerați elementele contractului de asigurare:


1.___________________________________________________________________________;
2.___________________________________________________________________________;
3.___________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________;
6.___________________________________________________________________________;
7.___________________________________________________________________________;
8.___________________________________________________________________________;
9.___________________________________________________________________________;
10. _________________________________________________________________________ .

4. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


Contractul special poate fi încheiat:
a) La început
b) Pe parcurs

14
5. Identificați și scrieți în spațiul rezervat care sunt efectele contractului de asigurare
a) Drepturile:
Asiguratului Asigurătorului
Până la producerea riscului asigurat
1. 1.

2. 2.

După producerea riscului asigurat


1. 1.

2. 2.

b) Obligațiile:
Asiguratului Asigurătorului
Până la producerea riscului asigurat
1. 1.

2. 2.

3. 3.

După producerea riscului asigurat


1. 1.

2. 2.

3. 3.

6. Identificați și scrieți în spațiul rezervat modurile de încetare a contractului

Obișnuite Neobișnuite
15
1. 1.

2. 2.

3. 3.

7. Alegeţi, prin încercuire, varianta falsă de răspuns


Contractarea unei asigurări poate avea loc în condițiile în care se îndeplinesc
simultan următoarele cerințe:
a) Fiecare parte să aibă libertatea de a accepta și de a refuza oferta;
b) Fiecare parte să posede ceva valoros pentru cealaltă parte;
c) Existența minimum a două părți participante la contractare;
d) Capacitatea fiecărei părți de a pune la dispoziție serviciul;
e) Fiecare parte să fie obligată să respecte legislația în vigoare.
8. Alegeți varianta completă şi corectă de răspuns prin încercuire:
Contractul de asigurare îşi pierde valabilitatea atunci când:
1. Şansa de realizare a evenimentulu este de 100%;
2. Şansa de nerealizare a evenimentului este de 100%;
3. Şansa de nerealizare a evenimentului este de 50%;
4. Şansa de realizare a evenimentului este de 50%;
5. A expirat durata asigurării.
Varianta corectă de răspuns este:
a 1+4 c 1+5 e 3+5
b 1+2 d 3+4 f 2+5

9. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


În domeniul asigurărilor, cazul asigurat este:
a) Evenimentul asigurat care s-a produs şi pentru înlăturarea consecinţelor lui s-a încheiat
asigurarea;
b) Un eveniment viitor ;
c) Un eveniment care s-a produs prin fapta intenţionată a beneficiarului asigurării;
d) Un eveniment posibil de a se produce.

10. Alegeți varianta completă şi corectă de răspuns prin încercuire:


Contractul de asigurare se poate dovedi prin
1. Martori;
2. Emiterea şi înmânarea unui document de asigurare;
3. Plata primei de asigurare;
4. Un început de dovadă scrisă
Varianta corectă de răspuns este:
a 1+2 c 2+4 e 4+1
b 1+3 d 3+4 f 2+3

16
11. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:
Neîndeplinirea obligaţiei de înştiinţare a asigurătorului despre producerea
evenimentului asigurat, în termenul prevăzut în contractul de asigurare:
a) duce la rezilierea contractului de asigurare;
b) acordă asigurătorului dreptul de a refuza plata îndemnizaţiei, dacă din acest motiv nu a putut
determina cauza producerii evenimentului asigurat şi întinderea pagubei;
c) acordă asigurătorului, în toate situaţiile, dreptul de a refuza plata îndemnizaţiei;
d) permite asigurătorului să diminueze îndemnizaţia de despăgubire;
e) conduce la decăderea din drepturi a asiguratului.

12. Alegeți varianta completă şi corectă de răspuns prin încercuire:


Contractul de asigurare se reziliează de drept dacă:
1. Înainte de a începe obligaţia asigurătorului, riscul asigurat nu s-a produs sau producerea lui a
devenit posibilă;
2. După începerea obligaţiei asigurătorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibilă;
3. Sumele datorate de asigurat, cu titlu de primă, nu sunt plătite în termenul prevăzut în contract;
4. Bunul asigurat este înstrăinat, în lipsa de prevedere contrară în contractul de asigurare;
5. Suma asigurată este mai mare decât valoarea reală a bunului.
Varianta corectă de răspuns este:
a 1+2 c 2+4 e 4+1
b 1+5 d 3+4 f 5+3
TEMA 4: Societățile de asigurare și rolul lor în sistemul economic
1. Identificați și scrieți în spațiul rezervat care sunt documentele necesare înființării
unei societăți de asigurare

1._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
2._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
3._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
4._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
5._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
6________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

2. Caracterizați activitatea asigurătorului conform legislației


a)  Fondatorii şi acţionarii asigurătorului (reasigurătorului)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

b) Capitalul statutar minim al asigurătorului (reasigurătorului


17
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

c) Suspendarea licenţei
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

d) Retragerea licenţei
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

3. Pentru fiecare tip de organizație din coloana A, caracterizați descrierea acesteia în


coloana B

Tipuri Caracteristici
1. Organizații de
asigurare de tip
mutual

2. Tontinele

3. Societățile
cooperatiste

18
4. Organizațiile
frățesti

4. Explicați noțiunile:
a) Agentul de asigurare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

b) Agentul bancassurance
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

c) Brokerul de asigurare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
5. În baza graficului T, explicați deosebirile dintre agent și broker în asigurări

Agent Broker
1. 1.

2. 2.

3. 3.

19
4. 4.

5. 5.

6. 6.

6. Analizați activitatea companiilor de asigurări prin minim patru argumente,


utilizănd metoda SWOT

20
7. Pentru fiecare profil din coloana A, caracterizați agentul de asigurare în coloana B
A B
Promotor

Economist

Manager

Psiholog

8. Completați spațiile libere cu informația necesară:


Brokerul de asigurare trebuie să întrunească următoarele condiţii:
1._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
2._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
3._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
9. Alegeţi, prin încercuire, varianta falsă de răspuns
Agentul de asigurare întrunește următoarele condiții:
a) lucrul unui agent de asigurare poate servi drept teren de antrenament pentru cei care vor
să se testeze în activitatea de întreprinzător;

21
b) multe contracte de asigurare se termină înainte de a se începe din cauza stării
psihologice a agentului de asigurare;
c) prima impresie se formează în primele minute şi în continuare toate relaţiile se
determină în dependenţă de aceasta;
d) agentul nu va avea plăcerea de a trăi pe un salariu fix, venitul lui va depinde de
rezultatul dinamismului abilităţilor şi norocului;
e) agentul de asigurare este o persoană juridică, prezentată în rolul consultantului
asiguratului la contractarea asigurării cu o societate de asigurare reieşind din stabilitatea
financiară a operaţiunilor acesteia din activitatea condiţiilor contractului pentru asigurat, precum
şi din alţi factori.
TEMA 5: Asigurările culturilor agricole și a animalelor
1. Alegeţi, prin încercuire, varianta corectă de răspuns
Obiectul asigurării culturilor agricole îl reprezintă:
a) Culturile agricole în general;
b) Rodul viilor;
c) Rodul pomilor fructiferi;
d) Rodul hameiului;
e) Toate variantele de mai sus

2. Enumerați etapele de calcul a primei de asigurare a culturilor agricole:


1.___________________________________________________________________________;
2.___________________________________________________________________________;
3.___________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________;
5.___________________________________________________________________________.

3. Enumerați etapele de evaluare a pagubei a asigurărilor culturilor agricole:


1.___________________________________________________________________________;
2.___________________________________________________________________________;
3.___________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________.

4. Rezolvați exercițiul:
Gospodăria agricolă „Agroprim” s-a adresat cu o cerere de a asigura recolta culturilor
agricole. De calculat prima totală de asigurare plătită de asigurat şi despăgubirea pentru fiecare
cultură în parte, ştiind că recolta reală pentru grâu este de 36,8q, pentru porumb -39,15q, iar
pentru sfecla de zahăr – 59,80q
Denumirea Recolta pe 1 ha Prețul Supra Francisa Cota
culturilor atinsă tarifară
2016 2017 2018 2019 fața
Grâu 35,5 - 25 40 120 120 30 000 1,7
Porumb 60 75 Dt 70 75 150 40 000 0,9
Sf. de zahăr 110 115 105 120 50 300 800 000 1,1

22
Rezolvare:

Denumirea Rezultatul operaţiunilor efectuate


culturilor I II III IV V VI VII
Grâu
Porumb
Sf.de zah.

În baza rezultatelor obţinute formulaţi concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Rezolvați exercițiul:
Gospodăria agricolă „Agrocoop” s-a adresat cu o cerere de a asigura recolta culturilor
agricole. De calculat prima totală de asigurare plătită de asigurat și despăgubirea pentru fiecare
cultură în parte, știind că recolta reală pentru mazăre este de 32 q, pentru cartofi 40,30q, iar
pentru ovăs 55,70q.
Denumirea Recolta pe 1 ha Preţul Supra Franşiza Cota de
culturilor faţa deduct primă
2016 2017 2018 2019
Mazăre 49,3 - 31,2 20 120 95 25 000 1,7
Cartofi 50 65 Dt 50 75 150 8 700 0,9
Ovăs - 80 90 Dt 55 250 5 000 1,1

Rezolvare:

Denumirea Rezultatul operaţiunilor efectuate


culturilor I II III IV V VI VII
Mazăre
Cartofi
Ovăs

În baza rezultatelor obţinute formulaţi concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


Nu sunt cuprinse în obiectul asigurării animalelor:
a) Animalele ameninţate, din diferite cauze, de îmbolnăvire sau pieire;
b) Animalele rahitice, istovite sau bolnave;
c) Animalele din localităţile în care s-a stabilit carantină;
d) Toate variantele de mai sus.

7. Identificați și scrieți în spațiul rezervat cinci deosebiri dintre asigurările culturilor


agricole și ale animalelor
23
Asigurări de culturi agricole Asigurări de animale
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

8. Rezolvați exercițiul:
O gspodărie agricolă îşi asigură culturile agricole de toate calamităţile naturale. În urma
neatenţiei lanul afost cuprins de flăcări, fiind distrus parţial. Recolta reală 35q la ha, recolta
medie 40 q la ha, preţul 60 lei. Culturile au fost distruse pe toată suprafaţa de 100 ha.
De calculat:
1. Despăgubirea acordată de asigurător
Rezolvare:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Rezolvați exercițiul:
În urma unui vânt puternic, însoțit cu ploaie și grindină un lan de grâu a fost culcat parţial
la pământ. Recolta reală 35q la ha, recolta medie 30q la ha. Preţul este de 50 lei. Grâul a fost
distrus pe toată suprafaţa de 120 ha.
De calculat:
1. Despăgubirea acordată de asigurător
Rezolvare:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Rezolvați exercițiul:
Două văcuţe în vârstă de patru luni fiecare, în valoare de 5 mii lei fiecare, aparţinând unei
gospodării ţărăneşti, au fost asigurate pentru suma de 3 mii lei fiecare, împotriva tuturor
riscurilor. În urma producerii unui risc asigurat ambele animale au pierit, recuperându-se produse
din carne în valoare totală de 5 mii lei.
De calculat:
24
1. Paguba înregistrată;
2. Îndemnizaţia de asigurare plătită de asigurător.

Rezolvare:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Alegeți varianta completă şi corectă de răspuns prin încercuire:
Cotele de primă tarifară pentru asigurările de animale se stabilesc în funcţie de:
1. Specie 4. Număr de animale
2. Rasă 5. Număr de daune înregistrate
3. Vârstă 6. Alte criterii
Varianta corectă de răspuns este:
a) 1+2+3; c) 1+2+4 e) 1+4+5
b) 4+5+6 d) 2+4+5 f) 1+2+6

12. Alegeți varianta completă şi corectă de răspuns prin încercuire:


În asigurarea animalelor, se acordă despăgubiri în cazul în care:
a) Animalele au pierit datorită unei furajări insuficiente;
b) Animalele au fost sacrificate pentru hrana oamenilor
c) Animalele au pierit datorită unei boli infecţioase
d) Animalele au pierit datorită operaţiunilor militare;
e) Animalele au pierit datorită unui accident
Varianta corectă de răspuns este:
1) c+d 3) b+d 5) a+d
2) c+e 4) b+e 6) a+b

13. Completați spațiile libere cu informația necesară:


a) Cotele de primă pentru asugurările agricole sunt stabilite _____________________________
în funcție
de___________________________________________________________________;
b) Despăgubiri pentru asigurările agricole se acordă în limita ____________________________
după_________________________________________________________________________;
c) Contractului de asigurare la asigurările agricole se încheie în baza ______________________
şi se consideră încheiat __________________________________________________________;

14. Identificați și scrieți în spațiul rezervat care sunt efectele contractului


asigurărilor de animale
Răspunderea asiguratului Răspunderea asigurătorului
1. 1.

25
2. 2.

3. 3.

4. 4.

15. Completați spațiile libere cu informația necesară:


La întocmirea actului de constatare a pagubelor împreună cu reprezentanţii
Asiguratului şi al serviciului veterinar de stat după caz, se va verifica iniţial dacă:

1._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

16. Pentru fiecare afirmaţie din prima coloană, scrieţi A/F în spaţiul rezervat în a
doua coloană.
În cazul asigurării animalelor, se acordă despăgubiri pentru:
1 Animalele au pierit datorită unei furajări insuficiente;
2. Animalele au fost sacrificate pentru hrana oamenilor;
3. Animalele au pierit datorită unei boli infecţioase care a apărut după încheierea
contractului;
4 Animalele au pierit în timpul traversării unui drum pe timp de noapte din cauza
vitezei excesive a unui autovehicul;
5 Animalele au pierit datorită operaţiunilor militare;
6. Animalele asigurate au fost atacate de animalele sălbatice;
7. Animalele au pierit datorită unei furtuni cu ploaie pe imaşul unde păşteau;
8 Animalele au pierit datorită bolilor infecţioase apărute pe teritoriul RM.

17. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


Nu sunt cuprinse în obiectul asigurării animalelor:
a) Animalele ameninţate, din diferite cauze, de îmbolnăvire sau pieire;
b) Animalele rahitice, istovite sau bolnave
c) Animalele din localităţile în care s-a stabilit carantină;
d) Toate variantele de mai sus.
26
18. Completați spațiile libere cu informația necesară:
Procesul verbal de constatare a pagubelor va include:

1._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

19. Enumerați minim trei momente când culturile agricole nu vor fi supuse asigurării
1.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
20. Acesați pagina web https://www.cnpf.md/ro/asigurari și analizați situația
asigurărilor culturilor agricole și ale animalelor pe ultimii doi ani.
Completați următorul tabel:

Companiile care practică asigurări agricole și de animale


Asigurări agricole Asigurări de animale

27
Prime încasate pe ultimii doi ani
Asigurări agricole Asigurări de animale

20______ 20______ Abaterea 20______ 20______ Abaterea

Despăgubiri acordate în ultimii doi ani


Asigurări agricole Asigurări de animale

20______ 20______ Abaterea 20______ 20______ Abaterea

În baza datelor din tabel formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

21. Descrieți modalitatea acordării subvențiilor după următorul algoritm:


a) Pasibili de subvenționare
_____________________________________________________________________________
28
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Criteriile speciale de eligibilitate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) Costuri şi bunuri neeligibile
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Drepturile și obligațiile producătorilor agricoli solicitanţi şi beneficiari de subvenţii
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TEMA 6: Asigurarea bunurilor persoanelor juridice și fizice
1. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:

29
a) Asigurarea de bunuri se poate efectua numai în beneficiul proprietarului de bunuri dacă legea
sau contractul nu prevede altceva;
b) Suma asigurată în unele cazuri poate depăşi valoarea reală a bunurilor;
c) Asigurătorul este în drept de a verifica starea de întreţinere a bunurilor;
d) Pentru Asigurat funcţionează funcţia educativă;
e) Despăgubirea nu poate depăşi valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat şi
nici cuantumul prejudiciului real acordat.

2. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


Asigurătorul este în drept să refuze deplin sau parţial despăgubirea în cazul:
a) Producerii de pagube ca urmare a unor accţiuni intenţionate ale asiguratului orientate spre
provocarea sau facilitatea producerii evenimentului asigurat, cu excepţia de apărare a vieţii,
sănătăţii, onoarei şi demnităţii;
b) Producerii de pagube ca urmare a unei infracţiuni intenţionate comise de asigurat lagate direct
de producerea evenimentului asigurat;
c) Comunicări intenţionate de informaţii false către asigurător sau necomunicări a datelor
cunoscute de asigurat ce vizează interesele de asigurare, dacă circumstanţele tăinuite se află în
raport de cauzalitate cu producerea evenimentului asigurat.

3. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


Dacă pentru unul şi acelaş bun sunt încheeate mai multe contracte de asigurare, care
în ansamblu depăşesc valoarea reală a bunului:
a) Fiecare Asigurător este obligat să plătească partea din prejudiciu egală cu raportul dintre suma
asigurată prin contract şi valoarea totală a sumelor asigurate prin toate contractele;
b) Asiguratul nu poate încasa o despăgubire mai mare decât prejudiciul efectiv;
c) Asiguratul este obligat să declare existenţa unor alte asigurări pentru acelaş bun la diferiţi
asigurători;
d) Asiguratul nu are obligaţia de a anunţa asigurătorul despre existenţa altor contracte încheiate
pentru unul şi acelaş bun.

4. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


Un bun a fost asigurat la un Asigurător pentru 10 mil. lei, iar la un alt asiguraător pentru 20
mil. lei . Se produce riscul asigurat şi se înregistrează pierderea totală a bunului. Paguba este
evaluată la 30 mil. lei.
Despăgubirea se va suporta:
a) În mod egal de către cei doi asigurători;
b) 2/5 din pagubă va fi suportată de primul asigurător, iar 3/5 din pagubă de cel de-al doilea
asigurător;
c)1/3 din pagubă va fi suportată de primul asigurător, iar 2/3 din pagubă de cel de-al doilea
asigurător;
d) 2/3 din pagubă va fi suportată de primul asigurător, iar 1/3 din pagubă de cel de-al doilea
asigurător;
5. Pentru fiecare principiu din coloana A, caracterizați esența acestuia în coloana B
A B

30
Universalitatea

Integralitatea

Realitatea

Despăgubirea

Mutualitatea

6. Explicați noțiunile:
a) Locaţiune
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

b) Uzufruct
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

c) Comodat
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

d) Asigurarea dublă
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
31
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

7. Pentru fiecare obiect al asigurării din coloana A, dați exemple în coloana B


A B
Construcţii

Bunuri
personale

Bunuri casnice

Bunuri casabile

Animale

8. Caracterizați situaţiile în care şi alte persoane pot avea interes asigurabil asupra
bunurilor:

a) Proprietate în comun;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

b) Proprietate ipotecată;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
32
c) Proprietate închiriată;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
d) Proprietate aflată în custodie;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

9. Rezolvați exercițiul:
Întreprinderea X şi-a asigurat marfa în 4 companii de asigurare, conform:
1. Compania A Suma de 100 000 lei;
2. Compania B suma de 90 000 lei;
3. Compania C suma de 110 000 lei;
4. Compania D Suma de 80 000 lei.
În urma incendiului marfa a fost arsă în sumă de 60 000 lei
De calculat:
1. Despăgubirea achitată de fiecare societate de asigurare în conformitate cu legea
Rezolvare
1.

2.

3.

10. Rezolvați exercițiul:


Se cunosc următoarele informaţii referitoare la un contract de asigurare a imobilelor:
Valoarea reală a bunului – 900 000 lei
Suma asigurată – 600 000 lei
Paguba parţială produsă – 300 000 lei
Valoarea materialelor recuperabile 50 000 lei
Știind că acest contract prevede:
a) o franşiză deductibilă de 20 000 lei
b) o franşiză atinsă de 40 000 lei
De calculat:
1. Despăgubirea de asigurare în cazul ambelor franșize
Rezolvare
33
1.

2.

În baza datelor formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. Rezolvați exercițiul:


Se cunosc următoarele date despre un contract de asigurare a unui imobil:
Vr- 900 000 lei;
Sa- 700 000 lei;
Fr. d- 10 000 lei.
Se produc următoarele riscuri:
Incendiu ce produce o pagubă de 9 000 lei în prima lună;
Inundaţie ce produce o pagubă de 8 000 lei în a treia lună;
Apartamentul este asigurat împotriva tuturor riscurilor
De calculat:
1. Despăgubirea de asigurare
Rezolvare
1.

2.

În baza datelor formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


Obiectul asigurării la asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a răspunderii
constructorului cuprinde:
a) Bunurile încorporate în obiectivul de construcţii –montaj în curs de execuţie;
b) Materiale aduse pe şantier necesare realizării lucrării;
c) Instalaţii şi echipamentel de construcţie;

34
d) Maşinile de construcţie;
e) Cheltuielile de curăţire a terenului.

13. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


Un bun este proprietatea unei persoane”X” şi se află depozitat în baza unui contract
legal, într-un spaţiu aparţinând altei persoane. Depozitarul:
a) Poate încheia un contract de asigurare, avînd ca obiect bunul, cu condiţia că suma asigurată să
corespundă valorii reale a bunului;
b) Poate încheia un contract de asigurare avînd ca obiect bunul respectiv, în limita interesului
propriu;
c) Poate încheia uncontract de asigurare avînd ca obiecr bunul respectiv, doar că proprietarul nu
a făcut acest lucru;
d) Poate încheia un contract de asigurare avînd ca obiect bunul cu condiţia să deţină acordul
proprietarului acestuia
e) Nu poate încheia un contract de asigurare avînd ca obiect bunul respectiv.
14. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:
În cazul asigurării clădirilor construcţiilor, echipamentelor, precum şi a altor bunuri,
asigurătorul acordă despăgubiri pentru:
a) Pagube produse bunurilor puse la căldură sau foc, pentru prelucrare;
b) Pagube produse datorită pierderiii sau dispariţiei bunurilor asigurate, necauzate direct de
riscuri asigurate;
c) Cheltuieli reclamate de curăţarea locului unde s-a produs paguba, în măsura în care nu sunt în
legătură cu riscurile asigurate şi nici necesare pentru executarea lucrărilor de reparaţii;
d) Pagubele produse numai de fermentaţie, oxidare, căldură, afumare, pătare ori pârlire,
provenite dintr-o sursă normală de căldură;
e) Pagube produse clădirilor sau altor construcţii fiind izbite de către un vehicul.

15. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


Un bun face obiectul unui contract de asigurare despre care se cunosc:
Sa - 100 000 lei, Ct - 1,5%, Durata 1 an
Producerea riscului asigurat în cursul anului generează o pagubă de 50 000 lei. Valoarea
bunului la momentul producerii evenimentuli fiind de 15 000 lei. În aceste condiţii cu începere
de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurării:

a) suma asigurată se diminuează cu valoarea despăgubirii, iar prima de asigurare nu se modifică;


b) suma asigurată şi prima de asigurare rămân nemodificate;
c) suma asiguratză se diminuează cu valoarea pagubei, iar prima de asigurare se modifică în mod
corespunzător;
d) suma asigurată se diminuează cu valoarea pagubei, iar prima de asigurare nu se modifică;
e) suma asigurată se micşorează, iar prima de asigurare se modifică în mod corespunzător

16. Rezolvați exercițiul:


Casa construită din piatră în anul 1990, acoperişul din ardezie are lungimea de 10 metri,
lăţimea de 8 metri şi înălţimea de 3,2 metri a fost asigurată pentru riscul de incendiu. Costul unui
m2 este de 241 lei, iar uzura de 5%.
35
De calculat:
1. Suma de asigurare
2. Prima de asigurare
Rezolvare :
1.

2.

3.

17. Rezolvați exercițiul:


Un cetăţean și-a asigurat apartamentul proprietate personală în valoare de 2 000 000 lei
împotriva tuturor riscurilor la o cotă de primă de 0.5%. La producerea riscului asigurat, paguba a
fost evaluată la 400 000 lei. Contractul prevede o franşiză deductibilă în valoare de 22 000 lei.
De calculat:
1. Prima de asigurare
2. Despăgubirea de asigurare în cele trei cazuri:
a) Sa=1 900 000 lei
b) Sa=2 000 000 lei
c) Sa= 2 100 000 lei
Rezolvare
În primul caz:
1.

2.

În al doilea caz:
1.
2.
În al treilea caz:
1.
2.
În baza datelor formulați concluzii
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

36
18. Rezolvați exercițiul:
Cetăţeanul Movilă a depus o cerere de asigurare a casei de locuit (valoarea 40 000 lei, cota
tarifară 0,9%, durata 1 an); bunurilor casnice (valoarea 60 000 lei, cota tarifară 1,5%, durata 1
ani); animalelor (valoarea 3000 lei, cota 1,8%, durata 1 an); mijloace de transport (valoarea 20
000 lei, cota tarifară 0,5%, durata 1 an).
De calculat:
1. Suma primei de asigurare
Rezolvare
a)
b)
c)
d)
1.
19. Rezolvați exercițiul:
O societate comercială închee o asigurare pentru clădirea în care îşi are sediul, precum ş
mobilierul şi aparatura birotică aflate în aceasta pentru cazurile de incendiu şi alte calamităţi.
Contractul de asigurare se închee pe perioada de un an, astfel:
* clădirea se asigură pentru Σ 500 000 000 lei;
* mobilierul s e asigură pentru Σ 17 550 000 lei;
* aparatura birotică se asigură pentru Σ de 217 000 000 lei.
Cotele de primă anuală practicate de societatea respectivă de asigurări sunt:
* pentru clădiri 0,5%;
* pentru mobilier 1,3%;
* pentru aparatura de birotică -1,7%.
La 4 luni de la data încheerii asigurării la sediul firmei a izbucnit un incendiu ce a avut ca
rezultat avarierea clădirii. Dauna a fost evaluată pentru clădire la Σ de
285 000 000 lei şi distrugerea de bunuri în Σ 134 000 000 lei, din care mobilier 10 450 000 şi
aparatura birotică 123 550 000 lei.
În contractul de asigurare se prevede o franşisă deductibilă de 10% din Σ asigurată, atât
pentru clădire căt şi pentru bunuri.
De calculat:
1) Întreaga primă plătită de asigurat;
2) Despăgubirea plătită asiguratului;
3) Suma asigurată pentru care continuă asigurarea (pe total şi pentru fiecare obiect în parte).
Rezolvare

1.

37
2.

3.

20. Rezolvați exercițiul:


O persoană fizică îşi asigură apartamentul în care locuieşte la două societăţi de asigurare,
prin două poliţe de incendiu. Apartamentul valorează 525.000 lei, dar proprietarul îl asigură
pentru 300.000 lei la societatea de asigurare A şi pentru 125.000 lei la societatea B. După trei
luni de la încheierea asigurării are loc un cutremur care afectează locuinţa asigurată, cuantumul
pagubei fiind de 120.000 lei. Societatea A oferă o cotă de primă anuală de 0,5%, iar societatea B
oferă o cotă de primă anuală de 0,65%, iar pentru asigurarea riscului de cutremur ambele
societăţi prevăd o majorare a cotei de primă cu 10%.
De calculat:
1. Primele de asigurare plătite la cele două societăţi de asigurare;
2. Despăgubirile ce se cuvin asiguratului de la cele două societăţi, ştiind că în acoperirea
daunelor se aplică principiul răspunderii proporţionale;
3. Sumele asigurate pentru care continuă asigurarea.
Rezolvare
1.

2.

3.
21. Rezolvați exercițiul:
O persoană îşi asigură apartamentul în care locuieşte la o societate de asigurare printr-o
poliţă de cutremur. Apartamentul valorează 493 755 lei, dar proprietarul îl asigură pentru suma
de 309.000 lei. Societatea oferă o cotă anuală de primă de 0,5%, iar pentru cuprinderea în
asigurare a riscului de cutremur prevede o majorare a cotei de primă cu 10%. După patru luni de

38
la încheierea asigurării are loc un cutremur care afectează locuinţa asigurată, cuantumul pagubei
fiind de 105.000 lei.
De calculat:
1. Prima de asigurare
2. Despăgubirea plătită
3. Suma pentru care continua asigurarea.
Rezolvare
1.

2.

3.

22. Rezolvați exercițiul:


Întreprinderea „X” s-a adresat la societatea de asigurare la data de 02.02.2020 pentru a-şi
asigura bunurile ce-i aparţin pentru un an:
Imobil -2 500 000
Materiale ce se află în consignaţie – 470 000
Hârtii de valoare 25 000
Materia primă 120 000
Pietre scumpe 560 000 000
Animale 470 000 000
Bunurile sunt cuprinse în asigurare la 80%, iar cota de primă tarifară este de 1,3%. Prima de
asigurare se plăteşte în numerar.
De calculat:
1. Prima de asigurare
2. Valabilitatea contractului de asigurare.
Rezolvare
1.

2.

23. Acesați pagina web https://www.cnpf.md/ro/asigurari și analizați situația


asigurărilor de bunuri pe ultimii doi ani.
Completați următorul tabel:
Analiza primelor încasate
Indicatori 20___ 20___ Abaterea

39
Asigurări de incendiu și alte calamități
Inclusiv construcțiilor ( case, clădiri, apartamente)
Bunuri
Alte asigurări de bunuri
Inclusiv asigurarea construcțiilor (case, clădiri,
apartamente)
Bunuri
Total

În baza tabelului formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Analiza despăgubirilor achitate


Indicatori 20___ 20___ Abaterea
Asigurări de incendiu și alte calamități
Inclusiv construcțiilor ( case, clădiri, apartamente)
Bunuri
Alte asigurări de bunuri
Inclusiv asigurarea construcțiilor (case, clădiri,
apartamente)
Bunuri
Total

În baza tabelului formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

24. Expuneți prin trei argumente „pro” și „contra” introducerii obligatorii de locuințe în
Republica Moldova

40
„pro” „contra”
1. 1.

2. 2.

3. 3.

TEMA 7: Asigurarea de viață


1. Identificați și scrieți în spațiul rezervat trei argumente despre necesitatea și
importanța asigurărilor de viață

Necesitatea Importanța
1. 1.

2. 2.

41
3. 3.

2. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


În caz de deces al asiguratului, îndemnizaţia se plăteşte:
a) Beneficiarului;
b) Moştenitorilor.

3. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


În cazul asigurărilor de viaţă, îndemnizaţia de asigurare se acordă sub:
a ) Forma de plată unică;
b) Formă de plăţi periodice;

4. Alegeţi afirmaţia falsă prin încercuire


a) În cazul în care există mai mulţi beneficiari, aceştea au drepturi egale asupra îndemnizaţiei,
dacă asiguratul nu a dispus altfel;
b) Dacă unul din beneficiari a contribuit la decesul asiguratului, fapt confirmat prin Hotărâre
judecătorească, îndemnizaţia de asigurare se plăteşte celorlalţi beneficiari;
c) Dacă unul din beneficiari a contribuit la decesul asiguratului, fapt confirmat prin Hotărâre
judecătorească, îndemnizaţia de asigurare nu se plăteşte celorlalţi beneficiari;
d) Îndemnizaţia de asigurare depinde de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din
asigurările sociale.

5. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


a) Desemnarea beneficiarului se face la încheerea contractului;
b) Desemnarea beneficiarului se poate face şi pe parcurs printr-o declaraţie scrisă;
c) Desemnarea beneficiarului se poate face prin testament;
d) Desemnarea beneficiarului se face doar la încheerea contractului, fără modificări ulterioare.

6. Numiţi zece deosebiri dintre asigurările de viață și alte tipuri de asigurări


Asigurări de viață Alte tiputi de asigurări
1. 1.

42
2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.
43
10. 10.

7. Alegeţi, prin încercuire, variantele corecte de răspuns:


1. Pentru asigurările de viaţă asigurătorul trebuie să constituie un cont distinct denumit fondul
asigurărilor de viaţă;
2. Asigurarea la termen pe viaţă au o valoare capitalizată;
3. La asigurarea viageră, prima de asigurare este fixă;
4. La asigurarea de viaţă variabilă, beneficiul de deces poate fi şi mai mare decât suma asigurată.
8. Alegeţi prin încercuire afirmaţia falsă:
a) Suma asigurată se stabileşte în mod forfetar;
b) Asigurarea de persoane (viaţă) are caracter reparator;
c) Riscurile acoperite de asigurările de persoane (viaţă) sunt: vătămare corporală îmbolnăvirea,
decesul, accidentul;
d) Primele de asigurare se plătesc în timp mai îndelungat (mai mulţi ani) decît la asigurările de
bunuri;
e) Asigurările de persoane (viaţă) au caracter facultativ.

9. Acesați pagina web https://www.grawe.md/asigurare-viata/orizont/ și analizați produsele


de asigurare ai coompaniei GRAWE CARAT SA
Completați următorul tabel:

Caracteristicile asigurărilor de viață ale companiei GRAWE CARAT SA

Nr. Produse Caracteristici


1. GRAWE Crescendo

2. GRAWE Profit

44
3. GRAWE Start

4. GRAWE Orizont

5. GRAWE Omnia

6. RISK LIFE

În baza informațiilor din tabel formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Completați următorul tabel:


Caracteristicile asigurărilor de viață ale companiei GRAWE CARAT SA
GRAWE Crescendo

Contractantu
l

Produsul
Crescendo
45
Acoperiri

Tarife

În baza informațiilor formulați concluzii, referitoare la beneficiile asigurării


GRAWE Crescendo
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Completați următorul tabel:

Caracteristicile asigurărilor de viață ale companiei GRAWE CARAT SA


GRAWE Profit

Contractantu
l

Durata
asigurării

Acoperiri

46
Pachet de
accident

În baza informațiilor formulați concluzii, referitoare la beneficiile asigurării


GRAWE Profit
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Completați următorul tabel:

Caracteristicile asigurărilor de viață ale companiei GRAWE CARAT SA


GRAWE Start

Persoana
asigurată

Contractantu
l

Durata
asigurării

Acoperiri

47
În baza informațiilor formulați concluzii, referitoare la beneficiile asigurării
GRAWE Start
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Completați următorul tabel:


Caracteristicile asigurărilor de viață ale companiei GRAWE CARAT SA
GRAWE Orizont

Contractantu
l

Vârsta
persoanei
asigurate

Durata
asigurării

În baza informațiilor formulați concluzii, referitoare la beneficiile asigurării


GRAWE Orizont
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

48
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Completați următorul tabel:

Caracteristicile asigurărilor de viață ale companiei GRAWE CARAT SA


GRAWE Omnia

Contractantu
l

Vârsta
persoanei
asigurate

Durata
asigurării

În baza informațiilor formulați concluzii, referitoare la beneficiile asigurării


GRAWE Omnia
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Completați următorul tabel:


Caracteristicile asigurărilor de viață ale companiei GRAWE CARAT SA
RISK LIFE

49
Contractantu
l

Vârsta
persoanei
asigurate

Durata
asigurării

Acoperiri

În baza informațiilor formulați concluzii, referitoare la beneficiile asigurării


RISK LIFE
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

19. Identificați și scrieți în spațiul rezervat trei deosebiri dintre:


Asigurări de viață la termen Asigurări de viață cu economisire
50
10. Acesați pagina web https://www.cnpf.md/ro/asigurari și analizați situația
asigurărilor de viață pe ultimii doi ani.
Completați următorul tabel:
Analiza primelor încasate
Societățile de asigurare 20____ 20____ Abaterea

Total

În baza datelor din tabel formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Analiza despăgubirilor acordate


Societățile de asigurare 20____ 20____ Abaterea

51
Total

În baza datelor din tabel formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

TEMA 8: Asigurarea facultativă medicală


1. Alegeţi variantele corecte prin încercuire:
Asigurarea medicală oferă acoperire pentru următoarele tipuri de cheltuieli:
a) Spitalizare;
b) Intervenţii medicale;
c) Vizite la medic;
d) Alte servicii medicale suplimentare la alegere;
e) Primele patru riscuri.

2. În baza informației prezentate, încercuiți varianta corectă de răspuns


Un cetăţean a contractat în mod facultativ o asigurare de accidente. După trei luni de la
achitarea în întregime a primelor de asigurare, dânsul suferă un accident în urma căruia rămâne
cu o invaliditate permanentă de 50%.
Cum considerați, în această situaţie fiind salariat, ar putea sau nu să beneficieze de
drepturi şi pe linia asigurărilor sociale?
a) Cetăţeanul va primi automat protecţia socială cea mai acoperitoare ca valoare;
b) Beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pe linia asigurărilor sociale;
c) Cetăţeanul trebuie să aleagă între cele 2 forme de protecţie socială;
d) Parţial în limita de 50% conferită de gradul de invaliditate;
e) Nu, caracterul reparator este acoperit prin asigurarea de accidente contractată în mod
facultativ.

3. Identificați și scrieți în spațiul rezervat cinci deosebiri dintre asigurările obligatorii


și benevole de sănătate
Obligatori Facultative
1. 1.

2. 2.

52
3. 3.

4. 4.

5. 5.

4. Alegeți varianta completă şi corectă de răspuns prin încercuire:


În cazul asigurărilor medicale de sănătate:

A) Asigurarea privată de sănătate poate fi subscrisă individual sau pentru un grup de persoane;
B) Dacă asigurarea se subscrie individual atunci societatea de asigurare ia în considerare
caracteristicile individului vârsta, sexul, starea de sănătate;
C) Dacă asigurarea este subscrisă pentru un grup de persoane societatea de asigurare are în
vedere caracteristicile grupului mărime, vîrstă medie etc.;
D) Asigurarea privată de sănătate a tuturor societăţilor de asigurare este gestionată separat de
asigurările sociale de sănătate în cadrul bugetului Fondului de asigurări de sănătate;
E) Nu se poate asigura prin nici un produs de asigurare tratamentele stomatologice şi dereglarea
danturii ca urmare a unui accident.
Varianta corectă de răspuns este:
a) A+B+C c) C+D+E
b) B+C+D d) E+A+B

5. Pentru fiecare afirmaţie din prima coloană, scrieţi A/F în spaţiul rezervat în a
doua coloană

Nr. A B

53
1. În practica mondială sunt răspândite următoarele tipuri de instituţii a ocrotirii
sănătăţii: private, de stat, de asigurare.
2. Asigurătorul compensează cheltuielile pentru transportarea bolnavului în ţară, cât
şi pentru persoanele care îl însoţesc.
3. În caz de deces al Asiguratului, Asigurătorul compensează cheltuielile repatrierii
corpului neînsufleţit până la ajungerea lui la: aeroport, gară, port.
4. Cuantumul primei de asigurare, pentru persoanele care pleacă peste hotare se
stabileşte în dependenţă de: termen, suma asigurată, vârstă, ţară, scopul etc.;
5. În cazul persoanelor ce pleacă peste hotare, Contractul poate fi reziliat înainte
de a începe răspunderea asigurătorului, atunci când a primit refuz de viză.
6. În cazul în care până la reziliere Asiguratorul a efectuat plăţi de despăgubire,
suma asigurată rămasă i se va restitui asiguratului

6. Rezolvați problema:
Firma „Sigma” s-a adresat cu o cere de a asigura colaboratorii de accidente din contul firmei.
Conform cererii la întreprindere sunt 97 salariaţi. Suma de asigurare pentru fiecare salarit este de
10 000 lei. Cota de primă este 1%. Contactul este încheiat pe termen de 2 ani.
De calculat:
Prima de asigurare.
1.

2.

7. Identificați și scrieți în spațiul trei avantaje ale asigurării facutative de sănătate

Avantajele asiguratului Avantajele asigurătorului


1. 1.

2. 2.

3. 3.

8. Alegeţi, prin încercuire, variantele corecte de răspuns:


Prima de asigurare diferă în funcţie de:

54
1. Programul de asigurare;
2. Instituţia medicală solicitată;
3. Starea sănătăţii;
4. Condiţiile de muncă;
5. Vârsta asiguratului;
6. Genul asuguratului.

9. Pentru fiecare tehnică de gestionare a riscului din coloana A, dați exemple în


coloana B
A B
Controlul riscului

Evitarea riscului

Transferul
riscului

10. Pentru fiecare grupă a factorilor de risc din coloana A, dați exemple în coloana B

A B

Factorii externi

Factorii interni

55
11. Identificați și scrieți cinci categorii de persoane și cazuri excluse din asigurarea
facultativă de sănătate:

Persoane excluse Cazuri excluse


1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

8. Alegeţi, prin încercuire, variantele corecte de răspuns:


Nu pot fi asigurate persoanele care:
a) Sunt HIV infectaţi sau bolnavi de SIDA;
b) Sunt bolnavi oncologici, inclusiv de hemoblastoze;
c) Sunt încadraţi într-un grad de invaliditate;
d) Se află la tratament în condiţii de staţionar;
e) Se află la evidenţă în dispensarele narcologice, psihoneurologice, de ftiziatrie,
dermatovenerologice;
f) Suferă de maladii ereditare şi anomalii congenitale.
10. Analizați comparativ riscurile de ordinul unu și doi, figura 8.1, precizând cel
puțin trei avantaje ale asigurării medicale facultative de sănătate:

56
Obiectul asigurării

Interesul material legat de menţinerea şi


recuperarea sănătăţii

Riscuri de ordinul unu

Riscul Riscul Riscul Riscul


pierderii pierderii maladiilor maladiilor
sănătăţii în sănătăţii în acute şi cronice
urma urma unei acutizării
îmbolnăvirii traume, celor cronice
intointoxicării

Riscuri de ordinul doi

Cheltuieli pentru Pagube în urma aplicării Paguba în urma aplicării


servicii medicale tehnologiilor medicale tratamentului neefectiv

Caz asigurat

Servicii Pierderea Pierderea Decesul


medicale în capacităţii funcţiei
cadrul de muncă organului
contractului

Avantajele:
1.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Pentru fiecare tip de asigurare din coloana A, argumentați caracteristica acestuia


în
57
coloana B

A B

Asigurarea individual

Asigurarea familială

Asigurarea colectivă

8. Acesați pagina web https://www.cnpf.md/ro/asigurari și analizați situația


asigurărilor facultative de sănătate pe ultimii doi ani.
Completați următorul tabel:
Analiza primelor încasate
Indicatori 20____ 20____ Abaterea
Asigurări de accidente (inclusiv accidente de
muncă și bolile profesionale);
Asigurări de sănătate;
Inclusiv: cu valabilitate în Republica Moldova;
Cu valabilitate în afara teritoriului Republicii
Moldova.
Total

În baza datelor din tabel formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Analiza despăgubirilor acordate

Indicatori 20____ 20____ Abaterea


Asigurări de accidente (inclusiv accidente de
muncă și bolile profesionale);
Asigurări de sănătate;

58
Inclusiv: cu valabilitate în Republica Moldova;
Cu valabilitate în afara teritoriului Republicii
Moldova.
Total

În baza datelor din tabel formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TEMA 9: Asigurarea de răspundere civilă profesională
1. Alegeţi, prin încercuire, varianta falsă de răspuns:
a) Prin asigurările de răspundere civilă se pot acoperi pagubele produse de asigurat unor terţe
persoane în anumite condiţii, cât şi pagube proprii;
b) Asigurările de răspundere civilă au un rol social mai important, comparativ cu celelalte tipuri
de asigurări;
c) În asigurările de răspundere civilă, culpa asiguratului este una din condiţiile de bază, care se
cere a fi îndeplinită pentru ca asigurătorul să îndemnizeze terţii păgubiţi;
d) În asigurările de răspundere civilă, în calitate de beneficiari pot apărea numai terţe persoane
necunoscute în momentul încheerii contractului de asigurare;
e) Asigurările de răspundere civilă pot purta caracter atât obligatorii cât şi facultative.

2. În baza informaţiei prezentate încercuiți varianta corectă din tabel:


1. Eventuala vinovăţie a asiguraţilor în producerea riscului duce de regulă la decăderea din
drepturi a acestora;
2. Obiectul acestor asigurări, îl reprezintă prejudiciul produs unor terţe persoane de către asigurat
3. În calitate de beneficiari ai asigurării pot apărea numai terţe persoane necunoscute în
momentul încheeriii asigurării;
4. Suma asigurată nu rămâne la acelaş nivel pe toată durata asigurării;
5. De regulă prin aceste asigurări sunt acoperite numai prejudiciile produse de asigurat unor terţe
persoane care sunt urmarea unui accident.

a) 1+2+3 c) 2+3+4 e) 2+3+5


b) 1+3+5 d) 1+2+5 f) 3+4+5

3. Studiu de caz:
Asigurarea de răspundere civilă a persoanelor fizice.
O persoană fizică a încheiat un contract de asigurare cu o societate de asigurări, privind
răspunderea civilă - alta decât cea profesională. Contractul prevede o franșiză deductibilă de 10%
și oferă următoarea acoperire pe eveniment:
- 7 500 000 u.m. suma asigurată maximă pentru deces;
- 12 500 000 u.m. suma asigurată maximă pentru vătămări corporale;
- 2 000 000 u.m. suma asigurată maximă pentru pagube materiale.
59
Frașiza stipulată în contractul de asigurare fiind de 10% din acoperirea pe eveniment.
În rezultatul reamenajării apartamentului, Asiguratul a dărâmat doi pereţi ai
apartamentului proprietate personală. În urma acestei operaţiuni, pereţii vecinului său au suferit
crăpături considerabile, molozul căzut dintr-unul din pereţi producându-i acestuia leziuni
multiple.
Pentru degradarea pereţilor vecinului, despăgubirile au fost stabilite prin înţelegere între
asigurat, partea prejudiciată şi societatea de asigurări la valoarea de 1 500 000 u.m.. Pentru
vătămarea corporală produsă vecinului asiguratului nu s-a putut ajunge la o înţelegere, deoarece
partea vătămată a solicitat plata unei despăgubiri de 10 000 000 u.m., sumă considerată
nejustificată de către societatea de asigurări. În aceste condiţii, asiguratul este chemat în judecată
pentru a se stabili valoarea despăgubirii.

Sarcina1.
Cum se va împărţi despăgubirea între asigurat şi asigurător, în cazul în care instanţa
admite acţiunea de regres şi dă câştig de cauză reclamantului, suportând cheltuieli
suplimentare de judecată în suma de 1 000 000 lei
Rezolvare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina 2.
Cum va fi acoperită și paguba în cazul în care vecinul asiguratului ar fi avut încheiată o
asigurare de accidente, care să fie în vigoare la data producerii evenimentului menţionat
anterior şi care oferea o acoperire de 5 000 000 u.m. pentru vătămările corporale suferite?
Rezolvare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina 3.
Cum va fi acoperită și paguba, dacă asiguratul ar fi generat pagube materiale în urma
unei inundaţii din reţeaua de apă potabilă, pentru care ar fi fost obligat la plata unor
despăgubiri de 2 000 000 u.m., iar persoana prejudiciată ar fi avut încheiată o asigurare a
locuinţei care să acopere şi riscul de inundaţie din reţeaua de apă potabilă?

60
Rezolvare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Studiu de caz:
Asigurarea de răspundere civilă profesională a experţilor contabili şi contabililor
autorizaţi, a evaluatorilor şi experţilor tehnici.
Un expert contabil, membru al CECAR doreşte să încheie o asigurare de răspundere civilă
profesională pentru o perioadă de un an.
Solicitantul a optat pentru o sumă asigurată pe eveniment de 5 000 000 u.m. şi, respectiv,
pentru o sumă asigurată pe perioadă de 15 000 000 u.m..
Prima de asigurare anuală este de 75 000 u.m., iar plata se face integral, o dată cu
completarea cererii de asigurare.
Franșisa stipulată în contractul de asigurare este de 10% din pagubă.
La trei luni de la încheierea asigurării, asiguratul este chemat în instanţă de către unul dintre
clienţii săi, în urma unui control efectuat de Direcția Generală de Revizie și Control a
Inspectoratului Principal de Stat la sediul clientului. Direcția Generală de Revizie și Control a
Inspectoratului Principal de Stat a constatat anumite nereguli în balanţa de verificare de la
sfârşitul lunii precedente, iar clientul a primit o amendă de 5 000 000 u.m..
Clientul prejudiciat va recurge la acţiunea în justiţie. Aceasta presupune că, în plus faţă de
valoarea prejudiciului, asiguratul va trebui să suporte şi cheltuielile de judecată, în valoare
de
1 000 000 u.m..
În urma procesului, instanţa dă o hotărâre prin care asiguratul este obligat la acoperirea
prejudiciului cauzat, în valoare de 5 000 000 u.m..

Sarcina1.
Cum se va împărţi despăgubirea între asigurător şi asigurat şi care este valoarea
acoperirii oferite de poliţa de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare, dacă
contractul mai prevedea și o franșiză deductibilă de 10%?
Rezolvare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

61
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina2.
Cum va fi acordată despăgubirea dacă peste două luni de la soluţionarea acestei daune,
asiguratul este acuzat de pierderea unor documente contabile aparţinând unuia dintre clienţii
săi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Studiu de caz:
Asigurarea de răspundere civilă decurgând din practica medicală.
Un cabinet particular constituit din doi medici autorizaţi şi două asistente încheie o
asigurare de răspundere civilă decurgând din practica medicală pe o perioadă de un an, cu
următoarele limite pe eveniment:
- sumă asigurată maximă pentru deces de 25 000 000 u.m.;
- o sumă asigurată maximă pentru vătămări corporale de 25 000 000 u.m.;
- sumă asigurată maximă pentru pagube materiale de 1 250 000 u.m..
Solicitantul trebuie să achite o primă de depozit care reprezintă 80% din cuantumul primei
de asigurare totale, determinate în funcţie de volumul estimat al încasărilor pentru anul de
asigurare - de 900 000 000 u.m. În condiţiile unei cote anuale de primă de 0,88%, prima de
asigurare totală va fi de 7 920 000 u.m., iar prima de depozit de 6 336 000 u.m..
Contractual prevede o franșiză deductibilă de 10% din pagubă.

Sarcină

Cum va fi acordată despăgubirea dacă peste o lună de la încheierea asigurării, soţia


unui pacient decedat între timp intentează un proces unuia dintre medicii cabinetului.
Medicul este acuzat de stabilirea greşită a diagnosticului, ca urmare a consumului de alcool.
Despăgubirea solicitată este de 5 000 000 u.m..
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Studiu de caz:
Asigurarea de răspundere civilă a managerului.
Directorul economic al S.C. CONIMPEX S.A. încheie o asigurare de răspundere civilă a
managerului pe trei ani, cu o sumă asigurată pe perioadă de 100 000 000 u.m. şi, respectiv, pe
eveniment de 20 000 000 u.m..
62
Contractul de asigurare prevede o franșisă deductibilă de 10 din pagubă.
Managerul trebuie să plătească o primă de asigurare de 4 800 000 u.m.
În urma încheierii unui contract de livrare de mărfuri, asiguratul înregistrează o întârziere
de două săptămâni în livrarea acestora, situaţie care a generat beneficiarului o pierdere de 25
000 000 u.m. datorită întreruperii de stoc.
Partea prejudiciată hotărăşte că va solicita despăgubiri în valoare egală cu prejudiciul
suferit.

Sarcina1

Care este procedura de soluţionare a prejudiciului şi cum va fi împărţită despăgubirea


între asigurat şi asigurător?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina2

Cât va trebui să plătească societatea de asigurări dacă preşedintele S.C. SPERANŢA


S.A. consideră că directorul economic se face vinovat de îndeplinirea defectuoasă a
obligaţiilor care îi revin şi solicită, în numele firmei, o despăgubire de 80 milioane u.m. ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

20. Acesați pagina web https://www.cnpf.md/ro/asigurari și analizați situația


asigurărilor de răspundere civilă facultativă pe ultimii doi ani.
Completați următorul tabel:
Analiza primelor încasate
Indicatori 20___ 20___ Abaterea
Asigurări de răspundere civilă generală
Inclusiv notarilor
Avocaților
Auditorilor
Organizațiilor- surse de pericol sporit
Alte tipuri
Asigurări de credite
Asigurări de garanții
Asigurări de pierderi financiare

63
Total

În baza tabelului formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Analiza despăgubirilor acordate


Indicatori 20___ 20___ Abaterea
Asigurări de răspundere civilă generală
Inclusiv notarilor
Avocaților
Auditorilor
Organizațiilor- surse de pericol sporit
Alte tipuri
Asigurări de credite
Asigurări de garanții
Asigurări de pierderi financiare
Total

În baza tabelului formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

64
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

21. Pentru fiecare afirmaţie din coloana A scrieţi denumirea prejudiciului în spaţiul
rezervat în coloana B
Exemple Denumirea prejudiciului
Prejudicii aduse unei persoane prin: ameninţarea, bătaia,
sechestrarea şi privarea de libertate;
Persoana răspunzătoare pentru reputaţia adusă altei
persoane în public prin: imagini, expresii scrise sau
rostite, poate fi atrasă în justiție pentru prejudiciul adus;
Introducerea neautorizată a unor microfoane în birou,
înregistrarea convorbirilor telefonice, folosirea camerei
video, controlul neautorizat al genților, divulgarea
informaţiei etc.
Act de rea-credinţă, de înşelătorie săvârşit de cineva în
scopul obţinerii unui profit material, cu încălcarea
drepturilor altuia.

TEMA 10. Asigurarea de răspundere civilă a deținătorilor de


autovehicule

1. Alegeţi afirmația falsă prin încercuire:


a) Prin asigurările de răspundere civilă se pot acoperi pagubele produse de asigurat unor terţe
persoane în anumite condiţii, cât şi pagube proprii;
b) În asigurările de răspundere civilă, culpa asiguratului este una din condiţiile de bază care se
cere a fi îndeplinită pentru ca asigurătorul să despăgubească terţii păgubiţi;
c) În asigurările de răspundere civilă în calitate de beneficiari pot apărea numai terţe persoane
necunoscute în momentul încheierii contractului de asigurare.

2. Identificați și scrieți în spațiul rezervat casificarea asigurărilor conform datelor


CNPF
Obligatorii Facultative
1. 1.

2. 2.
65
3. 3.

3. Rezolvați exercițiul:
Ceban Marius Anton, proprietarul unui autovehicul a încheiat la data de 20.03.2019
AORCA la General Asigurări SA. Autovehiculul are o capacitate cilindrică de 1 600 cmc. În
data de 25.08.2019 în localitatea Cojuşna s-a produs un accident în care a fost avariat un alt
autovehicul înmatriculat în 2009, stare de întreţinere bună. Uzura stării de întreţinere bună pentru
doi ani -10%. Valoarea de nou 30 000 EURO, numele proprietarului Popescu Ion. Vinovat de
producerea accidentului a fost dnul Ceban. S-au produs doar daune materiale.
În urma analizei documentelor s-au constatat următoarele daune: aripa stângă spate, geam
lateral stânga faţă, oglinda şi disc de frână ce necesită înlocuire, aripa dreaptă spate, defecte la
motor.
Păgubitul a apelat la asigurat, care în urma analizei constată daunele. Piesele au costat 15
000 euro, manopera 12 000 lei, deşeuri recuperabile 7 000 lei. Cursul euro- 16,00 lei.
De calculat:
1. Valoarea reală a autovehiculului;
2. Paguba;
3. Despăgubirea de asigurare.
Rezolvare
1.
2.
3.

4. Identificați și scrieți în spațiul rezervat etapele de parcurgere în cazul în care s-a


produs un accident rutier:
Nr. Etapele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

66
9.
10.

5. Identificați și scrieți în spațiul rezervat pentru ce este destinat Fondul de protecţie


a victimelor străzii (FPVS)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Identificați și scrieți în spațiul rezervat limitele răspunderii asigurătorului


Nr. Suma Acoperiri
1.
2.
3.

7. Studiu de caz:

Asigurarea de răspundere civilă auto


La data de 15.12.2019, asiguratul, conducând motocicleta sa personală cu o capacitate
cilindrică de 50 cm3, a accidentat un autovehicul parcat neregulamentar. În urma constatărilor
făcute de organele poliţiei rutiere, s-a stabilit că valoarea daunei produsă autovehiculului este de
2 500 000 u.m.. Franșisa stipulată în contractul de asigurare fiind de 10% din pagubă.

Sarcina
Cum va fi soluţionat acest prejudiciu şi care va fi despăgubirea acordată de asigurător,
știind că asiguratul era vinovat doar în proporţie de 60%. Şoferul autoturismului parcat
neregulamentar este şi el răspunzător pentru 40% din valoarea prejudiciului suferit.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

67
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Identificați și scrieți în spațiul rezervat reducerile de preț a primelor de asigurare


Nr. Mărimea Destinatarii
1.
2.

9. Identificați și scrieți în spațiul rezervat în ce constă Sistemul RCA Data


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

TEMA 11. Asigurarea internațională de răspundere civilă Carte Verde

1. Pentru fiecare afirmaţie din coloana A scrieţi denumirea prejudiciului în spaţiul


rezervat în coloana B

Nr. A B
1. Asigurătorul are răspundere parţial faţă de asigurat în caz de pierdere a poliţei de
asigurare ;
2. Poliţa poate fi restituită asigurătorului la data expirării contractului dacă
asiguratul nu a plecat în străinătate;
3. Asiguratul trebuie să înştiinţeze despre producerea cazului asigurat ori imediat,
ori după întoarcerea în ţară ;
4. Carte Verde este asigurarea pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă
peste hotare şi acoperă daune provocate terţilor în urma unor accidente;
5. Prezentarea formularului Constatare amiabilă de accident este obligatorie numai

68
în cazul în care asiguratul este vinovat de producerea accidentului;
6. Este permisă în unele cazuri eliberarea poliţei cu un număr de serie diferit faţă de
cea a contractului;
7. Poliţa de asigurare se va completa cu pix în orice limbă care o dorim noi;
8. În unele ţări , sumele care ar putea fi achitate ca despăgubire, pot ajunge limite
enorme;
9. Eliberarea contractului şi poliţei cu numere diferite este interzisă;
10. Eliberarea Documentelor Internaţionale de asigurare Carte Verde cu corectări sau
modificări sunt considerate ca nevalabile.

2. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


Asigurarea Carte Verde se plăteşte în funcţie de:
a) Destinaţie ;
b) Riscul produs;
c) Numărul de zile.

3. Alegeţi, prin încercuire, varianta falsă de răspuns


Pentru încheerea contractului de asigurare se prezintă suplimentar
a) Contractul de leazing ;
b) Contractul de locaţiune ;
c) Procură;
d) Contract adiţional.

4. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


Poliţa de asigurare Cartea Verde
a) Se poate elibera ca duplicat, doar o singură data în caz de pierdere;
b) Nu se eliberează duplicat;
c) Se eliberează duplicat doar dacă a fost furată;
d) Se eliberează duplicat, doar cu depunerea unei cerere în scris.

5. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


În asigurarea internațională Carte Verde se despăgubesc:
a) Cheltuieli de judecată ;
b) Avarierea şi distrugerea bunurilor printr-un accident produs cu autovehiculul indicat în
certificatul de asigurare;
c) Întreţinerea cărăuşului;
d) Onorariul pentru avocat;
e) Cheltuieli de expertiză, dovedite cu acte.

6. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


Limitele de răspundere ale asigurătorului corespund prevederilor legislaţiei ţării:
a) În care s-a produs accidental;
b) Care a emis asigurarea Cartea Verde.
69
7. Completați spațiile libere cu informația necesară:

a) Originalul poliței Carte Verde se eliberează ________________________________________;


b) Duplicatul poliței Carte Verde se eliberează
________________________________________;
c) Copy poliței Carte Verde se eliberează
____________________________________________;

8. Pentru fiecare situație din coloana A scrieţi Procedura și modul acordării


despăgubirii pentru prejudiciile provocate în coloana B

Nr. Situația Compensarea prejudiciului


1. Dacă persoana vinovată de producerea
accidentului este rezidentă în ţara unde
a avut loc cazul asigurat
2. Dacă persoana vinovată de producerea
accidentului este rezidentă în ţara unde
a avut loc cazul asigurat

9. Alegeți răspunsul corect prin încercuire:


Cota primei de asigurare se determină în dependenţă de :
a) Țările în care plecă asiguratul
b) Tipul autovehiculului
c) Termen de asigurare

10. Argumentați în două enunțuri rolul Biroului Naţional al Asigurătorilor de


Autovehicule:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TEMA 12. Asigurarea auto CASCO

1. Identificați și scrieți în spațiul rezervat problemele cu care se confruntă societăţile


de asigurări:
1. ___________________________________________________________________________;
2.___________________________________________________________________________;
3.___________________________________________________________________________;
4.___________________________________________________________________________;

70
5.___________________________________________________________________________;
6.___________________________________________________________________________;
7.___________________________________________________________________________.

2. Enumerați categoriile de riscuri cuprinse în asigurarea auto CASCO după volumul


pagubei înregistrate de la de la cele cu o valoare mai mare spre cele cu o valoare mai mică.
1.

2.

3.

4.

3. Pentru fiecare afirmaţie din prima coloană, scrieţi A/F în spaţiul rezervat în a
doua coloană
1. Facilităţi pot primi asiguraţii care timp de doi ani consecutivi şi mai mulţi, fără
întrerupere şi fără obiecţii din partea asigurătorului au încheiat asigurare CASCO;
2. La acordarea despăgubirii se ia în calcul şi uzura.
3. Se acordă despăgubire şi în cazul când în timpul provocării unui accident la volan se
afla o persoană, altul decât asiguratul, indicat în declaraţia de asigurare.
4. Se pot obţine comisioane mai mari şi clauze mai avantajoase.
5. Se despăgubesc cheltuielile care au fost suportate pentru tractarea mijlocului de
transport la atelierul de reparaţie.
6. Se despăgubesc deteriorările mijlocului de transport în procesul înlăturării
consecinţelor evenimentului asigurat
7. Asigurătorul despăgubeşte atât efectul unui risc cât şi cauza producerii lui
8. Nu se acordă despăgubiri în cazul reparării maşinei la un service neagreat de
asigurător.

4. Alegeți răspunsul corect prin încercuire în baza informaţiei prezentate:


O persoană fizică doreşte să îşi asigure autovehiculul aflat în proprietatea sa, pentru riscurile
de furt şi avarii accidentale, pentru o sumă asigurată de 45 000 E, pe o perioadă de 1 an, cota de
primă tarifară anuală este de 2%.
După zece luni de la încheierea asigurării autovehiculul este implicat intr-un accident. In urma
efectuării inspecţiei de dauna s-a constatat ca este necesara efectuarea unor cheltuieli cu piese în
sumă de   2 000 E şi manopera în sumă de 500 E. De asemenea, asiguratul a cheltuit 50 E pentru
tractarea autovehiculului pana la cel mai apropiat atelier de reparaţii.
De calculat despăgubirea ştiind că din documentaţia prezentata de asigurat a rezultat ca
valoarea de nou la momentul producerii accidentului este de 60.000 E, iar uzura este de 20%.

a) 2 343,75 c) 2 296,87
71
b) 2390,62 d) nici un răspuns corect

Argumentaţi răspunsul corect


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Alegeți răspunsul corect prin încercuire în baza informaţiei prezentate:


O persoană îşi asigură autoturismul printr-o poliţă de avarii şi furt pentru o sumă asigurată
de 400 000 lei cu o cotă de primă tarifară de 2%. In urma unui furt prin efracţie, din autoturismul
asigurat sunt furate următoarele bunuri: un radiocasetofon, în valoare de 7 800 lei, aflat în
dotarea maşinii, un telefon mobil in valoare de 9 000 lei şi o haina de blana  în valoare de 9 800
lei.
Să se afle despăgubirea ştiind că în rezultatul comiterii furtului, maşina a mai suferit pagube
în valoare de 11 310 lei, iar la momentul producerii riscului asigurat, valoarea de nou a maşinii
era de 550 000 lei, cota de uzura fiind de 20% .

a) 17 372,73 d) 15 999,99
b) 34 463,63 e) 27 372,72
c) 25 554,54 f) 18 463,63

Argumentaţi răspunsul corect


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Rezolvați exercițiul:
O persoană îşi asigură autoturismul pentru suma de 600 000 lei, printr-o poliţă de avarii şi
furt, pe o perioadă de 1 an. La zece luni de la încheierea asigurării, din maşină au fost furate, prin
efracţie, următoarele bunuri: un radiocasetofon în valoare de 35 000 lei, o haină de piele în
valoare de 26 000 lei şi casetofonul din dotarea maşinii, în valoare de 22 000 lei.
În rezultatul comiterii furtului, maşina a fost avariată, paguba ridicându-se la 41 000 lei. La
momentul producerii riscului asigurat valoarea din nou a maşinii era de 700 000 lei, iar uzura de
10%.
De calculat:
72
1. Paguba
2. Valoarea reală
3. Despăgubirea cuvenită asiguratului.
Rezolvare:

1.

2.

3.

7. Rezolvați exercițiul:
O persoană îşi asigură automobilul aflat în proprietate, printr-o poliţă de avarii şi furt,
pentru suma de 500 000 lei Contractul de asigurare prevede o franşiză deductibilă de 10% din
suma asigurată, corespunzătoare asigurării pentru furt. Pe perioada asigurată, automobilul este
furat.
Din documentaţia prezentată de asigurat reiese că, la momentul producerii furtului,
valoarea din nou a maşinii este de 600 000, iar cota de uzură este de 15%. La două săptămâni
după ce asiguratul primeşte despăgubirea, automobilul este găsit abandonat şi avariat, dauna
fiind evaluate la 140 000 lei.
De calculat:
Despăgubirea primită de asigurat.
Rezolvare
1.

2.

3.

4.

8. Rezolvați exercițiul:
La data de 21.01.2017, S.C. Axim SRL încheie asigurarea la valoarea reală a autovehiculului,
aflat în propietatea sa pentru riscurile de avarii şi furt pe o perioadă de un an.
Valoarea de nou la data încheierii poliţei de asigurare este de 300 000 lei, iar cota de uzură
11% asupra valorii de nou.

73
Suma asigurată, menţionată în contractul de asigurare este de 267 000 lei. Cota de primă
anuală corespunzătoare autovehiculului cu un an vechime este de 3.25%. Societatea acordă o
reducere de 10% pentru achitarea integrală a primei de asigurare.
La data de 04.04.2017, autovehiculul a fost implicat într-un accident. Din procesul verbal
rezultă că au fost avariate: aripa faţă stânga cu o pagubă înregistrată de 1 500 lei, portiera stângă
faţă, paguba fiind de 2 500 lei şi sistemul de direcţie, paguba înregistrată fiind de 250 lei.
În urma acestor constatări, s-a emis autorizaţia de reparaţie, unde s-au înregistrat cheltuieli
cu manopera pentru tinichigerie şi vopsire la suma de 11 500 lei şi cheltuieli de tractare la
suma de 2 100 lei.
De calculat:
1. Valoarea reală a autovehiculului,
2. Prima de asigurare;
3. Paguba;
4. Suma pentru care continue asigurarea;
5. Termenul de valabilitate a poliţei de asigurare;

Rezolvare:

1.

2.

3.

4.

5.

9. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


1. Prin poliţa CASCO asiguratul se obligă să despăgubească păgubitul în limita sumei asigurate
indiferent de numărul de daune şi de valoarea lor, el nu va plăti mai mult decât suma asigurată.
2. Când plăteşte prima daună el reduce suma asigurată cu valoarea daunei plătite.
3. Pentru a se proteja de această situaţie, asigurătorii oferă posibilitatea, ca după fiecare daună, să
reîntregim SA. Adică asiguratul va plăti o primă suplimentară.

10. Identificați și scrieți în spațiul rezervat cinci deosebiri dintre AORCA și auto
CASCO.
AORCA CASCO
1. 1.

74
2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

11. Rezolvați exercițiul:


O societate comercială doreşte să îşi asigure autovehiculul aflat în proprietatea sa, pentru
riscurile de furt şi avarii accidentale. Asigurarea se încheie pentru suma de 350 000 lei, pe o
perioadă de 1 an. Cota de primă anuală este de 3.25%.
După zece luni de la încheierea asigurării, autovehiculul este implicat într-un accident. În urma
inspecţiei de daună, s-a constatat că este necesară efectuarea următoarelor cheltuieli:
- piese: 85 400 lei;
- manopera: 35 000 00 lei
Asiguratul a cheltuit 2 300 lei pentru tractarea autovehiculului până la cel mai apropiat
atelier de reparaţii.
Din documentaţia prezentată de asigurat a rezultat că valoarea din nou la momentul
producerii accidentului este de 470 000 lei, iar uzura este de 15%.

De calculat:
1. Prima de asigurare anuală;
2. Valoarea reală a autovehiculului în momentul producerii accidentului;
3. Despăgubirea primită de asigurat;
4. Suma asigurată pentru care va continua asigurarea.
Rezolvare:
1.

2.

3.

75
4.

12. Rezolvați exercițiul:


O persoană îşi asigură automobilul aflat în proprietate, printr-o poliţă de avarii şi furt,
pentru suma de 500 000 lei Contractul de asigurare prevede o franşiză deductibilă de 10% din
suma asigurată, corespunzătoare asigurării pentru furt. Pe perioada asigurată, automobilul este
furat.
Din documentaţia prezentată de asigurat reiese că, la momentul producerii furtului,
valoarea din nou a maşinii este de 600 000, iar cota de uzură este de 15%. La două săptămâni
după ce asiguratul primeşte despăgubirea, automobilul este găsit abandonat şi avariat, dauna
fiind evaluate la 140 000 lei.
De calculat:
Despăgubirea primită de asigurat.
Rezolvare
1.
2.
3.
4.

13. Rezolvați exercițiul:


O persoană fizică doreşte să îşi asigure autovehiculul aflat în proprietatea sa, pentru
riscurile de furt şi avarii accidentale, pentru o sumă asigurată de 45 000 E, pe o perioadă de 1 an,
cota de primă tarifară anuală este de 2%.
După zece luni de la încheierea asigurării autovehiculul este implicat intr-un accident. In
urma efectuării inspecţiei de dauna s-a constatat ca este necesara efectuarea unor cheltuieli cu
piese în sumă de   2 000 E şi manopera în sumă de 500 E. De asemenea, asiguratul a cheltuit 50
E pentru tractarea autovehiculului pana la cel mai apropiat atelier de reparaţii.
Din documentaţia prezentata de asigurat a rezultat ca valoarea de nou la momentul
producerii accidentului este de 60.000 E, iar uzura este de 20%.
De calculat:
1. Prima de asigurare;
2. Valoarea reală;
3. Paguba;
4. Despăgubirea;
5. Suma pentru care continua asigurarea.
Rezolvare
1.
2.
3.

76
4.
5.

8. Rezolvați exercițiul:
O persoană îşi asigură autoturismul pentru suma de 600 000 lei, printr-o poliţă de avarii şi
furt, pe o perioadă de 1 an. La zece luni de la încheierea asigurării, din maşină au fost furate, prin
efracţie, următoarele bunuri: un radiocasetofon în valoare de 35 000 lei, o haină de piele în
valoare de 26 000 lei şi casetofonul din dotarea maşinii, în valoare de 22 000 lei. În rezultatul
comiterii furtului, maşina a fost avariată, paguba ridicându-se la 41 000 lei. La momentul
producerii riscului asigurat valoarea din nou a maşinii era de 700 000 lei, iar uzura de 10%.
De calculat:
Despăgubirea cuvenită asiguratului
Rezolvare
1.
2.
3.
9. Rezolvați exercițiul:
O persoană îşi asigură autoturismul printr-o poliţă de avarii şi furt pentru o sumă asigurată
de 400 000 lei cu o cotă de primă tarifară de 2%.
In urma unui furt prin efracţie, din autoturismul asigurat sunt furate următoarele bunuri: un
radiocasetofon, in valoare de 7 800 lei, aflat in dotarea maşinii, un telefon mobil in valoare de 9
000 lei şi o haină de blană în valoare de 9 800 lei. În rezultatul comiterii furtului, maşina a mai
suferit pagube în valoare de 11 310 lei. La momentul producerii riscului asigurat, valoarea de
nou a maşinii era de 550 000 lei, cota de uzura fiind de 20%.
De calculat:
1. Prima de asigurare;
2. Despagubirea cuvenita asiguratului.
Rezolvare
1.
2.
9. Rezolvați exercițiul:
O persoană îşi asigură autoturismul pentru suma de 340 000 lei printr-o poliţa de avarii,
pentru o perioada de 1 an
După opt luni, in urma coliziunii cu un alt autovehicul, autoturismul este avariat in totalitate.
La momentul producerii accidentului valoarea de nou a autovehiculului este de 400 000 lei,
iar uzura 20%. Asigurarea prevede o fransiza deductibila de 5% din suma asigurata.
De calculat:
1. Cuantumul daunei;
77
2. Despagubirea cuvenita asiguratului.
Rezolvare
1.
2.
TEMA 13: Asigurarea aeronavelor
1. Reprezentați schematic secțiunile asigurărilor aeronavelor

2. Pentru fiecare afirmaţie din prima coloană, scrieţi A/F în spaţiul rezervat în a
doua coloană
Nr. A B
1. Obiectul asigurării sunt doar navele aeriene
2. Se consideră caz de asigurare dacă nava a fost garată în timpul unei forţe majore
în afara spaţiilor speciale
3. Se consideră caz de asigurare uzura normală a aeronavelor
4. Se acordă despăgubire pentru vătămare sau deces în cursul operaţiilor de
îmbarcare / debarcare.
5. Se acordă despăgubire pentru pierderea, avarierea sau distrugerea bagajelor
6. Se acordă despăgubire pentru vătămare corporală sau decesul persoanelor,
avarierea sau distrugerea bunurilor din afara aeronavelor

3. Caracterizați tipurile de asigurări de răspundere civilă

78
a) Asigurare de răspundere civilă pentru vătămări corporale suferite de alte persoane
decât pasagerii
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Asigurare de răspundere civilă pentru vătămări corporale suferite de pasageri
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Caracterizați criteriile de evaluare a riscului în funcție de:


a) Vechimea aparatului de zbor
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Caracteristicile constructive
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) Configuraţia aparatelor de zbor
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Piloții

79
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e) Considerente geografice
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Pentru fiecare afirmaţie din prima coloană, scrieţi în spaţiul rezervat în a doua
coloană literele (a, b, c) corespunzătoare opţiunii aplicate asigurării corpului aparatului de
zbor:
a) Toate riscurile, în timpul zborului, rulării la sol sau staţionării la sol;
b) Toate riscurile, în timpul staţionării la sol;
c) Toate riscurile, în afara timpului de zbor.

Nr. Situaţia Obţiunea


1. Aparatul asigurat a suferit o coliziune cu un alt aparat în timp ce rula pe
pistă, acţionat de propriile motoare.
2. Aparatul asigurat a suferit o coliziune cu un alt aparat, în timpul
decolării, dar înainte de a se desprinde de sol.
3. Aparatul asigurat a fost distrus de un incendiu în timp ce se afla în
hangar.
4. Aparatul asigurat a fost lovit de un vehicul de deservire a aeroportului
în timp ce era scos din hangar, cu ajutorul unui vehicul de tractare.
5. În timp ce un elicopter se afla în faza premergătoare decolării, a fost
lovit de un avion. Coliziunea s-a produs când elicea elicopterului se
afla în mişcare.

6. Pentru fiecare afirmaţie din coloana A , descrieți esența acestora în coloana B

Nr. Consecințe Descrierea


1. Pierderea fizică directă

80
2. Pierderea totală
constructivă

3. Dispariţia aeronavei

20. Acesați pagina web https://www.cnpf.md/ro/asigurari și analizați situația


asigurărilor de nave aeriene pe ultimii doi ani.
1. Enumerați companiile care practică asigurările de aeronave
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Completați următorul tabel:

Analiza primelor încasate


Nr. Indicatori 20_____ 20_____ Abaterea
1. Asigurări de nave aeriene
2. Asigurări de răspundere civilă avia
Total

În baza tabelului formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Analiza despăgubirilor acordate

81
Nr. Companiile 20_____ 20_____ Abaterea
1. Asigurări de nave aeriene
2. Asigurări de răspundere civilă avia
Total

În baza tabelului formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Completați în tabelul de mai jos oportunitățile și amenințările aeroportului


internațional Chișinău, ținând cont de punctele tari și slabe
Analiza SWOT
Punctele tari Punctele slabe

Oportunitățile Amenințările

8. Completați în tabelul de mai jos după indicatorii enumerați

82
Aeroport Forma Curse Servicii de Activitatea
organizatorico - transportare
juridică
Chişinău
Bălţi
Cahul
Tiraspol
Mărculeşti

În baza tabelului formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TEMA 14: Asigurarea CARGO
1. Alegeţi afirmația falsă prin încercuire:
Asigurarea CARGO, nu acoperă următoarele riscuri:
a) Ambalarea necorespunzătoare;
b) Scăderea normală în greutate şi volum;
c) Întârzierea în expedierea sau primirea mărfii;
d) Defectarea instalaţiei frigorifice.

2. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


În cazul asigurării bunurilor în timpul transportării încărcăturilor CARGO, societatea
de asigurare nu acordă despăgubiri în următoarele cazuri:
1. Paguba a rezultat în urma ambalării necorespunzătoare a bunurilor asigurate;
2. Paguba se produce în urma răsturnării autovehiculului care transportă bunurile asigurate;
3. Pierderea rezultă în timpul încărcării bunurilor asigurate în mijlocul de transport;
4. Paguba este produsă de rozătoare şi insecte;
5. Paguba este produsă ca urmare a relei conservări de către asigurat a bunurilor
transportate;
6. Paguba rezultă în urma unei alunecări de teren.
a) 1+4+5 d) 1+3+5
b) 2+3+6 e) 1+4+6
c) 3+4+5 f) 4+2+3

3. Rezolvați exercițiul:
O societate comercială încheie o asigurare CARGO pentru marfa pe care o doreşte să o
transporte din vamă la sediul firmei. Marfa transportată constă în aparate electrocasnice în
83
valoare de 400 000 lei. Costul transportului este de 1 500 lei. Societatea comercială a mai plătit
taxe vamale, care constituie 9% din valoarea mărfii.
Mărfurile transportate sunt acoperite prin asigurare de următoarele riscuri: calamităţi
naturale, accidente ale mijlocului de transport, acte de tâlhărie, spargere, curgere, risipire,
dispariţie sau furt al bunurilor asigurate ca urmare a unui accident al mijlocului de transport,
accidente în timpul încărcării, aşezării sau descărcării bunurilor. Cota de primă tarifară este
1,4%.
Pe durata transportului, datorită poleiului camionul a derapat şi s-a răsturnat, în urma
efectuării inspecţiei de daune s-a constatat o pagubă evaluată la suma de 200 000 lei. Pentru
măsurile luate în vederea limitării pagubei asiguratul a cheltuit 830 lei.
Contractul de asigurare prevede o franşiză deductibilă de 4% din suma asigurată.
De calculat:
1. Suma de asigurare;
2. Prima de asigurare;
3. Despăgubirea.
Rezolvare
1.
2.
3.

4. Alegeţi răspunsurile corecte prin încercuire:


Riscurile excluse din asigurare sunt:
a) Ambalarea necorespunzătoare;
b) Scăderea normală în greutate şi volum;
c) Întărzierea în expedierea sau primirea mărfii;
d) Defectarea instalaţiei frigorifice.

5. Alegeţi răspunsul corect prin încercuire:


La asigurarea bunurilor în timpul transportului pe calea ferată răspunderea
asigurătorului începe:
a) Din momentul încărcării bunurilor în vagoane;
b) Din momentul primirii bunurilor de către transportator;
c) După 24 ore de la expedierea zilei în care s-au achitat primele;
d) La 2 zile de la expirarea zilei în care s-au plătit primele de asigurare;
e) La trei zile după ce s-a încheeat contractul de asigurare.

6. Rezolvați exercițiul:
O societate comercială încheie o asigurare Cargo pentru marfa pe care doreşte să o
transporte din vamă la sediul firmei. Marfa transportată constă în aparate electrocasnice în
valoare de 500.000.000 u.m. Costul transportului este de 1.000.000 u.m. Societatea comercială a
mai plătit taxe vamale ce reprezintă 8% din valoarea mărfii.
Mărfurile transportate sunt acoperite pentru următoarele riscuri: calamităţi naturale;
accidente ale mijlocului de transport: ciocniri, loviri, izbiri, căderi, derapări, răsturnări,

84
împotmoliri; acte de tâlhărie; spargere, scurgere, risipire, dispariţie, sau furt al bunurilor
asigurate, ca urmare a unui accident al mijlocului de transport; accidente în timpul încărcării,
aşezării sau descărcării bunurilor. Cota de primă corespunzătoare este de 1,3%.
Pe durata transportului, datorită poleiului, camionul a derapat şi s-a răsturnat. În urma
efectuării inspecţiei de daună s-a constatat o pagubă evaluată la 266.000.000 u.m. Pentru
măsurile luate în vederea limitării pagubei, asiguratul a cheltuit 855.000 u.m. În contractul de
asigurare se prevede o franşiză deductibilă de 5% din suma asigurată.
De calculat:
1. Sumă de asigurare;
2. Prima de asigurare;
3. Despăgubirea.
Rezolvare

1.

2.

3.

7. Alegeţi afirmaţia falsă prin încercuire:


În cazul asigurării mărfurilor pe timpul transportării CARGO:
a) Asigurarea intră în vigoare în termen de două zile lucrătoare de la data primirii cererii;
b) Asigurarea poate începe la data solicitată de asigurat;
c) Asigurarea poate începe la data în care marfa părăseşte depozitul;
d) Asigurarea poate începe peste două ore de la momentul scrierii cererii.

8. Rezolvați exercițiul:
SC MOLDIMPEX SRL doreşte să încheie o asigurare CARGO. Transportul se efectuiază
cu camionul propriu, din vama Leușeni spre Chişinău, la sediul firmei. Marfa transportată constă
în aparate electrocasnice marca Rowenta (350 mixere, 200 cafetiere, 50 aspiratoare), în valoare
de 500.470.000 u.m.
Riscuri acoperite prin asigurare: deraparea sau răsturnarea autovehiculului; coliziunea sau
contactul cu un alt autovehicul sau cu orice alt obiect exterior; incendiu, trăsnet, explozie,
inundaţie, furtună, ploaie, grindină, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de
teren, avalanşe, cicloane, erupţii vulcanice, cutremur; prăbuşirea podurilor, clădirilor sau
tunelelor; căderi de arbori, ruperi de diguri, baraje şi conducte de apă; accidente în timpul
încărcării, aşezării sau descărcării mărfurilor.
Pentru riscurile incluse se aplică o cotă tarifară de 1,3%. Costul transportului 300 000 u.m.
Pe durata transportului, datorită poleiului, camionul a derapat şi s-a răsturnat. În urma inspecţiei
de daună, s-a constatat distrugerea în întregime a unei anumite părţi din marfă şi deteriorarea
parţială a unei alte părţi. Pentru partea din marfă distrusă în întregime, cuantumul pagubei este
dat de valoarea părţii respective, şi anume 355.800.000 u.m. Pentru marfa distrusă parţial,

85
cuantumul pagubei este stabilit în urma expertizei efectuate de un expert desemnat de asigurător,
aceasta fiind evaluată la 88.476.000 u.m. Franşiza prevăzută în contractul de asigurare, este de
10% din valoarea daunei.
De calculat:
1. Suma de asigurare
2. Prima de asigurare
3. Paguba
4. Despăgubirea

Rezolvare
1.

2.

3.

4.

9. Alegeţi răspunsurile corecte prin încercuire:


În legătură cu asigurarea CARGO:
a) Pot fi asigurate toate tipurile de marfă;
b) Poate fi încheiată numai de persoanele cu domiciliul, sediul sau reşedinţa pe teritoriul
RM;
c) Obiectul asigurării îl constituie persoanele care conduc autovehiculul ce transportă
mărfurile;
d) Cărăuşul, nu poartă nici o răspundere pentru avarierea mărfurilor.

10. Acesați pagina web https://www.cnpf.md/ro/asigurari și analizați situația


asigurărilor mărfurilor transportate.
Completați următorul tabel:

Analiza primelor încasate


Nr. Indicatori 20_____ 20_____ Abaterea
1. Asigurări de bunuri în tranzit
2. Transportatorilor și expeditorilor în
baza carnetului TIR
3. Transportatorilor și expeditorilor în
baza convenției CMR
Total
86
În baza tabelului formulați concluzii
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Analiza despăgubirilor acordate
Nr. Companiile 20_____ 20_____ Abaterea
1. Asigurări de bunuri în tranzit
2. Transportatorilor și expeditorilor în
baza carnetului TIR
3. Transportatorilor și expeditorilor în
baza convenției CMR
Total

În baza tabelului formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

TEMA 15: Reasigurarea, necesități și forme de manifestare


1. Alegeţi afirmația corectă prin încercuire:
Reasigurarea oprire de daună se poate defini astfel:
a) Răspunderea reasiguratului este limitată pentru fiecare daună la un anumit plafon (prioritate),
iar răspunderea reasigurărilor vizează partea de daună ce depăşeşte prioritatea;
b) Răspunderea reasiguratului se stabileşte anticipat sub forma unei sume fixe din suma
asigurată;
c) Reasiguratul reţine în sarcina sa o cotă procentuală din suma asigurată, restul o cedează;
d) Reasiguratul se obligă să acopere din daunele produse în cursul anului o sumă echivalentă cu
un anumit procent din volumul sumelor încasate, iar reasigurătorii să suporte restul;
e) Reasiguratul reţine în sarcina sa daunele ce depăşesc nivelul priorităţii stabilite în contract.

2. Completați spațiile libere cu noțiunile potrivite:


a) În baza ____________________________________ , reasiguratul propune reasigurătorului,
unde acesta acceptă sau refuză reasigurarea
b) In contractul de reasigurare se poate face menţiunea că reasigurarea va intra in vigoare în
momentul în care indicatorul___________________________________ la reasigurat va ajunge
la un anumit nivel.

87
c) Un indicator folosit de organele de supervizare și control ale activitatilor societatilor de
asigurare este _________________________________, calculat ca raport între capital plus
rezerve și încasările din prime;

3. Alegeţi afirmația corectă prin încercuire:


Dezavantajul pentru compania cedentă în cazul reasigurării excedent de sumă
asigurată:
1. Deoarece compania cedentă reţine o parte mai mare din riscurile bune, înseamnă că
reasigurătorul primeşte o parte mai mare din riscurile nedorite;
2. Costul administrativ ridicat, deoarece este nevoie de persoane experimentate, care să
determine reţinerea pentru fiecare risc, în funcţie de tipul, calitatea şi expunerea acestuia şi care
să calculeze primele reţinute şi primele cuvenite reasigurătorilor;
3. Reţinînd o sumă mai mare din riscurile bune şi o parte mai mică din riscurile mai puţin bune,
compania cedentă poate păstra afacerile mai profitabile pe cont propriu, fără a le ceda
reasigurătorilor;
4. Se pot obţine comisioane mai mari şi clauze mai avantajoase.

4. Alegeţi afirmația corectă prin încercuire:


Metoda reasigurării facultative are o serie de avantaje pentru reasigurător, cum ar fi:
1. Face posibile efectuarea controlului asupra angajamentelor asumate şi evitarea riscului de
cumul;
2. În cazurile în care plasarea riscurilor se face cu dificultate, asigurătorul poate să nu-şi
recupereze cheltuielile efectuate;
3. Reasiguratul are libertatea să cedeze sau nu anumite riscuri în reasigurare, în timp ce
reasigurătorul este obligat să le accepte;
4. Reasigurătorul analizează separat fiecare risc care necesită un plasament facultativ.

5. Completați spațiile libere cu noțiunile potrivite:


a) Partea ce intervine în retrocesiune şi care în schimbul unei prime se reasigură la rândul său la
o altă societate de reasigurări ___________________;
b) Document trimis de reasigurat reasigurătorului o dată în trimestru în care se indică lista de
borderouri transmise în timpul trimestrului_______________________;
c) Partea ce intervine în retrocesiune şi care în schimbul unei prime se reasigură la rândul său la
o altă societate de reasigurări _________________________.

6. Explicați noțiunile:
a) Coasigurarea
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
88
b) Reasigurare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

c) Retrocesiune
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Completați spațiile libere cu noțiunile potrivite:


a) Reasigurarea_____________________, participarea reasiguratului şi reasigurătorului se
stabileşte sub forma unei cote procentuale din suma asigurată prevăzută în contractul de
asigurare;
b) Reasigurarea _______________________, reasiguratul cedează numai acele sume pe care nu
doreşte sau nu poate să le reţină în contul propriu;
c) Reasigurarea____________________ , se face în vederea acoperirii unor riscuri deosebite sau
a unui complex de riscuri din anumite ramuri de asigurare.

8. Alegeți varianta completă şi corectă de răspuns prin încercuire:


Care dintre afirmatiile de mai jos corespund urmatoarelor tipuri de contracte de
reasigurare „cota parte” şi „excedent suma asigurata”

1. Acest sistem de reasigurare este preferat de reasigurator, deoarece nu permite o selectie


a riscurilor de catre reasigurat;
2. Acest tip de reasigurare se aplica de obicei la asigurările în care suma asigurata poate fi
determinata cu precizie, iar retinerea proprie a reasiguratului poate fi diferențiata în functie de
frecvența și natura riscului asigurat;
3. În acest tip de reasigurare, reasiguratul recupereaza o bună parte din primele cedate sub
forma de comision, despăgubiri, contribuții la rezervele tehnice;
4. Acest tip de reasigurare reduce răspunderile asumate de asigurător pâna la nivelul
capacității sale financiare;
5. Acest tip de asigurare se foloseste la contractele la care raspunderea maxima a tuturor
reasiguratorilor se exprima într-un multiplu de plin;
6. Acest tip de reasigurare asigură cel mai bine omogenizarea răspunderii asumate de
reasigurat.
89
Scrieţi doar cifrele corecte corespunzătoare în tabel:

„cota parte” „excedent suma asigurata”

9. Completează tabela
Contracte de reasigurare
Proporţională Neproporţională
Cotă parte Excedent de Sa Excedent de daună
Suma asigurată 7 500 000 7 500 000 7 500 000

Reţinerea 40% (600 000) 800 000 plin de 100 000 prag
conservare
Răspunderea
reasiguratului
Varianta I
Mărimea daunei 300 000 300 000 300 000
Răspunderea
reasiguratului
Răspunderea
reasigurătorilor
Varianta II
Mărimea daunei 200 000 200 000 200 000
Răspunderea
reasiguratului
Răspunderea
reasigurătorilor
10. Rezolvați exercițiul:
Un asigurator încheie patru contracte de asigurare pentru o societate comercială pentru
următoarele riscuri:
riscul A – 450 mln.lei
riscul B – 800 mln.lei
riscul C – 180 mln.lei
riscul D – 260 mln.lei
În urma negocierilor s-a stabilit că reţinerea companiei cedente este de 30% din fiecare
risc subscris.
De calculat:
1. Reţinerea proprie
2. Cedarea
Rezolvare
Riscuril Reținerea proprie Cedarea
e
90
A
B
C
D

11. Rezolvați exercițiul:


Un agent economic încheie trei contracte de asigurare:
CA1 – 5 000 000 000 lei
CA2 – 15 000 000 000 lei
CA3 – 6 000 000 000 lei
Plinul de conservare s-a stabilit de 2 000 000 000 lei pentru fiecare eveniment în parte
De calculat:
1. Contractele de reasigurare
CR Suma contractelor Plinuri de Proporția CR în CA
conservare
CR1

CR2

CR3

12. Explicați noțiunile:


a) Carteluri
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Tantiemă
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

91
c) Recapitulaţie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

13. Rezolvați exercițiul:


Într-un contract de excedent de daună, compania cedentă îşi fixează franşiza la 50 000 000
lei. Valoarea unor daune posibile poate fi de maxim 1 000 000 000 lei. Reasiguratul apelează la
serviciile mai multor reasi gurători:
R1 va acoperi de la 50 000 000 până la 250 000 000 (200 000 000)
R2 va acoperi 250 000 000 până la 500 000 000 (250 000 000)
R3 Va acoperi de la 500 000 000 până la 800 000 000 (300 000 000)
R4 va acoperi de la 800 000 000 până la 1 000 000 000 (200 000 000)
De calculat:
Cum se procedează în cazul apariţiei daunelor?
Rezolvare

Reasigurători Dauna 1 Dauna 2 Dauna 3 Dauna 4

30 000 200 000 000 lei 450 000  000 900 000 000
Cedentul
R1
R2
R3
R4

14. Rezolvați exercițiul:


Într-un contract excedent de daună cu o sumă asigurată în valoare de 800 000 lei,
prioritatea cedentului este de 200 000 lei
Excedentul I A preia de la 200 000 până la 300 000 lei;
Excedentul II B preia de la 300 000 până la 400 000 lei;
Excedentul III C preia de la 400 000până la 700 000 lei.
De calculat:
1. Daunele suportate excedenți
Rezolvare
Reasigurători Dauna 1 Dauna 2

600 lei 750 lei

92
Cedentul
A
B
C

În baza datelor din tabel formulați concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Reprezentați schematic modul de cedare a riscului Excedent de sumă asigurată.

Argumentați printr-un exemplu


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Rezolvați exercițiul:
Un contract de export de mărfuri în valoare de 200 000 lei este asigurat la 150 000 lei.
Asiguratul reţine în sarcina sa 60 000 lei, iar restul îl cedează în reasigurare astfel:
RX – 30% din Sa;
RY – 20% din Sa;
RZ 10% din Sa.
Cota de primă de asigurare este de 5% . În timpul transportului mărfurilor acestea suferă o
avarie estimată la 120 000 u.m
De calculat:
1. Despăgubirea, încasată de asigurat ;
2. Despăgubirea suportată de asigurător şi reasigurători;
3. Partea de primă ce revine asigurătorului şi reasigurătorului.
93
Rezolvare:
1.

2.

16. Rezolvați exercițiul:


Un contract de export de mărfuri în valoare de 500 000 lei este asigurat pentru suma de
450 000 lei. Asiguratul reţine în sarcina sa 135 000 lei iar restul îl cedează în reasigurare astfel:
a) reasigurătorul X preia 25% din suma asigurată;
b) reasigurătorul Y preia 25% din suma asigurată;
c) reasigurătorul Z preia 20% din suma asigurată.
Cota de primă de asigurare este de 3%. În timpul transportului mărfurilor s-a produs riscul
asigurat şi s-a înregistrat o pagubă estimată la 75 000 lei.

De calculat:
1. Despăgubirea încastă de asigurat;
2. Despăgubirea suportată de asigurător şi reasigurătorul X;
3. Partea de primă de asigurare care revine asigurătorului şi reasigurătorului Z.
Rezolvare:
1.

2.

3.

17. Rezolvați exercițiul:


Se încheie un contract de asigurare, care are ca obiect un transport de utilaj de construcţii
pentru export. Suma asigurată este de 110 mii euro, iar valoarea mărfurilor trecute în factură este
125 mii euro. Din suma astfel asigurată asigurătorul reţine 16500euro, iar restul îl cedează în
reasigurare astfel:
- reasigurătorul A preia 20% din suma asigurată;
- reasigurătorul B preia 30% din suma asigurată;
- reasigurătorul C preia 35% din suma asigurată;
Prima de asgigurare încasată de reasigurator este 9500 euro. În timpul transportului
mărfurilor, ca urmare a unei explozii pe navă s-a înregistrat o pagubă egală cu 40000 euro.

De calculat:
1. Despăgubirea la care are dreptul asiguratul;
94
2. Partea de despăgubire pe care o suportă asigurătorul (care devine reasigurat) şi părţile pe care
le vor acoperi reasigurătorii;
3. Partea din prima de asigurare care-i revine asiguratorului şi primele de reasigurare cuvenite
reasigurătorilor.
Rezolvare

1.

2.

3.

18. Reprezentați schematic modul de cedare a riscului Cotă parte, explicați printr-un
exemplu

Argumentați printr-un exemplu


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

19. Rezolvați exercițiul:


Un contract de export de mărfuri în sumă de 1 100 000 u.m. este asigurat pentru suma de
775 000 u.m. Asiguratul reţine în sarcina sa daunele pînă la 100 000 u.m., iar restul îl cedează în
reasigurare astfel:
Nivelul I - (100 000- 200 000);
Nivelul II – suma ce depăşeşte 200 000;
Producerea riscului asigurat generează o pagubă de 300 000 u.m.

95
De calculat:
1. Despăgubirea la care are dreptul proprietarul mărfii (Da);
2. Despăgubirea suportată de asigurătorul devenit reasigurat (Dr);
3. Despăgubirea supărtată de reasigurător (DR).

Rezolvare

1.

2.

3.

4.

20. Rezolvați exercițiul:


Un contract de export de mărfuri în sumă de 1 100 000 u.m. este asigurat pentru suma de
775 000 u.m. Asiguratul reţine în sarcina sa daunele pînă la 100 000 u.m.., iar restul îl cedează
în reasigurare astfel:
Nivelul I - (100 000- 200 000);
Nivelul II – suma ce depăşeşte 200 000;
Producerea riscului asigurat generează o pagubă de 500 000 u.m.
De calculat:
1. Despăgubirea la care are dreptul proprietarul mărfii (Da);
2. Despăgubirea suportată de asigurătorul devenit reasigurat (Dr);
3. Despăgubirea supărtată de reasigurător (DR).

Rezolvare
1.

2.

3.

4.

96
21. Alegeţi afirmația corectă prin încercuire:
Reasigurarea mixtă reprezintă:
1. Este un acord între un reasigurat şi un reasigurător, prin care reasigurătorul acceptă să
plătească reasiguratului toate daunele care depăşesc o anumită limită precizată pentru fiecare risc
în parte pe eveniment;
2. Îl protejează pe reasigurat împotriva pagubelor mai mult decât o anumită valoare prestabilită,
pentru o anumită clasă de afaceri;
3. Răspunderea reasiguratului este limitată, pentru fiecare daună, la un anumit plafon (nivel),
denumit prioritate, franşiză sau prag, iar răspunderea reasigurărilor vizează partea de daună care
depăşeşte prioritatea;
4. Este un acord prin care compania cedentă are opţiunea de a da (şi nu obligaţia), iar
reasigurătorul este obligat să accepte (fără a putea refuza) o parte dintr-un anumit risc subscris de
compania cedentă.

22. Alegeţi afirmația corectă prin încercuire:


Reasigurarea avantajează nu numai pe reasigurător, dar şi pe asigurat pentru că:
1. Reasigurarea se poate încheia numai între societăţile de asigurări;
2. Dacă asigurarea este nevalabilă ori a fost lovită de nulitate, şi reasigurarea respectivă devine
nevalabilă;
3. Prin cedarea unei părţi din răspunderea iniţial asumată asiguratul este ferit ca în situaţia
producerii unei daune, asigurătorul să nu poată face faţă obligaţiilor de despăgubire;
4. Prin operaţia de reasigurare, societatea de asigurări care cedează devine reasigurat sau cedent,
iar cea care primeşte, reasigurător.

23. Alegeţi afirmația corectă prin încercuire:


Poolurile de subscriitori sunt cumpărători de reasigurări care:
1. Acoperă o mare varietate de aranjamente organizatorice, obiectivul lor conţinând în reducerea
cererii pentru reasigurare oferite de pieţele convenţionale de reasigurări;
2. Sunt societăţi specializate pe reasigurări şi reprezintă categoria principală de reasigurători
prezenţi pe piaţa internaţională;
3. Grupează mai multe poliţe de asigurare după criteriul naturii şi după mărimea riscului preluat
de asiguraţii săi;
4. Este un organism pur administrativ, care oferă consultanţă, informaţii şi alte servicii.

24. Alegeţi afirmația corectă prin încercuire:


97
Care dintre cele enumerate mai jos reprezintă una din funcţiile brokerului de
reasigurare?

1. Constituie o categorie aparte a cumpărătorilor de reasigurări care au cunoscut o dezvoltare


deosebită, strâns legată de formarea marilor companii industriale şi comerciale;
2. Obţinerea automată a unor facilităţi pentru riscurile de o anumită natură sau pentru evenimente
cu producere regulată;
3. Acordă asistenţă companiei cedente (reasiguratului) în elaborarea unui program adecvat de
reasigurări şi pentru îmbunătăţirea programului curent.

25. Alegeţi afirmația corectă prin încercuire:


Repartizarea primelor între reasigurat şi reasigurător se face în felul următor:
1. În cadrul contractului de reasigurare se precizează printr-o clauză specială cât din primă se
reţine de fiecare din cele două părţi;
2. Repartizarea se face automat, anual, conform hotărîrilor CSA;
3. Repartizarea se face prin negociere directă, între cele două părţi;
4. Repartizarea se face diferit în funcţie de metoda de reasigurare (proporţională şi
neproporţională) care se utilizează.

BIBLIOGRAFIE

1. ARMEANU, Daniel; ALEXANDRU, Felicia. Asigurări de bunuri și persoane. Aspecte


teoretice. Aplicații practice. București: Editura Economică, 2004.

2. BISTRICEANU, Gheorghe. Sistemul asigurărilor din România. București: Editura


Economică, 2002.

3.BOGDAN, Decebal Manole. Sistemul informațional în societățile de asigurare. Prahova,


Filipeștii de Târg: Editura ANTET, 2018.

3. CARAMAN-HUIDEA, Oana Simona. Asigurări și Reasigurări. Elemente teoretice și


aplicative. București: Editura Pro Universitaria, 2017.

98
4. CISTELECAN, Lazăr; CISTELECAN, Rodica: Asigurări Comerciale. Târgul Mureș:
Editura Dimitrie Cantemir, 1997.

5. CIUMAŞ, Cristina. Economia asigurărilor. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003.

6. COSTINESCU, Dan Anghel. Managementul financiar în asigurări. București: Editura


Economică, 2005.

7. DUMITRAȘ, Roxana. Produse și serivicii de asigurăiri. București: Editura


Universitară, 2014.

9. DOLGHI, Cristina; NOVAC, Cristina. Piața Asigurărilor – Provocare pentru


Economia Republicii Moldova. Chișinău. În: Revista Științifică a Universității de Stat din
Moldova nr 2 (62), seria „Științe exacte și economice” [online]. 2013, aprilie 30 [citat 15 aprilie
2020]. Disponibil: <http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/15.-p.89-94.pdf>.

10. IONESCU, Roxana. Asigurări și reasigurări. Bucureşti: Editura Universitara, 2016.

11. FOTESCU, Stanislav; ȚUGULSCHI, Anatol: Asigurări și Reasigurări. Chișinău:


Editura Poligraf, 2006.

12. NEGRU, Titel. Practica asigurărilor comerciale. București: Editura Economică, 2011.

13. NEGRU, Titel. Economia asigurărilor. Metode, tehnici, soluții. București: Editura
Economică, 2019.

14. RUSU, I.; ROȘCOVAN, V.; VEREJAN, O. Dezvoltarea și diversificarea pieței de


asigurare în Republica Moldova. [online]. 2011, iunie 11 [citat 29 martie 2020]. Disponibil:
https://www.soros.md/files/publications/documents/Raport_Soros%20asigurari.pdf

15. UNGUR, Cristina. Dezvoltarea Potențialului Investițional al Pieței de Asigurări din


Republica Moldova. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic ASEM, 2018

16. VĂCĂREL, Iulian; BERCEA, Florian.: Asigurări și Reasigurări. București: Editura


Economică 1993.

99

S-ar putea să vă placă și