Sunteți pe pagina 1din 8

Prof Guţu Igor, gr sup Informatica clasa 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA


Direcţia Învățământ, Tineret şi Sport Drochia
Liceul Teoretic „Ion Creangă”
Catedra ştiinţelor exacte

„APROBAT”_______ ______ „COORDONAT”__________


Necoară Silvia, director al liceului Maxim Raisa, director-adjunct
________________________ 2016 ________________________ 2016

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Informaticăpentru clasa a VIII-a
program pilot a curriculumului actualizat
Anul de studii 2016– 2017
Profesor Guţu Igor, grad didactic Superior
Repartizarea orelor pe capitole
1 Prelucrarea textelor 22
2 Algoritmi şi executanţi 12
Total 34

Notă:
- Repartizarea orelor pe capitole este orientativă.
- Ordinea capitolelor poate fi schimbată dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică.
Proiectul este elaborat conform Curriculumului actualizat la informatică, 2014
Manualul de bază : Anatol Grimalschii Informatica, manual clasa a 7-a,Chişinău 2012
Manualul de bază : Anatol Grimalschii Informatica, manual clasa a 8-a,Chişinău 2013

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces - verbal nr. _1_ din __________ 2016
___________ Şeful catedrei ___________

-1-
Prof Guţu Igor, gr sup Informatica clasa 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Strategii
Nr . Indicatorii competenţelor specifice Teme / Conţinuturi / Noţiuni- didactice Activităţi de învăţare şi evaluare Observaţii
Săpt Forme, Mat did Corelaţiiinte
d/o (CS) şi subcompetenţelor (SC) cheie (recomandate)
Data metode Tema de rdisciplin
tip lecţ acasa
1. Cunoaşterea şi utilizarea EDITAREA TEXTELOR
metodelor de editare a textelor: ( 22 ore )
17 - aplicarea operaţiilor specifice Introducerea şi editarea textului. 1 Tl4 Md6 Exerciţii de:
editării textelor; 02.09 §4.1 - introducere şi editare a textului;

-2-
Prof Guţu Igor, gr sup Informatica clasa 8
1 2 3 4 5 6 7 8
18 - Formatarea caracterelor: 2 Tl1 §4.2
- tehnoretactare; 09.09 Md6
- font;
- stil de afişare;
- formatarea caracterelor.
19 Formatarea paragrafelor: 3 Tl1 Md6
- paragraf; 16.09 §4.3
- aliniere;
- indentare;
4
- spaţiere;
23.09
- stil de paragraf.
20 Aşezarea în pagină: 5 Tl1 Md6
- formatare a paginilor; 30.09 17.02 §4.4
21 - antet şi subsol; - secţiune; 6
- stil de caractere; - şablon. 07.10
7
- Casete text
14.10
22 Liste: 8 Tl4 §4.5 Grupa 1
- tipuri de marcare; 21.10 (grupa 2)
- tpuri de numerotare.
23 Instrumente de corectare și §4,10
revezuire:
- analizator lexical; 9
- analizator gramatical; - 28.10
tezaur;
- corectare manuală ;
- corectare automată. 10
- Utilizarea 11.11

24 - crearea şi editarea tabelelor; Tabele: 11 Tl4 §4.5 Exerciţii de:


- rînd, coloană, celulă; 18.11 - creare a tabelelor cu ajutorul
25 - înserarea unei linii, coloane; sistemului de asistenţă, prin
- unirea celulelor; - divizarea inserare sau desenare;
12
celulelor; - modificare a structurii tabelelor
25.11
template a tabelelor; - propuse, sortare a datelor din tabele;
-3-
Prof Guţu Igor, gr sup Informatica clasa 8
1 2 3 4 5 6 7 8
formatarea celulelor.
26 - crearea şi editarea diagramelor; Diagrame: 13 §9.10 Exerciţii de:
- foaie de date; 02.12 - creare şi editare a diagramelor;
- formatarea diagramei; 14 - selectare a tipului de diagramă în
tip de diagramă. 09.12 funcţie de specificul datelor de
afişat;
- formatare a diagramelor conform
modelului propus.
Studii de caz:
- domeniile de utilizare a fiecărui tip
de diagramă: circulară, cu bare, cu
coloane, liniară, grafic;
utilizarea diagramelor în manualele
şcolare.
27 - inserarea obiectelor; Obiecte: §4,6 Exerciţii de:
- utilizarea instrumentelor de - imagini desenate; Tl1 4.7 - inserare a imaginilor desenate şi a
grafică orientată pe obiecte; - imagini predesenate; 15 celor predesenate;
- formule; 16.12 - inserare şi editare a formulelor;
- fişiere audio; - inserare a secvenţelor sonore;
- fişiere video. - inserare a secvenţelor video;
Metode de inserare a obiectelor: 16 - inserare a obiectelor grafice;
- prin memoria tampon: 23.12 Studiu de caz:
- prin apelul altor aplicaţii; - imaginile desenate şi imaginile
din fişierele externe. predesenate;
- imagini în grafica orientată pe
obiecte şi grafica orientată pe
puncte;
proprietăţile obiectelor inserate ca
simboluri de text şi ca entităţi inserate
deasupra textului.
28 - utilizarea instrumentelor de Formatarea imaginilor. Tl1 Exerciţii de:
formatare a imaginilor din Stabilirea: - inserare şi formatare a imaginilor
componenţa documentelor; - culorii, luminozităţii şi 17 predesenate;
29 contrastului; 13.01 - inserare şi formatare a desenelor
- poziţiei în document; - create de utilizator;
-4-
Prof Guţu Igor, gr sup Informatica clasa 8
1 2 3 4 5 6 7 8
dimensiunilor; - copiere şi redimensionare a
- modului de aranjare a textului 18 imaginilor;
în jurul imaginii; - chenarelor şi 20.01 formatare a imaginilor conform
umbrelor.. modelului propus.

30 Lecţie de evaluare 19 Tl6 E3


27.01 Te3
Lecţie de sinteză 20
03.02
17 Lucrarea de evaluare nr.2 21
10.02
CS 5 Aplicarea metodelor de
algoritmizare, de formalizare, de
analiză, de sinteză şi de programare
pentru soluţionarea problemelor ALGORITMI ŞI
12
legate de prelucrarea digitală a EXECUTANŢI
informaţiei.
CS 6 Translarea algoritmilor frecvent
utilizaţi într-un limbaj de
programare de nivel înalt.
- utilizarea metodelor de Noţiune de algoritm. 22 § 5.1 Exerciţii de:
algoritmizare pentru soluţionarea Algoritmi şi executanţi: 17.02 - descriere a mişcării executantului în
18 problemelor frecvent întâlnite în - algoritm; 23 procesul execuţiei algoritmilor propuşi;
activitatea cotidiană; - executant; 24.02 - elaborare a algoritmilor pentru
19 deplasarea executantului dintr-o poziţie
- descrierea şi utilizarea - comandă manuală;
în alta;
repertoriului de instrucţiuni ale - comandă prin program; - depistare a erorilor sintactice, erorilor
executantului; - program; logice şi a erorilor de funcţionare;
- elaborarea algoritmilor pentru - limbaj de programare. - elaborare a algoritmilor pentru
executant; desenarea figurilor;
- elaborare a algoritmilor de către elevi şi
testate cu ajutorul executanţilor;
- explicarea modului de execuţie a
algoritmilor;
- depistare a erorilor sintactice, erorilor
-5-
Prof Guţu Igor, gr sup Informatica clasa 8
1 2 3 4 5 6 7 8
logice şi a erorilor de funcţionare.
- utilizarea metodelor de Metode de reprezentare a 24 § 5.1 Exerciţii de:
reprezentare a algoritmilor; algoritmilor: 03.03 - reprezentare a algoritmilor prin diferite
20 - limbaj uman; metode;
- limbaje algoritmice; - observare şi înţelegere a legăturii între
21 modul de reprezentare a algoritmului şi
- scheme logice.
repertoriul de instrucţiuni al
executantului;
- transcriere a algoritmilor formulaţi în
limbaj convenţional în reprezentări
formalizate.
- utilizarea metodei rafinării Subalgoritmi: 25 § 5.2 Exerciţii de:
22 succesive; - subprogram; 10.03 - explicare a modului de execuţie a
- program principal; apelurilor de subalgoritmi;
23 - procedură; 26 - identificare a subalgoritmilor soluţionarea
17.03 cărora necesită utilizarea subalgoritmilor;
- apel de procedură;
- elaborare a subalgoritmilor pentru
- rafinare succesivă. executanţi;
- observare şi înţelegere a legăturilor
informaţionale şi de control între algoritm
şi subalgoritmii apelaţi;
- desenare a figurilor în baza
subalgoritmilor;
- definirea formatului general şi Instrucţiunile limbajului § 5.3 Exerciţii de:
24 utilizarea instrucţiunilor de ciclu; algoritmic . 27 - explicare a modului de execuţie a
- elaborarea algoritmilor utilizând Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor. 24.03 instrucţiunii de ciclu;
25 instrucţiunile de ciclu; Ciclu cu condiţie. - elaborare a algoritmilor repetitivi;
- condiţie; - reprezentare intuitivă (prin desen) a
§ 5.4
26 - ciclu cu condiţie; 28 procesului de execuţie a algoritmilor
- algoritm cu conexiune inversă; 31.03 repetitivi cu conexiune inversă;
27 - eroare de execuţie. - identificare a programelor soluţionarea
cărora necesită utilizarea algoritmilor
28 - Lucrarea de evaluare nr.3
- elaborarea algoritmilor utilizând 29 Exerciţii de:
29 instrucţiunea de ramificare Algoritm cu ramificări. 07.04 § 5.5 - explicare a modului de execuţie a
instrucţiunii de ramificare;
30 Instrucţiunea de ramificare. 30 - desenare a schemei grafice a
14.04 instrucţiunii de ramificare;
-6-
Prof Guţu Igor, gr sup Informatica clasa 8
1 2 3 4 5 6 7 8
31 - elaborare a algoritmilor cu ramificări;
Rezolvarea problemelor - identificare a problemelor soluţionarea
cărora necesită utilizarea algoritmilor
cu ramificări;
- reprezentare intuitivă (prin desen) a
procesului de execuţie a algoritmilor cu
ramificări;
- cunoaşterea proprietăţilor Generalităţi despre algoritmi. 31 § 5.6 Exerciţii de:
32 fundamentale ale algoritmilor; Proprietăţile algoritmilor 28.04 - evidenţiere a proprietăţilor algoritmilor
- determinismul; pe baza exemplelor propuse;
- universalitatea; - observare şi înţelegere a legăturilor
între proprietăţile algoritmului şi modul
- finitudinea.
de execuţie pe calculator.
Noţiunea de gândire algoritmică.
Algoritmul de funcţionare a
calculatorului.
33 - identificarea structurii Clasificarea algoritmilor după: 32 § 5.7 Exerciţii de:
algoritmilor (liniari, cu - modul de reprezentare; 05.05 - clasificare a algoritmilor conform
ramificări, ciclici); - proprietăţi; criteriului de structură;
- structură. - estimare a criteriilor de calitate pentru
algoritmii propuşi.
34 Lucrarea de evaluare nr.4 12.05
La dispoziția profesorului 19.05
26.05

Tipul lecţiei Materiale didactice


Tl1 Formare a priceperilor şi deprinderilor Md1 Computatorul
Tl2 Comunicare Md2 Manualul ”Informatica”, manual cl. VIII-a,
Tl3 Consolidare Md5 Compilatorul MS EXCEL
Tl4 Mixtă Md6 Compilatorul MS WORD
Tl5 De sistematizare şi recapitulare Md7 Compilatorul MS WINDOWS
Tl6 Evaluare Md9 Fişe
Tipul de evaluare Md10 Lucrări de laborator

Te1 Iniţială Md13 Teste


Te2 Formativă / curentă Md16 Conspect

-7-
Prof Guţu Igor, gr sup Informatica clasa 8
Te3 Sumativă

Competenţe specifice la INFORMATICĂ


1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.
2. Cunoaşterea proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei în scopul realizării comunicării interumane şi uman – sistem
informatic.
3. Identificarea structurii generale a sistemelor electronice, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei.
4. Elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întâlnite în activitatea cotidiană.
5. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea digitală a
informaţiei.
6. Translarea algoritmilor frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel înalt.
7. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializate.
8. Generarea şi elaborarea automată a documentelor Web.
9. Efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană şi elaborarea de modele ale fenomenelor studiate, folosind aplicaţii, laboratoare
şi medii digitale educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute.
10. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în activităţile bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

-8-