Sunteți pe pagina 1din 13

1 - Identificarea produsului

1.1 - Identificarea produsului

Tradenames: Board PT-2, Board PT-3, Ceraboard 100,


Aceste produse conţin fibre ceramice refractare (RCF)/varietăţi de vată de aluminosilicat (ASW) ((RCF/ASW)).
Număr index: 650-017-00-8 din Anexa VI
Număr CAS: 142844-00-6
Nume CAS: Refractare, fibre, aluminosilicat
Număr de înregistrare: 01-2119458050-50-0002
1.2 - Folosirea produsului

Utilizarea produselor este restricţionată pentru utilizatorii profesionali, în aplicaţii precum izolaţie termică, scuturi termice, izolarea căldurii,
garnituri şi rosturi de dilataţie la temperaturi de până la 1400°C în furnale industriale, cuptoare, cuptoare de ars, cazane şi ale echipamente de
proces, precum şi în domeniul aerospaţial şi auto. Produsele nu sunt destinate vânzării directe către publicul general
• Uz primar: Producţia de fibre (această utilizare se referă la producţia iniţială de fibre, nefiind deci relevantă pentru utilizatorul ulterior)
• Uz secundar: Conversia în amestecuri şi articole umede şi uscate (consultaţi secţiunea 8)
• Uz terţiar: Instalare, demontare (industrială şi profesională) / Întreţinere şi durată de utilizare (industrială şi profesională) (consultaţi secţiunea
8)

Utilizări nerecomandate
Pulverizarea produsului

1.3 - Identificarea companiei


Polska Morgan Advanced Materials
Thermal Ceramics Polska Sp. z o. o.
Towarowa 9
44100 Gliwice
Poland
Tel. : +48 32 305 3113
Faks: +48 32 305 3115

Pagina web

www.morganthermalceramics.com
marketing.tc@morganplc.com
1.4 - Informații pentru urgențe
Tel: + 44 (0) 7931 963 973
Limbă: Engleză
Program de lucru: Disponibil numai în timpul programului de lucru

1/13 239
2 - Identificarea pericolului
2.1 - Clasificarea substanței / mixturii
2.1.1 Clasificare conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008
În condiţiile reglementărilor de clasificare, etichetare şi ambalare (CLP) nr. 1272/2008 CEE, RCF/ASW a fost clasificată ca o substanţă
carcinogenă de categoria 1B.

2.1.2 Informaţii suplimentare


Agenţia Internaţională de Cercetări în Domeniul Cancerului (IARC) a reafirmat în 2001 că grupa 2B ("posibil carcinogen pentru om") rămâne
clasificarea corespunzătoare pentru RCF/ASW.
În conformitate cu adaptarea nr. 31 la progresul tehnic al Directivei nr. 67/548/CEE, publicată la 15 ianuarie 2009, clasificarea de "substanţă
iritantă" a fost eliminată pentru toate tipurile de fibre vitroase artificiale (MMVF).

2.2 - Etichetarea elementelor


Pictogramă de pericol & Frază R
Componentă Clasificare
Simbol & Declaraţie H
Fibre ceramice refractare (tipuri de vată cu (CE) Nr. 1272/2008.
GHS 08 H350I
aluminosilicat)

Pictogramă de pericol GHS 08

Cuvânt semnal Pericol


Poate provoca cancerul prin inhalare
Declaraţii de pericol
(H350i)
Nu manipulaţi decât după citirea şi înţelegerea tuturor
Declaraţii de precauţie
instrucţiunilor de siguranţă. (P202)
Utilizaţi echipament de protecţie personală după caz.
(P281)
2.3 - Alte pericole care nu rezultă din clasificare

Expunerea poate duce la iritaţia mecanică slabă a pielii, ochilor şi a sistemului respirator superior.
De regulă, aceste efecte sunt temporare

3 - Compoziţie/Informaţii privind ingredientele

3.2 Amestec
Aceste produse, sub formă de plăci sau forme, sunt realizate din fibre ceramice refractare.

Număr de
Clasificare de pericol în
COMPONENTĂ % Număr CAS înregistrare
conformitate cu CLP
REACH
Fibră ceramică 15-90 142844-00-6 01-2119458050-50 Cat 1B Carcinogen (Lung,
refractară H350i)
Amidon 0-10 9005-25-8 Încă indisponibil Care nu sunt clasificate ca
periculoase
Care nu sunt clasificate ca
Alt material inert 1-75 Nu este cazul Încă indisponibil
periculoase
Cuarţ <3 14808-60-7 Încă indisponibil STOT RE1

Compoziţie:
Definiţie CAS: Compoziţie chimică a fibrelor ceramice refractare (RCF/ASW):
SiO2: 45 - 60 %, Al2O3: 28 - 55 %, ZrO2 < 18%

Niciuna dintre componente nu este radioactivă în condiţiile Directivei europene Euratom 96/29.

2/13 239
4 - Măsuri de prim ajutor
4.1 - Descrierea măsurilor de prim ajutor.
Piele

Manipularea acestui material poate genera o uşoară iritaţie mecanică temporară a pielii. În acest caz, clătiţi zonele afectate cu apă şi spălaţi
uşor. Nu frecaţi şi nu zgâriaţi pielea expusă.
Ochi

În caz de contact cu ochii, clătiţi cu apă din abundenţă şi pregătiţi o baie de ochi. Nu frecaţi ochii. Dacă iritaţia persistă, solicitaţi asistenţă
medicală.
Ureche și gât

Dacă devin iritaţi, mutaţi-vă într-o zonă fără praf, beţi apă şi suflaţi-vă nasul. Dacă iritaţia persistă, solicitaţi asistenţă medicală.
Dacă simptomele persistă, solicitaţi asistenţă medicală.
4.2 - Cele mai importante simptome și efecte atât acute cât și întârziate

Nu se preconizează simptome sau efecte, acute sau întârziate


4.3 - Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Nu este necesar un tratament special, în cazul expunerii, spălaţi zonele expuse pentru a evita iritarea.

5 - Măsuri de combatere a incendiilor


5.1 - Mijloace de stingere

Folosiți agent potrivit pentru înconjurător materiale combustibile stingere.


5.2 - Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produse necombustibile. Însă, liantul de produs neutilizat poate arde şi poate produce gaze şi/sau fum.
5.3 - Recomandări destinate pompierilor
Ambalajele şi materialele înconjurătoare pot fi combustibile.

6 - Măsuri în caz de eliberare accidentală


6.1 - Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Când apar concentraţii de praf anormal de ridicate, furnizaţi lucrătorilor echipament de protecţie corespunzător, aşa cum se arată în secţiunea
8.

Restricţionaţi accesul în zonă la numărul minim de muncitori necesar.


Restabiliţi situaţia normală în cel mai scurt timp.
6.2 - Precauții privind mediul înconjurător

Preveniţi dispersia suplimentară a prafului, de exemplu, prin umezirea materialelor.


Nu aruncaţi substanţa vărsată la canal şi preveniţi pătrunderea acesteia în cursurile naturale de apă.
Consultaţi reglementările locale aplicabile
6.3 - Metode și materiale pentru decontaminare și curățare

Adunaţi bucăţile mari şi utilizaţi un aspirator prevăzut cu un filtru cu eficienţă ridicată (HEPA)
Dacă se utilizează perii, asiguraţi-vă că zona este mai întâi udată.
Nu utilizaţi aer comprimat pentru curăţare.
Nu permiteţi luarea materialelor de vânt.
6.4 - Referire către alte secțiuni

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunile 7 şi 8

3/13 239
7 - Manevrare şi depozitare
7.1 - Precauții pentru manipularea în siguranță
Manipularea poate constitui o sursă de emisii de praf, motiv pentru care procesele trebuie proiectate astfel încât să limiteze manipulările
necesare. Ori de câte ori este posibil, manipularea trebuie efectuată în condiţii controlate (respectiv, utilizând un sistem de evacuare a prafului).
O întreţinere sistematică adecvată va reduce la minimum dispersia secundară de praf.
7.2 - Condiții pentru depozitarea în siguranță

A se depozita în ambalajul original, într-o zonă uscată.


Utilizaţi întotdeauna recipiente etanşe şi clar etichetate.
Evitaţi deteriorarea recipientelor.
Reduceţi emisiile de praf în timpul despachetării.
Recipientele golite, care pot conţine resturi, trebuie curăţate înainte de eliminare sau reciclare.
Pentru ambalaje, se recomandă utilizarea de carton şi/sau folii de plastic reciclabile.
7.3 - Specificații pentru utilizare finală

Principala aplicaţie a acestor produse este aceea de izolaţie termică. Utilizarea produselor este limitată la utilizatori profesionişti.
Consultaţi secţiunea 8 şi scenariul de expunere relevant

4/13 239
8 - Măsuri de management al riscurilor/Controlul expunerilor/Protecţie personală
8.1 - Parametri pentru control

Standardele de igienă industrială şi limitele de expunere ocupaţională variază între ţări şi jurisdicţii locale. Verificaţi ce niveluri de expunere se
aplică pentru unitatea dumneavoastră şi respectaţi reglementările locale. Dacă nu se aplică reglementări privind praful sau alte standarde, un
igienist industrial calificat poate ajuta cu o evaluare specifică a spaţiului de lucru, inclusiv recomandări pentru protecţie respiratorie. Exemple
de limite naţionale de expunere ocupaţională (OEL) (noiembrie 2014) sunt oferite în tabelul de mai jos.

Cantitate
Praf
ŢARĂ totală Cuarţ Cristobalit RCF Sursă
respirabil
praf (mg/m3) (mg/m3) (fibre/ml)
(mg/m3)
(mg/m3)
Austria 10 6 0,15 0,15 0,5 Grenzwerteverordnung
Valeurs limites
d'exposition
professionnelle –
Belgia 10 3 0,10 0,05 0,5
VLEP/ Grenswaarden
voor beroepsmatige
blootstelling – GWBB
Grænseværdier for
Danemarca 10 5 0,10 0,05 1
stoffer og materialer
Fără limit Fără limit Ministerul Finlandez al
Finlanda 0,20 0,10 0,2 Facerilor Sociale şi
ă ă
Sănătăţii
Institut National de
Franţa 10 5 0,10 0,05 0,1 Recherche et de
Sécurité
Fără
Germania 10 1,25 Fără limită 0,2 TRGS 900
limită
Ungaria
Fără limit Fără limit
0,15 0,10
EüM-SZCSM
ă ă 1
rendelet
Irlanda 10 4 0,05 0,05 1 HAS – Irlanda
Italia 10 3 0,025 0,025 0,2 Utilizează valori UE
Agents Chimiques,
Luxemburg 10 6 0,15 0,15 0,5 Cancérigènes Ou
Mutagènes Au Travail
Olanda 10 5 0,075 0,075 0,5 SER
Veiledning om
administrative normer
Norvegia 10 5 0,10 0,05 0,1
for forurensning i
arbeidsatmosfære
Polonia Fără limit Fără limit 0,30 0,30 0,5 Dziennik Ustaw 2010
ă ă
Spania 10 3 0,10 0,05 0,5 INSHT
Suedia 10 5 0,10 0,05 0,2 AFS 2005:17
SUVA - Valeurs
Elveţia 10 6 0,15 0,15 0,25 limites d'exposition
aux postes de travail
Marea
10 4 0,10 0,10 1 EH40/2005
Britanie

8.1.1 DNEL/DMEL (NIVEL DERIVAT FĂRĂ EFECTE/NIVEL DERIVAT CU EFECTE MINIME)


SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - Comitetul Ştiinţific pentru Limite de Expunere Ocupaţională) a publicat un
raport în 2012 utilizând toate datele disponibile pentru a seta o OEL pentru RCF, deoarece această substanţă este o fibră, iar pericolul
prezentat de aceasta este legat de inhalare, această OEL este mai potrivită decât un DNEL modelat. Raportul concluzionează următoarele:
Presupunând o expunere de 45 de ani, expunerile cumulative medii de 147,9 şi respectiv 184,8 fmo/ml, rezultatul este o concentraţie medie de
fibre de 0,27 şi 0,34 f/ml. Luând în considerare aceste valori ca niveluri de efecte adverse neobservate, SCOEL propune o OEL de 0,3 f/ml.
Informații privind procedurile de monitorizare

Marea Britanie
MDHS 59 specific pentru MMVF: "Man-made mineral fibre - Airborne number concentration by phase-contrast light microscopy" (Fibră
minerală artificială - Concentraţie în aer prin microscopie luminoasă cu contrast de fază) şi MDHS 14/4 "General methods for sampling and
gravimetric analysis of respirable and inhalable dust" (Metode generale pentru eşantionare şi analiză gravimetrică a prafului respirabil şi
5/13 239
inhalabil)
MDHS 101 - "Crystalline silica in respirable airborne dusts" (Silice cristalină în praful respirabil)
NIOSH
NIOSH 0500 "Particulates not otherwise regulated, total" (Particule care altfel nu sunt reglementate, total)
NIOSH 0600 "Particulates not otherwise regulated, respirable" (Particule care altfel nu sunt reglementate, respirabil)
NIOSH 7400 "Asbestos and other fibres by PCM" (Asbest şi alte fibre prin PCM)
NIOSH 7500 " Silica, Crystalline, by XRD (filter redeposition)" (Silice, cristalin, prin XRD (resedimentare filtru))

8.2 - Control pentru expunere

8.2.1 CONTROALE TEHNOLOGICE CORESPUNZĂTOARE


Examinaţi aplicaţiile şi evaluaţi situaţiile cu potenţial de degajare de praf.
Când este posibil, delimitaţi sursele de praf şi asiguraţi extragerea prafului la sursă.
Desemnaţi suprafeţele de lucru şi nu permiteţi decât accesul personalului de lucru informat şi instruit.
Utilizaţi proceduri de operare de natură să limiteze producţia de praf şi expunerea lucrătorilor.
Păstraţi curăţenia spaţiului de lucru. Utilizaţi un aspirator prevăzut cu filtru HEPA; evitaţi utilizarea măturilor şi nu utilizaţi niciodată aer
comprimat pentru curăţare.

Dacă este necesar, consultaţi un specialist în igienă pentru a proiecta controale şi practici pentru spaţiul de lucru.
Utilizarea de produse special adaptate pentru aplicaţiile dumneavoastră va permite controlul prafului. Unele produse pot fi livrate gata de
utilizare, pentru a evita operaţii suplimentare de tăiere sau prelucrare. Unele produse pot fi pre-tratate sau ambalate, pentru a reduce la
minimum sau evita degajarea de praf în timpul manipulării.
Consultaţi-vă furnizorul pentru detalii suplimentare.

Tabel de utilizări şi de măsuri de management al riscurilor (MMR):

Utilizare scontată MMR - Ierarhia controalelor


Când este posibil, introduceţi automat RCF/ASW în
proces
Când este posibil, separaţi procesarea umedă de cea
uscată
Când este posibil, izolaţi procesul.
Uz secundar– Conversia în Când este posibil, separaţi zonele utilajului şi limitaţi
amestecuri şi articole umede accesul la operatorii implicaţi în proces.
şi uscate. Izolaţi utilajele la o distanţă cât mai mare posibil.
Instalaţi LEV acolo unde este posibil atunci când efectuaţi
Procesul ar urma să includă: finisări, manipulări, comprimări automate şi tăieri la
Operaţii de formare a maşină, pentru eliminarea prafului de la sursă
amestecului, manipularea Utilizaţi personal instruit – în materie de utilizare corectă a
produselor RCF/ASW, produselor fibroase
asamblarea produselor cu PPE şi RPE utilizate pentru toate activităţile cu praf
conţinut de RCF/ASW, Asiguraţi un punct de conexiune al aspiratoarelor la
finisarea manuală şi sistemul central, când este posibil, sau utilizaţi un aspirator
automată a produselor cu portabil HEPA
RCF/ASW. Curăţaţi cu regularitate – utilizând o unitate de curăţare
umedă, când este posibil, iar în general se va utiliza un
Referinţă ES 2 aspirator cu filtru HEPA.
Se vor interzice perierea uscată şi utilizarea aerului
comprimat.
Materialele reziduale vor fi izolate la sursă, etichetate şi
stocate separat, pentru eliminare sau reciclare.

Utilizare scontată MMR - Ierarhia controalelor


Utilizaţi piese pretăiate şi predimensionate când este
Uz terţiar - întreţinere şi posibil.
durată de utilizare (Uz Permiteţi numai accesul operatorilor instruiţi (autorizaţi)
industrial sau profesional) Când este posibil, efectuaţi toate operaţiile de tăiere
manuală într-o zonă separată, pe un banc cu tiraj invers.
Proces: Reparaţii de mică Curăţaţi cu regularitate suprafaţa de lucru în timpul
anvergură, care implică schimbului de lucru, utilizând un aspirator prevăzut cu filtru
demontarea şi instalarea de HEPA.
produse RCF/ASW. Interziceţi utilizarea perierii uscate şi a curăţării cu aer
Utilizarea produsului într-un comprimat.
sistem închis, cu control Depuneţi în recipiente şi sigilaţi imediat reziduurile la sursă
ocazional al accesului sau .
fără acces Utilizaţi PPE şi RPE adecvate operaţiei respective.
6/13 239
Utilizaţi practici de igienă adecvate.
Referinţă ES 3

Utilizare scontată MMR - Ierarhia controalelor


Când este posibil, separaţi sau izolaţi suprafaţa de lucru.
Permiteţi numai accesul personalului autorizat.
Uz terţiar - instalare şi Pre-umeziţi izolaţia înainte de îndepărtare, când este
îndepărtare (industrială sau posibil.
profesională) Când este posibil, utilizaţi o instalaţie de spălat cu apă sub
presiune sau autospeciale de vidare.
Îndepărtare şi instalare pe Utilizaţi un banc cu tiraj invers la tăierea manuală a
scară mare a RCF/ASW din produselor.
procese industriale. Acoperiţi secţiunea pretăiată în timpul transportului şi al
depozitării, pentru a preveni expunerea secundară.
Îndepărtare şi instalare la Când este posibil, furnizaţi mai multe furtunuri cu vid pentru
scară mare, efectuate de curăţarea convenabilă a materialului vărsat sau utilizaţi
profesionişti. aspiratoare portabile cu filtru HEPA.
Introduceţi imediat reziduurile în recipiente la sursă
Interziceţi utilizarea perierii uscate şi/sau a curăţării cu aer
comprimat.
Referinţă ES 4 Numai personal cu experienţă
Utilizaţi PPE şi RPE adecvate concentraţiilor prevăzute.

8.2.2 - Echipament individual de protecție

Protecţia pielii
Purtaţi mănuşi şi echipament de lucru din piele industrială lejere la gât şi încheieturi. Hainele murdare trebuie curăţate pentru eliminarea
prafului în exces înainte de scoaterea acestora (de ex., utilizaţi un aspirator, nu aer comprimat). Fiecare lucrător trebuie să beneficieze de două
dulapuri amplasate într-o zonă corespunzătoare pentru spălat şi schimbarea hainelor. O practică de igienă recomandată constă din spălarea
separată a hainelor de lucru de către angajator. Hainele de lucru nu trebuie luate acasă.

Protecţie oculară
După necesităţi, purtaţi ochelari de protecţie sau de siguranţă cu elemente de protecţie laterale

Protecţie respiratorie
Pentru concentraţii de praf sub valoarea limită a expunerii, nu este necesar RPE, dar se vor pune la dispoziţie aparate de respirat FFP2 în
vederea utilizării voluntare.
Pentru operaţiuni pe termen scurt, unde expunerile sunt de mai puţin de zece ori mai mici decât valoarea limită aplicabilă, utilizaţi aparate de
respirat FFP3.
În caz de concentraţii mai ridicate sau când concentraţia nu este cunoscută, solicitaţi informaţii de la compania dumneavoastră şi/sau de la
furnizor.
De asemenea, puteţi consulta codul de practică ECFIA disponibil pe site-ul web ECFIA: eee.ecfia.eu

Informaţii şi instruirea personalului

Acestea trebuie să includă:


Aplicaţii care implică produse cu conţinut de RCF/ASW;
Riscul potenţial pentru sănătate derivat din expunerea la praf fibros;
Cerinţele privind fumatul şi consumul de alimente şi băuturi în spaţiul de lucru;
Cerinţele privind echipamentele şi hainele de protecţie;
Practici de lucru recomandate pentru limitarea degajărilor de praf;
Utilizarea corespunzătoare a echipamentului de protecţie.
8.2.3 - Control pentru expunere în mediu

RCF/ASW este anorganic, inert şi stabil şi nu este solubil în apă (solubilitate < 1 mg/litru), deci nu prezintă efecte dăunătoare asupra mediului.

Procesele care implică fabricaţia sau utilizarea RCF/ASW vor fi filtrate, pentru reducerea la minimum a emisiilor de fibre în aer
RCF/ASW rezidual va fi depozitat în recipiente închise şi va fi amplasat în gropi adânci, cu posibilităţi reduse de eliminare.
Practicile recomandate pentru substanţe vărsate şi reziduuri constau din prevenirea luării de vânt a produselor, prin acoperirea şi umezirea
materialelor reziduale. Izolaţi substanţele vărsate, pentru a preveni accesul acestora la reţeaua de canalizare.

Consultaţi standardele de mediu locale, naţionale sau europene aplicabile pentru deversarea în aer, apă sau pe sol.
Pentru reziduuri, consultaţi secţiunea 13

7/13 239
9 - Proprietăţi fizice şi chimice
Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Not applicable
Aspect Placă, profil sau formă albă/cafenie
Miros Nu sunt
Pragul de limită a mirosului Nu este cazul
pH Nu este cazul
Punctul de topire / punctul de îngheț > 1650°C
Punctul inițial de fierbere și interval de fierbere Nu este cazul
Punct de aprindere Nu este cazul
Viteza de evaporare Nu este cazul
Inflamabilitatea (solid, gaz) Nu este cazul
Limite superioare / inferioare de inflamabilitate sau de explozie Nu este cazul
Presiunea vaporilor Nu este cazul
Densitatea vaporilor Nu este cazul
Densitatea relativă 300 kg/m3
Solubilitatea (solubilități) Sub 1 mg/l
Coeficientul de partiție: n-octanol / apă Nu este cazul
Temperatură de autoaprindere Nu este cazul
Temperatura de descompunere Nu este cazul
Viscozitate Nu este cazul
Proprietăți de explozie Nu este cazul
Proprietăţi oxidante Nu este cazul
10 - Stabilitate şi reactivitate
10.1 - Reactivitate
RCF/ASW este stabil şi non-reactiv.
10.2 - Stabilitate chimică

RCF/ASW este anorganic, stabil şi inert


10.3 - Posibilitatea de reacții periculoase
În timpul primei încălziri, produsele de oxidare provenite de la liantul organic pot fi emise la temperaturi de la 180°C la 600°C. Se recomandă
ventilarea camerei până la dispariţia gazelor şi a vaporilor. Evitaţi expunerea la concentraţii ridicate de gaz sau de vapori.
10.4 - Condiții de evitat

Consultaţi informaţiile de manipulare şi depozitare din secţiunea 7.


10.5 - Materiale incompatibile
Nu sunt
10.6 - Produse cu descompunere periculoase

La încălzirea la peste 900°C pentru perioade suficiente, acest material amorf începe să se transforme în amestecuri de faze cristaline. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi secţiunea 16.

8/13 239
11 - Informaţii toxicologice
Toxicochinetica, metabolism și distribuție

11.1.1 TOXICOCINETICĂ - NOŢIUNI DE BAZĂ


Expunerea se realizează în principal prin inhalare sau ingestie. Nu s-a demonstrat că fibrele vitroase artificiale de dimensiuni similare cu
RCF/ASW migrează din plămân şi/sau intestin şi nu se localizează în alte organe ale corpului

11.1.2 DATE TOXICOLOGICE LA OM

Epidemiologia RCF
În vederea determinării posibilelor efecte asupra sănătăţii umane care urmează expunerii la RCF, la Universitatea din Cincinnati s-au
desfăşurat studii de monitorizare medicală pe lucrători în domeniul RCF din S.U.A. Institutul de Medicină Ocupaţională (IMO) a efectuat studii
de monitorizare medicală pe lucrători din domeniul RCF din uzine de fabricaţie europene.

Studii de morbiditate pulmonară printre lucrătorii din domeniul producţiei din Europa şi S.U.A. au demonstrat o absenţă a fibrozei interstiţiale.
În studiul european s-a identificat o reducere a capacităţii pulmonare printre fumători, dar, pe baza celor mai recente rezultate din studiul
american, această reducere nu mai prezintă semnificaţii statistice.

O corelaţie semnificativă statistic între plăcile pleurale şi expunerea RCF cumulativă a fost evidenţiată în studiul longitudinal desfăşurat în
S.U.A.

Studiul de mortalitate desfăşurat în S.U.A. nu a prezentat dovezi cu privire la o creştere a dezvoltării tumorilor la plămâni nici în parenchimul
pulmonar şi nici în pleură.

Epidemiologia silicei cristaline


Inhalarea prelungită/repetată de praf de silice cristalină respirabilă poate duce la afecţiuni întârziate ale plămânului (silicoză).
La evaluarea silicei cristaline ca risc de cancer, Agenţia Internaţională de Cercetări în Domeniul Cancerului (IARC) a consultat numeroase
studii din diferite domenii şi a conchis că silicea cristalină din surse ocupaţionale inhalată sub formă de cuarţ sau cristobalit este carcinogenă
la om (Grupa 1) [Monografie IARC; vol 68; iunie 1997].
Totuşi, la formularea concluziei, IARC a arătat că nu s-a putut constata carcinogenicitatea la om în toate domeniile industriale examinate şi că
aceasta poate fi dependentă de caracteristicile intrinseci ale silicei cristaline sau de factori externi care afectează activitatea biologică (de ex.,
fumatul) sau de distribuţia substanţelor sale polimorfe.
11.1 - Informații despre efecte toxicologice
Studii experimentale cu RCF
• Toxicitate acută: inhalare pe termen scurt
Nu sunt date disponibile: S-au efectuat teste pentru determinarea (bio)solubilităţii fibrelor, nu a toxicităţii; s-au efectuat teste repetate de
inhalare de doză pentru a se determina toxicitatea cronică şi carcinogenicitatea.

• Toxicitate acută: oral


Nu sunt date disponibile: S-au efectuat studii de doză repetate, utilizându-se gavajul. Nu s-a constatat niciun efect.

• Coroziunea/iritarea pielii:
Nu este iritant chimic, conform metodei de test OECD nr. 404

• Afecţiune/iritaţie gravă a ochiului:


Nu a fost posibilă obţinerea de informaţii de toxicitate acută, din cauza morfologiei şi a caracterului de inerţie chimică al substanţei

• Sensibilizare respiratorie sau a pielii


Nu s-au obţinut dovezi în urma unor studii epidemiologice la om cu privire la un potenţial de sensibilizare respiratorie sau a pielii

• Mutagenicitatea celulelor de reproducere;


Metodă: Test in vitro pe micronucleu
Specie: Hamster (CHO)
Doză: 1 - 35 mg/ml
Rute de administrare: În suspensie
Rezultate: Negative

• Carcinogenicitate;
Metodă: Inhalare. Doză multiplă
Specie: Şobolan,
Doză: 3 mg/m3, 9 mg/m3 şi 16 mg/m3
Rute de administrare: Numai inhalare nazală
Rezultate: Fibroza a atins niveluri semnificative la 16 şi 9 mg/m3, dar nu la 3 mg/m3. Niciuna dintre incidenţele tumorii parenchimale nu a
depăşit valorile de control istorice pentru această specie de animal.
Metodă: Inhalare. Doză singulară
Specie: Şobolan
Doză: 30 mg/m3
9/13 239
Rute de administrare: Numai inhalare nazală
Rezultate: Şobolanii au fost expuşi la un RCF special preparat, cu o concentraţie unică de 200 fibre OMS/ml, timp de 24 de luni. S-a constatat
o incidenţă ridicată de neoplasme pulmonare (adenoame şi carcinoame) corelate cu expunerea. S-a constatat un număr redus de
mezotelioame în fiecare dintre grupurile expuse la fibre (Mast et al 1995a).

Metodă: Inhalare. Doză singulară


Specie: Hamster
Doză: 30 mg/m3
Rute de administrare: Numai inhalare nazală
Rezultate: Hamsterii au fost expuşi la o concentraţie unică de RCF special preparat, cu concentraţie de 260 fibre OMS/ml timp de 18 luni şi au
contractat fibroză pulmonară, un număr semnificativ de mezotelioame pleurale (42/102), dar nu au prezentat tumori primare ale plămânului
(McConnell et al 1995).

Metodă: Inhalare. Doză singulară


Specie: Şobolan
Doză: RCF1: 130 F/ml şi 50 mg/m3 (25% particule non-fibroase)
RCF1a: 125 F/ml şi 26 mg/m3 (2% particule non-fibroase)
Rute de administrare: Numai inhalare nazală
Rezultate: Şobolanii au fost expuşi la RCF1 şi RCF1a timp de 3 săptămâni. Obiectivul studiului a fost de a compara retenţia pulmonară şi
efectele biologice ale RCF1 original în raport cu RCF1a. Principala diferenţă dintre cele 2 eşantioane a reprezentat-o conţinutul de particule
non-fibroase, de 25%, respectiv 2%. Durata de observaţie post-tratament a fost de 12 luni. Clearance-ul alveolar a fost uşor diminuat după
expunerea la RCF1A. Totuşi, după expunerea la RCF1, s-a produs o diminuare drastică a clearance-ului. (Bellmann et al 2001) (Sursă:
publicaţie)

După injectarea intraperitoneală de fibre ceramice la şobolani în trei experimente (Smith et al 1987, Pott et al 1987, Davis et al 1984), s-au
constatat mezotelioame în cavitatea abdominală la două studii, în timp ce al treilea raport (Pott et al 1987) a prezentat o histopatologie
incompletă. La un experiment s-au constatat numai câteva mezotelioame în cavitatea abdominală a hamsterilor după injectarea
intraperitoneală (Smith et al 1987). Cu toate acestea, fibrele ceramice testate au fost de un diametru relativ mare. Când şobolanii şi hamsterii
au fost expuşi la injectare interaperitoneală, incidenţa tumorilor a fost corelată cu lungimea fibrelor şi cu doza (Smith et al 1987, Pott et al 1987,
Miller et al 1999, Pott et al 1989). (Din publicaţia SCOEL (Comitetul ştiinţific UE privind limitele de expunere ocupaţională)
SCOEL/SUM/165, octombrie 2010)

• Toxicitate a aparatului reproducător;


Metodă: Gavaj
Specie: Şobolan
Doză: 250 mg/kg/zi
Rute de administrare: Orală
Rezultate: Nu s-au constatat efecte în cadrul studiului de screening OECD 421. Nu există rapoarte privind efecte toxice ale fibrelor minerale
asupra aparatului reproducător. Expunerea la aceste fibre se face prin inhalare, iar efectele constatate se manifestă la plămân. Eliminarea
fibrelor se face prin intestin şi materii fecale, deci expunerea organelor reproducătoare este extrem de improbabilă.

• STOT - Expunere singulară: Nu este cazul


•STOT - Expunere repetată: Nu este cazul
• Pericol de aspiraţie: Nu este cazul

Studii experimentale pentru silice cristalină


Animalele expuse la concentraţii foarte ridicate de silice cristalină, artificial sau prin inhalare, au prezentat fibroză şi tumori (Monografii IARC
42 şi 68).
Inhalarea şi instalarea intratraheală de silice cristalină la şobolani au provocat cancer pulmonar. Cu toate acestea, studii pe alte specii, printre
care şoareci şi hamsteri, nu au semnalat apariţia de cancer pulmonar. De asemenea, silicea cristalină a cauzat fibroză la şobolani şi hamsteri
în numeroase studii de inhalare şi instalare intratraheală.
S-au obţinut rezultate negative la studiile pe animale (metoda EU B 4) pentru iritaţia pielii. Expunerile prin inhalare utilizând calea nazală ca
rută unică produc expuneri puternice simultane ale ochilor, dar nu există rapoarte privind iritaţii excesive ale ochilor. Similar, animalele expuse
prin inhalare nu prezintă dovezi de iritare a tractului respirator.
Datele pentru om confirmă că la oameni se produce numai iritaţie mecanică, transformată în mâncărime. Studiile de screening efectuate la
uzinele ’producătorilor din Marea Britanie nu au prezentat cazuri de afecţiuni ale pielii la om cauzate de expunerea la fibre.

10/13 239
12 - Informaţii ecologice
12.1 - Toxicitate

Aceste produse sunt materiale insolubile, care rămân stabile în timp şi sunt identice chimic cu compuşii anorganici din sol şi sedimente; rămân
inerte în mediul natural.
Nu se anticipează efecte negative ale acestui material asupra mediului.
12.2 - Persistență și degradabilitate

Nu s-a stabilit
12.3 - Potenţial de bioacumulare
Nu s-a stabilit
12.4 - Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informaţii


12.5 - Rezultatele evaluării PBT și vPvB
Acest amestec nu conţine substanţă considerată drept persistentă, bioacumulativă sau toxică (PBT).
Acest amestec nu conţine substanţă considerată drept foarte persistentă şi foarte bioacumulativă (vPvB).
12.6 - Alte reacții adverse

Nu sunt disponibile informaţii suplimentare

13 - Consideraţii privind eliminarea la deşeuri

Deşeurile cu un conţinut de RCF/ASW de > 0,1% sunt clasificate ca deşeuri periculoase stabile non-reactive, conform Deciziei Comisiei nr.
2000/532/CE, care pot fi eliminate, în general, în gropi de gunoi care dispun de licenţă în acest scop

Dacă nu sunt umezite,aceste deşeuri sunt, în mod normal,în stare prăfoasă, motiv pentru care trebuie etanşate corespunzător în recipiente
etichetate cu claritate, în vederea eliminării. În unele locaţii de eliminare autorizate, este posibil ca deşeurile sub formă de praf să fie tratate în
mod diferit, pentru a asigura manipularea corespunzătoare a acestora, pentru a evita luarea acestora de vânt.

Vă rugăm să consultaţi lista europeană (decizia nr. 2000/532/CE cu modificările ulterioare) pentru a identifica codul european al deşeului
(EWC) şi asiguraţi-vă că regulamentele naţionale şi/sau regionale sunt respectate.

14 - Informaţii privind transportul

14.1. Număr ONU


Nu este cazul
14.2. Denumirea corectă de transport ONU
Nu este cazul
14.3. Clasă(e) de pericole de transport
Nu este cazul
14.4. Grup de ambalare
Nu este cazul
14.5. Pericole ecologice
Nu este cazul
14.6. Precauţii speciale pentru utilizator
Nu este cazul
14.7. Transport în vrac în conformitate cu Anexa II a MARPOL73/78 şi Codul IBC
Nu este cazul

11/13 239
15 - Informaţii de reglementare
15.1 - Reglementările de mediu sănătate și siguranță / legislație specifică pentru substanțe sau amestecuri
Regulamente UE:

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din data de 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH)
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 din data de 20 ianuarie 2009 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor
(OJ L 353)
- Annex regulamentul (CE) nr. 2015/830
- Directiva Comisiei nr. 97/69/CE din 5 decembrie 1997 de adaptare la progresul tehnic pentru a 23-a oară a Directivei Consiliului
67/548/CEE (JOUE din 13 decembrie 1997, L 343).
- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 790/2009 din 10 august 2009 care modifică, pentru adaptarea acesteia la progresul tehnic şi ştiinţific,
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 a Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor.
- Adaptarea nr. 1 la progresul tehnic (ATP) a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 intră în vigoare la data de 25 septembrie 2009. Aceasta
transferă ATP-urile nr. 30 şi nr. 31 ale Directivei nr. 67/548/CEE la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Integrarea RCF/ASW în ANEXA IV a regulamentului REACH:

RCF este clasificată ca substanţă carcinogenică CLP 1B (Consultaţi secţiunea 15 de mai sus). La data de 13 ianuarie 2010, ECHA a
actualizat lista de candidaţi pentru autorizare (Anexa XV a regulamentului REACH) şi a adăugat 14 noi substanţe pe această listă, inclusiv
fibrele ceramice refractare de aluminosilicat şi fibrele ceramice refractare de aluminosilicat de zirconiu.

În consecinţă, furnizorii de articole cu conţinut de fibrele ceramice refractare de aluminosilicat şi fibrele ceramice refractare de aluminosilicat
de zirconiu în concentraţie de peste 0,1% greutate/greutate din UE (Uniunea Europeană) sau EEA (Zona Economică Europeană) vor trebui
să furnizeze informaţii suficiente, de care dispun, clienţilor acestora sau la cererea unui client, în termen de 45 de zile de la primirea cererii.
Aceste informaţii trebuie să asigure utilizarea în siguranţă a articolului şi trebuie să conţină cel puţin numele substanţei.

Restricţionarea comercializării RCF/ASW


Comercializarea şi utilizarea RCF/ASW sunt controlate de Directiva 76/769/CEE privind restricţiile de comercializare şi de utilizare a
anumitor substanţe şi preparate periculoase, cu modificările respective (al 21-lea amendament, Directiva 2001/41/CE, 19 iunie 2001) şi sunt
restricţionate pentru uz profesional.
15.2 - Evaluarea securității chimice

S-a efectuat o evaluare a siguranţei chimice pentru RCF/ASW şi CSR, care poate fi furnizată la cerere.

12/13 239
16 - Alte informaţii

(directivele citate trebuie luate în considerare în versiunea modificată)


- Pericole derivate din utilizarea fibrelor ceramice refractare. Agenţia pentru siguranţă şi securitate în muncă: Document informativ, HSE 267
(1998).
- Lucrul cu varietăţi de vată minerală pentru izolaţii la temperaturi ridicate 2006;
- ECFIA; Cod de practică.
- Maxim LD et al (1998). CARE – Un program european pentru monitorizarea şi reducerea prafului de fibre ceramice refractare în spaţiul de
lucru - rezultate iniţiale; Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft, 58:3,97-103.
- Recunoaşterea şi controlul expunerii la RCF, ECFIA, aprilie 2009
Informaţii şi măsuri de precauţie suplimentare care trebuie avute în vedere la eliminarea materialelor post-serviciu

În stare finită, toate fibrele ceramice refractare sunt materiale vitroase (sticloase) care, prin expunere continuă la temperaturi ridicate (peste
900°C) se pot devitrifica. Apariţia şi anvergura formării fazei cristaline este dependentă de durata şi de temperatura expunerii, de chimia fibrei
şi/sau de prezenţa de agenţi fondanţi. Prezenţa fazelor cristaline poate fi confirmată numai prin analiza de laborator a fibrei cu "suprafaţă
caldă".
Evaluarea IARC a silicei cristaline arată că "Silicea cristalină inhalată sub formă de cuarţ sau cristobalit din
surse ocupaţionale este carcinogenică pentru om (Grupa 1)" şi este menţionată suplimentar "La efectuarea evaluării
globale, grupul de lucru a reţinut, însă, că nu s-a detectat carcinogenicitate la om în toate circumstanţele
industriale studiate..."

Deoarece numai un strat subţire al părţii fierbinţi a izolaţiei este expus la temperaturi ridicate, praful respirabil generat în timpul operaţiunilor de
eliminare nu conţine niveluri detectabile de silice cristalină (CS).

În aplicaţii în care materialul este „impregnat” cu căldură, durata expunerii la căldură este, în mod normal, una scurtă, iar o devitrificare
semnificativă care să permită acumularea de CS nu se produce. Acesta este cazul, de exemplu, la deşeurile provenite din turnarea în matriţe.

Evaluarea toxicologică a efectului prezenţei CS în materiale RCF/ASW încălzite artificial nu a demonstrat nicio creştere a toxicităţii in vitro.

Lipsa efectelor toxicologice poate fi explicată de următorii factori:


Creşterea rapidă a friabilităţii după perioada de serviciu favorizează translocarea rapidă a fibrelor prin macrofage.
Microcristalele, inclusiv silicea cristalină, sunt înglobate în structura de sticlă a fibrei şi, în consecinţă, nu sunt disponibile pe cale biologică.

Evaluarea IARC prezentată în Monografia 68 nu este relevantă, deoarece CS nu este disponibilă biologic la RCF/ASW post-serviciu.

Concentraţii ridicate de fibre şi alte prafuri pot fi generate când produsele post-serviciu sunt supuse la perturbaţii mecanice în timpul unor
operaţii precum sfărâmarea. În consecinţă, ECFIA recomandă următoarele:
a) luarea de măsuri de control pentru reducerea emisiilor de praf;
b) întreg personalul direct implicat să poarte un aparat respirator corespunzător, pentru a reduce expunerea; şi
c) respectarea limitelor impuse de regulamentele locale.
Asociaţia profesională din domeniul vatei minerale de izolaţie la temperaturi ridicate din Europa (ECFIA) a derulat un program extins de
igienă pentru vata minerală de izolaţie la temperaturi ridicate (HTIW). Obiectivele sunt în număr de două: (i) monitorizarea concentraţiilor de
praf în spaţiul de lucru atât la sediul producătorului, cât şi la cel al clientului şi (ii) documentarea fabricaţiei şi a utilizării produselor HTIW din
perspectiva igienei industriale, în vederea stabilirii unor recomandări adecvate pentru reducerea expunerilor. Au fost publicate rezultatele
iniţiale ale programului. Dacă doriţi să participaţi la programul CARE, contactaţi ECFIA sau furnizorul dumneavoastră Thermal Ceramics.
ECFIA recomandă ca aceste fibre să nu fie utilizate pentru pulverizare
Pentru mai multe informaţii, conectaţi-vă la:
site-ul web Morgan Thermal Ceramics: (http://www.morganthermalceramics.com/)
Sau la site-ul web ECFIA: (http://www.ecfia.eu)
Rezumat pentru revizie
Actualizare la secţiunea 8

Fișă tehnică
Pentru mai multe informaţii despre produsele individuale, consultaţi datele tehnice relevante disponibil de la
http://www.morganthermalceramics.com/downloads/datasheets
NOTĂ:
Informaţiile prezentate în acest document sunt considerate ca fiind precise la data pregătirii acestei specificaţii de material de siguranţă.
Indiferent de nivelul de siguranţă prevăzut prin lege, nu se acordă nicio garanţie sau declaraţie, expresă sau implicită, cu privire la precizia sau
completitudinea datelor şi informaţiilor de siguranţă prezentate anterior şi nu este acordată sau implicată nicio autorizaţie de a practica o
invenţie patentată fără licenţă. De asemenea, vânzătorul nu îşi poate asuma nicio responsabilitate pentru nicio daună sau vătămare corporală
derivată din utilizarea anormală, din nerespectarea practicilor recomandate sau din orice pericol cuprins în natura intrinsecă a produsului
(totuşi, aceasta nu se va utiliza pentru limitarea responsabilităţii potenţiale a vânzătorului pentru neglijenţă sau sub efectul legii).

13/13 239

S-ar putea să vă placă și