Sunteți pe pagina 1din 12

FISA CU DATE DE SECURITATE

(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 1 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI / AMESTECULUI SI A COMPANIEI / INTREPRINDERII

1.1 Identificarea produsului

Nume produs: AMPHORE CAST SN

Numele substantei:
Sulfat de calciu
CaSO4 x 1/2 H2O

CE-Nr. REACH Nr. CAS-Nr.


231-900-3 01-2119444918-26-0108 7778-18-9

1.2 Utilizări relevante identificate ale substantei / amestecului şi utilizări contraindicate


1.2.1 Utilizări relevante identificate:
 Produsul este recomandat pentru uz industrial.
 Produsul este recomandat pentru uz profesional.
 Se utilizeaza in industria ceramica pentru producerea formelor de ipsos utilizate la turnarea
suspensiilor argiloase (barbotinelor ceramice) pentru obtinerea obiectelor sanitare ceramice.

1.2.2 Utilizări nerecomandate:


 Nu este recomandat consumului alimentar.
 Nu se va utiliza pentru realizarea mulajelor componentelor anatomice ale corpului, deoarece acest
material poate deveni foarte fierbinte la întărire, după amestecarea cu apa. În caz contrar pot
rezulta arsuri severe.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei tehnice de securitate


Producător:
S.C.Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
Rigips Business Unit
Soseaua Pipera nr. 43
Cladirea Floreasca Park
Corp A, etaj 3
Bucuresti sector 2
Tel.: 021 207 57 50/ 51
Fax: 021 207 57 52

E-Mail (persoană competentă): dan.crisan@saint-gobain.com


Persoana de contact pentru informatii: Dan Crisan
Informaţii: www.rigips.ro, info@saintgobainformula.com
Informatii la nivel naţional: www.rigips.ro, info@saintgobainformula.com

1.4 Număr de telefon de urgenţă:


 Telefon european de urgenta: 112
 Număr de telefon de urgenţă: (+40) 0264316792 int 101
Valabil doar în intervalul orar: 8:00-17:00
........................................................................................................................................................................................
SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanţei / amestecului


2.1.1 Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]:

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 2 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
 Această substanţă nu este clasificată ca fiind periculoasă in conformitate cu Regulamentul (CE)
1272/2008 [EU-GHS/CLP].
 Aceasta substanta nu prezinta risc pentru sanatate.
 Aceasta substanta nu prezinta risc pentru mediu. Nu se cunosc efecte daunatoare previzibile
asupra mediului in cazul utilizarii in conditii standard.
2.1.2 Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/CEE:
 Această substanţă nu este clasificată ca fiind periculoasă in conformitate cu Directiva 67/548/CEE.
 Aceasta substanta nu prezinta pericol fizic.
 Aceasta substanta nu prezinta risc pentru sanatate.
 Aceasta substanta nu prezinta risc pentru mediu. Nu se cunosc efecte daunatoare previzibile
asupra mediului in cazul utilizarii in conditii standard.

2.2 Elemente pentru etichetă


Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]:
 Această substanţă nu este etichetată conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP]

2.3 Alte pericole


 Nu există pericole speciale deosebite.
 A se vedea si respecta informaţiile din prezenta fişă cu date de securitate.
Efecte adverse fizico-chimice:
 Nu exista pericole speciale deosebite.
Efecte adverse asupra sanatatii umane si simptome:
 Nu exista pericole speciale deosebite.
Efecte adverse asupra mediului:
 Nu exista pericole speciale deosebite.
Alte efecte adverse:
 Nu exista pericole speciale deosebite.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
SECTIUNEA 3 : COMPOZITIE / INFORMATII ASUPRA SUBSTANTELOR COMPONENTE :

3.1 Substanta:
Denumirea substantei de baza: sulfat de calciu
CaSO4 x ½ H2O
Nr. CE 231-900-3
Nr. de înregistrare REACH 01-2119444918-26-0108
Nr. CAS 7778-18-9
Puritate: 89-95 % p.m.

Sinonime: Ipsos, Gips, Stucco, Alabastru; Anhidrit, Basanit; sare de calciu; Terra alba
Stabilizatori: niciunul.
Impuritati periculoase: Niciuna
Informatii aditionale: Niciuna

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR:

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.1.1. Observaţii generale


 Nu se preconizează efecte adverse pe durata utilizării normale a produsului conform
recomandărilor din fisa tehnică. Totusi, daca acestea apar, se vor aplica urmatoarele masuri:
4.1.2. În caz de inhalare:
 În urma inhalării unor cantităţi mari de praf, scoateţi persoana contaminata in aer curat.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 3 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
 În cazul în care victima nu respiră, faceţi-i respiraţie artificială.
 În cazul în care respiraţia este dificilă, furnizaţi aport de oxigen. Consultaţi medicul.
4.1.3. În caz de contact cu pielea:
 În cazul unor reacţii de disconfort, clătiţi imediat cu apă din abundenţă timp de cel puţin 15 minute.
Scoateţi hainele şi încălţămintea contaminată. Consultaţi medicul
 Spălaţi îmbrăcămintea înainte de reutilizare.
 Curăţaţi bine încălţămintea înainte de reutilizare.
4.1.4. În caz de contact cu ochii:
 Clătiţi imediat cu apă din abundenţă timp de cel puţin 15 minute, ridicând ocazional pleoapa
inferioară şi superioară.
 Consultaţi imediat medicul.
4.1.5. În caz de ingestie:
 Clătiţi gura cu apă.
 Consumaţi apa in exces, iar daca starea de disconfort persistă solicitaţi asistenţă medicală.
 Nu administraţi niciodată nimic pe cale bucală unei persoane aflate în stare de inconştienţă.
Consultaţi medicul.
4.1.6. Observaţii pentru medic:
 Piele: sare neutra nepericuloasa. Praf solubil.
 Nu se cunosc reacţii alergice.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
 Nu au fost raportate simptome sau efecte specifice

4.3 Indicaţii privind asistenţa medicală imediată şi tratamentele speciale necesare


 Nu este cazul.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor


 Utilizaţi orice mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.
 Mijloace inadecvate de stingere a incendiilor: Niciunul.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa în cauză:


 Niciunul.

5.3 Recomandări pentru pompieri


 Produsul în sine nu arde.
 Echipament de protecţie speciale pentru pompieri: Niciunul.

......................................................................................................................................................................................
SECTIUNEA 6. MASURI IN CAZ DE SCURGERI SAU DEVERSARI ACCIDENTALE

6.1 Precauţii personale, echipamente de protecţie şi proceduri de urgenţă


 Ventilaţi zona in care s-a produs prafuire prin scurgere sau deversare.
 Purtaţi echipamentele personale de protecţie corespunzătoare.
 Evitaţi producerea de praf.
 Pericol semnificativ de alunecare pe produsul scurs/deversat.
6.2 Măsuri de precauţie pentru mediul înconjurător:
 Nu se impun măsuri speciale de protecţie a mediului.
6.3 Metode şi materiale pentru izolarea şi curăţarea deversărilor
6.3.1. Pentru izolare se utizează metodele de izolare recomandate pentru substanţele in stare solidă sub formă de
pulbere.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 4 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
6.3.2. Pentru curăţarea deversărilor:
 Măturaţi şi depozitaţi în containere pentru recuperare sau debarasare ulterioară.
 Se recomanda aspirarea sau măturarea umedă pot fi folosite pentru a evita împrăştierea prafului.
6.4 Referiri la alte secţiuni:
 Niciuna
........................................................................................................................................................................................
SECTIUNEA 7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

7.1 Măsuri de precauţie pentru manipularea în condiţii de siguranţă


7.1.1. Măsuri de protecţie:
 Nu există prevederi speciale dacă produsul este utilizat în conformitate cu fisa tehnica.
7.1.2. A se evita:
 Împrăştierea prafului.
 Inhalarea prafului/particulelor.
 Contactul cu ochii.
7.1.3. Măsuri pentru prevenirea incendiilor:
 Produsul în sine nu arde.
 Nu se impun măsuri speciale de protecţie împotriva incendiilor.
7.1.4. Măsuri pentru prevenirea producerii de aerosoli şi praf:
 Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, utilizaţi sistemele de ventilare şi evacuare locale.
7.1.5. Măsuri necesare pentru protecţia mediului înconjurător:
 Nu există prevederi speciale dacă produsul este utilizat în conformitate cu Fişa tehnică.
7.1.6. Sfaturi privind igiena generală la locul de munca:
 Nu mancati, nu beti si nu fumati in zonele de lucru.
 Spalati-va pe maini dupa utilizare.
 Scoateti hainele şi echipamentele de protecţie contaminate inainte de a intra in spatiile de servire a
mesei.

7.2 Depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

7.2.1. Măsuri tehnice şi condiţii de depozitare:


 Materiale de ambalare: a se păstra/depozita doar în ambalajul original.
7.2.2. Cerinţe pentru camerele de depozitare şi ambarcaţiuni:
 Niciuna. Se va depozita in conformitate cu Fisa tehnica.
7.2.3. Indicaţii referitoare la ansamblul de depozitare:
 Clasa de depozitare: Solide necombustibile.
7.2.4. Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de depozitare:
 Depozitare în conformitate cu BREF „Emisii din depozitare”

7.3 Utilizări finale specifice:


 Recomandari: se utilizeaza in sectorul industrial, in general in industria ceramica la fabricarea
formelor de ipsos utilizate la fasonarea prin turnare a barbotinelor ceramice.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
SECTIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

8.1 Parametri de control


8.1.1 Limite de expunere ocupaţională:

Substanta Tara
Praf respirabil Praf inhalabil
Valoare Val limita Valoare limita - 8 ore Valoare limita – termen
limita - 8 ore term scurt scurt

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 5 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³
Austria 5 10 Austria 10 20

Belgia 3 Belgia 10
Franta 5 aerosol Danemarca 10 20
respirabil
Germania 3 6 Franta 10
(AGS)
Germania 1,5 Germania 10 20
(DFG) (AGS)
Ungaria 6 Germania 4
(DFG)
Italia Ungaria 10
Letonia 4 Polonia 10
Polonia Spania 10
Spania 3 Suedia 10

Suedia 5 Elvetia 10
Elvetia 3 SUA - OSHA 15

Olanda Marea 10
Britanie
USA - NIOSH

USA - OSHA 5
United 4
Kingdom
Observatii:
Franta Val. ingrosata – restrictiva
valori limita statutorii
Germania 15 minute valoare medie,
(AGS) particule insoluble
Germany Particule insoluble
(DFG)
Letonia Praf cu continut de
chimicale
Substanta Sulfat de calciu

Valori limita – 8 ore Valori limita – termen scurt

mg/m³ mg/m³
Austria 5 aerosol respirabil 10 aerosol respirabil

Belgia 10
Danemarca 5
Germania (AGS) 6 aerosol respirabil

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 6 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
Germania (DFG) 4 aerosol inhalabil

1,5 aerosol respirabil

Ungaria 6 aerosol respirabil

Letonia 6 aerosol respirabil


Spania 10 aerosol respirabil

Suedia
Elvetia 3 aerosol respirabil

SUA - NIOSH 10 (1)

5 (2)
Observatii:
SUA - NIOSH (1) total praf (2) aerosol respirabil

Substanta Praf, mineral, respirabil

Valoare limita – 8 ore Valoare limita – termen scurt

mg/m³ mg/m³
Belgia 3
Danemarca 5 10
8.1.2. Valori biologice limită:
 Niciuna.
8.1.3 Controale de inginerie adecvate:
 Sistem de ventilaţie de evacuare local pentru utilizare în interior.
 Filtre de coş pentru uz industrial.
8.1.4 Limite de expunere suplimentare în condiţiile de utilizare:
Valori DNEL/DMEL şi PNEC:

DNELS:
Ruta de expunere Tipar de expunere DNEL (muncitori)
3
Inhalare Efecte sistemice acute 5082 mg/m
Efecte sistemice pe termen lung 21,17 mg/m³

Ruta de expunere Tipar de expunere DNEL (populaţia generală)


3
Inhalare Efecte sistemice acute 3811 mg/m
Efecte sistemice pe termen lung 5,29 mg/m³
Bucal Efecte sistemice acute 11,4 mg/kg bw/zi
Efecte sistemice pe termen lung 1,52 mg/kg bw/zi

PNECS:
PNEC Observaţii

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 7 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
Mediul acvatic Nu are un efect foarte toxic pentru peşti, nevertebrate, alge şi microorganisme în concentraţiile
testate în cadrul studiilor. Toxicitatea acută a sulfatului de calciu asupra peştilor,
nevertebratelor, algelor şi microorganismelor este în general mai mare decât cele mai mari
concentraţii testate şi mai mare decât solubilitatea maximă a sulfatului de calciu în apă.
Sedimente Nu este cazul din cauza caracterului ubicuu al calciului şi ionilor de sulfat în mediu
Sol Nu este cazul din cauza caracterului ubicuu al calciului şi ionilor de sulfat în mediu
STP 100 mg/L

8.2 Controlul expunerii


In caz de emisii puternice de praf, utilizati filtre respiratorii de tip FFP1.
Respectati recomandarile din anexa1 si sectiunea 7.
Pictogramele indicand obligativitatea purtarii echipamentului personal de protectie (EPP):

Utilizati echipament personal de protectie curat si pastrat in conditii adecvate.


Pastrati echipamentul personal de protectie in locuri curate, in afara spatiului de lucru.
Nu mancati, nu beti si nu fumati niciodata in zonele de lucru in timpul utilizarii.
Scoateti si spalati hainele contaminate inainte de reutilizare.
Asigurati-va ca spatiul de lucru este o ventilare adecvata, in special in spatiile inchise.
 Protectia fetei si a ochilor:
- evitati contactul cu ochii
- inainte de contactul cu pulberi si emisii de praf, purtati ochelari si masti de protectie in conformitate cu
standardul european EN166
 Protectia mainilor:
- Purtati manusi de protectie adecvate in eventualitatea contactului prelungit sau repetat cu pielea
 Protectia corpului:
- Imbracamintea utilizata in timpul lucrului trebuie spalata / curatata in mod regulat.
- Spalati-va mainile si zonele corporale care au fost in contact direct cu produsul.
 Protectia respiratiei:
- Evitati inhalarea prafului.
- Mentineti concentratia maxim admisa de emisii la locul de munca (sectiunea 8.1).
- In cazul emisiei puternice de praf purtati filtre respiratorii de tip FFP1.
........................................................................................................................................................................................
SECTIUNEA 9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază


 Stare fizică: pulbere solida
 Culoare: alb, alb–gălbui, gri deschis, gri
 Miros: neutru
 pH (20 °C):
- în stare de livrare: nu este cazul
- în soluţie apoasă: aproximativ pH 7
 Punct de topire/punct de îngheţ: 1450 C
0

 Punct de fierbere: Nu se aplică.


 Punct de aprindere: Nu se aplică.
 Inflamabilitate: Neinflamabil.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 8 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
 Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozie: Nu este cazul
 Presiunea vaporilor: Nu se aplică

3
Densitate (g/cm ): 2.96

3 3
Densitate vrac (kg/m ): 600 – 900 kg/m
 Solubilitate în apă (20°C în g/l): cca. 2 g/l
 Coeficient de distributie n-octanol/apa (log Po/w): produsul/substanta este anorganica.
 Temperatura de autoaprindere: nu se aplică
 Temperatură de descompunere (°C):
- in CaSO4 x ½ H2O si H2O cca. 140°C (cca. 413 K)
- in CaSO4 si H2O cca. 700°C (cca. 973 K)
- in CaO si SO3 cca. 1000°C (cca. 1273 K)
 Proprietăţi explozive: Nu este exploziv
 Proprietăţi oxidante: Nu oxidează

9.2 Alte informaţii: Niciuna.


……………………………………………………………………………………………………………………………………….
SECTIUNEA 10 : STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate
 Materiale de evitat: Nu se cunosc.
10.2 Stabilitate chimică
 Substanţa este stabilă în condiţii normale de temperatură şi presiune a mediului.
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase
 Amestecul cu o soluţie apoasă de carbonat de sodiu va avea ca rezultat formarea de dioxid de
carbon.
10.4 Condiţii de evitat
 A se evita contaminarea cu bacterii de reducere a sulfului şi cu apă în condiţii anaerobe
10.5 Materiale incompatibile
 Nu se cunosc materiale incompatibile.
10.6 Produse de descompunere periculoase
 Descompunerea se produce începând cu temperaturi mai mari de: 1450°C
 La descompunere se formează trioxid de sulf şi oxid de calciu
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
SECTIUNEA 11 : INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

11.1.1. Toxicitate dermică acută:


Clasa relevanta de risc Efect dozare Specii Metoda Observatii
Toxicitate orala acuta LD50 Sobolan OECD 420
> 1581 mg/kg bw
Toxicitate dermica acuta n/a Nu se preconizeaza toxicitate
dermica datorita potentialului
scazut de absorbtie
Toxicitate inhalatorie acuta LC50 > 2.61 mg/L Sobolan OECD 403 Doza maxim accesibila
Iritatii/coroziuni ale pielii n/a Iepure OECD 404 Neiritativ
Iritatii/afectarea ochilor n/a Iepure OECD 405 Neiritativ
Sensibilizarea pielii sau/si n/a Porc de OECD 406 Nu sensibilizeaza pielea
a respiratiei Guineea
Potential mutagen al n/a Test in OECD 471 Fara potential mutagenic
celulelor germinative vitro OECD 476

Soarece OECD 474 Non mutagenic

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 9 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
Potential carcinogen n/a Sulfatul de calciu - fara risc
carcinogen
Toxicitatea functiei de NOAEL Sobolan OECD 422 Nu s-au semnalat semne de
reproducere 790 mg/kg bw toxicitate a functiei de
reproducere
Expunere singulara STOT n/a Nu s-a semnalat toxicitate asupra
organelor la expunere acuta
Expunere repetata STOT n/a Se considera clasificarea bazata
pe continutul RCS
STOT RE 2 (daca sulfatul de calciu
contine silica cristalina in forma
respirabila >1 % - < 10 %.)
Risc de aspiratie n/a Nu s-a semnalat risc de aspiratie
........................................................................................................................................................................................
SECTIUNEA 12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate
Toxicitate Doza de Timpul de Specii Metoda Evaluarea Observatii
acvatica efect expunere
Toxicitate acuta LC50 96 h Pestele rice OECD Nedaunator LIMIT-test
asupra pestilor >79mg/L japonez 203 pentru pesti pana
la concentratia
testata
Toxicitate acuta EC50 48 h Daphnia OECD Nedaunator LIMIT-test
asupra dafniilor >79 magna 202 pentru dafnii
(crustacee) mg/L pana la
concentratia
testata
Toxicitate acuta E50 > 79 72 h Selenastrum OECD Nedaunator LIMIT-test
asupra algelor mg/L capricornutum 201 pentru alge pana
la concentratia
testata
Toxicitate asupra EC 50 3h Activated OECD Nedaunator
microorganismelor >790 sludge 209 pentru
STP mg/L microorganisme
STP
Dupa neutralizare toxicitatea dispare.
2+ 2-
Produsul poate hidroliza in ioni de calciu Ca si sulfat S04 .
Efectul mentionat poate fi cauzat partial de catre produsii de descompunere.

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

12.2.1. Biodegradabilitate:
 Metodele de determinare a degradabilităţii biologice nu sunt valabile pentru substanţele anorganice.
 Produs anorganic care nu poate fi eliminat din apă prin intermediul unor procese de curăţare
biologică.
12.2.2. Eliminare fizică şi fotochimică:
 Produsul hidrolizează rapid în prezenţa apei în ioni de calciu Ca şi sulfat SO4
2+ 2-

 Componentele individuale sunt eliminate greu din apă.


 Fără eliminare fotochimică.

12.3 Potenţial de bioacumulare


 Pe baza coeficientului de partiţie n-octanol/apă, nu se preconizează o acumulare semnificativă în
organisme.
 Nu există semne de potenţial de bioacumulare.
 Datele ecologice au fost măsurate pentru produsul hidrolizat.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 10 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
 În conformitate cu experienţa, acest produs este inert şi nu este biodegradabil.

12.4 Mobilitate în sol


 Solid solubil în apă.
 Constituent natural în soluri.
 Dacă produsul intră în sol, devine mobil şi poate contamina apa subterană

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB:


 Această substantă nu îndeplineşte criteriile de clasificare ca PBT sau vPvB.

12.6 Alte efecte adverse:


 În conformitate cu criteriile din sistemul european de clasificare şi etichetare, substanţa/produsul nu
trebuie să fie etichetat ca fiind „periculos pentru mediu”.
 Pe baza datelor existente despre eliminare/degradare şi potenţialul de bioacumulare, daunele pe
termen mai lung aduse mediului nu sunt probabile.
 Pentru informatii referitoare la ecologie consultaţi sectiunile principale.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
SECTIUNEA 13. CONSIDERATII ASUPRA DESEURILOR

13.1 Metode de tratare a deşeurilor


 Eliminarea deseurilor se face în conformitate cu reglementarile CE 75/442/CEE si 91/689/CEE cu
versiunile corespunzatoare referitoare la deseuri şi deseuri periculoase.
 Eliminarea deşeurilor se va face în funcţie de clasele de eliminare pentru deşeuri neinerte, în
conformitate cu 2003/33/EC.
 Tratarea deseurilor se face fara afectarea sanatatii umane, fara afectarea mediului, in mod special
fara afectarea apei, solului, plantelor sau animalelor.
 Reciclarea sau eliminarea deseurilor se face conform legislatiei in vigoare, preferabil printr-un
colector certificat sau a unei companii certificate.
 Nu contaminati solul sau apa cu deseuri, nu depozitati/eliminati deseurile in mediu.
 Nu eliminati deseurile in canale de scurgere sau in apele curgatoare
 Tratarea ambalajelor :
- Ambalajele se vor goli complet ;
- Etichetele de identificare se vor pastra pe ambalaj ;
- Ambalajele necontaminate pot fi reciclate;
- Paletii de lemn pot fi reciclati
- Ambalajele se vor colecta printr-un colector certificat.
13.1.1. Coduri pentru deşeuri / denumirile deşeurilor în conformitate cu EWC:
 10 12 deseuri rezultate in urma fabricarii produselor ceramice, caramizilor, tiglelor si produselor de
constructii
 10 12 06 deseuri de forme de ipsos
 10 13 deşeuri rezultate în urma fabricării cimentului, varului şi ipsosului şi a articolelor şi produselor
realizate din acestea
 10 13 01 deseuri rezultate din prepararea amestecurilor inainte de procesare termica
 10 13 06 particule si dust (exceptand 10 13 12 si 10 13 13)
 17 08 materiale de constructie pe baza de gips
........................................................................................................................................................................................
SECTIUNEA 14. INFORMATII CU PRIVIRE LA TRANSPORT

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos din perspectiva reglementărilor de transport.


Transportul produsului se face in conformitate cu prevederile ADR pentru drumuri, RID pentru calea ferata,
IMDG pentru mare si ICAO/IATA pentru transportul aerian (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2012).

14.1 Număr ONU:

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 11 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
 Niciunul.
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie:
 Nu este cazul.
14.3 Clasă (clase) de pericol pentru transport:
 Nu este cazul.
14.4 Grup de ambalaj:
 Nu este cazul.
14.5 Pericole pentru mediu:
 Niciunul.
14.6 Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator:
 Niciunul.
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC:
 Nu este cazul.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
SECTIUNEA 15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul siguranţei, sănătăţii şi mediului specifice substanţei


Regulamente UE
 Această substanţă nu este clasificată ca fiind periculoasă în conformitate cu Regulamentul (CE)
Nr 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
 Această substanţă nu este clasificată ca fiind periculoasă în conformitate cu 67/548/CEE

15.2 Evaluarea siguranţei chimice:


 Pentru aceasta substanta nu este prevazuta o evaluare a siguranţei chimice.
15.3 Reglementari nationale:
Germania :
Wassergefährdungsklasse
schwach wassergefährdend (WGK 1)
TRGS 559 Mineralischer Staub
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (Calciumsulfat, Allgemeiner Staubgrenzwert)
...........................................................................................................................................................................

SECTIUNEA 16. ALTE INFORMATII

16.1 Indicarea modificărilor:


 Inlocuieste versiunea precedenta 08/01/2009

16.2 Expresii R şi H relevante (număr şi text complet):


 Niciuna.

16.3 Instrucţiuni referitoare la instruire:


 Instrucţiunile referitoare la instruirea în domeniul sănătăţii şi al problemelor de siguranţă sunt
disponibile la adresa www.eurogypsum.org - Manipularea manuală a sarcinilor -

16.4 Restricţii recomandate referitoare la folosire:


 Nu are

16.5 Informaţii suplimentare:


 Informaţiile de mai sus descriu exclusiv cerinţele de siguranţă ale produsului şi sunt bazate pe
cunoştinţele din zilele noastre.
 Informaţiile sunt destinate pentru a furniza sfaturi referitoare la manipularea în siguranţă a
produsului din această fişă tehnică de securitate, în ceea ce priveşte stocarea, prelucrarea,
transportul şi eliminarea.
 Informaţiile nu pot fi transferate către alte produse.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro
FISA CU DATE DE SECURITATE
(In conformitate cu Regulamentul REACH (EC) n0 1907/2006 – n0 453/2010)

AMPHORE CAST SN

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


o
Version: N 1 (28/04/2011) Page 12 of 12
o
Revision: N 2 (02/02/2015) Print date17.03.2015
.......................................................................................................................................................................................................................
 În cazul amestecării produsului cu alte produse sau în cazul prelucrării, informaţiile din această fişă
tehnică de securitate nu sunt neapărat valabile pentru noul material fabricat.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit

Floreasca Park • Soseaua Pipera • nr. 43 • Corp A • Etaj 3 • sector 2 • Bucureşti • Romania
Tel: +40 (21) 207 57 50 • +40 (21) 207 57 51 • Fax +40 (21) 207 57 52 • www.rigips.ro

S-ar putea să vă placă și