Sunteți pe pagina 1din 1

P CA

Programul Operațional Capacitate Administrativă


Competența face diferența!

Comunicat de presă
Data 22.07.2020
Planificare strategică și simplificarea
procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni
În data de 26 mai 2020, UAT Municipiul Fălticeni, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Capacitatea Administrativă, Contractul de finanțare pentru implementarea Proiectului „Planificare strategică și
simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni“, Cod SMIS 136253, finanțat prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară - Administrație publică și sistem
judiciar accesibile și transparente, Operațiunea - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la


nivelul Municipiului Fălticeni prin planificare strategică, simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației pentru cetațeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (optimizarea
procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:


Rezultat program 1: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă - Mecanisme și proceduri standard implementate
la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung.
Rezultat program 2: Sistem informatic integrat pentru simplificarea procedurilor administrative vizând
competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
Rezultat program 3: 70 de persoane din cadrul grupului țintă instruite în ceea ce privește planificarea
strategică și utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 3.878.139,42 lei, din care valoarea cofinanțării UE: 3.296.418,51 lei (85%),
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 504.158,13 lei (13%), cofinanțarea eligibilă a
Beneficiarului (Bugetul local) – 77.562,78 lei (2%).

Data începerii proiectului: 26.05.2020 / Data finalizării proiectului: 25.11.2022

Informații suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Maria Bulaicon – manager proiect, e- mail:
falticeni@falticeni.ro, telefon 0230.542.056, adresă poștală - UAT Municipiul Fălticeni, str.
Republicii, nr. 13.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro