Sunteți pe pagina 1din 7

Proiectarea didactică de lungă durată la disciplina

DEZVOLTAREA PERSONALĂ
clasa a IX- a
Anul de studii 2019-2020
Profesor:
Proiectarea a fost elaborată conform Curriculumului pentru învățământul gimnazial 2018.
Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare (module) Clasa


V-IX
1. Identitatea personală si relaționarea armonioasă 6
2. Asigurarea calității vieții 6
3.Mod.ul de viață sănătos 6
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6
5. Securitatea personală 6
La discreția cadrului didactic 4
Total 34 ore

COMPETENȚE SPECIFICE
1. Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de viaţă;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implica- re activă în menţinerea sănătăţii proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal și oportunităţilor pieţei muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, cetrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.
Dimensiunea 1. Unitatea de învăţare: Identitatea personală şi relaţionarea armonioasă
Competenţe Unităţi de Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare
specifice competenţă ore
-Exerciții de exprimare a
Exprimarea 1.1. Identificarea Eu-l real, Eu-l ideal, Eu-l dinamic - 2 identității personale prin
identității personale asemănărilor și evoluție personală. Realizări și aspirații identificarea realizărilor,
în relaționarea deosebirilor dintre personale. performanțelor personale sub
constructivă cu pasiune și iubire diferite forme: eseu, compunere
familia și ceilalți, pentru asumarea liberă, poster etc ;
prin explorarea responsabilității în -Elaborarea hărții mintale
sinelui și resurselor relațiile de gen; pornind de la aspirațiile
sociale; 1.2. Aplicarea personale și traseul de realizare
strategiilor de a lor;
autoreglare Autoreglarea emoțională. Stresul -Discuții de înțelegere a
emoțională și academic, impactul stresului asupra 1 fenomenului de stres, de
soluționare a performanței. Prevenirea și depășirea identificare a semnelor stresului,
conflictelor prin stresului. analiza relației dintre stres și
asumarea consecințe;
responsabilității
proprii; Conflictul. Responsabilitate personală în -Exerciții de utilizare a tehnicilor
1.3. Argumentarea managementul conflictelor. Strategii de 1 de relaxare în situații de stres;
rolului familiei în negociere.
posibilitățile de Iubirea, pasiunea și responsabilitatea în Discuții și studii de caz cu
realizare și evoluție relațiile de gen. Semnificații, comportament 1 referire la asemănările și
personală. responsabil, riscuri, modalități de depășire a diferențele dintre pasiune și
dificultăților. iubire
Discuția „Panel” privind
responsabilitatea în relațiile de
gen în realitate și în spațiul
virtual.
Valoarea familiei. Familia ca mediu de Dezbateri cu referire la
viață. Comunicarea în familie și starea de responsabilitățile într-o relație de
siguranță. Posibilități de realizare în familie 1 familie
și cu susținerea membrilor familiei. Spiritul
de solidaritate și ajutor reciproc.
Responsabilități versus beneficii.
Produs Produs
(prezentat în cadrul lecției de sinteză/de Poster
autoevaluare) 1 Pledoarie Pro-Familie.
Dimensiunea 2. Unitatea de învăţare: Asigurarea calității vieții

Competenţe Unităţi de Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare


specifice competenţă ore

Manifestarea 2.1. Identificarea Viața ca sursă de învățare. Roluri și 1 Analiza unor experiențe de
comportamentului posibilităților de implicații. Diversitatea comportamentului, învățare din viața elevilor;
centrat pe modul de învățare prin acceptare/neacceptare.
viață sănătos, prin implicarea în viața
implicare activă în comunității; Publicitatea și consumul rațional. Discuții dirijate cu genericul:
menținerea sănătății 2.2. Argumentarea Necesități reale și false. Calitatea 1 „Știu să consum
proprii; beneficiilor produselor. Cheltuieli raționale
consumului rațional al Comportamentul corect. Diversitatea Crearea unor povestiri/povețe
unor produse și situațiilor de manifestare: în familie, la despre comportamentul corect
servicii, din școală, în locuri publice, în activități de 1 manifestat în diverse situații din
perspectiva unei vieți divertisment, în natură, în vacanță. viață;
de calitate; Apreciere și autoapreciere.
2.3. Aprecierea Verticalitatea și curajul. Semnificația și Organizarea unei galerii a eroilor
importanței caracteristicile. Necesitatea și importanța 1 preferați din opere literare,
verticalității și manifestării. Modalități și context de cinema, arte, sport, etc., care au
curajului în manifestare manifestat verticalitate și curaj;
manifestarea unui rațional”;
comportament corect. Lecturi comentate „Accentuarea
individualității prin verticalitate
și curaj”
Implicarea ca sursă de dezvoltare.
Importanța vieții active. Posibilități de
implicare în viața comunității. Proiecte 1 Exerciții de formulare a
personale și de grup. Beneficii personale și argumentelor pro sau contra
comunitare pentru o dezbatere de grup:
„ Voluntariatul trebuie să devină
obligație”.

Produs 1
(prezentat în cadrul lecției de sinteză/de Produs
autoevaluare) Eseu:” Îmi construiesc o casă de
vis și o viață de calitate, îvățând
din modele comunitare ”
Dimensiunea 3. Unitatea de învăţare: Modul de viață sănătos

Competenţe Unităţi de Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare


specifice competenţă ore

Manifestarea 3.1. Descrierea rolului Apa și sănătatea. Rolul apei în menținerea Discuție dirijată după lecturarea
comportamentului apei în menținerea și sănătății organismului. Resurse de textelor tematice: Ce importanță
centrat pe modul de consolidarea sănătății alimentație cu apă. Calitatea apei. 1 are apa pentru om? Câtă apă
viață sănătos, prin organismului în baza Prevenirea poluării apei. trebuie să consume omul pe zi?
implicare activă în informației Cum putem ști că apa este
menținerea sănătății prezentate; potabilă?;
proprii; 3.2. Analiza
capacității de efort a
adolescentului din
perspectiva
promovării unui mod
activ de viață; Efortul și sănătatea. Efortul fizic și mintal. Realizarea unui sondaj: Cât efort
3.3. Aprecierea Capacitatea de efort a adolescentului. trebuie să facă un adolescent?
importanței menținerii Efortul ca factor al dezvoltării. Riscul 1 Ce activități sunt peste puterile
stării de sănătate prin supraefortului. Oboseala, efectele ei asupra adolescentului? Care sunt
modul activ de viață, sănătății. Modalități de diminuare a oboselii semnele oboselii mintale, fizice?;
rezistența la tentațiile Drogurile. Situații de risc. Racolarea Vizionare de filmulețe cu
periculoase pentru consumatorului. Impactul consumului de tematica: Consecințe ale
sănătate. droguri asupra sănătății fizice, mintale și 1 utilizării drogurilor.
emoționale în adolescență.

Sănătatea și modul sedentar de viață. Prezentarea unui poster: Dauna


Mișcarea ca factor de dezvoltare. Modalități 1 lipsei de mișcare;
de prevenire a sedentarismului.
Produs
Prezentare PPT: Particip
Produs 1 conștiincios la activități de
(prezentat în cadrul lecției de sinteză/de protecție a mediului în
autoevaluare) localitatea mea

Spot publicitar: Spun NU


1 utilizării drogurilor

Dimensiunea 4. Unitatea de învăţare: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial


Competenţe Unităţi de Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare
specifice competenţă ore
Traseul educațional și perspective
Proiectarea carierei, profesionale. Oportunități educaționale și -Identificarea acțiunilor pentru
prin determinarea profesionale pentru absolvenții de gimnaziu. Criterii 1 realizarea traseului
traseului școlar și/sau 4.1. Identificarea de alegere. Instituții de învățământ secundar general. educațional/profesional;
Instituții de învățământ profesional. Cerințe de
profesional, din oportunităților
înmatriculare și condiții oferite.
perspectiva educaționale și
Personalitatea și profesia. Diferența dintre -Descrierea competențelor
valorificării profesionale din
calități și abilități. Atitudini și valori. Tipuri necesare pentru practicarea
potențialului personal perspectiva cunoașterii
de personalitate. Rolul trăsăturilor de 1 diferitor profesii;
și oportunităților de sine și a pieței
personalitate în decizia de carieră și realizarea
pieței muncii; muncii;
profesională. -Identificarea valorilor
4.2. Argumentarea
deciziilor privind
dominante cu ajutorul testului
traseul educațional și elaborat de către D. Super;
profesional în baza Cum se caută un loc de muncă. Modalitățile -Realizarea interviurilor pentru
de identificare a locului de muncă. Anunțuri consultarea opiniei persoanelor adulte
sistemului de atitudini de vârstă diferită despre munca prin
și valori; de angajare și analiza lor. 1
contract și fără contract;
-Elaborarea articolelor,
posterelor, discursurilor la tema
„Munca în adolescență: drepturi
și responsabilități”;
Cariera profesională. Interviul de angajare -Simularea interviurilor de
Comportamente non-verbale utile pentru un interviu angajare;
4.3. Formularea unor de angajare. Echilibrul emoțional în timpul unui 1
inițiative pentru interviu. Pregătirea pentru interviu.
activitățile Antreprenoriatul – opțiune de carieră. 2 -Discuții cu părinții și/sau alte
antreprenoriale în Planul de afaceri. Componente constitutive. persoane de încredere privind
diferite domenii Schița unui plan de afaceri, prezentarea lui în decizia de carieră
profesionale comunitate.
dezvoltate în Proiectul de carieră. Planificarea traseului Produs
comunitate. profesional/traseului educațional. Oportunități 2 Proiectul de carieră. Proiectul
educaționale stipulate în Codul Educației. include traseul
educațional/profesional: obiective,
acțiuni de realizare și monitorizare.
Proiectul poate fi prezentat în cadrul
unei activități publice. El este
definitivat, utilizând experiența
acumulată în anii de studii la
gimnaziu.

Dimensiunea 5. Unitatea de învăţare: Securitate personală


Competenţe Unităţi de Conţinuturi Nr.de Data Stategii de predare/învăţare
specifice competenţă ore
Traficul rutier. Reguli de circulație.
Adoptarea 5.3. Relatarea despre Utilizarea mijloacelor de transport. Acces 1 Ateliere practice: Știu să mă
comportamentului regulile de circulație, legal conform vârstei. Contravenţii. comport în stradă. Știu să citesc
activ, centrat pe utilizarea mijloacelor grupurile de semne; Știu să
responsabilitate, de transport din utilizez mijloacele de transport;
privind securitatea perspectiva securității
personală, starea de personale și colective; Comportamentul recomandat în caz de
bine a sa și a celor 5.4. Analiza ameninţare a unui act terorist. Surse ale 1
din jur. contextelor de terorismului. Modalităţi de manifestare.
asigurare a securității Reguli de comportament în raport cu tipul
datelor cu caracter actului terorist.
personal, în baza Securitatea personală în contextul
cadrului normativ securităţii naţionale. Securitate 1 Discuții dirijate cu privire la
existent; securitatea personală în contextul
naţională; modalităţi de asigurare.
5.5. Argumentarea securității naționale;
necesității cunoașterii Comportament legal şi corect în caz
fenomenului bullying de ameninţare a securităţii
și a modalităților de naţionale.
comportament, din
perspectiva asigurării Securitatea datelor personale. Cadrul Formularea și rezolvarea de
securității personale legal. Posibilităţi şi limite ale securizării situații-problemă privind
datelor cu caracter personal. Riscuri ale 1 securitatea datelor personale,
accesului la datele cu caracter personal agresiunea în mediul on-line.
. Mod de reacționare în caz de încălcare a Activitate de grup.Elaborarea
dreptului la securitatea datelor cu caracter afişului publicitar:Securitatea
personal datelor personale

Formularea și rezolvarea de
Bullyingul. Agresiunea în mediul on-line. situații-problemă privind
Modalități de protecție. Reacție și 1 securitatea datelor personale,
comportament în caz de bullying. agresiunea în mediul on-line.

Produs Produs
(prezentat în cadrul lecției de sinteză/de 1 Afiș publicitar,elaborate în
autoevaluare) grup,în cadrul unei campanii de
promovare a securtății personale cu
una din tematici:
Securitatea datelor personale
sau Traficul rutier
Privire generală 1