Sunteți pe pagina 1din 5

Planul de activitate

a comisiei metodice “Consiliere şcolară şi dezvoltare personală”


claselor a V-XII-a
pentru anul de studii 2018-2019
Obiectivele comisiei metodice : „Consiliere şcolară şi dezvoltare
personală”
 Asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii educţaţiei: probleme şi
perspective;
 Formarea cetăţeanului activ şi responsabil, informaţi apt de a se încadra în
societate;
 Promovarea valorilor unei şcoli prietenoase copilului;
 Educarea unei personalităţi civilizate, demne şi integratoare;
 Dezvoltarea culturii comportamentale centrat pe modul de viaţă sănătos,
securitatea personală (reguli de circulaţie, trafic rutier);
 Informarea despre lumea profesiilor.

Competenţe specifice:

 Exprimarea identităţii personale în relaţionarea costructivă cu familia şi


celalţi, prin explorarea sinelui şi resurselor sociale;
 Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament
orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale şi mediului de
viaţă;
 Manifestarea i comportamentalului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin
implicare activă în menţinerea sănătăţii proprii;
 Proiectarea carierei, prin determinarea traseului şcolar şi/sau profesional,
din perspectivă valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei
muncii;
 Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind
securitatea personală, starea de bine a sa şi a celor din jur.
Conținutul activității Termeni de Responsabili Notă
realizare
Şedinţa I-SEPTEMBRIE
1. Cunoaşterea Curriculumului la
disciplina Dezvoltarea personală 06 septembrie 2018
(V-XII) Petrova Valentina
-document normativ- reglator,
care stabileşte cadrul operaţional
de realizare a prevederilor de
politici educaţionale, oreintat
spre atigerea unui nivel înalt al
calităţii în educaţie.
2. Studierea metodologiei de
organizare a procesului Burlea Inna
educaţional la disciplina
Dezvoltarea personală.

Şedinţa II- OCTOMBRIE


1. Identitatea personală şi Burlea Inna
relaţionarea armonioasă.
Valoficarea identităţii personale
în relaţionarea armonioasă cu
familia şi comunitatea, prin
autoevaluarea critică şi seletivă a 12 octombrie 2018
sinelui şi a resurselor sociale;
2. Oră demonstrativă cl. VI-a.

Şedinţa III- NOIEMBRIE

1.Asigurarea calităţii
vieţii.Demonstrarea automiei Buţco Angela
personale în realizarea unui
comportament orientat spre 23 noiembrie 2018
valoficarea optimă a resurselor
personale şi a mediului de viaţă.
2. Oră demonstrativă cl.VIII-a

Şedinţa IV - DECEMBRIE

Masă rotundă: Chisiliţa Ianina, psiholog


1.Comucare: Dezvoltarea socio- şcolar
emoţională a elevilor din
învăţământul gimnazial.

2.Dezbatere cu subiectul:
„Fenomenul violenței în diverse 07 decembrie 2018 Petrova Valentina
medii”.
Comunicare: Prevenirea și
combaterea violenței în școală
3. Rolul dirigintelui în formarea Burlea Inna
imaginii de sine a adolescentului.

Şedinţa V - IANUARIE
1. Modul sănătos de viaţă.
Manifestarea comportamentului
centrat pe modul de viaţă 21 ianuarie 2019 Vacariţa Victoria
sănătos, prin implicare activă în
menţinerea sănătăţii proprii.
2. Oră demonstrativă clasa a X-a

Şedinţa VI - FEBRUARIE
1.Proiectarea carierei
profesionale şi dezvoltarea 15 februarie 2019
speritului antreprenorial. Grosu Angela
Proiectarea responsabilă a
carierei prin valoficarea
potenţialului individual şi a
oportunităţilor pieţei muncii.
2.Oră demonstrativă clasa a XII-a

Şedinţa VII - MARTIE


Masă rotundă:
1.Influiența migrării părinților Burlea Inna
asupra dezvoltării copiilor.

2.Comunicare: Între dragoste și Petrova Valentina


viață – profilaxia suicidului 22 martie 2019
școlar în mediul educațional.

3.Comunicare: Parteneriat
școală-familie-vector esențial al Chisiliţa Ianina, psiholog
managementului colectivulu şcolar

Şedinţa VIII - APRILIE

1.Securitatea personală.
Adoptarea comportamentului 19 aprilie 2019 Grosu Valentin
activ, privid securitatea
personală, centrat pe
responsabilitate pentru starea de
bine a sa şi a celor din jur.
2. Oră demonstrativă clasa a VII-
a

Şedinţa IX - Mai
1.Totalurile activității pe Burlea Inna
parcusul anului de învățământ.
2.Sugestii, propuneri pentru Mai 2019
planul de activitate în noul an de Petrova Valentina
învățământ.

Preşedintele Comisiei dirigințelor: /Burlea Inna/