Sunteți pe pagina 1din 1

РЕСПУБЛIIКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ANT, TINERET молодЁжи и спортА
I БричЕнъ
пEpuвLlcll моuэрча. !0ьjýtПчr пЪONдL вRюЕNl
DIRECTIA INЧАТАМINЪ TINERBT
ýI SpORT BRIсENI
MD-470l, dr. BrlcBni, str, ýtefan cel Маrа. зl
;БЙrDич.Б у"ll]ефан чеr Маре
Тел. 2,2Т-+8. факс,2-26-68

Ordin
din 18 поiеmЬriе 2019
*. ll?fa э
еvаluаrеа crilerial d рriп descriptori
Ref: la imрlеmепtаrеа Metodologiei priviпd
iп tпчd|dmайul primor,clasele I-IV

Ministerului Educaliei, Culturii 9i Cercetйrii пr.1468 din 1 3.1 1 .20l 9 cu


in baza ordinului de s criptori tп iпvdу dmdпtul
ia арrоЬаrе а ietodologiei priviпd evaluarea criteriald рriп
рriчЙ
primar, clai ele I-IV emit urmltorul
Ordin
descriptori iп
д pune in aplicare Metodologia priviпd ечаIuаrеа criteriald рriп
1, anul de studii 2019_
tпvdldmdпtul primai,ciiiriu t_йin.bplnJ,u data de 18,11,2019,
iiljO r, instituliile invltlmint din subordine,
de
Administralia instituliilor de invёPmint
va:
2.
- aduce la cunoEtirila.uJr.ro, didactice
prevederile Metodologiei;
invl!ёmlntul рrimаr in vederea
- organiza activitйli de instruire u.uar.io,
didactice din
implementёrii MECD;
-
monitoriru i*рt.rЪпiаrеа MECD la
nivelul instituliei de iпчё{ёmбпt,
MEcD la nivel local
se desemneazб responsabil de monitorizarea implementёtrii
Соjосаru Rodica, qef adjunct
4. controlul asupra.*.йrii
prevederilor prezentului ordin mi-l asum,

9i Sport
Vitalie ýtirbu