Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Tendințe actuale pe piața turistică din România

1. Tendințe generale cantitative şi calitative;


Turismul, ca activitate economică, face parte din categoria produselor
abstracte/invizibile, a căror definire cantitativă şi calitativă nu poate fi făcută decât parțial şi
indirect. Din considerentele anterioare, abordarea conceptului de „piață turistică” a fost
asimilată conceptului de piață în general, fiind definită ca: „sfera economică / spațiul de
interferență a ofertei turistice materializată prin producție turistică şi cererea turistică
materializată prin consum; în acest spațiu are loc o confruntare permanentă a ofertei cu
cererea, în final încheindu-se acte de vânzare cumpărare a produselor turistice”.

Pe parcursul maturizării sale, piața şi-a identificat câteva funcții specifice::

- de determinare a prețului, deoarece, prin confruntarea cererii şi ofertei bunurilor se


stabileşte prețul acestora;

-de coordonare, întrucât unitățile economice se orientează pe piață potrivit datelor


referitoare la cerere şi ofertă;

- de organizare socio-economică a unităților, pentru că prin piață se realizează legătura


dintre ofertanți şi cumpărători, înfăptuindu-se astfel o comunitate economică;

-de raționalitate economică, deoarece piața îi obligă pe cei ce participă la schimb să


realizeze o activitate economică rentabilă, numai în acest mod putând rezista pe piață.

2. Tendințe ale cererii turistice

Conceptul de cerere turistică include şi definirea consumului turistic (aşa cum am mai

menționat, consumul reprezintă o materializare a cererii).


Cererea turistică = „ansamblul persoanelor care îşi manifestă dorința de a se deplasa
periodic şi temporar în afara reşedinței proprii, pentru alte motive decât prestarea unei
activități remunerate la locul de destinație”. Formarea cererii turistice se realizează la
locul de reşedință al turistului, determinând „bazinul cererii turistice”, caracterizat printr-o
serie de particularități de natură economică, socială, politică etc. Consumul turistic = „totalitatea
cheltuielilor efectuate de către cererea turistică pentru achiziționarea unor servicii şi bunuri
legate de motivația turistică”. Consumul turistic se realizează în „bazinul ofertei”. Trebuie
precizat şi faptul că în turism (ca o altă particularitate), consumul se realizează în mai multe
etape, în timp şi spațiu, după cum urmează: înainte de călătoria propriu-zisă (cumpărarea
diverselor bunuri necesare în desfăşurarea turismului); în timpul călătoriei (transportul
turistic);la locul de destinaţie (cazare, masă, agrement, tratament)

3.Tendințe ale ofertei turistice;


Pentru a defini „oferta turistică”, este esențială departajarea sa conceptuală de
„producţia turistică”, necesitate determinată de specificul industriei turistice. Cadrul şi
potențialul natural şi antropic, echipamentul de „producție” a serviciilor turistice, masa de
bunuri materiale (alimentare, industriale) destinate consumului turistic, forța de muncă
specializată în activități specifice, infrastructura turistică şi condițiile de comercializare (preţ,
facilități etc.) formează oferta turistică. Ansamblul de servicii care mobilizează forța de muncă,
echipamentul de producție şi bunuri materiale, care se materializează într-un consum efectiv în
cadrul unei ambianțe specifice, reprezintă producția turistică. Caracteristici principale ale ofertei
turistice.