Sunteți pe pagina 1din 5

1.3.

Piața de asigurări

Piața de asigurări este acel cadru organizat, reglementat în cadrul


căruia se întâlnesc cererea de asigurare, generată de membrii
comunității de risc, denumiți asigurați și oferta de asigurare, pusă la
dispoziția acestora de către societăți specializate în administrarea
riscurilor, denumite asigurători. În majoritatea cazurilor, relația dintre
asigurători și asigurați este facilitată de intermediarii în asigurări.

PARTICIPANȚI - OPERATORI – ENTITĂȚI


Principalii participanți în piața de asigurari sunt: asigurații,
asigurătorii/ reasigurătorii, intermediarii în asigurări şi alte entitați cu
roluri diverse în această piață. Entitățile menționate sunt:
 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) – autoritate
administrativă autonomă, cu personalitate juridică, independentă,
autofinanțată. ASF exercită atribuții de autorizare, reglementare,
supraveghere și control asupra principalilor actori ai pieței de
asigurări: asigurătorii și intermediarii în asigurări.
 Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) - constituit ca
persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 are
drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele
insolvenței unui asigurător. Este destinat plăţilor de indemnizații
și despăgubiri către creditorii de asigurări ai societăţilor de
asigurare aflate în faliment.
 Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) -
este o asociație profesională ai cărei membri sunt toate societățile

1
de asigurare care pot practica, pe teritoriul României, asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse
terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (RCA).
 Fundaţia Institutul de Studii Financiare (ISF) este o entitate
non-profit a cărei misiune constă în studierea fenomenelor și
mecanismelor financiare în vederea formării, specializării și
evaluării profesionale continue a personalului din cadrul
sistemului financiar nebancar, în conformitate cu deciziile ASF și
standardele europene.

ASIGURĂTORI, REASIGURĂTORI ŞI TIPURI DE


INTERMEDIARI ÎN ASIGURARE
Asigurătorii sunt societăţi specializate autorizate să funcţioneze
conform Legii nr. 237/ 2015 care crează şi oferă produse de asigurare
asiguraţilor. În funcție de formele de asigurare pe care le practică,
asigurătorii sunt:
 asigurători de viaţă (oferă doar produse de asigurare de viaţă),
 asigurători non-viaţă (oferă doar produse de asigurări generale)
 asigurători compoziţi (oferă o gamă diversificată de produse de
asigurare de viaţă şi non-viaţă).
Reasigurătorii sunt societăţi de reasigurare autorizate să
funcţioneze conform prevederilor legale, al căror scop principal îl
reprezintă preluarea riscurilor cedate de un asigurător sau reasigurător,
din statele membre sau din state terţe.
Intermediarul de asigurări este persoană fizică sau juridică, alta
decât un asigurător sau angajaţii acestuia care desfăşoară activitate de

2
distribuţie de asigurări în schimbul unei remuneraţii. Conform Normei
ASF nr. 19/ 2018, intermediarii în asigurări se clasifică în:
 Intermediari principali, care pot încheia contracte de asigurare/
reasigurare cu condiţia primirii împuternicirii din partea
asigurătorilor. Din această categorie fac parte: companiile de
brokeraj, instituţiile de credit, firmele de investiţii.
 Intermediari secundari, care includ:
- agenţii - desfășoară activități de distribuție prin încheierea de
contracte de colaborare (denumit contract de agent) cu unul
sau mai mulți asigurători/ reasigurători, în cazul în care
produsele acestora nu se află în concurenţă.
- agenţii afiliaţi – intermediari secundari, instituții de credit
sau firme de investiții care optează să își desfășoare
activitatea de distribuție ca intermediari secundari și care, sub
răspunderea unuia sau mai multor asigurători, încheie în
numele acestora contracte de asigurare cu clienții.
- agenţii auxiliari - desfășoară activități de distribuție pentru
asigurări auxiliare în baza contractelor de colaborare încheiate
cu unul sau mai mulţi asigurători și sub răspunderea acestora,
cu condiţia ca produsele de asigurare să nu se afle în
concurenţă.
- asistenţii - desfășoară activități de distribuție în baza unui
contract de colaborare cu un intermediar principal, sub
răspunderea deplină a intermediarului principal respectiv.
- asistenţii auxiliari - desfășoară activități de distribuție pentru
asigurări auxiliare în baza unui contract de colaborare cu un

3
intermediar principal, sub răspunderea deplină a
intermediarului principal respectiv.
Asigurările auxiliare sunt complementare bunului oferit de un
furnizor sau serviciului oferit de un prestator, dacă oferă acoperire pentru
riscul de defectare, pierdere sau avariere a bunului ori riscul de nefolosire
a serviciului respectiv sau avarierea/ pierderea bagajelor ori alte riscuri
legate de o călătorie rezervată prin prestator.
Intermediarii de asigurări auxiliare (agenți sau asistenți)
desfăşoară activităţi de distribuţie de asigurări în mod auxiliar, cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 să nu desfăşoare activitatea de distribuţie de asigurări ca
activitate profesională principală;
 să distribuie numai produse de asigurare care sunt
complementare unui bun sau serviciu;
 produsele de asigurare în cauză exclud riscurile din asigurările
de viaţă şi de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care
acoperirea unor astfel de riscuri este complementară bunului sau
serviciului oferit ca parte a activităţii sale profesionale
principale.

PERSOANELE CU CARE LUCREAZĂ INTERMEDIARII


PRINCIPALI ȘI SECUNDARI
Intermediarii principali, persoane juridice, desfăşoară activitate de
distribuţie şi prin intermediul personalului propriu, persoane fizice (altele
decât conducătorul acestora), care își desfăşoară activitatea în baza unui
contract individual de muncă:
 companiile de brokeraj prin brokeri în asigurări;
 instituţiile de credit şi firmele de investiţii prin personal propriu
implicat în activitatea de distribuţie de asigurări.

4
Intermediarii secundari, persoane juridice, desfăşoară activitate de
distribuţie şi prin intermediul personalului propriu, persoane fizice (altele
decât conducătorul acestora), care își desfăşoară activitatea în baza unui
contract individual de muncă:
- agenţii prin subagenţi;
- agenţii afiliaţi prin subagenţi afiliaţi;
- agenţii auxiliari prin subagenţii auxiliari;
- asistenţii prin subasistenţi;
- asistenţii auxiliari prin subasistenţi.

EXERCITAREA SERVICIILOR DE INTERMEDIERE ÎN


UNIUNEA EUROPEANĂ
Orice intermediar/ intermediar de asigurări auxiliare autorizat şi/
sau înregistrat la ASF, care desfăşoară activitatea de intermediere pe
teritoriul României, poate exercita această activitate, în baza libertății de
a presta servicii pe teritoriul oricărui alt stat membru.
Își pot începe activitatea de distribuție pe teritoriul altor state
după ce primesc confirmarea de la ASF a informării autorităţii
competente din statul gazdă cu privire la începerea activității
intermediarului în statul respectiv.
Pot să-și desfăşoare activitatea în alte state membre UE, în baza
dreptului de stabilire, prin înfiinţarea unei sucursale sau a unei prezenţe
permanente pe teritoriul altor state membre.