Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Limba şi literatura română


Clasa a V-a

Numele şi prenumele elevului:_________________________________________


Data__________________________________

Citeşte textul:
Un neguţător din cetatea Florenţa, din Italia, mergea în ţara lui cu multe lucruri scumpe şi cu o mare
sumă de bani. El trebuia să treacă prin Târgovişte, pentru că acolo era scaunul domniei.
Cum ajunse la Târgovişte, se duse drept la Ţepeş cu un dar bogat şi îi zise:
- Măria ta, ursita m-a adus să trec cu avutul meu prin ţara pe care o stăpâneşti, Măria ta. Te rog a-
mi da câţiva slujitori, ca să-mi fie de pază până voi pleca.
Vodă, iute ca focul cum era el, încruntă sprâncenele când auzi cererea ce i se făcuse şi zise:
- Tine-ţi darul, creştine! Eu îţi poruncesc să-ţi duci avutul pe oricare din uliţe, la orice răspântie ce
ţi se va părea mai singuratică şi mai dosnică şi acolo să-l laşi până dimineaţa, fără paznic! Şi de ţi se va
întâmpla vreo pagubă, eu sunt răspunzător.
(Neguţătorul florentin, Petre Ispirescu)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte


Cuvântul “ursită” are acelaşi sens cu:
a) noroc; b) şansă; c) soartă.
2. Desparte în silabe următoarele cuvinte: 6 puncte
neguțător - _________________________
creștine - __________________________
răspântie - ________________________
3. Explică folosirea virgulei în secvenţa 6 puncte
“Măria ta, ursita m-a adus să trec (…)”.
_____________________________________________________________________

4. Precizează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate din text: 6 puncte
Țara - _________________________
El - __________________________
Bogat - _______________________

5. Construieşte două enunţuri cu ortogramele săi/să-i. 6 puncte


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. Menţionează care sunt personajele care apar în textul dat. 6 puncte


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Transcrie pasajul în care neguţătorul menţionează motivul pentru care doreşte a i se da slujitori. 6 puncte
_____________________________________________________________________

8. Extrage o idee principală din textul de mai sus. 6 puncte


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a V-a

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare a cerinţelor.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I – 48 de puncte
1. c 6 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date – 3x2p=6 puncte
( ne-gu-ţă-tor, creş-ti-ne, răs-pân-ti-e)
3. explicarea folosirii virgulei din secvenţa dată (exemplu de răspuns: virgula a fost pusă după o adresare
directă) 6 puncte
explicare superficială, ezitantă – 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru indicarea fiecărei valori morfologice pentru cuvintele date ( ţara – substantiv
comun, el – pronume personal; bogat – adjectiv ). 3x2=6 puncte
5. câte 3 puncte pentru fiecare enunț construit corect cu ortogramele date – 3x2=6 puncte

.
6. câte trei puncte pentru menţionarea fiecărui personaj din text 2x3p=6 puncte
(neguţătorul, Vlad Ţepeş)
7. transcriera corectă – 6 puncte
(ca să-mi fie de pază până voi pleca)
8. precizarea unei idei – 6 puncte