Sunteți pe pagina 1din 17

MODULUL DE STUDIU 1

PROIECTAREA ÎN DOMENIUL AUTOMATIZĂRII PROCESELOR

Unitatea de învățare 4
4. Diagrama conexiunilor electrice ale unei bucle de reglare
4.1. Generalități
4.2. Structura diagramei conexiunilor electrice asociată unei bucle de reglare
4.3. Simboluri grafice specifice unei diagrame de conexiuni electrice
4.4. Exemple

Cunoştinţe şi deprinderi

La finalul parcurgerii acestei unități de învățare vei înțelege:


- structura diagramei conexiunilor electrice asociată unei bucle de
reglare/măsurare;
- simbolurile grafice necesare realizării diagramei conexiunilor electrice.
La finalul parcurgerii acestei unități de învățare vei putea să:
- desenezi diagrama conexiunilor electrice pentru o buclă de reglare.

4.1. Generalități

Diagrama conexiunilor electrice este un desen în cadrul căruia sunt proiecte


conexiunile electrice între dispozitivele de automatizare dintr-o buclă de reglare sau
măsurare. Aceasta este cunoscută în practică ca loop diagram. Standardul ISA 5.4 -1991
este singurul standard internațional care prezintă principiile şi semnele convenționale
specifice unei loop diagram.

Conform standardului ISA-5.4-1991 dimensiunea desenului diagramei


conexiunilor electrice este A4 și conține în general o singură buclă de reglare sau
măsurare. Diagrama conexiunilor electrice ale unei bucle oferă informații privind
identificarea surselor necesare funcționării acesteia (surse de curent, surse de apă, aer etc.)
și identificarea cutiilor de joncțiune, numărul și culoarea unui cablu, numerotarea
bornelor etc.

51
Diagrama conexiunilor electrice permite o bună comunicare între personalul de
proiectare, implementare şi întreținere a unei bucle de reglare. Aceasta este utilizată în
activitățile de depanare, întreținere sau rearanjare a conexiunilor între dispozitivele de
automatizare dintr-o buclă de reglare sau măsurare.

4.2. Structura diagramei conexiunilor electrice asociată unei bucle de reglare

În general, diagrama conexiunilor electrice asociată unei bucle de reglare poate fi


împărțită în una, două sau trei secțiuni în funcție de locația echipamentelor de
automatizare ce determină bucla de reglare sau măsurare prezentată. Cele trei secțiuni
posibile ilustrate în figura 4.1 sunt următoarele :

I. Zona de proces sau zona de câmp, identificabilă în figura 4.1 ca fiind zona I.
Aici se găsesc echipamentele de automatizare utilizate pentru măsurarea şi controlul
variabilelor procesului. Acestea sunt: traductoare de presiune, termocuple, traductoare
de nivel, traductoare de debit, robinete de reglare, etc.

Legătura între echipamentele de automatizare din câmp şi regulatoare este


realizată fizic prin intermediul unor cabluri multifilare colectate în cadrul unor cutii
terminale sau cutii de joncțiuni.

II. Dulap de multiplexare sau tabloul marshalling, zona II din figura 4.1.
Tabloul marshalling, ilustrat în figura 4.2, reprezintă o interfață între cablurile
multifilare de la cutiile de joncțiuni şi modulele de intrare/ieșire ale regulatoarelor cu rol
de multiplexare a cablurilor multifilare.
III. Regulatoare / Console operator, zona III din figura 4.1.

52
Fig. 4.1. Conexiunea fizică a echipamentelor de măsură/control dintr-o instalație
industrială (www.7).

Fig. 4.2. Tabloul marshalling [Emerson].

53
În cazul în care transmiterea informației între echipamentele de automatizare din
câmp şi regulatoare este realizată printr-un sistem wireless, atunci tabloul marshalling
este înlocuit cu dispozitivul gateway, ilustrat în figura 4.3.

Fig. 4.3. Conexiunea wireless între echipamentele de automatizare dintr-o instalație


industrială [Terry H., Mark N., 2010].
O vedere de ansamblu a traseului conexiunilor fizice între echipamentele de
automatizare din câmp şi echipamentele din camera de comandă este ilustrată în figura
4.4.

54
Fig. 4.4. Vedere de ansamblu a traseului conexiunilor fizice [Terry H., Mark N., 2010].

4.3. Simboluri grafice specifice unei diagrame de conexiuni electrice

În cadrul unei diagrame de conexiuni electrice se definesc următoarele semne


convenționale conform standardului specific [ANSI/ISA-S5.4-1991].
1) Simbol convențional pentru terminale generale, figura 4.5.

Fig. 4.5. Simbolurile pentru terminale generale.

2) Simboluri pentru terminalele asociate instrumentelor denumite și porți, figura


4.6. Terminalele asociate instrumentelor pot fi identificate cu numere sau cu litere. Este
de preferat ca literele sau numerele de identificare să fie specificate de către producători.

55
Fig. 4.6. Terminal asociat dispozitivelor de automatizare.

3) Simboluri pentru sursele de energie ale instrumentelor. Se disting trei tipuri de


surse: de curent electric, de aer şi de lichid hidraulic. În tabelul 4.1 sunt prezentate
simboluri pentru fiecare tip de sursă și elementele specifice fiecărei surse.

Test de autoevaluare 4.1

Desenați simbolul unei surse de curent electric.

Tabelul 4.1.
Simboluri pentru sursele de energie ale instrumentelor.
Tipul
Simbolul Elemente specifice
sursei
Se specifică:
Sursă de -tensiunea de alimentare
- numărul de ordine a
curent circuitului
electric - locul de unde poate fi
ES – sursă de tensiune (Electrical supply) deconectat

Se specifică :
- sursa de presiune
Sursă de - valoarea presiunii aerului
aer AS – sursă de aer (Air Supply)
IA – aer instrumental (Instrument air)
PA – aer tehnologic (Plant air)
Se specifică :
- sursa de lichid hidraulic
Sursă de - valoarea presiunii
lichid lichidului
hidraulic HS- sursă hidraulică (Hidraulic supply )
NS – sursă de azot (Nitrogen supply)
SS – sursă de abur (Steam supply)
WS –sursă de apă (Water supply)

56
4.4. Exemple

Loop diagram pentru un sistem de reglare a presiunii dotat cu echipamente de


automatizare pneumatice. Pe baza schemei P&ID a sistemului de reglare a presiunii
ilustrată în figura 4.8, s-a proiectat diagrama conexiunilor între echipamentele de
automatizare ale bucle de reglare, diagramă ilustrată în figura 4.9.
Toate elementele de automatizare ale sistemului de reglare se găsesc fizic montate
în câmp. Traductorul /indicatorul de presiune pneumatic 01PT-100 montat pe conducta
10´´150 CS004 măsoară presiunea pe conductă și are atașat un bloc terminal cu două
conexiuni și anume o conexiune pentru sursa de aer notată cu „S” și o conexiune pentru
ieșirea pneumatică notată cu „O“. [Frederick A.M, 2004, Sinnott R.K 2005.]
Regulatorul - indicatorul de presiune pneumatic 01PIC-100 are un bloc terminal
cu trei conexiuni și anume o conexiune pentru intrarea semnalului de la traductorul de
presiune notată cu „I”, o conexiune pentru sursa de aer notată cu „S“ și o conexiune pentru
transmiterea semnalului de ieșire a regulatorului notat cu „O”. Semnalul de ieșire a
regulatorului este conectat direct la intrarea robinetului de tip fluture 01PV-100 în
conexiunea „I” a blocului terminal. La rândul său robinetul PV100 mai are o conexiune
pentru sursa de aer notată cu „S” şi o conexiune pentru executarea comenzii regulatorului
notată cu O [Terrence B., 2004, ANSI/ISA-S5.4-1991] .

Fig. 4.8. Schema P&ID asociată unei sistem de reglare a presiunii.

Loop diagram pentru un sistem de reglare a presiunii dotat cu echipamente de


automatizare electrice. În cadrul acestui exemplu, așa cum se poate observa și în figura
4.10, elementele de automatizare situate în zona procesului sunt: traductorul de presiune
03-PT 255 şi robinetul 03-PV 255. Regulatorul 03-PIC 255 şi înregistratorul de date 03-
PR 255 sunt integrate în sistemul de control distribuit.

57
Fig. 4.9. Loop diagram pentru un sistem de reglare a presiunii dotat cu echipamente
pneumatice [ISA 5.4]

58
Fig. 4.10. Loop diagram pentru un sistem de reglare a presiunii dotat cu echipamente
de automatizare electrice.

59
Traductorul de presiune este conectat la sistemul distribuit de control prin
intermediul cutiei de joncțiuni JB-30. Legătura electrică între traductorul 03-PT şi panoul
marshalling este realizată prin intermediul firelor etichetate după cum urmează: PT-
255(+) şi PT-255(-). Cablurile PT-255(+) şi PT-255(-) sunt conectate în conectorii 5 și 6
ai cutiei de joncțiuni şi transmit semnalul de la traductorul de presiune către regulatorul
– indicatorul de presiune 03-PIC –255, proporțional cu valoarea mărimii din proces.
Cablurile 03-PV 255(+) și 03-PV- 255(-) sunt conectate în conectorii 29 și 30 ai
cutiei de joncțiuni JB-30 și transmit semnalul de la regulatorul 03-PC-255 la robinetul
03-PV 255.
Toate caburile care intră în cutia de joncțiuni JB-30 sunt protejate (ecranate) de o
interfață electromagnetică împotriva interferențelor externe, conectată în conectorul N al
cutiei de joncțiuni JB-30.
Loop diagram pentru un sistem de reglare a nivelului în cascadă cu debitul. Pe
baza schemei P&ID din figura 4.11 s-a realizat diagrama conexiunilor electrice ilustrată
în figura 4.12.

Fig. 4.11. Schema P&ID pentru un sistem de reglare a nivelului în cascadă cu debitul.

60
Fig. 4.12. Loop diagram pentru un sistem de reglare a nivelului în cascadă cu debitul.

61
Loop diagram pentru sisteme de măsurare. În figura 4.13 este prezentată diagrama
conexiunilor electrice pentru un sistem de măsurare a temperaturii şi pentru un sistem de
măsurare a presiunii. Elementele de automatizare situate în zona procesului sunt
traductorul de presiune 03-PT-257 şi robinetul 03-TE-291-18. Indicatorul de presiune 03-
PI -257, înregistratorul de date 03-PR-257 şi indicatorul de temperatură 03-TI 297-18
sunt integrate în sistemul de control distribuit.
Legătura electrică între traductorul 03-PT 257 şi panoul marshalling este realizată
prin intermediul firelor PT-257(+) şi PT-257(-). Cablurile PT-255(+) şi PT-255(-) sunt
conectate în conectorii 87 și 88 ai cutiei de joncțiuni şi transmit semnalul de la traductorul
de presiune către indicatorul de presiune 03-PI –255, prin intermediul intrări analogice
AI-5 proporțional cu valoarea mărimii din proces.
Legătura electrică dintre indicatorul de temperatură 03 –TI 297-18 şi traductorul
de temperatură 03 TE 291-18 este realizată prin intermediul firelor TI- 297-18(+) şi TI-
297-18(-).

Test de autoevaluare 4.2

Realizați loop diagram pentru sistemul de reglare a debitului prezentat în figura


4.14.

Fig. 4.14. Schema P&ID a unui sistem de reglare a debitului.

62
Fig. 4.13. Loop diagram pentru sisteme de măsurare.

63
Răspunsuri la testele de autoevaluare

4.1. Enunț. Desenați simbolul unei surse de curent electric.


Răspuns: Simbolul unei surse de curent electric este

4.2. Enunț. Realizați loop diagram pentru sistemul de reglare a debitului prezentat
în figura 4.14.

Fig. 4.14. Schema P&ID a unui sistem de reglare a debitului.

Răspuns: În figura 4.15 este prezentată diagrama conexiunilor electrice pentru


sistemul de reglare a debitului corespunzătoare schemei P&ID din figura 4.14. Din
schema P&ID se poate remarca faptul că elementele de automatizare a sistemului de
reglare a debitului sunt situate în diferite locații, de aceea loop diagram va cuprinde
patru locații și anume: câmp, tablou marshalling, interfață calculator și panoul de
comandă.
Elementele de automatizare situate în zona procesului sunt: diafragma 03-FE
301, traductorul de debit 03-FT-301, robinetul 03-FV și convertorul 03-FY.
Regulatorul 03-FIC 301 şi înregistratorul de date 03-FR 301sunt integrate în sistemul
de control distribuit.

64
Fig. 4.15. Loop diagram pentru un sistem de reglare a debitului.

65
Răspunsuri la testele de autoevaluare

Legătura electrică între traductorul 03-FT şi panoul marshalling este realizată


prin intermediul firelor 03-FT-301(+) şi 03-FT-301(-). Cablurile 03-FT-301(+) şi 03-
FT-301(-) sunt conectate în conectorii 3 și 4 ai cutie de joncțiuni şi transmit semnalul
de la traductorul de debit către regulatorul de debit 03-FIC -301, proporțional cu
valoare mărimi din proces.
Cablurile 03-FY 301(+) și 03-FY- 301(-) sunt conectate în conectorii 87 și 88
ai cutie de joncțiuni și transmit semnalul de la regulatorul 03-FIC-301 la convertorul
electro-pneumatic 03-FY 301.

Lucrare de verificare

1. Desenați simbolul unei surse de aer.


2. Realizaţi loop diagram pentru următoare schemă P&ID.

3. Realizați loop diagram pentru următoare schemă P&ID.

66
Rezumat
Diagrama conexiunilor electrice este un desen în cadrul căruia sunt
proiecte conexiunile electrice între dispozitivele de automatizare dintr-o buclă
de reglare. Aceasta este cunoscută în practică ca loop diagram.

Standardul ISA 5.4 -1991 este singurul standard internațional care


prezintă principiile şi semnele convenționale specifice unei loop diagram.

Bibliografie

1. Federick A.M., Cliford A.M, Instrumentation and Control Systems Documentation,


2004;
2. Sinnott R.K., Chemical Engineering Design, Elsevier, 2005;
3. Thomson M, Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic
Performance, 2002;
4. Terrence B, Mark N., Control Loop Foundation: Bath and Continuous Processes,
2010;
5. ***ANSI/ISA-S5.4-1991, American National Standard, Instrument Loop Diagrams;
6. ***Emerson, Electronic marshalling overview;
7. http://cr4.globalspec.com/thread/68470/Marshelling-Panel

67

S-ar putea să vă placă și