Sunteți pe pagina 1din 16

CONTRACT MODEL

DE ADMINISTRARE FIDUCIARĂ A INVESTIŢIILOR


FONDULUI DE INVESTIŢII MUTUAL (PE INTERVALE)
Nr. __/ __
________________                         "__" _______________ 199_
(locul semnării)                                      (data semnării)
________________________________________________________________________________
(denumirea întreagă a fondului de investiţii)
    (certificatul  de  înregistrare a întreprinderii nr.  _________  din "__"  ___________199_; licenţa
eliberată de către Comisia de Stat pentru Piaţa   Hîrtiilor   de   Valoare  (în  continuare  -  
C.S.P.H.V.)   nr._____________  din  "____"  __________________  199_   ,
valabilă  pînă  la "____" ____________________________________ 199_ ), numit  în  continuare
Fond, în persoana
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(funcţia, numele şi prenumele)
care acţionează în temeiul statutului, pe de o parte, şi
________________________________________________________________________________
(denumirea întreagă a organizaţiei de administrare sau a băncii comerciale)
    (certificatul de înregistrare a întreprinderii nr. _________________ din   "_____"  
_________________199_,   licenţa  eliberată   de   către C.S.P.H.V.,  
nr.  ______________  din  "_____"  _______________199_   , valabilă  pînă  la  "______"
___________199_),  numit(ă)  în  continuare
Manager,     în     persoana    
_________________________________________________________
(funcţia, numele şi prenumele)
care acţionează în temeiul statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind
următoarele:
1.TEMEIUL ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI
    1.1. Prezentul  contract  este încheiat în baza Legii cu privire  la fondurile  de investiţii nr. 1204-
XIII din 5 iunie 1997,  Regulamentului cu  privire  la organizaţia de administrare a investiţiilor
-  managerul fondului,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1041
din  7  noiembrie  1997, altor acte normative, precum  şi  principalelor
clauze    ale    prezentului    contract,    aprobate    prin    decizia
________________________________________________________________________________
(adunării generale a acţionarilor Fondului; consiliul Fondului)
    din "__" ______________199_ , (procesul -verbal nr.___ ).
    1.2. (varianta  1)  Fondul  a transmis, iar Managerul a  preluat  în administrare  fiduciară  hîrtiile
de valoare de  portofoliu,  depozitele bancare  pe  conturi  bancare  speciale (în
continuare  -  depozite)  şi mijloacele  băneşti, precum şi alt patrimoniu şi obligaţii ale  Fondului
conform  actului  de  transmitere-preluare  întocmit  la  data  de  "__" _________ 199_ şi arătat în
anexa nr.1 la prezentul contract.
    1.2. (varianta  2)  Fondul se obligă să transmită, iar Managerul  să
preia  în  administrare  fiduciară hîrtiile de  valoare  de  portofoliu, depozitele  
bancare  pe  conturi  bancare  speciale  (în  continuare  - depozite)  şi mijloacele băneşti, precum şi
alt patrimoniu ale  Fondului conform  nomenclatorului  întocmit  la data de
"__"  _________  199_  şi arătat în anexa nr.1 la prezentul contract.
    1.3.(varianta   2)  Transmiterea  patrimoniului  şi   obligaţiilor
Fondului  în  administrare  fiduciară se efectuează în  termen  pînă  la
"__"_________    199_    şi    se   perfectează   printr-un    act    de transmitere-preluare conform
formei-tip stabilite de către C.S.P.H.V.
    1.4. Transmiterea  patrimoniului Fondului în administrare fiduciară, precum   şi  
achiziţionarea  în  procesul  administrării  fiduciare   a patrimoniului,   nu  
are  drept  consecinţă  transferul  dreptului   de proprietate asupra lui către Manager.
    1.5. Evidenţa   patrimoniului  Fondului  transmis  în   administrare fiduciară,  se  ţine  la  bilanţul
separat al Fondului  şi  în  evidenţa extrabilanţieră a Managerului.
    1.6. Managerul,  în procesul administrării fiduciare a investiţiilor şi a altui patrimoniu al Fondului,
prestează în numele său şi din contul Fondului servicii de:
    a) plasare permanentă şi răscumpărare ______________________________
                                            (permanentă; pe intervale)
a acţiunilor Fondului;
    b) investire  şi  reinvestire  a mijloacelor Fondului în  hîrtii  de valoare  ale altor emitenţi şi
depozite prin achiziţionarea hîrtiilor de valoare de portofoliu şi deschiderea depozitelor;
    c) de investire  a mijloacelor Fondului prin înstrăinarea  hîrtiilor de valoare de portofoliu şi
închiderea depozitelor Fondului;
    d) consultare     investiţională    a    specialiştilor    Fondului, investitorilor potenţiali şi
acţionarilor Fondului;
    e) convocare,   pregătire  şi  ţinere  a  adunărilor  generale   ale
acţionarilor  Fondului,  precum  şi  activitate  curentă  cu  acţionarii Fondului;
    f) ţinere a evidenţei  contabile  şi  întocmire a dărilor  de  seamă privind activitatea Fondului;
    g) calculare  şi achitare a impozitelor şi a altor plăţi obligatorii din mijloacele Fondului
___________________________________________;
                          (şi veniturile acţionarilor acestuia)
    h) dezvăluire a informaţiei despre acţiunile şi activitatea Fondului;
    i) îndeplinire  a  altor  împuterniciri ale  organului  executiv  al Fondului, prevăzute de prezentul
contract.
    1.7. Managerul  exercită administrarea fiduciară în conformitate  cu
actele  normative  menţionate  la punctul 1.1 al  prezentului  contract, precum şi cu declaraţia de
investiţii a Fondului, prospectul de emisiune a  acţiunilor  Fondului, regulamentul privind plasarea
şi  răscumpărarea acţiunilor  Fondului,  procedurile  de luare şi realizare  a  deciziilor investiţionale,
precum şi cu clauzele prezentului contract.
    1.8. Toate documentele   Managerului,   ce  ţin   de   administrarea fiduciară  a investiţiilor
Fondului, vor avea menţiunea "M.F." în  toate documentele,  legate de încheierea tranzacţiilor cu
investiţiile şi  alt patrimoniu  al Fondului, Managerul este obligat să indice, de  asemenea, denumirea
_____________________________  a Fondului.
                             (întreagă; prescurtată)
    1.9. Managerul,  exercitînd administrarea fiduciară în exclusivitate
în  interesele  Fondului,  transmite  depozitarului  şi  registratorului
Fondului  pentru  verificare,  confirmare şi executare  dispoziţiile  de plată  
şi  alte  documente,  prevăzute  de  contractul  de  prestare  a serviciilor   de  
depozitare  Fondului,  de  contractul  de  ţinere   a registrului  acţionarilor Fondului, de regulamentul
privind plasarea  şi răscumpărarea  acţiunilor Fondului, precum şi de procedurile de luare şi realizare
a deciziilor investiţionale.
2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANAGERULUI
    Managerul se obligă:
    2.1. La pregătirea pentru exercitarea administrării fiduciare:
    a) să coordoneze  cu  Fondul  şi să aprobe procedurile de  luare  şi
realizare    a    deciziilor    investiţionale   -    în    termen    de
_______(___________________________________________) zile  din      ziua
_________________________________________________________________________
(înregistrării la biroul notarial; autentificării notariale)
a prezentului contract;
    b) să asigure suficienţa capitalului său propriu într-o mărime ce nu va  fi mai mică decît
normativul prevăzut în anexa nr.1 la  Regulamentul cu  privire  la organizaţia de administrare a
investiţiilor -  managerul fondului - pînă la
_________________________________________________________
(înregistrarea la biroul notarial; autentificarea notarială)
a contractului;
    c) (varianta  1)  să  deschidă, în  scopul  asigurării  îndeplinirii obligaţiilor  conform  prezentului
contract, contul depozitar de gaj  în sumă  de ___(_____________) lei - pînă la
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(înregistrarea la biroul notarial; autentificarea notarială)
a contractului;
    c) (varianta   2)  să  obţină,  în  scopul  asigurării  îndeplinirii obligaţiilor  conform  prezentului
contract, o garanţie sau  o  cauţiune bancară    în    sumă    de   ___(_____________)   lei  
-    pînă    la
_______________________________________________________________________________  
(înregistrarea la biroul notarial; autentificarea notarială)
a contractului;
    d) să transmită  depozitarului şi registratorului Fondului cartelele cu  specimenele  semnăturilor
persoanelor cu funcţii de  răspundere  ale Managerului,  împuternicite  să semneze dispoziţii către
depozitarul  şi registratorul  Fondului - în termen de ___(_____________) zile din  ziua
____________________________________________________________________________    
(înregistrării la biroul notarial; autentificării notariale)
a contractului;
    e) ___________________________________________________________________________.
(conform acordului dintre părţile contractului)
    2.2. La plasarea permanentă şi răscumpărarea ________________________________________
__________________________________ acţiunilor Fondului:
         (permanentă; pe intervale)
    a) să întemeieze  deciziile  de majorare a numărului de acţiuni  ale Fondului autorizate spre
plasare;
    b) să întocmească  proiectul  prospectului de emisiune a  acţiunilor Fondului, modificările şi
completările anuale la acesta;
    c) să încheie  cu  agentul de plasare şi răscumpărare  a  acţiunilor
Fondului  (în  continuare  -  agentul  Managerului)  contractul  privind prestarea  serviciilor de
plasare şi răscumpărare a acţiunilor  Fondului şi un exemplar al acestui contract să-l prezinte
Fondului - în termen de
______________(______________________________________________________)  zile din  ziua
________________________________________________________________________________;
(conform acordului dintre părţile contractului)
    d) să asigure   disponibilitatea  la  punctele  de  recepţionare   a ofertelor  de achiziţionare şi a
cererilor de răscumpărare a  acţiunilor Fondului,  a statutului Fondului, declaraţiei de investiţii
a  Fondului, prospectului de emisiune a acţiunilor Fondului şi regulamentului privind plasarea şi
răscumpărarea acţiunilor Fondului;
    e) să efectueze  calculul  preţului de plasare şi de răscumpărare  a unei  acţiuni  a Fondului şi să-l
transmită agentului Managerului  -  în modul  şi  în  termenele stabilite de regulamentul
privind  plasarea  şi răscumpărarea acţiunilor Fondului;
    f) (varianta  1)  să asigure răscumpărarea permanentă  a  acţiunilor Fondului;
    f) (varianta  2)  să  asigure răscumpărarea acţiunilor  Fondului  în următoarele  termene:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
(în conformitate cu prospectul de emisiune a acţiunilor Fondului)
    g) să întocmească  listele subscriitorilor la acţiunile Fondului  şi să  le  transmită  registratorului
Fondului - în modul şi  în  termenele stabilite  de regulamentul privind plasarea şi
răscumpărarea  acţiunilor Fondului;
    h) să întocmească  şi  să asigure întocmirea  listelor  acţionarilor cărora  le-au fost transferate sau
achitate mijloacele băneşti în contul
acţiunilor  răscumpărate  ale  Fondului  -  în  modul  şi  în  termenele stabilite  de regulamentul
privind plasarea şi răscumpărarea  acţiunilor Fondului;
    i) să expedieze sau să asigure expedie rea către achizitorii, a căror oferte de achiziţionare a
acţiunilor Fondului n-au fost satisfăcute, sau acţionarilor,  a căror cereri de răscumpărare a acţiunilor
Fondului n-au fost   satisfăcute,  notificările  respective  cu  indicarea   temeiului
refuzului  -  în  modul şi termenele stabilite de  regulamentul  privind plasarea şi răscumpărarea
acţiunilor Fondului;
    j) să întocmească    şi    să    prezinte    consiliului    Fondului
________________________________________________________ darea de seamă anuală privind
                (şi C.S.P.H.V.)
rezultatele plasării şi răscumpărării acţiunilor Fondului;
    k)____________________________________________________________________________.
                (conform acordului dintre părţile contractului)
    2.3. La investirea,   reinvestirea   şi   deinvestirea   mijloacelor Fondului:
    a) să decidă  cu  privire la investirea şi reinvestirea  mijloacelor atrase ale Fondului în hîrtii de
valoare şi depozite;
    b) să decidă  cu  privire la deinvestirea mijloacelor Fondului  prin înstrăinarea  
hîrtiilor  de  valoare  de  portofoliu  ale  Fondului  şi închiderea depozitelor Fondului;
    c) să asigure  efectuarea  tranzacţiilor  cu hîrtii de  valoare  ale altor  emitenţi,  ce  se
achiziţionează sau se înstrăinează  din  contul Fondului,  prin  intermediul  organizaţiei de brokeri
(în  continuare  - brokerul  Managerului),  dacă  tranzacţiile indicate  sînt  pasibile  de înregistrare la
bursa de valori;
    d) să efectueze  cu  forţe  proprii  tranzacţii de  drept  civil  cu depozitele Fondului;
    e) la cererea  scrisă  a consiliului Fondului, să prezinte în  scris motivarea unor anumite decizii
investiţionale, luate de către Manager;
    f) ___________________________________________________________________________.
(conform acordului dintre părţile contractului)
    2.4. La convocarea,   pregătirea  şi  ţinerea  adunării  generale  a acţionarilor Fondului:
    a) să execute  decizia  consiliului Fondului, sau a  altor  persoane
împuternicite,  privind  convocarea  adunării  generale  a  acţionarilor Fondului  
şi  să  asigure  condiţii  pentru  ţinerea  ei,  inclusiv  să înştiinţeze  despre acest fapt acţionarii
Fondului în modul stabilit  de statutul Fondului;
    b) să decidă şi să execute decizia cu privire la convocarea adunării generale  anuale  a acţionarilor
Fondului şi să asigure condiţii  pentru ţinerea ei, în cazul în care consiliul Fondului nu a decis cu
privire la ţinerea  adunării  generale  anuale  a acţionarilor Fondului  sau  nu  a asigurat  
ţinerea  acesteia  în  termenul  stabilit  la  alin.  (2)  al articolului 53 al Legii privind societăţile pe
acţiuni;
    c) ____________________________________________________________________________
                (conform acordului dintre părţile contractului)
    2.5. La asigurarea activităţii curente cu acţionarii Fondului:
    a) să răspundă  la scrisori, precum şi la întrebările adresate  oral de către acţionarii Fondului;
    b) _________________________________________________________________________
                    (conform acordului dintre părţile contractante)
    2.6. La ţinerea  evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de  seamă privind activitatea Fondului:
    a) să ţină evidenţa contabilă a activităţii Fondului;
    b) să efectueze  calculul valorii de piaţă (estimative) a  activelor nete  pe o acţiune a Fondului,
precum şi calculul preţului de plasare şi de răscumpărare a unei acţiuni a Fondului;
    c) să întocmească şi să prezinte Fondului ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
                   (şi autorităţilor publice împuternicite)
dările   de   seamă  financiare,  statistice  şi  specializate   privind activitatea Fondului.
    2.7 La calcularea   şi  achitarea  impozitelor  şi  a  altor   plăţi obligatorii din mijloacele Fondului
___________________________________________________ :
          şi veniturile acţionarilor acestuia)
    a) să plătească impozitele şi alte plăţi obligatorii ale Fondului în numele şi din contul Fondului;
    b) ____________________________________________________________
            (să plătească  impozitele  din contul acţionarilor şi de  pe  contul Fondului)
    c) ____________________________________________________________ .
                  (conform acordului dintre părţile contractului)
    2.8. La dezvăluirea  informaţiei  despre  acţiunile  şi  activitatea Fondului:
    a) să publice  dările de seamă trimestriale şi anuale ale Fondului - în termenele stabilite de actele
normative;
    b) să publice  anumite comunicări privind evenimentele şi  acţiunile
importante,  care  au  influenţat activitatea Fondului  -  în  termenele stabilite de actele normative;
    c) să ofere acţionarilor  Fondului posibilitatea de a lua cunoştinţă de  materialele pentru ordinea
de zi a adunării generale a  acţionarilor Fondului;
    d) să ofere investitorilor potenţiali ai Fondului posibilitatea de a lua  
cunoştinţă  de  statutul  Fondului,  declaraţia  de  investiţii  a acestuia, prospectul de emisiune a
acţiunilor Fondului;
    e) să asigure   acţionarilor   şi  creditorilor   Fondului   accesul permanent la documentaţia
Fondului, determinată de statutul lui.
    2.9. La executarea altor împuterniciri conform prezentului contract:
    a) să primească  spre  executare dispoziţiile Fondului numai  de  la persoanele cu funcţii de
răspundere ale Fondului, împuternicite de către Fond, conform listei arătate în anexa nr.2 la contract;
    b) să efectueze   retribuirea   muncii,  plata   remuneraţiilor   şi compensaţiilor membrilor
consiliului şi comisiei de cenzori ai Fondului, precum  
şi  achitarea  serviciilor  depozitarului,  registratorului  şi auditorului  Fondului  - în termen de
___(_____________) zile  din  ziua recepţionării deciziei respective a Fondului;
    c) să prezinte  la cererea Fondului, depozitarului,  registratorului
sau  auditorului  acestuia,  toate  documentele ce  ţin,  respectiv,  de administrarea   fiduciară  
a  investiţiilor  Fondului,   de   prestarea
serviciilor  de  depozitare,  a  serviciilor  de  ţinere  a  registrului acţionarilor Fondului şi de
efectuarea controlului de audit al Fondului;
    d) să prezinte    Fondului,   depozitarului,   registratorului    şi auditorului  Fondului  documentaţia
necesară şi să  asigure  prezentarea explicaţiilor  scrise şi orale ale persoanelor cu funcţii
de  răspundere ale   Managerului  în  legătură  cu  executarea  prezentului   contract, contractului  
de   prestare  a  serviciilor  de  depozitare   Fondului, contractului   de  
ţinere  a  registrului  acţionarilor  Fondului,   şi contractului privind controlul de audit al Fondului;
    e) să notifice   imediat   Fondului   încheierea   contractelor   de administrare fiduciară cu alte
fonduri de investiţii;
    f) să notifice  imediat Fondului toate modificările şi  completările listelor  persoanelor cu funcţii
de răspundere, arătate în anexa nr.3 la contract;
    g) să notifice    imediat    Fondului   prezentarea,   la    cererea autorităţilor   publice  
împuternicite,   informaţiilor   ce   ţin   de administrarea fiduciară a investiţiilor;
    h) să prezinte  Fondului  darea de seamă lunară  privind  executarea prezentului  
contract  -  cu  cel  mult  ___(_____________)  zile  după încheierea fiecărei luni de gestiune;
    i) să prezinte   Fondului   darea  de  seamă  trimestrială   privind executarea  prezentului  contract
- cu cel mult ___(_____________)  zile după încheierea fiecărui trimestru de gestiune;
    j) să prezinte  Fondului  darea de seamă anuală  privind  executarea prezentului  
contract  -  cu  cel  mult  ___(_____________)  zile  după încheierea fiecărui an financiar;
    k) să prezinte şi să examineze pretenţiile şi acţiunile în judecată, să  se  prezinte  în  calitate de
reclamat şi pîrît  la  procedurile  ce vizează litigiile patrimoniale ce ţin de administrarea fiduciară;
    l) ______________________________________________________ .
                    (conform acordului dintre părţile contractului)
    2.10. Darea de  seamă  a Managerului privind executarea  prezentului contract va include:
    a) analiza rezultatelor   plasării   şi   răscumpărării   acţiunilor Fondului pentru perioada de
gestiune şi de la începutul anului;
    b) analiza modificărilor  valorii de piaţă (estimative) a  activelor nete  şi  a rentabilităţii Fondului,
calculată pe o acţiune  a  Fondului pentru perioada de gestiune şi de la începutul anului;
    c) analiza modificărilor  componenţei  şi  structurii  investiţiilor Fondului pentru perioada de
gestiune şi de la începutul anului;
    d) lista tuturor  tranzacţiilor  cu investiţiile şi alte active  ale
Fondului,  efectuate  de  către  Manager în  perioada  de  gestiune,  cu indicarea  tranzacţiilor  de
proporţii şi tranzacţiilor cu  conflict  de interese;
    e) lista măsurilor întreprinse pentru dezvăluirea informaţiei despre acţiunile şi activitatea
Fondului;
    f) trecerea în   revistă  a  problemelor  ce  vizează  administrarea fiduciară şi a modalităţilor de
soluţionare a lor;
    g) darea de seamă   privind  cheltuielile  Managerului,  legare   de executarea   contractului,  
cu  indicarea  sumelor  de   compensare   a cheltuielilor terţilor;
    h) alte informaţii  prevăzute de procedurile de luare şi realizare a deciziilor investiţionale.
    2.11. Darea de  seamă  a Managerului privind executarea  prezentului
contract  se  acceptă  spre  examinare de către Fond  numai  dată  fiind
prezenţa  rapoartelor  depozitarului  Fondului şi  auditorului  Fondului privind respectarea
(nerespectarea) de către Manager a actelor juridice, stipulate la punctul 1.7 al prezentului contract.
    2.12. În termen  de trei zile din ziua cînd a luat cunoştinţă sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de
evenimentele enumerate mai jos, Managerul este obligat să notifice Fondului:
    a) ordinul scris  înmînat  de C.S.P.H.V. Managerului (sau  agentului acestuia);
    b) sistarea licenţei    C.S.P.H.V.,   eliberate   Managerului   (sau agentului acestuia);
    c) anularea licenţei    C.S.P.H.V.,   eliberate   Managerului   (sau agentului  acestuia) sau
expirarea termenului de valabilitate a licenţei precedente şi neobţinerea unei noi licenţe;
    d) actele de  control  ale  activităţii Managerului  (sau  agentului acestuia), întocmite de către
autorităţile publice împuternicite, precum şi acţiunile în judecată intentate Managerului (sau
agentului acestuia).
    2.13. Managerul este în drept:
    a) să efectueze   cu  forţe  proprii  tranzacţii  de  înstrăinare  a hîrtiilor  de valoare de portofoliu ale
Fondului sau de achiziţionare  a hîrtiilor   de  valoare  pentru  Fond  -  numai  în  cazurile  în   care
tranzacţiile  indicate  nu  sînt pasibile de înregistrare  la  bursa  de valori;
    b) să dea registratorului şi depozitarului Fondului, băncii, ce ţine contul  bancar al Fondului,
registratorului Fondului, dispoziţii  scrise referitor la executarea prezentului contract;
    c) să participe  la adunările generale ale acţionarilor Fondului  şi la şedinţele consiliului Fondului
- cu drept de a dezbate chestiunile de pe  ordinea de zi, legate de executarea obligaţiilor conform
prezentului contract;
    d) ________________________________________________________   .
                (conform acordului dintre părţile contractului)
3.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FONDULUI
    3.1. Fondul se obligă:
    a) (variantă)  să transmită contul bancar şi depozitele Fondului  în
administrare  fiduciară  Managerului  prin reperfectarea lor  pe  numele Managerului   -   în  
termen  de  ___(_____________)  zile   din   ziua
_____________________________________________________________
          (înregistrării la biroul notarial; autentificării notariale)
a prezentului contract;
    b) să transmită  Managerului  cîte  un exemplar al  contractului  de prestare  a  serviciilor de
depozitare ale Fondului şi  contractului  de ţinere    a    registrului   acţionarilor   Fondului   în  
termen    de___(_____________) zile de la data
________________________________________________________________;
            (conform acordului dintre părţile contractului)
    c) să prezinte   Managerului  cartela  cu  specimenele  semnăturilor persoanelor  cu funcţii de
răspundere ale Fondului, împuternicite să dea dispoziţii  Managerului  -  în  termen
de_( ________  )  zile  din  ziua
_____________________________________________________________
        (înregistrării la biroul notarial; autentificării notariale)
a contractului;
    d) să asigure  transmiterea către Manager a cartelei cu  specimenele semnăturilor  persoanelor cu
funcţii de răspundere ale depozitarului  şi
registratorului  Fondului,  împuternicite  să  semneze  dispoziţiile  de
transmitere,  documentele  bancare şi alte documente ale Managerului  în termen de
___(_____________) zile de la data
________________________________________________________________;
        (conform acordului dintre părţile contractante)
    e) să notifice    imediat   Managerului   toate   modificările    şi completările  la lista persoanelor
cu funcţii de răspundere, arătate  în anexa  nr.2 la contract şi în lista persoanelor cu funcţii de
răspundere ale  depozitarului şi registratorului Fondului, împuternicite cu dreptul la  semnătură, şi să
transmită noile cartele cu specimenele semnăturilor persoanelor indicate;
    f) să notifice    imediat   Managerului   toate   modificările    şi completările la statutul şi
regulamentele Fondului;
    g) să notifice  imediat Managerului luarea deciziei privind  ţinerea adunării generale a acţionarilor
Fondului;
    h) să decidă cu privire la achitarea (neachitarea) pentru serviciile Managerului  -  în termen de
___(_____________) zile din  ziua  primirii dării  de  seamă lunare, trimestriale sau anuale
a  Managerului  privind executarea   contractului,   precum  şi  rapoartelor  depozitarului   şi
auditorului Fondului;
    i) să asigure   accesul   Managerului  la   documentaţia   Fondului, depozitarului  
şi  registratorului  Fondului,  ce  ţine  de  executarea obligaţiilor conform prezentului contract;
    j) __________________________________________________________ .
                     (conform acordului dintre părţile contractului
    3.2. (variantă)  Fondul  participă  de sine  stătător  la  adunările generale ale următoarele societăţi
comerciale:
    a) _________________________________________________________ ;
    b) _________________________________________________________ ;
    c) _________________________________________________________ ;
                (conform acordului dintre părţile contractului)
    3.3. În termen  de trei zile din ziua în care a luat cunoştinţă  sau ar fi trebuit să ia cunoştinţă de
evenimentele enumerate mai jos, Fondul este obligat să notifice Managerului:
    a) ordinul scris  înmînat de C.S.P.H.V. Fondului, depozitarului  sau registratorului acestuia;
    b) sistarea licenţei  C.S.P.H.V., eliberate Fondului,  depozitarului sau registratorului acestuia;
    c) anularea licenţei  C.S.P.H.V., eliberate Fondului,  depozitarului sau registratorului acestuia;
    d) actele de  control  ale activităţii Fondului, întocmite de  către
autorităţile  publice  împuternicite,  precum şi acţiunile  în  judecată intentate Fondului,
depozitarului sau registratorului acestuia.
    3.4. Fondul este în drept:
    a) să exercite controlul asupra executării de către Manager (agentul acestuia) a obligaţiilor
conform prezentului contract;
    b) să participe  la  adunările  generale  (şedinţele)  organelor  de conducere ale Managerului, cu
excepţia organului executiv, cu drept de a dezbate   chestiunile   de  pe  ordinea  de  zi  legate  de  
executarea contractului;
    c) _________________________________________________________ .
                    (conform acordului dintre părţile contractului)
4. RESTRICŢII ASUPRA ACTIVITĂŢII MANAGERULUI ŞI FONDULUI
    4.1. Managerul  este  obligat să respecte în procesul  administrării fiduciare restricţiile stabilite de
actele juridice, indicate la punctul 1.7 al prezentului contract.
    4.2. Managerul este în drept să exercite administrarea fiduciară a:
    a) mijloacelor  băneşti  şi  depozitelor Fondului - numai  din  ziua reperfectării  contului bancar şi
conturilor depozitare ale Fondului  pe numele Managerului, dar nu  înainte de ziua
_____________________________________________________________
      (intrării în  vigoare  a prezentului contract; semnării  actului  de
_____________________________________________________________;
    transmitere-preluare în administrare fiduciară a patrimoniului Fondului)
    b) hîrtiilor  de valoare de portofoliu ale Fondului - numai din ziua
înregistrării  acestora  în  documentele de evidenţă  ale  depozitarului Fondului, dar nu înainte de
ziua ___________________________
_____________________________________________________________;
        (intrării în vigoare a prezentului contract; semnării  actului  de
_____________________________________________________________
    transmitere-preluare în administrare fiduciară a patrimoniului Fondului)
c)___________________________________________________________
        (bunurilor imobiliare a Fondului - numai din ziua înscrierii în
_____________________________________________________________
       cartea de registru a biroului teritorial de inventariere tehnică
_____________________________________________________________
      (cadastrul imobiliar) a datelor referitoare la Manager în calitate
_____________________________________________________________;
          de deţinător nominal al acestui patrimoniu)
    d) patrimoniului  Fondului, altul decît cel enumerat mai sus, -  din ziua  semnării actului de
transmitere-preluare în administrare fiduciară a patrimoniului Fondului.
    4.3. Managerul nu este în drept:
    a) să încredinţeze   altei   persoane  administrarea   investiţiilor Fondului;
    b) _________________________________________________________ .
                    (conform acordului dintre părţile contractului)
    4.4. Fondul nu este în drept:
    a) să efectueze  tranzacţii cu investiţiile Fondului, ce se transmit Managerului  în  administrare
fiduciară, din ziua  semnării  prezentului contract;
    b) să intervină în activitatea operativă a Managerului;
    c) _________________________________________________________ .
                    (conform acordului dintre părţile contractului)
    4.5. Din ziua  în  care  una  din  părţile  prezentului  contract  a
notificat  celeilalte  părţi  intenţia  sa  de  a  rezilia  sau  denunţa contractul,  
Managerul  administrează  patrimoniul  Fondului  numai  cu acordul scris al consiliului Fondului.
5. CONFLICT DE INTERESE
    5.1. La încheierea  prezentului  contract şi în procesul  executării lui  Managerul  nu este şi nu
poate deveni persoană  afiliată  Fondului, decît  conform  prezentului  contract;
oricărui  membru  al  consiliului Fondului;  depozitarului Fondului; registratorului Fondului;
auditorului Fondului.
    5.2. Lista persoanelor   afiliate  Fondului,  membrilor  consiliului
Fondului,  depozitarului,  registratorului şi auditorului Fondului  este arătată  în  anexa  nr.4 la
prezentul contract,  iar  lista  persoanelor afiliate Managerului - în anexa nr.5 la contract.
    5.3. Managerul  se  obligă,  în  cazul în  care  el  este  interesat personal   într-o  
tranzacţie  efectuată  în   procesul   administrării fiduciare, să notifice în scris Fondului interesul său.
    5.4. Managerul  este  în drept să efectueze cu patrimoniul  Fondului tranzacţii,  în  care  există
conflict de interese  ale  Managerului  şi Fondului  numai  în  baza  deciziilor luate
în  conformitate  cu  actele juridice, stipulate la punctul 1.7 al prezentului contract.
    5.5. Managerul este în drept:
    a) să efectueze tranzacţiile menţionate la litera c) a punctului 2.3 al  prezentului contract numai
prin intermediul brokerului care nu  este persoană afiliată Managerului;
    b) să procure   acţiuni   (cote  de  participare)   ale   societăţii comerciale, în care Fondul deţine
peste __(____________________________)
                (mai mult de 10)
la sută de voturi, numai cu acordul scris al Fondului.
    5.6. Managerul ____________________ în drept să transmită brokerului
                            (este; nu este)
Managerului  împuternicirile  de  plasare şi răscumpărare  a  acţiunilor Fondului.
    5.7. Managerul este obligat, dacă în procesul executării prezentului
contract  a  devenit  afiliat  persoanelor indicate la  punctul  5.1  al prezentului contract:
    a) să aducă acest   fapt   la  cunoştinţa  Fondului  în  termen   de
___(_____________)  zile  din  ziua  în  care a  avut  loc  un  asemenea eveniment, şi
    b) să notifice   în   scris  Fondului  intenţia  sa  de  a   rezilia contractul, în termenul indicat în
punctul 13.2 al contractului.
6. CUANTUMUL REMUNERAŢIEI MANAGERULUI
    6.1. Pentru serviciile  prestate în 199_, Managerului i se va plăti, conform  anexei nr. 6 la
prezentul contract, remuneraţia de bază în sumă de  ___(________________)  lei,  dacă  valoarea
anuală  medie  de  piaţă (estimativă)    a    activelor   nete   ale   Fondului   va    constitui
___(_____________) mii lei.
    6.2. Normativul   remuneraţiei  de  bază  a  Managerului  constituie ___(_____________)
procente anual, în raport cu valoarea anuală medie de piaţă (estimativă) efectivă a activelor nete ale
Fondului.
    6.3. Cuantumul  efectiv  al  remuneraţiei de bază a  Managerului  se
calculează  prin  înmulţirea  normativului  indicat la  punctul  6.2  al contractului  la  valoarea medie
de piaţă (estimativă) a activelor  nete ale Fondului din perioada de gestiune.
    6.4. În cazul  creşterii  valorii de piaţă (estimative) a  activelor nete  
în  raport  cu  valoarea  lor  medie  din  anul  precedent,  suma remuneraţiei  de bază, calculată
conform punctului 6.3. al contractului, va spori cu:
    a) ___(_____________)  procente anual din creşterea valorii medii de
piaţă  (estimative)  a  activelor nete cu  ___(_____________)  mii  lei, precum şi
    b) ___(_____________)  procente  anual  din creşterea  ulterioară  a valorii    medii   de   piaţă  
(estimativă)   a   activelor   nete   cu ___(_____________) mii lei, precum şi
    c) ___(_____________)   procente  anual  din  orice  altă   creştere ulterioară a valorii de piaţă
(estimative) a activelor nete ale Fondului.
    6.5. În cazul  diminuării valorii de piaţă (estimative) a  activelor nete  
în  raport  cu  valoarea  lor  medie  din  anul  precedent,  suma remuneraţiei  de bază, calculată
conform punctului 6.3 al  contractului, se reduce cu:
    a) ___(_____________)  procente anual din mărimea diminuării valorii medii  de piaţă
(estimative) a activelor nete cu ___(_____________)  mii lei, precum şi
    b) ___(_____________)   procente   anual  din   mărimea   următoarei diminuări  a  valorii  medii
de piaţă (estimative) a activelor  nete  cu ___(_____________) mii lei, precum şi
    c) ___(_____________)   procente  anual  din  orice  altă  diminuare următoare a valorii de piaţă
(estimative) a activelor nete ale Fondului.
    6.6. Calcularea   remuneraţiei   Managerului  va  începe  din   ziua
____________________________________________________________
       (semnării actului de transmitere-preluare înadministrare fiduciară a
____________________________________________________________
      patrimoniului Fondului; preluării în administrare fiduciară a unuia
____________________________________________________________
      din tipurile de patrimoniu ale Fondului; înregistrării la biroul
____________________________________________________________
         notarial; autentificării notariale a prezentului contract)
şi va fi suspendată în ziua rezilierii prezentului contract.
    6.7. Cuantumul  remuneraţiei Managerului pentru fiecare din  primele două  luni  ale  trimestrului
va constitui 1/12 din cuantumul  anual  al remuneraţiei,  indicat  la  punctul 6.1.
al  prezentului  contract,  iar pentru  ultima lună a trimestrului - va fi egal cu cuantumul calculat în
temeiul  dării de seamă trimestriale a Managerului şi în conformitate cu regulamentul  privind
stabilirea cuantumurilor remuneraţiei managerului, depozitarului,  registratorului  şi auditorului
Fondului, precum  şi  cu prezentul contract.
    6.8. În cazul  în  care  Managerul  nu a  prestat  anumite  servicii
conform  prezentului  contract  sau le-a prestat într-un volum  mai  mic decît  cel  prevăzut în anexa
nr.6 la contract,  cuantumul  remuneraţiei Managerului  se  reduce proporţional volumului serviciilor
prestate,  cu argumentarea  în  scris  a  cauzelor şi sumei  unei  asemenea  reduceri.
Litigiile  apărute  în legătură cu acest fapt se soluţionează  în  modul stabilit la capitolul 10 al
contractului.
    6.9. Cuantumul remuneraţiei pentru serviciile care nu sînt prevăzute în prezentul contract, sau
care depăşesc volumul serviciilor indicate în anexa  nr.6  la contract, şi care au fost prestate de
către  Manager  la dispoziţia   Fondului,   se  stabileşte  în  temeiul   unei   înţelegeri suplimentare
dintre părţile contractului.
    6.10. Valoarea  contractuală a serviciilor de administrare fiduciară prestate  în  următorii  ani de
valabilitate a prezentului  contract  se negociază suplimentar de către părţile contractului.
    6.11. Achitarea  serviciilor  prestate  de  către  Manager  şi  alte persoane  pînă  la aprobarea
devizului de cheltuieli al Fondului  pentru anii  ulteriori de valabilitate a prezentului contract se
efectuează  în baza normativelor remuneraţiilor pentru anul precedent.
7.MODUL DE ACHITARE PENTRU SERVICII
    7.1. Achitarea  pentru  serviciile prestate de către Manager  pentru
fiecare  din  primele  două  luni  ale  trimestrului  se  efectuează  în prealabil, iar achitarea definitivă
- conform rezultatelor trimestriale.
    7.2. Achitarea  în  prealabil  pentru serviciile prestate  de  către Manager  se  efectuează la decizia
preşedintelui  consiliului  Fondului, luată  în temeiul dării de seamă lunare a Managerului, iar pentru
ultima lună  a  fiecărui  trimestru  şi  fiecărui an  financiar  -  la  decizia consiliului  Fondului, luată
în temeiul dărilor de seamă trimestriale şi anuale   ale  
Managerului,  precum  şi  rapoartelor  depozitarului   şi auditorului Fondului.
    7.3. Decontările  dintre  Fond  şi  Manager se  efectuează  în  baza dispoziţiilor de plată ale
Managerului, care sînt valabile dacă au drept confirmare deciziile stabilite la punctul 7.2 al
prezentului contract.
    7.4. Achitarea  serviciilor prestate de către depozitar, registrator şi auditor Fondului se efectuează
de către Manager din contul Fondului.
    7.5. (variantă) Remunerarea muncii membrilor consiliului şi comisiei de   cenzori   ai  
Fondului,  plata   remuneraţiilor   şi   compensarea cheltuielilor  acestora se efectuează lunar din
contul Fondului în  casa Managerului  în temeiul dispoziţiei preşedintelui consiliului  Fondului,
confirmată  prin ştampila Fondului. Termenul de plată a sumelor indicate
nu  va  depăşi  ___(_____________) zile din  ziua  primirii  dispoziţiei menţionate.
    7.6. Plata remuneraţiei  Managerului, depozitarului, registratorului şi  auditorului  Fondului,
precum şi remunerarea muncii  şi  compensarea cheltuielilor  membrilor consiliului şi comisiei de
cenzori ai  Fondului este  efectuată de către Manager în limitele devizului de cheltuieli  al Fondului.
    7.7. Plata remuneraţiei  Managerului, depozitarului, registratorului şi  auditorului  Fondului,
precum şi remunerarea muncii  şi  compensarea cheltuielilor  membrilor  consiliului Fondului va fi
efectuată numai  în formă bănească.
    7.8. Achitarea  serviciilor  prestate  Managerului  de  terţi  întru executarea  prezentului contract,
cu excepţia tranzacţiilor de investire a  mijloacelor Fondului, se efectuează din contul Managerului
şi nu  din contul Fondului.
8.RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
    8.1. Managerul  este obligat să recupereze din contul  patrimoniului propriu  daunele,  inclusiv
cîştigul nerealizat, cauzate  Fondului  prin neexecuarea  sau  executarea inadecvată a
obligaţiilor  asumate  conform prezentului  contract, inclusiv prin divulgarea informaţiei de  serviciu
(interne) a Fondului, de care a luat cunoştinţă în procesul de executare a contractului.
    8.2. În scopul   recuperării  daunelor  cauzate  Fondului  de  către Manager,  mijloacele contului
depozitar de gaj pot fi retrase în folosul Fondului,  conform  unei înţelegeri dintre părţile
prezentului  contract sau la decizia instanţei judecătoreşti.
    8.3. Fondul este  obligat  să recupereze daunele, inclusiv  cîştigul nerealizat,  
cauzate  Managerului  prin  neexecutarea  sau   executarea inadecvată  de  către  Fond a obligaţiilor
asumate  conform  prezentului contract.
    8.4. Fondul poartă  răspundere  în faţa Managerului pentru lipsa  de autenticitate  a  documentelor
prezentate de către Fond, depozitarul  şi registratorul  Fondului, precum şi pentru alte încălcări
ale  cerinţelor actelor juridice indicate în punctul 1.7 al prezentului contract.
    8.5. În cazul  încălcării de către Manager a termenelor prevăzute de
prezentul  contract  acesta  este penalizat  cu  ___(_____________)  lei pentru fiecare zi de
întîrziere.
    8.6. În cazul  încălcării  de  către Fond  a  termenelor  prevăzute, acesta  este  penalizat cu
___(_____________) lei pentru fiecare  zi  de întîrziere.
    8.7. Daunele   pricinuite  la  executarea  prezentului  contract  se recuperează
__________________________________________________________
              (fără reducerea  penalităţilor achitate; cu reducerea
__________________________________________________________.
        penalităţilor achitate)
    8.8. Managerul nu poartă răspundere pentru daunele cauzate de:
    a) acţiunile (inacţiunile) Managerului (agentului acestuia) în cazul în  care  el  a avut drept temei
dispoziţia scrisă a Fondului,  care  nu contravine  actelor  juridice,  indicate în punctul
1.7  al  prezentului contract;
    b) acţiunile (inacţiunile) depozitarului Fondului, care au condus la
încălcarea  obligaţiilor  conform prezentului contract,  dacă  Managerul (agentul  acestuia)  a
înştiinţat imediat Fondul în formă scrisă  despre acest fapt.
    8.9. Managerul  poartă răspundere pentru neplăţile Fondului, cauzate de  lipsa  mijloacelor băneşti
pe contul bancar al Fondului,  precum  şi pentru acţiunile (inacţiunile) agentului Managerului.
    8.10. Pentru  obligaţiunile asumate în cazul încheierii în  procesul
de  administrare  fiduciară  de  către  Manager  a  unei  tranzacţii  cu depăşirea   împuternicirilor  
acordate  acestuia  sau   cu   încălcarea restricţiilor  stabilite de actele juridice, indicate în punctul
1.7  al prezentului  contract, răspunderea, în cazul insuficienţei patrimoniului Fondului, o poartă
Managerul prin patrimoniu propriu, urmărit în temeiul responsabilităţii subsidiare (complementare).
    8.11. Părţile  prezentului  contract  nu  poartă  răspundere  pentru neexecutarea   sau   executarea  
inadecvată  a   obligaţiilor   conform contractului  dacă  aceasta  a  fost cauzată
de  un  eventual  cutremur, incendiu,  o  avariere  a sistemului energetic sau  de  existenţa  altor
condiţii   de   forţă  majoră,  care  au  făcut  imposibilă   executarea obligaţiilor conform
contractului.
9.ALTE CONDIŢII
    9.1. Managerul  este  obligat  să asigure deschiderea  punctelor  de recepţionare a ofertelor de
achiziţionare şi a cererilor de răscumpărare a acţiunilor Fondului pe următoarele adrese:
    a) _____________________________________________________;
    b) _____________________________________________________;
    c) _____________________________________________________;
    d) _____________________________________________________;
    e) _____________________________________________________;
    9.2. Dispoziţiile   scrise,  dările  de  seamă  şi  alte  documente, prevăzute  de prezentul contract,
vor fi transmise părţilor prin curier, scrisoare  recomandată sau scrisoare cu valoare declarată, prin
fax,  cu condiţia  prezenţei semnăturii sau facsimile persoanelor  împuternicite,
confirmate  prin  ştampilă, sau prin poşta electronică,  cu  verificarea obligatorie a autenticităţii
informaţiei transmise.
    9.3. Părţile    contractului    sînt   obligate   în    termen    de ___(_____________)  zile să
transmită originalele documentelor transmise prin fax sau poşta electronică.
    9.4. ____________________________________________________
                (măsuri de protejare a confidenţialităţii informaţiilor
_________________________________________________________.
        transmise ş.a.)
    9.5. Părţile  prezentului  contract  se obligă să  ia  orice  măsuri rezonabile întru executarea cît mai
eficientă a prezentului contract.
    9.6. ___________________________________________________ .
                (conform acordului dintre părţile contractului)
10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    10.1. Pretenţiile la prezentul contract vor fi examinate de părţi în termen de ___(_____________)
zile din ziua primirii pretenţiei.
    10.2. Litigiile apărute conform prezentului contract se soluţionează numai pe cale judiciară.
11. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI
    11.1. Prezentul contract intră în vigoare în ziua semnării lui.
    11.2. Prezentul  contract expiră în ziua ţinerii adunării generale a acţionarilor Fondului pentru
199_.
    11.3. În cazul  în  care  una dintre părţi nu a depus  o  cerere  de reziliere  sau  modificare a
contractului pînă la expirarea  termenului, indicat  în  p.11.2  al  contractului,
ultimul  se  consideră  prelungit
________________________________________________________
        (pe un termen de pînă la trei ani; pe acelaşi termen)
şi în aceleaşi condiţii, care sînt prevăzute de el.
12. MODIFICAREA CONTRACTULUI
    12.1. Modificarea   prezentului   contract  se  efectuează   conform înţelegerii dintre părţile lui sau
hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    12.2. Modificarea  prezentului contract în cazul înţelegerii  dintre
părţi  se  efectuează  prin  notificarea scrisă  a  uneia  dintre  părţi celeilalte  părţi  şi  primirea
acordului în scris  a  celeilalte  părţi contractante.
    12.3. Modificările  la prezentul contract se efectuează într-un  mod identic cu cel al încheierii lui.
    12.4. Fiecare  dintre părţile prezentului contract este obligată  să notifice  
imediat  celeilalte  părţi  toate  modificările  rechizitelor indicate la punctul 15.4 al contractului.
    12.5.Evidenţa  modificărilor  la prezentul contract se ţine  în  mod independent  de  către  fiecare
dintre părţile prezentului  contract  în conformitate cu modelul arătat în anexa nr.7 la contract.
13. REZILIEREA CONTRACTULUI
    13.1. Prezentul contract poate fi reziliat în cazul:
    a) declaraţiei   uneia   dintre  părţi  în  legătură  cu   expirarea termenului  de valabilitate, depusă
în modul prevăzut la punctul 11.3 al contractului;
    b) înţelegerii dintre părţi privind rezilierea contractului în modul prevăzut la punctul 13.2 al
contractului;
    c) anulării licenţei  C.S.P.H.V.,  eliberate Fondului,  falimentului şi/sau lichidării lui;
    d) anulării licenţei C.S.P.H.V., eliberate Managerului, falimentului şi/sau lichidării lui;
    e) denunţării contractului de către Fond fără explicarea motivelor;
    f) denunţării  contractului de către Manager, în cazurile  prevăzute de punctul 13.3 al contractului;
    g) hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    13.2. Rezilierea  prezentului  contract în cazul înţelegerii  dintre
părţi  se  efectuează  prin  notificarea scrisă  a  uneia  dintre  părţi
celeilalte  părţi  cu  cel  puţin  ___(_____________)  zile  înainte  de rezilierea  indicată  şi  primirea
acordului scris al  celeilalte  părţi contractante.
    13.3.Drept temei  pentru  denunţarea de către Manager a  prezentului contract serveşte:
    a) transmiterea  în  administrare fiduciară a patrimoniului,  ce  nu aparţine  Fondului  cu  drept de
proprietate; sau care  este  grevat  de dreptul de proprietate, inclusiv cu titlu de angajament al
Fondului; sau se află în arest sau litigiu
___________________________________________________________
                            (sau hîrtiile  de  valoare pe conturile
____________________________________________________________,
                personale ale Fondului  sînt blocate)
fără ca Managerul să fie informat despre acest fapt.
    b) apariţia afilierii  dintre  Fond şi Manager, sau  dintre  membrii
consiliului  Fondului  şi  Manager, sau dintre depozitarul  Fondului  şi
Manager,  sau  dintre  registratorul  Fondului şi  Manager,  sau  dintre auditorul Fondului şi
Manager;
    c) (variantă)  încălcarea  sistematică,  sau  o  încălcare  gravă  a obligaţiilor indicate în punctele
13.4 şi 13.5 ale prezentului contract;
    d) _______________________________________________________.
                    (conform acordului dintre părţile contractului)
    13.4. (variantă). Drept încălcare sistematică a obligaţiilor conform prezentului contract se
consideră
___________________________________________________________
                                   (încălcarea de două, de trei ori
___________________________________________________________
        a oricărei cerinţe a actelor juridice stipulate la punctul 1,7 al
___________________________________________________________.
        prezentului contract)
    13.5. (variantă).  Drept  încălcare  gravă  a  obligaţiilor  conform
prezentului  contract  se  consideră  
___________________________________________________________.            
              (conform acordului dintre părţile contractului)
    13.6. Obligaţiile      de      transmitere      a      patrimoniului managerului-succesor   de   drepturi  
sau  Fondului,  de   achitare   a remuneraţiei  Managerului,  de  plată  a
amenzii  sau  de  recuperare  a daunelor sînt suspendate odată cu executarea lor.
14. TRANSMITEREA PATRIMONIULUI FONDULUI LA REZILIEREA CONTRACTULUI
    14.1. În cazul rezilierii prezentului contract, patrimoniul Fondului aflat în administrarea fiduciară
a Managerului, se transmite:
    a) managerului  - succesor de drepturi, dacă Fondul nu este declarat falit şi/sau nu se lichidează;
    b) Fondului, dacă el este declarat falit şi/sau se lichidează.
    14.2. Toate documentele   privind  ţinerea  evidenţei  contabile  şi
întocmirea  dărilor  de  seamă,  alte documente, ce  ţin  de  executarea prezentului contract, sînt
proprietatea Fondului şi vor fi transmise, la rezilierea contractului, uneia din persoanele menţionate
la punctul 14.1 al  contractului.  Concomitent, la indicaţia Fondului,  documentaţia  ce
ţine  de  plasarea şi răscumpărarea acţiunilor fondului va fi  transmisă agentului-succesor de drepturi
al Managerului.
    14.3. Transmiterea patrimoniului Fondului şi a documentaţiei, legate de administrarea fiduciară a
investiţiilor către managerul - succesor de drepturi,  se  efectuează de către Fond şi Manager în
modul prevăzut  de procedurile  de  luare  şi realizare a deciziilor investiţionale  şi  de prezentul
contract.
    14.4. Transmiterea  patrimoniului  şi  obligaţiilor  Fondului  către
managerul  -  succesor  de  drepturi se efectuează  în  conformitate  cu termenele  coordonate de
părţile prezentului contract, dar nu mai tîrziu de __ (_____________) zile din ziua rezilierii
contractului.
    14.5. La transmiterea patrimoniului Fondului managerului-succesor de drepturi, Managerul se
obligă:
    a) să întocmească   actul   de  inventariere  a   patrimoniului   şi obligaţiilor  Fondului, să-l
confrunte cu datele evidenţei contabile ale activităţii Fondului şi să-l prezinte auditorului Fondului;
    b) să întocmească   proiectul  actului  de  transmitere-preluare  în administrare fiduciară a
patrimoniului Fondului;
    c) _____________________________________________________ .
                    (conform acordului dintre părţile contractului)
    14.6. În cazul  denunţării de către Fond a prezentului contract fără explicarea  motivelor, acesta
recuperează Managerului cheltuielile de  o singură  dată suportate în prealabil şi legate de prezentul
contract, în suma argumentată prin calculele Managerîului.
    14.7. Cheltuielile    ce    ţin   de   transmiterea    patrimoniului managerului-succesor   de  
drepturi   nu  sînt  incluse   în   valoarea contractuală  a serviciilor. Cheltuielile menţionate le
suportă  Fondul, cu  excepţia  cazurilor  în care rezilierea  prezentului  contract  este
condiţionată  de  încălcarea  de  către  Manager  a  cerinţelor  actelor juridice,  indicate  la  punctul
1.7 al contractului.  în  ultimul  caz, respectivele cheltuieli sînt suportate de către Manager.
15. DISPOZIŢII FINALE
    15.1. Prezentul   contract   este  întocmit   în   ___(____________) exemplare autentice cu putere
juridică egală.
    15.2. Primul  exemplar  al prezentului contract rămîne la  Fond,  al doilea  -  la Manager, al treilea
exemplar al contractului  Fondului  îl transmite  depozitarului Fondului, al patrulea exemplar
al  contractului se transmite biroului notarial
___________________________________________________________.
        (al cincilea şi celelalte exemplare __________________)
    15.3. Părţi integrante ale prezentului contract sînt:
    Anexa nr. 1.   (varianta   1)  Actul  de   transmitere-preluare   în administrare fiduciară a
patrimoniului fondului de investiţii ( __ p.);
    (varianta 2)  Nomenclatorul  şi valoarea patrimoniului  fondului  de investiţii, supus transmiterii
în administrare fiduciară ( __ p.);
    Anexa nr. 2.   Lista  persoanelor  cu  funcţii  de  răspundere   ale Fondului, împuternicite să dea
dispoziţii Managerului ( __ p.);
    Anexa nr. 3.   Lista  persoanelor  cu  funcţii  de  răspundere   ale Managerului,   împuternicite  
să   dea  dispoziţii   depozitarului   şi registratorului Fondului ( __ p.);
    Anexa nr. 4.   Lista   persoanelor  afiliate   Fondului,   membrilor
consiliului  Fondului,  depozitarului,  registratorului  şi  auditorului Fondului ( __ p.);
    Anexa nr. 5. Lista persoanelor afiliate Managerului ( __ p.);
    Anexa nr. 6.  Procesul-verbal de coordonare a valorii contractuale a serviciilor  de administrare
fiduciară a investiţiilor Fondului pe  anul 199_ ( __ p.);
    Anexa nr. 7.   Modelul   listei  modificărilor  la   contractul   de administrare fiduciară a
investiţiilor Fondului ( 1 p.).
    15.4. Rechizitele:
Fondului                            Managerului
___________________________ __________________________
(adresa)                                    (adresa)
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________
(rechizitele bancare)                       (rechizitele bancare)
___________________________ __________________________
(codul fiscal)                                    (codul fiscal)

15.5. Semnătura reprezentantului:


Fondului                                Managerului
__________________________ ____________________________
(funcţia)                                   (funcţia)
__________________________ ____________________________
(semnătura)                                            (semnătura)
__________________________ ____________________________
(numele şi prenumele)                         (numele şi prenumele)

L. Ş.                                   L. Ş.