Sunteți pe pagina 1din 1

Antet unitate școlară

Nr.............../...................................

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că Dna/nul ................................................,


ca urmare a analizei efectuate de Comisia pentru echivalarea în credite
profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue
enumerate la art.8 al Metodologiei privind sistemul de acumulare,
recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată
prin OMECTS nr. 5562/2011, comisie numită prin
Decizia ....../......................., a obţinut un număr de ............ credite
profesionale transferabile.

Se eliberează prezenta pentru acumularea numărului de credite


profesionale transferabile necesare, în conformitate cu Legea educaţiei
naţionale nr 1/2011.

DIRECTOR,
..........................................