Sunteți pe pagina 1din 6

i),;s(t-f Lfoooct

)
vol. I
I
"p- lfS"Q- 4'" .

Ex.

PROCZSVERBAtL
DE INTEROGATORIU .rs:
================================
Arestatu1 GEORGESCU TEOHARI'nfscut la 31 Ianuarie 1903;
fn'Bucure$ti,fiu1 1ui Constantin $i Ana,de profesie tipograf,
fost Ministru a1 Afacerilor Interne t cu ultimu1 d omiciliu in
. . \

Bucure$ti str.Bitoliei n+.17.-


..,
\

3 Septembrie 1953,Bucurefilti.
Interogatoriul a inceput la Qra
II s'a terminat 11
. ../

d-ta prima data in Uniunea Sovie'tica?

f'iind

;.

,
i
<
O(

a1'., primit~, d-ta din partea Inte;r;


.. i

,~ .' i
-,

:E- - ~- ow t--

crete: Sa tin legatura intre C.0.a1 P.O~R.$i Internationala;cu: ... ~


.r-: -, ajutorul unui cifru $i sa invat cum se tipare$te manifeste pe '
. .
. sticla pentru a La folosi in tara.-
~. ", :.,.. •• 4. ,. ,.~. • • •

Intr'una •• 0
din zilele ·lunei August 194o~cand ma aflam la
.~Internationala, am f?st chemat in cab Lnetru.l, lui GHEffiGHIDIl11I-
; :~:TROV.-:-De
fata mad era fili PETREBORILAcars lucra in s e cb onuL"

'. de cadre al Internationalei.-


GHEOIWHI
cif'ru cu aJutorul
catre
DIMI'rROVmi-a' spus ca ya trebui
caruia vol transmits scrisorile
sa invat un
C.O.al F.C.R.
Internationala,printr'un canal de legatura $ica nimeni .

.// .
.. .'
cifrul $i canalul de

~"

......,..~ ':::r- -e -.:- --_ ••..• - - - 4- .,. ; ••.•• ••••• - - - •••••. -

. se s cr La una ·cate una .in patratele din tabela dela stanga':


'. '

spre dreapta 'lncepand cu coloana de patrata de sus - in conti-


nuare .~ Textul" cifrat scris cu cerneala ad.mpa t Lca, era format
din grupe de' cate cinci cifre.-
: 'Des'cifrarea "terlultii' cifrat se facea in felul urmator r
_ o _. .: . .. fj

Pentruci tirea fiecarei' litera, se d'espartea grupe 'de cate


~ . - " . .'

doua cifra,
~. din grupul, decate cinci cifra in.-continuare.Prima
, ,

.':;:=:...•
~
cifra din' grupul, de doua,"indica numar-ul,patratului din t~bela
citit,dela
. stanga spre dreapta~-
,)

. Adoua cifra din grupul de doua, indica numarul, patratu-


lui din tabela citit de jos in sus.- Astfel se obtineau coor-
donatele fiacarei litere ln parte care compuneatextul cifrat •

•11.
- 3 -
La sfar$itul textului cifrat scris cu cerneala simpa-
tica sa tragea 0 linie dupa care se indica ziua $i luna prin
cifre care corespundea zilei ifi lunai respective.-
Pentru ca textul cifrat soris cu cernaala simpaticu"
sa fie $i mai' greu de descifrat in cazul cand el ar cadea'in
mi1naSiguran"t;ei s s proceda in falul urmator: cifrele din
gr upeLe de cat e douii cifre' care r epr-szerrtau coordanatele lite-
rei scrise in patratels" din tabela,se imul"t;eacu cifra 2.Rezul
tatul se scria intreranduri cu cerneala simpatica.Pentru
a descifra trebuia ca cifrele s cr i s e cu cerrieaLa simpatica,su
se imparta cu cifra" 2 $i astfsl se obtine3u cifrela adevarate
care indicau coordonatele litereior scrise' in tabela.-
Dupa Lnd Lcat LdLa peraoane I care m! a invatat cifrul,
am facut 0 serie de exerci -I;;ii pentru a ma deprinde cu folosi-
rea cifrului.Cartea care constituia chsia cifrului'a ales-o
specialis~ul care m'a' inva-l;;at.- Tot aceasta parsoana m'a inva-
tat cum Sa prepar cerneala simpatica $i cum~a. developez scri-
suI cifrat.- Nu imi amintesc ~e indicatii amprimit in'priVin-
, . ,

ta uneltei cu care treb~ia Sa scriu atunci cand foloseam cer- , , ,

naaLa simpatica.- Dupa ce am invatat sa folosesc cifrul,am ":


fost dus lao alta pers oana din sactorul behrrlc (tot. iri.".cll1di-:
rea :t:nternationale,i),_~are mi-a aratat metoda imprim~.r~~(:,~~,~-'
festelo~. pe',8ti~1~'.~ E.!n iacut ,e~erci tii pentrru a inv~~'jd~~:d:-f
(
,mareape .sticla$i': pnepananea s oLut Li.Lonnecesare ~- :,~u;>~mi'~' ' __~
• : "-'. • . ••• ., :: • ,." •.- ~!
.;.;...
. • \

amintes c .numeIe $i ni~i semnalmentele persoanei care 'tJl'\a -inva-'


.•. ~ . ~
-t;i:!tmatod'a:de imp'rimare 'amanifestelor pe s ticla. - Deoarec e :La
..~ CQn:f~ciiO' '9 ~--Sbl'iilpr necesare :pentt:'lJ_
- '-""'-."-" ~ ~,~
scri~ea
- ~
P§l~t::t_"la- -,j
•• ~..-- .--...~, •• .,.:;....f .•. - .•.•... ""~: •.• !.l.•.......;...
.. ', -:..~ ..:::. - .....-..-. ";

'_~ k'ms' . ••
·ie chita'i~~:·~"re~·1'--emo a -
.~, _'. "",."~,~",,;,, __ I • •••• _

da 9 ormu a scri~epe 0 .pel1cula de: film de mariinea-


unei, marci post aLe care pute a fi citita cu'lupa.-
In' legatur~ cu ciffarea scrisorilor,vreau sa'adaug
urmato_ar~ls,deoareqe intre timp mi-am anri.ntLti ca un amanuntr
in legatura' cu -aceastia nu 'I-am redat exact. Ms.is us am"iafirma:t'
cs. atunci'-capdsecitreaza textul scrisorii, grupele de c!~e~
cinci ,cifre S9 imul-1;;~~~e cu cifra 2 $i dupa. aceea se s crd e cu
'cerneala sdmpabLca, i~r cand s e descifreazase imparts cu cifi'a
2, obt Lnandu-se astfal un grup de 5cifrs care trrsbue cit it •..:..:.
Reyin asupra acestei afirmatii,deoarece-mi-am amihtit
ca ace as+a opera+t e se executa tocrnai invers, adf ca , atunci cand
se cifreaza textul unei scrisori,grupele de'cats 5 cifre se
.11.
- 4 -
imparte cu cifra 2,iar atunci cand se descifreaza textul se
inmul~e9te cu cifra 2 obtin.9..ndu-se grupul de 5 cifre cars
,trebue citit ca fiind adeva.rat.-
Intrebare:
Cand te-ai int~rs in tara ai discutat cu eineva des-
pre insarcinarile speciale primite la Internationala?
Raspuns:
Despre cels douB.insarcinari speciale primite din
partea Int e rna+Lonal.e L prin GHEORGHI Dnv~ITROV,am ,discutat eu
dl.IOSIF CHISnmVSC-qI,fara a-i descrie amanuntele tehnice.-
Intrebars:
Arata toate persoanels care'au cunoscut ca d-ta ai
primit din 'partea Internationalsi,cels doue. insarcir~ri?
Raspuns: '
Pe rsoane Ie cars au $tiut despre f'apbu l. ca eu am pri-
, / ,

mit eele doua insarcinari speciale din partea Internationalei,


sunt'urmatoarele:
, r/. GHEORGHI DEHTROV, care mi-a b ransmd.s cele d oua
insarcinari speciale din parrt ea Interna'tionalei.-
2/. PETRE'BORILA, care a' participat la diseutia ee
am avut--o .cu GHEORGHI DIMITROV,cand acasta mi-a transmis eele ';
doua:..,insareinari-speeiale.- ", ,l

",,' ,3/. ,Oe'le dou~' persoane ,din apa~atul .t ehm.c' ~ Interna:..lJ


• # • • ~ (.. ' ••••• r, .•.• ".,..'

. '..•.•..
" ". '",_ijionaleieare'

m"au,i~vaijat
,
sa luerez cu "
cifrulseeret'}9i
. " .' >..
'metoda j

~;:7''''';'',>:':'de~,tiparire,
a'nianifesteloye stiela.-'~ . ,,<.-,>~ '.f:;, "', ,. , .' 1 .»:__

~~":
" :." ", 4/. STEFAN
FORIS ,mi-a comunicat la intoarcerea,.sa deia~
~#~ ", • .., _.-

.~.~I!!!?'fji!J!jJ!I!1-l~~'" ,.;~-..." ~~~9~~-~e~i!.l;e


,~~~Jio~1.if,_ca;e te' ip.f1---=-~:o~~~Il!~~~!~~:d~,~~.~~.
-I'ldI0Iu!-'I"'~Us~=a!rle~
e IEf e .nEt,,!,r~_'_sv
..:eunoB.5'
. J;

51'. IOSIF-mrISINEVSCHI,caruia,la intoarcerea mea dela :


Inter~ai;ionala,din
'iC~., pnop rLe initiativa i-am povssr Ltr daapne c e Le
;c~:'·AbU~'insar~inari spe cf a Ls primite de La Internationala,fa~a..
-dau amanunte,-
~~~~,~":'i ' "

l
'~~I.f.~:~;
~<~.~.~;~'~
. . .:.-' ,
':::t:,~',' . 61 ~:-,Beeretarul general a1 Partidului, earuia i-am von-:
l~·~atunci e§.nd'am,ajuns in inchisoarea
~'~~'-~', .. Caralli>ebe$.-
>::r~,,' , Alte psrs oane in afara.'de cele enumara t e mai sus, nu
~'., eunoscut dela mine despre ~'el'e doua insarcinari spe eiale
I

lhite din partea Internatiopalei~-,


Intrebare:
I ,
In ee mod ai aplicat d-ta cela doua insarcinari spe-
primite'dela Internationala.?

. III •
- 5 -

Raspuns:
Du~a intoarcersa dela Internationala, m'am ~reocupat
in pr Lmu.L: rand d3 pune r ea in practica a metodei de Lmpr-Lma rsa
manifestelor pe sticla.- Pentru a trece la ,experiment area 9i
punerea in practica a metodei de imprimare ~9 sticla,am cautat
o locuinta in care sa pot lucra.- Am gasit locuinta sotilor
FARCAS unde am fost dus de dl.CHISI~lliVSCHI,car8 a cunoscut
dela mine ca am nevoie de acaasta locuinta pantru apune in
p ract Lca metoda de tiparire pe sticla.~
Sotii FARCAS arau me mb rLf.de' Par t Ld ,el fiind 'de_mese-

e· ria ~ielar (in 1946 sotii FAR CAS s'au sinucis).- Fara s&-i
arat lui FARCAS despre ce este vorba,i-am cerUt' sa-mi procure
substantele chimice,pe care Ie-am folosit la experimantarea
metodei de s cnLe re pe st:Lcla.-
, ,
I-am vorbit lui FARCAS despre aceasta,la sfar9itul
lune~ Noembrie,ince~utul lunei Deeembrie 194o.-I-am vorbit
. -. .
deasemenea lui FARCAS 'c~ voi avea nevoie de Locu Lnra lui,res-
~ectiv de. baie,fara sa-i dau'alte amanunte.-Cand. i-am vorbit
acestea lui FARCAS,sotia lui nu a fost de' fa~a.-
In cursul Lune L Deeernbrie
, ,
1940,Ianuarie 1941,FARCAS'
a i~ceput Sa ~roeure substan~ele necesare.-Dupa ee am ~~imit
toate s-ubstan~~le dela FARCA.S,am inceput la' Locuf.nba lui exps-
-rimentarea metodei ,de 'seriere ~e sticla.~ Pentru acea~ta am'
f05t::1a'iocuinta lui FARCAS de mai multe ,ori,seara, unde am -,
lu'crat.~ , , ' . I

~,...",..,~"D;,.;;e,.J}i
am a1tli?a.t. into,ema.icele. invata~e. pentru 'tu~..srea
.'"~~~~?i?BEr:::s:e~=~~~a,,;:a1;; ~reZUltatu ---:t;:0::is,~'_'""?9
·''rt--f-i-ea.na:~"sri~:n les~t~a':":::' ~.
, , ." ' , . -- - - - - -- - _.- , - • I
,'aceasta experiertta im~retina cu FAR CAS ,am constatat ca 0 subs-.
t~n'~~"
-. . '.
chimiea nsceaara pent ru punerea in practica a ~metodei,
. a tost~rocurata
.
......
in stare alterata.-' Dupa
.•
proeurarea 9i a
,;:'.' aceatie L 'substant~ chimice ,am ajuns sa am rezultatul poziti~.
·.'Abeasuas,.'ai~tamplat la inceputul lunei Aprt1ie 1941.Nu am'
'•.. -.;.~' .:. '!\~ .' ~.

-'_.reu9it: sa, transmit ace ast a ~xperienta mai departe ,deoareee


t--: i~~ 24 'Ap~ili~ 1941 am fost -aresbatr,-,- .j. •

Des~re faptul ea am folosit loeuin~a sotilor FARCAS


pentru experimentarea metodei de,seriere pe sttela,in afara
de dl.IOSIF CHISIN'EYSCHI care m'a dus in casa s o t LLor FARCAS,
nu a mai- cunoseut dela mine niei 0 alta persoana.-In ce ~ri-
ve$te eea de a doua sareina,s~eeiala primita dala Intarna-
.11.
- r
\:) -
tionala,adica folosirea cifrului,deoarece conducer9a Parti-
dului nu a trimis nici 0 scrisoare cifrata pana la 24.Aprili€
41,c8..nd
19 am fost are~tat,nu am folosit cifrui car-s mi-a
f ost pr e da t de catre Interna tionala.-
In vederea folosi~ii cifrului daca ar' fi fost nevoie,
am procurat cartea ne ce s a ra cifrarii prin SALI TAU3ERG,
teh-
nica O.C.al P.C.R.spunandu-i ca imi trebue aceasta carte.-
Nu r9tin la ce~ersoana am lasat cartea dupa procu-
rarea 9i de SALI TA:U3ERG.- \....-
Am procurat deasemeni prin THEALUPU,substm1tele
necesare pentru pregatirea cernelei sim-patice 9i developarii
serisorilor eifrate.-
Ageste substante Ie-am pastrat in easa lui THEALUPU.-
Parra la arestarea mea nu am facut niei exereitii decifrare
9i niei nu am trecut la prepararea eernelei.-
Intrebare:
Ou ee persoane ai avut d-ta legatura dups. venires din
Uniunea Sovietiea?
Raspuns:
Dela venirea mea din Uniunea $ovietiea 9i pana la ares
tarea din 24 Aprilie 1941,am avutlegatura cu u rmaboa r's Le
persoane: .',
{ /: ,11. DUIv1ITRU ~n .c"C~'al:P.O.R.m'a c ondus
COLIU,membru,
, 'dupa treeerea granite! di~ U.R~S.S.dela Trileea la Bucure~ti. :4
• , " • • . -
Dupa aceasta nu alf ;nai avut -legr{tura 'cu".dAnsul:-:- ' ' . ',~
?/ ~FORIS
. .
STEFAN ,fost, se cret ar gener~l ~l P.C.R.Am
- egitJlra eu.;er,-eu L ~c:ta __ ar_a_:C.C.a~U?O.Rf !.am.'
~~~~~~~~=i,_~_~;I-E=-~'~C~--~' '~a1---"1~ ilrma1; oare' e _' ,.QC' n e-:: -..~ ~,- .~.- . ,
~!;La- i~~u'inia ~conspirativa in ~ ca;~ -1~6uia-ei- La
.,~reintoareer9a lui din Sovietiea,in Uni.unea luXZ;Noernbrie 1940
n mai fost de fata la aeeasta intalnire BIRrAS GAVRlLA 9i
, (OFLER.-Laae?asta ~edinta s 113. dLs cut at, masurile care b nebuea
luate pentru 1ntrodueerea
~
in viata a d'ireetivelor primite
j
de'~
..

la Intei'natio~ala.- 'J:
Vreau sea arat ea de fapt aeeasta nu a f ost 0 $edinta,
,x..; proprfuz:lsa,de'oa,rece nu am par+Lcf.pab toti seeretarii'9i nu a
fost Luat e hOrafs,ri,ci 0 ~edinta deimormara a lui 3T3FAN
FORIS d as pre pr'obl.emel.e petrecute in'tara. in lipsa lui,cu
care c i.s S'rEFANFORIS a schitat
o az s ar-ci.nd Le care stau in
fata condueerii de partid.-

.//.