Sunteți pe pagina 1din 18

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I

PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.


BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.1
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

APROBAT,
PRIMAR
FLORIN CAZACU

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

COD: PO-01-ADPP

EDIȚIA I REVIZIA 1 DATA: 01.08.2019

Avizat,

Președinte Comisie de Monitorizare

Bora Carmen - Irina

Verificat, Elaborat

Secretariatul tehnic Biroul pentru administrarea

Neaga Maria Marinela domeniului public și privat

Șortan Gabriela – Rozalia Șef birou,

Leach Ovidiu Lăzărescu Cristina


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.2
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

Cuprins .........................................................................2

1. Scop .........................................................................3

2. Domeniu de aplicare ..................................................3

3. Documente de referință ..............................................4

4. Definiții și abrevieri .....................................................5-6

5. Descrierea procedurii ..................................................7 - 8

6. Responsabilități ..........................................................9

7. Formular evidență modificări .......................................10

8. Formular analiză procedură .........................................11

9. Formular distribuire procedură ....................................12

10. Anexe ......................................................................13


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.3
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

1. Scopul

1.1. Procedura descrie activitățile desfăsurate în cursul circuitului documentelor în Biroul


pentru administrarea domeniului public și privat.

1.2. Prezenta procedura stabileste fluxul de lucru parcurs în primirea și difuzarea controlata
a corespondentei in Biroul pentru administrarea domeniului public și privat.

1.3. Prin procedura se urmăreste asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ și legal al
documentelor.

1.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar
pe manager, în luarea deciziei.

2. Domeniul de aplicare

2.1. Activitatea la care se referă procedura


Procedura se aplică in cadrul Biroul pentru administrarea domeniului public și privat.

2.2. Delimitarea explicită a activității procedurale în cadrul portofoliului de


activități desfășurate de Primăria Municipiului Brad
Procedura este intocmită în scopul prezentării circuitului documentelor întocmite și/sau
gestionate de Biroul pentru administrarea domeniului public și privat.

2.3. Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea


procedurală:
- Încheierea contractelor de închiriere/concesionare ;
- Încheierea contractelor de vânzare bunuri;
- Încheierea contractelor de ocupare a domeniului public;
- Încheierea actelor adiționale la contractile de închiriere/concesiune;
- Eliberarea autorizațiilor de liber acces;
- Eliberarea legitimațiilor – card pentru personae cu dizabilități;
- Emitere facturi la contractile de închiriere/concesiune;
- Încheierea contractelor de sponsorizare;
- Soluționarea sesizărilor și a reclamațiilor.
-
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.4
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

2.3.1. Activităţi de care depinde activitatea procedurală:

Identificarea funcţiilor care prezintă riscuri semnificative în raport cu obiectivele.

2.3.2. Activităţi care depind de activitatea procedurală:

          - toate activităţile procedurale;

          - managementul serviciilor, birourilor, compartimentelor şi a întregii instituţii.

2.4. Compartimentele furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultatele


activităţii procedurale:

- Registratura;
- Compartiment juridic;
- Compartiment Taxe și Impozite Locale;
- Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate;
- Direcția de asistență socială;
- Compartiment U.L.M.;
- Compartiment Achiziții Publice;
- Serviciul de Gospodărie Comunală
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.5
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activității procedurate

3.1. Reglementări internaționale

- SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe

3. Documente de referinţă

3.1 Legislaţie primară

3.1.1 Legea nr.114/1996, republicată, actualizată, privind locuințele;


3.1.2 HG nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996;
3.1.3 Legea nr.85/1992, republicată şi actualizată, privind vânzarea de locuințe și
spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților
economice sau bugetare de stat;
3.1.4 Decretul Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile
statului către populaţie.
3.1.5 O.U.G. NR.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV
3.2.6. Legea nr 32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile si completarile ulterioare
3.2.7 Ordin 994/1994 privind aprobarea instructiunilor pentru aplicarea Legii 32/1994
privind sponsorizarea
3.1.8 Legea nr.207/20.07.2015, Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare ;
3.1.9 OUG nr.54/2006,, actualizată, privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică aprobată prin Legea nr.22/2007;
3.1.10 Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii ;
3.1.11 O.U.G. NR.57/2019 Cod administrative;
3.1.12 Art.115 alin.4 din Constituţia României;

3.2 Legislaţie secundară


3.2.1 H.C.L. NR. 127/2014, privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea,
întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare amenajate pe domeniul public al Municipiului
Brad;
3.2.2 O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entității publice, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat

3.2.3. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea


Codului controlului intern managerial al entităților publice;
3.2.4 Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.6
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

3.2.5 Hotărârea nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a


informațiilor clasificate în România;
3.2.6 Hotărârea nr.1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția pe
teritoriul României, a corespondenței.
3.2.7. HCL NR. 127/2018, privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi
privat al Municipiului Brad, pentru anul 2016;
3.2.2 HCL nr.126/2018 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad;

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul de organizare si functionare

- Regulamentul intern al Primarie municipiului Brad

- Hotărări ale Consiliului local al municipiului Brad

- Dispoziții ale Primarului municipiului Brad

- Fișele postului
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.7
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

4. Definiţii şi abrevieri
4.1 Definiţii
(1) Parcarea – reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor,
semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă;.
(2) Loc de parcare – suprafaţa marcată necesară pentruu staţionarea unui autoturism,
respectiv 10 mp.;
(3) Taxa de parcare – suma de plată pentru staţionarea pe domeniul public, obligatorie
pentru toţi posesorii de vehicule;
(4) Abonament – formular tip personalizat care se eliberează după achitarea taxei de
parcare;
(5) Parcare de reşedinţă - parcările amenajate la cel mult 30 m de frontul imobilelor
utilizate de locatari şi care se popt rezerva, în limita numărului de locuri disponibile, câte un
loc pentru fiecare solicitant care locuieşte în zona arondată respectivei parcări .
(6) Parcare publică – parcările amenajate pe domeniul public, nearondate imobilelor de locuit
şimpe căile de circulaţie stabilite de comun acord de către autoritatea administraţiei publice
locale şi reprezentanţii Poliţiei Rutiere (taxate prin tichete şi care nu se pot rezerva);
(7) Vehicule – căruţe, motoare, motociclete, autoturisme, microbuze, autobuze, autovehicul
cu gabarit depăşit (peste 3,5 tone) care se vor împărţi în 4 categorii:
- categoria I – autoturisme – 1 loc de parcare – până la 1,5 tone;
- categoria a II-a – microbuze şi alte vehicule echivalente – 2 locuri de parcare – între
3,5 tone şi 12 tone;
- categoria a III-a – autobuze, autocare cu remorci şi alte vehicule echivalente – 3
locuri de parcare – între 3,5 tone şi 12 tone;
- categoria a IV – a – autovehicule transport marfă, tiruri, autotrenuri şi alte vehicule
echivalente – 4 locuri de parcare – peste 12 tone ;
(8) Vehicul fără stăpân – este vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau
marcaje oficiale, staţionat în parcările publice sau pe domeniul public al cărui proprietar sau
deţinător legal este necunoscut;
(9) Vehicul abandonat – este vehiculul de orice categorie aflat pe domeniul public staţionat
de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut însă există indicii
temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile pi’ublice, din
care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului legal de a renunţa la exercitarea drepturile
saleasupra vehiculului;
(10) Zonă rezidenţială – este perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli specialede
circulaţie având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare.
(11) Patrimoniu al unităţii administrativ teritoriale – bunurile mobile şi imobile care aparţin
domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum şi
drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial;
(12) Bunuri de interes public local – bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de
uz sau interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau interes public naţional;
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.8
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

(13) Domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale – bunuri mobile şi imobile, intrate
în proprietatea acestora prin modalităţi prevăzute de lege;
(14). Contract de concesiune de bunuri proprietate publică denumit contract de concesiune
– este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită
concedent, transmite, pe o perioadă detrminată, unei persoane, denumită concesionar, care
acţionează pe riscul şi răspunderea sa , dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun
proprietate publică, în scopul unei redevenţe;
(15). Concedent – au calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau
comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,
pentru bunurile proprietate publică a statului, sau consiliile judeţene, consiliile locale,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, pentru
bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului su comunei;
(16) Concesionar – orice persoană fizică sau persoană juridică, română sau străină;
(17) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune:
- Transparenţa – punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;
- Tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nedescriminatorie, de către autoritatea
publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;
- Proporţionalitatea – presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică
trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturiicontractului:
- Nediscriminarea - aplicare de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent
de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu
respectarea condiţiilor prevăzute la acordurile şi convenţiile la care România este parte;
- Libera concurenţă – asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru care
orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în
condiţiile legii.
(18) Locuinţa – Construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu
dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei
persoane sau familii.
(19) Locuinţă convenabilă – Locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre
cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă
necesităţileesenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând exigenţele
minimale prezentate în anexa nr.1 la Legea nr.114/1996, republicată, actualizată, privind
locuinţele;
(20) Locuinţa socială – Locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau
familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;
(21) Locuinţa de serviciu – Locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii
sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor
legale.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.9
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

(22) Locuinţa de intervenţie – Locuinţa destinată cazării personalului unităţilor economice sau
bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce
necesităprezenţa permanentă sau în caz de urgenţă în cadrul unităţilor economice.
(23) Locuinţa de necesitate – Locuinţa destinată cazării temporare a persoanelor şi famililor
ale cărorlocuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau
ale căror locuinţe sunt supuse demolării, în vederea realizării de lucrări de utilitate publică,
precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari;
(24) Suprafţă locuibilă – cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi;
(25) Dependinţe – încăperile care, prin funcţiunile lor, asigură folosirea corespunzătoare a
locuinţei şi anume: antreu, tindă,vestibul, hol, verandă, culoar, bucătărie, chicinetă,oficiu,
debara, cămară.camera de baie, WC, spălătorie, uscătorie, pivniţa, boxa, logie, terasă şi
magazie din zid;
(26) Suprafaţa utilă a locuinţei – suprafaţa locuibilă îmoreună cu suprafaţa dependenţelor;
(27)Familie – soţul, soţia, copiii, părinţii soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii acestora,
dacă locuiesc şi gospodăresc împreună.
(28) Familie -, în sensul Legii nr. 416/2001:
- soţul şi soţia sau soţul şi soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora,
care locuiesc şi gospodăresc împreună;
- persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiicopii aflaţi în întreţinerea
sa şi se află în unna din următoarele situaţii:
 este necăsătorită
 este văduvă
 este divorţată
 al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre
judecătorească
 nu a împlinit vârrsta de 18 ani şi se află în una din situaţiile de mai sus
- fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliulsau reşedinţa
comună cu părinţii;
- se asimilează termenului de familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi cu copii lor şi ai
ficăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună;
(29) Persoană aptă de muncă – persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
- nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
- are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac
aptă pentru prestarea unei munci.
(30) Activităţi edilitar-gospodăreşti – ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local ,
desfăşuratedin iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care
se asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum
şi înfrumuseţarea localităţilor urbane şi rurale de pe întrg cuprinsul ţării.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.10
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

4.2 Abrevieri ale termenilor

4.2.1. OSGG – Ordinul Secretariatului Generral al Guvernului;


4.2.2. HG – Hotărârea Guvernului;
4.2.3. OUG – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului;
4.2.4 OG – Ordonanţa Guvernului;
4.2.5 TVA – Taxa pe Valoare Adăugată;
4.2.6 CFP – Control Financiar Preventiv.
4.2.7. PO – Procedură Operaţională
4.2.8 PS – Procedură de Sistem
4.2.9 PMB – Primăria Municipiului Brad
4.2.10. HCL – Hotărâre a Consiliului Local
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.11
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

5.Descrierea procedurii

5.1.Generalități

În cadrul Biroului A.D.P.P. se primesc ,se emit ,se adopta sau se transmit diverse acte
si documente . Circuitul acestor documente si acte trebuie sa fie unul planificat si trasabil.
Responsabili de proces persoanele care au atribuții în fișa postului, în acest sens.

Documente utiliazate

Evidenta documentelor utilizate

Registrul electronic intrari / iesiri general (INFOCET).

5.2.1 Lista si proveniența documentelor

Date de intrare ale procesului :

1) Documentele care constituie corespondența externă a Primăriei Municipiului Brad;

2) Documentele emise de instiuție având destinația în exteriorul institutiei;

3) Documentele cu circuitul intern in cadrul institutiei.

Date de iesire ale procesului ;

1) Registrul intrari/iesiri general

2) Registre de evidenta speciale


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.12
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

5.2.2 Cicuitul documentelor îl regăsim in anexa nr.1


5.3.Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale: rechizite, linii telefonice și rețele de comunicație, calculatoare


personale, soft-uri, acces la baza de date, multifuncționale/imprimate, birouri, mobilier.

5.3.2. Resurse umane: În cadrul biroului este asigurată de 5 funcționari publici.

5.3.3. Resurse financiare: Sume alocate pentru salarizarea personalului compartimentului


(cheltuilile cu salariile , cotributii ale unitatii )

- Sume alocate pentru cheltuielile materiale necesare desfasurarii activitatii

- Cheltuielile cu perfectionarea continua a personalului compartimentului.


Documentele create se păstrează conform prevederilor legale și a procedurilor și
Regulamentelor interne.

5.4 Modul de lucru – derularea operațiunilor si acțiunilor activității și semnarea


documentelor

5.4.1 Circuitul contractelor și al actelor adiționale .

1. In baza procesului verbal de licitație, sau după analizarea solicitării, persoana


responsabilă din cadrul A.D.P.P., întocmește contractul/actul adițional.

2. După înregistrarea acestuia în registrul electronic, acesta este trimis spre analizare și
semnare la Compartimentului juridic, Controlului financiar preventi, Serviciului Buget,
Finanțe, contabilitate și primarului.

5.4.2 Circuitul punctului de vedere la petiție în cadrul Biroului A.D.P.P.

1. Persoana responsabilă din cadrul Birouliui A.D.P.P., după ce va efectua verificările


necesare va formula un punct de vedere în baza acestora .

2.Punctul de vedere va fi înregistrat la Compartimentul Registratură și apoi va fi înaintat


Compartimentului Relații Publice pentru a formula răspunsul la Petiție.

5.4.3 Circuitul răspunsului la diverse solicitări.

1. După analizarea solicitării, verificarea legalității celor solicitate și în măsura în care este
posibil, persoana responsabilă din cadrul Biroului A.D.P.P., întocmește răspunsul.

2. Răspunsul se înregistreazză la Compartimentul registratură și apoi se înaintează


Secretarului și Primarului municipiului, care verifică ,semnează ,aplică ștampila și le depune
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.13
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

la mapa compartimentului .

3. Răspunsul va fi înaintat Compartimentului Registratură care răspunde de expedierea


răspunsului în termenul legal.

5.4.4 Circuitul referatului de necesitate întocmit de către Biroul A.D.P.P:

1.Întocmirea referatului de necesitate de către persoana responsabilă din cadrul Biroului


A.D.P.P.

2. Înaintarea acestuia ,spre vizare, la Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite
locale al Primăriei municipiului Brad.

3.După vizare , referatul se înregistrează la Compartimentul Registratură și apoi se înaintează


spre aprobare Primarului municipiului , urmând a fi rezolvat de către Compartimentului
Achiziții Publice .

5.4.5 Circuitul cererii pentru acordarea unor zile de concediu întocmite de către Biroul
A.D.P.P..

1. Completarea cererii de acordare a unor zile de concediu de către persoana interesată din
cadrul Biroul A.D.P.P..

2. Înaintarea acestuia ,spre vizare, la Compartimentul Resurse umane al Primăriei


municipiului Brad.

3. După vizarea de către Compartimentul Resurse Umane se înregistrează la Compartimentul


Registratură și apoi se înaintează spre aprobare către Primarul municipiului .
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.14
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

6. Responsabilități

6.1 Birou A.D.P.P.

6.1.1 Răspunde de întocmirea documentelor ;

6.1.2 Răspunde de respectarea circuitului documentelor ;

6.1.3 Cooperează cu celelalte compartimente pentru respectarea legalității privind întocmirea


,semnarea, aprobarea, confirmarea , aprobarea și circuitul documentelor din cadrul
Compatimentului Comercial
6.2 Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate – Taxe şi Impozite Locale

6.2.1. Avizează documentele din punct de vedere al CFP;


6.2.2. Verifică şi avizează situaţii financiare desfăşurate, întocmite de către Biroul pentru
administrarea domeniului public şi privat - Compartiment Fond Locativ şi Urmărire Contracte,
în cazul referatelor de acţionare în instanţă sau de corecţie.

6.3 Compartimentul Juridic

6.3.1. Avizează documentele din punct de vedere al respectării legalităţii.

6.4 Direcția de Asistență Socială

6.4.1 Atribuții privind protecția socială și persoanele marginalizate.


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.15
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

7. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA


PREZENTEI EDIŢII

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiun prenumele
ea
2.1. Elaborat Lăzărescu Şef birou
Cristina
2.2. Avizat Zaharie Nicoleta Compartiment
juridic
2.3 Verificat Neaga Maria Secretariat
Marinela S.C.I.M.
2.4 Verificat Șortan Gabriela- Secretariat
Rozalia S.C.I.M.
2.5 Verificat Leach Ovidiu Secretariat
S.C.I.M.
2.6. Aprobat Florin Cazacu Primar

8. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZUIRILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR


PROCEDURII DE SISTEM

Nr. Ediţia/revizia în Componenta Modalitatea reviziei Data de la care


crt. cadrul ediţiei revizuită se aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei
0 1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 16.03.2016
2.2 Revizia 1 x Abrogarea OSGG nr.400/2015; 01.08.2019
Conform Ordinului nr. 600/2018, în
vigoare de la 07.05.2018, se aduc
modificări în ceea ce privește
definirea termenilor, structura din
cadrul procedurii documentate prin
introducerea/ modificarea a 3
formulare, prevăzute ca și
componente structurale minimale,
respectiv:

- Formularul de evidență a
modificărilor;

- Formularul de analiză a procedurii;

-Formularul de distribuire
2.3 Revizia 2
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.16
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURALĂ

Structura Conducător Înlocuitor Distribuire Aviz favorabil Aviz nefavorabil


organizatorică structură- de drept
Nume şi sau Data Semnă Da Semnă Data Obs. Semnă Data
prenume delegat tura tura tura
Secretar Carmen
Irina Bora
Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Serviciul Petrean
Buget, Gabriela
Finanţe, Octavia
Contabilitate
Biroul pentru Lăzărescu
administrarea Cristina
domeniului
public şi
privat
Compartiment Grosu Maria
Fond Locativ
şi Urmărire
Contracte
Compartiment Sicoe
administrare Claudia –
parcări Ionela
Compartiment Oprea
Zone verzi și Anda
baze sportive -Simona
Direcția de Circo Adrian
Asistență Claudiu
Socială
Direcția de Mihuț Emilia
Asistență
Socială
Compartiment Trifan
Achiziții Florina
Publice
Compartiment Tripa Marin
Taxe și
Impozite
Locale
Compartiment Bulz Anca
Taxe și
Impozite
Locale -
Casierie
Compartiment Mateș
Resurse Florina
Umane
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.17
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

9. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA, SAU


DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII

Compartiment Nume şi Data Semnă- Data Semnă- Data intrării


prenume primirii tura retragerii tura în vigoare
procedurii
înlocuite
0 3 5 6 7
1 Secretarul Bora
Municipiului Brad Carmen-
Irina
2 Viceprimar Podaru
Vasile
3 Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Liliana
4 Audit intern Stînga
Elena
5 Biroul pentru Lăzărescu
adminsitrarea Cristina
domeniului public
și privat
6 Biroul pentru Grosu
adminsitrarea Maria
domeniului public
și privat
7 Biroul pentru Sicoe
adminsitrarea Claudia
domeniului public
și privat
8 Biroul pentru Oprea
adminsitrarea Anda
domeniului public simona
și privat
9 Poliţia Locală Barna
Cristian
10 Serviciul buget, Petrean
finanţe, Gabriela
contabilitate
11 Compartiment Tripa
taxe şi impozite Marin
locale
12 Direcția de Circo
asistență socială Adrian
Claudiu
13 Direcția de Mihuț
asistență socială Emilia
14 Compartiment Bulz Anca
taxe şi impozite
locale - Casierie

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I


PRIMĂRIA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Nr.ex.
BIROUL PENTRU Revizia 1
ADMINISTRAREA Cod: PO – 01 - ADPP Pag.17
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

Anexa nr.1