Sunteți pe pagina 1din 14

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I

PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.


BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.1
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE
APROBAT,
PRIMAR
FLORIN CAZACU

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BAZEI SPORTIVE “ARENA 100”

Avizat,
Președinte Comisie de Monitorizare
Bora Carmen Irina

Verificat, Elaborat,
Secretariatul tehnic Compartiment administrare
parcuri și baze sportive
Inspector Asistent,
Barna Cristina Oprea Anda Simona

Șortan Gabriela Rozalia Șef birou A.D.P.P.


Lăzărescu Cristina

Leach Ovidiu
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.2
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

CUPRINS

Numărul
componenţei în Denumirea componenţei Pagina
cadrul procedurii din cadrul procedurii operaţionale
operaţionale
1. Scop
2. Domeniu de aplicare
3. Documente de referință aplicabile activității procedurale
4. Definiții și abrevieri
5. Descrierea procedurii operaționale
6. Responsabilități
7. Formular evidență modificări
8. Formular analiză procedură
9, Formular distribuire procedură
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.3
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

1.Scopul procedurii operaționale

4.1. Prezenta procedura reglementează modul de administrare, organizare şi funcţionare a bazei


sportive „Arena 100”.
4.2 Deservirea, conform planificării, și a cerințelor ocazionale ale sportului de masă;
4.3 Sprijinirea activității cluburilor și asociațiilor sportive înregistrate, în procesul de educație și
formare sportivă a tineretului;

4.4 Susținerea asociațiilor non-guvernamentale la organizarea acțiunilor sportive;

4.5 Alte activități sportive desfășurate pentru încurajarea practicării sportului de către toate
persoanele.

2. Domeniul de aplicare
2.1. Biroul administrarea domeniului public și privat – Compartiment administrare parcuri și baze
sportive, ca structură organizatorică de specialitate a autorității contractante, prin respectarea și
aplicarea legislației care reglementează gestionarea activităților prestate de persoanele care
beneficiază de serviciile terenului de sport cu gazon sintetic, precum și gestionarea activităților
personalului angajat în cadrul Compartimentului administrare parcuri și baze sportive.
2.2. Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate.
2.3. Compartiment Achizitii.
2.4. Casierie.
2.5 Compartiment Poliția Locală.

3.Documente de referintă aplicabile activitatii procedurale


3.1. Reglementari internationale
3.2. Legislatie primara

Ordonanța de urgența nr. 57/2019 privind codul administrativ, republicată, cu modificarile si


completarilor ulterioare.

Legea nr. 69/2000 a educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.4
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

3.3. Legislatia secundară

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 - pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 139/2006 - privind constituirea Comisiei de


monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial
al Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.


Regulament de organizare și funcționare a bazei sportive „Arena 100” situată pe strada Moților,
municipiul Brad.

4. Definiții și abrevieri
4.1 Definiții ale termenilor

Nr.Crt. Termenul Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul
1. Procedură Prezentarea formalizata, in scris, a tututor pasilor ce trebuie urmati,
operațională a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea
realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual
2. Ediție a unei Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
proceduri operaționale, aprobată și difuzată.
operaționale
3. Revizia în cadrul Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
unei ediții după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a
procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate si difuzate.
4. Taxa pentru Suma de plată pentru prestarea de activitați sportive, obligatorie
utilizarea bazei pentru toţi beneficiarii serviciilor puse la dispoziție de baza sportivă.
sportive

4..2.Abrevieri ale termenilor


4.2.1. H.G. – Hotărârea Guvernului
4.2.2. O.U.G. – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
4.2.3 O.G. – Ordonanţa Guvernului
4.2.4 L – Lege
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.5
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

4.2.5 P.O. - Procedură Operațională


4.2.6 E – Elaborare
4.2.7. V – Verificare
4.2.8 A – Aplicare
4.2.9 Ap – Aprobare
4.2.10 Ah.– Arhivare
4.2.11 PMB – Primăria Municipiului Brad
4.2.12. HCL – Hotărâre a Consiliului Local

5. Descrierea procedurii operationale

5.1. Baza sportivă „Arena 100” face parte din domeniul public al Municipiului Brad, aflată în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad. Este situată pe strada Moților, nr.3, Mun.
Brad, Jud. Hunedoara, fiind formată din:
A. Bunuri imobile:
• teren în suprafață de 968 mp și suprafață construită 32 mp (vestiar și grup sanitar,) cod de
clasificare1.6.2., înscrise la poziția nr.241 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului României
nr.1352/2001;
• împrejmuire cu stâlpi metalici și plasă de sârmă în lungime de150 m.l., cod de
clasificare1.6.3.2., înscrise la poziția nr.242 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului
României nr.1352/2001;
B. Bunuri mobile:
• 2 porți pentru fotbal
• 1 coș de baschet mobil
• 1 masă de tenis
• 1 fileupentru tenis de câmp
În Baza Sportivă „Arena 100” se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. În mod
excepțional, cu aprobarea autorităților locale, în incinta bazei se pot organiza și alte tipuri de
activități, de interes public.
Persoana responsabilă de funcționarea bazei sportive de pe strada Moților, este desemnată
din cadrul Compartimentului administrare parcuri și baze sportive – Biroul administrarea
domeniului public și privat, aceasta coordonând și controlând toate activitățile care se desfășoară pe
bază de programare.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.6
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

Persoana responsabilă de funcționare, personalul de îngrijire și deservire, fac parte din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Persoanele responsabile de funcționarea și buna întreținere a Bazei Sportive „Arena 100” își
exercită activitatea în conformitate cu fișa postului precum și în baza legislației în vigoare.

5.2. Persoana responsabilă de funcționarea Bazei Sportive „Arena 100” răspunde de:
a) gestionarea inventarului de bunuri din dotarea Bazei Sportive „Arena 100” ;
b) folosirea eficientă a Bazei Sportive „Arena 100”, inclusiv a materialelor din dotare;
c) respectarea orarului de stabilit pentru funcționarea Bazei Sportive „Arena 100” ;
d) achiziționarea materialelor necesare bunei funcționări;
e) respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de protecția muncii;
f) obținerea autorizațiilor pentru funcționarea bazei sportive;
g) completarea la timp a documentelor necesare funcționări în bune condiții a bazei sportive: orarul
de funcționare, Registrul de evidență a programărilor, inventarul bunurilor mobile și imobile,
procesele verbale de predare-primire, rapoarte de activitate la solicitarea Primarului, alte documente
în conformitate cu legislația în vigoare.
5.3 Îndatoririle și atribuțiile persoanei responsabile de funcționarea Bazei Sportive „Arena 100”:
a) asigurarea funcționării Bazei Sportive „Arena 100”, a materialelor și a mijloacelor din dotare,
după caz;
b) întocmirea, afișarea și respectarea oraruluiBazei Sportive „Arena 100”, asigurarea continuității
activității conform solicitărilor;
c) asigurarea materialelor și mijloacelor necesare Bazei Sportive „Arena 100”
d) publicarea către utilizatori a prevederilor normelor de protecția muncii, PSI ;
e) completarea la timp a registrului de evidență, a proceselor verbale de predare-primire și a
celorlalte documente prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Bazei Sportive
„Arena 100”;
f) coordonarea și controlul activității personalului de îngrijire și deservire;
g) participarea activă la organizarea unor programe, concursuri și competiții sportive la care este
solicitat de către conducerea Primăriei;
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.7
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

h) participarea la elaborarea planului bugetului alocat pentru dezvoltarea, funcționarea și


întreținerea Bazei Sportive „Arena 100”;
i) constatarea producerii pagubelor și stricăciunilor, identificarea autorilor și solicitarea remedierii
acestora de către producători;
j) eliminarea din bază a persoanelor, echipelor și utilizatorilor care nu respectă legislația în vigoare
și prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Bazei Sportive „Arena 100”;

5.4. Baza Sportivă „Arena 100” va funcționa zilnic între orele 8:00 – 24:00
Orarul de funcționare va fi afișat de către persoana responsabilă de funcționarea Bazei Sportive
„Arena 100”, la sediul acesteia.
Baza Sportivă „Arena 100” poate fi utilizată, conform orarului de funcţionare, pentru desfăşurarea
activităţilor sportive de către următoarele categorii de persoane:
a) asociații non-guvernamentale care funcționează pe teritoriul Municipiului Brad;
b) sportivii asociaţiilor şi cluburilor sportive înregistrate;
c) persoane fizice şi juridice;
5.5 A. Taxa pentru utilizarea Bazei Sportive „Arena 100” este de 3 lei/oră în timpul zilei și 5
lei/oră când funcționează instalația de iluminat, excepție făcând următoarele categorii de persoane:
a) copiii și tinerii cu vârsta de până la 18 ani, elevii și studenții precum și pensionarii;
b) persoanele sau membrii echipelor care participă la acțiuni sportive inițiate de către Primăria
Municipiului Brad și/sau Consiliul Local al Municipiului Brad precum și în cadrul acțiunilor
realizate în parteneriat cu asociații non-guvernamentale sau asociații și cluburi sportive
înregistrate.
B. Sumele încasate vor fi utilizate pentru dotări și lucrări de reparații și întreținere a Bazei
Sportive „Arena 100”.
Achitarea taxei se face la Centrul de Agrement Sport și Educație din Municipiul Brad, strada
Vânătorilor, nr.5, județul Hunedoara, de unde se eliberează bon fiscal sau la casieria Primăriei
Municipiului Brad, de la sediul acesteia, Brad, strada Independenței, nr.2.
5.6 Pentru buna desfășurare a activității pe terenul de sport se fac următoarele precizări:
a) Utilizatorii Bazei Sportive „Arena 100”. își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce
pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței de joc și utilizării necorespunzătoare a
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.8
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

elementelor din dotarea bazei sportive, atât a celor suferite de ei cât și pentru cele cauzate terțelor
persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării activității sportive. Administratorul bazei
sportive nu va fi răspunzător pentru nici nun incident, accident, traumatism, altercație, vătămare
corporală, responsabilitatea aparținând exclusiv utilizatorilor bazei sportive.
b) Administratorul bazei sportive nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor
personale precum și pentrtu obiectele de preț ale utilizatorilor bazei sportive;
c) Utilizatorii bazei sportive răspund personal pentru orice faptă de încălcare a normelor de
conviețuire, a ordinii și liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a bazei sportive.
Administratorul va sesiza și după caz va acorda sprijinul necesar organelor abilitate pentru
restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea și luarea măsurilor împotriva persoanelor care au
încălcat liniștea publică;
d) Accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică și adecvată, curată și
diferită de încălțămintea de stradă (interzisă încălțămintea sport cu filet sau crampoane de metal);
e) Maieurile puse la dispoziție de administratorul terenului de sport vor fi purtate doar peste
triocouri, în nici un caz direct pe piele.
5.7 Utilizatorii vor părăsii imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:
a) nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a bazei sportive;
b) folosirii unui limbaj obsecen, necuvincios, gesturi indecente, violente, cât și dacă are un
comportament care să prejudicieze valorile sociale;
c) tulburarea liniștii publice în timpul folosirii bazei sportive, prin producerea de zgomote cu orice
parate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare mare, în special în orele de liniște prevăzute de
lege;
d) nerespectării în mod repetat a observațiilor administratorului bazei sportive;
e) săvârșirii oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite spaortive sau de
oricare altă natură;
f) nerespectarea intervalului orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare, intervalul minim de
închiriere fiind de 60 minute (o oră) și este indivizibil, începând de la o oră fixă.
5.8 Nerespectarea regulilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a bazei
sportive„Arena 100” se sancționează contravențional cu amendă de la 200 – 1000 lei, iar în funcție
de gravitatea poate duce la anularea rezervărilor ulterioare, la oprirea imediată a jocului sau a
evenimentului cât și la plata daunelor produse.
Controlul și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către agenții Poliției Locale din
Municipiul Brad.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.9
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

Pentru faptele săvârșite, persoana fizică sau juridică care a închiriat baza sportivă„Arena 100” și
care a luat la cunoștință și și-a însușit prevederile regulament de organizare și funcționare, este
obligat să comunice datele de identificarea ale persoanei sau persoanelor care au săvârșit aceste
fapte, în caza contrar este direct răspunzător.
5.9 Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi de performanţă
sau de masă, spectatori, persoane juridice) sunt obligaţi:
a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită şi etică socială şi prevederile
regulamentului de organizare și funcționare;
b) să respecte întocmai orarul de funcţionare a bazei sportive;
c) să folosească echipament curat şi adecvat activităţii, cu utilizare exclusiv în acest sens;
d) să folosească terenul de sport, anexele şi dotările în conformitate cu destinaţia lor;
e) să nu perturbe activităţile celorlalţi utilizatori.
5.10 Se interzice pentru toți utilizatorii bazei sportive :
a) fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise cât și accesul persoanelor aflate sub
influența alcoolului sau substanțelor interzise în incinta bazei sportive;
b) accesul cu încălțăminte necorespunzătoare;
c) consumul semințelor;
5.11 Activitatea financiar contabilă
Baza sportivă funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale din Municipiul
Brad şi este finanţată prin alocaţii de la bugetul local.
În scopul susţinerii activităţii bazei sportive „Arena 100” şi în temeiul Ordonanța de urgența nr.
57/2019 privind codul administrativ şi Legii 69/2000, alocaţiile bugetare vor acoperi cheltuielile de
funcţionare, de personal, de reparaţii, dotări şi renovări şi pentru asigurarea bunei funcţionări a
acesteia.
Veniturile bazei sportive „Arena 100” pot fi completate şi cu sponsorizări şi donaţii din partea unor
instituţii, întreprinderi, organizaţii sau persoane fizice din ţară sau străinătate.
Contabilitatea instituţiei publice se poate completa şi cu sponsorizări şi donaţii din partea unor
instituţii, întreprinderi, organizaţii sau persoane.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.10
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

6.Responsabilități
6.1 Biroul administrarea domeniului public şi privat - Compartinent administrare parcuri și
baze sportive
a) asigurarea funcţionării bazei sportive „Arena 100”, a anexelor, a materialelor, aparatelor şi a
mijloacelor din dotare;
b) întocmirea, afişarea şi respectarea orarului bazei sportive;
c) asigurarea materialelor şi mijloacelor necesare funcționării bezei sportive;
d) asigurarea condițiilor de protecția muncii şi PSI;
e) publicarea către utilizatori a prevederilor normelor de protecţia muncii și PSI;
f) constatarea producerii pagubelor şi stricăciunilor, identificarea autorilor şi solicitarea remedierii
acestora de către producători;
g) completarea la timp a registrului de evidență, a proceselor verbale de predare-primire şi a
celorlalte documente;
h) coordonarea şi controlul activității personalului de îngrijire şi de deservire din subordine;
i) participarea activă la organizarea unor programe, concursuri şi competiții sportive la care este
solicitat de către Consiliul local sau Primăria Municipiului Brad;
j) întocmirea de rapoarte de activitate la solicitarea primarului;

6.2 Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate


Preia fișele de calculele cu încasările trecute în registrul de casa și verifica corectitudinea
întocmirii acestora.

6.3 Compartiment achizitii


Emite comenzi, către operatori de servicii, în baza referatelor întocmite de către Biroul
administrarea domeniului public și privat, aprobate de către ordonatorul principal de credite,
întocmește note justificative și încheie contracte de lucrări în baza referatelor.

6.4. Casierie
Încasarea banilor proveniti din contravaloarea taxelor pentru utilizarea bazei sportive și emiterea
chitanțelor.

6.5 Compartiment Poliție Locală


Aplicarea sancțiunilor contravenționale.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.12
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

7. Formular evidență modificări

7. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA


PREZENTEI EDIŢII

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiunea
2.1. Elaborat Oprea Anda Simona Inspector As.
Verificat Lăzărescu Cristina Șef birou A.D.P.P.
2.2. Avizat Zaharie Nicoleta Compartiment
juridic
2.3 Verificat Barna Cristina Secretariat
S.C.I.M.
2.4 Verificat Șortan Gabriela- Secretariat
Rozalia S.C.I.M.
2.5 Verificat Leach Ovidiu Secretariat
S.C.I.M.
2.6. Aprobat Florin Cazacu Primar

8.SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZUIRILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII


DE SISTEM

Nr. Ediţia/revizia în Componenta Modalitatea reviziei Data de la care se


crt. cadrul ediţiei revizuită aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
ediţiei
0 1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 16.07.2020
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.13
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURALĂ

Structura Conducător Înlocuitor Distribuire Aviz favorabil Aviz nefavorabil


organizatorică structură- de drept
Nume şi sau Data Semnăt Da Semnăt Data Obs. Semnă Data
prenume delegat ura ura tura
Secretar Carmen Irina
general Bora
Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Serviciul Petrean
Buget, Finanţe, Gabriela
Contabilitate Octavia
Biroul pentru
administrarea Lăzărescu
domeniului Cristina
public şi privat
Compartiment
Fond Locativ şi Grosu Maria
Urmărire
Contracte
Compartiment Sicoe
administrare Claudia –
parcări Ionela
Compartiment Oprea
Zone verzi și Anda
baze sportive -Simona
Compartiment Trifan
Achizitii Florina
Audit Intern Stînga Elena
Compartiment Leach Ovidiu
Comercial
Compartiment
Control Intern Șortan
și Gabriela
Managementul
Calității
Compartiment
Taxe și
Impozite Șoit Liliana
Locale -
Casierie
Compartiment Barna
Poliția Locală Cristian
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind organizarea și funcționarea Bazei Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sportive „Arena 100” Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 22 - ADPP Pag.13
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

9. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA, SAU DUPĂ


CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII

Compartiment Nume şi Data Semnă- Data Semnă- Data intrării


prenume primirii tura retragerii tura în vigoare
procedurii
înlocuite
0 3 5 6 7
1 Secretarul Bora
Municipiului Brad Carmen-
Irina
2 Viceprimar Podaru
Vasile
3 Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Liliana
4 Audit intern Stînga
Elena
5 Biroul pentru
adminsitrarea Lăzărescu
domeniului public și Cristina
privat
6 Biroul pentru
adminsitrarea Grosu
domeniului public și Maria
privat
7 Biroul pentru
adminsitrarea Sicoe
domeniului public și Claudia
privat
8 Biroul pentru Oprea
adminsitrarea Anda
domeniului public și simona
privat
9 Poliţia Locală Barna
Cristian
10 Serviciul buget, Petrean
finanţe, contabilitate Gabriela
11 Compartiment Trifan
Achizitii Publice Florina
12 Compartiment Poliție Barna
Locală Cristian
14 Compartiment taxe şi Șoit Liliana
impozite locale -
Casierie
15 Compartiment Control Șortan
Intern și Gabriela
Managementul
Calității