Sunteți pe pagina 1din 19

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I

PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.


gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.1
PRIVAT

APROBAT,
PRIMAR
FLORIN CAZACU

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

privind evidenţa, administrarea, gestionarea, întretinerea


si
repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.
COD: PO-08-ADPP

EDIȚIA I REVIZIA 2 DATA: 01.08.2019

Avizat,

Președinte Comisie de Monitorizare

Bora Carmen - Irina

Verificat, Elaborat

Secretariatul tehnic Biroul pentru administrarea

Neaga Maria Marinela domeniului public și privat

Șortan Gabriela – Rozalia Șef birou,

Leach Ovidiu Lăzărescu Cristina


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.2
PRIVAT

Cuprins .........................................................................2

1. Scop .........................................................................3

2. Domeniu de aplicare ..................................................3

3. Documente de referință ..............................................4

4. Definiții și abrevieri .....................................................5

5. Descrierea procedurii ..................................................6-7

6. Responsabilități ..........................................................8

7. Formular evidență modificări .......................................9

8. Formular analiză procedură .........................................10

9. Formular distribuire procedură ....................................11

10. Anexe ......................................................................12-18


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.3
PRIVAT

1. Scop

1.1 Stabileşte activităţile desfăşurate în mod obligatoriu în procesul de încheiere,


actualizare, evidenţă şi gestionare a contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri
construite prin A.N.L.. din Municipiul Brad;
1.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
1.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţiile de fluctuaţie a personalului;
1.4 Sprijină auditul şi /sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar
pe manager în luarea deciziei:
1.5 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi.

2. Domeniul de aplicare

2.1. Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei
Municipiului Brad, ca structură organizatorică de specialitate a autorităţii contractante,
prin respectarea şi aplicarea legislaţiei care reglementează evidenţa, administrarea ,
gestionarea, întreţinerea şi exploatarea locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L...,
din Municipiul Brad, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad.
2.2. Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate;
2.3. Direcția de Asistență Socială;
2.4. Compartiment juridic.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.4
PRIVAT

3. Documente de referinţă

3.1 Legislaţie primară

3.1.1 Legea nr.152/1998, republicată, actualizată, privind înfiinţarea Agenţiei


Naţionale pentru Locuinţe;
3.1.2 HG nr.962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, pentru înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;
3.1.3 Hotărârea Guvernului nr. 304/2017 privind modificarea și completarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înființarea Agenbției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
3.1.4 Legea nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonenței de urgență a Guvernului
nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr. 152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.
3.1.5 O.U.G. nr.30/2017
3.1.6 Ordin nr. 2097/2019, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metro pătrat,
pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri.

3.2 Legislaţie secundară

3.2.1 O.S.G.G. nr.400/2015 modificat prin Ordinul nr.200/2016


3.2.2 HCL nr.3/2013, pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea
şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri,
construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea şi închirierea acestora;
3.2.3 HCL nr. 96/2016 privind modificarea H.C.L. nr.174/2015 privind constituirea
unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii din locuinţele A.N.L.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.5
PRIVAT

4. Definiţii şi abrevieri

4.1 Definiții

4.1.1 Tineri în sensul prevederilor Legii nr.152/1998, sunt persoane majore în vârstă de
până la 35 ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin
programele ANL, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de
la împlinirea acestei vârste;
4.1.2 Locuinţa – Construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu
dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei
persoane sau familii.
4.1.3 Suprafaţă locuibilă – cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi;
4.1.4 Dependinţe – încăperile care, prin funcţiunile lor, asigură folosirea corespunzătoare
a locuinţei şi anume: antreu, tindă,vestibul, hol, verandă, culoar, bucătărie,
chicinetă,oficiu, debara, cămară.camera de baie, WC, spălătorie, uscătorie, pivniţa, boxa,
logie, terasă şi magazie din zid;
4.1.5 Suprafaţa utilă a locuinţei – suprafaţa locuibilă îmoreună cu suprafaţa
dependenţelor;
4.1.6 Familie – soţul, soţia, copiii, părinţii soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii
acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună.

4.2 Abrevieri ale termenilor

4.2.1 O.S.G.G.- Ordinul Secretariatului General al Guvernului;


4.2.2 HG – Hotărârea Guvernului;
4.2.3 OUG – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului;
4.2.4 OG – Ordonanţa Guvernului;
4.2.5 TVA – Taxa pe Valoare Adăugată;
4.2.6 CFP – Control Financiar Preventiv.
4.2.7 PO – Procedură Operaţională
4.2.8 PS – Procedură de Sistem
4.2.9 PMB – Primăria Municipiului Brad
4.2.10 HCL – Hotărâre a Consiliului Local
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.6
PRIVAT

5. Descrierea procedurii operaţionale

5.1 Reguli Generale

5.1.1 Contractele de închiriere a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L..., din
Municipiul Brad, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad se încheie,
actualizează şi gestionează prin Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat, de
către persoanele care au atribuții în acest sens;
(2) Contractele pentru furnizarea de utilităţi pentru spaţiul comun sunt încheiate cu
furnizorii de către entitatea delegată;

5.2 Evidenţa şi gestionarea locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.

5.2.1 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat, prin persoanele care au
atribuții în acest sens, ţine evidenţa locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L., după
ce au fost făcute repartizările acestora.

5.3 Administrarea fondului locativ

5.3.1 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat, prin persoanele care au
atribuții în acest sens, verifică periodic, dar cel puţin o dată pe an sau de câte ori este
nevoie, modul de întreţinere şi exploatare a locuinţelor de către chiriaşi.
5.3.2 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat, prin persoanele care au
atribuții în acest sens, verifică periodic respectarea clauzelor contractuale de către
chiriaşi.
5.3.3 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat, prin persoanele care au
atribuții în acest sens, întocmeşte situaţii financiare şi referate, către Compartimentul
juridic, pentru acţionarea în instanţă a chiriaşilor răuplatnici, în vederea recuperării
sumelor restante şi respectiv pentru evacuare din locuinţă.

5.4 Întreţinerea spaţiilor comune pentru locuinţele pentru tineri construite


prin A.N.L.

5.4.1 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat, prin persoanele care au
atribuții în acest sens, în colaborare cu administratorii asociațiilor de proprietari, identifică
defecţiunile, necesităţile, şi întocmeşte referat de necesitate privind procedura de
rezolvare a acestora;
5.4.2 Pe baza referatului întocmit de către Biroul pentru administrarea domeniului public
şi privat, de către persoanele care au atribuții în acest sens, Compartimentul Achiziţii
Publice din cadrul Primăriei Municipiului Brad, emite comandă către un operator de
servicii pentru remedierea defecţiunilor.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.7
PRIVAT

5.5 Exploatarea fondului locativ

5.5.1 Chiriile datorate, conform contractelor de închiriere, se încasează de către


Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate – Taxe şi Impozite Locale şi se urmăresc de către
Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat – Compartiment Fond Locativ şi
Urmărire Contracte, din Primăria Municipiului Brad;
5.5.2 Cota parte din chiriile încasate se virează către A.N.L.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.8
PRIVAT

6.0 Responsabilităţi

6.1 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat

6.1.1 Întocmeşte documentele prevăzute în procedură în sarcina lui, la termenele


stabilite;
6.1.2 Ţine evidenţa la zi a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L .. şi a chiriaşilor;
6.1.3 Ţine evidenţa încasării chiriilor;
6.1.4 Recepţionează lucrările de întreţinere şi remediere a defecţiunilor apărute la pentru
tineri construite prin A.N.L.. şi a chiriaşilor;

6.2 Direcția de Asistență Socială

6.2.1 Atribuții privind protecția socială.

6.3 Compartiment achiziții publice

6.3.1 Emite comenzi, către operatori de servicii, în baza referatelor întocmite de către
Biroul pentru administrarea domeniului public și privat, aprobate de către ordonatorul
principal de credite, pentru remedierea defecțiunilor apărute.

6.4 Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate – Taxe şi Impozite Locale

6.3.1 Avizează documentele din punct de vedere al CFP.

6.4 Compartimentul Juridic

6.4.1 Avizează documentele din punct de vedere al respectării legalităţii.


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.9
PRIVAT

7. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI


APROBAREA PREZENTEI EDIŢII

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiun prenumele
ea
2.1. Elaborat Lăzărescu Şef birou
Cristina
2.2. Avizat Zaharie Nicoleta Compartiment
juridic
2.3 Verificat Neaga Maria Secretariat
Marinela S.C.I.M.
2.4 Verificat Șortan Gabriela- Secretariat
Rozalia S.C.I.M.
2.5 Verificat Leach Ovidiu Secretariat
S.C.I.M.
2.6. Aprobat Florin Cazacu Primar

8. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZUIRILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR


PROCEDURII DE SISTEM

Nr. Ediţia/revizia în Componenta Modalitatea reviziei Data de la care


crt. cadrul ediţiei revizuită se aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei
0 1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 21.03.2016
2.2 Revizia 1 x x 20.11.2017
2.3 Revizia 2 x x 01.08.2019
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.10
PRIVAT

FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURALĂ

Structura Conducător Înlocuitor Distribuire Aviz favorabil Aviz nefavorabil


organizatorică structură- de drept
Nume şi sau Data Semnă Da Semnă Data Obs. Semnă Data
prenume delegat tura tura tura
Secretar Carmen
Irina Bora
Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Serviciul Petrean
Buget, Gabriela
Finanţe, Octavia
Contabilitate
Biroul pentru Lăzărescu
administrarea Cristina
domeniului
public şi
privat
Compartiment Grosu Maria
Fond Locativ
şi Urmărire
Contracte
Compartiment Sicoe
administrare Claudia –
parcări Ionela
Compartiment Oprea
Zone verzi și Anda
baze sportive -Simona
Compartiment Trifan
Achizi’ii Florina
Publice
Compartiment Trif Mihaela
Achizi’ii
Publice
Compartiment Dineș
Achizi’ii Mariana
Publice
Direcția de Circo Adrian
Asistență Claudiu
Socială
Direcția de Mihuț Emilia
Asistență
Socială
Direcția de Lazăr
Asistență Mioara
Socială
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.11
PRIVAT

7. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA, SAU


DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII

Compartiment Nume şi Data Semnă- Data Semnă- Data intrării


prenume primirii tura retragerii tura în vigoare
procedurii
înlocuite
0 3 5 6 7
1 Secretarul Bora
Municipiului Brad Carmen-
Irina
2 Viceprimar Podaru
Vasile
3 Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Liliana
4 Audit intern Stînga
Elena
5 Biroul pentru Lăzărescu
adminsitrarea Cristina
domeniului public
și privat
6 Biroul pentru Grosu
adminsitrarea Maria
domeniului public
și privat
7 Biroul pentru Sicoe
adminsitrarea Claudia
domeniului public
și privat
Compartiment Trifan
achiziții Florina
8 Biroul pentru Oprea
adminsitrarea Anda
domeniului public simona
și privat
9 Poliţia Locală Barna
Cristian
10 Serviciul buget, Petrean
finanţe, Gabriela
contabilitate
11 Compartiment Şortan
taxe şi impozite Gabriela
locale
12 Direcția de Circo
asistență socială Adrian
Claudiu
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.12
PRIVAT

Anexa nr.1

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII UNUI DOSAR A.N.L.

pentru obţinerea unei locuinţe în regim de închiriere

A.CRITERII DE ACCES LA LOCUINȚĂ:


1.Copie de pe certificatul de naștere și cartea de identitate
2.Declarație autentificată a titularului de cerere (solicitantului de locuință), a
soțului/soției și a celorlalți membri majori ai familiei precum că nu au
înstrăinat, nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate și/sau nu sunt
beneficiari ai unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate
publica sau privată a Municipiului Brad sau a unei locuințe cu chirie, situată în
Municipiul Brad, proprietate a unității în care își desfășoară activitatea.
Titularii de cerere aflați în această situație vor face dovada în cartea de
identitate că au domiciliul stabil de cel puțin un an în Municipiul Brad
3. Adeverință de la locul de muncă al titularului însoțită de copie după
contractul de muncă.
Notă:Titularul cererii de locuință va face anual dovada desfășurării activității în
Municipiul Brad, sau pe o rază de până la 50 km. de municipiul Brad;.
B.CRITERII DE IERARHIZARE:
1. SITUAȚIE LOCATIVĂ ACTUALĂ:
Copie după contractul de închiriere încheiat prin Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Brad sau notariat (pentru solicitanții care locuiesc cu chirie) sau
adeverință de la administrația Asociației de proprietari, cu domiciliu/reședință în
actele de identitate la adresa locuinței închiriate (soț/soție). În contractul de
închiriere sau adeverința de la asociație se va specifica suprafața locuibilă
închiriată.. În lipsa acestor specificații poate fi prezentată schița locuinței deținute
cu chirie.
Copii după actul de proprietate sau de închiriere și schița locuinței, (se va
prezenta originalul pentru confruntare), în care solicitantul și familia sa sunt tolerați
în spațiu (pentru solicitanții care sunt tolerați într-un spațiu locativ). Copii după
actele de identitate ale majorilor și certificatele de naștere ale minorilor cu vârstă
până în 14 ani care locuiesc în același imobil, chiar dacă nu fac parte din familia
solicitantului de locuință. Titularul de cerere și soțul/soția acestuia trebuie să aibă
în actele de identitate domiciliul sau viză de reședință valabilă la adresa locuinței în
care sunt tolerați.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.13
PRIVAT

2. STARE CIVILĂ ACTUALĂ


Copii după actele de identitate și stare civilă ale solicitanților: cărți de identitate
(soț/soție), certificat de căsătorie, sentință de divorț definitivă sau certificat de
divorț (unde este cazul). În cazul divorțului cu minori se va prezenta hotărâre
judecătorească sau convenție privind încredințarea acestora, exercitarea
drepturillor părințești și stabilirea domiciliului minorilor.
Copii după certificate de naștere pentru copii.
Pentru alte persoane în întreținere: contract de întreținere încheiat prin notariat,
hotărâre judecătorească privind obligația de întreținere pentru rudele până la
gradul IV, hotărâre de plasament a unor copii din afara familiei pronunțată de
instanța judecătorească sau comisia pentru protecția copilului, hotărâre
judecătorească de tutelă.

3. STARE DE SĂNĂTATE
Certificate medicale, pentru solicitant sau un alt membru al familiei ori aflat în
întreținere, eliberat în condițiile O.U.G. 40/1999 sau certificate de încadrare în grad
de handicap grav
4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI
Se calculează la momentul evaluării cererii de locuință astfel:
La stabilirea listei de prioritate care are loc anual, la sfârșitul lunii februarie, data la
care se raportează calculul vechimii cererilor este ultima zi a anului precedent;
La refacerea ulterioară a listei, generată de situațiile prevăzute de lege, data la care
se raportează calculul vechimii cererilor este ultima zi a lunii anterioare aprobării
listei refăcute.
5. NIVELUL DE STUDII ȘI/SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A TITULARULUI DE
CERERE
Copii după ultimele diplome de studii absolvite (adeverințe doveditoare), cu sau fără
pregătire profesională (atestate sau certificate de calificare profesionale anexă a
diplomei de studii-unde este cazul) - pentru titularul de cerere. Se va puncta
ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.
6. SITUAȚII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE
 Adeverințe care să ateste calitatea de asistați pentru tinerii proveniți din instituțiile
de ocrotire socială, care au împlinit 18 ani sau care au fost ocrotiți în sistemul de
protecție în regim de asistență maternală, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
 Acte de adopție pentru cei care au adoptat copii sau adoptă copii: hotărâre
judecătorească de adopție, certificat emis de instanță sau hotărâre emisă de
comisiile pentru protecția copilului.
Procese-verbale de evacuare întocmite de executorul judecătoresc, ordine de
evacuare.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.14
PRIVAT

7. VENITUL MEDIU NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE


Adeverințe de salariat/venituri, cu venitul net realizat, pentru solicitant și membrii
familiei acestuia ori persoane aflate în întreținere. Membrii familiei majori sau
persoanele majore aflate în întreținere care nu realizează venituri vor prezenta
declarații notariale pe propria răspundere în acest sens, obligându-se în cadrul
declarației să prezinte acte doveditoare la dosarul de locuință de îndată ce încep să
realizeze venituri, respectiv următoarea lună după realizarea venitului.
Evaluarea veniturilor se va efectua astfel:
La stabilirea listei de prioritate care are loc anual, la sfârșitul lunii februarie, vor fi
evaluate veniturile prezentate până la sfârșitul anului precedent, aferente lunii
decembrie; veniturile se vor raporta la valorile salariului net, minim și mediu,
stabilite pe economie la nivelul lunii decembrie a anului precedent,
Pentru refacerea listei, ulterior lunii februarie, veniturile nete vor fi raportate la ultima
valoare a salariului mediu net lunar, raportată de INS, cunoscută la nivelul lunii
aprobării listei de prioritate.
Notă:
Pentru a beneficia de punctaj la criteriul 7 ori de câte ori se reface lista de prioritate este
necesară prezentarea lunară a veniturilor nete, deoarece nu se poate anticipa luna în care
lista de prioritate va fi refăcută pentru motivele prevăzute de normele legale.
Se vor acorda punctaje la criteriul 7 numai în cazul în care prezintă acte doveditoare de
venit toți membrii familiei care realizează venituri sau (unde este cazul) declarație
notarială pentru membrul de familie major care nu realizează venituri.

Notă:
După depunerea cererii de locuință titularul acesteia va reactualiza documentele ori de
câte ori intervin modificări cu privire la: situația locativă, locul de muncă, numărul de
membri de familie, studii, venituri, etc.
De asemenea vor fi reactualizate documentele ale căror termen de valabilitate expiră
(acte de identitate, vize de reședință, contracte de muncă, contracte de închiriere,
certificate de handicap sau alte documente cu termene de valabilitate). La stabilirea listei
de prioritate care are loc anual, la sfârșitul lunii februarie, vor fi evaluate documentele
valabile la data de 31 decembrie a anului precedent iar la refacerea ulterioară a listei,
generată de situațiile prevăzute de lege, data la care se raportează valabilitatea
documentelor evaluate este ultima zi a lunii anterioare aprobării listei refăcute.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.15
PRIVAT

Anexa nr.2

CRITERIILE
PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA
CERERILOR DE LOCUINŢESI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR
PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII

A. Criterii de acces la locuinţă:


1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată
închirierii, trebuie să fíe major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii
cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la
împlinirea acestei vârste.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie,


copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să
nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fíe beneficiarul unei alte
locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale
sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în municipiul Brad, județul
Hunedoara, cât şi, după caz, în localitatea din afara municipiului Brad, județul
Hunedoara unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă

NOTĂ:
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere
locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea
statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în
cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici
chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de
retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau
nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele,
dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care
titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau
alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - deţin, alături de alte persoane, cote-părţi
dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul


Brad, județul Hunedoara sau în localităţile situate pe o rază de până la 50 km de
municipiul Brad, județul Hunedoara.

NOTĂ:
Prin excepţie, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara municipiului Brad,
județul Hunedoara, respectiv în localităţile situate pe o rază de până la 50 km de
municipiul Brad, județul Hunedoara, trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel
puţin un an în municipiul Brad, județul Hunedoara.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.16
PRIVAT

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în


considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a
fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul
de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:
- Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv
urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate
închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai
îndeplinesc criteriile de acces Ia locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase
vacante.
- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3,
care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul
respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi
în noua ordine de prioritate stabilită.
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală


1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat............... 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu.......................................................7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar
a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv.........5 puncte
b)mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv.........7 puncte
c)8 mp şi până la 12 mp inclusiv................... .............. 9 puncte
d)mai mică de 8 mp............................................. 10 puncte

NOTĂ:
În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la
numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia
solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. în cazul spaţiilor locative
închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai
la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de
membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei
definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală


2.1. Starea civilă:
a) căsătorit...................................................10 puncte
b) necăsătorit. . ............ .............................. 8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
a) Copii
-. .1 copil............................................. 2 puncte
-. .2 copii..............................................3 puncte
-. .3 copii............................................. 4 puncte
- 4 copii ............................................. 5 puncte
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.17
PRIVAT

- > 4 copii.......................................... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil


b) alte persoane, indiferent de numărul acestora.... 2 puncte.

3. Starea de sănătate actuală


Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere
necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus......... 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului


4.1.până la 1 an......................................... 1 punct
4.2.între 1şi 2 ani....................................... 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani.............................. ...... 6 puncte
4.4. între 3şi 4 ani. . ....... .................... 9puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani..................4 puncte

5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională


5.1. fără studii și fără pregătire profesională............. 5 puncte

5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de


muncă..............................................................................8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de
muncă.............................................................................10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin
studii superioare de scurtă durată.............................................13 puncte
5.5 cu studii superioare..............................................15 puncte

NOTĂ:
Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

6. Situații locative sau sociale deosebite


6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18
ani................................................................................... 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii.....................10 puncte
6.3. tineri evacuați din case naționalizate .........................5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie


7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ................15 puncte
7.2.între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe
economie...........................................................................10 puncte

NOTĂ:
- Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință
care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.
- În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de
situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate,
numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.18
PRIVAT

iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în
funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a
înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere
are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza
acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza
criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind evidenţa, administrarea, Nr.ex.
gestionarea, întreţinerea şi repartizarea Revizia 2
BIROUL PENTRU locuinţelor pentru tineri construite prin
ADMINISTRAREA A.N.L.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 08 - ADPP Pag.18
PRIVAT

Anexa nr.3

Către
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD

Subsemnatul (a) ________________________________, cu domiciliul în localitatea


__________________, strada ________________, nr._____, bloc ______, ap._____, prin prezenta
vă rog să-mi aprobaţi repartizarea unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe.

Precizez următoarele date:


- CNP ________________________;
- Locul de muncă: _________________________________________________________;
- Adresa de reşedinţă (dacă este cazul): _________________________________________
______________________________________________________________________________;
- Alte informaţii: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________

Brad,
_______________

Semnătura,