Sunteți pe pagina 1din 12

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I

BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.


ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.1
Cod: PO – 09 - ADPP

APROBAT,
PRIMAR
FLORIN CAZACU

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

privind debitarea, urmărirea şi încasarea veniturilor din


concesiuni, chirii, închirieri
COD:PO-09-ADPP

EDIȚIA I REVIZIA 2 DATA: 11.07.2019

Avizat,

Președinte Comisie de Monitorizare

Bora Carmen - Irina

Verificat, Elaborat

Secretariatul tehnic Biroul pentru administrarea

Neaga Maria Marinela domeniului public și privat

Șortan Gabriela – Rozalia Șef birou,

Leach Ovidiu Lăzărescu Cristina


MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.2
Cod: PO – 09 - ADPP

Cuprins .........................................................................2

1. Scop .........................................................................3

2. Domeniu de aplicare ..................................................3

3. Documente de referință ..............................................4

4. Definiții și abrevieri .....................................................5-6

5. Descrierea procedurii ..................................................7 - 8

6. Responsabilități ..........................................................9

7. Formular evidență modificări .......................................10

8. Formular analiză procedură .........................................11

9. Formular distribuire procedură ....................................12

10. Anexe ......................................................................13-14-15


MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.3
Cod: PO – 09 - ADPP

1. Scop

1.1. Asigurarea unui procedeu corect, efectiv, operativ şi legal de identificare, verificare
debitare încasare şi urmărire a contractelor de concesionare şi închiriere;
1.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
1.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţiile de fluctuaţie a personalului;
1.4 Sprijină auditul şi /sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager în luarea deciziei:
1.5 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi.

2. Domeniul de aplicare

2.1. Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei
Municipiului Brad, ca structură organizatorică de specialitate a autorităţii contractante, prin
respectarea şi aplicarea legislaţiei care reglementează închirierea sau concesionarea
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad;
2.2. Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei
Municipiului Brad, privind debitarea şi urmărirea veniturilor din chirii şi concesiuni;
2.3. Compartiment juridic;
2.4. Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate – Taxe şi Impozite Locale.
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.4
Cod: PO – 09 - ADPP

3. Documente de referinţă

3.1 Legislaţie primară

3.1.1 Legea nr.207/20.07.2015, Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi


completările ulterioare ;
3.1.2 OUG nr.54/2006,, actualizată, privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică aprobată prin Legea nr.22/2007;
3.1.3 Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii ;
3.1.4 O.U.G. NR.57/2019 Cod administrative;
3.1.5 Art.115 alin.4 din Constituţia României;
3.1.6 O.U.G. NR.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV.

3.2 Legislaţie secundară

3.2.1. HCL NR. 157/2016, privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi
privat al Municipiului Brad, pentru anul 2016;
3.2.2 HCL nr.142/2016 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad;
3.2.3 O.S.G.G. nr.605/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entității publice, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat.
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.5
Cod: PO – 09 - ADPP

4. Definiţii şi abrevieri

4.1 Definiţii

4.1.1 Patrimoniu al unităţii administrativ teritoriale – bunurile mobile şi imobile care aparţin
domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum şi
drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial;
4.1.2 Bunuri de interes public local – bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de
uz sau interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau interes public naţional;
4.1.3. Domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale – bunuri mobile şi imobile,
intrate în proprietatea acestora prin modalităţi prevăzute de lege;
4.1.4. Contract de concesiune de bunuri proprietate publică denumit contract de concesiune
– este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită
concedent, transmite, pe o perioadă detrminată, unei persoane, denumită concesionar, care
acţionează pe riscul şi răspunderea sa , dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun
proprietate publică, în scopul unei redevenţe;
4.1.5. Concedent – au calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau
comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,
pentru bunurile proprietate publică a statului, sau consiliile judeţene, consiliile locale,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, pentru
bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului su comunei;
4.1.6 Concesionar – orice persoană fizică sau persoană juridică, română sau străină;
4.1.7. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune:
- Transparenţa – punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;
- Tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nedescriminatorie, de către autoritatea
publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;
- Proporţionalitatea – presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică
trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturiicontractului:
- Nediscriminarea - aplicare de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent
de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu
respectarea condiţiilor prevăzute la acordurile şi convenţiile la care România este parte;
- Libera concurenţă – asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru care
orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în
condiţiile legii.
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.6
Cod: PO – 09 - ADPP

4.2 Abrevieri ale termenilor

4.2.1. O.S.G.G.- Ordinul Secretariatului General al Guvernului;


4.2.2. HG – Hotărârea Guvernului;
4.2.3. OUG – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului;
4.2.4. OG – Ordonanţa Guvernului;
4.2.5. TVA – Taxa pe Valoare Adăugată;
4.2.6. CFP – Control Financiar Preventiv.
4.2.7. PO – Procedură Operaţională
4.2.8. PS – Procedură de Sistem
4.2.9. PMB – Primăria Municipiului Brad
4.2.10. HCL – Hotărâre a Consiliului Local
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.7
Cod: PO – 09 - ADPP

5. Descrierea procedurii operaţionale

5.1 Reguli Generale

5.1.1. Contractele de închiriere bunuri din domeniul public sau privat al Municipiului Brad se
încheie în urma unei licitaţii publice sau, după caz, negociere directă pe o perioadă de un
an, sau mai puţin, se actualizează şi gestionează prin Biroul pentru administrarea domeniului
public şi privat şi se pot prelungi, la cerere, pe perioade determinate, de câte un an sau
perioade de timp mai scurte;
(2) Contractele de concesionare bunuri proprietate publică a Municipiului Brad, se încheie în
baza atribuirii acestora, în urma unei licitaţii publice sau, după caz, negociere directă, pe
perioade mai mari de timp, cu posibilitatea prelungirii acestora cu jumătate din perioada
pentru care au fost încheiate.

5.2 Evidenţa şi gestionarea contractelor de concesiune şi închiriere

Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat :


5.2.1 După adjudecarea licitației se încheie contractul de închiriere/concesiune între
câștigătorul licitației și Primăria Municipiuilui Brad, de către persoana care are în atribuții
acest lucru;
5.2.2. După semnarea contractului de către persoanele îndreptățite, acesta se debitează, în
programul informatic SIMTAX, de către persoanele care au aceste atribuții, evidența lor
făcânde-se prin înscrierea în registre de chirii/concesiuni;
5.2.3 Până la data de 20 a lunii se emite facturi cu sumele datorate conform contractelor,
scadente în ultima zi a lunii;
5.2.4. Se emit înştiinţări de plată, de către persoanele care au aceste atribuții, pentru neplata
la termen a facturilor, la scadenţele prevăzute în contracte;
5.2.5. Programul informatic ține evidenţa încasărilor redevenţelor şi chiriilor prevăzute în
contracte;
5.2.6. La începutul fiecărui an, se verifică indexarea chiriilor și redevențelor cu coeficietul
stabilit prin Horărâre de Consiliu Local, în funcție de rata inflației, comunicată de I.N.S..
5.2.7. Se emit, de către persoanele care au aceste atribuții, către datornici, extrase de cont,
care se expediază cu confirmare de primire, cu sumele datorate, în baza contractelor
încheiate, la data de 31.12. a fiecărui an.

5.3 Urmărirea şi recuperarea debitelor restante aferente contractelor de


închiriere şi concesiune

5.3.1. Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat, prin persoanele care au aceste
atribuții, urmăreşte, la începutul fiecărei luni, prin listarea situaţiei debitelor la zi, debitorii şi
sumele restante;
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.8
Cod: PO – 09 - ADPP

5.3.2. Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat, prin Compartiment Fond
Locativ şi Urmărire Contracte, și prin persoanele care au aceste atribuții, emite înştiinţare de
plată către restanţier, prin care îl înştiinţează că nu a respectat clauzele contractuale şi
există posibilitatea acţionării în instanţă, în vederea recuperării debitului restant, a rezilierii
contractului de închiriere şi evacuare - în cazul contractelor de închiriere, respectiv ,
acţionarea în instanţă în vederea recuperării debitului restant şi retragerea concesiunii - în
cazul contractelor de concesiune.

5.3.3. Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat, prin Compartiment Fond
Locativ şi Urmărire Contracte, prin persoanele care au aceste atribuții, în cazul în care
chiriaşul sau concedentul, nu a respectat clauzele contractuale şi nu a achitat sumele
datorate (în cazul chiriilor mai mult de 3 luni chirie restantă, iar în cazul concesiunilor mai
mult de un trimestru restant), întocmeşte situaţii financiare desfăşurate, (manual şi explicit)
cu calculul debitelor restante şi a penalităţilor aferente, şi întocmeşte referat, către
Compartimentul juridic, pentru acţionarea în instanţă, în vederea recuperării debitelor
restante şi după caz, evacuare sau retragere concesiune.

5.3.4. În cazul evacuării, Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat prin
Compartiment Fond Locativ şi Urmărire Contracte, prin persoanele care au aceste atribuții,
preia, împreună cu Poliţia Locală, obiectul închirierii sau concesiunii, în baza unui proces
verbal, sigileză, dacă este posibil, până la adjudecarea de către un alt chiriaş sau
concesionar.
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.9
Cod: PO – 09 - ADPP

6.0 Responsabilităţi

6.1 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat - Compartiment Fond


Locativ şi Urmărire Contracte:

6.1.1. Întocmeşte documentele prevăzute în procedură în sarcina lui, la termenele stabilite;


6.1.2. Ţine evidenţa contractelor de închiriere şi concesiune.
6.1.3. Debitează, în programul informatic SIMTAX, chiriile şi redevenţele din contractele
încheiate;
6.1.4. Emite facturi la date scadente;
6.1.5. Tine evidenţa încasărilor redevenţelor şi chiriilor prevăzute în contracte;
6.1.6. Întocmeşte referate de corecţie, pentru sumele datorate, în cazul în care în care au
fost depistate erori ;
6.1.7. Stabileşte, la început de an fiscal, debitul pentru chirii şi concesiuni, a rămăşiţelor
acestora;

6.2 Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate – Taxe şi Impozite Locale

6.2.1. Avizează documentele din punct de vedere al CFP;


6.2.2. Verifică şi avizează situaţii financiare desfăşurate, întocmite de către Biroul pentru
administrarea domeniului public şi privat - Compartiment Fond Locativ şi Urmărire Contracte,
în cazul referatelor de acţionare în instanţă sau de corecţie.

6.3 Compartimentul Juridic

6.3.1. Avizează documentele din punct de vedere al respectării legalităţii.


MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.10
Cod: PO – 09 - ADPP

7. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA


PREZENTEI EDIŢII

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiun prenumele
ea
2.1. Elaborat Lăzărescu Şef birou
Cristina
2.2. Avizat Zaharie Nicoleta Compartiment
juridic
2.3 Verificat Neaga Maria Secretariat
Marinela S.C.I.M.
2.4 Verificat Șortan Gabriela- Secretariat
Rozalia S.C.I.M.
2.5 Verificat Leach Ovidiu Secretariat
S.C.I.M.
2.6. Aprobat Florin Cazacu Primar

8. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZUIRILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR


PROCEDURII DE SISTEM

Nr. Ediţia/revizia în Componenta Modalitatea reviziei Data de la care


crt. cadrul ediţiei revizuită se aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei
0 1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 21.03.2016
2.2 Revizia 1 x x 20.11.2017
2.3 Revizia 2 x x 11.07.2019
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.11
Cod: PO – 09 - ADPP

FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURALĂ

Structura Conducător Înlocuitor Distribuire Aviz favorabil Aviz nefavorabil


organizatorică structură- de drept
Nume şi sau Data Semnă Da Semnă Data Obs. Semnă Data
prenume delegat tura tura tura
Secretar Carmen
Irina Bora
Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Serviciul Petrean
Buget, Gabriela
Finanţe, Octavia
Contabilitate
Biroul pentru Lăzărescu
administrarea Cristina
domeniului
public şi
privat
Compartiment Grosu Maria
Fond Locativ
şi Urmărire
Contracte
Compartiment Sicoe
administrare Claudia –
parcări Ionela
Compartiment Oprea
Zone verzi și Anda
baze sportive -Simona
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
BIROUL PENTRU privind debitarea, urmărirea şi încasarea Nr.ex.
ADMINISTRAREA DOMENIULUI veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri Revizia 2
PUBLIC ŞI PRIVAT Pag.12
Cod: PO – 09 - ADPP

9. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA, SAU


DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII
10.
Scopul Ex Compartiment Funcţia Nume şi Data Semnătura
difuzării . prenume primirii
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Aplicare 1 Biroul pentru Şef birou Lăzărescu
adminsitrarea Cristina
domeniului public
și privat
2 Aplicare 2 Biroul pentru Inspector Grosu
adminsitrarea Maria
domeniului public
și privat
3 Aplicare 3 Biroul pentru Inspector Sicoe
adminsitrarea Claudia
domeniului public -Ionela
și privat
4 Aplicare 4 Biroul pentru Inspector Opera
adminsitrarea Anda
domeniului public simona
și privat
5 Aplicare 5 Poliţia Locală Şef Poliţie Barna
Locală Cristian
6 Informare 6 Serviciul buget, Şef Petrean
finanţe, serviciu Gabriela
contabilitate
7 Informare 7 Compartiment Consilier Zaharie
juridic Nicoleta
Liliana
8 Informare 8 Compartiment Consilier Trifa
juridic Doreana
Nicoleta
9 Informare 9 Compartiment Consilier Şortan
taxe şi impozite Gabriela
locale
10 Informare 10 Direcția de Inspector Circo
asistență socilaă Adrian
claudiu
11 Informare 11 Viceprimar Viceprimar Circo
Aurel
Vasile
12 Aprobare 12 Primar Primar Cazacu
Florin