Sunteți pe pagina 1din 15

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I

PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.


BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.1
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

APROBAT,
PRIMAR
FLORIN CAZACU

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ADMINISTRAREA CENTRULUI DE AGREMENT, SPORT ȘI EDUCAȚIE

Avizat,
Președinte Comisie de Monitorizare
Bora Carmen Irina

Verificat, Elaborat,
Secretariatul tehnic Compartiment administrare
parcuri și baze sportive
Inspector Asistent,
Barna Cristina Oprea Anda Simona

Șortan Gabriela Rozalia


Șef birou A.D.P.P.
Lăzărescu Cristina

Leach Ovidiu
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.2
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

CUPRINS

Numărul
componenţei în Denumirea componenţei Pagina
cadrul procedurii din cadrul procedurii operaţionale
operaţionale
1. Scop
2. Domeniu de aplicare
3. Documente de referință aplicabile activității procedurale
4. Definiții și abrevieri
5. Descrierea procedurii operaționale
6. Responsabilități
7. Formular evidență modificări
8. Formular analiză procedură
9, Formular distribuire procedură
10. Anexe
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.3
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

1.Scopul procedurii operaționale

4.1. Prezenta procedura reglementează modul de administrare, organizare şi funcţionare a Centrului


de Agrement, Sport și Educație.
4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.
4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuaţie a personalului.
4.4. Sprijină auditul intern şi alte organisme în acțiunile de auditare şi/sau control.

2. Domeniul de aplicare
2.1. Biroul administrarea domeniului public și privat – Compartiment administrare parcuri și baze
sportive, ca structură organizatorică de specialitate a autorității contractante, prin respectarea și
aplicarea legislației care reglementează gestionarea activităților prestate de persoanele care
beneficiază de serviciile centrului de agrement, sport și educație, precum și gestionarea activităților
personalului angajat în cadrul Compartimentului administrare parcuri și baze sportive.
2.2. Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate.
2.3. Compartiment Achizitii.
2.4. Casierie.

3.Documente de referintă aplicabile activitatii procedurale


3.1. Reglementari internationale
3.2. Legislatie primara

Ordonanța de urgența nr. 57/2019 privind codul administrativ, republicată, republicată, cu


modificarile si completarilor ulterioare.

Legea nr. 69/2000 a educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.

3.3. Legislatia secundară

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 - pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.4
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 139/2006 - privind constituirea Comisiei de


monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial
al Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.


Regulament de funcționare a obiectivului “Centru de Agrement, Sport și Educație” Brad.

4. Definiții și abrevieri
4.1 Definiții ale termenilor

Nr.Crt. Termenul Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul
1. Procedură Prezentarea formalizata, in scris, a tututor pasilor ce trebuie urmati,
operațională a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea
realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual
2. Ediție a unei Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
proceduri operaționale, aprobată și difuzată.
operaționale
3. Revizia în cadrul Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
unei ediții după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a
procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate si difuzate.
4. Abonament Formular tip personalizat care se eliberează după achitarea taxei
pentru prestarea de activitați sportive.
5. Taxa pe ședintă Suma de plată pentru prestarea de activitați sportive, obligatorie
pentru toţi beneficiarii serviciilor puse la dispoziție de Centrul de
Agrement, Sport și Educație.

4..2.Abrevieri ale termenilor


4.2.1. H.G. – Hotărârea Guvernului
4.2.2. O.U.G. – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
4.2.3 O.G. – Ordonanţa Guvernului
4.2.4 L – Lege
4.2.5 P.O. - Procedură Operațională
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.5
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

4.2.6 E – Elaborare
4.2.7. V – Verificare
4.2.8 A – Aplicare
4.2.9 Ap – Aprobare
4.2.10 Ah.– Arhivare
4.2.11 PMB – Primăria Municipiului Brad
4.2.12. HCL – Hotărâre a Consiliului Local

5. Descrierea procedurii operationale

5.1. Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiții a activităților
specifice sălii de sport se face de către administratorul salii de sport, in subordinea administratorului
public al municipiului. Toate activitățile desfăşurate în sala de sport vor fi coordonate şi controlate de
către persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport.

5.2. Administratorul sălii de sport răspunde de:


a) gestionarea inventarului sălii de sport;
b) folosirea eficientă a sălii, anexelor, şi materialelor din dotare;
c) respectarea programului de lucru şi a orarului în sala de sport;
d) respectarea prevederilor legislației în vigoare şi a regulamentului de funcționare de către utilizatori;
e) respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a normelor de protecția muncii;
f) achiziționarea materialelor necesare bunei funcționări a salii;
g) gestionarea timpului de lucru a personalului de îngrijire și deservire din subordine;
h) completarea la timp a documentației sălii (orarul sălii, registrul de evidență, inventarul sălii,
procesele verbale de predare-primire, fişele de protecţia muncii şi P.S.I., rapoarte de activitate la
solicitarea primarului, alte documente în conformitate cu legislația în vigoare);
i) ținerea la zi a registrului de casă;
j) încasarea tarifelor de utilizare si tinerea evidentei utilizarii salii;
k) tinerea evidentei consumurilor de energie, gaz, apa, materiale etc;
l) depunerea în timp util a declarației de venit pe site-ul ANAF.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.6
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

5.3. Programul de funcţionare este de Luni până Vineri între orele: 11:00 – 21:00 ; şi sambata între
orele: 10:00 – 17:00 , ziua de duminică reprezintă zi de repaos săptămânal. În afara orelor de
program accesul în incinta centrului este strict interzis.
Modificarea programului de funcționare, reprogramarea unor activități se poate realiza de comun
acord cu solicitantul în cauză, cu condiția neafectării altor activități programate în prealabil.
5.4. Dreptul de acces la baza materială a centrului poate fi dobândit de orice persoană care achită
tarifele aprobate prin H.C.L. care sunt afişate alături de programul de funcţionare.
5.5 În momentul aderării clienţilor în rândurile abonaţilor centrului, se va elibera un abonament
lunar sau un bilet pentru plata unei şedinţe. Abonamentul lunar este nominal, se elibereaza pentru
întreaga perioadă a contractului în vigoare si nu poate fi transmis altor persoane. Abonamentul lunar
va fi in permanenţă in posesia membrilor centrului de recreere şi întreţinere corporală, folosindu-l
pentru a intra şi ieşi din centru.
Achitarea contravalorii abonamentelor se face la casieria Primăriei Municipiului Brad, iar pe baza
chitanţei se va elibera abonamentul lunar sau biletul pentru plata unei şedinţe de către responsabilul
centrului.
Plata se încasează sub formă de numerar sau altă formă legală de plată convenită de comun acord.
Costul serviciilor, precum şi durata lor, pot fi modificate in conformitate cu decizia administratiei
centrului.

5.6. Abonatul centrului are dreptul de a primi recomandări de la personalul centrului cu privire la
utilizarea echipamentului sportiv din dotare. Abonatul centrului este obligat să utilizeze cu grijă
echipamentul sportiv în mod adecvat. În caz contrar el îşi asumă răspunderea pentru riscurile
traumatismelor ce pot surveni în urma utilizării neadecvate. Considerăm abonat al centrului chiar şi
persoana care achită o şedinţă.
Ţinuta sportivă necesară procedurilor solicitate, aparţine clientului.

5.7. În cazul deteriorării echipamentului sportiv sau al altui bun al centrului, persoana în cauză
acoperă toate cheltuielile materiale pentru înlăturarea deteriorărilor produse de către el,
echipamentului sportiv sau bunului şi, după caz, reparaţiile încăperii.

5.8. În cazul în care se întrerupe energia electrică, clientii din sală îşi vor întrerupe activitatea şi
dacă pana de curent este pe termen mai lung, vor urma traseul lămpilor de avarie în scopul
evacuării. În caz contrar, administratorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru apariţia eventualelor
incidente. Dacă întreruperea cu energie electrică sau apă curentă reprezintă o lucrare planificată,
abonaţii vor fi înştiinţaţi de aceasta la recepţia centrului.
Perioada de şedinţă neefectuată din cauza deranjamentelor tehnice, va putea fi recuperată ulterior pe
baza unui bon emis de administrator la părăsirea centrului de către abonaţi. Bonul va prevedea data
întreruperii şedinţei plătite şi durata neefectuată de client.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.7
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

5.9. Persoana care a devenit abonat al centrului, în timpul antrenamentului, trebuie să-şi încuie
personal garderoba, să-şi păstreze cheia, iar în caz de pierdere a cheii, să acopere cheltuielile pentru
cumpararea unei yale noi şi manopera de montaj.
5.10. Centrul nu-şi asumă responsabilitatea pentru lucrurile personale uitate la vestiar, precum şi
pentru obiectele de preţ care nu au fost lăsate în grija administratorului. Posedând obiecte de
valoare, clienţii sunt rugaţi să nu le lase în garderobă ci să le predea în grijă administratorului
centrului, care le va păstra în compartimentele speciale.
5.11. Pentru incomodităţi apărute în urma lucrărilor de reparaţii şi construcţii efectuate în zonă,
administraţia centrului nu-şi asumă răspunderea.
5.12. Regulamentul centrului recomandă clienţilor să susţină examenul medical până la începerea
frecventării centrului, deoarece, în mod evident, personal, clienţii sunt responsabili de sănătatea lor.
Administraţia centrului nu poartă răspundere pentru suferinţele cauzate de înrăutăţirea sănătăţii
clienţilor dacă această suferinţă este rezultatul nerespectării regulilor de utilizare a echipamentului
de antrenament. Administratia centrului nu-şi asumă răspunderea pentru daunele pricinuite sănătăţii
şi/sau bunului propriu în urma acţiunilor ilegale ale persoanelor terţe.
5.13. Abonatul centrului îşi asumă răspunderea pentru încălcarea ordinii publice în incinta centrului.
În scopul securităţii membrilor şi invitaţilor centrului, este interzis, în mod categoric, de a purta cu
sine armă albă, de foc, sau cu gaze. Distribuirea şi folosirea băuturilor alcoolice, narcoticelor şi
fumatul în incinta centrului sunt interzise în mod categoric.
5.14. Accesul este interzis în incinta centrului:
 • Persoanelor sub influenţa alcoolului sau drogurilor;
 • Persoanelor cu aspect respingător sau în haine murdare;
 • Persoanelor însoţite de animale;
 • Persoanelor cu boli infecţioase;
 • Persoanelor care nu deţin încălţăminte şi îmbrăcăminte de schimb.

5.15. Abonamentul se poate anula în urmatoarele condiţii:

 • nerespectarea prezentului regulament;


 • folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât şi un comportament
care să prejudicieze buna imagine a centrului;
 • igiena personală precară;
 • nerespectarea în mod repetat a observaţiilor instructorilor;
 • săvârşirea de infracţiuni;
 • consumul de droguri, alcool şi a substantelor interzise în activităţile sportive (pentru mărirea
parametrilor fizici ai organismului);
 • nerespectarea tipului de abonament pentru care a optat;
 • declararea datelor eronate in fişa de înscriere;
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 21 - ADPP Pag.8
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

 • înstrăinarea cardului propriu unei alte persoane cu scopul de a se folosi de servicii in locul
acesteia;
 • nerespectarea regulilor de igienă a centrului;

5.16. Este interzisă deschiderea geamurilor sau uşilor dacă funcţionează sistemul de climatizare
(prevăzut cu aport de aer proaspăt).

5.17. Conducerea centrului îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele existente.

5.18. Conducerea centrului îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care au avut
abonamentul vreodată anulat.

5.19. Conducerea centrului va fi înştiinţată de eventualele observaţii prin urmatoarele modalităţi: cu


ajutorul căsuţei de “Sugestii şi Reclamaţii“ aflată la recepţia centrului.

5.20. În cazul folosirii saunei, clienţii sunt ruraţi să efectueze un control medical de specialitate care
să nu le interzică acest lucru.

5.21. Afecţiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonereaza centrul de recreere şi întreţinere


corporală de orice responsabilitate.
Sala de fitness

 Pentru antrenamentele în sala de forţă, vor fi folosite echipamentul şi încălţămintea sportivă


respectivă.
 Se va avea grijă ca părţile descoperite ale corpului să nu vină în contact cu suprafeţele
echipamentului sportiv ;se va folosi prosopul între echipamentul sportiv şi corpul uman.
 Este recomandat duşul şi deodorizantul înainte de antrenament, pentru prospeţimea şi
curăţenia corpului .
 Antrenamentul cu trupul dezgolit este interzis.
 Utilizarea echipamentului de fitness este permisă numai în urma instructajului exercitat de
către antrenor (instructor).
 A nu se brusca aparatele şi a nu trânti ganterele pe pardoseală.
 Daca funcţionarea aparatului este anormală sau se constată vreun cablu sau lanţ pe cale să se
rupă, vreo fisură la bancă sau aparat, se va opri deîndata lucrul şi va fi anunţat instructorul.
 În timpul pauzelor de relaxare nu se va ţine aparatul ocupat.
 Copii sub 14 ani vor veni însoțiti de părinte pentru încheierea abonamentelor și vor fi
urmăriți de acestia la efectuarea exercițiilor.
 Intră în responsabilitatea clienţilor cererea de ajutor din partea instructorului la lucrul cu
aparatele cu încărcătură specifică.
 La finele exerciţiului se vor fixa toate echipamentele de fitness în poziţia iniţială, iar
greutăţile la locul lor destinat.
 La şedinţa introductivă se vor solicita instrucţiuni de utilizare a tipurilor de echipamente
sportive noi şi necunoscute în privinţa funcţionării lor, de la personalul centrului, care va
prezenta şi pericolele ce pot să apară în timpul exploatării acestora.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.9
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

Sauna si duşurile
La frecventarea duşurilor şi a saunei, în mod obligatoriu trebuie să se respecte urmatoarele
reguli:
 Sauna este destinată persoanelor peste 14 ani; copii sub 14 ani nu pot folosi sauna.
 Din respect pentru ceilalti utilizatori, cât şi pentru propria protecţie, este impusă aşezarea pe
prosop pentru a evita contactul corpului transpirat cu băncile de lemn; nu se recomandă
costumul de baie din fibre sintetice; se va folosi lenjerie de bumbac; în lipsa acesteia, un
prosop în jurul taliei este obligatoriu.
 Papucii şi halatele se vor lăsa afară, la intrarea în saune; NU vor rămâne haine sau prosoape
în saună pentru a preveni producerea unui incendiu.
 Este interzis accesul în saună şi la duşuri cu încălţăminte obişnuită;
 Se recomandă, în scopul păstrării igienei şi prevenirii traumatismelor, să se poarte şlapi în
timpul frecventării saunei şi a duşurilor;
 Sauna este un dispozitiv electric; de aceea este interzis să se pună peste pietre
ziare sau orice alt material inflamabil.
 Uleiul aromat din saună se pune numai în apa din vas şi aceasta se toarnă pe pietre!
NICIODATĂ NU SE VA TURNA ULEI DIRECT PE PIETRE! POATE FI TOXIC!
Se va solicita personalului de deservire , aroma dorită.
 Expunerea pelungită în saună poate cauza greaţă, ameţeli şi leşin. Timpul rezonabil de
folosire a saunei este de 10 minute şi se recomandă a nu se depăşi 20 minute.
 Persoanele cu una din oricare din urmatoarele probleme de sănătate nu au voie
să folosească sauna: Femeile însarcinate/Tensiune arterială mică sau mare/ Afecţiuni
cardiovasculare sau bronhopulmonare severe/ Sub influenţa băuturilor alcoolice,
Anticoagulantelor, Antihistaminicelor, Vasoconstrictorilor, Vasodilatatorilor,
Stimulantelor, Narcoticelor sau a Tranchilizantelor.
 Persoanele care simt ameţeală sau stări de leşin trebuie să părăsească sauna imediat.
 Nu se va utiliza sauna imediat după un antrenament intens, sau după efectuarea unei
activităţi intense.
 Toate bijuteriile din metal (aur,argint etc.) trebuie scoase înainte de a intra în saună; inclusiv
lentile de contact.
 Pentru o igienă corectă, duşul este obligatoriu înainte, după, sau între saune. După uscare,
se poate intra în saună.
 După fiecare intrare în saună, se practică răcorirea la unul din duşuri, pentru a readuce
temperatura corpului la parametri normali şi pentru a pune sângele în miscare.
 Este obligatorie utilizarea la intrarea în saună şi la duşuri a prosoapelor personale;
 Utilizatorii vor solicita lămuririle necesare, ori de câte ori este nevoie, de la personalul de
specialitate.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.10
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

Tarifele utilizate de Centrul de Agrement, Sport și Educație

Procedura Adulți Copii, elevi, studenți, militari Abonament lunar

(3 ședințe/săptămână)

Saună 10,00 5,00(50%) 50,00/25,00

Fitness 7,00 5,00 80,00/40,00

6.Responsabilități
6.1 Biroul administrarea domeniului public şi privat - Compartinent administrare parcuri
și baze sportive
a) asigurarea funcţionării sălii de sport, a anexelor, a materialelor, aparatelor şi a mijloacelor din
dotare;
b) întocmirea, afişarea şi respectarea orarului sălii;
c) asigurarea materialelor şi mijloacelor necesare funcționării sălii;
d) asigurarea condițiilor de protecția muncii şi PSI;
e) publicarea către utilizatori a prevederilor normelor de protecţia muncii și PSI;
f) constatarea producerii pagubelor şi stricăciunilor, identificarea autorilor şi solicitarea remedierii
acestora de către producători;
g) completarea la timp a registrului de evidență, a proceselor verbale de predare-primire şi a
celorlalte documente;
h) coordonarea şi controlul activității personalului de îngrijire şi de deservire din subordine;
i) participarea activă la organizarea unor programe, concursuri şi competiții sportive la care este
solicitat de către Consiliul local sau Primăria Municipiului Brad;
j) întocmirea de rapoarte de activitate la solicitarea primarului;
k) alte atribuţii cu care este însărcinat în scris sau verbal de către administratorul public al
municipiului.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.11
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

6.2 Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate


Preia fișele de calculele cu încasările trecute în registrul de casa și verifica corectitudinea
întocmirii acestora.

6.3 Compartiment achizitii


Emite comenzi, către operatori de servicii, în baza referatelor întocmite de către Biroul
administrarea domeniului public și privat, aprobate de către ordonatorul principal de credite,
întocmește note justificative și încheie contracte de lucrări în baza referatelor.

6.4. Casierie
Încasarea banilor proveniti din contravaloarea abonamentelor respectiv a sedințelor de fitness,
emiterea chitanțelor și semnarea monetarului.
7. Formular evidență modificări

LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA


PREZENTEI EDIŢII

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiunea
2.1. Elaborat Oprea Anda Simona Inspector AS.
2.2 Verificat Lăzărescu Cristina Șef birou A.D.P.P.
2.3. Avizat Zaharie Nicoleta Compartiment
juridic
2.4 Verificat Barna Cristina Secretariat
S.C.I.M.
2.5 Verificat Șortan Gabriela- Secretariat
Rozalia S.C.I.M.
2.6 Verificat Leach Ovidiu Secretariat
S.C.I.M.
2.7 Aprobat Florin Cazacu Primar

8.SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZUIRILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII


DE SISTEM

Nr. Ediţia/revizia în Componenta Modalitatea reviziei Data de la care se


crt. cadrul ediţiei revizuită aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
ediţiei
0 1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 14.07.2020
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.12
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURALĂ

Structura Conducător Înlocuitor Distribuire Aviz favorabil Aviz nefavorabil


organizatorică structură- de drept
Nume şi sau Data Semnăt Da Semnăt Data Obs. Semnă Data
prenume delegat ura ura tura
Secretar Carmen Irina
Bora
Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Serviciul Petrean
Buget, Finanţe, Gabriela
Contabilitate Octavia
Biroul pentru Lăzărescu
administrarea Cristina
domeniului
public şi privat
Compartiment
Fond Locativ şi Grosu Maria
Urmărire
Contracte
Compartiment Sicoe
administrare Claudia –
parcări Ionela
Compartiment Oprea
Zone verzi și Anda
baze sportive -Simona
Compartiment Trifan
Achizitii Florina
Audit Intern Stînga Elena
Compartiment Leach Ovidiu
Comercial
Compartiment
Control Intern Șortan
și Gabriela
Managementul
Calității
Compartiment
Taxe și
Impozite Șoit Liliana
Locale -
Casierie
Serviciul Culda Elena
Buget, Finanţe,
Contabilitate
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.13
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

9. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA, SAU DUPĂ


CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII

Compartiment Nume şi Data Semnă- Data Semnă- Data intrării


prenume primirii tura retragerii tura în vigoare
procedurii
înlocuite
0 3 5 6 7
1 Secretarul Bora
Municipiului Brad Carmen-
Irina
2 Viceprimar Podaru
Vasile
3 Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Liliana
4 Audit intern Stînga
Elena
5 Biroul pentru Lăzărescu
adminsitrarea Cristina
domeniului public și
privat
6 Biroul pentru Grosu
adminsitrarea Maria
domeniului public și
privat
7 Biroul pentru Sicoe
adminsitrarea Claudia
domeniului public și
privat
8 Biroul pentru Oprea
adminsitrarea Anda
domeniului public și simona
privat
9 Poliţia Locală Barna
Cristian
10 Serviciul buget, Petrean
finanţe, contabilitate Gabriela
11 Compartiment Trifan
Achizitii Publice Florina
12 Control financiar Circo
preventiv Adrian
Claudiu
14 Compartiment taxe şi Șoit Liliana
impozite locale -
Casierie
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.14
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

10. Anexe
ANEXA NR.1

Către,
MUNICIPIUL BRAD
- CENTRUL DE AGREMENT, SPORT ȘI EDUCAȚIE

Subsemnatul(a) ______________________________________________ domiciliat(a) în


________________, strada _____________________, nr.______, bl._______, et._____, ap.______
sector/județ ___________________, prin prezenta, solicit eliberarea unui abonament pentru sala
fitness/saună pentru perioada ___________________.
Menționez că am luat la cunoștiință prevederile Regulamentului de organizare și
funcționare al Centrului de Agrement, Sport și Educație.

Brad, Semnătura,
_________________ _____________________
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind administrarea Centrului de Agrement, Nr.ex.
BIROU A.D.P.P. Sport și Educație din Municipiul Brad Revizia 0
COMPARTIMENT Cod: PO – 12 - ADPP Pag.15
ADMINISTRARE PARCURI
ȘI BAZE SPORTIVE

ANEXA NR.2