Sunteți pe pagina 1din 6

ANTET PORTAVITA SRL

Către: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor


Bd. Ș tefan cel Mare și Sfâ nt Nr. 124, et.4
Tel.:022-82-06-52, email: contestatii@ansc.md

Contestator: ”Portavita” SRL


Administrator: Lilia RANOGAEȚ
IDNO: 1002600030242
Adresa: MD-2059, str. Petricani 17/22
mun. Chișină u, Republica Moldova
Tel: +373 (69) 405 898
email: info@portavita.md

Ofertantul ”Tetis International Co” SRL


Câștigător: Administrator: Igor PEREPELIȚ A
IDNO: 1003600043595
Adresa: MD-2020, str. Calea Orheiului, 103/3,
mun. Chișină u, Republica Moldova
Tel: 022-45-95-77, Fax: 022-40-67-31
email: farma@tetis.md

Autoritatea Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în


contractantă Sănătate
:
IDNO: 1016601000212,
Adresa juridică: MD-2009, str. Al. Cosmescu nr. 3,
mun. Chișină u Republica Moldova,
Adresa poștală: MD-2028, str. Vl. Korolenko nr. 2/1,
mun. Chișină u, Republica Moldova
Tel.: 022-88-43-25 (48), Fax: 022-88-42-45
email: office@capcs.md

Procedura: Licitație deschisă Nr. 20/00139 din 24.08.2020


Cod CPV: 33000000-0
Obiect: Costume de maximă protecție pentru combaterea
COVID-19 necesare conform necesitaților IMSP-urilor
pentru anul 2020

CONTESTAȚIE
/conform art. 82, 83 al Legii nr. 131/2015/

Prin prezenta, „Portavita” SRL, în temeiul art. 82, 83, al Legii nr. 131 din 03.07.2017 privind
achizițiile publice (în continuare – „Legea nr. 131/2015”),

S O L I C I T:

1. Admiterea integrală a prezentei Contestații;


2. Suspendarea efectelor deciziei Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate
în Sănătate adoptate prin scrisoarea de informare nr. Rg02-2527 din 4
septembrie 2020 până la emiterea deciziei ANSC;

1
ANTET PORTAVITA SRL
3. Anularea deciziei Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
adoptate prin scrisoarea de informare nr. Rg02-2527 din 4 septembrie 2020,
până la emiterea deciziei ANSC;
4. Descalificarea ofertantului câștigător în cadrul licitației publice organizate de
către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate;
5. Obligarea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate să
reevalueze ofertele depuse de către ofertanți în cadrul procedurii de achiziție
publică luând în considerare constatările ANSC.

Întemeiem solicită rile pe urmă toarele circumstanțe de fapt și de drept, după cum urmează :

ÎN FAPT:

1.1. Prin anunțul de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice la data de 11.08.2020,
(în continuare – „Anunț de Participare”), Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în
Să nă tate (în continuare – „CAPCS” sau „Autoritatea Contractantă”) a demarat procedura
de achiziție publică prin licitația publică LP nr. 20/00139 privind ”Achiziționarea
Costumelor de Maximă protecție, ochelari și viziere pentru combaterea COVID-19 necesare
conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2020” (în continuare – „Licitație Publică”).

1.2. Prin scrisoarea de informare nr. Rg02-2460 din 25.08.2020, CAPCS a anunțat operatorii
economici despre operarea modifică rilor la nivelul cantită ților. Astfel, conform Anunțului
de Participare modificat, obiectul achiziției constituie: lotul 1 - ochelari de protecție, lotul 2
- ecran de protecție și lotul 3 - costume de maximă protecție.

1.3. Potrivit anunțului, la pct. 8 al Specifică rii tehnice depline solicitate, Autoritatea
Contractantă a solicitat pentru lotul 3 drept cerință : Combinezonul trebuie să asigure
protecție conform EN 14126, ISO 16604, să fie impermeabil la apă și lichide organice
(inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la
penetrare cu sânge și fluide corporale utilizând metoda ISO 16603.

1.4. La data de 4 septembrie 2020, Licitația Publică a fost finalizată prin emiterea scrisorii de
informare (în continuare – „Decizie”) prin care s-a constatat că , drept învingă tor pentru
lotul 3 al respectivei proceduri a fost determinat ”Tetis International Co” SRL, contractul de
achiziție urmâ nd a fi încheiat cu respectivul ofertant câ știgă tor.

1.5. Consideră m că , în cadrul Licitației Publice, autoritatea contractantă a comis o serie de


încă lcă ri care conduc la invalidarea concluziilor acesteia și respectiv, au drept efect
ilegalitatea Deciziei adoptate. De asemenea, decizia emisă se supune criticii privitor la
desemnarea câ știgă torului, or oferta prezentată de că tre ”Tetis International Co” SRL, nu
poate fi acceptată din considerentul că nu ar corespunde documentației de atribuire
specificate.

Neconformarea ofertantului câștigător cu cerința 8 a specificării tehnice, standardelor de


referință

1.6. Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea 131/2015, ofertantul are obligația de a elabora oferta în
conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

1.7. Conform pct. 8 al Specifică rii tehnice depline solicitate, Standarde de referință a Anunțului
de Participare, pentru lotul 3 a fost stabilit cerința conform că reia combinezonul trebuie să
asigure protecție conform EN 14126, ISO 16604, să fie impermeabil la apă și lichide
organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure
protecție la penetrare cu sâ nge și fluide corporale utilizâ nd metoda ISO 16603.

2
ANTET PORTAVITA SRL

1.8. Analizâ nd documentele justificative ale ofertantului câ știgă tor se atestă că, acesta nu
probează corespunderea costumelor cu criteriile stabilite în p. 8 al specifică rii tehnice
depline și standardelor de referință a Anunțului de Participare. Or, Avizul sanitar eliberat
de ANSP nu evaluează corespunderea costumelor în conformitate cu standardul EN 14126
în general și ISO 16604 și ISO 16603 în particular. Pe de altă parte, din Avizul subscris nu
este clar din ce material sunt confecționate combinezoanele, respectiv care este densitatea
acestuia și dacă bunurile ofertate corespund atâ t cu specificațiile tehnice solicitate câ t și cu
legislația sanitară , or potrivit art. 2 din Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind
supravegherea de stat a să nă tă ții publice, avizul sanitar este actul eliberat în condițiile legii
de către autoritatea competentă pentru supravegherea sănătății publice, prin care se
confirmă corespunderea sau necorespunderea proceselor, serviciilor sau produselor cu
legislația sanitară. În acest sens, se atestă vădit o necorespundere cu specificațiile
tehnice solicitate de Autoritatea Contractantă, fapt ce încalcă prevederile legislației
în vigoare.

1.9. Conform specificațiilor tehnice (FDA 4.1.), întru confirmarea costumelor de maximă
protecție cu cerința menționată mai sus, ”Portavita” SRL a anexat CE, ISO, aviz sanitar,
specificația de fabricație, SM EN 14325:2018, SM SR EN 340:2010, SM EN 16605+A1:2012,
SR EN 14126, SM SR 15223, în timp ce ofertantul câ știgă tor a anexat doar Avizul sanitar
emis de că tre ANSP.

Oferta anormal de scăzută a ofertantului câștigător

1.10. Conform informației Formularului Ofertei (F 3.1), în tabelul de mai jos prezentă m
comparativ oferta financiară depusă de că tre ”Tetis International Co” SRL și ”Portavita”
SRL.

Tetis International Co SRL CRITERIU Portavita SRL

22,320,940.8000 MDL suma totală a ofertei fă ră TVA 31,103,960 MDL

26,785,128.9600 MDL suma totală a ofertei cu TVA 37,324,752 MDL

72.4800 MDL preț unitar fă ră TVA 101 MDL

86.9760 MDL preț unitar cu TVA 121.2 MDL

1.11. Conform art. 70, alin. (1) și (3) al Legii nr. 131/2015 “Ofertă anormal de scăzută poate fi
oferta de vânzare a bunurilor, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor la un
preț semnificativ mai scăzut în comparație cu ofertele altor ofertanți sau în raport cu
bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate, executate sau prestate în
situația în care ofertantul nu reușește să demonstreze accesul său la o tehnologie specială
sau la condiții de piață mai avantajoase care i-ar permite să ofere un asemenea preț scăzut al
ofertei.” (3) Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic
posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un preţ
aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat,

3
ANTET PORTAVITA SRL
autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o
decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu
privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.

1.12. Astfel, constată m că în raport cu bunurile care urmează a fi achiziționate prețul propus
de ofertantul câ știgă tor este anormal de scă zut, mai ales în contextul în care costumele de
protecție trebuie să corespundă standardului EN 14126 în general, și ISO 16604, ISO
16603 în particular.

1.13. Întru argumentarea ofertei anormal de scă zute, prezentă m calculul formă rii prețului
pentru costumele de maximă protecție, luâ ndu-se în considerare criteriile de calitate care
urmează să le îndeplinească.

1.14. Mai mult decâ t atâ t, oferta depusă de că tre Tetis International Co SRL este anormal de
scă zută și alogică pentru ofertant din puncte de vedere economic, cu atâ t mai mult cu câ t
producă torul costumelor este o companie terță – Arbutic SRL.

Lipsa capacității tehnice a producătorului costumelor

1.15. Conform art. 18, lit. d) al Legii nr. 131, „Autoritatea contractantă va aplica criterii
proporționale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la:
d) capacitatea tehnică și/sau profesională.”

1.16. Sub acest aspect, analizâ nd informațiile publice disponibile constată m că, compania
producă toare – Arbutic SRL indicată de că tre Tetis International Co SRL, din anul 2018 are
un numă r total de angajați de 16 persoane. Dat fiind numă rul de angajați ai Arbutic SRL,
această are o capacitate de producție limitată zilnic la un maxim de 500 de costume.
Respectiv, printr-un simplu calcul matematic constată m că , pentru confecționarea celor
307,960 costume, producă torului i-ar trebuie 615 zile pentru a putea confecționa numă rul
de unită ți stabilit de autoritatea contractantă . Acest fapt fiind în contextul în care achiziția
costumelor respective are loc pentru a suplini necesită țile IMSP-urilor pentru anul 2020.
Chiar dacă prin absurd am admite că , Tetis International Co SRL va ră mâ ne ofertantul
câ știgă tor, constată m că numă rul de zile ră mase din anul 2020 începâ nd cu expirarea
termenului de așteptate pentru semnarea contractului de achiziții publice, i.e. 09.09.2020,
este de 114 zile totale. La o capacitate maximă de 500 de costume pe zi, chiar dacă am
presupune că , producă torul ar lucra fă ră zile de odihnă , acesta ar putea produce doar
57,000 de costume.

1.17. Mai mult decâ t atâ t, conform Anunțului de Participare, termenul de


livrare/prestare/executare solicitat este de 20 de zile de la solicitarea în scris a
beneficiarului. Prin beneficiar se are în vedere instituția medico-sanitară care va beneficia
de respectivele costume. Astfel, în termenul de livrare 20 de zile, producă torul ar putea
livra doar un maxim de 10,000 de costume.

1.18. Raportâ nd respectivele cifre la lista de distribuire publicate de că tre CAPCS, constată m
că producă torul va fi în imposibilitate să livreze costumele în termen pentru cel puțin 5
instituții medico-sanitare, și anume pentru CNAMUP - 126,000 de costume, IMU - 20,000
de costume, SCM Bă lți – 20,000 de costume, SCMSPSM – 20,000 de costume, SCR Timofei
Moșneaga – 46,000 costume.

1.19. Chiar și pentru ceilalți beneficiari, livrarea costumelor în termenul stabilit ar fi posibilă
doar cu condiția ca comenzile să nu fie concomitente.

4
ANTET PORTAVITA SRL
1.20. Pe de altă parte menționă m că , deși oferta a fost inițiată pentru anul 2020, totuși se
atestă imposibilitatea conformă rii în termenul indicat, avâ nd în vedere că piața Chinei nu a
fost analizată , iar termenul de livrare ar fi minim 46 zile. În acest sens, s-ar încă lca cerințele
pentru executarea corespunză toare și bună credință a eventualului contract de achiziție
publică.

ÎN DREPT:

1.21. Conform art. 6, lit. a), b), c), h) al Legii nr. 131/2015 „Reglementarea relațiilor privind
achizițiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: a) utilizarea eficientă a
banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante; b) transparența
achizițiilor publice; c) asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în
domeniul achizițiilor publice, [...], h) tratament egal, imparțialitatea, nediscriminare în
privința tuturor ofertanților și operatorilor economici.”

1.22. Art. 15, alin. (2), lit. b) a Legii nr. 131/2015 prevede că „Autoritatea contractantă, prin
intermediul grupului de lucru sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul
achizițiilor publice, este obligată să asigure obiectivitatea și imparțialitatea în cadrul
procedurilor de achiziție publică.”

1.23. Art. 69 alin. (2), (6) din Legea nr. 131/2015, ”Autoritatea contractantă stabileşte
oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi
în documentaţia de atribuire.” Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:
a) ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi selecţie; b) oferta nu corespunde
cerinţelor expuse în documentaţia de atribuire; c) oferta financiară nu are un preţ fixat; d)
oferta este anormal de scă zută potrivit art.70”.

1.24. Din perspectiva argumentelor invocate și a prevederilor legale și cele ale Documentației
de Atribuire, Decizia contestată este vă dit ilegală .

1.25. Conform art. 86, alin. (3) a Legii nr. 131/2015, „Agenţia Naţională pentru Soluţionarea
Contestaţiilor examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi
poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea
contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea
actelor ce afectează procedura de atribuire.”

1.26. Astfel, în contextul încă lcă rilor comise de că tre autoritatea contractantă în cadrul
procedurii de evaluare a ofertelor și în conformitate cu art. 86, alin. (3) citat mai sus, ANSC
urmează să anuleze integral Decizia contestată , dispunâ nd ca autoritatea contractantă
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Să nă tate să efectueze o nouă evaluare a
ofertelor depuse, componentele ofertei urmâ nd a fi evaluate conform situației din data de
2 septembrie 2020.

1.27. Totodată , în conformitate cu prevederile 85, alin. 13 al Legii nr. 131/2015, „În cazuri
temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Agenţia Naţională pentru
Soluţionarea Contestaţiilor, pînă la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, prin
decizie, în termen de 3 zile, inclusiv la cererea părţii interesate, suspendarea procedurii de
achiziţie publică, motiv pentru care Contestatarul a formulat acest capă t de cerere.

1.28. Drept urmare a celor expuse mai sus, consideră m că prezenta Contestație este una
întemeiată atâ t din punct de vedere faptic, câ t și legal și urmează a fi admisă.

5
ANTET PORTAVITA SRL
Anexe:
7 septembrie 2019

_________________________
Lilia RANOGAEȚ
”Portavita” SRL