Sunteți pe pagina 1din 10

Anexă

la ordinul Ministerului Sănătăţii,


Muncii și Protecției Sociale
nr. 1289 din 12.11.2018

REGULAMENT
cu privire la procedura de evaluare şi acreditare în sănătate

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la procedura de evaluare și acreditare în sănătate (în


continuare Regulament) stabileşte procedura de evaluare şi acreditare a Prestatorilor
de servicii medicale și farmaceutice din Republica Moldova.
2. Regulamentul este elaborat în temeiul Legii nr. 552 din 18.10.2001 privind
evaluarea şi acreditarea în sănătate, cu modificările și completările ulterioare, Legii
ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995 cu modificările și completările ulterioare,
Hotărîrii Guvernului RM nr. 1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (în continuare Agenție),
Hotărîrii Guvernului nr.1108 din 20.08.2002 ,,Cu privire la aprobarea taxelor pentru
evaluarea şi acreditarea instituțiilor medico-sanitare şi farmaceutice”, cu modificările
şi completările ulterioare, altor acte legislative şi normative din domeniul sănătăţii.
3. Acreditarea în sănătate - este o procedură prin care autoritatea responsabilă
de evaluare și acreditare în sănătate recunoaște, în mod oficial, că un Prestator de
servicii medicale/farmaceutice, personalul acesteia sunt competente să execute
activitățile specifice profilului ei în conformitate cu standardele și prevederile legilor
din domeniul medicinii și farmaciei.
4. Această recunoaştere rezultă din faptul, că Prestatorul aduce dovezi de
corespundere cu un anumit număr de exigenţe stabilite anterior (standarde, indicatori
ai calităţii, norme în vigoare etc.) şi se supune evaluării de către un grup de
profesionişti selectaţi din exteriorul autorității de acreditare (experți-evaluatori), care
determină nivelul de corespundere a activității Prestatorului cu standardele de
evaluare şi acreditare, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și
Protecției Sociale.
5. Acreditarea prevede promovarea ameliorării continue a calităţi serviciilor
prestate de către Prestatorul de servicii medicale/farmaceutice şi asigurarea condiţiilor
de securitate, de calitate a îngrijirilor şi tratamentului acordat pacienţilor.
6. Evaluarea - este etapa centrală a procedurii de acreditare, efectuată de către
autoritatea responsabilă de evaluare și acreditare în domeniul sănătății, care prevede
aprecierea corespunderii activității Prestatorului de servicii medicale/farmaceutice
standardelor din domeniul respectiv.

7. Evaluarea curenta - o evaluare anuală independentă și sistematică asupra


activității Prestatorilor de servicii medicale/farmaceutice în vederea determinării
corespunderii serviciilor prestate de către acestea cadrului legislativ și normativ din
domeniul sănătății si farmaceuticii.
8. Expert - evaluator în domeniul evaluării și acreditării sănătate - persoana
fizică, selectată și promovată pe bază de merit, cu competență în domeniu și
integritate profesională, abilități de comunicare.

9. Registrul experților-evaluatori - modalitatea de evidenţă a experților-


evaluatori din domeniul evaluării și acreditării în sănătate, selectați pe domenii de
activitate şi recunoscuţi de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale,
conform criteriilor stabilite de prezentul Regulament.

10.Standardele de evaluare şi acreditare - reprezintă un ansamblu de prevederi


ale actelor legislative şi normative din domeniul sănătăţii şi alte domenii, care
reglementează activitatea Prestatorilor de servicii medicale/farmaceutice şi
influenţează calitatea serviciilor medicale şi farmaceutice.

11. Standardele sunt elaborate pentru toate tipurile de asistenţă medicală


(asistenţă medicală urgentă prespitalicească, asistenţă medicală primară, asistenţă
medicală specializată de ambulatoriu, inclusiv stomatologică, asistenţă medicală
spitalicească, îngrijiri medicale la domiciliu, etc.) şi farmaceutică.

12. Standardele sunt grupate pe capitole, care includ toate domeniile din
activitatea unui Prestator de servicii medicale/farmaceutice: drepturile pacienţilor,
practici instituţionale, baza tehnico-materială şi mediul instituţiei, managementul
resurselor umane, managementul întocmirii actului medical etc.

13.Certificatul de acreditare - document, eliberat in conformitate cu regulile in


vigoare ale sistemului național de evaluare si acreditare Prestatorilor de servicii
medicale/farmaceutice, care indica gradul lor suficient de conformitate prevederilor
legilor din domeniul sănătății si farmaceuticii.

Capitolul II
ORGANIZAREA PROCEDURII DE EVALUARE
ȘI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE

14. Evaluarea şi acreditarea în sănătate în Republica Moldova este o procedură


obligatorie și se aplică tuturor Prestatorilor de servicii medicale/farmaceutice,
indiferent de tipul de proprietate, formă juridică de organizare şi subordonare
administrativă.
15. Autoritatea responsabila de evaluarea si acreditarea in sănătate este Agenția
Naționala pentru Sănătate Publica, care realizează procedura prin intermediul
Direcției autorizare și acreditare în sănătate (în continuare - DAAS).
16. Angajarea în procedura de evaluare şi acreditare se organizează conform
orarelor anuale aprobate de către conducerea Ministerului Sănătăţii, Muncii si
Protecției Sociale.
17.Orarul anual de evaluare în scop de acreditare a Prestatorilor de servicii
medicale/farmaceutice este publicat pe paginile web ale Ministerului Sănătăţii,
Muncii si Protecției Sociale și Agenției.
18.La solicitarea Prestatorilor, inițierea procedurii de evaluare si acreditare în
afara orarului va fi organizata in dependenta de capacitatea funcționala a Direcției
Autorizare si acreditare în sănătate.
19.Evaluarea în scop de acreditare a Prestatorilor de servicii
medicale/farmaceutice se realizează de către experții-evaluatori, selectați conform
criteriilor stabilite de prezentul Regulament în baza propunerilor Comisiilor de
specialitate de profil ale Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecției Sociale,
conducătorilor instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice în care activează, etc.
20.Criteriile de selectare a experților-evaluatori din domeniul evaluării și
acreditării în sănătate:
1) sunt profesionişti în diferite domenii ale medicinii şi farmaceuticii cu titluri
şi grade ştiinţifice, categorii superioare de calificare;
2) dispun de stagiu de cel puţin 10 ani de activitate în domeniu;
3) posedă cunoștințe cu privire la legislația în domeniul evaluării și acreditării
în sănătate
4) sunt incoruptibili;
5) posedă cunoștințe și deprinderi de tehnoredactare computerizată (elaborarea
documentelor în format WORD).
21.Prestatorii de servicii medicale/farmaceutice, de stat sau privați, sunt supuși
evaluării și acreditării o dată la 5 ani.
22.Procedura de evaluare şi acreditare include patru etape:
1) Inițierea procedurii de acreditare.
2) Autoevaluarea.
3) Constituirea și aprobarea echipei de experți și evaluarea instituției
propriu zise.
4) Adoptarea deciziei cu privire la rezultatele evaluării și informarea
instituției/întreprinderii.
1) Iniţierea procedurii de evaluare şi acreditare
23.Instituţia se angajează în procedura de evaluare şi acreditare în baza cererii
pe suport de hârtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic
de solicitare a actelor permisive, depuse la Agenție.

24. Se încheie un contract de prestare a serviciilor de evaluare și acreditare între


ambele părţi, în două exemplare, unul dintre care, după semnare şi înregistrare, se
restituie solicitantului.
25.La iniţierea procedurii de evaluare şi acreditare instituţia prezintă următoare
acte:
a) regulamentul de organizare și funcționare, aprobat în modul stabilit;
b) organigrama
c) licenţa de activitate (pentru întreprinderile farmaceutice).
26. În cazurile când Prestatorii de servicii medicale/farmaceutice acreditați
solicită procedura de evaluare și acreditare a filialelor sau a unor genuri noi de
activitate, decizia privind inițierea procedurii este luată în baza Regulamentelor de
organizare și funcționare, aprobate prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale sau Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, după caz.
27.În dependenţă de structura organizatorică, Prestatorului i se eliberează
chestionarul de autoevaluare, standardele de evaluare şi acreditare cu anexele
respective, indicatorii calităţii şi contul-factură pentru efectuarea plății pentru
serviciile de evaluare și acreditare, conform tarifelor aprobate.
2) Autoevaluarea

28. Etapa de autoevaluare include perioada de la iniţierea procedurii (depunerii


cererii şi recepționarea materialelor pentru autoevaluare) până la începerea vizitei
de evaluare în scop de acreditare.
29. Perioada de autoevaluare durează 10 zile, timp în care Prestatorul se
autoevaluează în conformitate cu standardele recepționate, iar colaboratorii DAAS
acordă suport consultativ-metodic persoanelor desemnate responsabile de procedura
de evaluare şi acreditare, în vederea pregătirii dosarului de acreditare.
30.La finele perioadei de autoevaluare, instituţia prezintă DAAS dosarul cu
documentele solicitate - documente care atestă legalitatea funcţionării Prestatorului,
reglementări interne privind desfăşurarea activităţilor cu impact major asupra
siguranţei pacienţilor şi angajaţilor, organigrama Prestatorului, standardelor de
evaluare şi acreditare, indicatorilor calităţii serviciilor prestate şi dovada achitării
taxei de acreditare.
3) Constituirea și aprobarea echipei de experţi-evaluatori şi evaluarea instituţiei
31.În dependenţă de structura organizatorică a Prestatorului solicitant, printr-un
ordin al Agenției, este constituită şi aprobată componenţa nominală a echipei de
experţi-evaluatori.
32.Experţi-evaluatori sunt selectați din Registrul experților-evaluatori, conform
domeniilor supuse evaluării.
33.Nu se admite participarea în calitate de experţi-evaluatori a persoanelor
angajate în instituția supusă evaluării sau aflate în conflict de interese cu Prestatorul
evaluat.
34. Numărul de experți incluși în echipa de evaluare depinde de complexitatea
Prestatorului de servicii medicale/farmaceutice solicitant (număr de subdiviziuni,
servicii, profiluri, etc.)
35.Doi dintre membrii echipei sunt desemnați preşedinte şi respectiv secretar.
În cazul participării în procedura de evaluare a 1-2 experţi, nu se desemnează
preşedinte şi nici secretar, ambii prezintă rapoartele personale de evaluare.

36.Vizita de evaluare a Prestatorului include următoarele activităţi principale:


1) şedinţa de deschidere, cu participarea reprezentanţilor administrației
Prestatorului, în scopul prezentării experților-evaluatori și stabilirii obiectivelor
specifice care le-au revenit fiecăruia din ei în cadrul echipei de evaluare și stabilirii
detaliate a modului de desfăşurare a vizitei;
2) evaluarea propriu - zisă a instituției;
3) şedinţa de informare finală, cu participarea personalului Prestatorului
evaluat, în scopul prezentării de către experții-evaluatori și reprezentanții ANSP, a
concluziilor preliminare ale vizitei de evaluare şi a recomandărilor de îmbunătățire a
activității Prestatorului.
37. Durata vizitei de evaluare depinde de capacitatea Prestatorului supus
evaluării și durează cel puțin de 2 zile, timp în care se efectuează evaluarea serviciilor
clinice, paraclinice şi farmaceutice, se examinează documentaţia internă a instituţiei,
etc.
38.Metodologia de apreciere a respectării standardelor de evaluare și acreditare
se bazează pe analiza la moment şi cea retrospectivă, prin utilizarea tehnicilor şi
aplicarea instrumentelor de colectare a datelor şi prin aprecierea proceselor care au loc
în cadrul Prestatorului supus evaluării.
39.În cadrul analizei retrospective se selectează aleatoriu documentele medicale
din perioadele critice ale anului (de exemplu, pentru pediatrie se vor alege internările
din timpul iernii, primăverii).
40.În cadrul analizei de moment se aplică diferite metode de colectare a
informaţiilor:
1) observarea directă - constatarea la faţa locului a respectării unor cerinţe
predefinite sau a modului de derulare a unei activităţi, fără ca aceasta să fie perturbată
de către experții-evaluatori;
2) interviul, de preferinţă, standardizat al pacientului şi personalului, care
urmăreşte colectarea de date prin discuţia directă cu interlocutorul, în timpul vizitei
propriu-zise;
3)simularea unor procese pentru identificarea riscurilor clinice și altor riscuri
pentru pacienți și personal;
4)analiza documentelor furnizate de către instituție, consultarea fişelor medicale
şi ale altor documente şi înregistrări medicale;
5)focus-grupul - tehnică de cercetare a calităţii, prin care membrii unui grup de
persoane format din reprezentanţi ai instituției şi membrii echipei de evaluare, într-un
timp limitat, îşi exprimă opiniile referitoare la subiectele puse în discuţie;
6) validarea datelor colectate constă în verificarea acestora de către echipa de
evaluare, prin examinare, recalculare, comparaţie şi punere de acord pentru
confirmarea realităţii datelor colectate.
41.Pregătirea raportului de evaluare începe în timpul vizitei de evaluare,
fiecărui expert-evaluator revenindu-i obligaţia de a nota în raport propriile concluzii
intermediare, recomandările pentru ameliorarea situaţiei, cât şi a domeniilor de
excelenţă. Rapoarte elaborate sunt prezentate secretarului echipei de experți sau
colaboratorilor DAAS, după caz.
42.Preşedintele/secretarul echipei de experţi/expertul poartă responsabilitate
pentru veridicitatea raportului elaborat.

43.Preşedintele şi secretarul echipei de experţi/expertul elaborează raportul


final de evaluare a instituţiei cu recomandările respective, îl semnează şi-l prezintă
pentru verificare Direcției Autorizare și Acreditare în Sănătate. După verificare
raportul final este prezentat în ședința direcției pentru adoptarea deciziei respective.
44.Modalitatea de apreciere a rezultatelor.

45.Criteriile standardelor de evaluare și acreditare se apreciază după o scară de


gradare de la 0 până la 5 puncte maximum, în dependenţă de semnificaţia lor (ca
exemplu: standardele ce ţin de respectarea regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic,
calitatea serviciilor prestate etc. se apreciază până la 5 puncte maximum, pe când cele
ce ţin de practici instituţionale, etc. până la 2 puncte):
1) Corespunderea criteriului mai mult de 95% se apreciază cu 5 puncte.
2) Corespunderea criteriului de la 90% până la 95% se apreciază cu 4 puncte.
3) Corespunderea criteriului de la 85% până la 90% se apreciază cu 3 puncte.
4) Corespunderea criteriului de la 80% până la 85% se apreciază cu 2 puncte.
5) Corespunderea criteriului de la 75 până la 80% se apreciază cu 1 punct.
6) Corespunderea criteriului mai puţin de 75% se apreciază cu 0 puncte.
În unele cazuri, la evaluarea criteriilor standardelor de acreditare, poate fi
folosită aprecierea ,,ne aplicabil”, atunci când instituţia nu prestează servicii de acest
gen, etc. În astfel de cazuri, numărul de puncte posibile de acumulat nu se iau în
calcul.
46. La sfârşitul evaluării fiecărui standard (capitol), se determină valorile
absolute prin sumarea punctelor posibile de acumulat și punctelor acumulate pentru
fiecare criteriu.
47. Analogic se determină și rezultatul final al evaluării unei instituții prin
sumarea tuturor punctelor capitolelor evaluate și raportarea sumei punctelor
acumulate la suma punctelor posibile de acumulat înmulțit cu 100, fiind determinată
valoarea relativă.
48.Această modalitate de apreciere este folosită şi în cazul evaluării separate a
secţiilor, serviciilor, cabinetelor etc. din cadrul Prestatorului evaluat.

3) Adoptarea deciziei cu privire la rezultatele evaluării și informarea


Prestatorului
49.Agenția informează Prestatorul despre rezultatele evaluării într-un termen de
până la 7 zile de la data finalizării evaluării.
50. Urmare a evaluării Prestatorului, Agenția adoptă următoarele tipuri de
decizii:
1) Prestatorul este acreditat - în cazul corespunderii activităţii cu standardele
din domeniu în mai mult de 90%.
Acreditarea Prestatorului poate fi însoţită de unele recomandări în vederea
remedierii neconformităților neesențiale constatate în urma evaluării. Prestatorul
implementează măsurile preconizate şi asigură realizarea recomandărilor formulate de
către echipa de experţi, în scopul ajustării la cerințele standardelor de acreditare din
domeniu.
Certificatul de acreditare se eliberează din data adoptării deciziei despre
acreditare.
Anexă la certificatul de acreditare serveşte scrisoarea de însoţire care este parte
integrantă a acestuia și conţine informaţia despre: experţii participanţi la evaluare,
decizia Agenției despre genurile de activitate (serviciile, secţiile, etc.) acreditate,
recomandările înaintate, precum şi lista filialelor şi subdiviziunilor separate ale
titularului.
În cazul acreditării suplimentare a filialelor/genurilor de activitate, se eliberează
numai anexă la scrisoarea de însoțire a certificatului de acreditare valabil al
instituției/întreprinderii în cauză.
Prestatorul poate fi acreditat parțial, fără unele secţii clinice şi servicii, cu
excepţia celor de utilitate comună: laborator, farmacie, transfuzia sângelui și
componentelor sale, sterilizare, spălătorie, bloc alimentar.
Prestatorul poate fi acreditat și în cazul în care unele servicii sunt externalizate
sau contractate cu alte Prestatori care activează conform cerințelor în legale.
2) Prestatorul este acreditat condiţionat (cu rezerve majore) pe un termen de
până la 6 luni, fără eliberarea Certificatului de acreditare pentru această perioadă - în
cazul corespunderii activităţii cu standardele din domeniu de la 75 până la 90%.
Prestatorul este informat despre decizia Agenției printr-o scrisoare informativă
cu enumerarea tuturor neconformităţilor constatate, care necesită a fi remediate.
Prestatorul poate solicita reevaluarea și până la expirarea termenului de 6 luni,
după depunerea unei scrisori în adresa Agenției privind măsurile întreprinse. La vizita
de reevaluare, în cazul remedierii neconformităţilor, se eliberează Certificatul de
Acreditare valabil din data adoptării deciziei de acreditare condiţionată și scrisoarea
de însoţire a acestuia. Pentru evaluarea repetată prestatorul achită taxa de 5% din
valoarea taxei de evaluare inițială.
3) Prestatorul este neacreditat - în cazul corespunderii activităţii cu standardele
din domeniu în mai puţin de 75%. Prestatorul nu asigură integral condiţiile de
securitate, calitate a îngrijirilor şi tratamentului pentru pacienţi.
Prestatorul este informat despre decizia Agenției printr-o scrisoare informativă
cu indicarea tuturor neconformităţilor identificate.
Prestatorul neacreditat poate depune o nouă cerere de evaluare numai la
înlăturarea neconformităților identificate și ajustarea activității la cerințele
standardelor de evaluare și acreditare din domeniu.

51.Contestarea rezultatelor evaluării instituției .


Prestatorul poate contesta decizia privind rezultatele evaluării într-un termen de
5 zile lucrătoare din momentul comunicării rezultatelor prin adresarea unei scrisori
oficiale în adresa Agenției, cu motivarea contestării.
În cazul în care litigiul nu este soluţionat de Agenție, decizia poate fi atacată în
instanţa de judecată, în conformitate cu legislația în vigoare.
52.Prestatorul nou-înființat solicită evaluarea și acreditarea până la începerea
prestării serviciilor medicale și se supune procedurii simplificate de acreditare
conform unor Standarde minimale de evaluare și acreditare pentru prestatorii nou-
înființați.
53. În cazul corespunderii activității cu Standarde minimale de evaluare și
acreditare pentru prestatorii nou-înființați, prestatorul se acreditează condiționat, pe
un termen de 6 luni, fără eliberarea certificatului de acreditare.
54. La expirarea termenului de 6 luni, prestatorul inițiază procedura de evaluare
completă conform Standardelor de bază de evaluare și acreditare în domeniu, cu
achitarea taxei integrale de evaluare. După evaluarea repetată a prestatorului se adoptă
decizia privind acreditarea sau neacreditarea acestuia.
55. Prestatorul trebuie să dispună de încăperi ce corespund condițiilor de igienă
stabilite de Regulamentul sanitar aprobat de Guvern și să respecte normativele
minime de personal și de dotare aprobate de MSMPS.

56.Prestatorilor care continuă activitatea în aceleași condiții pentru care a fost


efectuată anterior evaluarea și acreditarea, dar își schimbă denumirea sau își modifică
alte date reflectate în certificatul de acreditare sau în scrisoarea de însoțire a acestuia,
li se va aplica procedura de reperfectare a certificatului în condițiile Legii nr.552/2001
privind evaluarea și acreditarea în sănătate.

57.Prestatorul acreditat este supus anual evaluării curente pe parcursul


întregului termen de acreditare în scopul monitorizării remedierii neconformităților
constatate, precum și a menținerii conformității pe baza cărora Prestatorul a fost
acreditat.
58. Agenția publică pe pagina sa web oficială și pe pagina web oficială a
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale listele Prestatorilor evaluați și
acreditați, precum și a celor neacreditați.

Capitolul III.
ELIBERAREA, SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA
CERTIFICATULUI DE ACREDITARE

59.Eliberarea certificatului de acreditare se efectuează în temeiul deciziei


Agenției pe termen de 5 ani.
60. Cu cel puțin 45 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de
valabilitate a certificatului de acreditare, Prestatorul inițiază o nouă procedură de
evaluare și acreditare prin depunerea unei cereri în adresa Agenției.
61.In cazul adresării Prestatorul după expirarea termenului de valabilitate a
certificatului de acreditare, pe perioada de autoevaluare/evaluare si până la adoptarea
deciziei de către Agenție, solicitantul își desfășoară activitatea pe proprie răspundere.
62.Suspendarea certificatului de acreditare se efectuează în baza deciziei
Agenției, care se emite în temeiul raportului de evaluare curentă anuală, în cazul
neîndeplinirii condiţiilor şi propunerilor înaintate în rezultatul acreditării sau evaluării
curente anuale.
63.Suspendarea este precedată de transmiterea unui avertisment în formă scrisă
conducerii instituției/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice și i se acordă
termen de 20 zile calendaristice pentru înlăturarea abaterilor. În cazul omiterii
înlăturării acestora, certificatul de acreditare se suspendă.
64.În urma înlăturării abaterilor, Prestatorul solicită anularea deciziei de
suspendare a certificatului de acreditare. Anularea deciziei de suspendare se
efectuează în temeiul raportului de evaluare curentă anuală, prin care se confirmă
corespunderea activității Prestatorului criteriilor și cerințelor de acreditare.
65.Drept temei pentru retragerea certificatului de acreditare servesc:
1) cererea deținătorului certificatului privind retragerea acestuia;
2) decizia de radiere a deținătorului certificatului din Nomenclatorul
Prestatorilor sau din Registru de stat al persoanelor juridice și Registrul
întreprinzătorilor individuali;
3) depistarea unor date neveridice în documentele prezentate Agenției;
4) omiterea înlăturării, în termenul stabilit de lege, a circumstanțelor care au
condus la suspendarea certificatului de acreditare.
66. Eliberarea duplicatului certificatului de acreditare în cazul pierderii sau
deteriorării acestuia se efectuează timp de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii
de eliberare a duplicatului, cu achitarea taxei de 5% din valoarea taxei inițiale.
Duplicatul certificatului se considera eliberat prin aprobare tacita daca Agenția
nu notifica în scris solicitantul, în termenul prevăzut de prezentul alineat, despre
respingerea cererii de eliberare a duplicatului.
67.Termenul de valabilitate a duplicatului certificatului de acreditare nu poate
depăși termenul indicat in actul pierdut sau deteriorat.
68. In perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului, deținătorul își
poate desfășura activitatea în baza unei declarații pe propria răspundere, depusa la
Agenție odată cu cererea de eliberare a duplicatului.
69. Reperfectarea certificatului de acreditare sau scrisorii de însoțire care este
parte integrantă a acestuia, are loc în cazul schimbării denumirii deținătorului, adresei
de amplasare a Prestatorului/filialelor, modificării altor date reflectate în ele, fără
actualizarea cărora nu poate fi identificata legătura dintre certificat, scrisoarea de
însoțire, obiectul acestora și deținător.
70. La apariția temeiului pentru reperfectarea certificatului de acreditare,
deținătorul este obligat sa depună la Agenție, in termen de 10 zile lucrătoare, conform
procedurii stabilite de legislație, o cerere de reperfectare a certificatului de acreditare,
împreuna cu actul care necesita reperfectare și documentele ce confirma modificările
(sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioara a originalelor pentru
verificare).Concomitent, se achită taxa de 5% din valoarea taxei inițiale.
71.In termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a
certificatului de acreditare și a documentelor anexate la cerere, Agenția emite o
decizie privind reperfectarea certificatului și o comunica imediat solicitantului.
Certificatul de acreditare se considera eliberat prin aprobare tacita, daca Agenția nu
notifica in scris solicitantul, în termenul prevăzut de prezentul alineat, despre
respingerea cererii de eliberare a duplicatului.
72.Termenul de valabilitate a certificatului reperfectat sau a scrisorii de însoțire
nu poate depăși termenul de valabilitate indicat in certificatul sau scrisoarea de
însoțire care se reperfecteaza.
73.In perioada de examinare a cererii de reperfectare a certificatului,
deținătorul își poate desfășura activitatea în baza unei declarații pe propria răspundere,
depusă la Agenție odată cu cererea de reperfectare.

Capitolul IV.
DISPOZIȚII FINALE
74. Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia Agenției şi aprobat de
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
75.Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării sale de către
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.