Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

Programare orientată obiect

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Informatică Economică
1.4 Domeniul de studii Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Specializarea / Programul de
Informatică Economică
studii

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea
Programare orientată obiect
disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr. habil. Gheorghe Cosmin Silaghi
2.3 Titularul activităţilor de Lect.dr. Florina Covaci
seminar Asist.univ.drd.Zălhan Paula
2.5 2.6 Tipul de 2.7 Regimul
2.4 Anul de studii I I Continu Obl
Semestrul evaluare disciplinei
I V a

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de
56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
învăţământ
or
Distribuţia fondului de timp
e
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40
Tutoriat 4
Examinări 6
Alte activităţi................................... 0
3.7 Total ore studiu individual 94

3.8 Total ore pe semestru 150


3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Nu este cazul
4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


• Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele
5.1. de desfăşurare a mobile închise. Pentru prelegeri este nevoie de o sala de curs echipata cu
cursului videoproiector.
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator.
5.2. de desfăşurare a Laboratorul va fi echipat cu mediul de lucru Java incluzand JDK si unul sau
seminarului/laboratorulu mai multe editoare de cod sursa precum NetBeans sau Eclipse si conexiune la
i Internet.
La laborator, studentii vor realiza programele informatice din cadrul
laboratorului respectiv. Temele si laboratoarele finalizate se vor preda cel
tarziu la laboratorul urmator. Realizarea fiecarui laborator va fi notata, iar nota
obtinuta pe laboratoare va fi parte componenta a notei practice. Prezenta la
laboratoare este obligatorie

6. Competenţele specifice acumulate

Compe  Explicarea structurilor de date, a instrucţiunilor şi claselor de probleme pentru a


tenţe construi componente integrabile in sisteme software complexe
profesi
onale  Rezolvarea de probleme bine definite din economie prin aplicarea de proceduri
integrabile in sisteme software complexe
 Actualizarea limbajelor, tehnicilor si metodelor de programare, astfel incat
componentele software construite sa reflecte stadiul dezvoltarii IT&C
 Dezvoltarea activitatilor specifice ciclului de realizare software, urmarind aspectele
cantitative, calitative si de eficienta economica
 Elaborarea unui program de parcurgere a etapelor de dezvoltare a sistemului
informational / sistemului informatic din organizatie cu precizarea de sarcini, necesar de
resurse, costuri si durate.
Compe • Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice
tenţe rolului într-o echipă plurispecializată
transve • Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme
rsale reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general Cursul de Programare orientată obiect îşi propune sa familiarizeze studenţii cu
al disciplinei noţiunile principale legate de programarea obiectuală. Studenţii vor deprinde
principalele noţiuni necesare pentru învăţarea unui limbaj de programare
obiectual. Aici includem considerente legate de structura şi componentele unui
limbaj de programare obiectual, modul de obţinere a unui program executabil
dintr-un program sursă, tehnici de programare utilizate în conceperea eficientă
a programelor. Pentru exemplificarea acestor noţiuni, cursul va parcurge
paradigma obiectuală şi va concretiza noţiunile teoretice ale paradigmei prin
utilizarea limbajului Java. Alegerea paradigmei obiectuale ca şi ţintă de
exemplificare se datorează importanţei acestei paradigme în industria software.
Necesitatea învăţării limbajului Java provine din faptul ca aceasta tehnologie
reprezintă una din cerinţele fundamentale din industrie.
7.2 Obiectivele  deprinderea conceptelor legate de teoria limbajelor de programare
specifice obiectuale, incluzand aici metode formale si teoria compilatoarelor
 deprinderea de abilitati de analiza, design si dezvoltare de programe cu
metode obiectuale
 deprinderea de abilitati de programare obiectuala in Java

8. Conţinuturi
Metode de
8.1 Curs Observaţii
predare
Prelegere cu
1 saptamana
1. Mediul de lucru Java exemplificare
Prelegere cu
2 saptamani
2. Introducere in obiectualitate – concepte ale programarii obiectuale exemplificare
Prelegere cu
3. Reutilizarea claselor – compoziție si mostenire 1 saptamana
exemplificare
Prelegere cu
4. Clase abstracte. Interfete. Design patterni 1 saptamana
exemplificare
Prelegere cu
5. Clase interioare. Clase interioare anonime 2 saptamani
exemplificare
Prelegere cu
6. Tratarea exceptiilor in Java 1 saptamana
exemplificare
Prelegere cu
7. Colectii in Java. Genericitate. 1 saptamana
exemplificare
Prelegere cu
8. Sistemul de I/O in Java 1 saptamana
exemplificare
Prelegere cu
9. RTTI si Reflection 1 saptamana
exemplificare
Prelegere cu
10. Concurenta in Java – notiuni introductive 1 saptamana
exemplificare
Prelegere cu
11. Acces partajat la resurse. Realizarea excluderii mutuale. 1 saptamana
exemplificare
Prelegere cu
12. Cooperare intre threaduri. Programe de tip producator-consumator 1 saptamana
exemplificare
Bibliografie:
 Bruce Eckel, Thinking in Java, ed. 4-a, Prentice Hall, 2006
 Alfred AHO, Jeffrey ULLMAN, Principles of compilers design, Addison-Wesley, 1977
 Ioan SALOMIE, Tehnici de programare obiectuală, Ed. Albastră, 1996,

Metode de
8. 2 Seminar/laborator Observaţii
predare
1. Setarea mediului de lucru Java. Lucrul cu package-uri si Exercitii la
corespondenta cu structura de directoare. Primele programme Java laborator
2. Operatori Java. Aliasing. Exercitii la
laborator
3. Ordinea de initializare a obiectelor. Initializarea statica. Exercitii la
Initializarea non-statica. Initializarea sirurilor de obiecte laborator
4. Reutilizarea codului. Compozitie. Mostenire. Construirea si Exercitii la
stergerea obiectelor la mostenire laborator
5. Upcast. Downcast. Exercitii la
laborator
6. Interfete. Clase interioare Design patternul Strategysi Factory Exercitii la
laborator
7. Closure si callback realizat cu clase interioare Exercitii la
laborator
8. Utilizarea containerelor. Iteratori Exercitii la
laborator
9. Exceptii Exercitii la
laborator
10. RTTI. Class. Instanceof Exercitii la
laborator
11. I/O in Java Exercitii la
laborator
12. Threaduri. Executors Exercitii la
laborator
13. Acces partajat la resurse. Synchornized. Tipuri de excludere Exercitii la
mutual laborator
14. Ciclul de viata a unui thread. Cooperare intre threaduri Exercitii la
laborator
Bibliografie:
 Bruce Eckel, Thinking in Java, ed. 4-a, Prentice Hall, 2006
 Alfred AHO, Jeffrey ULLMAN, Principles of compilers design, Addison-Wesley, 1977
 Ioan SALOMIE, Tehnici de programare obiectuală, Ed. Albastră, 1996

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

· Această disciplină este inclusă în acreditarea oferită de către Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA);
Programa analitica a fost stabilită prin discutii cu reprezentati ai companiilor locale, precum iQuest
Technologies, Endava Cluj, EBS, MSG Systems si altii.
10. Evaluare

10.2 Metode de 10.3 Pondere în


Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
evaluare nota finală
10.4 Curs Cunoasterea sistemului conceptual, a
metodelor si procedeelor utilizate in Examen scris in Nota de la curs are
limbaje de programare si in programarea sesiune, compus pondere de 50% in
obiectuala. din: nota finala
Capacitatea de utilizare adecvata a - Grile
metodelor si procedeelor prezentate in - Intrebari
curs deschise
- Problema.
10.5 Detinerea de abilitati practice de Evaluarea activitatii 30%
Seminar/laborato programare obiectuala in java de laborator si a
r Detinerea de abilitati practice legate de realizarii temelor
organizarea programelor Java, de
proiectare folosind concept obiectuale Examen practic in 70%
sesiune
Nota de la
laborator are
pondere de 50% in
nota finala
10.6 Standard minim de performanţă
 Constituirea unei colectii de proceduri eficiente care prin parametrizare si integrare sa conduca la
cresterea productivitatii
 Cunoasterea minimala a tehnicilor de programare, a modului de organizare a programelor informatice
 Scrierea de cod sursa sintactic corect
 Intelegerea codurilor sursa existente si capacitatea de a implementa schimbari cerute in aceste coduri
sursa
 Obtinerea notei 5 atat la evaluarea de la curs cat si la examenul practic din sesiune.

Data completării Titular de curs


2.04. 2019 Prof.dr. habil. Gheorghe Cosmin SILAGHI

Titular de seminar
Lect.dr. Florina Covaci
Asist.univ.drd. Zalhan Paula

Director de departament
Lect.dr. Cristian Bologa

Data avizării în departament 10.04.2020