Sunteți pe pagina 1din 10
ONVERSTATEA ALESANDRU IOAN CLEA" i Gh PERCLIBERTATEM AD VERITATESL Achat a Sewctul din 80. 06 8018 HERI SHE, Biroul Exeeutya Son a a vornbe a L ponies we mes STATUTUL STUDENTILOR iNMATRICULATI LA UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI 2018. & zy UNVERSTATEA ALEXANDRU IOAN CUZA" din Sh PFRTIRFRTATEM AD) VERITATE, Cuprins (Capt I. Dispsii generale Capital. Asccirea suelo (Captll IV. Obigaile sade. Capitola V. Dispos fina, UNVERSITATEA ALEUNDRUIDAN UIA" MUSL PER LIBERTATEM AD VERITATIS, Capitola 1. Dispozitt generale Art. 1. Prezentul Statut a fost elaborat im conformitate cu prevederile Legit Educatiei Nationale tr, 12011, Ordiaului MECTS nr. 366672012, cv modificirile 1 completiileulterioare, ale Cartel Universiare si caprinde drepturie gi oblige studenlorinmatrculai la Universitatea Alexindrs oan Cuza din si Art. 2. Studenji inmatriculai ta faculijile confesionale benefciand de dreprurile si abigaile stipulate fn prezental Statut daca acestea nu contravin dreptrilor si obligailor care decurg din ‘eglementrile eliborate In functe de specificul dogmatic i canonical fecaru cult Art. 3. Princpile care reglementeaz4 sctivitatea studenilr fn eadral comunitfi universitare sunt cele prevazute nara Universiti. Art. 4, (1) Caliatea de student, respectiv stadent-doctorand, se dobindegte prin admiteea la un program de stud universitare de icenf, masters, espectv,doctorat, ptsivit art. 142 alin. (7) fart 199, alin. 2) din Legea nr. 1/2011, eu modifica gi completiieulterioare, @) Drepturite § obligaile stdentului-doctorand sunt prevazute in Hotirirea Guvernuls ar. 6681/2011 prvind aprobarea Codului stuillor universitare de doctorat, cu modificrile gi complete ulterioare, (@) Contractele & scolarizare gi de std chelate Sate students universtate fn urma admiteriila un program de stud universitare nu se pot modifica impol aul universitar, Capitolul TL Asscierea studenflor Art. 5. (1) Stade se po asocia tn suuctur sau organizti studenfestipouvitprevedeilor ar. 203 alin (1) din Legea er. 1/2011, cu modificaile gi completirileulterioaze n formele previzute de lege, (2) Organicatilestudenjesti legal constitute au drept de acces in spuile universiare pertna a organiza proiecte penta studenfi sau penta a derula actviail interne, fra a incrfera cu active din cadrul programelor de studi i cu alte activttiprestabilite, eu aprobarea conduceri executive & ‘niversitii su, dupa eaz, a conducecifacultii icy respectarea regulamentelor interne (@) Universitatea coopereard cu organizaile studenjeg legal consitite gi se consutd eu aestea peatruaspectleprivind dezvoliarea comunitii academice, Art. 6. Asociatile studenjsti legal constitute elaboreses anual un raport privind respectarea prevederilor preentului Statu in Universitat, fn luna noiembrie @Feedru an, Raportul se depane la Departamental ,Servieli pentra Studenfi i Absolveati" (DSSA), In format fic sau electronic. ‘aportul se face public pand la sargitl fecdroi an ealendarstic pe site-ul universtii(sectanea ‘Asociai si Lig Student). In cazul contatri unor deficente, Universitatea aze bligaia dea face publice modalitile de soljionare a acestora Art. 7. (1) Studenfi sunt parteneri si Universiti si membsi at comuntiii universitare, avénd repturi gi obliga fn baza prncipillor enunjat la art. 118 din Legea nr.1/2011, eu modificaile 53 completirile ulterioare, conform prezentului Statut $i a tuturor regulamentelor, mefodologior §1 isportilor lege apicabile. (2) Activitatea stdenfior fn cadral comunitii universitare este reglementata de prinipileenunjate Jaa. 202 alin, () din Legea nr. 1/2011, cu molfcsile si completirieulterioare Art. & Informatile de interes general, inclusiv egulamente, metodologii, procedur, care pivese sctivitteastudertilor se fac public pe site-uluniverstai/facutai si prin aise LEXANORUIOAN CUZ 8 UASE PER CIBERTATEM AD VERITATEM Art. 9. Spaile si resurscle Universiti Alexandra loan Cuza din Tapio pot fi folosite pentru propegandé politics prozlitism, orice alte actvitsi de manipulare a opinie publice saa eare a0 ce Scop sau efct discriminareaindividualé sau de grup. Capitclu IL Drepturile studentilor Art. 10, Drepturile prevazute in prezentl Sttut sunt recunoscuterturorstuenfilor din UAIC firk iserminare e citer de vars etnie, sex, origin socal, orintare politic sau religioas orienare Sexual sau alte tipur de dscriminare eu exceptia masurlrafirmative previzute de lege Art. Il. Drepturilestudenilor eu dizabili face in desfagurarea ativitiilor academice sia celoc Sociale i cultural sunt previzute la art 118 alin. (3) din Legea nt. 12011, cu modificdile gi ‘completirile ulterioare, $i anume cu asigurrea aocesulu la resurse spcifice de invafare, Art. 12. (1) Student beneficiazA de urmatoarele dreptri In bazapencipiilor enunate de Legea ne. 2011, eu modifcdile gi completiile ulterioare, de Canta Universitit si alte reglementici sectrile: 48) drepil la educate de calitate, aga cum este definith de prevedeile Legii 87/2006 privind ‘asigurtea cat tn edvcafie, cu modificdrile si completrileulerioae; ') drepul de acces la programe de mobilta interd si exter, conform regulamentelor acestor programe si ale Universiti ev recunoasteres a ceditelorobjnute fn acest fl 6) dreptl de transfer de Ia o universitate la alta, conform prevederilor legislate fa vigoare si Carte ‘Universitat, precum si dreptl la orice forma de mobliate academia reglementats prin lege or} sormele UAIC;, 4) dreptl la protecfa datelor personale; ©) dreptl la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), i format fie sau electronic, si aces la {ale materalele didactice disponibile in mod grawit th biblioteile univeritare sau pe site-a facut, precum gla bazele de date nationale internationale la care Universitat ese abonst 1D reptul de afi informa, in primele dou siptimini de la inceperea semestruui, cu privre la programa analitica,structura gi obictivele curslui, competenjele generate de acesta,precum gi ct Drivire la modalijle de evaluare si examinare. Orice modificare ulerioaré a modalitiior de evalua gi examinare poate fi facut doar en acordul stadentilor; 2) dreptl dea beneficialainceputal primului an de stdiu de un .Ghid al studentului, care cuprinde Infoeratisrefertnare I drepurle $i obligate rtadentlui, discipline din plan de favajimint, servile puse la disporiie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxeor, baza ‘materald a Universitit si a facut, informatiidespee asociaile studenfes legal constitute, ‘modaltaji de acces Ia borse gi alte mijloace de finanjae, mobili, procum si alte faci. gf subvert acordte. Ghidul va disponbil pe site-l université gisit-ul fieetre faculi,precum gi tari cerere. 1) dreptul de a benfica de un twtore/indrumator de program de studiwan/sctiefgrups i fonctie de imensiunea acestora, din rindul personalului didactic al facltié fn cadral efteia igi desflgoert ceursurie; i) drepul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lcrrilor practice pe care l-afreevental, a prestiiei eadrelor ddactce gia ator aspecteeducafionalesi/sau organizatrice legate de progremal de stulii urmat, potvit prevedeilor art. 303 alin. 2) din Legea nr. W011, ev modificsile $i ‘completiile ulterioae. Evaluirie sunt informariipublice si sont flosite fn evaldare performanflor respectvelorcursuri seminar, stagli de practic, programe de studi gi cadre dda ey DVESTATAALDAORU GINGA aA FERLBERIATEN AD VENTER real acs evls ee detain regulanenal specific pvnd evalare pra, anager cli es J) depul de acer in roplanene, hour, dei, proeievetale i ale docunente Universi n conte egaloi viper: bxkepur de ator de propre intl pent resale objinte prin acviile de cers drole, rail inovre confor ea hppa Cael nvenane evento coast ri Tel dee tentcla de servi deinfomae i cose sadenic,poesionl, Pulp soe cootre acai de vidios la dopo de Uaverstas ou, Ears UAICY rplanentlr tn gore: 2) etl apse In enon cbevele progam desu unvstae, ecun sre tach mates. anspor 9 ms sigue nce 2) dept nemo pact rte ndvid ap eure grad efepinie a Cbiteor spats income ca pom des ©) pt do ferape de area sti confor Carte rivers eae vga D) spl dea sud Tn nba mae su Tne lib de cree Inrapond,decl exi tes posite ainsi de vs peor, iis ocnlorasutpent ac pd progr dee Ose de refon spare Ia poses eduaonl mai mul de oe fe a repreentind an boroure tener, cept cau de preqie psc Prep de eet de o pu nc de inact de pee, d 1-2 0, ina rt Tastee exc sir poncnale expen 8) etl ao eve obo nductminorie a comptnelor dct dup pacurgeca Dnul ci, ch ape pogre’ 9 dep dea cuca camenl sete tena capes “owteviint $) rep a exaniareaprntro metod alerain tn cad suerte odzabtae enor Permanent cerfea pedal eae ne imposbllt pesenwea copter tee mans Presb ec isla ec, atl ict metods aera ined tw ze sgeea Dp de econ note ote texans conform planeta inere le UAIC Rezle coxa! va ew che o come incre nu fc pare alo aie em vat iil in pone ster otra carl sae sel eh mest Dep des ei, I cere, In copie in neva Ge urive un copa egisrat de Unie hea de elena 1c comunia puna aca Ute de ent ean proces edscaonl ent pe tent vederen deol personal, imegii in sot desl apc de ange Trl de muck fe mace ©) dep de benefila de tee exile de ive, conform at 123 alin.) in Legs 1/2011, cu medificarile si completirile ulterioare; In acest sens, in cadrul programului de studiu, va fi ‘sigur’ un neni mini de emus opine yt ficlave din tutta eur fee de Universe feo site de sandal ARACS, pen eget roam al 1) dep e's beats de losin bopete tn coli ep snc cd provi i me Sezai scoeronic sagas din pnt Ge ede Soil, sb ctor dina ral sa in nec al pun de 1000 oe oat Ge ONVESTATEA ALDUNSRU DIN CEA" aa FERUBERTATES ADVERITATES Art. 13. Universteea va publica rezulatele evalua cadtelordidatice de etre studenfi pe site fies Taculti, prin grija conduceti Facultai, fn format iil, n condi legislate in vigoare Rezutatele vor con}ine centalizarea tuturor evalsilor penta fecare profesor tn pare, Art. 4, (1) Stadeni sun reprezentafi in strecturile consultative, decizionale si executive din cadral ‘niversitifi,potvit prevederilor Legi nr. 1/2011, eu modifica i completirileulterioare si Cartel VAIC, (2) Student participa ta Iuarea decizilor din eadrl universti in emeil urmatoarelor drepturi 2) creptul de a alege gi de af alesi in strvctri de conducere ale Universiti, conform Lepi ar. 1/2011, cu modificarile si completirile ulteriare; ') dreptul de a fi reprezentaji fn Senstul universtar si in consilul ficult into proporie de minimum 25%, tn condipile Legi ar 1/2011, cu modifesile si completiil uterioare 5 le Castel ‘Universitatis ©) dept de a fi reprezentaj i stracturile universitiii care gestoneaza servicile sociale, inclusiv comisile de cazri, de alocare abuser si de repaizareataberelor student 4) dreptul de a participa la procedure privindstabilirea modaltji de desemnare a rectoruli prin eprezentanf, precum gi in procesul de alegee a acestuia, potrivit ar. 208 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu moaificrile si completarile utrioae; ©) dreptul de fi informafi si consulta de cit repezentanfitstudentilor in legiturd cu hotirrile ‘Yotate In structrile de conducere ale insti’ din care acegtia fac pate. © UAIC nu condiioneaza satutul de student reprezentant de performanfle academice,prezets a Cursui seminare $i Iaboratoare. Cadrele didstice nu se pot implica in procedurile de alegete a ‘tadeafilorreprezentanfi,indiferent de nivelul de repezentare. Intervene se sanefioneazA conform prevederlor ar. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modifica i completiieulterioare, (@) Un student nu poate aves calitate de reprezentant instructor deczionale (Consilil feculti, Senat i Consili de administrate) ale Universiti pentra mai ml de 4 ani, indiferent de perionds ‘I cae s-auderulat mandatele side fntervpeile acestora, (5) Reprezentanyistudenilor in Consililefaculailor si tn Senate Universiti sunt alesiprin vot direct, sere i universal al tuturor studenlr de la nivelul faculafi,respectv al Universit (© Procesul de desemnare a sudentlor membri tn orice alte structuri consultative, deliberative ji -exccutve deci cele previzute de Legea nr. 1/2011, cu modificaile si compleirile ultrioae, sealizeaz In baca autonomiei universitare gi se stabilegt de cite siden. “Art. 15. (1) Stodeniibeneficiaza de gratuitate pent 8) stuil niversitae de licen, master si dotorat in limita locurilor bugetate disponibile conform ‘Prevederlor Legit nr. 1/2011, eu modifiarle gi completisile ulterioure. Aceasta dispoztie se eplica ‘n cama cetfenilorromfni,cetifenilorsttelor membre ale Uniuni Europene, ai stateloreparinénd Spatiui Economic European gi ai Confederatiei Elveiene, conform ar, 142 alin, (4), eticilor ‘misi de pretutindeni conform art 20S alin. (4, precum sii eaauileprevzate la art. 205 alin, (5) $1 (6 din Legea nr. 1/2011, cu moditicrile 1 completcle wterioare; b) eliterarea acelor de studi si a celor cae atest statuul de student (inclusivsitafiascolarvfoaia matricold, diploma de licen, inginer, master si doctor, suplimentele la diploma, adeverinfle, ‘cametele gi legitimate, inclusv cele pentru accesul la biblioteca), '©) acces la muzee, concerte, spectacole de teatr, oper, film, la alte manifestiri culturale si Sportive organizate pe teitrial Romdniei fn cazaletncilor romani din afaragranifeor fri, potivit prevederlor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modifcdile i completirile ulteioare, UAIC ‘sigur ft sprijinul necesar penta implementareaseestor drepur, in limitele eompetentelorpropri & DOERTATA ALDAORIOM CIE anit PER LERTATESADVERUTATER (2) In cazul elibertrii duplicatelor actelor de studii, Universitatea Alexandru Joan Cuza” din Iagi perp tn ro Sus Staten beret de umdiourte reduce de wie $c el pin 30% pen vnsorul fecal a comun: de spa saben, prcum peta tap nm ast fovar naval conform ak 208 ain) din Leg ne DIT ca odes complete ueroue, Ode 73% pon esl a muen,concens, specced calm, opr, ln, eae manta Cult spine enn de sii public confoem a 208 ta () dia Lege a VN comriteriei sooner stow (Ste etter parce Ia conde volta entra care or enw um de crete confor a 309 an, (©) dn ogee 2011 cx moans pcompledie esau Reglanenul prvin scordaea deceit pe aie Ylomaa ol Universal UAC alge tt spina neces penta implemen eset Geper lice CSrptetior pop 9a raunso bopene pone ‘Are Sods nea de uenloacs dept sei ‘Daten medical pul’ put prevedeir nt 205 ala (1) din Lege a. 12011, co Iodide comple ultefoue Dy cate, ch exe caus eae soi tpecalaee de dom, cone leila ‘elanctlor ine tn mia arr aapenie 6} ubvenfi pen care conform ar 208 an) din Lgea ax. V2D1, eu modifies conpstne era 6} ates nope niveniae peta dezvoha proce destin adeno am pu del ‘civics fi ltr cu ac dn all progamelt de si ue neil eben oto cueglanenle lv 5 etl de seni rau 9 ter 9d core erica eve esr sede ere trgaie specie pevate dengan vgnre,Posan fps peace ee Sehoets,potii Legit nn 5712000 pavnd poesia perso di scale pubce ine ple dna un eae tell nea hep 1 dep de orga foe cre sce sae pu tenons a wee oiled e ial ae Universi de pm pos sri pec rin ion clone I sos ee, Ineonde sable deg dereplamencle Unies D dp aun termen de scree de cl pia 3 ae howe de la aguea ang pena coc npn ulvenint tacos ep use thet cass fai ‘anc 17 (1) Steal a ded cnoune mala win ccs caes ten roi recap ane prepa ge Unive cofomine fa Cars UA Side an depute Informa cup Ta ul pel’ ammo Sect ae prasad che Uveniae [Re (1) Ste pot benefla de umole pur bane 2 bere pent sntlaes peor ene dtc confor repanenislor inne al Uatversiag ee ptf impure ln bude ate eeu sae pons ‘ture sci, pena sare financier ea ven es, er canum niin fae pop anil de Cosi Nao pn Paes lv Soper raps ‘omtiswals pea mes oat _ ©) borse din alocaji bugetae sau venitri proprii extrabugetare ale universtfilor,precum gi alte tiputi de burse speciale, conform criteilr stabilite de legisla in vigore, al chor evantum trebuie si acopere ce putin costrle pentru masa si cazae 4) burse pe bazi de conrictincheit ex operator economicl ori cu alte persoanejuridie sa fzice de tipul celor prevazute Ia art. 205 alin, (10) din Legea ar. 1/2011, cu modificarile $i complete ulerioare (@) Studeopit pot beneficia de immprumuturi prin Agena de Credite si Burse pentru Student in conformitate eu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modifcdrie si complete ulteriare. (G) Studentii UAIC au drepal 58 cumuleze bursa social cu orice alt ip de bus (performant, merit, studio integral sau stodin partial), cu except interdicilrstbiite prin ace normative Art. 19. Student care provin din medi dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile tn ‘educatia gi formarea lor profesional, culturald sav sportva beneficiaz& de locut in tabereletematice Tn limita bugeului acordt fm acest sop, Capit ul TV. Obligaile studensilor Art. 20, (1) Stndeapi au ermatoaree obliga 8) si Indeplneascd tosle sarinile academice care Je revin potivit planului de invapimdat §1 rogramelor analitice ae dsciplinlor, b) sd respecte Carta, regulamentele gi deczile Universiti; €) si partcipe la gedinfel structurlor de conducere ale Universiti, in cazal in care au calitaten de reprezentant ai studenilor, 4) sa respecte standardee de calitateimpuse de etre Universitte: ©) Si respecte drepeurile de autor ale altor persone si s4 recunoasck patemittea informafillor prezentate to Ivete elaborate; 1 si respecte prevederle Codului de etica gi deontologie al Universiti; 8) Sf claboreze gi s8 susfink lucriri de evaluare la nivel de disciplina, specifice disiplinelor rogramelor de cad giles do absolvite originales 1) sé sesizeze autortiplor competente orice nereguli in procesul de fnvltimint si in cadral activtiilorconexe acest; |) st participe la activi academice fra afi sub ifTuenfa iuturiler alcoolice sau a ator substanfe 1) sf foloseasc4 un limb) si comportament adeevate mediului universitar,probind respect fa de colegi precum gi fal de cadele didactic, personalul didactic auxiliar i pervonalal administratv; i) sl fumeze doar In spapile amenaiate in acest scop din campusurile UAIC; 1) si ullzeze in mod corespunzator, conform destinafiel sable, toate fcilitile gi subvenile primite; 1m) sf respecte curtenia,lnistea s ordinea in spaiuluniversitar, 1) s& pasteze integritaea gi buna foncjonare a bazei materiale pusd la dispozitia lor de cltre Universitat; ©) sé supone plata eventualelorprejudicliprovocete bazei materiale puss universitate, 1) st informeze antoritaile competente cu privire la existenfa orice situa care ar putea inflventa ‘buna desfgurare a activitiilor de stud individual i general, Aispoztia lor de etre 7) OUESIATA AEGON ORCL PERTISERCATEN ADVERTNTE eee ee ee area eee eee ere inte Donate iy a vale ain ont ei ei wee eens ru a coon tints Users al ca pron 9st Sets pecine no fu ect @) Necoecne cas ogy cg: are mer ant cepa mac leap pet gi meme emi Capitola V. Dispoziti finale ‘Art. 21. (1) Prezentl Staut a fost eprobat prin Hotirlrea Senatui Universitit Alexandra Toan ‘Cuza’ din Iasi, nr 8 in 28.06.2018. : (2) La data inti tn vigoae a prezentuui Statut se abrogi orice dispoeticontareacestuia,

S-ar putea să vă placă și