Sunteți pe pagina 1din 13

Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania

An scolar 2019/2020
Planificare pe unitati de invatare

Manual de Limba si literatura romana, cls III, editura Arthur 2016

SEMESTRUL I

Unitatea tematica 1; sapt I, II, III U.T. = unitatea tematica

U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
1 - completarea unor tabele/organizatori grafici cu informații din texte audiate; 1. Textul. Titlu. Autor. Alineate. Prezentarea proprie.
Evaluare prin
1.5; 3.1; - îndeplinirea unor instrucțiuni audiate pentru învățarea regulilor unui joc Formularea unei păreri. Scrierea corectă a cuvintelor
intermediul temei
3.2; 3.3; nou; care conțin grupuri de litere/de sunete. Folosirea Resurse materiale:
pentru acasa;
4.1; 4.5; - observarea unor mărci specifice (plural); ghilimelelor. Inițierea unui jurnal al clasei. Text suport: manualul tipărit/digital,
Evaluare prin
- realizarea unor scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles dintr-un text; Prima zi de școală, de Mihaela Deleanu imagini didactice,
intermediul fiselor de
- folosirea reportofonului pentru a realiza dialoguri; 2. Dialogul. Componentele dialogului. Reguli de vorbire caietul elevului, video-
lucru (individuala sau pe
1.1; 1.3; - solicitarea repetării unui mesaj; eficientă. Formularea de întrebări și răspunsuri. proiector, calculator, cd
echipe) efectuate in
1.4; 1.5; - solicitarea unei explicații; Propoziție. Cuvânt. Silabă. Scrierea corectă a educativ Edu
timpul activitatilor din
3.2; 3.3; - relatarea după întrebările investigatorului perfect; cuvintelor sa/s-a, sau/s-au. Folosirea ghilimelelor.
clasa;
3.4; 3.5; - formularea de răspunsuri la întrebări simple de control; Inițierea unui jurnal al clasei. Resurse procedurale:
Observarea sistematică a
4.1; 4.5; - organizarea unei expoziții după o temă dată; Text suport: La școală, dar nu rămânem acolo, după lectura explicativă,
cooperării în cadrul
- joc de rol în diverse situații de comunicare cu respectarea regulilor stabilite; Marin Sorescu conversaţia, explicaţia,
grupului ;
1.1 1.3 - lectură activă, cu creionul în mână; 3. Personajele unei întâmplări procedee de citire
Observarea sistematică a
2.2 2.3 - exerciții de exprimare a primelor reacții față de cele citite, folosind Ordinea întâmplărilor într-o povestire. Povestirea orală. activă, selectivă,
calității actului citirii;
2.4 3.1 modalități diverse; Scrierea corectă cu î/â. Semne de punctuație. conștientă, harta
Observarea sistematică a
3.2 3.3 - exerciții de exprimare personală pe baza elementelor din text; Înțelesurile unui cuvânt. Text suport: În clasă,după textului, explozia
calității actului scrierii;
3.6 4.1 - exerciții de exprimare a acordului/ dezacordului față de acțiuni, atitudini ale Andrew Clements stelara, brainstorming,
Evaluarea prin
unor personaje; demonstratia;
intermediul portofoliului
- realizarea de diagrame, organizatori grafici în perechi/echipe; activitate frontala, pe
1.1 2.2 elevului;
- prezentarea unei cărți la intervale ritmice; 4. E timpul pentru LECTURĂ! • Scrisoare învățătorului grupe, individuala;
3.1 3.2 Lucrari de evaluare
- discutarea unor situații de despărțire a cuvintelor în silabe; meu, de Petre Ghelmez
3.3 3.4 sistematice si sumative
- completarea cu semne de punctuație a unui text;
- participarea la realizarea unui jurnal al clasei.

Unitatea tematica 1 si 2; perioada: 3 saptamani IV-VI


U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
1 5. Haideți să RECAPITULĂM! Din nou la școală
1.1 2.2
6. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de
3.1 3.2 Activitatile de invatare din unitatea tematica 1 vezi Unitatea 1 vezi Unitatea 1
evaluare sumativă) Evaluare initiala
3.3 3.4
Ameliorare / dezvoltare
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
2 - completarea unor tabele/ organizatori grafici cu informații din texte audiate; Unitatea de invatare 2:
- îndeplinirea unor instrucțiuni audiate pentru învățarea regulilor unui joc nou; 1. Textul literar. Textul narativ. Prezentarea
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles din unei cărți
1.1 1.5 texte informative sau literare simple; Formularea unei cereri familiare/unei cereri
2.2 2.3 - audierea unor povești, povestiri, întâmplări, folosind reportofonul, computerul etc.;
politicoase. Scrierea corectă a cuvintelor într-
2.4 3.1 - solicitarea repetării unui mesaj; Evaluare prin
una/întruna. Cuvinte cu aceeași formă, dar
3.2 3.3 - solicitarea unei explicații; intermediul temei
3.6 4.1 - identificarea și numirea unor trăsături ale obiectelor/ ființelor din universul apropiat; înțeles diferit. Text suport: Matilda, după pentru acasa;
Roald Dahl Resurse materiale:
- relatarea după întrebările investigatorului perfect; Evaluare prin
manualul tipărit/digital,
- prezentarea după plan a unei teme; intermediul fiselor de
imagini didactice,
- joc de rol în diverse situații de comunicare cu respectarea regulilor stabilite; lucru (individuala sau pe
caietul elevului, video-
- lectură activă, cu creionul în mână; echipe) efectuate in
proiector, calculator, cd
- folosirea jurnalului cu dublă intrare; timpul activitatilor din
educativ Edu
- utilizarea unor organizatori grafici pentru identificarea unor elemente privind locul, 2. Textul în versuri clasa;
timpul, spațiul acțiunii; Observarea sistematică a
Părțile componente ale unei cărți. Tipuri de Resurse procedurale:
1.1 2.1 - exerciții de tipul „dacă aș fi (personajul)... m-aș simți/ aș fi...“; cooperării în cadrul
cărți. Formularea unei solicitări. Scrierea lectura explicativă,
3.2 3.4 - exerciții de exprimare personală pe baza elementelor din text; grupului ;
corectă a cuvintelor numai/nu mai. Text conversaţia, explicaţia,
3.6 4.1 - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile, atitudinile unor personaje; Observarea sistematică a
suport: În bibliotecă (fragment), de Ana procedee de citire
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; calității actului citirii;
activă, selectivă,
- activități la bibliotecă; Blandiana Observarea sistematică a
conștientă, harta
- amenajarea unui colț de lectură în clasă; calității actului scrierii;
textului, explozia
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin realizarea unei Evaluarea prin
stelara, brainstorming,
„cărți“; expoziție cu asemenea produse; intermediul portofoliului
3. Textul nonliterar. Tipuri de litere. PROIECT: demonstratia;
1.1 1.4 - discutarea problemelor apărute la despărțirea în silabe; elevului;
Cum realizez o carte? Prezentarea unui produs activitate frontala, pe
2.2 2.3 - completarea semnelor de punctuație într-un text fără punctuație și discutarea Lucrari de evaluare
propriu. Solicitarea de informații. Scrierea grupe, individuala;
2.5 3.1 rezultatelor; sistematice si sumative
- alegerea unor subiecte atractive și construirea unei „burse a poveștilor“; corectă a cuvintelorodată/o dată 
3.6 4.1
- proiect individual/ grup: „Cartea mea“ (realizarea unei cărți și expunerea acesteia/ Text suport: Povestea cărții mele, de Mihaela
4.4
prezentarea acesteia). Iordache

cuprinde Unitatea tematica 2 si 3 3 saptamani VII-IX


U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
2 4. E timpul pentru LECTURĂ! • Povestea fără
1.1 1.4 sfârșit, după Michael Ende
2.1 3.1 Activitatile de invatare din unitatea tematica 2 5. Haideți să RECAPITULĂM! Cartea fermecată Vezi unitatea 2 Vezi unitatea 2
3.2 4.4 6. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de
evaluare sumativă)
3 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte audiate; Unitatea de invatare 3: Resurse materiale: Evaluare prin
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles din 1. Delimitarea textului în fragmente logice manualul tipărit/digital, intermediul temei
1.4 1.5
texte informative sau literare simple; Oferirea de informații. Scrierea corectă a imagini didactice, pentru acasa;
2.1 2.3
- solicitarea repetării unui mesaj; cuvintelor fii/nu fi. Așezarea unui text narativ caietul elevului, video- Evaluare prin
3.1 4.1
- solicitarea unei explicații; în pagina caietului. Text suport: Un gest proiector, calculator, cd intermediul fiselor de
4.4
- exerciții pentru depășirea fricii de eșec: exerciții de reascultare a mesajului; folosirea nobil, după Alan Alexander Milne educativ Edu lucru (individuala sau pe
unor coduri nonverbale pentru a semnala neînțelegerea/ înțelegerea mesajului; echipe) efectuate in
- identificarea și numirea unor trăsături ale obiectelor/ ființelor din universul apropiat; Resurse procedurale: timpul activitatilor din
2. Descrierea unei ființe
- descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la îndemână lectura explicativă, clasa;
Așezarea unui text în versuri în pagina
1.1 2.1 (pornind de la întrebări de sprijin și ajungând la mesaj); conversaţia, explicaţia, Observarea sistematică a
caietului. Intonarea propozițiilor. Punctele de
2.5 3.1 - relatarea după întrebările investigatorului perfect; procedee de citire cooperării în cadrul
suspensie. Text suport: Balada unui greier
3.3 4.1 - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control; activă, selectivă, grupului ;
mic, de George Topîrceanu
- dramatizarea unor scene de poveste; conștientă, harta Observarea sistematică a
- lectură activă, cu creionul în mână; textului, explozia calității actului citirii;
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020

- activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese; stelara, brainstorming, Observarea sistematică a
- folosirea jurnalului cu dublă intrare; demonstratia; calității actului scrierii;
- utilizarea tehnicii SVÎ – Știu, Vreau să știu, Am învățat; activitate frontala, pe Evaluarea prin
- formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, grupe, individuala; intermediul portofoliului
procedeul recăutării etc.); elevului;
- utilizarea unor organizatori grafici – hărți ale textului – pentru identificarea unor Lucrari de evaluare
elemente privind locul, timpul, spațiul acțiunii; sistematice si sumative
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
Unitatea tematica 3 si 4
U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
3 3. E timpul pentru LECTURĂ! • Puișorii, după Evaluare prin
Emil Gârleanu Resurse materiale: intermediul temei
manualul tipărit/digital, pentru acasa;
1.1 1.4
4. Haideți să RECAPITULĂM! Despărțirea imagini didactice, Evaluare prin
2.1 3.1 Activitatile de invatare din unitatea tematica 3
caietul elevului, video- intermediul fiselor de
4.4
5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de proiector, calculator, cd lucru (individuala sau pe
evaluare sumativă) educativ Edu echipe) efectuate in
timpul activitatilor din
4 Resurse procedurale: clasa;
lectura explicativă, Observarea sistematică a
conversaţia, explicaţia, cooperării în cadrul
- colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu; Unitatea de invatare 4: procedee de citire grupului ;
1.1 1.4 - exerciții de exprimare personală pe baza elementelor din text; 1. Formularea ideii principale corespunzătoare activă, selectivă, Observarea sistematică a
2.2 2.5 - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; unui fragment conștientă, harta calității actului citirii;
3.1 3.3 - utilizarea unor organizatori grafici – hărți ale textului – pentru identificarea unor Cuvântul – parte de vorbire. Scrierea corectă a textului, explozia Observarea sistematică a
3.4 4.1 elemente privind locul, timpul, spațiul acțiunii; cuvintelor la/l-a. Modalități de îmbogățire a stelara, brainstorming, calității actului scrierii;
4.4 4.5 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte audiate; vocabularului. Text suport: Când Moș Crăciun demonstratia; Evaluarea prin
- relatarea după întrebările investigatorului perfect; a căzut din cer, după Cornelia Funke activitate frontala, pe intermediul portofoliului
grupe, individuala; elevului;
Lucrari de evaluare
sistematice si sumative

Unitatea tematica 4
U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
4 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte audiate; 2. Planul simplu de idei. Resurse materiale: Evaluare prin
- folosirea unor tehnici prin încercare și eroare pentru a descoperi semnificația cuvintelor; Comunicarea prin gesturi și manualul tipărit/digital, intermediul temei
- explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale și nonverbale pornind de la contextul mesajului mimică imagini didactice, pentru acasa;
audiat; caietul elevului, video- Evaluare prin
1.1 1.2 Părțile unei compuneri.
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles din texte informative - proiector, calculator, cd intermediul fiselor de
2.1 2.2 audierea unor povești, povestiri, întâmplări, folosind reportofonul, computerul etc.; Redactarea unei educativ Edu lucru (individuala sau pe
2.5 3.1 - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu; compuneri. Scrierea echipe) efectuate in
4.1 4.4 - relatarea după întrebările investigatorului perfect; corectă a cuvinteloria/i- Resurse procedurale: timpul activitatilor din
- prezentarea unor evenimente ale clasei; a șiiau/i-au. Text suport: În lectura explicativă, clasa;
- dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în școală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic; Ajunul Anului Nou, după conversaţia, explicaţia, Observarea sistematică a
- organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziție cu afișe realizate în urma lecturilor); Fănuș Neagu procedee de citire cooperării în cadrul
1.4 2.3 - dramatizarea unor scene de poveste; 3. E timpul pentru activă, selectivă, grupului ;
2.4 3.6 - lectură activă, cu creionul în mână; conștientă, harta Observarea sistematică a
LECTURĂ!
4.2 4.5 - activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese; textului, explozia calității actului citirii;
- formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării • Colinde, colinde, de Mihai stelara, brainstorming, Observarea sistematică a
- utilizarea unor organizatori grafici – hărți ale textului – pentru identificarea unor elemente privind locul, Eminescu. • PROIECT „E demonstratia; calității actului scrierii;
timpul, spațiul acțiunii; vremea colindelor“. • activitate frontala, pe Evaluarea prin
- exerciții de exprimare personală pe baza elementelor din text; Invitația grupe, individuala; intermediul portofoliului
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; 4. Haideți să elevului;
- realizarea de tabele pentru a evidenția relații între diferite elemente de structură sau de conținut; RECAPITULĂM! O seară Lucrari de evaluare
- prezentarea unei cărți la intervale ritmice; sistematice si sumative
minunată
- interevaluarea textelor scrise;
5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM
- revizuirea textelor redactate;
ȘTIU? (probă de evaluare
- realizarea unui afiș pentru promovarea unei serbări/ a unui concurs/ a unui proiect/ a unei tombole;
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
sumativă)
- alegerea unor subiecte atractive și construirea unei „burse a poveștilor“;
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
Unitatea tematica 5
U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
5 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte audiate; Unitatea de invatare 5:
- explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale și nonverbale pornind de la contextul 1. Dialogul. Inițierea unui schimb
mesajului audiat; verbal
- observarea unor mărci specifice (plural); Transformarea unui dialog în Evaluare prin
1.2 2.2 - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles din texte intermediul temei
povestire. Intuirea claselor Resurse materiale:
2.5 3.1 informative sau literare simple; pentru acasa;
morfologice (substantivul). manualul tipărit/digital,
4.1 4.4 - relatarea după întrebările investigatorului perfect; Evaluare prin
Scrierea corectă a imagini didactice,
- relatarea unei secvențe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru care nu există subtitrare sau intermediul fiselor de
cuvintelor nea/ne-a. Text caietul elevului, video-
sonor; lucru (individuala sau pe
proiector, calculator, cd
- dramatizarea unor scene de poveste; suport: Săniuța, după Claudia echipe) efectuate in
educativ Edu
- joc de rol în diverse situații de comunicare cu respectarea regulilor stabilite; Groza timpul activitatilor din
- lectură activă, cu creionul în mână; 2. Povestirea orală a unui clasa;
Resurse procedurale:
- activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese; fragment Observarea sistematică a
lectura explicativă,
- utilizarea tehnicii SVÎ – Știu, Vreau să știu, Am învățat; cooperării în cadrul
1.1 1.3 Intuirea numărului și genului conversaţia, explicaţia,
- formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul grupului ;
1.4 2.5 substantivului. Scrierea corectă a procedee de citire
recăutării etc.); Observarea sistematică a
3.1 3.4 cuvintelor neam/ne-am. activă, selectivă,
- utilizarea unor organizatori grafici – hărți ale textului – pentru identificarea unor elemente privind calității actului citirii;
3.5 4.1 conștientă, harta
locul, timpul, spațiul acțiunii, Despărțirea în silabe a cuvintelor Observarea sistematică a
4.4 4.5 textului, explozia
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; care conțin ee, oo, ii, cc. Text calității actului scrierii;
stelara, brainstorming,
- realizarea de tabele pentru a evidenția relații între diferite elemente de structură sau de conținut; suport: Omul de zăpadă, după Evaluarea prin
demonstratia;
- prezentarea unei cărți la intervale ritmice; intermediul portofoliului
Hans Christian Andersen activitate frontala, pe
- interevaluarea textelor scrise; elevului;
grupe, individuala;
1.2 1.4 - revizuirea textelor redactate; Lucrari de evaluare
3.1 3.4 - antrenamente de scriere creativă; 3. E timpul pentru LECTURĂ! sistematice si sumative
3.6 4.5 - scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă; Iarna (fragment), de Nicolae Labiș
- expoziții de afișe/ alte produse scrise realizate în urma activităților;
- participarea la realizarea unui jurnal al clasei.

Unitatea tematica 5 si 6
U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
5 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte audiate; 4. Haideți să RECAPITULĂM! Evaluare prin
Resurse materiale:
- explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale și nonverbale pornind de la contextul Sticletele intermediul temei
manualul tipărit/digital,
mesajului audiat; 5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? pentru acasa;
imagini didactice,
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles din texte (probă de evaluare sumativă) Evaluare prin
caietul elevului, video-
6 informative sau literare simple; 1.Recapitulare semestriala intermediul fiselor de
proiector, calculator, cd
- relatarea după întrebările investigatorului perfect; lucru (individuala sau pe
educativ Edu
- relatarea unei secvențe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru care nu există subtitrare sau echipe) efectuate in
Resurse procedurale:
sonor; timpul activitatilor din
1.2 1.4 lectura explicativă,
- dramatizarea unor scene de poveste; clasa;
3.1 3.4 conversaţia, explicaţia,
- joc de rol în diverse situații de comunicare cu respectarea regulilor stabilite; Observarea sistematică a
3.6 4.5 procedee de citire
- lectură activă, cu creionul în mână; calității actului citirii;
activă, selectivă,
- activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese; 2.Evaluare semestriala Observarea sistematică a
conștientă, harta
- formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul calității actului scrierii;
textului, explozia
recăutării etc.); Evaluarea prin
stelara, brainstorming,
- utilizarea unor organizatori grafici – hărți ale textului – pentru identificarea unor elemente privind intermediul portofoliului
demonstratia;
locul, timpul, spațiul acțiunii, elevului;
activitate frontala, pe
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; Lucrari de evaluare
grupe, individuala;
- realizarea de tabele pentru a evidenția relații între diferite elemente de structură sau de conținut; sistematice si sumative
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
- prezentarea unei cărți la intervale ritmice;
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
1 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte audiate; UNITATEA TEMATICĂ 1: SPRE CE TĂRÂMURI NE
- folosirea unor tehnici prin încercare și eroare pentru a descoperi semnificația cuvintelor;
AVENTURĂM?
- explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale și nonverbale pornind de la
contextul mesajului audiat; 1. Povestirea scrisă a unui fragment
Evaluare prin
- observarea unor mărci specifice; Comunicarea prin imagini; Despărțirea în silabe la intermediul temei
- folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a audia diferite texte; capăt de rând; Redactarea unui dialog pentru acasa;
- audierea unor povești, povestiri, întâmplări, folosind reportofonul, computerul etc.; Text suport: Jim Năsturel și Lukas, mecanicul de
Resurse materiale:
Evaluare prin
- solicitarea repetării unui mesaj; manualul
- solicitarea unei explicații; locomotivă, după Michael Ende intermediul fiselor de
tipărit/digital, imagini
- exerciții pentru depășirea fricii de eșec: exerciții de reascultare a mesajului; folosirea 2. Factori care îngreunează comunicarea orală; lucru (individuala sau
1.1; didactice, caietul
unor coduri nonverbale pentru a semnala neînțelegerea/ înțelegerea mesajului; Utilizarea e-mailului în comunicare; Scrierea pe echipe) efectuate in
1.2; elevului, video-
- relatarea după întrebările investigatorului perfect; timpul activitatilor din
1.3; corectă a cuvintelor săi/să-I; Sunetul și litera proiector, calculator,
- dramatizarea unor scene de poveste; clasa;
1.4; Text suport: George și cheia secretă a cd educativ Edu
- joc de rol în diverse situații de comunicare cu respectarea regulilor stabilite; Observarea
1.5; Universului, după Lucy și Stephen Hawking
- lectură activă, cu creionul în mână; sistematică a
2.2; Resurse procedurale:
- activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese; 3. Cuvinte care înlocuiesc o ființă, un lucru, un cooperării în cadrul
2.5; lectura explicativă,
- formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, fenomen (pronumele personal) grupului ;
3.1; conversaţia, explicaţia,
procedeul recăutării etc.); Intuirea claselor morfologice (număr, gen); Observarea
3.4; procedee de citire
- utilizarea unor organizatori grafici – hărți ale textului – pentru identificarea unor sistematică a
3.5; Adresarea politicoasă; Pronunția și scrierea activă, selectivă,
elemente privind locul, timpul, spațiul acțiunii; calității actului citirii;
4.1; corectă a pronumelor care încep cu e și a unor conștientă, harta
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; Observarea
4.4;
- realizarea de tabele pentru a evidenția relații între diferite elemente de structură sau de forme ale verbului a lua  textului, explozia
sistematică a
4.5;
conținut; Text suport: Emil și trenul spre Berlin,după Erich stelara, brainstorming,
calității actului scrierii;
- interevaluarea textelor scrise; demonstratia;
Kästner Evaluarea prin
- revizuirea textelor redactate; activitate frontala, pe
4. E timpul pentru LECTURĂ! • Cartea cu intermediul
- discutarea problemelor apărute la despărțirea în silabe; grupe, individuala;
- alegerea unor subiecte atractive și construirea unei „burse a poveștilor“; Apolodor (fragment), de Gellu Naum portofoliului elevului;
- antrenamente de scriere creativă; Lucrari de evaluare
5. Haideți să RECAPITULĂM! O călătorie
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din sistematice si sumative
fascinantă
urmă;
6. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de
- expoziții de afișe/ alte produse scrise realizate în urma activităților
evaluare sumativă)
Unitatea tematica 1
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
2 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte audiate; reluarea audierii pentru a
completa/ transpune în tabele/ organizatori grafici informații din textele audiate;
- îndeplinirea unor instrucțiuni audiate;
- folosirea unor tehnici prin încercare și eroare pentru a descoperi semnificația cuvintelor;
- explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale și nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat; UNITATEA TEMATICĂ 2: CARE E
- observarea unor mărci specifice; ALAIUL PRIMĂVERII?
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles din texte informative sau 1. Povestirea scrisă a unui text
literare simple;
Cuvinte care arată însușiri ale
- vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de interes pentru clasa de elevi;
ființelor, obiectelor, fenomenelor Evaluare prin
- solicitarea repetării unui mesaj;
1.3.; (adjectivul); Compunere pe baza intermediul temei
- solicitarea unei explicații;
2.1.; pentru acasa;
- exerciții pentru depășirea fricii de eșec: exerciții de reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale unor cuvinte de sprijin
2.2.; Resurse materiale: Evaluare prin
pentru a semnala neînțelegerea/ înțelegerea mesajului; Text suport: Legenda
2.3.; manualul intermediul fiselor de
- identificarea și numirea unor trăsături ale obiectelor/ ființelor din universul apropiat; ghiocelului (după o poveste
3.1.; tipărit/digital, imagini lucru (individuala sau
- descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de sprijin
3.2.; populară) didactice, caietul pe echipe) efectuate
și ajungând la mesaj);
3.3.; elevului, video- in timpul activitatilor
- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului sau a altui coleg;
3.4.; 2. Textul nonliterar proiector, calculator, din clasa;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect;
4.1.; Prezentarea unei teme după un cd educativ Edu Observarea
- prezentarea după plan a unei teme;
4.4.. plan; Redactarea unui fluturaș; sistematică a
- dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în școală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic;
Resurse procedurale: cooperării în cadrul
- organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziție cu afișe realizate în urma lecturilor); Modificarea formei unor cuvinte
lectura explicativă, grupului ;
- dramatizarea unor scene de poveste; (acordul adjectivului cu conversaţia, explicaţia, Observarea
- joc de rol în diverse situații de comunicare cu respectarea regulilor stabilite; substantivul determinat); procedee de citire sistematică a
- lectură activă, cu creionul în mână;
Descrierea unui obiect/a unei activă, selectivă, calității actului citirii;
- activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese;
finite; Text suport: De unde a conștientă, harta Observarea
- utilizarea tehnicii SVÎ – Știu, Vreau să știu, Am învățat;
apărut prima sămânță?, de dr. textului, explozia sistematică a
- formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.);
stelara, brainstorming, calității actului scrierii;
- exerciții de citire activă prin folosirea unor simboluri specifice eficientizării lecturii; Karen James
demonstratia; Evaluarea prin
- utilizarea unor organizatori grafici – hărți ale textului – pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul,
activitate frontala, pe intermediul
spațiul acțiunii; 3. E timpul pentru LECTURĂ!
grupe, individuala; portofoliului elevului;
- exerciții de exprimare a primelor reacții față de cele citite folosind modalități diverse: desen, mimă, schemă, Pentru tine, primăvară!, de Otilia Lucrari de evaluare
ritm/ melodie etc.; Cazimir sistematice si
- exerciții de tipul „dacă aș fi (personajul) ... m-aș simți/ aș fi ...“;
sumative
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile, atitudinile unor personaje
4. Haideți să RECAPITULĂM!
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe;
- realizarea de tabele pentru a evidenția relații între diferite elemente de structură sau de conținut;
- interevaluarea textelor scrise; 5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU?
- revizuirea textelor redactate; (probă de evaluare sumativă)
- realizarea unui afiș pentru promovarea unei serbări/ a unui concurs/ a unui proiect/ a unei tombole;
- elaborarea unui fluturaș pentru comunicarea rezultatelor unui proiect;
- elaborarea de instrucțiuni amuzante pentru obiecte la îndemână;
- antrenamente de scriere creativă.
cuprinde Unitatea tematica 2; U.T. = unitatea tematica
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
Unitatea tematica 3; U.T. = unitatea tematica
U. Cs Resurse materiale și
Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
3 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte
audiate;
- folosirea unor tehnici prin încercare și eroare pentru a descoperi semnificația
cuvintelor; UNITATEA TEMATICĂ 3: DE CE AȘ VREA
- observarea unor mărci specifice; SĂ RĂMÂN COPIL? Evaluare prin
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles 1. Redactarea unei întâmplări trăite intermediul temei
din texte informative sau literare simple; Cuvinte care exprimă acțiunea, starea pentru acasa;
- identificarea și numirea unor trăsături ale obiectelor/ ființelor din universul apropiat; sau existența unui obiect (verbul); Resurse materiale: Evaluare prin
1.1; - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului sau a altui coleg; Descrierea unui obiect; Scrierea manualul intermediul fiselor de
1.2; tipărit/digital, imagini lucru (individuala sau
- relatarea după întrebările investigatorului perfect; corectă a cuvintelor numai/nu mai;
1.3; didactice, caietul pe echipe) efectuate
- dramatizarea unor scene de poveste; Text suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
in timpul activitatilor
1.4; elevului, video-
- joc de rol în diverse situații de comunicare cu respectarea regulilor stabilite; proiector, calculator, din clasa;
2.1; - lectură activă, cu creionul în mână; 2. Modificarea formei unor cuvinte cd educativ Edu Observarea
2.2; - activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese; (numărul verbului); Pronunția și sistematică a
2.5; - formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, scrierea corectă a unor forme ale Resurse procedurale: cooperării în cadrul
3.1; procedeul recăutării etc.); verbelor a fi și a lua; Descrierea unei lectura explicativă, grupului ;
3.2; - exerciții de citire activă prin folosirea unor simboluri specifice eficientizării lecturii; ființe. Compunerea după un șir de conversaţia, explicaţia, Observarea
3.3; - exerciții de exprimare a primelor reacții față de cele citite folosind modalități procedee de citire sistematică a
întrebări 
activă, selectivă, calității actului citirii;
3.4; diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc.; Text suport: La Medeleni, după Ionel
conștientă, harta Observarea
3.5; - exerciții de exprimare personală pe baza elementelor din text; Teodoreanu textului, explozia sistematică a
3.6; - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile, atitudinile unor personaje; stelara, brainstorming, calității actului scrierii;
4.1; - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; 3. E timpul pentru LECTURĂ! • Zânele demonstratia; Evaluarea prin
4.3; - realizarea de tabele pentru a evidenția relații între diferite elemente de structură nu bat la ușă, după Silvia Kerim activitate frontala, pe intermediul
4.4; sau de conținut; grupe, individuala; portofoliului elevului;
- prezentarea unei cărți la intervale ritmice; 4. Haideți să RECAPITULĂM! Prichindeii Lucrari de evaluare
- interevaluarea textelor scrise; sistematice si
sumative
- revizuirea textelor redactate; 5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU?
- elaborarea de instrucțiuni amuzante pentru obiecte la îndemână; (probă de evaluare sumativă
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele
din urmă.
Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
U. Cs Resurse materiale și
Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
4 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte
audiate;
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles
din texte informative sau literare simple;
- vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de interes pentru UNITATEA TEMATICĂ 4: CUM
clasa de elevi; GÂNDESC? CE SIMT? CUM MĂ
1.1; - solicitarea unei explicații; COMPORT? Evaluare prin
1.2; - exerciții pentru depășirea fricii de eșec: exerciții de reascultare a mesajului; 1. Formularea ideilor principale ca intermediul temei
1.3; folosirea unor coduri nonverbale pentru a semnala neînțelegerea/ înțelegerea întrebări sau titluri pentru acasa;
1.4; mesajului; Compunere după un plan dat; Scrierea Resurse materiale: Evaluare prin
1.5; - identificarea și numirea unor trăsături ale obiectelor/ ființelor din universul apropiat; corectă a cuvintelor care conțin manualul intermediul fiselor de
tipărit/digital, imagini lucru (individuala sau
2.1; - relatarea după întrebările investigatorului perfect; grupurile de sunete cs/gz; Cuvinte cu
didactice, caietul pe echipe) efectuate
2.2; - dramatizarea unor scene de poveste; înțeles opus formate prin derivare cu
in timpul activitatilor
elevului, video-
2.3; - joc de rol în diverse situații de comunicare cu respectarea regulilor stabilite; silabele ne și in. proiector, calculator, din clasa;
2.4; - lectură activă, cu creionul în mână; Text suport: Dărnicie, după Mircea cd educativ Edu Observarea
2.5; - formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, Sântimbreanu sistematică a
3.1; procedeul recăutării etc.); Resurse procedurale: cooperării în cadrul
3.2; - utilizarea unor organizatori grafici – hărți ale textului – pentru identificarea unor 2. Argumentarea unei păreri, a unei lectura explicativă, grupului ;
3.3; elemente privind locul, timpul, spațiul acțiunii; idei; Realizarea unui afiș; Scrierea conversaţia, explicaţia, Observarea
- exerciții de exprimare personală pe baza elementelor din text procedee de citire sistematică a
3.4; corectă a cuvintelor nu-l, nu-i ; Text
activă, selectivă, calității actului citirii;
4.1; - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile, atitudinile unor personaje; suport: Fetița care l-a luat pe NU în
conștientă, harta Observarea
4.2; - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; brațe, după Octav Pancu-Iași textului, explozia sistematică a
4.4; - realizarea de tabele pentru a evidenția relații între diferite elemente de structură stelara, brainstorming, calității actului scrierii;
4.5; sau de conținut; 3. E timpul pentru LECTURĂ! Un mic demonstratia; Evaluarea prin
- prezentarea unei cărți la intervale ritmice; ajutor, după Cleopatra Lorințiu activitate frontala, pe intermediul
- interevaluarea textelor scrise; grupe, individuala; portofoliului elevului;
- revizuirea textelor redactate; 4. Haideți să RECAPITULĂM! Un băiat Lucrari de evaluare
- completarea semnelor de punctuație într-un text fără punctuație și discutarea politicos sistematice si
sumative
rezultatelor;
- antrenamente de scriere creativă; 5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU?
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele (probă de evaluare sumativă)
din urmă;
- expoziții de afișe/ alte produse scrise realizate în urma activităților;
- participarea la realizarea unui jurnal al clasei.

Unitatea tematica 4; U.T. = unitatea tematica


Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
U. Cs Resurse materiale și
Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
5 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte audiate;
- folosirea unor tehnici prin încercare și eroare pentru a descoperi semnificația cuvintelor;
- explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale și nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat;
- observarea unor mărci specifice;
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles din texte informative sau
literare simple; UNITATEA TEMATICĂ 5: CE Evaluare prin
- vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de interes pentru clasa de elevi; PRIETENI NECUVÂNTĂTORI AM? intermediul temei
- solicitarea unei explicații; 1. Relatarea unei întâmplări pentru acasa;
1.1; Resurse materiale: Evaluare prin
- identificarea și numirea unor trăsături ale obiectelor/ ființelor din universul apropiat; vizionate sau audiate
1.2; manualul intermediul fiselor de
- colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu; Realizarea unui proiect de grup
1.3; tipărit/digital, imagini lucru (individuala sau
- relatarea după întrebările investigatorului perfect; Scrierea corectă a didactice, caietul pe echipe) efectuate
1.4;
- relatarea unei secvențe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru care nu există subtitrare sau sonor; cuvintelor niciun/nicio  elevului, video- in timpul activitatilor
1.5;
- prezentarea unor evenimente ale clasei; Text suport: Tomi, după Adrian proiector, calculator, din clasa;
2.1; Observarea
- dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în școală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic; Oprescu cd educativ Edu
2.2; sistematică a
- joc de rol în diverse situații de comunicare cu respectarea regulilor stabilite; 2. Mesajul textului
2.3; Resurse procedurale: cooperării în cadrul
- lectură activă, cu creionul în mână; Redactarea unei cărți poștale
2.4; lectura explicativă, grupului ;
- activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese; Scrierea corectă a cuvintelor n-
2.5; conversaţia, explicaţia, Observarea
- formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.); am, n-ai, n-au  procedee de citire sistematică a
3.1;
- utilizarea unor organizatori grafici – hărți ale textului – pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul, Text suport: Povestea melcului activă, selectivă, calității actului citirii;
3.2;
spațiul acțiunii; fără casă,după Adina Popescu conștientă, harta Observarea
3.3; textului, explozia sistematică a
- exerciții de exprimare a primelor reacții față de cele citite folosind modalități diverse: desen, mimă, schemă, 3. E timpul pentru LECTURĂ!
3.4; stelara, brainstorming, calității actului scrierii;
ritm/ melodie etc.; • Într-o zi pe când lucram, de Ana
4.1; demonstratia; Evaluarea prin
- exerciții de tipul „dacă aș fi (personajul) ... m-aș simți/ aș fi...“; Blandiana
4.2; activitate frontala, pe intermediul
- exerciții de exprimare personală pe baza elementelor din text; 4. Haideți să RECAPITULĂM! portofoliului elevului;
4.4; grupe, individuala;
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile, atitudinile unor personaje; Prietenie Lucrari de evaluare
4.5;
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; 5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? sistematice si
- interevaluarea textelor scrise; (probă de evaluare sumativă) sumative
- revizuirea textelor redactate;
- realizarea unui afiș pentru promovarea unei serbări/ a unui concurs/ a unui proiect/ a unei tombole;
- antrenamente de scriere creativă;
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă.

Unitatea tematica 5; U.T. = unitatea tematica


Prof inv primar Virtopeanu Elisabeta Stefania
An scolar 2019/2020
U. Cs Resurse materiale și
Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
6 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informații din texte audiate;
- folosirea unor tehnici prin încercare și eroare pentru a descoperi semnificația cuvintelor; Evaluare prin
- observarea unor mărci specifice; intermediul temei
UNITATEA TEMATICĂ 6: CINE pentru acasa;
- realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles din texte VINE ODATĂ CU VARA? Resurse materiale: Evaluare prin
informative sau literare simple; (sistematizare/recapitulare manualul intermediul fiselor de
1.1; - solicitarea unei explicații; finală) tipărit/digital, imagini lucru (individuala sau
1.2; - identificarea și numirea unor trăsături ale obiectelor/ ființelor din universul apropiat; 1. Textul literar – titlu, autor, didactice, caietul pe echipe) efectuate
1.3; personaje; Explorarea unui text elevului, video- in timpul activitatilor
- colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu;
1.4; proiector, calculator, din clasa;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect; literar – delimitare în fragmente,
cd educativ Edu Observarea
1.5; planul simplu de idei, povestire
- lectură activă, cu creionul în mână; sistematică a
2.1; orală/scrisă; Semne de
- activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînțelese; Resurse procedurale: cooperării în cadrul
2.2; punctuație lectura explicativă, grupului ;
3.1; - formularea de întrebări și răspunsuri prin diferite procedee (interogare reciprocă, procedeul Text suport: Pădurea conversaţia, explicaţia, Observarea
3.3; recăutării etc.); fermecată, după Enid Blyton procedee de citire sistematică a
3.4; - exerciții de citire activă prin folosirea unor simboluri specifice eficientizării lecturii; 2. Textul nonliterar activă, selectivă, calității actului citirii;
3.5; Redactarea unei compuneri; Ce conștientă, harta Observarea
- exerciții de exprimare personală pe baza elementelor din text; sistematică a
exprimă cuvintele?; Noțiuni de textului, explozia
4.1; - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile, atitudinile unor personaje; stelara, brainstorming, calității actului scrierii;
4.4; fonetică și vocabular 
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe; Text suport: Cum creează demonstratia; Evaluarea prin
scriitorii personajele din activitate frontala, pe intermediul
- interevaluarea textelor scrise;
cărți, după Jacqueline Wilson grupe, individuala; portofoliului elevului;
- revizuirea textelor redactate; Lucrari de evaluare
3. Evaluare
- antrenamente de scriere creativă; sistematice si
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă. sumative

Unitatea tematica 6; U.T. = unitatea tematica