Sunteți pe pagina 1din 69

IAŞI — 1936

CALAUZA
PEN TRU V IZITA TO R II

ORAŞULUI j
I AŞI
Î N T O C M I T Ă D E

C. R. GHIULEA şi L. PAUL
S C H IT E T O P O G R A F IC E DE;
TIL LY - JE A N N E G H IULEA

IAŞI.—TIPOGRAFIA «GOLDNER»
CONCESIONAR: ALEX. ŢEREK
Palatul Administrativ (fostul Palat Domnesc)

Scurt istoric ai laşului


î n t in d ic ii a rh e o lo g ic e că p e lo c u l u n d e se a flă a s tă z i o ra ş u l

S Iaşi» e r a u a ş e z ă r i o m e n e ş ti în c ă d in ti m p u r i p re is to ric e .
E s ig u r că a c e s t tâ r g e x is ta în v re m e a s c iţilo r şi a
g e to = d a c ilo r,—c în d m a i tr ă ia u p e aici şi tr i b u r i c u n u m e le
Ia s ig i, la ş e i, etc. d e u n d e se p a re că s ’a tr a s n u m e le d e Ia ş i
(c u m d o c u m e n te a z ă is to r io g r a f u l c o n s a c r a t a l a c e s tu i o ra ş , bă=
t r â n u l c ă r t u r a r N . A . B o g d a n ).
D in s c rip te f o a r te v e c b i, r e e s ă că o r a ş u l s a n u m i t P e tr o d a v a ;
a p o i în v re m e a r o m a n ilo r i s a zis „ A u g u s tia " şi „ M u n ic ip iu m
I a s s io r u m “. D e n u m ir e a d e „ Iaşi* se g ă s e ş te c la r î n t r ’u n docu=
m e n t d in v re m e a lu i A le x a n d r u V o d ă c e l B u n (1401 — 1433)
t r a n s m i s a p o i p â n ă a s tă z i.
l a ş u l a a v u t în s e m n ă ta te e c o n o m ic ă şi c h ia r p o litic ă , în vre=
m e a c â n d c a p ita la M o ld o v e i e ra la S u c e a v a , s u b Ş te f a n V o d ă
şi u r m a ş ii Iui, î n t r e c a re P e t r u P a r e ş . D a r în s e m n ă ta te a o raşu =
lu i a lu a t a v â n t d e la A le x a n d r u V o d ă L ă p u ş n e a n u l (1 5 5 2 — 1561
— 1568), c â n d l a ş u l a d e v e n it C a p ita lă .
la ş u l v o e v o d a l a ju c a t u n ro l d e s e a m ă p o litic o = isto ric , s u b

3 ,
D o m n ito r i ca I o a n V o d ă cel c u m p lit, P e t r u Ş c h io p u l, M o v ile ş tii,
V a sile L u p u v o e v o d u l c u l t u r i i ; G h e o r g h e D u c a , C a n te m ir e ş ti i
(c u s t r ă lu c i tu l c ă r t u r a r D im itr ie C a n te m ir ) , M i h a il R a c o v ită ,
G rig o r e A l. G h ic a , A le x a n d r u I p s ila n t i, C o n s t . C e h a n = R a c o v ită ,
S c a r la t C a lim a h e tc .
V itr e g it d e s e o r i d e n ă v ă liri d u ş m a n e , d e in c e n d ii ş i m o lim e ,
l a ş u l — o r a ş u l c a p ita lă a M o ld o v e i— s a d e s v o l ta t a b e a în p r im a
ju m ă ta t e a v e a c u lu i X I X (d e la r e s t a u r a r e a d o m n iilo r p ă m în te n e ) ,
s u b v o e v o z ii I o n i t ă S a n d u S t u r d z a , M ih a il S t u r d z a şi G r ig o r e
G h ic a .
O c o n tr ib u ţ ie h o tă r ît o a r e , p e n t r u p r o p ă ş ir e a R o m în ie i d e
a s tă z i, a u d a t I a ş ii s u b A le x a n d r u I o n C u z a = V o d ă , c în d a u pă=
ş it la u n ir e a p r i n c ip a t e lo r c e d în d r o lu l d e C a p ita lă . D e a tu n c i,
o r a ş u l a î n c e p u t s ă r e g r e s e z e , S a b u c u r a t în o a r e c a r e m ă s u r ă
d e p r o te c ţia î n ţ e l e p t u l u i re g e C a r o l I ; a m a i f o s t c a p ita lă a
re g e lu i F e r d i n a n d (1 9 1 6 — 1918) în ti m p u l m a r e lu i r ă z b o i d e în=
tr e g ir e n a ţio n a lă ; şi a ş te a p tă a s tă z i s p r iji n u l p r o m is al M . S .
R e g e lu i C a r o l I I , — n ă d ă j d u i n d că d o r i n ţa re g e a s c ă v a c ă lă u z i
v o in ţa d ir ig u i to r i lo r p o litic i şi v a s tim u la z e lu l p e r s o n a lit ă ţi lo r
lo cale.

*
Traditia cu ltu rala a laşilor, e s t e î n t r u t o t u l s t r ă lu c i tă
p e n t r u î n t r e g u l n e a m ro m â n e s c . I n M o ld o v a a î n c e p u t s ă s e
în f irip e z e s c r is u l ro m în e s c . L a I a ş i V a s ile L u p u a o r g a n iz a t în=»
v ă tă m în tu l ro m în e s c ş i a d e s v o l ta t t i p a r u l . A ic i a u a c tiv a t ves=
tifi c ă r t u r a r i ca M i tr o p o l it » V a rla a m şi D o s o f te i, E u s t r a t i e Lo=
g o fă tu l, G lig o r ie U re c h e , m a re le N ic o la e M ile s c u s p ă t a r u l, M ir o n
şi N ic o la e C o s ti n , Io n N e c u lc e , m a r e le D im itr ie C a n te m ir , Ve=
n ia m in M i tr o p o l it u l ? a p o i C . N e g ru z z i, G h . A s a c h i, lu c e f e r ii
V . A le c s a n d r i ş i M . E m in e s c u ; A le c u R u s s o , M ih a il K o g ă ln ic e a n u
Io n C re a n g ă , t o a t ă p le ia d a s c r iito r ilo r d in c e rc u l J u n im e a c u
„ C o n v o r b ir i L it e r a r e " , c e rc u l „ C o n ti m p o r a n u l „ V ia ta R om î=
n e a s c ă “ c u C . S t e r e şi G . I b r ă ile a n u ; o s e r ie în tre a g ă d e m a r i
lite r a fi şi o a m e n i d e ş t ii n ţă m o ld o v e n i c a re a u d a t şi d a u stră=
lu c ire a in t e le c t u a li tă ţ ii r o m în e ş ti d e a s t ă z i ;— p în ă la n e în t r e c u t u l
e v o c a to r d e v ia tă ş i m în u it o r d e s l o v ă : M ih a il S a d o v e a n u ( t r ă it o r
în Ia ş i, în f r u m u s e ţ e a r u s tic ă d in d e a lu l C o p o u lu i)

»
4
*

P itorescu l Iaşilor p u n e a c e s t o ra ş la loc d e f r u n te , E


f e r ic it a ş e z a t p e o c o lin ă c e n tr a lă şi p e c e le d o u ă v e rs a n te , în t r e
v ă ile r î u ş o a r e l o r B a h lu i şi C a lc a in a ; a p o i se în t in d e p e ş e s u l
B a h lu i u lu i , în p a r te a d r e a p tă a r îu lu î, p în ă s u b d e a lu r ile M i»
r o s la v a , G a la ta , C e tă fu ia , B u c iu m i şi R e p e d e a . I a r în p a r t e a o -
p u s ă , s e d e s f ă ş o a ră c o rp u l m a re al o r a ş u lu i p e d e a lu r ile T a ta »
ra ş i, S ă ră r ie ş i C o p o u , c u u n c a r tie r s u b d e a lu l C o p o u lu i, p e
p a n ta z is ă a P ă c u r a r ilo r .
îm p r e ju r im ile l a ş u l u i s în t în t r ’a d e v ă r fe r m e c ă to a re , c u d e a lu r i
a c o p e rite d e p o d g o r ii v e s tite şi c u m o n u m e n te is to r ic e ' rem a r*
c a b ile .
O r a ş u l I a ş i e s o c o tit, c u d r e p t c u v în t, „ u n m u z e u is to r ic
n a ţi o n a l" . D e s tu l d e în a p o ia t d in p u n c t d e v e d e re m o d e r n şi
u r b a n i s ti c , a re în sc h im b p o e z ia t r e c u tu l u i, c u p u te r n ic e re=
m iniscenfre is to r ic e şi b o g ă ţii a r h ite c tu r a le . D ă in u e sc . c a se le pa=
tr ia r h a le ale b o e r ilo r d e o d in io a ră (c a re în m a re m a jo rita te a u
p ă r ă s it o r a ş u l ş i l=au lă s a t să ra c , d u p ă u n ir e a p r in c ip a te lo r ) ;
a u ră m a s c o n a c u rile î n t r e g ră d in i ; c lă d iri f o s te lo c u in ţe voevo=
d a le ; şi m a i c u s e a m ă b is e ric ile d e o f r u m u s e t ă şi o în s e m n ă »
t a t e p r e c u m p ă n ito a r e .
A s tă z i l a ş u l c o m p te a z ă ca u n o ra ş p rin c ip a l al tă r ii. S e în»
t i n d e p e o s u p r a f a ţă d e a p ro x im a tiv 2 0 0 0 h e c ta re , c u o p o p u »
la t ie d e 110.000 lo c u ito r i (d in c a re vre=o 40.000 e v re i). A r e U»
n iv e r s ita te ş i d if e r ite a c a d e m ii s u p e r io a r e ; şc o li s e c u n d a r e d e
to a te c a te g o riile ; e r e ş e d in ţă M e t r o p o li ta n ă ; r e ş e d in ţă a co rp u »
lu i IV a r m a tă ; a re T e a tr u N a tio n a l, o f u n d a ţ ie c u ltu r a lă «Fer=
d in a n d I», d if e r ite in s t i t u ţ i i d e c u ltu r ă , d e a s i s te n t ă so c ia lă ş i
m e d ic a lă , in d u s t r i i în s e m n a te , c o m e r ţ b in e d e s v o lta t etc.

« 5 «
Indicatiuni practice
pentru vizitarea oraşului
â n d c in e v a p o p o s e ş te î n t r ’u n o r a ş ce=i e s t e s t r ă in , s a u

C p r e a p u ţi n c u n o s c u t, r ă m â n e cam d e z o r ie n ta t, n u ş tie
c u m să p r o c e d e z e p e n t r u a=l v iz ita , s e p r e u m b lă d e zo r=
d o n a t, p ie r d e tim p p r e a m u l t ş i r i s c ă a s c ă p a d in v e d e r e mo=
n u m e n t e p rin c ip a le . P e n t r u a e v ita (p e c â t p o s ib il) a c e s te in=
c o n v e n ie n ţe , s c h iţă m c îte v a ru fe p e c a re v iz i ta t o r u l le p o a te
p a r c u r g e e c o n o m is in d tim p ş i f i in d s i g u r că v a lu a c u n o ş t in ţ ă
d e t o t ce a r e c a r a c te r is tic o r a ş u l.
N o i s f ă tu im ca a c e s te ru fe s ă fie s t r ă b ă t u t e c u p ic io ru l, cel
p u ţi n în r e g iu n e a c e n tr a lă a o r a ş u lu i, p e n tr u c ă în a c e s t c h ip
o b s e r v ă m a i b in e , îş i în t ip ă r e ş te fiz io n o m ia lo c u r ilo r ş i s e p o a te
o p ri s u f ic ie n t în fa ta m o n u m e n te lo r . A s tf e l p ă s tr e a z ă im a=
g in ile în m in te , p e n t r u m u ltă v re m e . C u m în s ă o r a ş u l e în t in s ,
a re d i s t a n t e m a ri, e v id e n t că u n e le p a r c u r s u r i t r e b u e s c f ă c u te
c u v e h ic u le , în sp e c ia l c u tr a m v a e le ... c a re s î n t m a i eco n o m i*
c o a s e ( s p r e s f â r ş i tu l a c e s te i b r o ş u r i, v o m d a s f a t u r i d e f e lu l
în t r e b u i n ţă r i i tr a m v a e îo r ş i a u to b u z e lo r ) .

6 »
Vechea Academie Mihăileană

Ruta 1 Drumul dela gară spre centrul


oraşului
G a r a I a ş i e s te o c lă d ire m o n u m e n ta lă , în s til « o tic. D e la
g a ră , c ă lă to ru l p o r n e ş te p e B u le v a r d u l F e r d i n a n d , ş i c h ia r la
în c e p u t, pe s tîn g a , v e d e c lă d ire a o c h io a s ă şi o rig in a lă a A n fr e =•
p o zrte lo r vam ale. M a i d e p a r te , d r u m u l tr e c e p r i n t r ’u n ş i r d e ho=
te lu r i, r e s ta u r a n t e , b e r ă r ii şi c a fe n e le c u c a r a c te r f o a r te ...p o p u =
Ia r, p â n ă la o p ia ţe tă u n d e n a r fi d e p la s a tă o m ic ă o p rire . P ri=
v in d d r e p tîn a in te , c ă lă to ru l v e d e u n ş i r d e c lă d iri m a r i u n d e
s î n t in s ta la te I n s t i t u ţ i i d e c u lt u r ă , a s i s te n t ă m e d ic a lă ş i c h ia r
lo c u in ţe ale s lu jb a ş ilo r d in s e r v ic iu l c ă ilo r f e r a te . I a r în f u n d
se r e m a rc ă fr u m o a s a c o n s tr u c ţie Rîpa Galbenă, — u n z id
m a s iv d in p ia tră , c u d o u ă sc ă ri m o n u m e n ta le , c a re în le s n e s c
c ir c u la ţia în acel p u n c t u n d e e s te o m a re d if e r e n ţ ă d e n iv el.
C ă lă t o r u l p o a te p a rc u r g e d r u m u l s c u r t p â n ă la R îp a G a lb e n ă ;
a p o i s e în t o a r c e în p ia fe tă şi îş i c o n tin u ă m e r s u l (o r ie n tîn d u = s e
d u p ă lin ia d e tra m v a i). S tr a d a m e rg e în u r c u ş şi p e a c e a s tă
p o r ţ i u n e i se zice S tr . A rc u .
D u p ă u n s c u r t p a r c u r s , se d e s fa c e la s tîn g a S tr . B a n u , u n d e

7
se a flă A cadem ia de M uzică şi aria dramatică, î n t r ’o
c lă d ire b o e r e a s c ă ( f o s fă a f a m ilie i G h ic a ) ; i a r a lă t u r i e Ş c o a la
evanghelică a c o m u n i tă ţ ii g e rm a n e .
L a c o ifu l s t r ă z ii A r c u (p e c a re v ii d e la g a ră ), c u s tr . B anu,

1. Gara
2. Antrepozitele vamale
3. Râpa Galbenă
4. Academia de Muzică
şi Artă Dramatică
5. Şcoala Evanghelică
6. Liceul Naţional
7. Academia de Arte
Frumoase şi Pinacoteca
8. Biserica Talpalari
9. Orfelinatul Neuschotz
10. Fostul han „Petre Ba-
calu"
11. Statuia Cuza-Vodă.

4».
Sv,uW*

e ^ c lă d ire a m a re , în c ă ră m id ă a p a r e n tă , a L iceu lu i N ational


p e lo c u l u n d e a f o s t v e s t it a A cadem ie M ikăileana (fon=
d a tă în a n u l 1834 d e M ib a il V o d ă S t u r d z a , c u c o la b o ra re a lu i
G h , A s a c b i). In fa fa şc o lii s î n t b u s t u r i l e f o ş tilo r p r o f e s o r i V .
B u r lă ş i X e n o fo n G b e o r g b iu .
P e s t e d r u m d e L ic e u l N a tio n a l, se a flă Academ ia de Arfe
frum oase ( p i c tu r ă şi s c u lp tu r ă ) î n t r ’o c lă d ire u n d e f u n c ţ io n a s e
d e a s e m e n e a A c a d e m ia M ih ă ile a n ă , c ele d o u ă c lă d iri f iin d u n it e
p e v r e m u r i p r i n t r ’u n a rc d e a s u p r a s tră z ii, — în s ă a s tă z i dără=
m a t. I n ac e ia ş c lă d ire a A c a d e m ie i d e p ic tu r ă , se a flă :
T?inacoteca, c u o c o le c ţie d e p ic t u r i ale a r tiş tilo r c e le b ri
s tră in i şi p în z e v a lo r o a s e ale a r t iş t il o r ro m â n i (se p o a te v iz ita
Jo ia şi D u m in ic a , în t r e o re le 2=4 p . m . I n s ă la s t ă r u in ţ ă , vizi=
te le se p o t fa c e ş i în a lte zile).
A lă tu r i d e A c a d e m ia d e p ic tu r ă ,
se z ă r e ş te / u rn u l bisericei T a lp a la ri,
lo c a ş d a tî n d d e p r i n a n u l 1650.
C o n ti n u în d d r u m u l, s e v e d e p e
d r e a p ta c lă d ire a O r fe lin a tu lu i Ne=
uschotz (e v re e s c ). A p o i c ă lă to ru l a=
lu n g e în P ia fa Llnirei.
I n a c e a s tă p ia ţă p rin c ip a lă a ora=
ş u l u i se a flă statuia lui Cuza=
Vodă ( i n a u g u r a tă în a n u l 1912),
o p e ra s c u lp to r u lu i ita lia n R om a=
n e lli. P e so c lu s e a flă s ta tu ile m a i
m ici ale lu i M . K o g ă ln ic e a n u , C .
N e g ri, g e n e ra lu l E . F lo r e s c u ş i N .
C r e f u le s c u , c o la b o r a to r i p rin c ip a li
ai lu i V o d ă C u z a . S ta t u ia p r iv e ş te
s p r e o c lă d ire c a re a f o s t f a im o s u l
b a n P e t r e B a c a lu , în fa ta c ă ru ia s ’a ju c a t h o r a u n ir ii în a n u l
1859. A ic i s ’a r în c h e ia r u t a N o . 1.

« 9 »
Ruta 2 Piafa Unirei, Sfr.Cuza Vodâ, Pia-
= fa Teatrului Nafional, Sfr. Elena
Doamna, Sfr. Ghica Vodă, Hala,
Sfr. C. Negri, Sfr. Armeana
P o r n e ş t i d in P ia ţ a U n ir ii p e str. C u z a V o d ă , o b s e r v în d c h ia r
la in t r a r e a în a c e a s tă s tr a d ă , î n t r ’o c u r t e p e d r e a p ta , te m p lu l
e v re e s c N e u s c h o tz . D u p ă u n p a r c u r s s c u r t, ajungi în P i a ţ a
C u za= V o d ă u n d e , în m ijlo c , s e a flă s ta tu ia lu i G h . G h . M â rzescu
f o s t f r u n t a ş p o litic m o ld o v a n . I n
s p a te le s t a t u e i e s t e H o te lu l «C on=
ti n e n ta l» (d e ci. 1=a).
C o n t i n u i d r u m u l p e s tr. C u z a
V o d ă , p r i n t r e m a g a z in e c u g a la n ta r e
a tr ă g ă to a r e , şi p o fi v e d e a p e p a r te a
d r e a p t ă p a la tu l S fa iu lu i N eg u sto re sc,
lip it d e c lă d ire a G a m erei de C o m e r f.
C o n t i n u i m e r s u l şi d a i în P ia fa
T e a tru lu i N a ti o n a l. A ic i s î n t d e v ă z u t
m u lte lu c r u r i.
I n t ă i, s e p r e z i n tă o c h ilo r sia iu ia
lui Miroxi C ostin, m a re le croni=
c a r m o ld o v e a n d in v e a c u l a lX V I I d e a
S ta t u ia în b r o n z , e o a p re c ia b ilă
o p e ră d e a r t ă şi a fo s t lu c r a tă d e
Statuia M iron Costin s c u l p to r u l p o lo n e z W la d is la v H e g e l
In s o c lu l s t a t u e i se a flă o s e m in te le c ro n ic a ru lu i.

« io »
1. Statuia Cuza-Vodă 5. Statuia Miron Costin
2. Templul Neuschotz 6. O rfe lin a tu l e v re e s c
3- Statuia G. Mârzescu
4. Sfatul Negustoresc şi Came 7. Bustul D. Greceanu
ra de Comerţ 8. Statuia V. Alexandri

« 11
9. Uzina teatrului 18. Biserica Sf. Ioan Zlataust
îO Teatrul Naţional 19. Şcoala de surdo-muţi
11. Institutul Notre Dame de 20. Grădina şi bustul Ghica-
Sion Vodă
12. Institutul Maternitatea 21. Spitalul de copii „Gheler-
13 Biserica Sf. Ioan Botezătorul ter‘*
14. Biserica Golia 22. Şcoala Carmen-Sylva
15. Biserica Bărboi 23. Biserica Barnovschi
16. Biserica Albă 24. Hala Centrală
17. Spitalul Israelit 25. Şcoala şi biserica Sf. Sava
26. Biserica armenească
R e m a rc a b ilă e s t e a p o i :

C lădirea T eatrului N aţion al


O p e r ă d e în a l tă v a lo a r e a r h ite c to n ic ă , l u c r a tă d u p ă p la n u r ile

Teatrul National

a r h ite c ţilo r v ie n e z i H e lm e r ş i F e lln e r şi i n a u g u r a t ă în a n u l


1896. M a s iv ş i im p u n ă to r p e d in a f a r ă , t e a t r u l e s te f o a r te lu x o s
în l ă u n t r u .
L în g ă m ă r e ţu l p a la t te a t r a l , s e a flă c lă d ire a o r ig in a lă a U z in e i
T e a tr u lu i, r id ic a tă p e lo c u l u n d e a f o s t b is e r ic a D a n c u .
I n t r 'u n c o lt a l g r ă d in e i t e a t r a l e e a ş e z a t b u s t u l lu i D im ifr ie
G receanu f o s t f r u n t a ş p o litic ie ş a n . I a r în f a ta t e a t r u l u i tr o n e a z ă
statuia Iui V asile A lecsandri, m a re le p o e t n a ţio n a l. S ta=

« 12 »
tu ia ( i n a u g u r a t ă în a n u l 1905) e s te lu c r a tă to t d e s c u l p to r u l
W la d is la v H e g e l.
P a r a l e l cu la t u r a v e s tic ă 3 te a t r u l u i, s e în t in d e s tr . M îr z e s c u ,
u n d e se află O r f e lin a tu l E v re e s c , ia r m a i s u s biserica S f. lo a n
E toiezăioruî c lă d ită în p rim a ju m ă ta te a v e a c u lu i X V II, d e Voe=
vozii M iro n B a rn o v s c h i şi V a sile L u p u . I n c u r t e a b is e ric e i, e s t e
o şc o a lă d e c în tă r e ti b is e ric e ş ti.
P a r a le l c u T e a tr u l, p e c e a la ltă l ă t u r e a s tră z ii C u sa = V o d ă , se
a flă Institutul „Notre Dame de S ion “, lic e u d e d om ni=
ş o a r e , c o n d u s d e c ă lu g ă rite ca to lic e . Ş c o a la a c e a s ta ( f u n d a tă în

Vedere din Piaţa Unirii (fostul Hotel Traian)

a n u l 1866), o c u p ă o im p o z a n tă c lă d ire b o e re a s c ă , fo s tă a fa m ilie i


B a lş, lîn o ă c a re s*a c o n s t r u it u n c o rp n o u în s til ogiv al.
P ia ţa t e a t r u l u i se în c h e e c u Spitalul «Maternitatea», m a re
a ş e z ă m în t s p ita lic e s c p e n tr u fe m e i le b u z e , I se zice şi „ In s titu tu l
G regoria n* d e la n u m e le lu i G r ig o r e G b ic a V o e v o d , c a re a în=
f i in t a t a c e s t a ş e z ă m în t în c a se le p r o p r ii (în a n u l 1852), lîn g ă
p a la tu l v e c b i, s a u c lă d it în v re m e a n o a s t r ă a n e x e în s til rom î=
n e sc . A ic i f u n c ţio n e a z ă şi clin ica u n iv e r s ita r ă d e o b s te tr ic ă ş i
g in e c o lo g ie ; p r e c u m şi o şc o a lă d e m o a ş e .
T re c i în a i n te p e s t r . C u z a = V o d ă şi, d u p ă p u ţ i n tim p , d a i d e
u n m o n u m e n t s tră lu c it :

B iserica Grolîa
O c h iu l e s t e iz b i t în tă i d e t u r n u l d e la i n t r a r e ş i d e z id u l c a re
îm p r e jm u e ş te b is e ric a , E s t e o a d e v ă ta tâ c e fa fe în m ijlo c u l Ia şu =
lu i, c u z id u r i p r e v ă z u t e c u m e te re z e , c u t u r n u r i d e fla n c şi u n
tu r n m a r e la in t r a r e a în c e ta te . A c e s t t u r n (c a re p în ă la o re=
c e n tă r e s t a u r a r e e r a d e d o u ă o ri m a i în a lt) , a r e 130 s c ă ri. D e
p e p la tf o r m a lu i, v iz ita to r u l a r e o p r i v e li ş te s p le n d id ă . I n s tîn g a
t u r n u l u i s e a flă o c a s ă a a p e lo r ş i o c iş m e a d a tî n d d in v r e m e a
lu i G r ig o r e G h ic a = V o d ă . P ă c a t că a c e s te z id u r i d e c e ta te s î n t
a c o p e rite , în p a r te , d e c a s e p a r tic u la r e .
I n l ă u n t r u l c e tă ţii e s te bisa*
ricg. G o lia (c u h r a m u l In ă lta =
r e a D o m n u lu i) c a re d ă in u e ş te
d e p r in a n u l 1540 ş i a p o i a
f o s t r e f ă c u tă d e V a s ile V o d ă
L u p u l. E cel m a i v e s t it mo=
n u m e n t a r h i te c t o n ic d in ta r ă
(a p r e c ia t şi d e s p e c ia liş tii d in
s tr ă in ă ta te ) , în s tilu l u n ic al
„ b iz a n tin u lu i m o ld o v e n e s c " .
A t î t d e c o r a tiu n e a e x te r io a r ă ,
c ît şi in t e r i o r u l c u p ic tu rile ,
c a ta p e te a z m a , ic o a n e le e tc . s î n t
d e o a r tă r a r ă . I n b is e r ic ă s î n t
în g r o p a te c îte v a p r i n ţ e s e mol=
d o v e n c e ; ia r s u b le s p e z i, în=
t r ’u n v a z d e a rg in t, e a ş e z a t
c re e r u l v e s t i t u l u i p r i n ţ r u s
P o te m k in .
Turnul Goliei
I n a c e a s tă c e ta te se m a i
a flă u n m ic m u z e u is to ric = m u n ic ip a l ; a p o i A r h iv e le S ta t u lu i , şi
o c a să v e c h e u n d e a lo c u it m a r e le p o v e s t i t o r Io n C re a n g ă .
*

C o n t i n u î n d m e r s u l p e s tr. C u z a = V o d ă , d ai î n t r o p ia ţă n u ­
m ită T îrgul C u c u lu i d e u n d e p o r n e s c d r u m u r il e s p r e d if e r it e
Biserica Golia

c a rtie re . C o te ş ti la d re a p ta , p e s h . C . N e g ri şi s t r ă b a ţi o dis=
ta n t ă s c u r tă , s p r e a a d m ira u n m o n u m e n t v a lo ro s :
B iserica Bărboi
I n t ă i faci c u n o ş tin ţă c u t u r n u l d e in tr a r e , fo a r te o rig in a l, în
s til „r e n a is s a n c e w.
B ise ric a m o n u m e n ta lă (c u h ra m u l
S£. P e t r u ş i P a v e l) e f o a r te £ru=
m o a ş ă ş i a re u n in te r io r v r e d n ic d e
p riv it. D a te a z ă d e p rin a n u l 1615,
d a r a f o s t re z id ită d e fa m ilia dom=
n ito a r e a S tu r z e ş ti lo r (la în c e p u t u l
v e a c u lu i X IX ). A ic i s în t în g r o p a ţi
I o n i tă S a n d u S tu r d z a V o e v o d şi
s c r iito r u l A le c u R u s s o .
T e în to r c i p e a c e la ş d ru m , p în ă
în T g . C u c u lu i, ş i c o n ti n u i p eleri=
n a ju l p e s tr a d a c a re a l u a t d en u =
m ire a „ E le n a D o am n a* 4, I n t îl n e ş ti
p e s tîn g a c lă d ire a I n s p e c to r a t u lu i
S a n ita r , c u b ir o u l S o c. „S alv area* 4;
Biserica Bărboi
ia r p e d r e a p ta Ş c o a la p r im a r ă „Va=

« i 5 »
sile A d a m a c h e " D u p ă c îtiv a p a ş i, la ş i lin ia tr a m v a i u lu i ) c a r e
fa c e c u r b ă s p r e a lt ă s t r a d ă ) ş i c o n ti n u i d r u m u l p e s tr. E l e n a
D o a m n a , p în ă ce d a i la
S p italu l Israelit, in s ti=
t u f ie m a r e , f o a r te u tilă şi b in e
în z e s tr a tă . A r e ş i o s e c ţie sp e*
c ia lă d e m a te r n ita te .
*
O c o le ş ti la d r e a p ta , u r c î n d
p e sira d a G hica= V odă. D u p ă
c îtiv a p a ş i, se d e s c h i d e Ia
s tin g ă s tr . Z l a t a u s t şi s e v e d e
B iserica S f. Io a n gură de a u r
("Z la ia a sf) d a tî n d d in s e c o lu l
X V I, d a r r e z id ită d e G h .
D uca»V odă.
C o n t i n u î n d m e r s u l p e S tr .
G h ic a = V o d ă , se d e s f a c e la
s tîn g a s tr . Z m e u . p e c a re se
v e d e o m are casă b o e re a s c ă
d a tî n d d in a n u l 1750, u n d e
v i» , t , , / i Turnul 13isericei 13ărboi
este in sta la t astăzi Instifuiul
de surdo= m u(i «M a re le V o e v o d M ih a i» .
I n c o n ti n u a r e p e s t r . G h ic a V o d ă , to t p e s tîn g a , e o m ic ă
g r ă d in ă p u b lic ă , ia r în m ijlo c bustul voevod u lu i G rigore
G hica, — D o m n it o r u l m o ld o v e a n c a re a f o s t d e c a p i ta t d e t u r c i
î n a n u l 1777, p e n t r u c ă p r o t e s ta s e îm p o tr iv a r ă p i r e i B u c o v in e i.
A ic i f u s e s e p e v r e m u r i « B e ilic u l» b a n u l u n d e e r a u g ă z d u iţi tri=
m işii S u lt a n u lu i , şi d e u n d e a f o s t a r u n c a t în c u r t e t r u p u l
d e c a p i ta t a l Iu i G r ig o r e G h ic a = V o d ă .
* \ -

M a i d e p a r te p e s tîn g a , e S p ifa lu l de copii « D r. G h elerier» x


p e d r e a p t a e ş c o a la p r im a r ă „ C a r m e n S y lv a “ , ia r a l ă t u r i : B i­
serica B arnovschi ( „ A d o r m ir e a M a ic e i D o m n u lu i" ) , co n s=
tr u c f ie f o a r te in t e r e s a n tă , r id ic a tă în a n u l 1627 d e M ir o n B ar=
n o v sc h i= V o e v o d . D e la c lo p o tn iţa d e la i n t r a r e p o rn e s c ta jn if e în c ă
n e e x p lo r a te .
R e g iu n e a a c e a s ta , e p a r t e a c e a m ai v e c h e a la ş u lu i .

«16 »
C o n tin u în d m e r s u l, c o te ş ti la d r e a p ta . p e s tr . C iz m ă r ie i şi
în d a tă d a i la H ala centrală ( P ia ţa S f. V in e ri), v a s t ă p ia ţă
d e a lim e n te în S t r a d a A n a s ta s ie P a n u . I n m ijlo c u l H a le i f u s e s e
o v e c h e b is e r ic ă S f. V in e ri, c a re în s ă a f o s t d ă r îm a tă ş i s ’a p u s
ca a m in tir e o c ru c e d e p ia tră .

D e a lu n g u l H alei, c o b o ri p e s tr. A n a s ta s ie P a n u ş i c o te ş ti în
p rim a s t r a d ă la d r e a p ta : s t r a d a P o m ir , p e c a re o s t r ă b a ţi p în â
în sfrada C , N e g ri, u n d e d a i d e u n m o n u m e n t f o a r te o rig in a l :
biserica SI. Sava. E o
c lă d ire în s til b iz a n t in c u
c u p o le tu r c e ş ti. S e zice că da=
te a z ă d in a in te d e a n u l 1400 ;
în s ă în fo r m a a c tu a lă a f o s t
re z id ită în s e c o lu l X V II. A ic i
g ă z d u ia u p e v r e m u r i tr im iş ii
P a t r i a r h i l o r o r ie n ta li şi călu=.
g ă rii d e la S f î n t u l M u n te . T o t
aici f u s e s e u n u l d in t r e cele
m a i v e c h i c e n tr e c u l t u r a l e :
tip o g ra fie , şc o a lă , b ib lio te c ă
etc.
I n a c e ia ş c u r te se a flă clă=
d ir e a Ş c o a le i p ro fesio n a le su=
p erio a re de fe fe „Sf. S a v a “.
U r m î n d în s u s s tr. C . N e g ri
a p u c i p e p rim a s t r a d ă la s tîn g a
z is ă s t r a d a A r m e a n ă , ş i d a i
Biserica Sf. Sava
d e B iserica Armeană (hra=
m u l S f. M a ria N ă s c ă to a r e a ). E u n a d in t r e c ele m ai v e c h i bi=
se ric i d in Ia ş i ş i se c re d e că a r d ă in u i d in a i n te d e a n u l 1400 ;
în s ă a f o s t r e s t a u r a t ă d e m a i m u lte o ri.
D in s tr. A rm e a n ă , c ă lă to ru l d ă în s tr . C u z a = V o d ă , p e u n d e
a m a i t r e c u t ; ş i se p o a te re în to a r c e în c e n tr u ( P i a ţa U n irii), p e
jo s s a u cu tra m v a iu l.
A s t f e l s ’a în c h e ia t r u t a N o . 2.

2 « 17 »
1*

P u fn 3 Sfr. Ştefan cel Mare, Mitropolia,


- Trei Ierarhi, Palat, Podul Bahlui
P o r n e ş t i d in P i a ţ a C u z a = V o d ă (u n d e = i s ta tu i a Iu i M î r z e s c u )
ş i c o b o ri p e sfra d a $ le fa n cel M a re. D u p ă p u ţi n m e r s , e s t e in=
t e r e s a n t să fa c i c îfiv a p a ş i în p r im a a r t e r ă la d r e a p ta : s t r a d a
L o z o n s c h i, p e n t r u a p riv i p a la t u l Sem inarului teo lo g ic
„Veniamin Oostake**, c lă d ire f r u m o a s ă , r i d ic a tă p e s t e zid u =
rile f o s t u l u i p a la t d o m n e s c al l u i M ib a il S tu rd z a = V o e v o d . Se=
m i n a r u l a c e s ta a f o s t î n f i i n ţ a t în a n u l 1804 d e c ă tr e m a re le M i=
tr o p o li t V e n ia m in .
I n fa ta S e m in a r u lu i s e a flă bi=
s e r ic a f o a r te v e c h e S f. G beorghe Lo=
zo n sch i (c u h r a m u r ile S f. G h e o r g h e
şi S f= ta E c a te r in a ).
T e r e în to r c i p e s tr . Ş t e f a n ce l
M a r e şi c o n tin u i m e r s u l p e a c e a s tă
f r u m o a s ă a r t e r ă c o m e rc ia lă , p ă n ă
ce d a i d e :

C atedrala M etropolitană
B is e r ic a m e tro p o lita n ă (c u hra=
m u r ile S f. G b e o r g h e şi In tîm p i=
n a r e a D o m n u lu i) e o c o n s t r u c ţi e
u r ia ş ă , ce s e re m a rc ă în t o t O rie n =
t u l o rto d o x . D e c o r a tiu n ile in te ri=
o a re s î n t f o a r te d is tin s e . Z id ir e a Vedere din Iaşi cu
Mitropolia în fund
c a te d r a le i a f o s t în c e p u t ă d e M.U

« l8 »
* 19
»
1. Statuia Mârzescu 10. Case în vechiul stil m ol­
2. Biserica Lozonschi dovenesc
3. Seminarul Veniamin i i .Biserica Sf. Neculai
4. Mitropolia 12. Statuia Ştefan cel Mare
5. Comandamentul Corp. IV 13. Palatul Ad-tiv
Armată 14. Liceul Alexandru cel Bun
6. Catedrala catolică 15. Ştrandul Iaşilor
7. Biserica Trei-Erarhi 16. Biserica Sf. Andrei
8. Şc. „Trei-Erarhi" şi statuia 17. Biserica S f Constantin
Gh. Asache 18. Podul Bahlui
9. Vechea casă Ghica 19. Biserica Lipovenească
f r o p o litu l V e n ia m in în a n u l 1833, ia r s f i n ţ ir e a s a făcu i: a b e a
în a n u l 1887. I n b is e r ic ă e s te m o r m în tu l M i tr o p o litu lu i V e n ia*
m in ; ia r lâ n g ă b is e r ic ă e m o r m â n tu l M itr o p o litu lu i I o s if N a n ie s c u .
I n c a te d r a lă se a flă m o a ştele S f in f e i P a ra sch eva ,
n u n i, a d u s e la I a ş i d e V a sile E u p u V o d ă . I n a c e ia şi c u r t e e
M itro p o lia veche (S f. G h e o r g h e ) c a re a s e r v i t d e c a te d ra lă în
tim p u r i d e d e m u lt.
S e m a i a flă P a la tu l M etro=
p o lila n şi o fîn tîn ă m onu=
m e n ta lă fă c u tă d e G r. G h ic a »
V odă.
In fa fa M itro p o lie i se gă=
s e ş te o c lă d ire veche, în co=
lo n a d e , c a re vă d ă id e ia d e s p re
s tilu rile m o ld o v e n e ş ti d e odi»
n io a ră . A lă tu r e a e s te JPala3
tul Comandamentului
Corpului IV Armata, re»
s ta u r a t p e s te fo stu l p a la t al
fam iliei b o e re ş ti R o sn o v a n u .
M ai jo s, to t pe stîn g a, se
v ă d c lă d irile : B anca P om î»
nească, P rim a S o c ie ta te d e
E co n o m ie şi B an ca N a ţio n a lă .
Iar p e d r e a p t a ( i n t r a r e a p r in »
t r ’o b o l t ă ) Episcopia Ca»
B is e r ic a T r e i * E r a r b i
tolicâ , u n a d i n t r e c e le m ai
vechi b is e ric i d in Ia ş i, d a=
tin d de p rin anul 1370, în s ă re fă c u tă de m u l t e o r i. A ic i e s te
ş i p a la tu l de re ş e d in ţă a l E p i s c o p u l u i c a to l ic .

« 2 0 »
C o n ti n u în d m e r s u l, d ă m d e v e s t it u l m o n u m e n t
B iserica Trei=Erarlii
T r e i= E r a r h i( z is ă ş i T r e i S fe tite le ) a f o s t c lă d ită în p ia tră şi m ar=
m o r ă , c u p o le ia lă d e au r,[* d e2 către V a sile V o d ă L u p u l. B is e r ic a
a f o s t r e s ta u r a t ă în v re m e a n o a s tr ă
d e a rh ite c tu l fra n c e z L e c o m te d e
N o u y . E u n m o n u m e n t s p le n d id ca
stil, d e c o ra f iu n i e x te r io a r e (p o a te
p re a în c ă r c a te ) şi d e c o r a f iu n i inte=
r io a r e d e v a lo a r e r a r ă . A ic i s î n t în=
g ro p a te o s e m in te le l u i D im itr ie C an=
te m ir . L a T r e i S f e tite le a f o s t u n
m a r e c e n tr u c u lt u r a l m o ld o v e n e sc
d in v re m e a lu i V a sile V o d ă, c u şco li
ş i tip o g ra fie .
P u f i n m a i jo s e şc o a la p r im a r ă
« T re i E r a r h i* în fa ta c ă re ia s e află
statuia lui Grheorghe Asache,
lu c r a tă d in m a rm o ră . In s o c lu s în t Statuia Gh. Asache
d e p u s e o s e m in te le l u i A s a c h e .
M a i d e p a r t e v e d e m în d a tă o c a să m a r e (ie ş ită d in lin ia s t r ă

Palatul Administrativ şi Ştrandul

« 21 »
zii), A f o s t c a s a b o e r ilo r G h ic a u n d e , în a n u l 1816, s a ju c a !
p e n t r u în t â ia d a tă t e a t r u în lim b a ro m în ă .
I n s f îr ş it, s tr a d a d ă în p ia ţa pa=
la t u lu i a d m in is tr a tiv , u n d e sîn t
lu c r u r i f r u m o a s e d e v ă z u t. M a i în*
tă i P a l a t u l , s tr ă lu c ită c lă d ire în
s til g o tic, z id ită p e s te z id u r ile stră=
v e c h i a le P a l a t u l u i V o e v o z ilo r M ol*
d o v e i. F o r m a d e azi, e s te d in z ile le
n o a s t e ş i se d a to r e ş te a r h i t e c t u l u i
ro m în B e r in d e y . I n a c e s t f a s t u o s
p a la t s î n t in s ta l a te : J u s tiţ ia , P re *
f e c t u r a d e J u d e ţ, A d = tia F in a n c ia r ă
şi I n s p e c to r a t u l şc o la r.
In fa ta p a la t u lu i e statuia Iui
Ştefan cel Mare ( in a u g u r a t ă în
a n u l 1883), o p e ră d e m a re a r t ă a Palatul Administrativ
s c u l p to r u l u i fr a n c e z F re m ie t. Decoratiune interioară
T o t în a c e a s tă p ia ţă s e a flă B iserica Sf. Neculai*E)om=
n e s c c lă d ită d e Ş te f a n c el
M a r e , în s ă r e s t a u r a t ă d e m ai
m u lte o ri. E o z id ire fru m o a *
s ă şi c u v a lo r o a s e p ic t u r i in te*
rio a re . L în g ă b is e r ic ă s ’a u
g ă s it m o r m in te le u n o r căpe=
te n ii d e o ş ti, în t r e c a re ş i u n
f r a te a l lu i Ş te f a n V o d ă . I n
ti m p u r i v e c h i, b is e r ic a a s e r v it
ca M itro p o lie .
I n fa ta b is e ric e i se v ă d c a se
o rig in a le , d ă in u in d d e v e a c u ri,
c a re n e d a u id e e d e s p r e ve*
c h e a a r h i te c t u r ă m o ld o v e*
n ească. *

V iz ita to r u l a p u c ă p e s t r a d a
P a l a t (u r m ă r in d lin ia tra m =
v a iu lu i) ; tre c e p e lîn g ă clădi*
Statuia Ştefan cel Mare re a lic e u lu i „ A le x a n d r u cel

«22»
B u n “ (în c o n s t r u c ţ i e ) , şi d ă în s p a t e l e a c e s te i clădiri, d e Ş ti
dul Iaşilor u n a d m ira b il lo c d e re c re a ţie , c u b a z in de în o t,
b a s in d e c a n o ta j ş i u n v a s t te r e n p e n tr u s p o r tu r i.
U r m â n d m a i d e p a r te s tr.
P a l a t , se z ă re ş te p e d r e a p ta ,
î n t r e c ase, B iserica S f. A n d r e i
( d a tâ n d d in a n u l 1794), u n d e
se află ic o a n a fă c ă to a re d e
m in u n i a S f î n tu l u i M in a ; ia r
m ai jo s , p e s tâ n g a , B iserica S f.
C o n s ta n tin şi B le n a ( z id ită p e
la a n u l 1753).
I n f i n e s t r a d a s e te r m in ă
la p o d u l de beton p e ste rîu l
B a h lu i. A ici, p e m a lu l a p e i,
p o a te fi a d m ira tă B iserica
L ipovenească (S f. M a ria ),
rid ic a tă în a n u l 1780, în s ă
r e z id ită în v re m e a n o a s tr ă . E
u n f r u m o s ş i o rig in a l m o n u =
m e n t a rh ite c to n ic .
A ic i s e în c h e e r u t a N o , 3.
Biserica Lipovenească

« 23 «
Rula 4 Slr. Lâpuşneanu, Str. I.C. BrâHa-
- nu, Aşezămintele Sf. Spiridon,
Primăria, Faculfah de Medicină
in P ia ţ a U n ir ii, p o r n e ş ti p e sfra d a L â p u şn e a n u , a r t e r a p rin =

D cip ală d e p r o m e n a d ă a ie ş e n ilo r. î n d a t ă d u p ă i n t r a r e a


în a c e a s tă s t r a d ă , v e z i p e s tîn g a H o te lu l P a la c e ( d e cl.
L a ), ia r p e d r e a p ta c lă d ir e a T e a tr u lu i= C in e m a „ T r ia n o n “, lin g ă
c a re se î n t in d e u n fru m o s sq u ar. I a r a lă t u r i s e a flă o c lă d ire
în s e m n a t ă :
P alatu l C reditului Urban, A c e a s tă c a s ă (f o s tă a b o e ru =
lu i G h ic a ) a s e r v it c a p a la t d o m n e s c lu i C u z a = V o d ă în t r e a n ii
1 8 5 9 — 62 ; şi ca r e ş e d i n ţ ă re g a lă JR egelui F e r d i n a n d î n t r e a n ii
1 9 1 6 -1 9 1 8 .
I n s p a te le a c e s tu i p a la t s e a flă biserica M e io c u l M a ic e lo r (S f.
P a r a s c h iv a ) , c lă d ită p r in a n u l 1700 ş i c a re a s e r v it d r e p t c a p e lă
d e în c h in ă c iu n e lu i C u z a = V o d â .
I n f a ta C r e d i t u l u i e s t e biserica B a n u (c u h r a m u l D u m in ic a
t u t u r o r s f in ţilo r ), d a t î n d d e p rin a n u l 1700 ş i r e f ă c u tă în p ia tr ă
în a n u l 1800.
M a i d e p a r te p e s tr . L ă p u ş n e a n u , c o if c u s t r . B a n u , se r i d ic ă pa=
la t u l S o c. T e le f o a n e lo r. î n c ă p u ţ i n m e r s , ş i v iz i ta t o r u l d ă î n t r ’o
r ă s p în tie . C îr m e ş ti la d r e a p t a ( p r in fa fa fa rm a c ie i K o n y a ) şi
a p u c i p e stra d a I. C . B r ă iia n u , în s e n z c o n t r a r c e lu i u r m a t p în ă
a c u m . D u p ă c îte v a zec i d e m e tri, în t î l n e ş t i p e d re a p ta P a la fu l
m eseriilor şi asig u ră rilo r sociale, u n d e se m a i a flă u n d i s p e n s a r
şi u n s p ita l d e c h ir u r g ie . C e v a m a i d e p a r te , p e s tin g ă , e s te p ia fa

« 2 4 »
de a lim en te S t, S p ir id o n (în re fa c e re ) ; ia r cîfiv a m e tr i în a n t e

17
6*». ^o4A\c.»c.u^J^/
k*tu fj
?;
uW /
CL*.
«am

... M a
10î * 3

Si»-- - '/ T '

SVi^»5_*it-L>J 1^ \5 ^’tTVkrt

t - n . ţ . S o*» Jr
I

f><-WAa
'X
T;W v| -3 *-c**vVVt' Sw^<

1. Statuia Cuza-Vodă 9. Inspectoratul Muncii


2. Squarul Trianon 10. Biserica Sf, Ilie
3. Biserica Metecul Maicelor 11. Primăria
4. Palatul Creditului Urban 12. Chestura de poliţie
5. Biserica Banu 13. Facultatea de Medicină
6. Palatul Asigurărilor Sociale 14. Muzeul istoric-natural
7. Fostul consulat rusesc 15. Biserica Sf. Teodor
8. Aşezămintele Sf, Spiridon 16. Liceul „Ştefan cel Mare"
(p e d re a p ta ) clădirea fo s tu lu i c o n su la t rusesc, v e c h e c a să b o e re a s c ă
lă s a tă a c u m în p ă r ă s ir e . Ş i în d a t ă , p e s tîn g a s tră z ii, t r o n e a z ă
v a s te le in s ta l a ţi i a le
A şezăm intelor Sf. Spiridon
S p ita lu l e s t e în f ii n ţa t te m e in ic în a n u l 1 7 5 7 d e V o e v o d u l
C o n s t, C e h a n = R a c o v ită . A p o i a lfi v o e v o z i u r m a ş i ş i m u l ţi b o e r i

Aşezămintele „Sf. Spiridon"


a u lă s a t a v e r i im e n s e d in c a re a ş e z ă m in te le s p ita lic e ş ti a u spo=
rit, în tin z în d u = ş i b in e f a c e r ile p e s t e M o ld o v a în tre a g ă . C lă d ir ile
s p i ta l u lu i d in I a ş i o c u p ă u n t e r e n v a s t, p e p a tr u s tr ă z i ; s e a flă
aici t o t f e lu l d e clin ici, c u u tila j m o d e r n ş i m e d ic i is c u s iţi- E
o i n s t i t u ţ i e c a re o n o re a z ă în tr e a g a t a r ă * In s p a te le c a r e u l u i S f.
S p ir id o n se m ai a flă u n e x c e le n t S p ita l d e Iz o la re şi d is p e n »
s a r u l P r o f ila x ie i T u b e r c u lo z e i.
I n c u r t e a S p ir id o n ie i e s te biserica S f S p ir id o n , c lă d ită o d a tă
c u s p ita lu l în 1757, s a u p o a te m a i în a in te . I n b is e r ic ă e în g ro »
p a t c o rp u l lu i G r ig o r e G h ic a = V o d ă , ce l d e c a p ita t d e t u r c i în
a n u l 1777. I n f a ta b is e ric e i e u n m a r e tu m = c lo p o tn ită , f la n c a t
d e d o u ă c iş m e le c u c iu d a te in s c r ip ţ ii tu r c e ş ti.

« 26 »
*

D u p ă a ş e z ă m in te le S f. S p ir id o n , s f ă tu im p e c ă lă to r să se a=
b a tă p e p r im a s t r a d ă la d r e a p t a : S tr . V . A le c s a n d r i. L a în=
c e p u t u l a c e s te i s tră z i, p e t r o t u a r u l s tin g , d u p ă c lă d ire a In sp e c *
t o r a t u l u i M u n c ii, se g ă s e ş te în f u n d u l u n e i c u r i i Ş c o a la C o rn er*
c ia lă s u p e r io a ră ; ia r în fa tă , biserica S t. llie ( d ă i n u in d d e p e la
în c e p u tu l v e a c u lu i X V II). P r i n a c e s te lo c u r i a c o p ilă rit c îtv a
tim p p o e tu l V a sile A le c s a n d r i, c u m î n s u ş i p o v e s t e ş te în scriso *
rile c ă tr e I o n G h ic a .

Facultatea de M edicină (U niversitatea veche)

P e d r e a p ta , se a flă în t ă i p a la tu l chesturei de p o li fie, f o s t lo*


c a lu l v e s tite i a s o c ia ţii c u ltu r a le „V iata P o m în e a s c ă " . I a r a l ă t u r i :
palatul Prim ăriei ( f o s ta c a s ă C a n ta c u z in o = P a ş c a n u ) .
V iz ita to r u l se în to a rc e în a p o i p e s tr . A le c s a n d r i, r e v e n in d în
s tr . I. C . B r ă tia n u , d e u n d e (p rin la t u r a c a s e i E p itr o p ie i S f.
S p ir id o n ), tr e c e în strada U n iv e rsită ţii şi d ă în d a t ă la : Făcui3
taiea de M edicină. A ic i fu s e s e u n iv e r s it a te a în tre a g ă , c a re
în s ă s ’a m u t a t în a ltă p a rte , lă s în d lo c u l n u m a i p e n t r u F acul=
ta te a d e M e d ic in ă . E o f r u m o a s ă c lă d ire m o ld o v e n e a s c ă , fo s tă
p a la t d o m n e s c al V o e v o z ilo r M o r u z i ş i C a lim a h . L a in t r a r e se
a flă o in t e r e s a n tă p o a rtă d e p ia tr ă , c u s te m a lu i A le x . C alim a h *
V odă.

« 27 «
A lă tu r e a , e c lă d ire a nouă a la b o r a to a r e lo r u n iv e r s it a r e ; ş i
a p o i I n s titu tu l de a n a to m ie (M o rg a ), c lă d ire m o d e r n ă , în s til d e
te m p lu g re c e s c .
D u p ă ce a v ă z u t a c e s te l u c r u r i, v iz i ta t o r u l s e în a p o ia z ă în
s t r . I. C . B r ă ti a n u ş i d ă în d a t ă d e M uzeul de isiorie^na*
turală in t e r e s a n tă c a s ă b o e re a s c ă , fo s tă a fa m ilie i S tu r z e ş ti lo r .
A ic i s a f ă c u t a le g e re a ca D o m n a lu i C u z a = V o d ă la 5 I a n u a r
1859.
A ic i e şi s e d iu l S o c ie tă ţii d e m e d ic i ş i n a tu r a li ş ti , c ea m a i v e c h e
s o c ie ta te ş tiin ţif ic ă d in t a r ă (c u o v e c h im e d e p e s t e u n seco l).
C o n ti n u în d m e r s u l p e s t r . B r ă ti a n u , v iz ita to r u l a re p rile j s ă
v a d ă ( u n d e se d e s f a c e la s tîn g a s tr . V. S tr o e s c u ) t u r n u r i l e bi=
sericei S f. T eodor, lo c a ş d e în c h in a r e d a tî n d d e p r in a n u l 1665,
d in v re m e a lu i D a b ija = V o d ă .
M a i d e p a r te p e S tr . B r ă ti a n u , p r i n s p a te le c e tă ţii G o lia , a ju n g i
în s t r a d a S ă ră r ie , u n d e d a i c u o c h ii d e c lă d ire a G im n a z iu lu i
„ Ş te f a n cel M a r e “.
A ic i s e în c h e e r u t a N o . 4

« 28 »
Ruta 5 Str. Carol, Fundaţia, Universita-
= [ea, Grădina Copou, Parcul Ex-
pozifiei, Aleea Gh i c a - V o d ă
o rn im d e la F u n d a ţi a „ F e r d in a n d " , î n c e p u t u l stră zii C a ro l.

P In o c h ii v iz ita to r u lu i s e p r e z in tă m ă r e a ţa c lă d ire a F u n s
d a ţ i e i « F e r d i n a n d » . I n in t e r i o r e d e u n r a r lu x ar=
tis tic ş i a re o s t a t u e î n b r o n z a R e g e lu i F e r d i n a n d I, ^ c tito r u l
in s ti tu ţ ie i. I n g r ă d in a a c e s tu i p a la t s î n t a ş e z a te s t a tu e le voevo=
z ilo r M o ld o v e i.
In c e lla lt c o lt al s tr. C a ro l e p a la tu l Jokey^Club, u n c lu b
a ris to c r a tic , în c e rc
în c h is . L a p a r t e r e
c o fe tă ria = r e s t a u r a n t
d e lu x „ C o r s o “=Zam=
fir e s c u . I n s u s u l stră=
zii, a lă t u r i d e Jokey=
C lu b , e C ă m in u lfiice=
lo r de o fife ri in s ta l a t
î n t r o v e c h e c a să bo=
e re a s c ă , f o s tă reşe=
d in f ă a R e g in e i M a ria
(1916=18).
I n m ijlo c u l s tr ă z ii
e S ta tu ia U n irii, scul=
p t a t ă d e p rin tesa= ar=
ti s t ă O lg a S tu r d z a .
M e r g în d la d e a l,
p e s tr. C a ro l, întîl=
n im p e d re a p ta ma=
r e a c lă d ire a L i c e u =
l u i M i l i t a r ( c a re
p o a r tă n u m e le „G e*
n e r a l M a c a ro v itz " ).
Fundaţia Ferdinand A c e a s tă v a lo r o a s ă
ş c o a lă a f o s t fu n d a=
tă în a n u l 1845 ; ia r c lă d ire a p e c a re o o c u p ă a s tă z i e f o s tu l
p a la t al V o e v o d u lu i Io n ifă S a n d u S tu r d z a .
« 2 g»
1. Jokey-CItib
2. Fundaţia Ferdinand
3. Statuia Unirii
4. Internatul fiicelor de
ofiţeri
5. Liceul Militar
6. Cercul Militar
7. Şcoala de menaj
8. Şc. Normală de fete
„M. Sturdza"
9. Seminarul pedagogic
10. Azilul „E. Văsescu"
11. Liceul Internat
12. Biserica 40 de Sfinţi
13. Spitalul de copii ^Ca­
ritatea"
14. Liceul de fete „Elena
Odobescu"
15. Universitatea
16. Statuia Eminescu
17. Statuia M. Kogălni-
ceanu
18. Căminul studentelor
19. Grădina botanică
20. Sanatorul Dr. Tzaicu
21. Muzeul de antichităţi
22. Grădina Copou
23. Manejul Reg. 7 roşiori
24. Monum. cavaleriei
25. Cazarma Reg. 13
26. Fabrica Textila
27. Parcul sportiv
28. Parcul Expoziţiei
29. Observ, astronomic
30. Rezervorul de apă

^ /n p v 1
P e p a r t e a s t în g ă a s tr ă z ii e Cercul Militar, ia r a lă t u r i Şcoala
de Menaj [ c u u n b u n r e s t a u r a n t la d is p o z iţia p u b lic u lu i].

D i n a c e s t p u n c t al s tră z ii C a ro l, e n e a p ă r a t fo lo s ito r s ă oco=


lim la stîn g a , p e strada Toma Cozma ; şi în d a t ă d ă m d e Şcoa*
la Normală de fete «Mihail Sturdza», f o n d a t ă în a n u l
1834 d e M ib a il S tu rd z a = V o d ă . C lă d ir e a d e a s tă z i e r e f ă c u tă p e
v e c h e a lo c u in ţă a b o e ru lu i= p o e t L o g o fă tu l C o s ta k e C o n a c h i.

Universitatea Mihăileanâ

î n a i n t e p e s tîn g a , e C ă m in u l d e b ă tr în e « E ra to V ă s e s c u » :
ia r p e d r e a p ta Seminarul Pedagogic, şc o a lă s e c u n d a r ă , a fe c ta
p e n t r u lecţiile p ra c tic e a le s t u d e n ţ i l o r u n iv e r s ita r i.
I n f in e d ăm d e m o n u m e n ta la c lă d ire Liceul Internat «C
Negruzzi». S c o a lă m o d e l, v e s t it ă în to a t ă ta r a , şi în te m e ia
în a n u l 1894.
N e în to a rc e m în d ă r ă t, r e v e n in d p e s tr. C a ro l şi o b s e rv ă m d e
fă c în d u = se s p r e d re a p ta strada General Berthelot, p e c a re se vec
Biserica 40 de Sfin fi, d a tîn d d in a n u l 1760. M a i d e p a rte , sp
c e lă la lt c a p ă t al a c e ste i s tră z i, s e a flă Spitalul de copii „Cai
tatea “ o i n s t i t u ţ i e b in e u tila tă , f o n d a tă în 1879. I a r în fa ta sp
ta l u lu i e Liceul de fete „Elena Odohescu* al S o c ie tă ţii O rto d o x
N a ţio n a le a fem eilo r ro m în e ,— şcoală valoroasă, in s ta la tă în pa=
la tu l p rin ţilo r S tu rd z a .

R ev en im d efin itiv în s tr. C a ro l şi dăm în d a tă d e


P a la t u l U n iv e r s ită ţii
U n i v e r s i ta te a d in I a ş i îş i tr a g e o r ig in e a d e la vechea A cade­
m ie M ih ă ile a n ă (d e a c e ia i se z ic e „ U n i v e r s i t a t e a M i h ă il e a n ă " )
ş i a f o s t r e o r g a n iz a tă d e C u z a = V o d ă . E cea m ai v e c h e u n i v e r ­
s i t a t e d in ta r ă . A c t u a l u l p a la t a f o s t in a u g u r a t în a n u l 1 8 9 7 ,

V e c le re d in G r ă d i n a C o p o u

c o n s t r u i t p e lo c u l f o s t u l u i T e a t r u m o ld o v e n e s c m i s t u i t d e foc»
C lă d ir e a u n iv e r s ită ţii c u p r i n d e F a c u ltă ţile d e $ t i i n t e , L itere=fi=
lo z o fie şi D r e p t ; e b in e u tila tă şi f r u m o s d e c o ra tă . P o s e d ă o
v a s tă B ib lio te c ă p u b lic ă , c u s u t e d e m ii v o lu m e . I n c o n s tr u c ţie ,
e o n o u ă a rip ă a p a la tu lu i.
I n f a ta c o n s tr u c ţie i u n i v e r s i t a r e e statuia Iui M. E m i =
nescu d e o i n t e r e s a n t ă in s p ir a ţie a s c u l p to r u l u i F, S c h m id t ;
şi s t a t u i a lu i Mihail K o g ă l n i c e a n u e x e c u ta tă d e s c u l p to r u l
p o lo n W . H e g e l. P e s t e d r u m d e u n iv e r s ita te e C ă m i n u l d e
s t u d e n t e „ R e g in a M a r i a u.

« 32 »
C o n tin u în d m e r s u l, a v e m p e p a r te a s tin g ă o m ic ă G r ă d in ă
B o ta n ic ă a U n i v e r s i t ă ţ i i ; a p o i v a lo ro a s a i n s t i t u ţ i e s a n ita r ă Sa»
natorul Dr. T zaicu ; şi M uzeul de A ntichităţi c u im=
p o r t a n te c o le c ţii d e m u la je , o b ie c te p re is to r ic e , s ta m p e artis=
tic e e tc .
D u p ă c îtv a m ers, d ă m d e Grrădina publică Copou, c u
v e g e ta ţie fru m o a să şi o în g r ijită s e ră d e flo ri. I n m ijlo c u l gră»
d in ii e s te O beliscul leilo r s a u « M o n u m e n tu l R e g u la m e n tu lu i
O rg a n ic “ r id ic a t în a n u l 1834 d e
M ih a il V o d ă S tu r d z a . A lă tu r i e u n
te i b ă tr în z is „ T e iu l lu i Emine&cu**,
s u b c a re a s t a t a d e s e o r i în g în d u =
r a t g e n ia lu l p o e t. I n g ră d in ă se
m ai a flă b u s t u r il e lu i Io n C re a n g ă
şi M . E m in e s c u .
I n fa ta G r ă d in ii, p e c e a la ltă p a r t e
a stră z ii, e a ş e z a t M onum entul
C avaleriei, o f r u m o a s ă lu c r a re
a s c u lp to r u lu i D im itr iu = B îrla d : ia r
a lă t u r i e M a n e ju l R e g im e n tu lu i 7
r o ş io r i „ C u z a = V o d ă a, u n d e se or*
g a n iz e a z ă c o n c u r s u r ile b ip p ic e .
M a i în s u s p e s tr . C a ro l d ă m d e
C a za rm a R e g im e n tu lu i 13 D o r o b a n ţ
c lă d ire în s til o rig in a l, c u re m in is c e n ţe m e d ie v a le . Z id ir e a a fo s t
în c e p u tă s u b G rig o r e G b ic a V o d ă, şi te r m in a tă a b e a în a n u l
1875. A lă tu r e a se află C o n s iliu l d e R ă z b o i ; şi p a v ilio a n e le Spi=
ta lu lu i M ilita r al C o rp . IV A rm a tă .
D e aici, s tr. C a r o l ia n u m e le d e A leea G rigore G h ica = V o d ă ;
şi p e n tr u c ă d r u m u l ce u rm e a z ă e f o a r te lu n g , s f ă tu im p e vizi»
ta t o r i să=l c o n tin u e c u tr a m v a iu l s a u c u a ltfe l d e v e h ic u l.
*
A le e a G h ica= V o d ă s e în t in d e în v io ră to a re , î n t r e v ile fru m o a»
s e şi v ii ro d ito a re . A ju n g e m la p rim u l r o n d , u n d e se d e sfa c e
u n d r u m la d r e a p ta c a re d u c e la T îrg u l C o p o u , o a ş e z a re ce
a p ro a p e se c o n f u n d ă c u o ra ş u l. A co lo se a flă Fabrica «Tex=
tila» d e îm p le titu r i, o in d u s tr i e m o d e r n ă , c a re fa c e c in s te tă r ii,
p r i n u tila j, p r o d u c ţ ie şi o rg a n iz a re .

3 33
I n s tin g ă A le e i, e P a rcu l S p o itiv „Regele F erd in a n d *, s p a ţio s
şi b in e a m e n a ja t. M a i s u s , la ro n d u l al doilea, to t p e p a rte a
s tin g ă , e
P a r c u l «R e g e le C a r o l I I» a l E x p o z iţ ie i Ia ş ilo r

G r ă d in ă v a stă , fru m o s a ra n ja tă , cu p a v ilio a n e in te r e s a n te ,


r e s t a u r a n t, d is tra c ţii etc.
^ în c ă o b u c a tă d e d ru m , şi lin ia tra m v a iu lu i se te r m in ă . M a i

P a v ilio n u l M u n ic ip a l d e la E x p o z iţie

d e p a rte p e ş o se a , în p a rte a s tin g ă e O bservatorul A stro n o m ic


şi R e z e rv o r u l in s ta ta tiilo r d e a p ă p o ta b ilă . D u p ă în c ă o b u c a tă
b u n ă d e d r u m , a ju n g e m la Ş c o a l a N o r m a l ă d e b a e ţ
« V a s i l e L u p u » , in s t i tu ţ ie v e s tită în to a tă ta r a şi care= şi tra=
ge o b îrş ia d e la „Ş co ala V a s ilia n ă “ a lu i V a sile V o d ă L u p u l.
M a i d e p a rte , ş o s e a u a d u c e în com una B r e a z u , u n d e s în t cu=
n o s c u te le iz v o a re d e a p ă m in e ra lă p u rg a tiv ă .
A ic i în c h e e m r u ta N o. 5.

« 34 »
Prin cartierele periferice
Regiuni care pot" fi lesne vizitate
cu tramvaiul

a ş u l a re n u m e r o a s e c a rtie r e , c e n tr a le şi p e rife ric e , c u p ito re s=

I c u i ş i în s e m n ă ta te a lo r. S p r e a le c u n o a ş te a r fi n e c e s a r ă o
p e r e g r in a r e d e m a i m u lte zile. P e n t r u v iz ita to r u l g ră b it, e
s u f ic ie n t s ă c u n o a s c ă p e rife ria cea m ai c a ra c te ris tic ă , u n d e
a r e a c c e s re p e d e , ie f tin ş i f ă r ă te a m ă d e z ă b a v ă , d a to r ită loco=
m o ţi u n e i c u tra m v a iu l.

C irculaţia tram vaelor


E fo lo s ito r s ă d ă m , în p re a la b il, c îte v a lă m u r ir i d e s p r e circu=
la fia tr a m v a e l o r elec trice .
I a ş u l a re p a tr u lin ii p rin c ip a le d e tra m v a i : 1) G a ra = A b a to r
( c u tă b liţa g a lb e n ă ). 2) P ă c u ra ri= N ic o lin a (c u tă b liţa v e rd e ) .
3 ) C o p o u = S o c o la (cu tă b liţa a lb ă ). 4) S ă ră r ie .
( I n zile d e s ă r b ă to a r e c irc u lă v a g o a n e s u p lim e n ta re , p e dis=
t a n t e m ai m ici, şi a tu n c i a c e s te v a g o a n e a u p e tă b liţă c îte o
d ia g o n a lă ro ş ie ).
V a g o a n e le d e pe p rim e le tr e i lin ii frec io a ie p rin P ia fa U n irii
ş i a u m e r s u l c o m u n în p a r te a c e n tr a lă a o r a ş u lu i. A s tf e l că d in
re g iu n e a c e n tr a lă , se p o a te lu a tr a m v a iu l s p r e o rc e d ir e c ţie pe=
rife ric ă . E n e c e s a r în s ă ca v iz ita to r u l să se u ite c u a te n ţie la
t ă b l i ţ a d in fa ta v a g o n u lu i, p e c a r e .i sc ris ă d ir e c ţia în c o tr o m e rg e

«35
v e h ic u lu l. N u m a i lin ia S ă r ă r ie a r e u n t r a s e u c u t o t u l p r o p r i u
ş i p e n t r u c a re s e p o t e m ite b il e te „ c u tr a n s b o r d a r e * d e p e ce=
le la lte lin ii. C o s t u l b il e te lo r e c o n v e n a b il : 3 lei, 4 lei ş i 5 le i
p e n t r u d i s t a n t a cea m a i lu n g ă .
S î n t şi a u to b u ze . U n e le c ir c u lă (în c o r e s p o n d e n tă c u tr a m v a iu l) v
d e la b a r i e r a S o co la, în a f a r ă d e o ra ş , p â n ă la p r im ă r ia B u c iu m ►
A lte le fa c tr a s e u l d e la F u n d a ţi e la P a l a t ( p r in s t r . L ă p u ş n e a n u ,
P ia f a U n ir ii, Ş te f a n cel M a re ). V a ra , în zi d e D u m in i c ă ş i s ă r »
b ă to r î, s î n t a u to b u z e c a re c ir c u lă d in P ia f a U n ir ii, p e s t r . C a*
ro l şi $ o s . G h ica= V o d ă, p â n ă la Ş c o a la n o rm a lă „V. L u p u * ş i
p în ă la corn. B re a z u .
I n „ lu n a Ia ş ilo r* , a u to b u z e s p e c ia le fa c tr a s e u l P ia f a U n i r i i —
S tr . C a r o l — p în ă la P a r c u l E x p o z iţie i.
A c u m a s ă d ă m in d ic a ţii a s u p r a c a r tie r e lo r p rin c ip a le .

Păcurarii
S tr a d a P ă c u r a r i în c e p e d e la F u n d a fia F e rd in a n d . P o r n e ş t i c u
tr a m v a iu l (c u tă b lif a v e rd e ) , a v în d g rija să p r iv e ş ti, p e d r e a p t a
g r ă d in a F u n d a ţi e i u n d e s î n t c îte v a s t a t u i v o e v o d a le ş i r e g e ş ti.
T o t aco lo se află biserica P ra p a = D o a m n a ( C u v io a s a P a r a s c h iv a ) .
P e p a r t e a s tâ n g ă a s t r ă z ii e u n m a r e c ă m in ş i c a n tin ă s tu d e n =
fe a s c ă . I n p rim a lu i p o r ţ iu n e , c a r t ie r u l e f o a r te p lă c u t, c u c a s e
f r u m o a s e ş i g ră d in i. P e d r e a p ta , î n t r ’o s t r a d ă la te r a lă , s e ză=
r e ş t e biserica T o m a ^C o zm a .
D u p ă c îtv a tim p d e m e r s , p r i n d e s c h iz ă tu r a la r g ă a u n e i
s t r ă z i la s tîn g a , s e v e d e f o a r te b in e c lă d ire a m a r e a F a b ric e i de
T u tu n , v a s tă in s ta la ţie in d u s tr i a lă . P e p a r te a d r e a p t ă e B iserica
P r o te s ta n tă c a re d a te a z ă d in a i n te d e a n u l 1750.
S e m a i re m a rc ă (p e s tîn g a ) F a b r ic a d e b e r e „ Z im b ru * ; ma=
re a f a b r ic ă d e b o ia n g e r ie „ B u c h h o ltz e r " ; d o u ă M o r i s i s te m a ti c e ;
p ia fa d e a lim e n te „ P ă c u r a r i" ; în fin e biserica S fî n ta T reim e ş i
la u r m ă p o a r ta C im itir u lu i Is r a e lit (c im itiru l s e în t in d e p e s t e
c u lm e a d e a lu lu i) . C îfiv a m e tr i m a i d e p a r te lin ia d e tr a m v a i s e
o p r e ş te .

N icolin a
T r a m v a iu l d e N ic o lin a (tă b lifa v e rd e ) tr e c e p e p o d u l m a re a l
B a h lu i u lu i (r e g iu n e a z is ă P o d u l= R o ş u ). A c o lo ia p o d s e v ă d *.
o m o a r ă m a re ; n i ş t e d e p o z ite d e c h e r e s te a ; u n d is p e n s a r , c u
A z il d e n o a p te şi b is e ric a L ip o v e n e a s c ă (d e s p re c a re a m p o m e*

«36
n i t în R u t a 3). P u ţ i n lo c d u p ă p o d , lin ia s e b if u rc ă , a p u c â n d
s p r e S o c o la şi N ic o lin a .
C a r tie r u l N ic o lin a e s te o s t r a d ă n e g u s to r e a s c ă , c u a s p e c t să*
x ă c ă c io s. D in m e r s u l tr a m v a iu lu i se p o a te o b s e r v a p e d r e a p ta
■o p ia ţă d e a lim e n te ş i o F a b ric ă d e s ă p u n ; p e s tîn g a o m o a ră .
In fin e tra m v a iu l a ju n g e la cale a f e r a tă u n d e i se is p r ă v e ş te
p a rc u r s u l. A c o lo e Ş c o a la p r im a r ă „ V a sile Conta** ; în s p a te le
ş c o lii e b is e ric a „ Z iu a C r u c i i * * H a l t a N ic o lin a p e c a le a f e r a tă ;
şi A telierele C . F . R . a ş e z a te p e o v a s tă s u p r a f a ţă d e te r e n .
I n s ă m a h a la u a N ic o lin a s e în t in d e m u lt, p e s te lin ia fe r a tă .
P ă ş i n d în a in te , î n d a t ă s e p re z in tă o c h ilo r p r iv e liş te a m in u n a tă
a t r e i m î n ă s t ir i » c e tă t i: F ru m o a s a , G a la ta ş i C e tă tu ia .
Frumoasa
e o b is e ric ă o rig in a lă , c u 4 t u r n u r i , şi se v e d e s p r e s tâ n g a ,
s u b p o alele d e a lu lu i C e tă t u ia . A r e u n t u r n m a s iv d e in t r a r e

rritfB B

IM ®

Mînăstirea Cetătuia
ş i e îm p re jm u ită c u z id u r i. E a ş e z a r e f o a r te v e c h e , în s ă a f o s t
r e z id ită în a n u l 1585. A s e r v it m u ltă v re m e ca r e ş e d in ţă d e
v a r ă a D o m n ilo r M o ld o v e i şi m a i c u s e a m ă e ra lo c d e p o p a s
p e n t r u V o e v o z ii s a u v iz ita to rii ce v e n e a u la Ia ş i.
Galata
M a i d e p a r te p e d r u m u l N ic o lin e i, se a flă p e d r e a p ta M în ăs=

37 *
ti r e a G a la ta , a ş e z a tă p e d e a l ş i îm p r e jm u ită cu z id u r i g r o a s e ,
d e c e ta te . L a i n t r a r e , u n t u r n m a re . B is e r ic a (c u h r a m u l „Inăl=
t a r e a 14) e z id ită d e P e t r u Ş c h io p u l= V o d ă , în a n u l 1584. A c e s t
V o e v o d şi u n ii d in fa m ilia lu i, îş i a u a c o lo m o r m in te le , M în ă s»
ti r e a s e r v e a ca Ioc d e a p ă r a r e şi u n e o r i ca r e ş e d i n ţ ă D o m n e a s *
că. A s tă z i s e r v e ş te ca în c h is o a r e c iv ilă ( P e n i t e n c i a r u l Ia ş i).
I n fa ta în c h is o r ii e C im itir u l S f. V asile, c u o p a rc e lă a e ro i»
lo r. Jn a p r o p ie r e s e m a i a flă u n O s p ic iu d e b ă tr â n i.

C eia fu ia
U n m o n u m e n t m a i im p r e s i o n a n t e p e s tâ n g a d r u m u lu i N ic o »
lin e i, p e u n d e a l c u p a n te r e p e z i : M în ă stire a C e tă tu ia (c u h ra *
m u l S f. P e t r u şi P a v e l) . E a ş e z a r e v e c h e , în s ă re z id ită d in te»
m e lie d e G h e o r g h e D u c a V o d ă , în a n u l 1670. A r e t u r n m a r e
d e in t r a r e şi z id d e c e ta te . I n in c in tă , s î n t c o n s t r u c ţi i ş j c h ilii
o c u p a te d e c ă lu g ă ri. R ă m ă ş iţe d in f o s tu l p a la t d o m n e s c , p re »
z in tă o fr u m o a s ă a r h i te c t u r ă în o g iv e. A c e a s tă m în ă s tire = c e ta te
a f o s t u n c e n t r u c u ltu r a l, a v în d
tip o g ra fie d in v re m e a D u c ă i= V o d ă .
D a r m a i a le s s e r v e a ca lo c d e re»
f u g iu p e n t r u V o e v o z i. S î n t a ic i
p iv n iţe f o a r te a d în c i, d e s p r e c a re
se z ice c ă a r fi le g a te p r i n t r ’u n tu »
n e l ta in ic , c u P a l a t u l d in o ra ş ş i
c u a lte p u n c te a le l a ş u l u i .
B is e r ic a se a s e a m ă n ă în a rh ite c »
t u r ă c u T re i= E r a rh ii, ş i a d ă p o s»
te ş t e î n t r ’o c r i p tă o s e m in te le lu i
G h . D uca=V odă.
I n jo s d e C e tă t u ia , la m a r g in e a
şo s e le i, e C erdacul Iui Ferentz,
Sala gotică dela Cetătuia o c ru c e d e p ia tr ă , îm p r e j m u i tă c u
g rila j. E m o r m în tu l u n o r n ă v ă lito r i
u n g a ro = n e m ti ş i al c ă p ita n u lu i lo r F e r e n t z E r n a u c a re v e n is e r ă
în a n u l 1717 să=l p r i n d ă p e M ih a i V o d ă R a c o v ifă . I n s ă năvăli»
to r ii a u f o s t n im ic iţi ş i în g r o p a ţi aco lo :

S o c o 1
D u p ă p o d u l B a h lu iu lu i, o .l i n i e a tr a m v a iu lu i a p u c ă p e So=

38
cola, m a h a la v e t u s t ă şi m iz e ră . D u p ă o b u c a tă d e m e rs , s e în*
fă tiş e a z ă p e p a r t e a s tin g ă in s ta la ţiu n ile im p u n ă to a r e :
Fabrica „Ţesăiara** p e o s u p r a f a ţă v a s tă . E p o a te cea m a i
m a r e fa b r ic ă d e te s ă to r ie d in ta r ă , ş i c a re riv a liz e a z ă c u in d u s *
tr ii le s im ila re d in E u r o p a . A r e u n u tila j u ltra = m o d e rn ş i o su=
p e rio a ră o rg a n iz a re so cială . P r o d u s e le fa b r ic e i s î n t r e n u m it e în
to a tă ta r a şi fac c in s te a c e s tu i o ra ş .
în d a t ă d u p ă fa b ric ă , e B iserica S f. N e c u la i d in Iarm aroc. P u ţ i n m a i
d e p a rte pe d r e a p ta , e c lă d ire a g ră d in e i d e co p ii „A l. M a v r o c d rd a t*
a S o c ie tă ţii o r to d o x e a fe m e ilo r ro m â n e ; a p o i c lă d ire a Ş co ale*
lo r p r im a r e „ G h . G b . M îrz e s c u * , a v în d în f a tă u n b u s t al lu i
M îrz e s c u . S i î n d a t ă a ju n g e m la c a le a f e r a tă , u n d e lin ia tram =
v a iu lu i s e s f îr ş e ş te . A c o lo (p e d r e a p ta ) e H a lta Socola= R oşie,
la lin ia fe r a tă ce d u c e s p r e B a s a ra b ia .

*
P e s t e lin ia f e r a tă , c irc u lă A u to b u z e le . I n tîln im în d r u m d u p ă
p u fin m e rs , a ş e z ă m în tu l v a s t a l Spitalului de boli nervoase
Socola, c u n u m e r o a s e p a v ilio a n e u ti la t e d u p ă u ltim u l c u v în t
al ş tiin ţe i. I n c u r te a s p ita lu lu i e B iserica S ocola (S c h im b a re a la
F a tă ), c a re f i in ţ e a z ă d in v re m e a lu i A le x a n d r u V o d ă L ă p u ş n e a n u l.
A c o lo a f o s t m î n ă s tir e d e m a ic e ; ia r în a n u l 1804 M itr o p o litu l
V e n ia m in C o s ta c b e a în f iin ţa t u n S e m in a r te o lo g ic ( m u ta t a s tă z i
în c e n tr u l o ra ş u lu i) .
Ş o s e a u a d u c e , m ai d e p a rte , la S a n a to r iu l de tu b ercu lo şi „ V ila
G reerul*' ş i ia p rim ă ria c o m u n e i B u c iu m i u n d e c u r s a a u to b u z e =
lo r în c e te a z ă . P e a m b e le l a t u r i ale d r u m u lu i s î n t v e s t it e po d *
g o rii şi liv e z i. Ş o s e a u a u r c ă în re g iu n e a fr u m o a s ă a d e a lu lu i
R epedea şi d e a lu l P ă u n ( u n d e s î n t c a rie re d e p ia tră ) şi d u c e
la P o en i, d o m e n iu l A r h id u c e s e i I le a n a d e îi a b s b u r g ,

Sărărie
P e n t r u v iz ita r e a s tră z ii S ă ră rie , se ia tr a m v a iu l d in T îrg u l*
C u c u l u i ( s a u d in c e lă la lt c a p ă t, p e s tr . C a r o l, în fa ta C a z a rm e i
R eg . 13). P o r n i n d d in T g = C u c u lu i, v e d e m p e d r e a p ta G im n a z iu l
„ Ş te f a n cel M a re * in s ta la t în v e c h e a c a s ă a b o e r u lu i B a ş o tă .
U r m e a z ă a p o i ş c o a la e v re ia sc ă „ M . W a c h te l* ş i în s p a te biserica
C u reîa ri (c u h r a m u l P o g o rîre a D u h u lu i S fîn t). P e p a r t e a stîn *
g ă e Ş c o a la p r im a r ă „A l. L a m b rio r" .
S tr . S ă r ă r ie e u n c a r tie r p o e tic , c u c a se b ă tr în e ş ti în c o n ju *

« 39 »
r a t e d e g ră d in i. P r i v e li ş te a e p lă c u tă . I n tîln im m a i s u s , p e d re a p =
ta , biserica V u lp e („ A d o r m i r e a w) f o n d a t ă în a n u l 1630 ; şi clăd i=
r e a S e r v ic iu lu i S a n it a r al o r a ş u lu i. D u p ă o b u c a tă d e m e r s ,
a p a r p e s tîn g a tu r le le b isericei Sf. Haralam bie, lo c a ş în
s t il f o a r te o rig in a l, c u t r e i t u r l e ( d ă i n u in d d e p e la 1800). Lîn=
gă b is e r ic ă se a flă A te n e u l p o p u la r „ S f H a r a la m b ie “ ş i Ş c o a la
p r im a r ă „ S p ir u H a r e t “ în f a ta c ă re ia e s t e b u s t u l lu i H a r e t.
C îfiv a m e tri m a i la d e a l, p e o s t r a d ă la te ra lă , s e a flă L ic e u l
de fe te ,.O lte a D o a m n a '', v a lo r o a s ă in s ti tu ţ ie , î n f i i n ţ a t ă în a n u l
1864.

Bujdeuca lui Creangă

P e d r e a p ta , p r i n t r ’o h u d if ă , p ie t o n u l p o a te c o b o rî în r u s t i c u l
ş i p it o r e s c u l cartier Ţicaii u n d e s e află, (p e s tr . S im e o n
B a r n u t i u ) bujdeuca fe r m e c ă to ru lu i p o v e stito r Io n C r e a n g ă .
D u p ă a ltă b u n ă b u c a tă d e m e r s p e s tr . S ă r ă r ie , tr e c e m p e
lîn g ă c ă z ă rm ile R e g . 7 R o ş io r i ş i R e g . d e a r tile r ie a n ti= a e ria n ă
ş i a ju n g e m la Şcoala de A rie şi M eserii ( f u n d a tă a c u m
u n v e a c d e M ih a il V o d ă S tu r d z a ) , — c lă d ire im p u n ă to a r e , corn*
p le c ta tă c u a te lie r e b in e u ti la t e . D e a ici s tr a d a m e r g e d r e p t
în a i n te s p r e T g . C o p o u ( u n i t c u o ra ş u l), ia r tr a m v a iu l c îr m e ş te
s p r e s tîn g a , p e s t r a d a G = ral C e r k e z , şi îş i te r m in ă p a r c u r s u l
în s t r . C a ro l, în f a ta c ă z ă rm ii R e g . 13.

« 4° *
Taiuraşi- A b ator
T a ta r a ş ii e s te u n c a r t ie r m a re şi în s e m n a t, lo c u it d e gospo=
d ă r i c a re d u c , în o a re c a r e m ă s u ră , o v ia tă a p a r te . P e n t r u a
m e rg e în T a ta r a ş i, lu ă m tr a m v a iu l ce v in e d e la G a r ă şi a re
în fa tă tă b lifa g a lb e n ă p e c a re s c rie A b a fo r,
P u ţ i n d u p ă T g . C u c u lu i , d e la o p ia ţe tă d in s t r . E le n a D o a m n a
tr a m v a iu l p o r n e ş te î n p a n tă re p e d e (p e s tr . P ă d u r e i ) ş i a ju n g e
jo s p e B u le v a r d u l B r ă t i a n u . A c e s t b u le v a r d se în tin d fe p e s te u n
c a n a l d e b e to n s u b c a r e c u rg e rîu l C a lc a in a , T r a m v a iu l c o te ş te
la s tîn g a şi în c e p e s ă u r c e d e a lu l T a ta r a ş u lu i . A p r o a p e d e ter=
m in a r e a u r c u ş u lu i, se v e d e p e d r e a p ta biserica N ic o r ifă (S f. Io a n
c e l N o u ) z id ită d e u n b o e r p r in a n u l 1626. P u ţ i n m a i d e p a rte ,
tr a m v a iu l tre c e p r i n t r 'o p ia ţ e tă şi a ju n g e î n d a t ă la A fe n e u l Po=
p u îa r „Tafara$i“, o in s t i t u f i e c u ltu r a lă h a r n ic ă şi fo lo s ito a re . I n
f a t a A te n e u lu i e s te a ş e z a t b u s t u l lu i M ih a il K o g ă ln ic e a n u .
T ra m v a iu l p a rc u r g e u n d r u m lu n g , a p o i c o b o a ră în p a n tă ş i
fa c e u n co t, a ju n g în d la M area fabrică de postav Porecki.
E s t e in t e r e s a n t s ă a m in tim că în d a t ă d u p ă f a b r ic ă se d e s c h id e
la d r e a p t a ca rtieru l C iu rc h i u n d e se află, î n t i n s s p r e m a lu l B ah=
lu i u lu i , vechiul c im itir isra e lii (a s tă z i în c h is ) d e s p r e c a re se spu=
n e c a r d ă in u i d in a in te a a n u lu i 1500.
T ra m v a iu l îş i c o n tin u ă m e r s u l, tr e c e u n p o d e ţ p e s te p îr îu l
C iric , tr e c e lîn g ă u n o b o r d e v ite şi îş i is p r ă v e ş t e c u rs a lâ
Abator, — in s ta la f iu n i m ă r i ş i m o d e rn e . T o t a c o lo se a flă ma=
rea fabrică „Ghiata44 p e n t r u fa b r ic a re a g h e fe i a rtific ia le . I n
fa f a A b a to r u l u i c o m u n a l s î n t cazărmile, hangarele şi a=
erodrom ul F lotilei I Aviaţie.
I n fa fă p e ş o s e a ( ş o s e a u a H o lb o c a ) se v e d e o m a re fa b ric ă
d e c ă r ă m iz i; ia r p u ţi n m a i d e p a rte , p e d re a p ta , o fa b rică de iăr=
băcărie. Ş i în f u n d s e c o n tu r e a z ă la n ţ u l d e a lu r ilo r A r o n e a n u şi
Ş o ro g a r i.
*

A m v ă z u t o a r t e r ă p rin c ip a lă a T a ta r a ş u lu i . I n s ă a c e s t car=
t i e r e m a re , a re m u lte s tră z i, în t r e c a re u n a p rin c ip a lă e s te
strada IL iern iiâ fii. D in p ia ţe ta d in a p ro p ie re a A t e n e u l u i T a ta r a ş i
( d e s p r e ca re am v o rb it), p r in n iş te s t r ă d u ţ e la te r a le s e a ju n g e
î n s tr. E te r n i t a t e a c a re d u c e la Cim itirul „Eternitatea44
în t i n s p e o v a s tă s u p r a f a ţ ă d e te r e n . A c e s t c im itir p rin c ip a l al
o r a ş u lu i, a m e n a ja t ca u n im p r e s i o n a n t p a r c a l tă c e rii, a re ca*
v o u r i şi m o n u m e n te re m a rc a b ile . A ic i o d ih n e s c o s e m in te le m ul*
t o r p e r s o n a lită ţi i l u s t r e , ca d e p ild ă : M . K o g ă ln ic e a n u , V a sile
C o n ta , Ton C r e a n g ă , N e c u la i G a n e , B a r b u D e la v r a n c e a , V a sile
A d a m a c h i, P e t r u P o n i, N . B e ld ic e a n u , D e m . A n g h e l, G h e o r g h e
d in M o ld o v a , G h . G h ib ă n e s c u , D e m . A le x a n d r e s c o e tc . e tc . L a
u n e le m o r m in te s î n t b u s t u r i l e m o r ţilo r d e se a m ă . I n c im itir s e
a flă o b is e ric ă şi o c a p e lă m o r tu a r ă f o a r te m o d e r n ă . S î n t p ar*
c ele sp e c ia le p e n t r u c a to lic i ş i p r o t e s ta n ţ i ; p re c u m ş i o p a rc e lă
a e ro ilo r c u u n f r u m o s m o n u m e n t. I n a p ro p ie re , î n t r o în g ră *
d ir e a p a r te , s e a flă c im itir u l a rm e n e s c . 5 i f o t p e aco lo s e gă=
s e ş te o i n s t i t u ţ i e în s e m n a t ă : S p ita lu l P a şc a n u “ ( S f în ta T re im e ),
u n d e e s t ^ in s ta la tă şi o ş c o a lă d e a g e n ţi s a n ita r i.
*

S e în ţe le g e că la ş u l , o r a ş î n t in s , c u m u lte c a rtie r e , n*a f o s t


în f ă ţi ş a t în în tre g im e în n o te le d e m ai s u s . N ic i m o n u m e n te le
şi i n s ti tu ţ iil e lu i n ’a u f o s t to a t e p r e z in ta te . E d e r e ţ i n u t că în
a c e s t o ra ş s e află a p r o a p e 50 b is e ric i, 17 şc o li s e c u n d a r e , 8
şc o li te h n ic e p ro f e s io n a le , p e s t e 3 0 şc o li p r im a r e ş i 12 g ră d in i
d e c o p i i : a p o i n u m e r o a s e fa b ric i d e to a te s o iu r ile , f o a r te m u l te
i n s t i t u ţ i i c u ltu r a le ş i d e a s i s t e n t ă so c ia lă : lo c a lu ri d e d is tr a c ţ ie
e tc . e tc.
I n s ă t o t ce este in te r e s a n t şi caracteristic a f o s t p u s Ia înde--
m în a v iz ita to r u lu i, d în d u * i* se t o t o d a tă p u t i n ţ a să=şi fa c ă o id e e
lim p e d e d e s p r e în f ă ţi ş a r e a a c e s tu i tîrg , s u p r a n u m i t p e b u n ă
d r e p t a te „ o ra ş u l — m u z e u al tă r ii" .

« 42 »
Cîteva adrese folositoare
P rim ă ria M u n ic ip iu lu i Ia şi S tr . A le c s a n d r î 14
B ir o u l P o p u la ţie i s tr . A le c s a n d r i 3
B ir o u l Soc. A p e lo r P o ta b ile s t r . C a ro l
B ir o u l Soc. co m u n a le de Blectrici=
ta te şi U zin ele s tr . U z in e i 38
In sp e c to ra tu l de S ig u r a n ţă . s tr . L a s c a r C a ta r g iu
C h estu ra P o litie i s tr. A le c s a n d r i 16
P re fec tu ra J u d . Iaşi. s tr . $ t . cel M a r e ( P a l a t A d = tiv )
C a n cela ria M itro p o lie i M o ld o vei . s tr. Ş te f a n c. M a r e (c rt. M i tr

A utorităţi m ilitare
C o m a n d a m e n tu l corp, 4 A r m a tă . s tr . Ş te f a n cel M a r e 45
C o m a n d a m e n tu l terito ria l . A le e a G r . G h .V o d ă ( C o p o u )
C o n siliu l de R ă z b o i 19 99 99 99 n

In s p e c to ra tu l J a n d a rm e rie i . str. C a ro l
C o m en d u irea P ie ţe i , s tr. C ă p it a n P ă u n 19
C e rcu l de R ecru ta re str. B u c ş in e s c u 21
C o m a n d . D iv izie i I I C avalerie s tr . C a r o l 36
închisori
P e n ite n c ia ru l Ia şi . , . Ş o s . R a c o v itz ă (G a la ta )
în ch isoarea m ilita r ă . . A le e a G r . G h . V o d ă (C o p o u )

Justiţie
C u r ţi de A pel, T ribunale, P a rch ete.
C u rte a cu J u r i . . . s t r . Ş t. cel M a r e ( P a l a t A d * tiv )
C onsulate
C o n s u la tu l fr a n c e z . . . s tr . P a la d e 11
C o n s u la tu l ita lia n . . . s t r . B u c ş in e s c u 33

C. F. R. — C. A. M. —A viaţie
D ire c fia 4 exploatare C . F . R . . B u le v . F e r d i n a n d ( G a r a )
D e p o z itu l C . A . M . . . s tr. S ă u le s c u 8
S o c. D isc o m . . . s tr . L ă p u ş n e a n u 26
A g e n ţia W agons= E its C o o k . P i a ţ a U n ir i i
B ir o u l A v ia ţie i C iv ile . . s tr . N . G a n e 3
F lo tila de a v ia ţie m ilita r ă -A e ro d ro m s tr . A u r e l V la ic u ( A b a to r )

P. T. T.
P o ş ta c e n tra lă . . B u le v . F e r d i n a n d (G a ra ) p e
c a le a s e m u ta în s t r . C u z a
V o d ă — p al, B ă n c ii M o ld o v a
O fic iu p . t. t. s tr . L ă p u ş n e a n u (C r. U r b a n )
ff U 99 • . . s tr . T a ta r a ş i 5
19 99 99 #» * . . s tr . A n a s ta s ie P a n u
S o c. A . R . de T elefoane S tr . A r c u 6 (p ro v iz o r, p în ă la
m u t a r e a în p a la t u l p r o p r i u
d in s tr . L ă p u ş n e a n u )
Institu ţii şcolare
In s p e c to ra tu l şcolar şi R e v iz o r a fu l
şcolar . . . . s tr. Ş t. cel M a r e ( P a la t A d = tiv
C e rc u l D id a c tic s tr. L ă p u ş n e a n u 13

Instituţii sanitare
In s p e c to ra tu l S a n ita r , S e rv ic iu l sa=
n ita r ju d e ţe a n şi Soc. S a lv a re a s tr . E le n a D o a m n a 25
S e r v ic iu l sa n ita r a l o t aş u lu i s tr . S ă r ă r ie 167
I n s tit u tu l A n tira b ic s tr . S p e r a n ţe i 18
I n s tit u tu l de H ig ien ă s tr . U n iv e r s ită ţ ii 16
I n s tit u tu l de C h im ie s tr . S ă u le s c u 6
I n s t i t u t de bacterioîog. v e te rin a ră s tr , N - G a n e (c o lt s tr. T ă u t u )
E p it. A ş e z ă m in te lo r nS f. S p i r i d o n 1 s tr. I. C , B r ă tia n u

Institu ţii s o c ia l m uncitoreşti


C a sa A sig u ră rilo r Socia le s tr . I. C . B r ă ti a n u 155

44
C a m e ra de M u n c ă . . P i a ţ a U n ir ii
In s p e c to ra tu l M u n c ii şi B ir o u l
de P la sa r e . , . s tr . V . A le x a n d r i 5

In stitu ţii com erciale, industriale, agricole


C am era de C o m e rţ S fa tu l Ne=
gustoresc, B u rsa de M ă r fu r i
şi In s p e c to ra tu l com ercial str. C u z a V o d ă 6 7
In s p e c to ra tu l V in d u s tria l s tr . A r c u
D ire c ţia C asei P ă d u rilo r ( C .A .P .S .) s tr. N . G a n e 2 2 >#
In s p e c to ra tu l C a d a str u lu i s tr. L ă p u ş n e a n u 30
C a m e ra de A g ric u ltu ră s tr . G . A s a c h e 12
C o n s ilie r a tu l agricol s tr. 5 1. cel M a r e ( P a l a t A d = tiv )
B ir o u l de m ă su ri şi g r e u tă fi s tr . E le n a D o a m n a
In s p e c to ra tu l d ru m u rilo r s tr . G . E n e s c u (c o lt C .= V o d ă)
Institu ţii Financiare
In s p e c to ru lu i F in a n c ia r şi Ad= fia
F in . de încasări şi p lă fi . s tr. S t. cel M a r e ( P a l a t A d = tiv )
A d m in is tr a fia de co n sta ta re , P ia ţa C uza=V odă
B a n c a N a ţio n a lă . . . s tr . Ş te f a n c el M a r e

T eatru—Cinema
T e a tr u l N a tio n a l s tră z ile C u z a = V o d ă , M îrz e s c u
D a n c u ş i C ă p it a n P ă u n 18
C in e m a T rianon s tr . L ă p u ş n e a n u
C in e m a S id o li s tr. V ic to r P la c e
C in e m a Rojcy s tr. L ă p u ş n e a n u
C in e m a P h o e n ix s tr. G în d u
A te n e u l P o p u la r T ataraşi s tr. Io n C re a n g ă 57

H oteluri
H o te l P alace . . s tr . L ăpuşneanu
,, C o n tin e n ta l , . P ia ţ a C u z a = V o d ă
,, S ch iller . . s tr . S ă u le s c u 3
»» B r is to l . . s tr. A rc u 5
,, A s to r ia . . s tr. V ic to r P la c e 5
„ B in d e r . . s tr. I. C . B r ă ti a n u 178

«45»
H o te l C o ro a n a B u le v . F e r d i n a n d
,, T ra n silva n ia B u le v . F e r d i n a n d
E tc . etc.
B ai
jB aia C o m u n a lă . . . s tr. M i tr o p o lie i 8
B a ia P o p u la ră . . . s tr . U z in e i 4 3
B a ia P o g o r . . , s tr. B a ş o tă (c o lt c u S ă r ă r ie )

A genţii —A fişaj—Colportaj
A g e n ţia T e a tra lă lib r ă r ia „ S o c e c “ s tr. C u z a = V o d ă
B ir o u l de A fiş a j . . . s tr. L ă p u ş n e a n u p. T r ia n o n
D e p o z it de zia re B r e ti n ( U n iv e r s u l) s tr . V ic to r P la c e
D e p o z it de zia re 5 . P e r i t z (A de=
v ă ru l ş i D im in e a ţa ) . . s tr. L ă p u ş n e a n u

Hala

« 4 6 »
Tariful trasurilor
12 lei cursa obişnuită în oraş.
15 lei dela oraş la gară.
20 lei dela gară la oraş.
45 lei ora ; inclu siv cim itirele.
Cursele în afara oraşului, se taxează după învo*
ială.

Tariful automobilelor
30 lei cursa obişnuită în oraş.
120 lei pe oră.
C ursele în afara oraşului, se taxează după învo=
ială. (6=7 lei de Km.).
G. u Cometa s-lă F 6 Viilor str, E 6 E 5 Soarelui str, E 3
M U N I C I P I U L IAŞI Gospodarilor „ E 5 Davidel trec. E 5 F 5 Veseliei „ E 6 Spiridon Sf- piaţă E 4
H Dubălari str. E6 F6 F7 Verde s-lă F 7 Sturzoaia „ E 3
Horga ”, C 3 Descălicătoare str. F 6 PTPP ITT Ştefan Sf- s-lă
lstrate M Doi Peri fund. G 7 — Ştefan Sf. trec. F 4
INDICATORUL: STRĂZILOR Ionescu
STRADELELOR, ALEELOR, Ipsilante s-lă D 3 Dimineţei str. F 7 Armeană str. F 6 F 5 Stihi str. F 4
BULEVARDELOL, MAHALA- i1. str, E 5 Duca-Vodă str. F 7 Alexandri E 4 Săvescu s-lă F 4
LELOR. F U N D A C U R IL O R , JT. n Descălicătoare s-lă F 6 Atanasie Sf. F 6 Teodor St. „ E 4 F
Ş O S E L E L O R , TRECĂTORILOR J. M Decebal str. E 6 Atanasie s-lă F 6 Toma Săvescu „ E 3 F
etc. etc. a
lMU II D. str. D 6 D 5 Armeană „ F 4 F 5 Tăutu str. E 4
K M Ecoului s-lă E 7 Albineţ str. F 3 F 4 Ţicău de jos „ E 3
L ă m u rire : Pentru a putea găsi mai Lapuşneanu „ E 4 Egalităţii s-lă E 7 Aroneanu s-lă E 2 i oamnei
bine o adresă aflată in cuprinsul Muni­
,. E 3
Lătescu „ D 3 Frumoasa str. E 7 F 7 Alpilor trec. E 3 Tranşeului trec. E 3
cipiului laşi, s'a împărţit planul alăturat
în zece coloane verticale egale, fiind in-
Lozonschi E 4, E 5 Foişor s-!ă E 7 Armoniei s-lă E 3 Universităţii str. E 4
semnate dela stânga spre dreapta, cu li- Lozonschi fund. E 5 Ferenţ tund. E 7 1. C. Brătianu str- E 4 F 4 Victor Place „ E 4
terele dela A la J. Langa Col. str. E 5 Flueraş s-lă F 7 Berthelot G-l „ E 3 Vasile Conta „ E 4
Aceasta in pjrtea de sus a planului. Luterană ,, C 4
In acelaş fel s'a împărţit şi partea de Foca s-lă G 7 Buna Vestire „ E 4 Vasile Stroescu „ F 4
sus in jos, in coloane orizontale, în nu-
Lupitei „ C 4 Gârlei s lă E 6 Başotă „ F 4 Vovidenie „ F 4
măr de nouă, însemnate fiind cu cifre, Lăutari s-lă D Galala Calea D 6E 5 Bogdan Vodă „ E 3] Vulpe „ F 4
in partea stângă, dela 1 la 9 S Luca Arbore str. B Grabo veselii fund. E 7 Bravilor trec. E 3 Viitorului s-lă E 3
Coloanele intretăind-se, au dat un nu­ Al. rrinc. Mana D 3
m ăr de VO careuri egale. G. str. Scări cică s-lă E 3 Vespei „ F 4
Căutăm, de exemplu, Strada Arctl.
Manolescu s-lă D 3 Gheorghiu str. E 6 Cuza-Vodă str. E 6 F 6 Zorilor ,, E
In tablou găsim str. Arcu iar în drep- mitropolie str. b 5 Gheorghe Sf. str. E 7 Cpt. Păun „ E 5 F 5 Zarafi str. F 4
tul ei însemnat E 4 . Ceiace înseamnă Mu tu », E 4 Gheorghe Sf. s-lă E 7 Coroi „E 4 Zaverei fund. E
că str. A rcu se găseşte in careul E de Morilor „ E 5
pe rândul 4. Gheţari s-lă E 6 Costache Negri „ F 5 F 4 Zidari s-lă
Consultând planul, vom găsi sus litera
Moara de foc şos. C3, C4, D4 Gloriei s-lă E 6 F 6 Cucu F 4
Muntenimei str. D 4, E 4 CIRC. IV
respectivă E şi scoborând până în drep- Horei str. F 6 Codrescu ii D2 D3 E3
tul cifrei 4 vom da de careul in care se Macedoniei E 4 H. str. D 6 E 6 Cogălniceanu „E 3 E 4 Anastasie Panu str. F 5
află str. Arcu. INiciman ^ „ U 3, D 4 Hlincea str. E 7 Curelari „F 4 Apeduc „F 4 F
Se mai poate întâmpla ca o stradă sâ
fie cuprinsă in mai multe careuri. De
Negrufi „ E 4 Ipsilante s lă E 5 Cerchez „F 3 Arapului „ F6 G6
exemplu : str, C a ro l care in tablou este runa. iui iniţa u -4 Ian cu Baca Iu sir. E 5 Cârlig s-lă E 2 Albă s-lă F 5
însemnată cu D 2 -D 3 -E 3 -E 4, ceia Neculau ' „C 3 Trec. Iancu Bacalu E 5 Caraiman „E 3 Adamache str. F 5
ce înseamnă că ea parcurge patru ca­ [Naţionala şos D 1C.4D.5E5E6F6
reuri, adică deda D 2-E 4. Ing. Scutaru str. F 7 G 7 Cocoarei fund. E 3 Adunaţi . F 5 G
Olari Fund. C 3 Iarmaroc str. F 7 G 7 Crivăţ s-lă E 3 Avram Iancu s lă F 6
CIRC. I Ucolului „ E 5 Iaşi Ciurea şos. E8 Fo F7 G7 Cerbului trec. E 3 Amzei . F 6
reneş Curcanu str. D 3 împăca rei s la E 7 Cerchez G-l str. D 2 Argentina str. F 5
Arcu stradă. E 4 Păcurari str. C3D3D iE4 Isvor str. E 7 F 7 Dancu ,. F 4 F 5 A. » G 6
Arcu sosea. D 4, E 4 racurari E 3 i. str. D 6 E 6 Doi Băeţi „ F 4 Buicliu (capelă
Academiei str, E 4 retru-Kareş str. E 4 j. Drăghici „ F 4 fostă Armeană),, F 5
Andrei Sf. E 5, F 5 rojarniciei „ L) 3 Col. Langa str. E 5 Dochia „ E 3 F 3 Bărboi ., F 5
Ab ralia mii D 3 Ponoarelor „ D 3 Col. Langa s-lă E 5 Delavrancea E 2 E 3 Bărboi s-lă F 5
Aurora „ D 3 ranzariţn „ D 4 Lipovană s lă E 6 F 6 Duzilor ., E 3 F 3 Bucşinescu str. F 5
Â. „ C 4 Perju E 5 Lacului s-lă E 7 Dimitrie Greceanu E 3 Bucşinescu s-lă F 5
A. „ D 4-D 5 rerju s-lă E 5 Libertăţii str. E 6 F 6 Dochia fund. F 3 Barnoschi str. F 5
A- D 6 • P Ia ton ..str. F 5 Lirei— ._sdă-F-6----------- str. F 4 Băilor „ F 4
^B ăn u „ E 4 Perju trec. E 5 Livezi s-lă F 7 Fainei „ F 4 Brunetelor , F 6
Banu pasaj. E 4 Pavlov s-lă E 5 Locomotivei s lă F 6 Florenţa fund. F 4 Botanică ,. F 5
Buzdugan str. D 4, E 4 Podu de piatra str, E 5 Luceafăr fund. E 7 E 8 Gh. Asache str. E 3 Brosteni » F 6
Buzdugan s-lă D 4 r uncţionanlor s-lă E 5 L. str. D 6 E 6 Georges Enescu F 4 Broşteni s lă F 6
Berăria veche str. C 3. D 3 ropăuţi fund, B 3 Lupeni s-lă F 6 Golia s lă F 4 B. str. G 6
Bădărău „ D 4 Kaşcanu str. E 5 Mincu trec. E 5 Gh. Mârzescu str, E5 E4 F 4 Bucium „ (j 6 G
Bădărău s-îă D 4 Kampa c. r . K. „ 1 3 1 4 Manta Roşie şos. F ' G 7 Hotin „F 3 F 4 Bularga ,. F 7 G
Bădărău tund. D 4 Kazboiem „13 3 Ma şinei s-lă F 5 G 7 Haralambie Sf. ., E 3 E4 Brătianu bul. F4 F
Baciu str. D 4 Scoalei s-lă D 3 Măgu re i s-lă E 7 Haralambie Sf. s lă F 4 Borteanu str. F 5
Baciu s-îă D 4 Săulescu str. E 4 E 5 Melcului str. F 6 Ianov str. E 3 Barbu Lăutaru „ F 5G
Belvedere str. D 3 Speranţei „ D 3 Mi roşia va E 7 Italiană s-lă F 4 Barbu Lăutaru trec. F 5
Bălţi „ E 5 Semnului „E 5 Nicolina E 7 E 6F6 Isbândei ,. E 3 Caragiale str. F 5 F
Buzescu s-Iă E 4 Spinţi „D4 Nicolina şos. D 9 D 8 E 8 E 7 I. G Duca „E 4 E 3 Căruţaş „F 5
Babei fund D 3 opinti fund. D 4 Nicovală str. F 7 Impas 40 sfinţi str. E 3 Constantin Sf. ,. F 5
Baci n schi „ 0 4 Sipotului str. C 3 Neptun F 7 Lascar Catargi „E 3 E 4 Constantin Sf. s-lă F 5
B. str. Sipoţel s-lă C 3 D 3 Naţională şos. D4C4D5E5E6F6 Leului trec. E 3 Cismăriei str. F 5
B. Şubă str. D 4 Orientului str. E 6 Moritz Vachlel str. D 2 Conductelor „ F 4
B. Şt. cel Mare- E4 E5 F ; Olari s-lă E 7 Movilei „ E 2 E 3 Cetatea Mică „ G 5
Cuza- Vodă piaţă E 4 Silvestru s-lă E 4E 5 Ovidiu „ E 7 Miron Costin F 3 Cetatea Mică s-lă G 5
Cuza-Vodă str. E 4, F 4 Serg. i. Ungore str. C 3 C 4 Palat str. F 5 F 9 Mielului fund. E 3 Căluşei str. F 6
Carol D2 D3.E3.E4 Stindardului str. B 3 Pralea ,, E 5 Mărâşti str. E 3 Câmpului s-lă F6 G
Carp E 4 Strungu str. C 3 C 4 Pompieri ,. E 7 Mercur s-lă F 4 Cercului str. F 6 f
Căzărmîlor ,. c 3 Toma Cozma str. C3 D3 E3 Prudenţei „ E 7E 3 Nemţească str. F 5 Ciobanului „ F 6
Cişm. Păcurari » D 4 Turcu str. D 3 Profetului „ F 7 F 8 Nemţească s-lă F 5 Cosaşului s-lă F 6
Cucu fund. E 5 Bis. Talpalari str. E 4 Predeal „ E 5 Nucului trec. E 3 Crişului „ F 6
Comănescu str. D 3 Tăcuta str, D 3 Poteraş „ E 5 E 6 Neculai Gane str. E 3 E 4 Columb „ G5
Cişmeaua Butuc „ D 4, E 4 LInirei piaţă E 4 Pompei „ E 5 Negustori s-lă F 4 c. str. G 7 •
Conta „ B 3, C 3 Uzinei slr. E 4 E 5 Plantelor „ F 7 F 8 Oituz str. E 3 Dreaptă F o
Cimitir Evreesc B 3 Uzinei variantă E 5 Plugari „ E 7 Occidentului s lă F 3 Darabani „ F 5
c. Uzinei s-lă E 5 Regt. 1 C F.R. „ F 7 Procopie str. E 4 F 4 Doamnei trec. G 5
Cazaban l C 4 Zugravi str. D 4, E 4 Racoviţă şos. E 7 Pa Iade „ E 3 Elena Doamna s tr . F4 1-
c. Raiului str. E 5 Potcoavei „ F 4 Ernei s-lâ G 5
CIRC. II Plevnei s lă E 2 E 3 E. str. Ci 0
c. Raiului fund. E 5
Canta fund. C 3 A str. 0 4, D 5 Radu-Vodă str. F 7 Patria „ F 4 Fcricirei s lă F 5
Cernat G-l str. B4. B3, C3 Andrei Sf. str. E 5, F 5 Rahovei „E6 Păcei str. E 3 F 3 Ferbinte str. F 5
D Andrei Sf. s-lă F 5 Rodica ,. E 5 E 6 Poligon „02 - F. „ P 6
Elisabeta b’ul. E 4 Trec. Sf. Andrei E 6 Rozelor str, G 7 Ralet str. E 3 Ghica Vodă str. F 5
E. str. Atelierelor str. F 7 Renaşterei „F 6 Rece „ F 4 Guşti nF 5
Enea „ C 4 Aburului s-lă F 6 Socola „ F6 F7 G7 Rafail „ F 4 Gh. Panu „F 5
E. Albinelor str. E 6 Socola şos. G 7 Robilor „ E 3 Georgescu fund. F P
E. Bariera Veche str. F 7 G 7 $u bă fund E 6 Râpei „ E 3 F 3 G, str. G 6
Ferdinand bul. D 4, E 4 Broscăriei F o Sălciilor str. E 6 E 7 Roseti bul, E3 F3 F4 Hagi Lupu . F 5
Fătu str. E 4 Bariera Veche fund. G 7 Secărilor E 6 Emilia Humpel Haiei „F 5
Florilor .. D 4, E 4 Bahlui str. E 5 E 6 E 7 Sirenelor , F, 5 E 6 Maiorescu str. E 4 F 4 Halci piaţă P 5
Funcţionarilor „ F. 5 Buznea str. E 5 Şoimului „ F o Sava Si. ., F 4 Heliade s-lă G 5
F. Bradului s-lă E 6 Trei Erarhi .. E 5 Sărărie „ D2 E2 E3 E4 H. str F (i C
F, Crucei str. E 7 E 6 Trei Frarhi s-lă E 5 Să rărie s lă E 2 E 3 I. Paul Prol. Pavel str. F4
F. Crucei s-iă E 6 F 6 Trei Erarhi fund E 5 Sărărie şos D 1 D 2 Întunecată s-lă F 5
Gându E 4 Cercel s»r. E 7 Tăcu str. E6 E5 F5 Stâncă str. F 4 Inundaţi str. F 6 _
Cărei fund. E 4 Clarinet s lă F 6 Tănăsescu .. E 5 Suhupan „ E ^ Icoanei s-lă 1*5 G
Gafencu str. D 4 Corbului s-lă G 7| Traian „ F 6 Sinagogilor ., E 4 i str. G 6
Gritîoras fund. C 3, C 4 Clopotari str. E 7 E 8 Tunarilor .. E 5 E 6 Simion Barnuţiu ,, E 3 Jianu s-lă G 5
Calea Gr. Chica Vodă C 1, D 2 Cetâtuia str. F 7 F 8 Turturelelor „ E 6 E 5 Scăricică lund. E 3 Ju rătorilor str. F 4
Gh Lascar str. E 4 Carmen Silva str. E 6 F 6 Teiu fond. F 7 Scăricică str. E 3 Jupiter s-lă F 5
Carpaţi str. E 7 F 7 Vasile Sf. str. E 7 Scăricică ;-lă E 3 j. str. G 6
F 5 F 6 Eternitate „ F4.G4
Cometa s-lă F 6 Viilor str. E 6 E 5 Soarelui str. E 3 Lazăr Sf. Ftprnîtafp fund G 4
Davidel trec. E 5 F 5 Veseliei ., E 6 Spiridon Sf. piaţă E 4 Labirint •i F 4 FlnrpQrn str H 5
Du bă lari str. E6 F6 F7 Verde s-lă F 7 Sturzoaia .. E 3 Lipitoarei fund F 5
s-lă str. G 6 Fântânilor .. H 4-H 5
Descălicătoare str. F 6 Ştefan Sf- L. Fulger ,. G 4
CIRC III trec. F 4 s-lă F 5 G 5
Doi Peri fund. G 7 Ştefan Sf. Muzicei Florea
Dimineţei str. F 7 Armeană str. F 6 F 5 Stihi str. F 4 Maramureş str. F 5
F 5 F 6 Frântă G 4
Duca-Vodă str. F 7 Alexandri E 4 Săvescu s-lă F 4 Malu Galaţanu
Teodor Sf. „ E 4 F 4 Mihnea „ F 6 „ G 4G 5
Descălicătoare s-lă F 6 Atanasie Sf. mF 6
loma Săvescu „ E 3 F 3 Măcelari „ F 5 F 6 str. H5-H6-I6-I5
Decebal str. E 6 Atanasie s-lă F 6 Haţaşul Oiţelor ,, G 5
I). str. D 6 D 5 Armeană .. F 4 F 5 Tău tu str. E 4 Marconi s-lă F 5
„ F 5 r 0 Hanciuc m G 5-H 5
Ecoului s-lă E 7 Albineţ str. F 3 F 4 ţ icău de jos ., E 3 Melodiei
i oamnei „ E 3 Mihai Sturza str. G / H 5
Egalitari s-lă E 7 Aroneanu s-lă E 2 Harhas s-lă G 5
Frumoasa str. E 7 F 7 Alpilor trec. E 3 l'ranşeului trec. E 3 Moldovei „ F 5 F 6
„ F■C 6r Holboca şos. I 5
Foişor s-lă E 7 Armoniei s-lă E 3 Universităţii str. E 4 Mu şa:
Victor Place „ E 4 Mureş s-lă F 5 Ignat str. H 5
Ferenţ tund. E 7 I. C. Brătianu str- E 4 F 4 Ioan Creangă „ G 5-11 5
Flueraş s-lă F 7 Berthelot G 1 „ E 3 Vasile Conta „ E 4 M. str. G 6
Vasile Stroescu . F 4 Mangirof fund. F 5 loan Sf. s-lă H 5-H 6
Foca s-lă G 7 Buna Vestire E 4 Jelea , G 4
Gârlei s lă E 6 Başotă „ F 4 Vovidenie ** F 4 N. str. G 6
Vulpe * F 4 Niţescu fund. F 5 Moşu str. H 5
Galata Calea D 6 E 5 Bogdan Vodă .. E 3| Mu tu s-lă G 4
Graboveschi fund. E 7 Bravilor trec. E 3 Viitorului s-lă E 3 Ornescu str F 5
Vespei F 4 0. „ G6 H6 Mi zii str. G 5
G. str. Scăricică s-lă E 3 17 __
C
G 5a.
Gheorghiu str. E 6 str. E 6 F 6 Zorilor . E Palat Mărăcineanu
Cuza-Vodă Mahu G 5
Gheorghe Sf. str. E 7 Cpt. Păun „ E 5 F 5 Zarafi str. F 4 Panait Stoica
E 4 Zaverei fund. E 3 Pomir Mioriţei G 5
Gheorghe Sf. s-lă E 7 Coroi
Gheţari s-lă E 6 Costache Negri F 5 F 4 Zidari s-lă Pădure . F 4 Moara de Vânt „ G4 G3-F3
Gloriei s-lă E 6 F 6 Cucu F 4 PIR P TV Pantelimon Sf. . F 4 Moara de Vânt s-lă F4-F3 G3
Horei str. F 6 Codrescu „ D2 D3 E3 Primăverei „ F 6 Marta str. F 4-F 3
H. str. D 6 E 6 Cogălniceanu „ E J E 4 Anastasie Panu str. F 5 Progresului s-lă G 5 Măcărescu 1, G 5
Hlincea str. E 7 Curelari „ F 4 Apeduc „ F 4 F 5 Polonă "G 5 _
Misai „ F 4-G4
Ipsilante s-lă E .5 Cerchez „ F 3 Arapului „ F6 G6 G7 Rosetti C. A. str. F 5 Micşunelelor ., F 4
Iancu Bacalu str. E 5 Cârlig s-lă E 2 Albă s-lă F 5 Rândunica s-lă G 5 Mihai Vodă H 5-H 6
Trec. Iancu Bacalu E 5 Caraiman „ E 3 Adamache str. F 5 Smârdan str. G5 Marchian s-lo F 4 G 4
fng. Scutaru str. F 7 G 7 Cocoarei fund. E 3 Adunaţi „ F 5 G 5 Soveja F 6„ Mitrop. Dosoiteistr. 5
Iarmaroc str. F 7 G 7 Crivăţ s-lă E 3 Avram Iancu s-lă F 6 Tauzec Dr. BF 6 Mitrop. Dosolteifund. J 5
Iaşi Ciu rea sos E8 Fo F7 G7
. Cerbului trec. E 3 Amzei . F 6 Ţuţora h6 Gb H6
„ Murgului trec.
Impacarei s la E 7 Cerchez G-l str. D 2 Argentina str. F 5 Trântorii ir E 5 . Mărăcineanu fund. G 4
Isvor str. E 7 F 7 Dancu F 4 F 5 „ A. „ G 6 Tranci » F5 F6 Mircea .. G 1
I. str. D 6 E 6 Doi Băeţi F 4 „
Buicliu (capelă Tăeloare G 5„ Meteor str. G 5
j Drăghici F 4 „
fostă Armeană) F 5
„ Văduvelor F 5„ Mitrop. Iosif G 5 \
Col Langa str. E 5 Dochia E 3 F 3 „ Bărboi » F 5 Voinicilor G 7
„ Nicoriţă s-lă G 5 \
Col. Langa s-lă E 5 Delavrancea E 2 E 3 „ Bărboi s-lă F 5 Vulturului trec. F 6 Nicoriţă fund. G 5
Li povană s-lă E 6 F 6 Duzilor E 3F 3 „ Bucşinescu str. F 5 G 5 Vulcan s-lă F 6 Nicoriţă str. G 5
Lacului s lă E 7 Dimitrie Greceanu .. E 3 Bucşinescu s-lă F 5 Vlădiceni str. G 7 Nord G 4
Libertăţii str. E 6 F 6 Dochia fund. F 3 Barnoschi str. F 5 Viorica trec. G 5 Locot. Negel ,. I 5
E .U ill.v o v ,L i str. F 4 Beţilor »F 4 ^T £f- - ——— L x — 1 f 1 r '

Livezi s-lâ F 7 Fainei „ F 4 Brunetelor n F 6 Ţepes Vodă str. G 5 Oancea str. G 5-H 5
Locomotivei s lă F 6 Florenţa fund. F 4 Botanică F 5 Dreaptă ,. F 5 Obreja .. 1 5
Luceafăr fund. E 7 E 8 Gh. Asache str. E 3 Brosteni » F 6 Pantelimon s-lă F 4 Ciric s-lă G 4-H 5
L. str. D 6 E 6 Georges Erescu .. F 4 Broşteni s-lâ F 6 Zmău str. F 5 Pantei str, G 4
Lupeni s-lă F 6 Golia s-lă F 4 B. str. G 6 Zefirului „ h 5 h 6 Plăcerilor .. G 4-G 5
Mincu trec. E 5 Gh. Mârzescu str. E5 E4 F 4 Bucium „ G 6 G 7 Zlataust F 5 Podoleanu F 4
Manta Roşie şos. F 7 G 7 Hotin „ F 3 F 4 Bularga „ F 7 G 6 PTRT. V Prăpastie „ F 3-F 4
Maşinei s-lă F 5 G 7 Haralambie Sf. „ E 3 E4 Brătianu bul. F4 F5 G5 Pricop trec. H 4
Măgurei s-lă E 7 Haralambie Sf, s lă F 4 Borceanu str. F 5 Albineţ şos. F 2 F 3 r aşcanu str- G 4
Melcului str. F 6 Ianov str. E 3 Barbu Lăutaru „ F 5G 5 Apelor str. F 4 Pelişor fund- G 5
Miroslava E 7 Italiană s-lă F 4 Barbu Lăutaru trec. F 5 Alistar . F 4 Profesor Paul str. F 4-G 5
Nicolina ., E 7 E 6 F 6 Isbândei E 3 Caragiale str. F 5 F 6 Aviaţiei , I 5 Plăcerilor fund G 4
Nicolina şos. D 9 D 8 E 8 E 7 I. G Duca .. E 4 E 3 Căruţaş F 5 Ateneului „ G 5 Poetului s-lă F 4
Nicovală str. F 7 Impas 40 sfinţi str. E 3 Constantin Sf. „ F 5 Aterisaj .. I 5 Prunari G 4
Neptun F 7 Lascar Catargi .. E 3 E 4 Constantin Sf. s lă F 5 Abator s-lă H 5 Pranastie .. F 3-F 4
Naţională şos. D4C4D5E5E6F6 Leului trec. E 3 Cismăriei str. F 5 Aurel Vlaicu str. H5 15 16 Locot. Popovicistr. I 5
Orientului str. E 6 Moritz Vachtel str. D 2 Conductelor . F 4 Avionului ,, I 5 ,, Protopopescu str. 1 4-15
Olari s-lă E 7 Movilei „ E 2 E 3 Cetatea Mică G 5 Bruma str. H 5
Ovidiu .. E 7 Miron Costin „ F 3 Cetatea Mică s-lă G 5 Baş Ceauş „ G 5 fund. G 5
Palat str. F 5 F 9 Mielului fund. E 3 Căluşei str. F 6 Băluşescu s-lâ G 5 Pastorului str. G 5
Pralea ,, E 5 Mărăşti str. E 3 Câmpului s-lă F6 Gb Brudea str. E 4
Pompieri str. h 6 G 6 „ F3 F4 G4 Pictorului ,, G 5
„ E 7 Mercur s-lă F 4 Cercului Brânduşa Rosetti
Prudentei E 7E 3 str. F 5 Ciobanului „ F 6 Braţului F 4 bul. E3-F3-F4
Nemţească Rufeni str. F 5
Profetului „ F 7 F 8 Nemţească s-lă F 5 Cosaşului s lă F 6 Beldiccanu „ F 4
Predeal „E 5 Nucului trec. E 3 Crişului .. F 6 Băluşescu fund. G 5 Romană G 5
Poteraş „ E 5 E 6 Neculai Gane str. E 3 E 4 Columb „ G5 Cupidon s-lă G 4 Răchiţi G 5
Pompei E 5 Negustori s-lă F 4 c. str. G 7 Cristofor str. G 5 Rojniţă G 5
Plantelor „ F 7 F 8 Oituz str. E 3 Dreaptă .. F 3 Ciurchi G5 H o 15 Radu-Mihai F 4
Plugari . E 7 Occidentului s-lă F 3 Darabani F 5 Credinţei F 4 Şapte Oameni . f 5
Regt. 1 C F.R. ti F 1 Procopie str. E 4 F 4 Doamnei trec. G 5 Coman „ H 5 Stroici .. G 4
Racoviţâ şos. E 7 Palade ~ „ E 3 Elena Doamna str. F4 F5 G5 Cetatea Mica „ G 5 Stejar .. G 5-H5
Raiului str. E 5 Potcoavei .. F 4 Frnei s-lă G 5 Ciornei ., G5 H5 Soficu .. G 4
Raiului fund. E 5 Plevnei s lă E 2 E 3 E. str. Ci 6 Ciobanului trec. H 4 Sâmbetei calea F 3
Radu-Vodă str. F 7 Patria F 4 Fericirei s !ă F 5 Ciric str. G4 H4 Sadoveanu str. F 4-G 4
Ra ho vei ,. E 6 Păcei str. E 3 F 3 Ferbinte str. F 5 Calaraşi ,, Gg G5 Spancioc „ G 4
Rodica E 5 E 6 Poligon „ D 2 • F. „ F 6 G 7 Calcaina s-lă F 4 Spaniolă F 4
Rozelor str. G 7 Ralet str. E 3 Ghica Vodă str. F 5 Caranda Lt. str. 1 4 Stanciu s-lă H 5
Renaşterei F 6 Rece .. F 4 Guşti . F 5 Căpşunelor .. F 4 Sevastopo 1 str. F 4
Socola F6 F7 G7 Rafail F 4 Gh. Panu „ F 5 Coţofeni s-lă G 5 Tataraşi „ F 5-G 5
Socola şos. G 7 Robilor ,. E 3 Georgescu fund. F 5 Delfini „ G 5 Trompeta „ G 4
Su bă fund E 6 Râpei .. E 3 F 3 G. str. G 6 Doftoraanu str. H 5 Tufescu G 4
Sălciilor str. E 6 E 7 Roseti bul. E3 F3 F4 Hagi Lupu „ F 5 Dorojiică „ H 5 Tânjală fund. G 4
Secărilor E 6 Emilia Humpel . Halei „ F 5 Donţu H 5 limpului str. F 3
Sirenelor .. E 5 E 6 Maiorescu str. E 4 F 4 Halci piaţă F 5 Dudesni s-lă G 5 Trofeelor F 3
Şoimului ., F o Siva Sf. F 4 Heliade s-lâ G 5 Davila Dr. str H 5 Ursului s-lă F 4
Trei Erarhi E 5 Sărărie , D2 E2 E3 E4 H. str F 6 G 6 Donos H 5 Vântu str. F 4-G 4
1rei Frarhi s-lă E 5 Sărărie s-lă E 2 E 3 I. Paul Prof. Pa vel str. F4 G5 Deliu (1 G 4 Vântu s-lă F 4
Erei Erarhi fund. E 5 Sărărie şos. D 1 D 2 Întunecată s-lă F 5 De Ntrd „ G 4 Verdeş G 4

Taci» str. E6 E5 F5 Stâncă str. F 4 Inundaţi str. F 6 Duca G 5 Vasile Lupu str. G 5-H 5
Tanăsescu E 5 Suhupan E 4 Icoanei s-lă F5 G5 Dăncinascu fund. G 4 Vânători s-lă G 5
1 raian F 6 Sinagogilor E 4 m I str. G 6 Drago? str. G 4 Vladimirescu str. F 4-F 3
1unarilor E 5 E 6 Simion Barnutiu E 3 Jianu s lă G 5 Dram hi. G 4 Vladimirescu s-lă F 4-G 3
Purturelelor .. E 6 E 5 Scăricică fund. E 3 Ju rătorilor str. F 4 Dăncincscu / F4 G4 Vijeliei str. F 4
Teiu f'ind. F 7 Scăricică str. E 3 J upiter s-lă F 5 Dorobaiţilor G 4 Virgiliu s-lă G 5
Vasile Sf. str. E 7 Scăricică s-lă E 3 j. str. G 6 Emil Savini Dr i. H 5
Societatea C o m u n a la
de Electricitate din iaşi
S, G E l .

Desigur că în fruntea instituţiilor eco­


nomice din laşi, se plasează «Societatea
Comunală de Electricitate», care, în de­
cursul anilor, a reuşit a asigura lumina
şi tracţiunea electrică a laşului.
Uzinele Comunale a căror consiliu de
ad-ţie e sub preşidenţia d-lui prof. univ.
P e t n x B o g d a n are permanenta grijă
de a da laşului o lumină cât mai ciară,
tramwae cât mai rapide şi autobuze con­
fortabile, Direcţiunea Uzinelor Comunale
de Electricitate, încredinţată d*lor: in­
giner director general M . V o la n s c K i,
Inginer B a l d o v i n şi avocat T ă u fu , se­
condează fericit consiliul de ad-ţie, reu­
şind în fiecare an să aducă noui şi ad­
mirabile îmbunătăţiri reţelei electrice.

Preţ u
cel mai avantajos în ra­
port cu lumina distribuita
V i z i tatiCORSOM
aim
an

CORSO â

cafe-resfauranf
cei mai eleganf
local din laşi.

:: FA3RICA DE POSTAV
Şl TESĂTrRIE DE BUMBAC Eclr% |
£11 I Ţ I j
18 m im m
IAŞI, Şoseaua Naţională Î 72 Telefon No. 222
Adresa Telegrafică : F A B R I C A SAPIRSTEIN

© C E â S Q R N IC Ă R IE ©

S«>39S8©®S©39@ ©®©®3®©S@ 99®©9®©8©S©®®B


F

" i Ty

’C r e d i t u l F u n c i a r U r b a n
n (i-i.
d i n l a ş i

a luat fiinţă la 15 Iunie 1881, pe baza legii din 1873,


r modificată în 1882 şi apoi în 1926>-- având ca principiu
garanţia mutuală a proprietarilor ipotecaţi, cari,,ţin
calitate de debitori, alcâtuesc ei însăşi Societatea.
, Activitatea-Societăţii-Crediţuhţi Urban din Iaşi, sV întins, iblar
dela înfiinţarea ei, asupra întregului vechi regat, acprdând lm=
prumuturi ipotecare asupra imohilelo.r din principalele centre.
In urpia alipirii provinciilor surori, binefacerile acestui impor*
tânt institut de Credit sau simtit şi acolo,' prin satisfacerea 'în
largă măşiiră a cererilor de împrumuturi ipotecare făcute de
numeroşi proprietari urbani din Bucovina, Basarabia şi Ardeal.
Quantumul împrumuturilor ipotecare a evoluat lent de Ia în»
fiinţare până la epoca răsboiului de întregire, după care ta
crescut cu repeziciune până în anul 1932.

Cam era de Comerţ: 1 / iiM\ s* i

s i In d u s trie r
S

Iasi
v rî «.
T
ct.
Fiinţează din anul 1864, fiind printre^primele
Camere înfiinţate în ţară.
A participat la organizarea tuturor mani­
festărilor economice din l'aşi şi acum cfă
tot concursul pentru reuşita Lunei Moldovei.
O IN T E R P R IN D E R E C A R E
T R E B U E S U S Ţ IN U T Ă
«#
f#
C a rte a R o m a n e a sca
V. L Â Z Â R E S C U «—«
L i b r ă r i e , P a p e t ă r i e , M a t e r i a l d i*
d a c tic . A r t ic o l e d e p i c t a r ă . A r t i ­
c o le d e s p o r t »c e r c e t a ş i. M a ş i n i d e
s c ris . L u c r ă r i S t r a d a Lă=
tip o g r a fic e i puşnean u 6
T e l . 211

99

C O M E R Ţ U L

FRAŢII k a tz
S O C . IN NUM E C O LE C T IV

Mare depozit de Ferărie brută,


lucrată, Articoie Electro-Tech- w
nice şi Sanitaro, - Cărbuni
de forjă, Cocs şi Cim ent. T e l e f o n N o . 199
Cont de cec u ri

P ia ţa H a le i 1 p o ş t a le N o . 75018

J l a II
E X P E D I Ţ I U N I ŞI C AM IONAJE
I A Ş I — S trad a N e m ţe a sc ă N o . 2. T e l e f o n 221 — I A Ş I

proprietari IVI. I. H o rn & A. IVIozes


S U C U R S A L E : B u c u r e ş t i, G a la ţ i, C r a i o v a , C e r n ă u f i ,
A g e n ţ i i în t o a t a ţa ra . ...... —
V in u r i fi n e şi m â n c ă r u r i a le s e c u
p r e ţ u r i l e c e le m a i a v a n t a jo a s e , _£e e £
! L » a £ Restaurantul şi Berăria
L a in d u lc ire a In im e i In im ei"
I A N C U A. I U K E L
S t r . C i z m ă r i e i 25 v is - â « v is cie fa r m .
B e c e a u u . ===== Î N C E R C A Ţ I S P R E C O N V IN G E R E .

R E N U M IT A F A B R IC Ă
IS S A DE C O R S E T E
I A Ş I —S t r a d a Ş t e fa n c e l M a r e 21. — P e n i r u v iz it a t o r ii
«L u n e i M o ld o v e i» O R E D U C E R E D E 20 L A S U T Ă .

T o a tă lu m e a c u m p ă r ă lo z u r i O ’S T O T S
E
M
R
H W ? (£ *.*
I a m a r e a c o le c tu r ă n o ro c o a s ă ţ% m M
B . H E V E S C V cf H . F O U E S C V
S u c u r s a le I A Ş I : S t r a d a C ă p u ş n e a n u N o . 4 5 . T e l e f o n S75
S t r a d a A n a s t a s i e P a n u 29.
A g e n ţ i i s p e c i a l e : S o c o l a N o . 29 , T â r g u l C u c u l u i , V i a t a
S ft. S p i r i d o n , T a t a r a ş i , e tc .

J î C o m e r ţ d e s f o r ă r i e , F r â n g fe e r ie ş i V ă n -
x e iu r it A s o r t im e n t d e B ic e , V l ă ş i d e
p r in s P e ş te , B u m b a c p e s c ă r e s c p r e c u m ş i d e p o z it d e s a c i.
4 A Ş I §§§ S T R A D A C IZM Ă R IE I No. 39 §§§ I A Ş I

P R O D U S E L E F Ă B R IC E I
PENTRU S Ă P U N
RUFE ŞI L U M Â N Ă R I s f
DE _ _
CERBUL
FR. L E R N E R lU. P L A T Z M A N N . - I a ş i S tr. T e e t o a r e i 16.
ş
T e l e f o n 83, S U N T C E L E M A I C Ă U T A T E .

,V im u ri s e le c ţ io n a t e ş i spu = I I Ţ NA “T* H
m oaşe g ă s i ţ i n u m a i la II ^ ^ Iv 9 î
S t r a d a A l e x a n d r i N o . 11 .— G r R A T A F î s p e c ia l» a p e r i t i v e fin e .

I A c o B H O R N. — s t r a d a P a n a l t e
„C O L L I R A P ID " S t o J e r u N o . 4. ( f o s t a s t r â m b ă ) . —
E X P E D I Ţ I E - O AM I ON Ă R I — A S I G U R Ă R I , S e r v i c i u s p e c i a l d e
a m b a l a t M O B I L E p e n t r u m u t ă r i î n p r o v i n c i e . E3 T e l e f o n 2 7 0

V iz it a ţ i cu to a tă în c r e d e r e a s i n c e r u l şi R E N U M 1 T U C
n i z S T ji u n a N T u t m n m s /s c h e »
L o c a l p a r fa m ilia r . \ P a s a j u l M o ta ş L i b r ă r i a S o c e c ).
garantai uscate începând dela 90 lei tn.p
Fabrica Sim on & Ing. F. W aism an
§ ,§ § 3. I . . N / j C . § § §
Şoseaua Moara de Foc 16. Telefon 162-164
L îscU torie s is ie m S ^ u r i e v a n i — T o a ie e s e n ie îe
d e lem n p e n ir u m o b ila .—F u r n iz o r a l d d u i In g.
E. P R Â G E R , c o n s b u c i o r u i P a la n u lu i Ile g a l.
REPREZENTANŢE T .
BUCUREŞTI B R A Ş O V CERNĂUŢI
S t r. V ir g illu . 16. S tr. I. M a n i a 67 S trad a R o m a n ă
T e l. 3=94=27 T e l. 60 1,44 1,50 0. N o . 91 c.
CHIŞ1NĂU G A L A Ţ I
S tr; C u z a = V o d ă S f r . Â n f o l î i 1, b is
N o . 24. T e l. 415

| \^_
9j C o s t a c K e N e g r i N o . 73. T e l e l o n 452
• W T r a n s p o r t d e c ă lă t o r i şi b a g a je . T r a s e u l
I a ş i= R ă d u c ă n e n î= D r â n c e n i* H u ş i şi r e t u r . P r e s u r i a v a n t a jo a s e .
- ' i i * i <-» > , . cv• ; - V::

S a r c o v . a ” C arm en
:: PENTRU COMERŢUL :: S. A . R . D E T R A N S P O R T
DE VOPSELE, DROGURI C = la B u c u r e ş t i. — S u c . I A Ş I
IAŞI, Strada Ştefan cs! Mare 69 Cuza-Vcdâ 44 (P-tuI B-ceiMoldova)

*9

99 Postavaria Franceza
1. L. Margon & I. L.
& &I A Ş I >5^
Str. Ştefan cel Mare No. 38
B o i a n g e r i a şi S p ă l ă t o r i a 'C liim ic a

*• na £ if>

Fondată în IS97
*7. n r )
Martin
r Buchholzer i05
n kx>■ * *• n & %i

Str- Păcurari No,


7 ' ‘ -L\ ' ' - - ■ • S - 1

B i r o u r i de primire in Ia şi: Birouri de primire in provincie:


Str. Păcurari 115 "•: Roman. • . • c
tl Cuza-Vodă 15 Piatra Neamţ
„ A. Pami Botoşani - ■*- i,
1^T-74 ^ î^• .
' ‘Lăpuşneanu 25
„ Socola
: : 'î
„ Piaţa Cuza-Vodă 3

P O S E D 'Ă S E C Ţ I I DE
-Spălător îe.Chimlcă A pretură
pentru garderobe de Doamne, pentru orice pânzeturi, Stofe
Domni, uniforme militare, şco­ şi ţesături de bumbac lână şi
lare, blănuri, pălării, • mănuşi;- mata se ; Crepuri, Atlasuri Sa-
covoare, perdele, stofe de mo­
bilă, etc, Curăţatul hainelor se tenurl, Ţricotaje, Zefiruri, Wa-
face cu benzină ferbinte de tiruri etc. oo
100° C, ce desinfecteazâ şi de,< *
greseazâ complect ; deaseme- Boiangerie Industrială
nea se extrage praful radical. pentru Scule şi Ţesefuri
Călcatul h a i n e l o r s e f a c e cu
aburi şi *v a c u u m „ pe ma­ de bumbac, lână, matase, iută,
şini americane ce înlătură for­ cânepă etc. La cerere se exe­
marea de lustru şi dcgoreală. cută culori solide ca ;vvNoptbal
Revopsire de haine şi Indanthren, oo
Se revopseşte orice toaletă de Albltorie pentru
Doamne din orice stofă, matasă- scule şi Ţesături
vcgetaîe, acetate, în orice cu­
loare. Garderobe de Domni, de~ bumbac, lână şi matasă.
uniforme militare, stofe de mo- Se encolează scule
bile. covoare, scule de lână
pentru covoare etc. oo de bumbac şi matase oo

Cel mai mare şi modern stabilim ent în această b r a n ş ă


posedând şi căminuri pentru lucrători şi personal superior.
Tebriz
L a c u m p ărare a co v o a»
r e lo r o r i e n t a le d e o r i
ce m ă r im e ,a d r e s a ţ i vă
d ir e c t p r i m e i s u r s e

Expoziţie p erm an en tă^ Strada Lascar Catargi 43.

T E B R IZ
Cumpărând la prima sur­
să realizaţi 50% reducere
faţă de ambulanţi. Rugăm
a ne vizita spre convingere

nu v e ţ i
Sn cumpăra Ji
mai eitin ca la Iaşi la M A G A Z I N U L

La a u r
La mana de aur

C a R O L K ra te n s te in
Je
§§ STR. I. C. BRĂTIANU 137 §§
M are asortiment în a r tic o le de
manufactură, stofe, m ă t ă s u r i .
§ Pentru clienţii din provincie
REDUCERI de preţuri SPECIALE

O ficiu l d e g ă z d u i r e
penfru v iz S la lo ris „Luna M oldovei
ici P rim ă rie i te ş i (Slr. Âiexsndri)
— »şi Sa Com isariatul gârei Saşi
STU D IO G U S T Y |
fARTA F O T O G R A F I C Ă ţ
:= ^fni4n>.•!(>
**, «na.-, ==

M O D E R N A . ;

D e p o z i t <fe U l e i u r i , C o c u r i , V o p s e l e ş i U n s o r i C o n s i s t e n t e
----------- A R T I C O L E . D E T O A L E T Ă Ş i R A R F U M E R I E -----------

« l a L a M a r i n a r i i
I a ş i , S t r a d a A n a s t a s i e R a n u N o . 33. ^ T e l e f o n N o . 2 5 0 .
F u r n iz o r u l tu tu ro r in s t it u t iu n îîo r m ilit a r e ş i c iv ile . ^ C u ­
l o r i p e n t r u v o p s it s i n g u r î n c a s ă c a : B a i a d e r a . G a l l u s .
-------------------------------- L u x o r i a ş i l a c o D u s . ■
V â n d m a i ie f t in c a o r i- u n d e ş i d e s fid o r i- c e c o n c u r e n t ă .

„La C a m i l a I a s i
C E N T R A L A : S t r a d a A n a s t a s i e r P a n u 47." — T e l. 358.
F I L I A L A : S t r a d a I. O . B r ă H a n u N o . 162. --------- ■
M A R E D E P O Z IT D E U L E IU R I» L A C U R I» C U L O R I»
P R O D U S E C H I M I C E A R T IC O L E D E T O A L E T Ă .
M A R E D E P O Z I T D E P A R F U M E R I E

jp ţ p i de sub c o n d u c e r e a D = lo r S.

MS e l e Mc at g a z , istr.nc » Zau= V ola ă so t ă s a n e


e ste c e l m a i b in e a s o r i a t p e n i r u s e z o n u l d e to a m n ă , cu
c e le m a i fin e s t o fe şi fu r n it u r i. C o n f e c ţ io n e a z ă i r e p r o ş a b i l
p a r d e s ie » p a lt o a n e , u n ifo r m e . C r o i t o r i e d e p r i m u l r a n g p ena
t r u d o m n i, d o a m n e , c o p ii. M a r e a s o r t im e n t d e h a in e g a ta ,
fu lg a r in e , p ă lă r ii, etc. E F T I N , D U R A B I L , E L E G A N T . § §

§ C e r e ţ i d e lic io a s e le

I
p r o d u s e ale f a b r ic e i
§ § d e m e z e lu r i o n d . Pa v i i !
TELEFON N o . 561=562 ...
S //a\ (3L\/«a\ /jz£\/an\ /sa\ /aa\ /«a\ ,'£&\ /jb \ «»\ «s\ /â&\ r&\iaa\ /3&\fna\ /au /Jffl

II w vnr/\var/var/AW/AWWAVi/ q
L a L u v r u Cuza Vodă 46
| B s w w B % l# (casele C risto for)
| este bine asortat ca tot felul de confecţi-
| uni pentru Batue^ bărbaţi şi copii. § §
I Asortiment complect de stole. Raion speci-
| al de pălării. PREŢURI AVANTAGIOASE
| •-> t
3 iar/ ue?/ v ^ / \ro/ \^s?/\w / \ts?/tiar/ v ^ / .^ / \et/ vţsţy/v*®/ v®?/ '.e ?/ e i / « e&\tsi/ « 3 /

I a n c u O l i v e n b a u m

IAŞI § SXR. SFT. AN D R EI 33 ^ IA Ş I r f

H©gfe®@refi P rod u selor i


::: STRADA CO STAG H E N EG R I N o. m m |g
^ s jig g ş g d j|Ş

C O N T LA CEC No. 75115 M


T elefon Fabrica 77S. . ^ T elefon ^Depozif 7GG ||jl|

Prima fabrică de oglinzi


::: în laşi fără sucursală I. Ilie Mendelsohn
IAŞI, Str. Sft. Lazăr No. 20. — Fondată în anul 1907.
Se primeşte com enzi d e : Ogiizi, Geamuri şlefuite, gra­
vate, curbate, vitrouri, geamuri sablate, Galvanoplasiie,
P R E Ţ U R I E X R E M DE R E D U S E :::
A t e l i e r m o b i l e f i n e
t r a n s i l v a n i a
5 E PO A T E O B J ) N i: N UM AI LA

AfSliSru^cie rmpbiiefine

IAŞI § STR. MARZESCU q § IAŞI

F u l u p I g n a t z
) O MOBILA DE ARTA 51 BINE EXECUT AŢA ...
V §i> > 5E POATE OBJ] NE NUMAI LA .. "}fc
r ' ' T"- , ■.| ^ •' ■A 9 >$j

ţ Atelierul a* mobile firie.-,


TIPOGRAFIA
.) " r ' V;>•>
3«X>!< -A •> 1."• i

A le x a n d r u
G O L D
£------------------ ;------— ■
C O N C E 5 I O N AR:
N E R :

TA L E XeA N D RrU eA. T EkR E K


IAŞIIAŞI §STR. . I IAŞI
STR.GH. MÂRZESCU
MÂRZESCU q g§ IAŞI ; ||
i / \ / - EXECUTA OPICE LLE
j A CRĂRI ÎN ACEASTĂ
, B R A N S Ă . ÎN ' CELE
' ' . ' ; . MAI BUNE CONDIJI-
- ' LINI TECHICE §
Â: ■ • f Kl :i FM-.' •• >. ; *■’ J ' T~ --- ----------------- ■ ™
nva\/au/«\|
VECHIUL MAGAZIN
FRAŢII MOSCU DE PĂLĂRI I Şl B L A N U R I

lazăr H e rscovici
io s e f ia c o b din strada Cuza-Vodă No. 83
§ (Palatul Braunştein) §
I FABRICĂ { Anunţă primirea unui bo­
| SISTEMATICĂ^ gat asortiment de PĂLĂRII
din Fabricele cele mai re­
DE T A L P Ă numite, forme şi culori mo­
| ŞI PIELĂRIE | derne şî IMPORTAREA u-
| PRELUNGIREA § nei cantităţi de BLĂNURI
în v e d e r e a sezonului de
| BULEVARDULUI BRÂTIANU §
toamnă şi iarnă. §§
TELEFON No. 495 | P R E Ţ U R I CONVENABILE.

CONT CEC 75082


Reduceri speciale pentru
vizitatorii Lunei Moldovei.
B w /w /ite/ S3BB\w w / w /m /H

In d u stria T extilă îe fa n ă
SOCIETATE A N O N IM Ă

ia ş i , Ou; © v a r bd. Bratianu 53. Tel. 159

Vizitând l a ş u 1 ‘«•‘w*"*'
pe la renumitul
M A G A Z IN

Ş T E IN 1
f~ \

DE M ODE
STR. C U Z A -V O D A 69 (sub Sfatul Negustoresc)
Unde găsiri cel mai bogat asortiment de modele
originale cu PREŢURI foarte C O N V E N A B ILE .
CjON F|EC|TilOJNATjl

ÎM B R Ă C Ă M IN T E A
NUMAI DIN STOFELE
CU ULTIMELE
îŞfc&S‘J**
:::RDESENE

w.smc
&ci),mm
SOSITE LA
MAGAZINUL

Fr.Vartparonian
&Fr.HIebnikian
IAŞI, STR. ŞTEFAN
GEL MĂRE No. 61
TELEFON No. 383

|| Dr. Aiex. Socolovschi îl Dr. CORNELiu STO ia n


llfj specialist în boli şi operaţii de
! NAS, GĂT §| U R E C H I GENITO-URINARE
1 ELECTROTERAPiE. Curenţi SIFILIS
(III de înaltă frecvenţă. INHA-
|||| LAŢ11LE OZOU (ELECTR.) C o n s u lta ţiu n i; 4 —7
I Raze. Consultaţii ; 8 V2 —9 L/ 2
IUI 12— 2 şi 4—7 Str. Cuza-Vodă
Strada I. C, Brătianu
j| 42 (vis-ă-vis Camera Comerţ) (lângă farmacia Hertzemberg)
Pentru fa b rica re a Gheţii a r t i f i c i a l e ®aszaa
şi u t i l i z a r e a f r i g o r i t e r i l o r
Strada Aurei Vlaicu 76 Ba ş i Adr. Telegr.. G h E s ţ a Iaşi
i?p . ] . i i ' Telefon N o .s e

Producţie zilnică de 5 Instalaţie pentru îngraş-


vagoane ghiaţă artificială rea de păsări şi frigori­
transparentă. oo fere, capacitate 100.000
Frigorifere pentru carne păsări oo
capacitate 300 vite mari Frigorifere pentru unt ,
şi 500 porci. oo brânzeturi etc, oo
Frigorifere de ouă, capa­ Cea mai modernă insta­
citate 70 vgoane. oo laţie din ţară. oo

S ic®; ims fafB£0i $m \ n r e î i no.


procura podgorenilor toate uneltele şi m aterialele ne­
cesare lucrărei viilor. Prim eşte mărfuri viticole şi agri­
cole spre vânzare în consignaţie. § §

Institutul şi Sanatoriul Dr. BENNQ K. MAYER


Pentru tratam entu l R h e u m a t ls m e lo r
l a ş i © S t r a d a C u z a - V o d ă N o . 1 ® la ş i
D i a g n o s t i c u l ş i T r a t a m e n t u l t u t u r o r f o r m e l o r d e K / je u m a -
t is m e p r in c e le m a i p e r f e c ţ io n a t e a p a r a t e e le c ir o - m e ă i-
c a le . — r a z e X , in f r a - r o ş ii, u ltr a - v io le t e , D ia ifie r m ie ,
M e c l ic a z n e n t o a s e e l e c t r i c e . B a i d e p a r a f i n ă . N ă m o l r a -
ă io - a c iiv . Q
C a m e re s p e c ia le p t. in te r n a r e a b o ln a v ilo r r e ir a n s p o r -
ta h i li. — S e c ţie s p e c i a l ă p e n t r u ă ia g n o s t ic u l ş i t r a t a m e n ­
tu l b o lilo r in ie r n e ş i c h ir u r g ic a le cu R A Z E X C R â n tg e n )
D i a g n o s t i c ş i T f y e r a p ie .
i Lămpi elect r i c e C r is t a l

I : ‘ .. C a ® l @ i a r i I
LICEUL BE FETE AL Pr OF. ASOCIAŢI
„ M . K o g a l n i c e a n u
I a Ş I — STRADA CăPETfiPâ £?Ă8JM fto . 9.
D irectoare: D-RA MARIA POPOVIci
’ rţ f *
P ? o f e 5 o r i î a s o c i a ţ i , d=nii : I b a n S im io n e s c u * C o n s i a n i ln B o *
> ie z , D i m î l r î e C ă d e r e , G îi. F în ^ e s c u , V a c i le P e t r o v a n u ,
A l e s . B ă l e a n u , f o r g u I o r d a n , I u l i a n R ic k , T r a ia n B r a i u .
L ic e u l a fo st în fiin ţa t în a n u l ş c o la r 1918^1919, o b ţ in â n d d r e p ­
tul d e p u b lic i t a t e în a n u l 1926-2927. A c e a s t a ş c o a lă e s te
p r o p r ie t a t e a p ro / e s o i i l o r u n iv e r s ita r i ş i s e c u u d . din la ş i.
J. * P R O F E S O R A L !
D-nii: Gh;. Finţescu, Iorgu Iordan, . Lateş, Ecaterina Alexandre seu, Geor-
Alex, Băleanu, Traian Bratu, Iulian geta Drajaa, Margareta Tăutu^ M l
Rick, Vasile Petrovanu, Eugen Pa­ rioara Codreanu, Ana Hulubei, Ana
palii, Grigorie Moisil, P re o ţii; Ilte Nicoară, L, Jliescu, Mariâ Elisei;
Gheorghiţă» Const. Roşescu, D-nele : D-rele : Ana- Mitru. Mărioara Po-
Lidia Baldovin,, Orţansa Alexa, Ma- povici, Ecaterina Chelărescu, Lu-
ria Crudu, Virginia Mircea, Elena , cia Pop, FI, Costruş.
B ® H ® ffl® ia» S I® ® E 9 S ® a © E ® 6 3

tum puteţi race L U P U


| §§ cumpărând la renumita gj i Epj 1®®
| fabrică de sifoane şi brutăria
g Sifonul mic , . . 1 leu
e Sifonul mare . . . 2 lei
« Delicioasa limonada de la ghiaţă 2 (doi) lei sticla
% PÂINEA ALBĂ calitatea l-a cu 6,50 lei. PÂINEA NEAGRĂ
g calitatea li-a cu 5,50 lei, FĂRĂ NICI O LIPSĂ LA CÂNTAR
Cea mai b u n ă f ă i n ă o produce

FABRICA DE FAIN A D A C IA
§ Complect Automată §
laşi, Str. Niciman !So. 2
Capital Social lei 11.000.000. Deplin vărsat
Rezerve totale lei 9.831.123 *

Capacitate de măciniş 6 vagoan e ziln ic


Silozuri încăpătoare pentru 800 v a g o a n e
cereale. Linie de garaj proprie. Cont vira­
ment la Banca Naţională a României No.
21. Cont la C. E. C. No. 75.095. §§

HAGO-TEXI
99 FABRICA
99 DE ŢESĂTORIE
___________________
Str. Sît. Lazăr 51 IAŞI Telefon No. 150
B IS B \ fBSL\/8Sât fB L \ im \/ O L \ /B5\/ B L \ ( S Z X \ , ' O k \ ( B A \ f S

MAGAZIN DE FERĂRIE I
EN-GR0S EN-DETAIL I
F r a ţ i i W ach tel IAŞI,I. C.BRÂTIANU 137 6
f com plect asortat în toate articolele de fierărie, I
f articole technice şi sanitare, precum căzi em ai- |
| sobe de aram ă ţevi de fontă, §
I Ţ
galvanizate, articole de electricitate £j
g curele de p iele de căm ilă, cauciucuri, pentru |
| trăsuri „Emerge" şi „Taurus". § § g
E w /y o r/\ w / \ »u/vtawv m i vet/

M 1 Specializat la Berlin în
S ^ S b I v3 h boli şi operaţiuni de nas
gât şi urechi. Consult. 8—12 a. m., 3 —7 p. m. Strada
Ştefan cel Mare No. 68. Telefon No. 560.
Fabrica d e o g lin zi in iaşi
:: FONDATĂ ÎN ANUL 1908 ::
Premiată la Paris cu Medalia de Aur şi Grand Prix,

E MI L BERGHER
Telefon 352 Str, Palat No. 72 Telefon 352
::: MONTĂRI DE GEAMURI ŞI OGLINZI. :::

I
1
I
LA COCOS U L d e A u r
1 în c ă l ţ ă m in t e f i n a H. Braunstein
i
1
I
i
i
I CASA DE Î N C R E D E R E
§
F O N D A T Ă ÎN ANU L 1882
| IAŞI - STRADA ŞTEFAN CEL MARE 4 - IAŞI J
i DEPOZIT DE GALOŞI
| § ŞI ŞOŞONI ■
shww/YW Xwwm svAW /w/W ABr/vww/w/iwvw/Ns/wmwrcs/m/vw/ft
:: CELEBRUL Gandhi
PREZICĂTOR
STUDIAT IN EGIPT
IAŞI STR. L C. BRĂTIANU No. 99 IAŞI
Aveţi pentru prima oară ocazie în viaţa Dvs. să ştiţi cu precizie
soarta v ie ţii; trecutul, prezentul şi viitorul, GÂNDI a prevăzut:
M o a rte a re g e lu i A n g lie i, D e c ă d e re a H e gu su lu i, A tentatul
d in Franţa, 1334, D e sc o p e r ir e a a sa s in u lu i M a ria n s k l, Ga»
laţi 1933, p re v e stire a co n su lu lu i C h e so glu , etc. etc. s:
melixon MflGăZIH DE IHCilTMlBTE
IAŞI, STRADA CUZA-VODA 83, IAŞ(

A rthur B lum feld


CO NSTRUCTO R
Antrepenor de lucrări publicul
Execută lucfări da cpnsolidărj,
poduri, şosele şi mnale. Spe-
ciali&fefci lucrări de beton armat,
IAŞI,. STRADA PBOCOP1E 20
Lucrări executate ia Municipiul laşi;
Poduri şl diguri; Tranou, Ţicnii,
Malu Cercului. Arapu. Simion
Bărnuţiu, Italiană, Dela-
vrancei şi pd, Ipsilanti.
Pavaje. Străzi noi; Zugravi, Cior­
nei, Toamnei, Sf. Lăzăr, Sinis­
traţilor, Palat, Cartierul R.M.S.
Spinţi, S-la Sf, Andrei
şi Şos. Moara de Foc.
s?w w A O 'ra /ii;/\9 / mr/ va/vES^mi ţţ

AGRICOLA
F o n c ie r a
Y SOG. AN. DE ASIG. GEN. IN BUC- ©
Y Asigurări de Incendiu, Via- f f
h ţă. Viaţa Populară cu tra- \
Y geri la sorţ, spargeri de V
l| geamuri, Transport, acei- f=
h dente în condiţiunile cele X ^ -3
§ mai avantajoase. i
Direcţiunea regională pentru f#
Mold., Basarabia, Bucovina A
laşi Ştefan cel Mare 64, Tel. 6^ V
a
/i Rep. Gen. pentru oraşul şi A
V judeţul Ia şi: laşi, Strada Şte- v a"
Ş § fan cel Mare 64. Telefon 51, ?) şyg R