Sunteți pe pagina 1din 245

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PRIVIND ADMINISTRAREA CERERILOR UNICE DE PLATĂ


PENTRU SCHEMELE DE PLĂŢI DIRECTE
ÎN ANUL 2019

Cod: PO-AC

EDIȚIA a III-a

Uz intern
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 2 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA

Nr.crt. Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiunea
1 2 3 4 5
1. Elaborat Luminiţa Androne Consilier
Mihaela Ochiroși Consilier
Andrei Dumitru Consilier
Mădălina Belghiru Consilier
Sabina Anghel Consilier
Paligora Cornelia Consilier
Georgeta Fulger Consilier
Mariana Olaru Consilier
1.2 Verificat Anişoara Calea Şef serviciu SMV
Florinel Bîrcă Şef serviciu Eco-
condiționalitate

Corina Irina Rica Director DPD-SV

Lucian Şoldănescu Sef serviciu


SMMR
Raluca Daminescu Director
DMMRRI
Irina Găgenel Director DJ

1.4. Aprobat Cornel Constantin Director general


Turcescu adjunct

Adrian Pintea Director general

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII

Nr. Ediţia sau, după caz, Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la care
crt. revizia în cadrul ediţiei se aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1. Editia I iniţială iniţială Mai 2017
2.2 Editia a II-a Editia I Octombrie 2018
2.3 Ediția a III-a Ediția II Ediția I Iunie 2019

-uz intern- 2
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 3 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA

Nr. Scopul Exemplar Compartiment Functia Numele si Data Modalitate


crt. difuzarii nr. prenumele primirii transmitere
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Centre Functionarii Toti angajatii Comunicat Copie
Judetene publici si CJ prin e-mail electronica/
angajatii de serviciu instruire
contractuali in data de personal
...........
1 Centre locale Functionarii Toti angajatii Comunicat Copie
publici CL prin e-mail electronica/
de serviciu instruire
in data de personal
...........
1 .........
3.2. Informare 1 Directiile Functionarii Toti angajatii Comunicat Copie
APIA publici APIA prin e-mail electronica
de serviciu
in data de
...........
1 ..........
3.3. Evidenta 1 DMMRRI Consilier Responsabil - -
aprobare PO

3.4. Arhivare 1 DMMRRI Consilier Responsabil - Format


aprobare PO hartie si
copie
electronica
3.5 Alte 1 ..........
scopuri
3.6. Aprobare 1 Decizia DG Director - -
PO nr....din..... general

Funcționarii publici au obligația respectării regimului juridic al conflictului de interese și de


incompatibilitate potrivit prevederilor Procedurii de sistem privind evitarea situațiilor de conflict de
interese și de incompatibilitate în cadrul APIA, Ediția a-IV-a.

-uz intern- 3
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 4 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROCEDURII OPERAȚIONALE

Scopul procedurii operaţionale este să descrie fluxul de lucru procedural privind operarea şi verificarea în
baza de date IACS a datelor din cererea unică de plată şi din documentele aferente, până în etapa autorizării
la plată prin:
- asigurarea unei administrări corecte şi unitare a întregului flux de lucru din partea funcţionarilor APIA
privind: înregistrarea, operarea şi verificarea în baza de date IACS a cererilor unice de plată şi a documentelor
ataşate acestora, controlul administrativ vizual şi încrucişat, gestionarea erorilor constatate;
- asigurarea implementării regulamentelor europene, legislaţiei naţionale, normelor/documentelor de
lucru în vigoare;
- asigurarea exercitării legale a responsabilităţilor angajaţilor implicaţi şi îndrumarea acestora în etapele
de lucru.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR este autoritatea competentă pentru gestionarea
fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv Fondul european pentru
garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR) şi a
fondurilor din bugetul naţional aferente FEGA şi FEADR, incluzând elaborarea legislaţiei specifice.
În conformitate cu Legea nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 4, alin.(2) din O.U.G.
nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA):
a) este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură,
având ca sursă de finanţare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), precum şi fonduri din
bugetul naţional;
b) utilizează, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul Integrat de Administrare şi
Control, pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene şi naţionale destinate agriculturii pentru plăţile
prevăzute în cererea unică de plată şi pentru control.
De asemenea, APIA este instituţia responsabilă pentru implementarea măsurilor compensatorii de dezvoltare
rurală aplicabile pe terenuri agricole şi schemelor de ajutor de stat aferente măsurilor 8 şi 15 din PNDR, având
ca sursă de finanţare Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)şi fonduri din bugetul
naţional.

În vederea îndeplinirii obiectivelor PAC, finanţarea diverselor măsuri care intră sub incidenţa acestei
politici, inclusiv dezvoltarea rurală, se realizează din:
(a) Fondul european de garantare agricolă (FEGA);
(b) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

FEGA este implementat prin gestiune partajată între statele membre şi Uniune. FEGA finanţează următoarele
cheltuieli, care sunt efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii:
(a) măsurile de reglementare sau sprijinire a pieţelor agricole;
(b) plăţile directe către fermieri în cadrul PAC;

-uz intern- 4
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 5 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(c) contribuţia financiară a Uniunii la măsurile de informare şi promovare a produselor agricole pe


piaţa internă a Uniunii şi în ţările terţe, întreprinse de statele membre pe baza unor programe selectate de
Comisie, altele decât cele menţionate la art. 5;
(d) contribuţia financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în
şcoli, menţionat la art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 şi la măsurile privind bolile animalelor şi
pierderea încrederii consumatorilor astfel cum sunt menţionate la art. 155 din regulamentul menţionat.
FEGA finanţează următoarele cheltuieli în mod direct şi în conformitate cu dreptul Uniunii:
(a) promovarea produselor agricole, efectuate fie direct de către Comisie, fie prin intermediul unor
organizaţii internaţionale;
(b) măsurile, luate în conformitate cu dreptul Uniunii, de asigurare a conservării, caracterizării,
colectării şi utilizării resurselor genetice în agricultură;
(c) crearea şi întreţinerea sistemelor de informaţii contabile agricole;
(d) sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigaţiile privind structura exploataţiilor agricole.
APIA are o structură organizatorică şi un sistem de control intern ce îndeplinesc criteriile de acreditare cuprinse
în Anexa I din Regulamentul (CE) nr. 907/2014, respectiv: mediul intern, activităţile de control, informarea şi
comunicarea, monitorizarea. Structura organizatorică a APIA prevede o împărţire clară a autorităţii şi a
responsabilităţilor la nivel naţional, judeţean şi local.

Pentru administrarea şi controlul cererilor unice de plată, România are instituit şi utilizează, aşa cum prevede
art. 67 alin.(1) din Regulamentul CE nr. 1306/2013,cu modificări şi completări ulterioare, un Sistem Integrat
de Administrare şi Control (IACS), cu elementele componentestipulate de art.68 din regulamentul menţionat,
respectiv: o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS), cereri de ajutor,
un sistem integrat de control, un sistem unic de înregistrare a fiecărui beneficiar care depune o cerere de ajutor.
Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS) este instituit conform prevederilor art.70 din
Regulamentul CE nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

PROTOCOALE INTERINSTITUŢIONALE DE COLABORARE ŞI ACORDURI DE


DELEGARE

 Protocol de colaborare Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Agenţia Domeniilor


Statului privind schimbul de informaţii referitor la contractele privind exploatarea terenurilor agricole cu nr.
APIA P67/19.05.2015 şi nr. ADS 2331/16.07.2015.
 Protocolul de colaborare nr. P53/19.06.2014 încheiat între APIA şi Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pentru furnizarea de date din Registrul Naţional de Evidenţă a
Persoanelor privind persoanele beneficiare ale subvenţiilor europene sau naţionale, aflate în evidenţa APIA
cu scopul actualizării evidenţelor proprii.
 Protocolul de asigurare a activităților suport pentru furnizarea de date și documente oficiale în
vederea implementării schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri, care au ca scop
accesarea/absorbția de fonduri europene, încheiat la începutul lunii aprilie 2018 între APIA,MADR
si Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor şi Laboratorul Central
pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.

-uz intern- 5
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 6 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

6. DOCUMENTE DE REFERINTA (REGLEMENTARI) APLICABILE ACTIVITATII


PROCEDURATE

6.1. LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

 Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.P.D.R. nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinţă pentru organizarea şi
funcţionarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;
 Tratatul de aderarea Romaniei la Uniunea Europeană;
 Ordin M.A.D.R. nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic
de Identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură,cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 99/2019 privind aprobarea Formularului - tip de cerere unică de plată 2019;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a
modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi
alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 , cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 90/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a
modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi
alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
 Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu
modificările și completările ulterioare.
 Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare

-uz intern- 6
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 7 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

 Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare;
 Legea nr.129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 Legea nr. 326/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii
de livrare a tutunului brut;
 Ordinul MADR nr. 74/2012 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut;
 H.G. nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2003 privind
organizarea pieţei tutunului brut în România;
 Ordinul MADR nr. 268/2012 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut;
 Ordinul M.A.A.P. nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru
certificarea denumirii de origine, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.A.P. nr. 172/2003 privind normele de bonitare şi certificare a hameiului, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.A.P. nr. 74/2004 privind organismele de certificare şi controlul certificării în vederea
denumirii de origine a hameiului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.D.R. nr. 200/2005 privind autorizarea Organizaţiei Interprofesionale a producătorilor
şi procesatorilor de in şi cânepă din România;
 Legea nr. 143/2000 pentru combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi
completările ulterioare;
 H.G. nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea conţinutului
de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepă;
 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de
Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
 Ordin ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea
procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către
cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, cu modificările şi
completările ulterioare;

-uz intern- 7
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 8 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

 Legea nr. 49/2011 pentru aprobare a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul M.M.G.A. nr. 662/2006 privind aprobarea procedurii şi a competenţelor de emitere a
avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
 O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu
modificările și completările ulterioare ;
 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestoracu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
 Cod civil republicat, adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009.
 Legea nr. 266/2002 republicată privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de
plante
 Ordinul MAPDR nr. 1269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea,
controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât
seminţele*)cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul MAPDR nr. 1366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea
în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de
legume*)cu modificările și completările ulterioare;
 Ordin MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54/2015 pentru aprobarea normelor privind
ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu
modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019;
 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

-uz intern- 8
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 9 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

 HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi
completările ulterioare;
 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul MADR nr 69/2019 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor
de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului
Agriculturii şi Dezvotării Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

6.2 LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanțarea,


gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr.
485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole
comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE)
nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.
1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe
acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a
anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere
în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de
administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de
Administrare şi Control şi condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile
administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al
ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte
organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei
euro, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi
ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

-uz intern- 9
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 10 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de


aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele
referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul
politicii agricole comun, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul CE nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale CE, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 1155/2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat
(UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite
dispoziții referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra
unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ,
părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică
pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
 Regulamentul (UE) nr. 2393/2017 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme
privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune,
(UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr.
652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar,
sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a
plantelor;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 746/2018 al Comisiei de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește modificarea cererilor
unice, a cererilor de plată și a controalelor;
 Regulamentul delegat (UE) nr. 707/2018 al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE)
nr. 639/2014 în ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru sprijin pentru cânepă în cadrul schemei
de plată de bazăși anumite cerinţe referitoare la sprijinul cuplat facultativ;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 709/2018 al Comisiei de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr, 809/2014 în ceea ce priveste cerinta menţionată pe
etichete referitoare la cererile de ajutor privind suprafeţele utilizate pentru producţia de cânepă;
 Regulamentul delegat (CE) nr. 1784/2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr.
639/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la practicile agricole benefice pentru climă
și mediu instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
 Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General
Data Protection Regulation - GDPR).
 Directiva CE 2002/57 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre cu
modificările şi completările ulterioare.

-uz intern- 10
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 11 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

 Directiva CE 2002/53 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole cu modificările şi


completările ulterioare;
 Decizia Consiliului 2003/17/CE privind echivalenta inspecțiilor în câmp la culturile producatoare de
semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe.
 Directiva 66/401/CE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercialzarea semințelor de plante
furajere
 Directiva 2002/541/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă.

7. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE

7.1. FERMIERUL ACTIV

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a dovedi calitatea de fermier activ sunt prevăzute
în art. 6 din O.U.G. nr. 3/2015,cu modificările și completările ulterioare şi în Cap. IV – Fermierul activ din
Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii plăţilor directe şi a măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute la art. 33 alin.(2) lit.b) şi c) din
ordonanţă sunt fermierii activi, persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate
agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit
legislaţiei în vigoare.
Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care nu ar fi depăşit cuantumul
de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale, definită
potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) şi e) din O.U.G. nr. 3/2015, este fermier activ şi poate beneficia
de plăţi directe.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut
dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit cuantumul de 5000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale
conform O.U.G. nr. 44/2008 aprobată prin Legea nr.182/2016 sau ca persoane juridice, care desfăşoară o
activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, sau întreprinderile familiale,
rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi
obligaţii persoanei fizice, în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune.

Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit
cuantumul de 5000 euro şi care nu se înregistrează conform prevederilor de mai sus, trebuie să furnizeze
documente din care să rezulte îndeplinirea următoarelor condiţii (art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr.
3/2015, cu modificarile şi completările ulterioare):
- cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale
obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal, pentru care sunt disponibile astfel de dovezi
verificabile; sau

-uz intern- 11
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 12 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o
treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi
verificabile.

Fermierii care depun cererea unică de plată în calitate de persoană fizică şi ulterior optează pentru
înregistrarea la ONRC ca PFA/ ÎI/ ÎF sau PJ care desfășoară activitate agricolă, pentru a respecta condiţia de
fermier activ, trebuie să prezinte la APIA certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat/e
de ONRC sau actul de înființare/actul constitutiv/statutul la depunerea notificării privind schimbarea formei
de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al
plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ:
- prin înregistrare la ONRC ca PFA/ ÎI/ ÎF sau PJ care desfășoară activitate agricolă sau
- prin furnizarea de documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin.
(5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.
Dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ trebuie să fie prezentate la APIA nu mai
târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, persoanele care nu
au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1) - (4) din Legea nr.
82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată, prezintă adeverința eliberată de Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt
disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru
care sunt disponibile astfel de dovezi.
Adeverința se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului
următor anului de cerere.

Persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar
fi avut dreptul la plăţi directe calculate conform prevederilor art.12 din Regulamentul nr.639/2014, care ar fi
depăşit cuantumul de 5000 euro şi care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de
alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităţilor de
recreere pot fi considerate fermier activ dacă îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (5) lit.
a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile şi completările ulterioare.

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar
fi avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care gestionează firme/companii
de construcţii, administratori de păduri de stat/private, penitenciare, unităţi administrativ-teritoriale:
comune, municipii, oraşe, judeţe pot fi considerate fermier activ dacă îndeplinesc una dintre condiţiile
prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile şi completările ulterioare.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut
dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului cu activitate agricolă.

-uz intern- 12
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 13 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să rezulte că desfăşoară
activitate agricolă, dovezile verificabile pentru îndeplinirea condițiilor de la art.6 alin.(5), lit.(a) sau (b) din
OUG nr.3/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt situaţiile financiare anuale, respectiv
raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice
de plată.

Fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit
cuantumul de 5.000 euro şi care nu sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi din ale/al
căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi
a celor aflate în subordinea universităţilor reiese că desfăşoară activitate agricolă sunt fermieri activi.
În cazul în care din actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul/regulamentul de organizare şi funcţionare al
staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă, trebuie să
furnizeze dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din
O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile şi completările ulterioare.
Lista codurilor CAEN aferente activităţii agricole este prevăzută în anexa la Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională -
CAEN, cu modificările şi completările ulterioare, la Diviziunea 01, grupele 011 - 016. În acest sens, fermierii
care nu se regăsesc în prevederile art. 6 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile şi completările
ulterioare, dar care au cel puţin un cod CAEN (principal sau secundar) de activitate agricolă, sunt fermieri
activi şi nu trebuie să prezinte dovezile verificabile privind îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art.
6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile şi completările ulterioare.
Pentru operarea în registratura IACS a cererilor unice de plată depuse numai de către fermierii care nu sunt
înregistraţi la ONRC cu cod CAEN datorită formei de organizare sau datorită regimului lor juridic instituit
prin actul de înfiinţare sau prin actul normativ de înfiinţare (O.U.G./O.G./H.G./Lege etc.), se vor utiliza
codurile CAEN prevăzute în Anexa 42. Aceste coduri sunt prevăzute numai pentru a crea posibilitatea
înregistrării cererilor în sistemul IACS.

Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al
plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ astfel:
- sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitate agricolă ( au cod CAEN principal
sau secundar). În cazul în care, din înregistrarea la ONRC nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze
documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din
O.U.G. nr. 3/2015,
- fermierii care nu sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului trebuie să furnizeze actul de
înfiinţare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care din actul de înfiinţare nu reiese activitatea
agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la
art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Fermierii persoane juridice, pentru a respecta condiţia de fermier activ conform art. 22, alin. (4) din Ordinul
MADR nr. 619/2015, cu modificarile şi completările ulterioare, trebuie să prezinte la APIA, dar nu mai târziu
de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere, dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier
activ.

-uz intern- 13
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 14 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b) din ordonanţă pentru
persoanele juridice operatori economici sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile
anuale, însoţite de formularul "Date informative", întocmite potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin (5) lit. a) sau b) din ordonanţă
pentru persoanele juridice, în ultimul an fiscal, sunt:
a) formularul "Date informative" (cod 30), aprobat anual prin ordin al ministrului finanţelor publice privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările
şi completările ulterioare, care cuprinde indicatorul "venituri din activităţi agricole", definit la art. 23 alin.
(1);
b) formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20), aprobat anual prin ordin al ministrului finanţelor
publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice care cuprinde indicatorul "venituri totale".

În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să rezulte că
desfăşoară activitate agricolă, dovezile verificabile sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările
contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată.

Dovezile verificabile pe care le prezintă persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC şi din ale căror
acte de înfiinţare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea principală agricolă, sunt, după caz, următoarele:
bilanţ contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii; jurnalul de venituri şi cheltuieli; contul de execuţie a
bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Dacă fermierul nu poate dovedi calitatea de fermier activ, se resping la plată următoarele scheme de
plată/măsuri de dezvoltare rurală:
a) Schema de plată unică pe suprafaţă;
b) Plata redistributivă;
c) Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
d) Plata pentru tinerii fermieri;
e) Schema de sprijin cuplat;
f) Schema simplificată pentru micii fermieri;
g) Măsura 11 - agricultură ecologică;
h) Măsura 13 - plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice.

7.2. BENEFICIARII PLĂŢILOR– art. 7 din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare și
art. 3-71 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii plăţilor directe și a măsurilor prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) sunt fermierii activi persoane
fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de
teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În categoria

-uz intern- 14
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 15 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei
agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători care
desfăşoară activitate agricolă.
Beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii şi a plăților prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) sunt fermierii
persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai
suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În
categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr.
566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători care desfăşoară
activitate agricolă.
Universităţile, institutele de cercetare, staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de cercetare şi
producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi alte organisme şi organizaţii de
cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop
principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-
şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, beneficiază de plăţile prevăzute
la art. 1 şi 33, potrivit prevederilor art. 6.

Beneficiarii plăţilor în cazul în care se solicită la plată suprafeţe de pajişti permanente:

A. Pajiștile permanente concesionate/închiriate de la unităţile administrativ-teritoriale sau ADS

Beneficiarii plăţilor pentru această categorie de pajiști permanente pot fi crescătorii de animale, persoane
fizice sau juridice, în calitate de fermieri activi, care desfașoară activitate agricolă prin păşunat cu animalele
pe care le exploatează, asigurând încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, așa cum sunt definiţi la art. 3-71 din
Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care pajiștile comunale au fost concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile
crescătorilor de animale, conform art. 61, alin. (1) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi
completări, beneficiarii plăților pot fi:
1. Asociaţia crescătorilor de animale, care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de
pajiște concesionată/închiriată prin păşunat cu animalele membrilor, pe baza unui tabel
centralizator.
Asociaţia, care nu deține coduri proprii de exploatație înscrise în RNE, prezintă tabelul
centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către
asociație, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploatațiilor
zootehnice ale membrilor din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale cu care
pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru (Anexa nr.
2 din Ordinul MADR nr. 619/2015). Centralizatorul se întocmește anual şi se vizează de către
primărie.
Această anexă va fi operată în sistemul IACS ca Listă nominală a utilizatorilor de pajişti şi va face
obiectul controlului admnistrativ încrucişat cu baza de date a A.N.S.V.S.A., privind respectarea
încărcăturii de animale la hectar (UVM/ha).

-uz intern- 15
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 16 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

2. Asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște


concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu
animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară.
Asociaţia va depune la dosar tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind
depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare ale membrilor asociaţiei,
codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din Registrul național al
exploatațiilor, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și
suprafețele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmește anual şi se vizează de către
primărie (Anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări).
Animalele înregistrate în exploatația asociației rămân în proprietatea membrilor asociației crescătorilor
de animale. Transferul animalelor care asigură încărcătura pe suprafața de pajişti
concesionată/închiriată de către asociaţia crescătorilor de animale pe perioada păşunatului în
exploataţiile tip tabară de vară trebuie să se facă de comun acord între asociație și membrii acesteia.
Autorizarea asociațiilor ca utilizatori SNIIA este atribuția ANSVSA, autoritatea competentă în
domeniul sanitar-veterinar.

3. Membrii asociaţiei, în calitate de fermieri activi, care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de
pajiște concesionată/închiriată.
Aceştia vor face dovada utilizării suprafețelor de pajiști concesionate/închiriate care le revin pentru
care asigură încărcătura cu animale de minim 0,3 UVM/ha, prin depunerea de copii ale contractelor
de concesiune/închiriere încheiate între asociaţie și primărie, cât şi a centralizatorului pe care
reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către
membrii asociaţiei, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale
cu care pășunează fiecare membru al asociației, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale
membrilor din Registrul național al exploatațiilor, precum și suprafețele alocate fiecarui membru,
însoțit de hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor.
Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și trebuie să
cuprindă acordul (semnătura) tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată, conform
Anexei nr. 2 din Ordinul MADR nr. 619/2015.
Calculul suprafeţelor de pajişti permanente aferente fiecărui membru al asociaţiei se efectuează
proporţional cu numărul de animale deţinut de fiecare membru la data depunerii cererii unice de plată,
asigurându-se cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafaţa
concesionată/închiriată de către asociaţie.
Adeverința conformă cu înscrisurile în Registrul agricol se eliberează de primării pe numele asociației,
deoarece contractul de concesiune/închiriere este încheiat cu asociația.
Asociațiile crescătorilor de animale nu mai pot solicita plăți pentru suprafețele care au fost solicitate
la plată individual de către membrii acestora.

În cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de către cooperativele agricole


prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările
ulterioare, sau de către grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște
prin pășunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăților pot fi cooperativa/grupul de producători sau
membrii cooperativei/grupului de producători, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale.

-uz intern- 16
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 17 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Legea nr. 75/2019 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, precizează la art. 9, alin. (21) : ,,asociaţiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale,
gupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul pe teritoriul localităţii respective cu care se
încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, trebuie să fie legal constituite înainte de data depunerii
cererii pentru atribuirea directă a contractului. Entităţile înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data
depunerii cererii au drept de preempţiune, cu condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate economică
specifică domeniului respectiv”.

B. Pajiștile permanente aflate în proprietate


În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea formelor asociative de proprietate asupra
terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti
nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte
comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii
plăţilor pot fi:
1. Forma asociativă de proprietate, în calitate de fermier activ, care desfăşoară cel puţin o activitate
agricolă minimă pe pajiştile aflate în proprietatea lor şi care poate depune cererea unică de plată prin
reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statut.
În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată
cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual în
perioada 15 iunie-1 august a anului de cerere pe pajiștile permanente aflate în proprietate. În acest caz
formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile de valorificare a fânului și/sau documente
contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau
centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza
semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent. În acest caz formele
asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului și/sau documente contabile de
gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul
repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii
membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.
În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul Măsurii 10 «Agromediu şi
climă», cositul se efectuează numai după data stabilită în fişa pachetului/ subpachetului/
variantei corespunzătoare şi trebuie efectuat până la 15 octombrie, în conformitate cu art.7 alin.
1, litera c) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.

Tabelul centralizator va fi operat în Registratura IACS ca ,,Listă nominală a utilizatorilor de


pajişti”.

2. Membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa
deţinută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, în calitate

-uz intern- 17
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 18 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

de utilizatori ai pajiștilor permanente și în calitate de fermieri activi care desfășoară cel puțin o
activitate agricolă minima, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de
administrație, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod civil, decide în acest sens.
Suprafețele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă.
Adeverința conformă cu înscrisurile în Registrul agricol se eliberează de primării pe numele formei asociative
de proprietate.

În cazul pajiştilor permanente aflate în proprietatea persoanelor fizice, în calitate de beneficiari ai


plăţilor, fermierii au obligativitatea întreţinerii suprafeţelor prin păşunat cu asigurarea unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an:
- când proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea
agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual în perioada 15 iunie-1 august pe
pajiștile permanente aflate în proprietate, acesta prezintă la APIA documentele doveditoare ale
valorificării fânului (fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol) și/sau
declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute până la data de 15
octombrie a anului de cerere curent.
- în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoana fizică, nu deține animale, iar
activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, acesta va prezenta
documentele privind depozitarea/valorificarea fânului (declarațiile privind depozitarea fânului și/sau
fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol), până la data de 15
octombrie a anului de cerere curent.
- în cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă»,
cositul se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/subpachetului/variantei
corespunzătoare și trebuie efectuat până la 15 octombrie a anului de cerere.
În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea fermierilor persoane juridice, în calitate de
beneficiari ai plăţilor, aceştia au obligativitatea întreţinerii acestora prin păşunat cu asigurarea unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an:
- când proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha iar activitatea
agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual în perioada 15 iunie-1 august pe
pajiștile permanente aflate în proprietate, acesta va prezenta documentele doveditoare ale valorificării
fânului (facturi) și/sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului până la data de
15 octombrie a anului de cerere curent.
- în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoană juridică, nu deține animale iar
activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, acesta prezintă la APIA
documentele doveditoare privind valorificarea fânului (facturi) și/sau documentele contabile de
gestiune pentru depozitarea fânului până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent;
- în cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și
climă», cositul se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/ subpachetului/
variantei corespunzătoare și trebuie efectuat până la 15 octombrie a anului de cerere.
În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE, valabil
la data depunerii cererii unice de plată.

-uz intern- 18
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 19 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Suprafeţele de pajişti permanente pe care nu se desfășoară activitate agricolă până la data de 1 august a anului
de cerere, nu sunt eligibile la plată. Fac excepție suprafețele aflate sub angajamente în cadrul Măsurii 10
«Agromediu şi climă», pe care activitatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fişa
pachetului/subpachetului/variantei corespunzătoare şi nu depășește 15 octombrie a anului de cerere – Ordinul
MADR nr. 619/2015 art. 3, alin. (21).

În conformitate cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare,


se vor utilizeaza, anexele ataşate în prezenta procedură, respectiv Anexa 28 pentru asociaţiile crescătorilor
de animale şi Anexele 29 şi 30 pentru formele asociative de proprietate în indiviziune.
Aceste anexe vor fi operate în sistemul IACS ca Liste nominale ale utilizatorilor de pajişti şi vor face obiectul
controlului admnistrativ încrucişat cu baza de date a A.N.S.V.S.A., privind respectarea încărcăturii minime
de animale la hectar (UVM/ha).

Codul/codurile de exploataţie zootehnică şi animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru
asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru
efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată.

În formularul de cerere unică de plată se menţionează codul/ codurile de cultură în conformitate cu


tipul de pajiște permanentă precum și cu modul de utilizare a acesteia. Se vor verifica în control
administrativ înscrierile din adeverința emisă de Primărie conform înregistrării în Registrul agricol,
precum și informațiile din contractul de concesiune.

Conform prevederilor art. 36, alin. (5), lit a) şi b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale –
republicată, consiliul local hotărăşte concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică şi privată a
comunei, oraşului sau municipiului, în conditiile legii.

Legea nr. 75/2019 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
precizează la art. 10, alin. (1) că: ,,în vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață,
utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului
de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare
din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2020 este
obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral”.
Amenajamentul pastoral se întocmeşte de către Consiliile Locale, cuprinzand suprafeţele de pajişti aflate pe
teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale. Consiliile locale au obligaţia de a include amenajamentul pastoral
în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente, fiind menţionată şi perioada de
păşunat. În cazul în care nu a fost întocmit amenajamentul pastoral, perioada de păşunat se stabileste de către
primărie prin Regulamentul de păşunat, întocmit conform prevederilor art. 6 alin (5) din OUG nr. 34/2013
,,în vederea reglementării perioadelor și condițiilor de pășunat, consiliile locale pot aproba regulamentul de
pășunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unității administrativ- teritoriale”.

Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele


arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) şi/sau împrumutate spre folosinţă.

-uz intern- 19
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 20 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Persoana fizică pe de-o parte şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală


pe de altă parte, având acelaşi titular, depun o singură cerere unică de plată. În consecinţă, pentru a se evita
crearea de condiţii artificiale privind respectarea condiţiei de fermier activ, o persoană fizică nu poate depune
mai multe cereri unice de plată, indiferent de forma de organizare a persoanei fizice (PF/PFA/II/IF), având
acelaşi titular.

Subunităţile persoanelor juridice, care nu au personalitate juridică, nu au calitatea de beneficiari ai plăţilor


directe și ai plăților pentru măsurile de dezvoltare rurală, agricultura ecologică și plăți pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

7.3. CONDIŢII GENERALE DE ELIGIBILITATE - art. 8 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

Pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute la fermierii trebuie:


a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
b) să depună cerere unică de plată în termen;
c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de
cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor
fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr
minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1
alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha;
d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăţi
directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit
prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii,
cuantumul estimat al plăţii depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit
prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
f) să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr.
1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013. Fermierii care deţin parcele
agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa
însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru
nicio plată directă bazată pe suprafaţă nu au obligaţia de a-şi declara parcelele agricole dacă suprafaţa totală
nu depăşeşte 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sacă are la dispoziţie parcele agricole şi, la
cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum
este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 17 decembrie 2013, nu au obligaţia de a-şi declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată,
cu excepţia cazului în care o astfel de declaraţie este necesară pentru obţinerea unui alt tip de ajutor sau
sprijin;
f1) să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1);
g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să
notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;

-uz intern- 20
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 21 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la


modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind:
administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare survenită
în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de 15 zile
calendaristice, în scris, la APIA;
j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică
de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau efectivele de animale;
k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a
Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea calculării sumelor de plată
şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în
condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafeţele şi
animalele din exploataţie să facă obiectul controalelor administrative încrucişate cu bazele de date ale altor
autorităţi publice cu competenţe în gestionarea acestor tipuri de date;
m) să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 şi anexa II din Regulamentul (UE)
nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele
necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor sau o
copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele
care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii
cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;
o) să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta;
p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a
parcelei/parcelelor învecinate;
s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicaţia electronică
GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind
suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile.

7.4. TERENUL AFLAT LA DISPOZIŢIA FERMIERULUI

Suprafaţa pentru care fermierii solicită plăţi directe trebuie să fie la dispoziţia acestora.
Fermierul trebuie să prezinte la data depunerii cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia
documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la
dispoziţia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este
cazul. Zonele de interes ecologic sunt situate pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizării.

-uz intern- 21
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 22 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările și completările
ulterioare: „Documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului, în
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanţă, sunt:
a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează
pe baza modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1; şi
b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între
fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz;
c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier
şi Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

Contractele de asociere în participaţiune incluse în documentele menţionate mai sus, trebuie să respecte
prevederile art. 1949-1954 din noul Cod Civil.
Suprafeţele de teren arendate/închiriate/concesionate/împrumutate prin contracte de comodat nu pot face
obiectul contractelor de asociere în participaţiune.

Fermierul persoană fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea


individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun documentele care fac dovada utilizării terenului,
prevăzute mai sus, pentru ambele forme de organizare, odată cu cererea unică de plată.
Cooperativele agricole fac dovada utilizării terenurilor agricole declarate cu documentele prevăzute mai sus.
Cooperativele prezintă copii conforme cu originalul ale registrelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), b) şi f)
din Legea nr. 566/2004 din care să reiasă datele de identificare ale suprafeţei de teren cu care participă în
cooperativă fiecare membru al acesteia.

7.5. IDENTIFICAREA PARCELEI AGRICOLE UTILIZATE ŞI A ZONELOR DE INTERES


ECOLOGIC

Utilizarea terenului înseamnă utilizarea pentru activităţi agricole a suprafeţei de teren agricol din cadrul
exploataţiei aflate la dispoziţia fermierului la data depunerii cererii, în anul de cerere.

În conformitate cu art. 72 alin (3) din Regulamentul (UE) nr 1306/2013, APIA pune la dispozi ția
solicitanților, pentru completarea corectă a cererilor unice de plată, suprafața eligibilă și categoria de
folosință a blocurilor fizice, precum și datele și materialele grafice referitoare la parcelele declarate și/sau
controlate pe teren în anul de cerere anterior.

Identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate înseamnă, conform art.2 lit. n1) din Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, declararea, localizarea şi delimitarea în cadrul blocului
fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA.
Pentru identificare se utilizează informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin
Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante.
Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de alţi fermieri şi să nu
depăşească limita blocului fizic.

Art. 11 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

-uz intern- 22
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 23 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

“(1) În sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanţă, la depunerea cererii unice de plată, fermierul localizează
parcela în conformitate cu prevederile art. 2 lit. n1).
(2) Suprafaţa declarată a parcelei solicitate la plată este suprafaţa rezultată în urma procesului de digitizare
a parcelei în aplicaţia electronică GIS pusă la dispoziţie de către APIA, în conformitate cu documentele care
fac dovada utilizării terenului agricol. Excepţie fac cazurile în care pe parcela digitizată se regăsesc
suprafeţe neagricole mai mici de 100 de metri pătraţi, dar care însumate depăşesc 100 de metri pătraţi.
Suprafaţa digitizată a parcelei poate fi diferită faţă de suprafaţa declarată în limita toleranţei, calculată în
aplicaţia electronică GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha.
(22) Pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru creșterea calității cererilor de plată, conform articolului
1, punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări
preliminare încrucişate, așa cum sunt menţionate la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din
Regulamentul (UE) nr. 809/2014.
23) Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen maxim
de 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată menţionată la articolul 13
din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.
24) În termen de maxim 35 de zile calendaristice după data limită a depunerii cererii unice de plată fermierul
notificat de APIA conform alin. 23 poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA-Online, fără
penalități.
(3) În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de
parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) lit. (a) și (b) din ordonanță, nu există posibilitatea schimbării
parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micșorarea suprafeței, pe tot parcursul celor 5 ani
de angajament. În caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăților efectuate pentru aceste suprafețe
pentru toți anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii,
prevăzute în art. 33 alin. (2) din ordonanță, care se aplică la nivel de suprafață total angajată, sunt
condiționate de menținerea suprafeței angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi
schimbate anual. Fac excepție parcelele pentru care suprafețele rezultate în urma înregistrării sistematice a
imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară instituit potrivit dispozițiilor art. 9 alin.
(23) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și înscrise în registrul agricol în sensul art. 9 alin. (3) din Normele tehnice privind modul de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, al ministrului finanțelor publice, al
președintelui Institutului Național de Statistică, al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 289/147/7.325/2017/434/1.136/2018/1.588/2017/3/2018, sunt mai mici decât cele aflate sub
angajament. Modalitatea de gestionare a situațiilor privind diferențele între datele cadastrale și declarațiile
fermierilor pentru angajamentele multianuale se stabilește în procedurile de implementare tehnică a
măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, în ghidurile solicitantului și manualele de proceduri aferente
acestora și în sistemul de sancțiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
(4) În cursul controalelor la faţa locului, efectuate de APIA, se aplică o toleranţă-tampon cu valoare unică,
conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) În cazul în care în urma tuturor controalelor se constată că parcela nu respectă definiţia de la art. 2 lit.
n1), nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat”.

-uz intern- 23
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 24 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plată se supun
controalelor încrucișate preliminare, care vor contribui la creşterea calităţii cererilor de plată.

7.6. SCHEMELE/MĂSURILE GESTIONATE PRIN CEREREA UNICĂ DE PLATĂ

Schemele de plăți și măsurile de dezvoltare rurală gestionate prin cererea unică de plată 2019 sunt:
1. Schemele de plăţi directe:
- schema de plată unică pe suprafaţă;
- plata redistributivă;
- plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
- plata pentru tinerii fermieri;
- schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic;
- schema simplificată pentru micii fermieri.
2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic în limita
prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală:
- Măsura 10: agro-mediu și climă;
- Măsura 11: agricultura ecologică;
- Măsura 13: plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.

8. ETAPE PROCEDURALE DE ADMINISTRARE A CERERII UNICE DE PLATĂ

8.1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAREA CERERII UNICE DE PLATĂ

„Cererea unică de plată” este cererea de ajutor şi/sau de sprijin, dupa caz, în cadrul oricăreia dintre plăţile
directe, ajutoarele naționale tranzitorii sau dintre măsurile delegate de dezvoltare rurală din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală, pe care fermierul o depune o singură dată pe an la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.

Fermierii depun o singură cerere unică de plată chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi
sau judeţe.

Cererile unice de plată, completate de fermieri, se depun la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA) , în perioada 1 martie - 15 mai 2019, conform prevederilor art. 13
alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în
ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi
ecocondiţionalitatea.

-uz intern- 24
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 25 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai 2019, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o
reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul, dacă cererea unică
de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai 2019, potrivit prevederilor art.13 alin. (1) din Regulamentul
delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi
condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul
plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.
Solicitările depuse după dată de 10 iunie 2019 sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă niciun
fel de plată sau de sprijin.

Modificările la cererile unice de plată se depun la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
până la data limită de 31 mai 2019 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi.
Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai 2019, până la data-limită de
depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul
ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2019, conform
art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul
integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea.

Completarea Formularului de cerere unică de plată se face numai în aplicaţia IPA-Online, în funcţie de
schemele/măsurile/sprijinul pentru care fermierul solicită plată, conform prevederilor din Ordinul MADR nr.
99/2019.

8.2. OPERAREA ŞI VERIFICAREA ÎN BAZA DE DATE IACS A DATELOR DIN CEREREA


UNICĂ DE PLATĂ ŞI DIN DOCUMENTELE AFERENTE

Informaţiile din cererea unică de plată, depusă utilizând aplicaţia IPA-Online, sunt preluate prin operaţiunea
de import în baza de date IACS, în vederea gestionării şi a controalelor administrative până la autorizarea la
plată.
Operarea şi verificarea corectă a acestor date este responsabilitatea funcţionarilor desemnaţi din cadrul
Centrului local/Centrului judeţean/Municipiului Bucureşti APIA.
Fiecare funcţionar care are acces la baza de date IACS are un nume utilizator şi o parolă (parola nu se divulgă,
transmiterea acesteia către terţi fiind interzisă).
Importul cererii unice de plată/verificarea tuturor informaţiilor din cererea unică de plată va fi documentată
şi în sistem, prin specificarea în tabul Istoric a numelui/prenumelui persoanei care a realizat respectiva
operaţiune şi a datei la care aceasta a fost realizată.

Importul cererii unice de plată din aplicaţia IPA-Online în sistemul IACS se efectueaza prin importul în grup
(“in batch”) al tuturor cererilor unice de plată sau pentru fiecare cerere în parte.

Importul în grup al tuturor cererilor unice de plată în sistemul IACS se face pe rol cu drept de import alocat
funcționarului cu atributii în acest sens din cadrul APIA Central.

-uz intern- 25
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 26 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Pentru fermierii care depun cererea de plată pentru prima dată/nu sunt înscrişi în Registrul Unic de
Identificare (RUI), sistemul generează un număr unic de identificare - ID/RO...................... care se înscrie pe
cererea unică de plată în câmpul Număr unic de identificare solicitant de către funcţionarul APIA responsabil
de cerere. Fermierii înscrişi în RF din campaniile anterioare au RO/ID-ul tipărit pe cerere.
Operatorul poate fi şi o altă persoană decât cea care a efectuat controlul administrativ vizual.
Pentru respectarea „principiul celor patru ochi” şi având în vedere că verificarea urmăreşte
corectitudinea şi completitudinea datelor introduse, verificarea se realizează de către o altă persoană
desemnată, diferită de operator. Verificarea trebuie să fie realizată de o persoană cu grad profesional cel
puţin egal cu al operatorului.

Aceste etape - operare şi verificare - sunt evidenţiate pe cererea format hârtie, în rubrica ,,Cererea prelucrată:
Numele şi prenumele operatorului APIA...../ Data şi semnătura...../ Numele şi prenumele verificatorului
APIA:...../ Data şi semnătura:........”.

Consemnarea prelucrării în baza de date IACS a formularelor de tip M se face prin înscrierea citeţ pe acestea
a numelor, prenumelor operatorului şi verificatorului, prin semnare şi datare de către operator şi verificator.
Operatorul/verificatorul modificărilor poate fi operatorul APIA/ verificatorul APIA de pe aceeaşi cerere.

Dacă în orice etapă de procesare a cererii (operare, verificare) s-a constatat că solicitarea este incompletă
şi/sau incorectă, funcţionarul responsabil trebuie să facă posibilă completarea şi/sau corectarea acestor erori
prin notificarea fermierului. Datele declarate de fermier sunt modificate/completate sau corectate în baza
unor documente deja existente la dosar sau în baza răspunsului fermierului.

9. CONTROLUL ADMINISTRATIV

9.1. Controlul administrativ preliminar

Potrivit prevederilor art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 809/2014 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și
ecocondiționalitatea, modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 2333/2015 şi prin
Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 746/2018:
“Modificările aduse cererii unice sau cererii de plată în urma controalelor preliminare",
"(1a) În cazul în care beneficiarul a fost notificat cu privire la rezultatele controalelor preliminare menţionate
la articolul 11 alineatul (4), acesta poate modifica cererea unică sau cererea de plată pentru a include toate
corecturile în ceea ce priveşte parcelele individuale în conformitate cu rezultatele respectivelor controale
încrucişate, în cazul în care a fost indicată o neconformitate."
"(2a) Modificările realizate în urma controalelor preliminare în conformitate cu alineatul (1a) sunt notificate
autorității competente în termen de nouă zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către beneficiar
a rezultatelor controalelor preliminare menționate la articolul 11 alineatul (4)."

Art. 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 prevede la alin.(1) litera (c): „Dacă este
cazul, controalele administrative includ controale încrucişate efectuate între parcelele agricole declarate în

-uz intern- 26
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 27 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

cererea unică şi/sau în cererea de plată şi informaţiile conţinute în sistemul de identificare a parcelelor agricole
pentru fiecare parcelă de referinţă în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE)
nr. 640/2014, pentru a se verifica eligibilitatea suprafeţelor în cauză pentru schema de plăţi directe şi/sau
măsura de dezvoltare rurală”.

Conform art. 11 alin.(22), (23), (24) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru a veni în sprijinul fermierilor şi pentru creşterea calităţii cererilor de plată, conform art. 1
pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare
încrucişate, aşa cum sunt menţionate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr.
809/2014.
Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile
calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată menţionată la art. 13 din Regulamentul
(UE) nr. 809/2014.

În termen de nouă zile calendaristice de la data finală a notificării de către APIA a rezultatelor controalelor
preliminare, fermierul notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA-Online, fără
penalităţi.

Având în vedere că, pentru campania 2019, data limită de depunere a cererilor unice de plată este 15 mai
2019, controlul administrativ preliminar succede datei de 15 mai 2019. Rezultatele verificărilor preliminare
încrucişate se notifică fermierilor de către APIA până la 10 iunie 2019 (inclusiv), conform prevederilor art.
11 alin. (23) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Până la data de 19
iunie 2019 inclusiv, fermierii notificaţi pot modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA-Online, fără
penalităţi.

Modificarea cererii unice de plată în aplicaţia IPA-Online, în urma notificării, se face prin completarea
formularelor de modificare M1, M2, M3, după caz. Acestea trebuie să aibă o dată mai mare sau egală cu data
notificării și se înregistrează în Registrul Electronic.

ATENŢIE!
Prin completarea formularelor M1, M2 şi M3 în urma notificării nu trebuie să crească suprafaţa totală
declarată.
Modificarea cererii unice de plată în aplicaţia IPA-Online, în urma notificării, prin completarea
formularelor de modificare M1, M2, M3, este fără penalităţi.

Notificările (Anexa nr. 74) se vor genera automat în aplicaţia IPA-Online, pentru situaţiile (1-6) prevăzute în
mai jos, ca urmare a controalelor preliminare încrucișate.
Pentru cazurile de la punctul 7 menționat mai jos, notificarea se va completa în scris pe modelul formularului
de Notificare (Anexa nr. 74A) și se va transmite fermierului de către responsabilul de dosar.

Având în vedere că la data generării notificărilor mai sunt formulare de modificare neintroduse în sistem,
înainte de transmiterea către fermier se verifică notificarea. Dacă există depuse formulare de modificare M1,
M2, M3, după caz, prin care se rezolvă situaţiile precizate în notificare, aceasta nu se mai transmite

-uz intern- 27
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 28 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

fermierului, menţionându-se pe ea „soluţionată prin M1/M2/M3 din data de ZZ/LL/AAA”. În cazul în care
formularele de modificare depuse nu rezolvă situaţiile din notificare, aceasta se transmite fermierului.

În situația în care parcelele agricole ale fermierului notificat pentru controlul administrativ preliminar trebuie
numai repoziţionate ca urmare a suprapunerilor de parcele şi nu au alte modificări, fermierul care se prezintă
la APIA va completa formularul M1:
- cu schimbarea numărului parcelei agricole (n+1 număr nou imediat următor ultimei parcele solicitate)
pentru parcelele agricole care îşi schimbă total amplasamentul (în alt bloc fizic) și care nu respectă
prevederile art. 2 lit. n1 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.
- fără schimbarea numarului parcelei agricole în cazurile în care reidentificarea parcelelor agricole se face
în cadrul aceluiași bloc fizic și respectă prevederile art. 2 lit. n1 din actul normativ menţionat.

Se va corecta în IPA-Online amplasamentul parcelor agricole.

Dacă la depunerea cererilor unice de plată s-au generat Anexe 17b, iar fermierii notificaţi, ale căror observaţii
cu privire la blocul fizic nu s-au confirmat în urma verificărilor efectuate de APIA, îşi modifică cererile până
la 19 iunie 2019 inclusiv (conform rezultatelor acestor verificări), nu li se vor completa formulare S1.
Anexele 17b care se generează ca urmare a modificărilor aduse cererii unice de plată în urma notificării, intră
pe fluxul normal de gestionare.
În cazul în care beneficiarii sprijinului nu se prezintă la APIA, ca urmare a notificării, după expirarea
termenului limită de 19 iunie 2019 inclusiv, Anexele 17b intră pe fluxul normal de gestionare, conform
procedurii de lucru în vigoare.

În urma verificărilor preliminare încrucişate efectuate între parcelele agricole declarate în cererea unică şi
informaţiile conţinute în aplicaţie IPA-Online pentru fiecare parcelă de referinţă se poate constata cel puţin
una dintre situaţiile:
1 - supradeclarări ale blocurilor fizice
2 - suprapuneri de parcele agricole în blocurile fizice
În cazurile 1 şi 2, dacă limita parcelei digitizate depăşeşte limita blocului fizic în aplicaţia IPA-Online,
fermierul are 2 posibilităţi:
- dacă este sigur că parcela este corect digitizată şi limita blocului fizic trebuie actualizată conform Anexa
17b, menține amplasamentul parcelei digitizate iar Anexa 17b intră pe fluxul normal de gestionare
- corectează limitele parcelei dacă a digitizat eronat parcela în afara BF, situaţie în care completează
formularele de modificare M1, M2, M3, după caz.

3 - parcelele agricole sunt situate în afara blocurilor fizice:


Dacă parcela este digitizată într-un bloc fizic inexistent în stratul de referinţă aferent campaniei curente,
fermierul verifică dacă parcela a fost corect identificată, iar în cazul în care este sigur că este amplasată corect,
menține amplasamentul parcelei digitizate iar Anexa 17b intră pe fluxul normal de gestionare.

4 - parcelele agricole care au categoria de folosinţă declarată diferită de cea a blocurilor fizice în care au fost
declarate:

-uz intern- 28
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 29 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Fermierul are posibilitatea de a verifica parcelele pentru care există această neconcordanţă şi de a corecta
categoria de folosinţă a parcelei, situaţie în care completează formularul de modificare M1, sau de a solicita
corectarea categoriei de folosinţă a blocului fizic conform Anexa 17b.

5 - parcelele solicitate cu teren nelucrat în anul 2 conform verificării alfanumerice și/sau în conformitate cu
intersecția spațială cu parcele declarate cu cod 970 și/sau 972 pe același amplasament în anul anterior, cu
excepția suprafețelor arabile menținute necultivate pe o perioadă mai mare decât 1 an pentru respectarea
angajamentelor din cadrul Măsurii 10 - agro-mediu și climă, pachetele A65, A68, A102, A103, A104, A105,
A106, A107, dacă este respectată activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) din ordonanța OUG nr. 3/2015,
cu modificările și completările ulterioare.
Fermierul are posibilitatea de a verifica parcelele pentru care există această neconcordanţă şi de a corecta
utilizarea parcelei declarate cu cod 970 şi/sau 972 dacă decide să cultive suprafaţa respectivă (schimbarea
codului culturii) sau să nu o solicite la plată (prin modificarea din TA în TAn) pentru a nu suporta sancţiunile
date de legislaţia în vigoare, situaţie în care completează formularul de modificare M1.

6 - parcelele agricole declarate consecutiv timp de 6 ani ca pajişte temporară determină nerespectarea
definiţiei pajiştilor permanente prevăzută la art.2, alin. (1), lit. h) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit acestor prevederi legislative, pajişti permanente înseamnă păşuni permanente şi fâneţe permanente
care reprezintă terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau
spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci
ani; această noţiune poate include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu
condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante, în conformitate cu art. 4, alin (1), lit. h) din
Regulamentul (UE) NR. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și
completările ulterioare.

Fermierul are următoarele posibilităţi:


- Să schimbe categoria de folosinţă a terenului din teren arabil (TA) în pajiște permanentă (PP).
În acest caz va întocmi și va depune la APIA o declarație pe propria răspundere privind păstrarea
terenului ca pajiște și schimbarea categoriei de folosință în PP.
Fermierul va completa formularul M1 cu modificarea categoriei de folosință în PP.
În anul de cerere curent parcela/parcelele vor fi respinse de la plată pentru schema de plată ANT1,
iar în anul următor de cerere aceste parcele vor fi declarate cu categoria de folosinţă PP.
- Să menţină terenul cu categoria de folosință teren arabil (TA). În acest caz, fermierul trebuie să are și
să înființeze o cultură în teren arabil.
Fermierul va întocmi și va depune la APIA o declarație pe propria răspundere privind păstrarea
categoriei de folosință TA și înființarea unei culturi în teren arabil.
Fermierul va completa formularul M1 pentru schimbarea codului culturii.
Documentele doveditoare privind cultura declarată (facturi de cumpărare a semințelor, facturi de
prestare a lucrărilor agricole, procese verbale de recepţie a lucrărilor, bonuri de consum, fişe de
magazie, etc.) se vor depune la APIA până la 15.10.2019.
În această situație fermierul va beneficia în continuare de ANT1 pentru aceste parcele.

-uz intern- 29
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 30 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

7. parcelele agricole se intersecteaza cu culoarul BRUA (Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului


Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria)

În situația în care parcelele declarate de fermieri se intersectează cu culoarul BRUA și declararea acestor
parcele la depunerea cererii nu s-a făcut conform instrucțiunilor nr. 10419/25.03.2019 , în control
administrativ preliminar se vor corecta aceste parcele prin completarea de către fermier a formularelor M1,
M3, după caz.
Astfel, parcela declarată de fermier care intersectează culoarul BRUA va fi divizată în funcție de această
intersecție în mai multe parcele. Parcela cu cea mai mare suprafață rezultată în urma divizării va păstra
numărul de parcelă inițial, iar celelalte parcele vor fi numerotate n+1, n+2, n fiind ultima parcelă declarată de
fermier. Pentru parcela nou apărută care se suprapune cu culoarul BRUA se va alege, după caz, una din
categoriile de folosință nou introduse în IPA-Online și anume: TAB (teren arabil intersectat BRUA), PPB
(pășune permanentă intersectat BRUA), și CPB (cultură permanentă intersectat BRUA). Pentru celelalte se
va alege categoria de folosință TA, PP, CP, după caz.

Pentru cererile pentru care se completează formularele de modificare ca urmare a notificării (înregistrate în
Registrul Electronic), se vor opera modificările semnalate în aplicația IPA-Online.

În aplicația IPA-Online, în interfața atributare parcela, a fost inserat în câmpul “Formular modif IACS” tipul
documentului M în baza căruia se face modificarea parcelei. Este necesară selectarea cu atenție a tipului de
document introdus pentru modificarea parcelei, selecția realizată în IPA-Online urmând a fi preluată în
sistemul de administrare și control (pentru modificările efectuate ca urmare a controlului administrativ
preliminar se va selecta M1_NOTIFICARE, M2_NOTIFICARE, M3_NOTIFICARE, după caz).

ATENŢIE !

-uz intern- 30
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 31 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Fermierii care îşi menţin declaraţiile iniţiale şi nu completează formulare de modificare vor menţiona
pe formularul de Notificare care se află la centrul judeţean/local APIA că nu fac modificări asupra
cererii unice de plată 2019.

Vor fi supuse corecţiilor prin control administrativ preliminar şi întocmirea M-urilor de modificare
numai parcelele pentru care a fost generată Notificarea sau parcelele care rezultă în urma corecţiilor
parcelelor pentru care a fost generată Notificarea transmisă fermierului.

Generarea automată a notificării din aplicaţia IPA-Online ca urmare a controalelor preliminare


încrucișate (Anexa nr.74) pentru situațiile (1-6) și completarea în scris a notificării (Anexa nr.74A)
pentru cazurile de la punctul 7.
Notificarea pentru situațiile (1-6) este completată electronic prin procedeul “Mail merge”, se tipăreşte şi este
înregistrată în Registrul manual de intrări-ieşiri. Se semnează cu numele în clar, de către funcţionarul public
responsabil cu administrarea cererii unice de plată şi de către Şeful Serviciului Autorizare Plăţi (la nivelul
centrelor judeţene), respectiv de către Şeful Centrului Local (la nivelul centrelor locale), se ştampilează cu
ştampila centrului local/judeţean şi se datează.
Pentru cazurile de la punctul 7, menționat mai sus, notificarea se completează în scris pe modelul
formularului de Notificare (Anexa nr. 74A), se înregistreză în Registrul manual de intrări-ieșiri și se
transmite fermierului.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 2333/2015 prevede la punctul 5, lit. (c), următoarele:
(…) Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu
informaţii geospaţiale. (…)
Transmiterea notificării la fermier se poate realiza prin următoarele mijloace:
- prin poştă cu confirmare de primire, aceasta ataşându-se copiei notificării ce rămâne la dosarul cererii unice
de plată, sau
- prin deplasarea funcţionarilor APIA la domiciliul fermierului în cauză pentru înmânarea notificării.
Confirmarea de primire a acesteia se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele în clar, seria
şi nr. de buletin, semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul care rămâne la dosar, sau
- prin notificarea publică a fermierilor prin afișarea tabelelor cu fermierii implicaţi în
supradeclarări/suprapuneri la sediul primăriei UAT-ului pe raza căruia este situat blocul fizic. Tabelul afișat
va conţine obligatoriu data, ora și locaţia unde va avea loc clarificarea cu fermierii.
Confirmarea de primire a notificării se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele în clar,
seria şi nr. de buletin, semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul notificării care rămâne la dosar.
Un exemplar al notificării se transmite fermierului, iar unul rămâne la dosarul cererii.

Programarea întâlnirilor cu fermierii, tiparirea si transmiterea notificarilor – se realizează de către centrul


APIA unde fermierul a depus cererea unică de plată 2019.

După tipărire se vor completa informaţiile lipsă de mai jos în funcţie de programările care se fac la centrele
locale/judetene. Dacă persoana înscrisă pe forma tipărită nu este cea care va răspunde de clarificarea
dosarului, se taie si se scrie dedesubt numele persoanei la care trebuie să se prezinte fermierul.

Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el (împuternicirea autentificată/legalizată notarial


sau delegaţia de reprezentare a persoanei juridice trebuie prezentate la APIA pentru a fi incluse la dosarul

-uz intern- 31
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 32 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

cererii unice de plată, după caz) se poate prezenta la clarificări. Împuternicitul înlocuieşte titularul cererii
doar în scopul pentru care a fost emisă împuternicirea. Pentru evitarea oricaror inconveniente ulterioare legate
de identitatea fermierului sau a împuternicitului legal al acestuia, funcţionarul responsabil cu clarificările se
va asigura de identitatea fermierilor care se prezintă la clarificări.

Datele vor fi disponibile în aplicația IPA_ONLINE la adresa http://10.0.100.32/pc_2019/. Acestea vor fi


structurate pe judet, centru local și fermier,în pachete în funcție de starea declarației din IPA_Online la
momentul generarii notificării.
În folderul corespondent fiecărui județ se regăsesc foldere cu centrele locale.

În folderele centrelor locale se regăsesc foldere specifice pentru fiecare fermier care are generate notificări
pentru controlul preliminar, la adresa http://10.0.100.32/pc_2019/judet/UAT/RO................/.

Sunt afisate cinci tipuri de fișiere:


1. fișierul cu cererea unica de sprijin care se regăsește în sistem la momentul generării notificării (nu trebuie
printată, este doar o copie de rezervă pentru datele existente la momentul generării notificării)
2. fișierul cu schițele fermierului (nu trebuie printată, este doar o copie de rezervăpentru datele existente la
momentul generării notificării)
3. fișierul cu anexele 17b dacă există (nu trebuie printată, este doar o copie de rezervă pentru datele existente
la momentul generării notificării)
4. controlul parcelelor digitizate - pdf (nu trebuie printată, este doar o copie de rezervă pentru datele existente
la momentul generării notificării)
5. notificarea propriu-zisa cu denumirea 2019-ID fermier-NOTIFICARE- aceasta se printeaza şi se trimite
fermierului.

9.2. CONTROLUL ADMINISTRATIV ÎN SISTEMUL IACS

Conform prevederilor Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015 art. 2 litera i), cu modificări şi completări ulterioare:
,, i) ,,controale administrative" înseamnă controalele care au ca scop verificarea corectitudinii şi
exhaustivităţii informaţiilor furnizate în cererea unică de plată, în documentele ataşate acesteia sau în alte
declaraţii, a respectării conformităţii cu toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele şi cu alte obligaţii
privind schema de ajutoare şi/sau măsura de sprijin în cauză, a condiţiilor în care este acordat ajutorul
şi/sau sprijinul, a cerinţelor şi a standardelor relevante pentru ecocondiţionalitate, conform art. 24 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014...”.

Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede:


,,Art. 28- Controale administrative
(1) Controalele administrative menţionate la art.74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, inclusiv
controalele încrucişate, trebuie să permită depistarea neconformităţilor, în special depistarea automată prin
mijloace electronice. Controalele vizează toate elementele al căror control prin mijloace administrative este
posibil şi oportun. Controalele garantează că:
(a) sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, angajamentele şi alte obligaţii privind schema de ajutoare sau
măsura de sprijin;

-uz intern- 32
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 33 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(b) nu există dublă finanţare din alte scheme ale Uniunii;


(c) cererea de ajutor sau de plată este completă şi depusă până la termenul limită relevant şi, dacă este cazul,
că documentele justificative au fost depuse şi demonstrează eligibilitatea;
(d) după caz, sunt respectate angajamentele pe termen lung.
(2) În ceea ce priveşte schemele de ajutoare pentru animale şi măsurile de sprijin pentru animale, statele
membre pot utiliza, dacă este cazul, dovezile primite de la alte servicii, organisme sau organizaţii pentru a
verifica respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor şi a altor obligaţii, cu condiţia ca serviciile,
organismele sau organizaţiile în cauză să opereze la standarde suficient de înalte pentru a verifica o astfel
de conformitate.
Art. 29 - Controale încrucişate
(1) Dacă este cazul, controalele administrative includ controale încrucişate:
(a) privind drepturile la plată declarate şi, respectiv, parcelele agricole declarate, pentru a se evita ca acelaşi
ajutor sau sprijin să fie acordat de mai multe ori în acelaşi an calendaristic sau de cerere şi pentru prevenirea
oricărei acumulări necuvenite a ajutoarelor acordate în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafaţă
enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 73/2009
al Consiliului (1) şi în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă definite la articolul 2 al doilea paragraf
punctul 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;
(b) privind drepturile la plată, pentru a se verifica existenţa acestora şi eligibilitatea lor pentru ajutor;
(c) efectuate între parcelele agricole declarate în cererea unică şi/sau în cererea de plată şi informaţiile
conţinute în sistemul de identificare a parcelelor agricole pentru fiecare parcelă de referinţă în conformitate
cu art.5 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, pentru a se verifica eligibilitatea suprafeţelor
în cauză pentru schema de plăţi directe şi/sau măsura de dezvoltare rurală;
(d) efectuate între drepturile la plată şi suprafaţa determinată, pentru a se verifica dacă drepturile la plată
respective sunt însoţite de un număr cel puţin egal de hectare eligibile, astfel cum sunt definite la art.32
alin.(2)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
(e) efectuate cu ajutorul sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor, pentru a se verifica
eligibilitatea pentru ajutor şi/sau pentru sprijin şi pentru a se evita ca acelaşi ajutor şi/sau sprijin să fie
acordat în mod necuvenit de mai multe ori pentru acelaşi an calendaristic sau de cerere;
(f) efectuate între declaraţiile beneficiarului din cererea unică, potrivit cărora este membru al unei
organizaţii interprofesionale autorizate, informaţiile în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din
prezentul regulament şi informaţiile transmise de organizaţiile interprofesionale autorizate în cauză, pentru
a se verifica eligibilitatea pentru majorarea ajutorului prevăzută la articolul 60 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
(g) pentru a se verifica respectarea criteriilor de autorizare a organizaţiilor interprofesionale şi lista
membrilor acestora cel puţin o dată la fiecare 5 ani.
În sensul primului paragraf litera (c), dacă sistemul integrat prevede formulare de cerere de ajutor cu
informaţii geospaţiale, controalele încrucişate se efectuează ca o intersectare spaţială a suprafeţei
digitalizate declarate cu sistemul de identificare a parcelelor agricole. În plus, se efectuează controale
încrucişate pentru prevenirea cazurilor în care se depun două cereri de plată pentru aceeaşi suprafaţă.
(2) Notificarea neconformităţilor constatate prin controalele încrucişate este urmată de orice altă procedură
administrativă adecvată şi, după caz, de un control la faţa locului.”

Controalele administrative au ca scop identificarea de nereguli, în special constatarea automată pe cale


electronică, inclusiv controale încrucişate, conform art. 28 alin. 1 din Regulamentul UE nr. 809/2014. Toate

-uz intern- 33
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 34 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

cererile unice de plată depuse de fermieri (inclusiv cererile fermierilor care au solicitat sprijin pentru măsurile
de dezvoltare rurală şi pentru schemele din sectorul zootehnic) şi înregistrate în baza de date IACS vor fi supuse
controalelor administrative încrucişate.

Controlul administrativ în sistem se poate efectua caz cu caz, la nivel de utilizator APIA, sau „în batch” (în
grup) pentru toate cererile unice de plată, la nivelul centrelor județene APIA.

Controlul administrativ în baza de date IACS inclusiv controlul încrucişat presupune existenţa în baza de date
IACS a formularului P1 - Raport control admnistrativ (Anexa nr. 26 A). Raportul de control administrativ -
formularul P1 nu se listează şi nu se introduce în dosarul cererii unice de plată.

Prin control administrativ se realizează:

- Verificarea îndeplinirii condiţiei de fermier activ;


- Verificarea creării condiţiilor artificiale;
- Controlul datei de depunere a cererii unice de plată/modificărilor la cererea unică de plată, conform
termenelor prevăzute de legislaţie (Regulamentul UE nr. 809/2014, art. 28 litera c). Se verifică
depunerea în termenul legal a cererii unice de plată şi/sau a formularelor de modificare, precum şi a
documentelor doveditoare privind faptul că terenul se află la dispoziția fermierului (art. 5 alin. (2) din
Ordinul MADR nr. 619/2015) şi/sau a documentelor doveditoare aferente schemelor de sprijin
cuplat/ANT. Cererea devine validă la data depunerii documentelor doveditoare;
- Verificarea existenţei documentelor ataşate cererii unice de plată conform prevederilor legale;
- Controlul datei de depunere a documentelor ataşate cererii unice de plată conform prevederilor
legale;
- Verificarea existenţei în LPIS a blocurilor fizice declarate. Sistemul verifică prin control încrucişat
între baza de date a cererilor unice de plată şi baza de date LPIS dacă numerele blocurilor fizice
declarate în cerere există în baza de date LPIS;
- Verificarea supradeclarării blocurilor fizice. Prin însumarea suprafeţelor parcelelor agricole care
aparţin unui bloc fizic (au acelaşi număr de bloc fizic) şi care sunt declarate, în una sau mai multe cereri
unice de plată, se determină suprafaţa fiecărui BF rezultată din declaraţiile de suprafaţă ale fermierilor.
Ulterior, suprafaţa totală a fiecărui BF rezultată din baza de date a cererilor de plată va fi comparată cu
suprafaţa respectivului bloc fizic din baza de date LPIS, rezultând blocurile fizice supradeclarate;
- Verificarea suprapunerii parcelelor cu terenurile scoase din circuitul agricol;
- Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru schemele solicitate la plată (Regulamentul UE
nr. 809/2014, art. 28 litera a);
- Verificări încrucişate ale datelor din Baza de date IACS cu Bazele de date ANSVSA şi ANZ;
- Verificări administrative privind respectarea ecocondiţionalităţii (conform Procedurii operaționale
privind ecocondiţionalitatea);
- Corectarea erorilor administrative;
- Decizia negativă ca urmare a Controlului Administrativ în sistem.

-uz intern- 34
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 35 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

9.2.1. Verificarea în control administrativ a îndeplinirii condiţiei de fermier activ

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv cap. IV Fermierul activ din Ordinul MADR nr. 619/2015,
cu modificările și completările ulterioare:
,,veniturile obţinute din activităţi agricole” sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din
activitatea sa agricolă (definită la art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 3/2015), în cadrul exploataţiei sale,
inclusiv sprijinul din partea Uniunii Europene din FEGA şi FEADR, precum şi orice ajutor naţional acordat
pentru activităţi agricole. Veniturile obţinute din procesarea produselor agricole ale exploataţiei sunt
considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele procesate să rămână în proprietatea
fermierului şi o astfel de procesare să aibă ca rezultat un alt produs agricol.
„venituri din activităţi neagricole” orice alte venituri decât cele obţinute din activităţile agricole mai sus
menţionate.
„venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii cheltuielilor şi impozitelor aferente.
„venituri totale” înseamnă veniturile obţinute din activităţile agricole şi neagricole.

Preluarea informaţiilor privind veniturile fermierilor în sistemul IACS:

Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice,persoanele care nu
au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82
din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată, prezintă adeverința eliberată de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile
astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt
disponibile astfel de dovezi.

Persoanele juridice: Dovezile verificabile sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările
contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată,
însoţite de formularul „Date informative”, întocmite potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- Formularul ,,date informative” (cod 30) aprobat anual prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publicecare cuprinde
indicatorul ,,venituri din activităţi agricole”. Pentru anul 2019 este în vigoare Ordinul MFP Nr. 10/2019
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Indicatorul venituri din activităţi
agricole se găsește în Formularul „Date informative (cod 30)” –cap XVII. Venituri obţinute din activităţi
agricole– rd. 184 – “venituri din activitati agricole”, coloana ultimului an financiar.
-Formularul ,,Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20), aprobat prin Ordinul MFP Nr. 10/2019 privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, care cuprinde indicatorul
,,venituri totale”. Formularul „Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20)” cuprinde rd. 73 – „venituri
totale”, din coloana “Perioada de raportare” - subcoloana 2 – „Anul curent”. În acest formular veniturile

-uz intern- 35
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 36 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

înscrise în subcoloana „Anul curent” semnifică veniturile din ultimul an financiar de raportare, respectiv anul
precedent anului de cerere.

Veniturile totale obţinute din activităţi neagricole ale persoanelor juridice rezultă ca diferenţă între venitul
total şi venitul total din activităţi agricole.

Persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC şi din ale căror acte de înfiinţare/act
constitutiv/statut nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universităţi, staţiuni de cercetare agricolă,
etc.) prezintă dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din
O.U.G. nr. 3/2015, care sunt, după caz:
- bilanţ contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii;
- jurnalul de venituri şi cheltuieli;
- contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii.
Preluarea informaţiilor privind veniturile fermierilor în sistemul IACS, pentru persoane juridice care nu sunt
înregistrate la ONRC şi din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea agricolă (licee
agricole, universităţi, staţiuni de cercetare agricolă, etc): din bilanţul contabil sau din contul de execuţie a
bugetului instituţiei publice se preia “venitul total”. În cazul în care din aceste documente rezultă şi “veniturile
din activităţi agricole”, se operează în baza de date IACS. În cazul în care din aceste documente rezultă şi
„veniturile din activităţi agricole”, veniturile totale obţinute din activităţi neagricole ale persoanelor juridice
rezultă ca diferenţă între venitul total şi venitul total din activităţi agricole.

Verificări în Sistemul IACS privind îndeplinirea condiţiei de fermier activ

1. În situatia în care codul CAEN principal/secundar are specific agricol, fermierul va fi încadrat ca fermier
activ. În situatia în care codul CAEN (principal/secundar) nu are specific agricol şi dacă din actul de
infiinţare/actul constitutiv/statut nu rezultă că fermierul desfăşoară activitatea agricolă, în control
administrativ se va genera eroarea cu clasificarea:“respingere caz - Nu este fermier activ” pentru plățile
directe și măsurile de dezvoltare rurală pentru care este necesară îndeplinirea condiției de fermier activ.

2. Se verifică data de depunere a dovezilor verificabile pentru persoanele fizice/persoanele juridice, care
trebuie sa fie nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. În caz contrar se va genera eroare
de întarziere cu clasificarea: “respingere caz-Nu este fermier activ”pentru plățile directe și măsurile de
dezvoltare rurală pentru care este necesară îndeplinirea condiției de fermier activ.

3. Verificarea schimbării formei de organizare va fi realizată prin identificarea fermierilor care au înregistrat
transferul de exploataţie de tip schimbare forma de organizare. Fermierii care depun cererea unică de plată în
calitate de persoane fizice şi ulterior optează pentru înregistrarea ca persoane fizice autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie
să prezinte la APIA certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de
înființare/actul constitutiv/statutul din care reiese că desfășoară activitatea agricolă, la depunerea notificării
privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de
cerere.

-uz intern- 36
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 37 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

4. Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar
fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5000 de euro și care gestionează aeroporturi,
servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport
şi terenuri destinate activităţilor de recreere, firme şi companii de construcţii, administrator de păduri de
stat/private, penitenciare, unităţi administrative teritoriale: comune, municipii, oraşe, judeţe pot fi considerate
fermier activ dacă îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art.6 alin.(5) lit. a) și b) . Pentru aceasta
trebuie sa depună dovezile verificabile nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.
Fermierii care nu dovedesc calitatea de fermier activ, nu primesc plățile directe și plățile pentru
măsurile de dezvoltare rurală pentru care este necesară îndeplinirea condiției de fermier activ, dar
primesc ajutoarele naționale tranzitorii și plățile pentru măsurile de dezvoltare rurală pentru care nu
este necesară îndeplinirea condiției de fermier activ.

9.2.2. Verificarea creării condiţiilor artificiale

1. Verificarea creării condiţiilor artificiale pentru îndeplinirea condiţiei de fermier activ

Conform art. 92 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 :


(1) Se consideră condiţie artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ, depunerea cererii
unice de plată de către societăţile comerciale al căror acţionar majoritar este una dintre persoanele fizice
sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport
feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate
activităţilor de recreere sau de alte întreprinderi cu activităţi neagricole similare prevăzute la art. 6 alin. (6)
din ordonanţă. Aceste societăţi comerciale nu pot solicita plăţi pe suprafeţele care aparţin acţionarului
majoritar.
(2) Se consideră condiţie artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ, divizarea exploataţiei
agricole, astfel încât să respecte prevederile art. 6 alin. (1) din ordonanţă.
(3) Se consideră condiţie artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ declararea în cererea
unică de plată a unui cod CAEN secundar, aferent unei activităţi agricole, în locul codului CAEN principal,
de către solicitanţii prevăzuţi la art. 6 alin. (5) şi (6) din ordonanţă, pentru a evita respectarea cerinţelor
prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanţă.
- Declararea în cererea unică de plată a unui cod CAEN secundar, aferent unei activităţi agricole, în locul
codului CAEN principal, de către solicitanţii prevăzuţi la art. 6 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr. 3/2015, pentru
a evita respectarea cerinţelor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanţă. Verificarea va fi realizată
de către funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată.
(4) Se consideră condiţie artificială creată pentru a respecta prevederile art. 6 alin (1) din ordonanţă privind
calitatea de fermier activ depunerea de cereri unice de plată separate ca persoană fizică şi ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială ale aceluiaşi titular.

Pentru cazurile în care în urma verificărilor se constată crearea condiţiilor artificiale descrise mai sus, se va
înregistra în sistem documentul de constatare a condiţiilor artificiale şi se va genera eroare de respingere a
schemelor de plată/ măsurilor de dezvoltare rurală pentru care este necesară dovedirea condiţiei de fermier
activ.
Pentru verificarea creării de condiţii artificiale pentru respectarea condiţiei de fermier activ, funcţionarul
responsabil cu administrarea cererii unice de plată va face următoarele verificări:

-uz intern- 37
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 38 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

a) verificarea documentelor privind acţionariatul solicitantului, pentru a depista cazurile prevăzute la art.92
din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015;
b) verificarea fermelor care şi-au redus suprafaţa faţă de anul precedent, pentru a primi plaţi directe în
cuantum mai mic de 5000 euro;
c) verificarea documentară a codului CAEN principal declarat în cererea de plată;
d) verificarea în sistemul IACS dacă solicitantul persoană fizică a mai depus altă cerere unică de plată ca
PFA/II/IF.

În cazurile în care, pe baza documentelor depuse la dosarul cererii unice de plată, nu se pot efectua aceste
verificări, se notifică fermierul (Anexa nr. 12A) pentru a prezenta:
1. certificatul constatator eliberat de ONRC privind acţionariatul societăţii comerciale;
2. documente doveditoare care au dus la reducerea suprafeţei fermei ca rezultat al unor tranzacţii naturale cu
terenuri, sau ca efect al unor clauze contractuale (rezilierea contractelor de arendă, încetarea contractelor la
termen, vânzarea unor suprafeţe de teren, arendarea etc.).

2. Verificarea condiţiilor artificiale privind eligibilitatea unor suprafeţe de teren solicitate la plată

Art. 93 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 prevede:


“(1) Se consideră condiţie artificială creată pentru a determina eligibilitatea suprafeţelor de teren, prevăzute
la art. 10 alin. (5) lit. b) - l) cedarea dreptului de folosinţă către un fermier activ asupra acestor suprafeţe.
(2) APIA verifică eligibilitatea acestor suprafeţe înaintea acordării plăţilor prin următoarele metode:
a) solicită documente doveditoare că terenul în cauză nu a fost scos din circuitul agricol;
b) solicită documente doveditoare privind activitatea agricolă desfăşurată de către solicitant pe aceste
suprafeţe;
c) efectuează verificări în baza de date LPIS cu privire la zonele rezervaţiilor ştiinţifice/zonele de protecţie
strictă şi conservare specială/amenajările peisagistice;
d) efectuează verificări în lista aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă/aerodromurilor/heliporturilor pusă
la dispoziţie de Ministerul Transporturilor;
e) efectuează, după caz, verificări în baza de date LPIS şi/sau verificări în teren, utilizând ortofotoplanurile
cele mai recente, privind existenţa lucrărilor hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, de gospodărirea apelor şi
ale căilor de transport terestru, parcuri fotovoltaice sau parcuri eoliene, terenuri de golf, parcuri, pârtii de ski.
(3) APIA verifică eligibilitatea acestor suprafeţe după acordarea plăţilor în următoarele situaţii:
a) la solicitarea unei terţe persoane în vederea realizării unui control pe teren (plângere pentru nerespectarea
condiţiilor de eligibilitate sau a normelor de ecocondiţionalitate);
b) la sesizarea instituţiilor cu atribuţii de control (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchete, Poliţie etc.);
c) oricare alt tip de verificări realizate de APIA, MADR, Curtea de Conturi a României, Comisia Europeană,
Curtea Europeană de Audit etc.”

Conform art. 95 din Ordinul MADR nr. 619/2015, modificat şi completat: “În cazul în care, în urma efectuării
plăţii, se constată că fermierul a creat condiţii artificiale pentru a primi plăţi, APIA aplică procedura de
recuperare a plăţilor necuvenite şi sesizează în mod obligatoriu Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi
Direcţia Naţională Anticorupţie.”

-uz intern- 38
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 39 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

3. Verificarea condiţiilor artificiale create pentru primirea plăţii pentru practici agricole benefice
pentru climă şi mediu

Art. 94 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
“ (1) Se consideră condiţie artificială creată pentru a obţine plata pentru practici agricole benefice pentru
climă şi mediu declararea zonelor de interes ecologic, prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţă, dacă
zonele de interes ecologic nu sunt la dispoziţia fermierului şi acesta nu poate dovedi utilizarea terenului pe
care acestea sunt amplasate.
(2) Se consideră condiţie artificială creată pentru a obţine plata pentru practici agricole benefice pentru
climă şi mediu declararea unei alte categorii de folosinţă în loc de teren arabil, pentru a diminua suprafaţa
de teren arabil totală a exploataţiei sub 10 ha şi pentru a evita obligativitatea conformării la condiţiile pentru
practici agricole benefice pentru climă şi mediu.”

Pentru aplicarea alin. (1), în cazurile în care din documentele doveditoare privind utilizarea terenului,
prevăzute la art. 5, 6, 61,7 şi 71 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
prezentate în urma notificării fermierului, rezultă că fermierul nu avea, la data depunerii cererii, dreptul de
utilizare a terenului pe care sunt amplasate zonele de interes ecologic sau că zonele de interes ecologic nu
erau la dispoziţia fermierului la data depunerii cererii, funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice
de plată întocmeşte formularul S1, prin care se reduc în mod corespunzător zonele de interes ecologic.
Motivul completării formularului S1 este “Terenul nu este la dispoziţia fermierului. Condiţii artificiale
ZIE”.

Pentru aplicarea alin. (2), în cazurile în care se constată că fermierul a declarat în cererea unică de plată
terenuri agricole cu o altă categorie de folosinţă decât TA, în scopul de a eluda obligativitatea de a aplica
practicile benefice pentru climă şi mediu, funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată va
respinge în controlul administrativ plata pentru practici benefice pentru climă şi mediu aferentă suprafaţei de
teren arabil pentru care au fost create condiţii artificiale pentru a diminua suprafaţa de teren arabil a
exploataţiei sub 10 ha.

4. Verificarea creării condiţiilor artificiale pentru Schema de plată redistributivă

Pentru fermierii care şi-au fragmentat exploataţiile după data de 18 octombrie 2011 în scopul creşterii/
diminuării artificiale a suprafeţei pentru care să primească plata redistributivă, prin crearea mai multor
exploataţii care să poată primi fiecare plata redistributivă sau prin redistribuirea unor suprafeţe ale exploataţiei
iniţiale către alte exploataţii afiliate sau aparţinând membrilor familiei în scopul creşterii artificiale a
suprafeţei pentru care să primească plata redistributivă (ferme care solicită schema de plata redistributivă în
campania 2019 şi care în campaniile 2012-2018 au avut suprafața solicitată mai mare de 30 ha şi care şi-au
scăzut suprafaţa cu mai mult de 1 ha), există suspiciunea creării condiţiilor artificiale.

Pentru evitarea unei încărcături administrative excesive, este necesar să se ţină cont de următoarele elemente:
1. Nu se consideră condiţii artificiale pentru plata redistributivă:
- Reducerile de suprafeţe datorate încetării/rezilierii contractelor de arendă/concesiune/închiriere, etc.
sau vânzării terenurilor;

-uz intern- 39
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 40 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- Reducerile de suprafeţe în procesul de administrare a cererilor unice de plată, rezultate din formulare
S1, din actualizări LPIS sau din retrageri de suprafeţe prin formulare M3, nu pot fi considerate cu
impact în crearea condiţiilor artificiale.
- Variaţiile anuale ale suprafeţelor declarate de către marii fermieri ca efect al încetării/rezilierii
contractelor de arendă/concesiune/închiriere etc. sau vânzării terenurilor pe de o parte şi încheierea
de noi contracte de arendă/concesiune/închiriere etc. sau cumpărarea de terenuri pe de altă parte;
- Divizarea exploataţiei, în condiţiile în care exploataţia nou creată nu solicită plata redistributivă;
- Divizarea exploataţiei mai mică de 30 ha.

2. Situaţiile care necesită verificarea condiţiilor artificiale:


- întrucât plata redistributivă se acordă gradual pentru primele 30 de ha ale exploataţiei agricole,
indiferent de suprafaţa acesteia, dacă exploataţia a fost fragmentată în aşa fel încât să primească plată
redistributivă de mai multe ori pe câte 30 ha (mai multe exploataţii de minim 30 ha, care au solicitat
redistributivă),
- dacă exploataţia/exploataţiile rezultată/rezultate în urma fragmentării exploataţiei iniţiale solicită
plata pentru schema redistributivă (exploataţii de 30 ha);
- divizarea exploataţiei între membrii familiei fermierului şi solicitarea plăţii redistributive pentru
exploataţiile nou înfiinţate, pentru mai mult de 30 ha;
- divizarea exploataţiei între moştenitorii fermierului defunct şi solicitarea plăţii redistributive pentru
exploataţiile nou înfiinţate, pentru mai mult de 30 ha;

Ţinând seama de cele mai sus arătate, în situaţiile în care există suspiciunea de creare a condiţiilor artificiale,
pentru a verifica dacă fermierul a creat condiţii artificiale pentru a putea primi plata redistributivă,
funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată va notifica fermierul, solicitându-i acestuia
să prezinte documente doveditoare cu privire la motivele reducerii suprafeţei fermei. Prin notificarea al cărui
model este prevăzut în Anexa nr. 22A Notificare cu privire la identificarea creării condiţiilor artificiale cu
scopul de a beneficia de Plata Redistributivă, fermierul este informat că trebuie să prezinte documente prin
care să dovedească faptul că reducerea suprafeţei fermei a fost făcută ca rezultat al unor tranzacţii cu terenuri
de natura celor prevăzute la art. 32 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, fără a exista intenţia de a crea condiţii
artificiale pentru a primi plata redistributivă.
Documentele pe care fermierul trebuie să le prezinte la APIA în urma notificării:
1) documentele moştenirii:
- certificat de deces (pentru fermierul care deţinea exploataţia iniţială, înainte de fragmentare),
- certificat de moştenitor eliberat de notarul public/ certificate de moştenitor (pentru fermierii care au
preluat exploataţia decedatului şi astfel au fragmentat-o),
- certificat de calitate de moştenitor eliberat de notarul public/ certificate de calitate moştenitor (pentru
fermierii care au preluat exploataţia decedatului şi astfel au fragmentat-o),
- actul de identitate al moştenitorului.
2) contractele de vânzare-cumpărare de terenuri agricole, încheiate cu respectarea prevederilor Codului
Civil Titlul IX Diferite contracte speciale, Cap.I Contractul de vânzare.
3) contractele de arendă/concesiune reziliate sau ajunse la termen.

În cazul în care, din documentele prezentate de fermier, rezultă că reducerea suprafeţei fermei a fost făcută
ca rezultat al unor tranzacţii cu terenuri cum ar fi: moştenirea, vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole,

-uz intern- 40
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 41 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

rezilierea contractelor de arendă/concesiune, fără a exista intenţia de a crea condiţii artificiale pentru a primi
plata redistributivă, eroarea din sistemul IACS se va justifica de către funcţionarul care administrează cererea
unică de plată.

Documentul “Erori AC 2015 (completare) 23.02.2015” descrie etapele identificării fermierilor care au creat
condiţii artificiale, prin fragmentarea exploataţiilor, pentru a determina eligibilitatea cererii unice de plată
pentru a beneficia plata redistributivă. În urma parcurgerii acestor paşi, în controlul administrativ se generează
eroarea ARTF_0002 cu clasificarea default: “Pt a fi clarificat”. Clarificarea “justificare” va permite
utilizatorului să justifice eroarea apărută, astfel încât fermierul să primească plata redistributivă.

5. Verificarea condiţiilor artificiale create pentru schema Micii Fermieri


Conform art.61 alin.(4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013: “Niciun avantaj prevăzut în prezentul titlu
nu este acordat fermierilor în cazul cărora s-a constatat că, începând cu 18 octombrie 2011, au creat în
mod artificial condiţiile pentru a beneficia de schema pentru micii fermieri”.

În cazurile în care, în urma verificărilor administrative efectuate asupra cererilor unice de plată, se constată
crearea condiţiilor artificiale, fermierul este înştiinţat să prezinte la APIA documentele doveditoare ale
utilizãrii terenului, respectiv documentele care au stat la baza declaraţiilor de suprafaţă depuse în anii de
cerere 2012 –2018, respectiv titlul de proprietate, contractele de arendare/concesiune/ de închiriere/ comodat,
precum şi contractele de concesiune/arendă încheiate cu ADS etc.
În vederea justificării aspectului apărut, fermierul poate prezenta şi documentele doveditoare care au dus la
reducerea suprafeţei fermei, ca rezultat al unor tranzacţii naturale cu terenuri, sau ca efect al unor clauze
contractuale (rezilierea contractelor de arendă, încetarea contractelor la termen, vânzarea unor suprafeţe de
teren, arendarea etc.).
Pentru fermierii identificaţi în control administrativ, se generează în sistem o eroare care va evidenţia
suspiciunea creării condiţiilor artificiale şi va avea trei clasificări: „Pentru a fi clarificat”, „Respingere
schemă” şi „Justificare” .

Dacă în urma verificării documentelor prezentate de fermier se constată crearea de condiţii artificiale, se va
întocmi documentul constatator al creării de condiţii artificiale. În controlul administrativ se generează
eroarea ARTF_0001 cu clasificarea default: “Pt a fi clarificat”.

Clasificarea „Justificare” va permite utilizatorului să justifice eroarea aparută, astfel încât fermierul să devină
eligibil pentru schema de plată pentru micii fermieri.

Pentru a verifica dacă fermierul nu a creat condiţii artificiale pentru a putea primi plata pentru schema pentru
micii fermieri, funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată va notifica fermierul,
solicitându-i acestuia să prezinte documente doveditoare cu privire la reducerea suprafeţei fermei.
În notificarea al cărei model este prezentat în Anexa nr. 20 B (NOTIFICARE privind verificarea creãrii
condiţiilor artificiale pentru a beneficia de plata pentru Schema pentru Micii Fermieri), fermierul este
informat că trebuie să prezinte documente doveditoare:
1) documentele moştenirii:
- certificat de deces (pentru fermierul care deţinea exploataţia iniţială, înainte de fragmentare),

-uz intern- 41
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 42 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- certificat de moştenitor eliberat de notarul public/ certificate de moştenitor (pentru fermierii care au
preluat exploataţia decedatului şi astfel au fragmentat-o)
- certificat de calitate de moştenitor eliberat de notarul public/ certificate de calitate moştenitor (pentru
fermierii care au preluat exploataţia)
- actul de identitate al moştenitorului.
2) contractele de vânzare-cumpărare de terenuri agricole, încheiate cu respectarea prevederilor Codului
Civil Titlul IX Diferite contracte speciale, Cap.I Contractul de vânzare.
3) contractele de arendă/ concesiune reziliate sau ajunse la termen.
4) alte documente doveditoare
Dacă eroarea ARTF- 0002 a fost generată în anul /anii precedenţi şi fermierul a prezentat documentele
doveditoare care justifică scăderea suprafeţei faţă de campania 2012, dar eroarea se genereză şi în campania
2019, nu este necesar ca fermierul să mai fie notificat cu privire la aspectul menţionat
În cazul în care din documentele prezentate de fermier rezultă că reducerea suprafeţei fermei a fost făcută ca
rezultat al unor tranzacţii cu terenuri cum ar fi: moştenirea, vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole,
rezilierea contractelor de arendă/concesiune,, fără a exista intenţia de a crea condiţii artificiale pentru a primi
plata pentru schema pentru micii fermieri, eroarea din sistemul IACS se va justifica de către funcţionarul care
administrează cererea unică de plată.

Fiecare caz identificat ca posibil de creare a condiţiilor artificiale pentru a beneficia de plată în cadrul schemei
simplificate de mic fermier, va fi analizat de responsabilul de dosar de la centrul local/judeţean,încât:
- cazul identificat în mod cert să fie cel de condiţie creată artificial pentru schema simplificată pentru
mic fermier,
- justificarea erorilor apărute, datorate posibilităţii existenţei condiţiilor artificiale, să se facă în baza
prevederilor legale şi a tuturor argumentelor plauzibile care să excludă crearea de condiţii artificiale.

9.2.3 Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru schemele/măsurile solicitate la plată

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)


Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, fermierii trebuie să
îndeplinească prevederile art. 6, 7, 71 şi art. 8 alin. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) din O.U.G. nr. 3/2015, cu
modificări şi completări ulterioare şi ale art. 3 - 13 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

Verificări în sistemul IACS:


 Se verifica automat în sistem existenţa bifei pentru schema de plată unică pe suprafaţă SAPS;
 Pentru fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă se verifică corespondenţa dintre categoria de folosinţă
şi cultură. În cazul în care acestea nu corespund (de exemplu: grâu-101/VI, meri – 651/TA), se generează
erori specifice în control administrativ.

Se verifică automat în sistem pentru fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă categoria de folosinţă a acesteia
(doar pentru categoriile de folosinţă solicitate) şi se compară cu nomenclatorul de mapare între cultură şi
categoria de folosinţă. Dacă cultura nu este eligibilă pentru categoria de folosinţă, se generează eroarea
SIMP_0020 la nivel de cultură:

-uz intern- 42
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 43 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Cod eroare Descriere eroare Clasificări Clasificare


disponibile principală
SIMP_0020 Cultura {0} declarata pe parcela {1} nu Respingerea Respingerea
este aceeasi cu categoria de folosire a plăţii pentru plăţii pentru
parcelei {2}. cultură cultură
Pentru a fi
clarificat

 Pentru fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă se verifică corespondenţa dintre cultura şi schema de
plată. În cazul în care acestea nu corespund, se generează erori specifice în control administrativ.
 Conform art. 8 alin. (1) litera c) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări şi completări ulterioare, fermierul
trebuie ,,să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să
fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor,
arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să
deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solarii, pentru care se acordă
sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafața
minimă a parcelei este de 0,03 ha.”. Astfel, pentru fiecare parcelă din ultimul document de modificare
sau de corecţie operat în sistem se verifică automat în sistem suprafaţa parcelei şi se compară cu suprafaţa
minimă a parcelei admisă prin legislaţie în funcţie de categoria de folosinţă a parcelei. Vor fi excluse ca
neeligibile la plată parcelele cu suprafaţa mai mică decât cea admisă.

Verificarea eligibilităţii pentru plată SAPS a suprafeţelor cultivate cu cânepă.


Conform prevederilor art. 30 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, fermierul trebuie să furnizeze următoarele
informaţii şi documente:
a) identificarea parcelelor semănate cu cânepă;
b) soiurile de seminţe şi cantităţile de seminţe utilizate (în kg/ha);
c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE
a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, care se vor păstra la
centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz;
Eligibilitatea suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă este condiţionată de utilizarea de seminţe din
soiurile enumerate în "Catalogul comun al soiurilor de plante agricole" la data de 15 martie a anului pentru
care se acordă plata respectivă şi publicate în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/53/CE a
Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.
Prin derogare de la alin. (1) lit. c), în cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru depunerea
cererii unice, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de
asemenea, altor autorităţi naţionale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de îndată ce au fost
prezentate în conformitate cu dispoziţiile de la litera menţionată. Etichetele înapoiate se ştampilează de către
APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unică de plată.
În cazul în care fermierii nu furnizează documentele prevăzute mai sus la termenele stabilite de
legislaţie, suprafeţele cultivate cu cânepă se resping de la plata SAPS.

-uz intern- 43
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 44 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Verificări privind eligibilitatea suprafeţelor de pajişti temporare


a) identificarea parcelelor declarate cu pajiști temporare;
b) verificarea documentelor privind efectuarea lucrărilor specific pentru înființarea unei culturi în teren
arabil În cazul în care fermierii nu furnizează documentele la termenul stabilit (15 octombrie 2019),
suprafeţele solicitate la plată ca pajiști temporare se resping de la plată pentru schema ANT1;

c) în cazul în care fermierii au optat pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenului din teren arabil
(TA) în pajiște permanentă (PP), în anul de cerere curent parcela/parcelele vor fi respinse de la plată
pentru schema de plată ANT1, iar în anul următor de cerere aceste parcele vor fi declarate cu categoria
de folosinţă PP.

Verificări privind eligibilitatea suprafeţelor de pajişti permanente

În cazul în care se solicită la plată suprafeţe de teren cu categoria de folosinţă pajişti permanente (PP şi PPn)
fermierii, persoane fizice sau juridice, trebuie să desfăşoare activitate agricolă prin păşunat, cu asigurarea
unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează, sau un cosit anual pe
pajiştile permanente, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor.
În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare
adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3
UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează. Pe suprafeţele de pajişti permanente care fac obiectul
angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 "Plăţi de agro-mediu" activitatea minimă
constă în păşunat cu asigurarea unei încărcături de cel puţin 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează
sau un cosit anual.

Verificarea efectuării activităţii agricole prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha
cu animalele pe care fermierul le exploatează, se face prin verificarea încărcăturii minime pe baza animalelor
înregistrate la ANSVSA/ANZ pentru toate CNP/ CUI ale titularilor cererilor unice, CNP/CUI extrase din
câmpul 48 al cererii de plată şi/sau din lista nominală pentru care sunt înregistrate carduri de exploatație la
ANSVSA/ANZ.

În cazul pajiştilor permanente aflate în proprietatea persoanelor fizice, persoanelor juridice sau a
formelor asociative de proprietate, dacă activitatea agricolă constă inclusiv sau exclusiv în asigurarea unui
cosit anual, se vor verifica documentele privind depozitarea/valorificarea fânului (documente prevăzute la
art. 7 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015), care trebuie depuse până la data de 15 octombrie a anului de
cerere curent.
În acest caz sistemul IACS verifică operarea documentelor şi respectarea termenului de depunere a acestora.

Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului,în funcţie de tipul solicitantului, sunt:


a) În cazul pajiştilor permanente aflate în proprietatea persoanelor fizice:
- declarațiile privind depozitarea fânului;
- fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.
Persoanele fizice pot utiliza modelul recomandat de declaraţie pe propria răspundere Anexa nr. 68).
b) În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea fermierilor persoane juridice:

-uz intern- 44
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 45 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- documentele doveditoare privind valorificarea fânului (facturi) și/sau


- documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului.
c) În cazul pajistilor permanente aflate în proprietatea formelor asociative de proprietate:
- facturile de valorificare a fânului și/sau
- documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau
d) În cazul în care solicitanţii plăţilor sunt membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura
cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine
și ecvidee, în calitate de fermieri activi, vor prezenta:
- declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute şi/sau
- fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Suprafeţele de pajişti permanente pe care nu se desfășoară activitate agricolă până la data de 1 august
a anului de cerere, nu sunt eligibile la plată. Fac excepție suprafețele aflate sub angajamente în cadrul
Măsurii 10 «Agromediu şi climă», pe care activitatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fişa
pachetului/subpachetului/variantei corespunzătoare şi nu depășește 15 octombrie a anului de cerere – Ordinul
MADR nr. 619/2015 art. 3, alin. (21).

În cazul în care se constată în urma verificărilor că fermierul nu a desfăşurat activitatea agricolă minimă pe
suprafeţele de pajişti permanente declarate în cererea unică de plată, se va respinge plata parcelelor cu această
categorie de folosinţă.

 Verificări ale desfăşurării activităţii agricole, prin verificarea corespondenţei culturii declarate cu
cultura constatată/categoria de folosinţă în urma controlului în teren.
Pentru a asigura protecţia eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în cazul în care oricare dintre
documentele prezentate de fermieri nu furnizează un nivel rezonabil de asigurare a controlului legalităţii şi
regularităţii plăţilor, APIA este îndreptăţită să solicite documente suplimentare fermierilor. În cazurile în care
sistemul IACS semnalează, în urma controalelor administrative sau a controalelor în teren o altă cultură/alte
culturi decât cea/cele declarată/declarate sau o altă categorie de folosinţă a terenului agricol, pentru a se lua
o decizie corectă pe caz cu privire la existenţa culturii declarate/constatate în teren, a categoriei de folosinţă
a terenului şi cu privire la identificarea parcelei solicitată la plată, se va notifica fermierul pentru a prezenta
documentele doveditoare privind înfiinţarea/recoltarea culturii declarate/constatate (facturi de cumpărare a
sămânţei, facturi de prestare a lucrărilor agricole, procese verbale de recepţie a lucrărilor, bonuri de consum,
fişe de magazie, acte de predare a producţiei obţinute etc.) din care să rezulte existenţa culturii şi, în
consecinţă, utilizarea terenului (Anexa nr. 38A). În cazul în care fermierul nu poate justifica prin documentele
de mai sus cultura declarată/constatată, parcela/parcelele respective se va/vor respinge pentru schemele de
plată solicitate specifice sectorului vegetal. Justificarea erorii în sistemul IACS este posibilă numai în cazul
în care fermierul demonstrează cu documentele enumerate mai sus că a utilizat parcela respectivă.
Documentele se solicită fermierului în cazul în care cultura găsită la controlul pe teren face parte din
alt grup de plată.

ATENŢIE! În toate cazurile în care se constată că fermierul nu a desfăşurat activitatea agricolă pe una
sau pe mai multe parcele, aşa cum este definită în art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 3/2015, parcelele se
resping la plată pentru toate schemele de plată/măsurile de sprijin solicitate pentru sectorul vegetal.

-uz intern- 45
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 46 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Constatarea lipsei activităţii agricole se poate face la controlul pe teren sau în timpul controlului
administrativ. Raportul de control va indica parcelele agricole pe care fermierul nu a desfăşurat
activitatea agricolă, iar în controlul administrativ aceste parcele se vor respinge la plată pentru toate
schemele de plată/măsurile de sprijin solicitate pentru sectorul vegetal.

Dacă se constată la controlul administrativ (rezolvarea suprapunerilor/supradeclarărilor sau pe baza


documentelor prezentate de fermier la solicitarea APIA) că fermierul nu a desfăşurat activitatea
agricolă, se reduce în mod corespunzător suprafaţa solicitată la plată prin formularul S1.

2. Plata redistributivă

Conform art. 31 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, fragmentarea exploataţiei după data de 18 octombrie
2011 se consideră condiţie artificială creată pentru a determina eligibilitatea cererii de plată pentru plata
redistributivă. Exploataţiile rezultate în urma fragmentării nu sunt eligibile la plata redistributivă.

Conform art. 32 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015, cazurile în care se consideră că fermierii nu şi-au
fragmentat/divizat exploataţiile în scopul de a beneficia de plata redistributivă sunt următoarele:
a) moştenirea;
b)vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole;
c)rezilierea contractelor de arendă/concesiune.

Verificările în sistemul IACS se vor face în vederea identificării fermierilor care și-au fragmentat exploatațiile
după data de 18 octombrie 2011 în scopul creării condițiilor artificiale pentru a primi plata redistributivă și
sunt cuprinse la capitolul VI. 2.2. Verificarea creării condiţiilor artificiale / 4. Verificarea creării condiţiilor
artificiale pentru Schema de plată redistributivă.

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu

Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile
următoarele practici agricole benefice pentru climă şi mediu:
A) diversificarea culturilor;
B) menţinerea pajiştilor permanente existente;
C) prezenţa unei zone de interes ecologic (ZIE) pe suprafaţa agricolă.

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu se acordă fermierilor care aplică practicile
prevăzute mai sus, în funcţie de specificul exploataţiei şi/sau structura culturilor.
În cazul în care aceeaşi suprafaţă este determinată pentru mai multe practici agricole benefice pentru climă şi
mediu, menţionate la art. 17 alin. (1) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare, suprafaţa
respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre aceste practici în vederea calculării plăţii
pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu.
Fermierii care practică sistemul de agricultură ecologică și dețin un document justificativ emis de un organism
de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale potrivit prevederilor art.
29 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice,

-uz intern- 46
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 47 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 beneficiază implicit de plata prevăzută la alin.
(1) pentru suprafețele în conversie sau certificate ale exploatației, utilizate pentru producția ecologică.
Fermierii care au întreaga exploatație ocupată cu culturi permanente beneficiază implicit de această plată.
Fermierii ale căror exploatații se află integral sau parțial în zone care fac obiectul Legii apelor nr.107/1996,
cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la plata menționată
în prezentul capitol, cu condiția să aplice practicile menționate în prezentul capitol, în măsura în care practicile
respective sunt compatibile, în exploatația în cauză, cu obiectivele actelor normative menționate.

Verificări în sistemul IACS


- verificări privind îndeplinirea următoarelor condiţii, în funcţie de suprafaţa de teren arabil solicitată şi de
structura culturilor declarată/ determinată în urma controlului pe teren:

A) diversificarea culturilor - verificarea respectării condiţiilor de diversificare în funcţie de suprafaţa de


teren arabil.
a) - cel puţin 2 culturi diferite (din genuri botanice diferite) pe suprafeţele cuprinse între 10-30 ha, iar cultura
preponderentă (la nivel de gen botanic) să acopere maximum 75 % din terenul arabil;
b)- cel puţin 3 culturi diferite (din genuri botanice diferite) pe suprafeţele de peste 30 ha, iar cultura
preponderentă (la nivel de gen botanic) să acopere max 75 % din terenul arabil, respectiv 2 culturi
preponderente să acopere împreună max. 95 % din terenul arabil.
c) – fără a aduce atingere numărului de culturi prevăzute la lit. a) și b), în cazul în care suprafața de teren
arabil este cultivată în proporție de peste 75% cu iarbă ori cu alte plante erbacee sau este pârloagă ori este
acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție, cultura preponderentă de pe restul
suprafeței arabile trebuie să ocupe maximum 75% din terenul arabil rămas, cu excepția cazului în care această
suprafață rămasă este acoperită cu iarbă sau alte plante furajere erbacee ori este teren lăsat pârloagă.
Sunt exceptate de la diversificarea culturilor exploataţiile în cazul în care:
- au teren arabil mai puțin de 10 ha;
- practică agricultura ecologică - numai terenul arabil utilizat pentru producţia ecologică este exceptat
de la diversificare;
- întreaga suprafaţă este acoperită cu culturi sub apă o mare parte a ciclului de producţie (orez);
- peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, este
cultivat cu culturi de leguminoase, este teren lăsat pârloagă sau face obiectul unei combinaţii între aceste
utilizări;
- peste 75 % din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte permanentă, este utilizată pentru producţia de
iarbă sau alte furaje erbacee ori pentru culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul
unei combinaţii între aceste utilizări;
- peste 50 % din suprafaţa arabilă declarată în anul de cerere curent nu a fost declarată de fermier în
cererea sa unică de plată din anul anterior şi în cazul în care, pe baza unei comparaţii geospaţiale a parcelelor
solicitate în cererea unică de plată din anul curent, se constată că întregul teren arabil este cultivat cu o cultură
diferită faţă de cea din anul anterior.

În sensul respectării diversificării sunt asimilate următoarele:


a) o cultură a oricăruia dintre genurile definite în clasificarea botanică a culturilor;

-uz intern- 47
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 48 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

b) un teren lăsat pârloagă;


c) iarba sau alte plante furajere erbacee;
d) culturile de iarnă și cele de primăvară sunt considerate culturi distincte, chiar dacă aparțin aceluiași gen.
Triticum spelta este considerată a fi o cultură distinctă de culturile care aparțin aceluiași gen.
Perioada care trebuie luată în considerare pentru calcularea proporţiilor privind diversificarea culturilor este
mai - septembrie a anului de cerere.

B) menţinerea pajiştilor permanente existente

- interdicția de a converti/ara suprafețele de pajiști permanente situate în ariile naturale protejate desemnate
potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.
(1) lit. a) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- proporţia dintre suprafaţa totală cu pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală declarate la APIA, nu
trebuie să scadă cu mai mult de 5% faţă de proporţia de referinţă stabilită în 2015.
- în cazul în care proporția de referință a scăzut cu peste 5% la nivel național, se instituie obligații la nivel de
exploatație de a reconverti terenul în pajiști permanente pentru acei fermieri care au la dispoziție teren care a
fost convertit din teren cu pajiști permanente în teren pentru alte utilizări într-o perioadă din trecut, așa cum
este prevăzut în art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole
comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr.
639/2014. Această prevedere nu se aplică în cazul în care scăderea cu peste 5% provine din împădurire, cu
condiția ca împădurirea să fie compatibilă cu mediul și să nu includă plantațiile de specii forestiere cu ciclu
de producție scurt, de brazi de Crăciun sau de arbori cu creștere rapidă pentru producția de energie.

Potrivit articolul 85 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul
nerespectării obligaţiei privind menţinerea suprafeţelor cu pajişti permanente sensibile din punctul de vedere
al mediului, se adoptă următoarele măsuri:
a) dacă un fermier a convertit sau a arat o pajişte permanentă care face obiectul interdicţiei prevăzute la
art. 19 lit. a) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reconvertirea suprafeţei
convertite/arate este obligatorie;
b) imediat după constatarea încălcării, fermierul este informat de către APIA în privinţa obligaţiei de
reconversie şi a datei înaintea căreia trebuie respectată obligaţia respectivă. Data în cauză trebuie să fie cel
târziu data depunerii cererii unice de plată pentru anul de cerere următor.
Prin derogare de la art. 2 alin (1) lit. h) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
terenul care face obiectul reconversiei este considerat pajişte permanentă începând din prima zi a
reconversiei şi face obiectul interdicţiei prevăzute la art. 19 lit. a) din ordonanţă”.

Ca urmare, în situaţia în care se constata micşoarea de suprafaţă pentru pajisti permanente sensibile din
punct de vedere al mediului, sistemul IACS generează următoarele tipuri de erori:

-uz intern- 48
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 49 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Erori pajişti permanente sensibile


Cod Descriere eroare Clasificare eroare
MPP_0003 Suprafata {0} ha a parcelei {1} cu categorie de Pentru a fi clarificat,
folosinta PP aflata in zone sensibile din punct de Reducere suprafata,
vedere ecologic din campania curenta este mai Justificare
mica decat suprafata {2} ha a parcelei cu
categorie de folosinta PP aflata in zone sensibile
din punct de vedere ecologic din campania
anterioara.
MPP_0004 Suprafata totala determinata {3} ha aferenta Pentru a fi clarificat,
parcelelor cu categorie de folosinta PP aflata in Reducere suprafata,
zone sensibile din punct de vedere ecologic este Justificare
mai mica decat suprafata totala declarata {2} ha
aferenta parcelelor cu categorie de folosinta PP
aflata in zone sensibile din punct de vedere
ecologic.
MPP_0006 Suprafata determinata de {5} ha pentru parcela Pentru a fi clarificat,
{6} cu categorie de folosinta PP aflata in zone Reducere suprafata,
sensibile din punct de vedere ecologic este mai Justificare
mica decat suprafata declarata {7} ha.

La generarea acestor erori, reprezentanţii centrele judetene/locale APIA procedează astfel:

1. transmit solicitanţilor notificările generate ca urmare a clasificării: “pentru a fi clarificat” în vederea


prezentării de către aceştia a documentelor necesare în vederea clarificării reducerii suprafeţei.
Fermierii au obligaţia de a răspunde Notificării, în termen de 10 zile lucrătoare, prin prezentarea şi
depunerea următoarelor documente, după caz:
- documentele doveditoare care au dus la reducerea suprafeţei fermei ca rezultat al unor tranzacţii cu terenuri
sau ca efect al unor clauze contractuale (ex. rezilierea contractelor de concesiune, arendă, încetarea
contractelor la termen, vânzarea unor suprafeţe de teren, arendarea, etc.), fără ca suprafaţa de pajişte
permanentă sensibilă din punct de vedere al mediului să fie convertită.
În situaţia în care la dosarul cererii unice de plată există aceste documente, mai sus menţionate, funcţionarul
APIA care administrează cererea unică de plată poate lua decizie conform acestora.

2. justifică reducerea suprafeţei de pajişti permanente ca rezultat al următoarelor situaţii care au determinat
scăderea suprafeţei pajiştilor permanente sensibile din punct de vedere al mediului:
- actualizarea bazei de date LPIS numai în cazul modificărilor datorate scoaterii din circuitul agricol al
suprafeţelor pentru lucrări de infrastructură de utilitate publică sau în caz de calamitate naturală,
considerată forţă majoră (degradarea terenului datorată alunecărilor de teren)
- accesarea măsurii prima împădurire;
- autorizaţia privind schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor permanente cu alte categorii de folosinţă
agricole;
- construcţia de clădiri, infrastructură (drumuri, căi ferate, etc.).

-uz intern- 49
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 50 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

3. justifică reducerea suprafeţei de pajişti permanente, dacă solicitantul care a convertit suprafaţa de pajişti
permanente sensibilă din punct de vedere al mediului prezintă la APIA dovada reconvertirii suprafeţei de
pajişti permanente până la data depunerii cererii unice de plată a anului următor, conform art. 85, alin. (1),
litera b).

Funcţionarul APIA care administrează dosarul cererii unice de plată ia decizie, după caz, şi în funcţie de
documentele prezentate de fermier.

În cazul în care, din documentele mai sus menţionate şi prezentate de fermier sau ca urmare a situaţiilor
precizate anterior, rezultă diminuarea suprafeţei de pajişte permanentă declarată de fermier faţă de cea din
anul anterior, erorile din sistemul IACS cod MPP_0003/MPP_0004/MPP_0006 se vor justifica de către
funcţionarul responsabil de administrarea cererii unice de plată.

Fermierii a căror suprafață de pajiști permanente sensibile din punct de vedere al mediului a scăzut
generându-se erori de tip MPP_0003, MPP_0004, MPP_0006, și care au primit clasificarea “pentru a fi
clarificat”, vor fi notificați pentru clarificări (Anexa nr. 76).

Pentru situațiile în care parcelele nu se află în zone sensibile (SCI/SPA) și pentru care s-au generat erori de
tip MPP_0003, MPP_0004, MPP_0006 datorită faptului că blocul fizic în care sunt identificate acestea se
intersectează cu zonele sensibile, funcționarii APIA iau decizie prin justificarea erorii “parcela se află în afara
zonei sensibile“. Aceste cazuri se găsesc în fisierul “parcele_în_afara_zonelor_sensibile“.
Pentru situațiile care necesită clarificări, notificările sunt generate manual utilizându-se formularul de
notificare atașat, înregistrate în Registrul intrări-ieşiri al centrului judeţean/local APIA și trimise fermierilor
în vederea prezentării de către aceştia a documentelor necesare în vederea clarificării reducerii suprafeţei.

La clarificarea cu fermierii, funcționarii responsabili cu gestionarea dosarelor vor avea în vedere următoarele:

- În situațiile în care fermierii convertesc sau ară suprafețele de pajiștile permanente sensibile din punct de
vedere al mediului, au obligația reconvertirii acestor suprafețe conform prevederilor art. 85 din Ordinul
MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, “în cazul nerespectării obligaţiei privind
menţinerea suprafeţelor cu pajişti permanente sensibile din punctul de vedere al mediului, se adoptă
următoarele măsuri: a) dacă un fermier a convertit sau a arat o pajişte permanentă care face obiectul
interdicţiei prevăzute la art. 19 lit. a) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
reconvertirea suprafeţei convertite/arate este obligatorie;”

- În situațiile în care există diferențe de suprafață ca urmare a controlului pe teren, dar fermierii nu au
convertit/arat suprafețele de pajiști permanente, aceste diferențe se datorează declarării pajiștilor
permanente conform actelor doveditoare fără ca suprafaţa de pajişte permanentă sensibilă din punct de vedere
al mediului să fie convertită, solicitanții vor da o declarație pe proprie răspundere în care să menționeze că
nu au convertit/arat suprafața declarată în cererea unică de plată.
În baza acestei declarații, funcționarii APIA analizează fiecare situație și pot lua decizie prin justificarea
erorii, asigurându-se de faptul că suprafața de pajiște nu a fost convertită;

-uz intern- 50
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 51 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- Pentru toate celelalte situații în care fermierii convertesc/ară suprafețe de pajiști permanente sensibile
din punct de vedere al mediului, fermierii au obligația să reconvertească suprafața și să o readucă în situația
inițială de pajiște permanentă astfel încât să se ajungă din nou la statutul de suprafață sensibilă din punctul de
vedere al mediului;
Pentru suprafețele convertite fermierii trebuie să facă dovada reconvertirii prin prezentarea la APIA a
documentelor doveditoare ale reconvertirii (factură de sămânță, proces-verbal de însămânțare, documente
doveditoare privind realizarea lucrărilor de întreținere a pajiștii, etc.) și vor declara suprafața ca pajiște
permanentă (PP) reconvertită.

C) prezenţa unei Zone de interes ecologic (ZIE)


fermierii în ale căror exploataţii terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că, începând cu anul de
cerere 2018, minim 5% din terenul arabil al exploatației pe care fermierul l-a declarat include una sau mai
multe dintre ZIE de mai jos:
a) terase;
b) elemente de peisaj - garduri vii/fâșii împădurite/arbori în aliniament, arbori izolați, pâlcuri
arbustive din zona de câmpie, iazuri, rigole;

Elementele de peisaj declarate de fermier sunt prevăzute în anexa nr. 7 la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă acele elemente situate în interiorul sau adiacent parcelei
de teren arabil declarată de către fermier pentru care acesta face dovada utilizării terenului.
Elementele de peisaj sunt considerate adiacente terenului arabil în cazul în care un astfel de element de peisaj
este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct adiacentă terenului arabil al unei
exploatații.
Suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează astfel:
- în ceea ce privește gardurile vii, fâșiile împădurite, arborii în aliniament și rigolele, suprafața se calculează
până la o lățime maximă de 10 metri;
- în ceea ce privește pâlcurile arbustive din zona de câmpie, inclusiv arborii în grup și iazurile, suprafața se
calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare.

c) zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare și margini de câmp;
Zonele-tampon sunt suprafețele de teren arabil înierbat sau cultivate cu plante graminee perene sau cu plante
leguminoase perene. Zonele-tampon includ și benzile-tampon sau fâșiile de protecție aflate de-a lungul
cursurilor de apă protejate prin standardul privind bunele condiții agricole și de mediu GAEC 1 și prin
cerințele legale în materie de gestionare SMR 1 și SMR 10, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr.
1.306/2013. Zonele-tampon situate în vecinătatea apelor de suprafață sau a captărilor de apă potabilă trebuie
să respecte cerința privind interzicerea aplicării pesticidelor și a fertilizanților. În cazul zonelor-tampon de-a
lungul cursurilor de apă, vegetația riverană este inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic. În cazul
zonelor-tampon și a marginilor de câmp care diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAEC 1, SMR 1 și
SMR 10, suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează până la o lățime
maximă de 20 metri. În zonele-tampon și pe marginile de câmp nu trebuie să existe nicio producție agricolă.
În zonele-tampon și pe marginile de câmp se permite pășunatul sau tăierea ierbii în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările și
completările ulterioare, cu condiția să poată fi în continuare distinse de terenul agricol adiacent. Detaliile

-uz intern- 51
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 52 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

privind zonele-tampon și marginile de câmp sunt prevăzute în anexa nr. 7 la Ordinul MADR nr. 619/2015,
cu modificările şi completările ulterioare.
Zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente terenului arabil în cazul în care o astfel de zonă-
tampon sau margine de câmp este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct
adiacentă terenului arabil al unei exploatații.

d) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție;


Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție declarate zone de interes ecologic sunt considerate doar
cele cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție indigene, respectiv: salcie (Salix spp.), plop alb
(Populus alba), plop negru (Populus nigra), inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha. Ciclul
maxim de recoltă, cerințele privind utilizarea îngrășămintelor minerale și a produselor de protecția plantelor
sunt prevăzute în anexa nr. 8 la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Utilizarea îngrășămintelor minerale și/sau a produselor de protecție a plantelor este interzisă.
Ciclul maxim de recoltă: - Salcia (Salix spp.) - 6 ani
- Plopul alb (Populus alb) și Plopul negru (Populus nigra) - 6 ani.

e) terenuri împădurite sunt suprafețe de teren împădurite:


- prin măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007-2013;
- prin submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020;
- în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1), (2) şi (3) din
Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013.
Pentru recunoaşterea ca zonă de interes ecologic a suprafeţei împădurite conform art. 86, alin. (5) lit. c) din
Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări și completări, fermierul depune la APIA, nu mai târziu de data-
limită de depunere a cererilor unice de plată, documentul care confirmă împădurirea suprafeţei printr-o
schemă naţională, emis de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile subordonate
acesteia, respectiv documentaţia tehnico-economică şi procesul-verbal de recepţie.

f) zone cu strat vegetal;

Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în
anexa nr. 9, care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe o perioadă
de cel puțin 8 săptămâni de la data răsăririi. Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face
după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere. Fermierii notifică la APIA data răsăririi
stratului vegetal. Proporția dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește
de către fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA.
Perioada de însămânțare a stratului vegetal este 1 iulie -1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu
includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului și
nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 «Agromediu și climă» din PNDR 2014-2020,
aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe
parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha.
Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu strat vegetal prevăzute în
anexa nr. 9 la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice utilizarea
produselor pentru protecția plantelor în perioada care începe la semănat și se încheie după intervalul minim
de 8 săptămâni în care plantele asigură acoperirea solului.

-uz intern- 52
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 53 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Desfiinţarea stratului vegetal se realizează prin distrugere mecanică.

Pentru efectuarea plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu, conform art. 1 pct. 1 din
Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce
privește zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea
amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, fără
a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat
vegetal să fie cuprins în anexa nr. 9 la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.

Notificarea privind schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de


specii de culturi pentru strat vegetal

Fermierul are obligaţia să notifice APIA asupra modificărilor de mai sus pâna la data de 15 octombrie a anului
de cerere. Dacă APIA a informat fermierul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată
sau intenția de a efectua un control pe teren, sau dacă în cadrul controlului pe teren se constată neconformităţi,
modificările solicitate de fermier nu sunt acceptate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.

Conform prevederilor art. 8 alin. (1), litera i) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare:
“orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare survenită în
perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de 15 zile
calendaristice, în scris, la APIA.”

În lipsa acestei notificări privind schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului
de specii de culturi pentru strat vegetal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 55, suprafaţa respectivă
nu este luată în calcul ca zonă cu strat vegetal, componentă a zonelor de interes ecologic (ZIE).

În scopul respectării prevederilor art. 20 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi
având în vedere faptul că fermierii au obligaţia de a respecta procentul minim de 5% teren ocupat de zone de
interes ecologic din terenul arabil total al exploataţiei agricole cu peste 15 ha teren arabil, fără a exista
obligativitatea ca suprafeţele cu strat vegetal să fie menţinute în fiecare an pe aceleaşi parcele, mutarea
parcelei poate fi aplicată fără a modifica numerotarea parcelelor şi a culturilor din cererea iniţială şi sau
formularele de modificare a cererii.
Modificarea zonelor acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau
schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal nu determină nerespectarea condiţiilor de
eligibilitate pentru schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.

Pe baza notificărilor privind schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de
specii de culturi pentru strat vegetal, depuse la centrele APIA de către fermieri, funcţionarii responsabili cu
administrarea cererilor unice de plată vor completa şi opera în sistemul IACS formularul S1, care va reflecta
datele notificate de către fermieri. Prin formularul S1 nu se pot adăuga suprafeţe cu strat vegetal dacă
nu au fost declarate în cererea unică de plată iniţială sau în formularele de modificare depuse în
termenul legal. Notificarea privind modificările stratului vegetal menţionată mai sus nu reprezintă un
formular de modificare a cererii unice de plată.

-uz intern- 53
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 54 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Notificarea privind răsărirea stratului vegetal

Având în vedere faptul că fermierii au obligația de a notifica la APIA data răsăririi stratului vegetal,
funcționarii responsabili cu gestionarea dosarelor vor transmite fermierilor care au declarat zone cu strat
vegetal înștiințarea privind această obligație, conform Anexei nr. 77.

Transmiterea Înștiintării, Anexa nr. 77, la fermier se poate realiza prin următoarele mijloace:
- prin poştă, o singură dată, cu confirmare de primire, aceasta ataşându-se copiei Înștiințării ce rămâne la
dosarul cererii unice de plată, sau
- prin deplasarea funcţionarilor APIA la domiciliul fermierului în cauză pentru înmânarea Înștiințării.
Confirmarea de primire se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele în clar, seria şi nr. de
buletin, semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul Înștiințării care rămâne la dosar.

Un exemplar al Înștiințării se transmite fermierului, iar unul rămâne la dosarul cererii unice de plată.
Notificarea de către solicitanți privind data răsăririi stratului vegetal se va face la Centrele Județene/ Centrele
Locale APIA, în scris, în maxim 5 zile de la răsărirea stratului vegetal.
Ținând cont de faptul că răsărirea stratului vegetal poate să difere de la o parcelă la alta, pot exista mai multe
Notificări ale aceluiași solicitant. Notificările primite de la fermieri se vor înregistra în registrul manual de
intrări-ieșiri și se vor atașa la dosarele acestora.

Funcționarii responsabili cu gestionarea dosarelor au obligația să transmită o copie a notificărilor primite de


la fermierii care au fost selectați la controlul pe teren cu scop în verificarea practicilor agricole benefice pentru
climă şi mediu, către serviciul control teren de la Centrul Județean, pe baza unui proces verbal de predare –
primire.

g) zone cu culturi fixatoare de azot;


Culturile fixatoare de azot sunt prevăzute în anexa nr. 10 la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, Aceste culturi trebuie să fie prezente pe teren pe toată perioada lor de vegetaţie, sunt
considerate culturi principale şi participă la calculul diversificării culturilor, inclusiv pe parcelele cu suprafeţe
mai mici de 0,3 ha. Fermierii trebuie să respecte măsurile Codului de bune practici agricole în vigoare,
referitoare la poluarea cu azot.
Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi fixatoare de azot
prevăzute în anexa nr. 10 la Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se
interzice utilizarea produselor pentru protecția plantelor, după cum urmează:
- pe zonele cu culturi fixatoare de azot declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada care
începe la semănat și se termină după recoltare. Fac excepție zonele cultivate cu culturi perene:
(i) însămânțate în anul sau anii care preced anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic,
pentru care perioada de interdicție începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, sau după desființarea
culturii, dacă această activitate are loc în anul calendaristic al cererii de ajutor;
(ii) însămânțate în anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de
interdicție începe la semănat și se încheie la 31 decembrie;

-uz intern- 54
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 55 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

h) zone cu Miscanthus.
Pe suprafețele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, cultivate cu Miscanthus, se interzice:
a) utilizarea produselor pentru protecția plantelor, cu excepția primului an în care în care se înființează
cultura;
b) utilizarea îngrășămintelor minerale, fără nicio excepție.

Zonele de interes ecologic menționate anterior sunt situate pe terenul arabil al exploatației, cu excepția celor
prevăzute lit. d), e) și h). Zonele de interes ecologic prevăzute la lit. b) și c) pot fi adiacente terenului arabil
al exploatației declarat de fermier.

Un fermier poate declara aceeaşi zonă sau acelaşi element de peisaj o singură dată într-un an de cerere în
scopul respectării cerinţei referitoare la zonele de interes ecologic.

Zonele de interes ecologic sunt situate pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizării.

Zonele de interes ecologic care nu sunt niciodată la dispoziția fermierului sunt zonele de interes ecologic
situate pe suprafețele prevăzute la art. 10 alin. (5) lit. c) -e), g) -j) și o) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.

ZIE nu se aplică exploataţiilor în următoarele cazuri:

- peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat
pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;

- peste 75 % din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte permanentă, este utilizată pentru producţia de iarbă
sau alte furaje erbacee sau este cultivată cu culturi aflate sub apă fie o mare parte a anului (orez), fie o mare
parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări.

4. Plata pentru tinerii fermieri

Începând cu campania 2019 schema de Plată pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier solicitant pentru
o perioadă de cinci ani de la data stabilirii ca administrator al exploataţiei, începând de la prima depunere a
cererii de plată pentru tinerii fermieri. Respectiva perioadă de cinci ani se aplică si în cazul fermierilor
persoane fizice/juridice care au beneficiat de plata pentru tinerii fermieri înainte de anul de cerere 2019.
- In cazul tinerilor fermieri care s-au stabilit în conformitate cu art. 50, alin. (2), litera (a) din Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013, în perioada 2010-2013 şi sunt solicitanţi ai schemei, din perioada de cinci ani pentru
care se acordă schema de Plată pentru tinerii fermierii, se scade numărul de ani care au trecut între stabilirea
menționată in OUG nr.3/2015, cu modificari si completari, art. 22, alineatul (2), lit. a) și prima depunere a
cererii de plată pentru tinerii fermieri.
- Conform art. 22 alin. (1,2,3,31 ,4,5) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare:
Art. 22. - (1) Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăţi anuale tinerilor fermieri care au
dreptul la plata unică pe suprafaţă şi se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1).
(2) În sensul prezentului articol, tineri fermieri înseamnă acele persoane fizice care:

-uz intern- 55
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 56 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă drept conducători şefi ai exploataţiei sau care s-
au stabilit deja în unul dintre cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată
unică pe suprafaţă; şi
b) au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii menţionate la lit. a).
(3) Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima
depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiţia ca depunerea cererii să aibă loc în termen de 5
ani de la data stabilirii conform alin. (2) lit. a). Perioada de 5 ani se aplică de asemenea fermierilor care au
beneficiat de plata pentru tinerii fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.
(31) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru tinerii fermieri care, potrivit prevederilor alin. (2) lit. a),
s-au stabilit în perioada 2010-2013, din perioada de 5 ani se scade numărul de ani care au trecut între instalarea
prevăzută la alin. (2) lit. a) şi prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.
(4) Persoanele juridice solicitante ale plăţii unice pe suprafaţă, indiferent de forma de organizare a acestora,
primesc plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri dacă respectă următoarele condiţii:
a) sunt controlate efectiv din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor şi al riscurilor
financiare de cel puţin un tânăr fermier, în primul an când persoana juridică depune cererea unică de plată în
cadrul schemei pentru tinerii fermieri, aşa cum este prevăzut în cap. 4 din Regulamentul (UE) nr. 639/2014;
b) tânărul fermier respectă condiţiile prevăzute la alin. (2).
(5) Plata pentru tinerii fermieri este acordată unei persoane juridice doar atât timp cât cel puţin una dintre
persoanele fizice care au exercitat controlul asupra persoanei juridice în primul an în care a depus cererea de
plată în cadrul schemei, menţine controlul efectiv, în condiţiile alin. (4).

Pentru fermierii persoane fizice, PFA/II/IF, persoane juridice, verificările în IACS sunt următoarele:

- Pentru fermierii care solicită plata Tinerii Fermieri în Campania 2019 și care au primit plata tineri fermieri și
în campania/campaniile anterioare, în sistem nu se mai înregistrează documentul Dovada tinerii fermieri, nu
se mai verifică vârsta tânărului fermier aceasta s-a verificat în primul an cand a fost eligibil pentru plata tânăr
fermier, se verifică decât data instalarii, primul an de instalare fiind considerat anul când a fost eligibil
pentru prima dată pentru plata tinerii fermieri începand cu Campania 2015.
- Pentru fermierii care solicită plata Tinerii Fermieri în Campania 2019 pentru prima dată, în sistem trebuie
înregistrat documentul Dovada tânăr fermier. Se verifică data instalării și vârsta
acționarului/administratorului tânăr fermier. Data instalării pentru persoane fizice este data când a depus
prima cerere SAPS, iar pentru PFA,II,IF,PJ este data când tânărul fermier deține fie exclusiv, fie în comun
cu alţi acţionari/asociaţi, persoane fizice sau juridice, controlul efectiv şi durabil pe termen lung în ceea ce
priveşte deciziile în materie de management, beneficii şi riscuri financiare.

Astfel, în vederea stabilirii datei de instalare ca şef de exploataţie în cazul persoanelor juridice care au mai
multi acţionari, va fi luat în considerare acţionarul care are data cea mai veche a instalării în exploataţie şi
vârsta acestuia în anul depunerii cererii unice de plată. Vârsta acţionarului trebuie să fie mai mica decât vârsta
maximă de 40 de ani pentru accesarea schemei pentru Tinerii Fermieri.

Sunt eligibili la plată fermierii care au cel mult 40 de ani în anul depunerii cererii şi nu împlinesc 41 de ani
în cursul anului curent de cerere, Plata pentru Tinerii Fermieri nu se poate acorda unei persoane decât pe o
singură cerere de plată. În cazul în care un fermier solicită sprijin pentru schema de plată Tinerii Fermieri
trebuie sa facă dovada că este administratorul exploataţiei (indiferent de forma de organizare : PF, PFA, II,

-uz intern- 56
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 57 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

IF, PJ). În situaţia în care documentele doveditoare specifice schemei Tinerii Fermieri în funcţie de forma de
organizare nu au fost prezentate fermierul va fi notificat în vederea clarificărilor, iar ulterior se va putea lua
o decizie privind cererea de plată pentru care va fi considerat eligibil /neeligibil pentru a primi sprijin pentru
aceasta schemă. Indiferent de numărul şi forma de organizare a exploataţiilor pe care le administrează tânărul
fermier, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploataţie. În sistem, în cazul în care pentru
primul dosar analizat eroarea este clasificată “justificare “, cel de-al doilea dosar în care solicitantul este tânăr
fermier va avea clasificarea erorii « Respingere plata schema ». Excepţie fac cazurile de transfer de
exploataţie.

Verificarea fermierilor care au solicitat plata pentru schema Tinerii Fermieri şi fac dovada încheierii
activităţii ca administrator sau acţionar
Persoanele fizice sau juridice care au fost iniţial încadraţi ca fiind eligibili pentru plata pe schema Tinerii
Fermieri ca urmare a respectării condiţiilor de eligibilitate, şi care fac dovada încheierii activităţii ca
administrator sau acţionar prin înregistrarea în Registratură a unui document prin care atestă încheierea
activităţii ca administrator sau acţionar,vor fi excluşi de la plata pentru schema Tinerii Fermieri.
 În cazul în care solicitantul de sprijin pentru schema Tinerii Fermieri este persoană fizică sau titular
al unui PFA/II/IF, în urma înregistrării în sistem a documentului de încheiere a activităţii ca administrator,
fermierul va fi respins de la plată.
 În cazul în care solicitantul de sprijin pentru schema Tinerii Fermieri este persoana juridică şi depune
dovada încheierii activităţii ca administrator sau acţionar, sistemul va realiza următoarele verificări:
- În situaţia în care documentul nu este depus în termen de 15 zile calendaristice conform art.8.alin.1,
lit. (h) din Ordonanța de urgență nr. 3/2015 cu modificările și completările ulterioare, se va genera
atenţionarea cu privire la depunerea cu întarziere a documentului şi dosarul va fi exclus de la plata pentru
schema Tinerii Fermieri;
- În situaţia în care documentul doveditor al încheierii activităţii ca administrator sau acţionar este depus
în termen, solicitantul cererii de sprijin va depune noul certificat constatator privind acţionariatul din care să
reiasă acţionarul care va continua schema şi care va menţine controlul asupra persoanei juridice. Acest
acţionar înregistrat trebuie să se regasească în lista acţionarilor introdusă în sistem la data accesării schemei
tânăr fermier. Dacă nici un acţionar din lista curentă nu se regăseşte în lista acţionarilor înregistraţi la data
accesării schemei, beneficiarul nu va primi sprijin pentru această schemă.

5. Schema pentru micii fermieri

Intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri în perioada 2016 - 2019 se poate face numai prin
moştenire. (art. 26 alin. (5) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare). Moștenitorii pot
accesa schema simplificată pentru micii fermieri în anul 2019,prin completarea Anexei 22, numai dacă
autorul moștenirii a accesat schema simplificată pentru micii fermieri şi a continuat solicitarea până la data
decesului..

Ordinul MADR 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. 90, alin. (3) următoarele:
"Fermierii incluşi în schema pentru micii fermieri pentru care, într-un an ulterior anului 2015, cuantumul
plăţilor directe depăşeşte 1.250 euro, sunt notificaţi privind excluderea din schema pentru micii fermieri
după data prevăzută la art. 91 alin. (1). Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema pentru micii fermieri
în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării."

-uz intern- 57
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 58 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

În cazul în care după finalizarea calculului se constată că plafonul limită de 1250 euro a fost depăşit, fermierul
este înştiinţat printr-o notificare (Anexa nr. 20), care se tipăreşte din sistemul IACS şi se trimite fermierului.
În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării, fermierii pot opta pentru rămânerea în schema
pentru micii fermieri prin completarea Anexei nr. 20A „Notificare privind acordul de continuare a schemei
simplificata pentru Micii Fermieri”, care va fi înregistrată în registrul manual de intrări – ieşiri şi arhivată la
dosarul fermierului.
Data confirmării de primire a mandatului poştal/data înmânării acestuia fermierului, se consideră data
notificării acestuia şi se introduce în sistemul IACS.
În situaţia în care fermierul nu primeşte prima notificare (deoarece acesta nu este găsit la domiciliu), se va
permite retipărirea unei alte notificări. Dacă fermierul nu răspunde nici la această notificare, în sistem se va
introduce data primei notificări în câmpul „data primirii notificării”.

Dacă documentul „ NOTIFICARE privind acordul de continuare a accesării Schemei simplificată pentru
Micii Fermieri” este înregistrat în sistem, fermierul nu va fi exclus din Schema Micii Fermieri;
 În cazul în care fermierul a primit notificarea, dar nu s-a prezentat la APIA, se consideră că nu mai doreşte
să solicite schema simplificată pentru micii fermierii şi în conformitate cu art. 91, alin. (3) din Ordinul MADR
nr. 619/2015, este exclus din schema pentru micii fermieri, dar primeşte în continuare celelalte plăţi solicitate
şi nu mai beneficiază de prevederile art. 27 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa nr. 3/2015, cu modificări şi
completări. Dacă documentul „NOTIFICARE privind acordul de continuare a accesării Schemei simplificată
pentru Micii Fermieri” nu este înregistrat în sistem, fermierul va fi exclus din Schema Micii Fermieri.

6. Schema de sprijin cuplat

-Verificarea existenţei la dosar a documentelor obligatorii pentru schemele menţionate şi înregistrarea


acestora în sistemul IACS.
- Verificarea conţinutului documentelor specifice pentru fiecare schemă de sprijin cuplat.
- Completitudinea documentelor specifice ataşate cererii unice de plată. În funcţie de tipul de sprijin cuplat
solicitat la plată, se vor avea în vedere următoarele aspecte:
a. contractul - să aibă dată de încheiere, date de identificare ale părţilor contractante, să conţină
semnăturile ambelor părţi contractante; În cazul sprijinului cuplat pentru cultura de hamei contractul de
vânzare – cumpărare pentru producţia de hamei trebuie să fie înregistrat DAJ;
b. factura de vânzare şi fila/filele din carnetul de comercializare, după caz – să conţină aceiaşi
cantitate ca şi cea din contract, funcţie de sprijinul cuplat solicitat;
c. procesatorul din contract trebuie să fie acelaşi cu cel din documentul privind comercializarea;
d. autorizaţia de cultivare a cânepei să fie emisă de DAJ;
e. autorizaţia pentru producerea seminţei de cartof să fie eliberată de inspectoratul teritorial pentru
calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.
-Verificarea automată a depunerii în termen a documentelor obligatorii specifice schemelor de plată
înregistrate în sistem, în vederea stabilirii eligibilităţii pentru plată, faţă de termenele limită de depunere
stabilite conform legislatiei in vigoare.
- Verificarea automată a existenţei în formularul de cerere unică de plată a bifei de solicitare plată pentru
schemele de sprijin cuplat, după caz.

-uz intern- 58
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 59 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- Verificarea automată a existenţei bifei/bifelor pentru documentele specifice ataşate cererii unice de plată,
funcţie de tipul sprijinului cuplat solicitat.
- Verificarea corespondenţei procesatorilor din contractele de comercializare cu procesatorii din
nomenclatorul implementat în sistemul IACS. În cazul accesării sprijinului cuplat pentru castraveţi destinaţi
industrializării, existenţa contractului se va verifica doar pentru dosarele care au documente privind
comercializarea cu un prim-procesator autorizat din nomeclatorul implementat în sistemul IACS. Lipsa
contractului pentru un anumit prim-procesator din nomenclator va genera o eroare de respingere a
documentelor de comercializare pentru prim-procesatorul respectiv.
- verificarea pentru sprijinul cuplat a producției minime anuale se face în sistemul IACS prin raportarea
cantității livrate în cadrul măsurii la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul
cuplat pentru măsura respectivă.

Calculul privid cantitatea minimă de sămânță conform Anexei 4 din Ordinul MADR nr. 619/2015 cu
modificări și completări se va realiza în afara sistemului pentru următoarele scheme de sprijin cuplat în
sectorul vegetal:

Sprijin cuplat pentru soia


Sprijin cuplat pentru cartof de sămânță
Sprijin cuplat pentru cartofi timpurii, semitimpurii și de vară
Sprijin cuplat pentru tomate pentru industrializare cultivate în câmp – prin răsad/prin sămânță direct
Sprijin cuplat pentru legume cultivate în solarii, doar pentru castraveți în stare proaspătă/pentru
industrializare.

Calculul privind verificarea procentului de sămânță certificată autohtonă utilizată, de minimum 5% din norma
de sămânță la hectar, se realizează de utilizator în afara sistemului pentru următoarele scheme de sprijin cuplat
în sectorul vegetal.

Sprijin cuplat pentru legume cultivate în solarii, doar pentru castraveți în stare proaspătă/pentru
industrializare.
Sprijin cuplat pentru tomate pentru industrializare cultivate în câmp – prin răsad/prin sămânță direct.

De asemenea, conversia privind numărul de seminţe în grame nu se realizează în sistem. Toate cantităţile vor
fi convertite din grame în kilograme, tot în afara sistemului.

Verificarea în sistemul IACS a realizării producţiei minime anuale comercializarea/utilizarea în scopul


furajării animalelor, depozitarea, după caz la nivelul fiecărei scheme de sprijin cuplat se face pe baza
cantităţilor înscrise în documentele specifice prevăzute pentru aceste scheme de plată, raportate la suprafața
solicitată în cererea unică de plată.

-Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă, în cazul loturilor semincere pentru
care fermierii prezintă factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
se va face în urma depunerii unei declarații pe propria răspundere a fermierului din care să reiasă
comercializarea a minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă ale căror

-uz intern- 59
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 60 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

exloatații sunt situate pe teritoriul național, conform termenului final de depunere la APIA a documentelor
specifice sprijinului. Modelul declarației este prevăzut în Anexa nr. 64 la prezenta procedură operațională.

În stabilirea cantităţii minime de 50 tone la castraveţi destinaţi industrializării la legume cultivate în seră,
respectiv 30 tone castraveti destinaţi industrializării la legume cultivate în solar, vor fi luate în calcul acele
documente privind comercializarea care nu au fost respinse ca urmare a verificărilor de mai sus. Documentele
privind comercializarea care nu au intrat în verificările de mai sus, vor fi luate în calcul pentru stabilirea
cantităţii de 50 tone la castraveţi cultivati în sere şi solarii în stare proaspată.

Exemple de completare a Fisei de calcul a cantităților minime sămanță ceritificată: soia, soia lot semincer,
sămânță de cartof, cartofi timpurii, semitimpurii și de vară, tomate pentru industrializare și castraveți pentru
consum și industrializare în solarii, în vederea calculării corecte, a verificării utilizării seminței certificate
prin raportarea cantității de sămânță înscrisă în factura de achizitie a seminței sau în adeverinţa eliberată de
fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în avizul de
expediţie al seminţei de soia eliberat de deţinătorul soiului de soia către fermier la suprafaţa parcelelor
solicitate, sunt prevazute in Anexa 72 la prezenta prcedura operationala.

În cazul schemei de sprijin cuplat pentru cultura de hamei pentru care fermierii prezintă contracte de livrare
a producţiei către unităţi de procesare pentru scopuri farmaceutice, verificarea acestei categorii de procesatori
se va face de către funcţionarii responsabili cu administrarea cererilor unice de plată, prin accesarea site-ului
web al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi verificarea obiectului de activitate al procesatorului.
În cazul în care procesatorul nu are ca obiect de activitate producţia de mendicamente, contractul nu se va
înregistra în sistemul IACS, iar plata pentru schema de sprijin cuplat pentru cultura de hamei se va respinge
în controlul administrativ.

Accesarea site-ului web al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului se face pe baza de user şi parolă.
Fiecare centru judeţean deţine câte un astfel de cont de utilizator cu acces la aceste site web.

- Verificarea în sistemul IACS a îndeplinirii condiţiilor privind realizarea producţiei minime si


comercializarea/utilizarea în scopul furajarii animalelor proprii /depozitarea, după caz, la nivelul fiecărei
scheme de sprijin cuplat se face pe baza cantităţilor înscrise în documentele specifice prevăzute pentru aceste
scheme de plată raportate la suprafaţa solicitată aferentă schemei de sprijin.

În cazul în care această condiţie de eligibilitate nu este îndeplinită, sistemul generează erori specifice care pot
avea următoarele clasificări: „Respingere schemă” şi „Justificare”. Clasificarea „Justificare” se poate alege
în situaţiile în care cultura/culturile pentru care a fost solicitată schema de sprijin cuplat a/au fost afectate
total sau parţial de un caz de forţă majoră sau circumstaţe excepţionale, definite la cap. XI din OUG nr.
3/2015, pe care fermierul le-a notificat la APIA în termenul legal.

În situaţiile în care cultura de pe suprafaţa solicitată la plată a fost afectată parţial, fermierul are obligaţia
respectării parţiale a condiţiilor privind realizarea producţiei minime si comercializarea/utilizarea în scopul
furajarii animalelor proprii /depozitarea, după caz, pentru diferenţa de suprafaţă neafectată de aceste cazuri.
Procentul în care suprafaţa culturii solicitate a fost afectată este înscris în procesul verbal de constatare

-uz intern- 60
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 61 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

încheiat de către comisia de constatare a fenomenului, constituită la nivelul primăriei pe raza căreia este
situată suprafaţa agricolă afectată.

Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă, în cazul consumului în ferma
proprie, pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5 din Ordinul
MADR nr. 619/2015, şi a calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fân
obţinute pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 31 , întocmită şi semnată de către fermier.

Având în vedere că un fermier care cultivă Lucernă poate obţine atât masă verde cât şi fân pe aceeaşi suprafaţa
solicitată cu culturi de Lucernă, calculul productivitaţii trebuie realizat cumulat pentru ambele produse, masă
verde şi fân prin convertirea fânului în masa verde (se adună cantitatea de fân din toate documentele şi se
înmulţeşte cu 4) şi raportarea la suprafaţa solicitată (eligibilă + neeligibilă) a parcelelelor cu culturi de
Lucernă.
Exemple de completare a anexei nr. 31 în vederea calculării corecte a producției de lucernă/soia/fân și calculul
utilizării acesteia pentru mai multe specii de animale și categorii de vârstă ale acestora.

Exemplul 1
Efectiv de animale format din ovine/caprine: UVM = 0,15; consum/cap/zi fân de lucernă = 0,90 kg/zi.
Număr de hectare cultivate cu lucernă = 6 ha.

Anexa Nr. 51 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări

Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de


lucernă/soia/fân/mazăre boabe

Luna/ Efectiv la Total Total Efectiv la Zile Efectiv Efectiv Consum


Perioada începutul intrări ieşiri sfârşitul animale mediu mediu lucernă/s
perioadei (cap.) (cap.) perioadei furajate furajat furajat oia/fân/
(cap.) (cap.)**) (nr.) (cap) (UVM) mazăre
boabe
total pe
UVM
(to)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ianuarie 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
Februa- 40 0 0 40 1120 40 6 0,15
rie
Martie 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
Aprilie 40 0 0 40 1200 40 6 0,16
Mai 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
Iunie 40 0 0 40 1200 40 6 0,16
Iulie 40 0 0 40 1240 40 6 0,17

-uz intern- 61
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 62 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

August 40 0 0 40 1240 40 6 0,17


Septem- 40 0 0 40 1200 40 6 0,16
brie
Octom- 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
brie
Noiem- 40 0 0 40 1200 40 6 0,16
brie
Decem- 40 0 0 40 1240 40 6 0,17
brie
Total
perioad 40 0 0 40 14600 40 6 1,98
ă/ an

Producţia de lucernă/soia/fân/mazăre boabe şi calculul utilizării acesteia


-
Luna/ Producţia (to)
perioada lucernă/soia/fân/mazăre din care:
boabe realizată (tone)
totală medie pe hectar Livrată Consumată cu Depozitată în vederea livrării/
(to) (to) animalele consumului cu animalele
1 2 3 4 5***) 6
Ianuarie - - - - -
Februarie - - - - -
Martie - - - - -
Aprilie - - - - -
Mai 8 1,34 - 0,17 7,83
Iunie 6 1,00 - 0,16 13,67
Iulie 6 1,00 - 0,17 19,5
August - - - 0,17 19,3
Septembrie 3,55 0,60 - 0,16 22,2
Octombrie - - - 0,17 2255
Noiembrie - - - 0,16 2,39
Decembrie - - - 0,17 2,22
total
perioadă/ an 23,55 3,94 - 1,33 2,22
***) (col. 5) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia total pe UVM revăzut la col. 9
din tabelul privind Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de lucernă/soia/fân/mazăre
boabe.

-uz intern- 62
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 63 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Exemplul 2:

Efectiv de animale format din vaci de lapte: UVM = 1; consum /cap/zi fân/lucernă = 6 kg/zi.
Număr de hectare cultivate cu lucernă = 125 ha.

Anexa Nr. 51*)


Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de lucernă/soia/fân/mazăre boabe

Luna/ Efectiv Total Total Efectiv la Zile Efectiv Efectiv Consum


Perioada la intrări ieşiri sfârşitul animale mediu mediu lucernă/
început (cap.) (cap.) perioadei furajate furajat furajat soia/fân
ul (cap.)**) (nr.) (cap) (UVM) /mazăre
perioad boabe
ei total pe
(cap.) UVM
(to)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ianuarie 389 10 17 382 11.950,50 385,50 385,50 71,70
Februarie 382 7 16 373 10.570,00 377,50 377,50 63,42
Martie 373 7 28 352 11.237,50 362,50 362,50 67,43
Aprilie 352 12 0 364 10.740,00 358,00 358,00 64,44
Mai 364 2 13 353 11.113,50 358,50 358,50 66,68
Iunie 353 9 1 361 10.710,00 357,00 357,00 64,26
Iulie 361 46 42 365 11.253,00 363,00 363,00 67,52
August 365 18 49 334 10.834,50 349,50 349,50 65,01
Septembrie 334 65 50 349 10.245,00 341,50 341,50 61,47
Octombrie 349 67 60 356 10.927,50 352,50 352,50 65,57
Noiembrie 356 85 74 367 10.845,00 361,50 361,50 65,07
Decembrie 367 43 43 367 11.377,00 367,00 367,00 68,26
Total
perioadă/ 389 371 393 367 137.970,00 378,00 378,00 790,83
an

Producţia de lucernă/soia/fân/mazăre boabe şi calculul utilizării acesteia

Luna/ Producţia lucernă/ soia/fân (to)


perioada realizată (tone) din care:
totală medie pe hectar Livrată Consumată cu Depozitată în vederea livrării/
(to) (to) animalele consumului cu animalele
1 2 3 4 5***) 6
Ianuarie - - - - -

-uz intern- 63
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 64 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Februarie - - - - -
Martie - - - - -
Aprilie - - - - -
Mai - - - - -
Iunie 188 1,51 - 64,26 123,74
Iulie 144 1,15 - 67,52 200,22
August - - - 65,01 135,21
Septembrie 118 0,94 - 61,47 191,74
Octombrie 24 0,19 - 65,57 150,17
Noiembrie - - - 65,07 85,10
Decembrie - - - 68,26 16,84
Total
perioadă/ an 474 3,79 - 457,16 16,84
***) (col. 5) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia/mazăre boabe total pe UVM
prevăzut la col. 9 din tabelul privind Calculul efectivului mediu furajat din fermă şi producţia de
lucernă/soia/fân/mazăre boabe.

Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar şi anual pe fiecare specie şi categorie de
animale.
Efectivul de animale reprezintă totalitatea animalelor din aceeași specie, rasă, categorie dintr-o exploatație
agricolă.
Efectivul de animale la sfârşitul perioadei reprezintă şi efectivul de animale la începutul lunii/perioadei
următoare.
Zilele animale furajate (Z.A.F.) se determină luând în calcul efectivul inițial, cel intrat și iesit în decursul
perioadei și zilele calendaristice în care animalele au fost furajate.
Zile animale furajate lunar = (col. 2 X nr. zile lună) + (col. 3. X 0,5 X nr. zile lună) - (col. 4 X 0,5 X nr. zile
lună)
Zile animale furajate an/total perioadă = (col. 2 X 365 sau nr. zile perioadă) + (col. 3 X 0,5 X 365 sau nr. zile
perioadă) - (col. 4 X 0,5 X 365 sau nr. zile perioadă)

Efectivul mediu furajat lunar (cap) = (col. 6) ÷ nr. zile lună


Efectivul mediu furajat an/total perioadă (cap) = (col. 6) ÷ 365 zile (sau nr. zile perioadă).
Efectivul mediu furajat lunar (UVM) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animale
respective din anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015

Consum lucernă/soia/fân/mazăre boabe lunar = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia/mazăre boabe consumată


pe UVM stabilită prin raţie de către fermier X nr. zile lună

Consum lucernă/soia/fân/mazăre boabe an/total perioadă = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia/mazăre boabe


consumată pe UVM stabilită prin raţie de către fermier X 365 zile (sau nr. zile perioadă).

-uz intern- 64
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 65 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Exemplul 3:
Efectiv de animale format din 4 bovine de lapte cu varsta peste 2 ani: UVM = 1; consum /cap/zi
fân/lucernă = 6 kg/zi si 1 bovina cu varsta intre 6 luni si 2 ani: UVMM=0,6;.
Număr de hectare cultivate cu lucernă = 2,63 ha.

Anexa Nr. 51*)

Calculul efectivului mediu furajat din fermă


și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe*)

Luna/ Efectiv la Total Total Efectiv la Zile Efectiv Efectiv Consum


perioada începutul intrări ieşiri sfârșitul animale mediu mediu lucernă/soi
perioadei (cap.) (cap.) perioadei furajate furajat furajat a/fân/mază
(cap.) (cap.) (nr.) (cap) (UVM) re boabe
**) total pe
UVM
(to)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
decembrie 5 - - 5 155(31zile) 5 4,6 2,138
ianuarie 5 - - 5 155(31zile) 5 4,6 2,138
februarie 5 - - 5 140(28zile) 5 4,6 1.931
martie 5 - - 5 155(31zile) 5 4,6 2,138
aprilie 5 - - 5 120(24zile) 5 4,6 1,655
Total 5 - - 5 725(145) 5 4,6 10,000
perioadă/an

*) Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar și anual pe fiecare specie și categorie
de animale
**) (col.5) efectiv la sfârșitul perioadei reprezintă și efectiv la începutul lunii/perioadei următoare
(col.6) Zile animale furajate lunar = (col.2 X nr. zile lună)+ (col.3. X 0,5 X nr. zile lună) – (col.4 X 0,5 X
nr. zile lună)
(col.6) Zile animale furajate an/total perioadă = (col.2 X 365 sau nr.zile perioadă) + (col.3 X 0,5 X 365 sau
nr.zile perioadă) – (col.4 X 0,5 X 365 sau nr.zile perioadă)
(col.7) Efectivul mediu furajat lunar = (col.6)  nr. zile lună
(col.7) Efectivul mediu furajat an /total perioadă = (col.6) 365 zile (sau nr. zile perioadă).
(col. 8) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animale respective din anexa nr.5 la
Ordinul nr. 619/2015
(col.9) consum lucernă/soia/fân lunar = (col.8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită
prin rație de către fermier X nr. zile lună
(col.9) consum lucernă/soia/fân an/total perioadă = (col.8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM
stabilită prin rație de către fermier X 365 zile (sau nr. zile perioadă). Cantitatea calculată nu poate depăși
cantitatea maximă/UVM /an prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015.

-uz intern- 65
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 66 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabeși calculul utilizării acesteia


Producția (to) din care:
lucernă/soia/fân/mazăre Consumată Depozitată
Luna/ boabe realizată cu în vederea livrării/
perioada (tone) animalele consumului cu
totală medie pe hectar animalele
(to) (to)
Livrată

1 2 3 4 5***) 6
iunie 5,000 1,901 - 5,000
iulie 5,000 1,901 - 5,000
august -
....... -
decembrie - 2,138
ianuarie - 2,138
februarie - 1,931
martie - 2,138
aprilie - 1,655
Total 10,000 3,802 - 10,000 10,000
perioadă/ an
(col.5***) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia/mazăre boabe total pe UVM prevăzut la col.9 din tabelul
privind Calculul efectivului mediu furajat din fermă și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe

Conducătorul exploataţiei
Semnătura și/sau Ştampila

Cantitatea calculată nu poate depăşi cantitatea maximă/UVM/an prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate,
condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

- Verificarea utilizării seminţei certificate prin raportarea cantităţii de sămânţă utilizată, înscrisă în factura
de achiziţie a seminţei sau în adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul
de producere a sfeclei de zahăr sau în avizul de expediţie al seminţei de soia eliberat de deţinătorul soiului de
soia către fermier, la suprafeţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura
respectivă. Acest rezultat se compară cu cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar, prevăzută în Anexa
4 in Ordinul MADR nr.619/2015, cu modificările şi competările ulterioare.
În cazul sprijinului cuplat pentru tomate destinate industrializării, spijinului cuplat pentru castraveţi destinaţi
industrializării şi sprijinului cuplat pentru legume cultivate în sere şi solare procentul din sămânţă certificată
autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.

-uz intern- 66
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 67 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

În cazul sprijinului cuplat pentru cultura de lucernă, pentru parcelele de lucernă declarate de fermieri în
cererea unică de plată pe anul 2015, nu este nevoie să se facă dovada utilizării de sămânţă certificată. Aceasta
este necesară doar pentru suprafeţele de lucernă cu codul 9747 – înființate în anul 2016 și suprafețele de
lucernă cu codurile 9748 și 9749, folosite pentru lucerna înfiinţată în anul de cerere 2017, 2018 şi 2019.
Factura de achiziţie a seminţelor emisă anul/anii trecuţi, poate fi folosită ca dovadă pentru cultura înfiinţată
în anul 2016 sau în anul 2017 sau în anul 2018.
Ex. Dacă în anul 2015, fermierul a achiziţionat pe bază de factură anul/anii trecuţi, 100 kg sămânţă de lucernă
şi a semănat 3 ha, pe care le-a declarat în cererea de plată în anul 2015, cantitatea minimă de sămânţă la ha
pentru lucernă este de 20 kg/ha, deci a folosit 60 kg şi i-au mai rămas 40 kg. Dacă în cererea de plată pe anul
2019 fermierul a declarat la codul de lucernă 9748 (înfiinţată în 2018), 2 ha, fermierul este eligibil (2 ha x 20
kg sămânţă/ha = 40 kg.)
În cazul în care producătorul agricol are şi calitatea de prim procesator, APIA poate analiza pe lângă
documentele aferente fiecarei scheme de sprijin cuplat şi documente de contabilitate primară privind
gestiunea producţiei proprii în calitate de prim procesator, evidenţa cantităţilor intrate la procesare, obţinute
şi livrate pe piaţă, facturi de livrare.

7. Verificarea în control administrativ a criteriilor de eligibilitate pentru schema Micii fermieri

Art. 27 alin. 1 lit. b din OUG nr. 3/2015, cu modificări şi completări ulterioare, menţionează că fermierii au
posibilitatea de a opta pentru retragerea din Schema simplificată pentru Micii Fermierii până la data de 15
iulie 2019, prin notificare la APIA. – Anexa nr.21.
Ca urmare a depunerii în termen a anexei, sistemul va realiza excluderea din Schema Micii Fermieri pentru
fermierii, prin debifarea solicitării schemei din forma coerentă.

În controlul administrativ se verifică:

- verificarea existenţei la dosar a anexei 22 - Solicitare de includere în schema simplificată pentru micii
fermieri ca urmare a dobândirii prin moştenire a dreptului de intrare în schemă
- se verifică existenţa bifei de solicitare în formularul de cerere.
- În urma depunerii după termen a solicitării plăţii pentru schema simplificată pentru micii fermieri, se
va genera o eroare de nerespectare a termenului şi cererea va fi respinsă la plată pe schema de mici
fermieri.

8. Verificarea în control administrativ a criteriilor de eligibilitate pentru schema Ajutoare naţionale


tranzitorii (ANT)

1. verificări documentare:
- Completitudinea documentelor specifice ataşate cererii unice de plată. În funcţie de tipul de ajutor
naţional tranzitoriu solicitat la plată, se vor avea în vedere următoarele aspecte:
 contractul încheiat cu un prim procesator – să aibă dată de încheiere, date de identificare ale părţilor
contractante, să conţină semnăturile ambelor părţi contractante.
 În cazul ANT4, contractul să fie înregistrat DAJ. În cazul grupurilor de producători, contractul să aibă
lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, dacă contractul este încheiat de
prim-procesator autorizat cu un grup de producători.

-uz intern- 67
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 68 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

 În cazul ANT6, contractul de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr
(CPCLP) să fie conform prevederilor Anexei 1 la Acordul Interprofesional din Ordinul MADR nr.
557/2015 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de
comercializare și să poarte viza DAJ. În cazul în care contractul nu poartă viza DAJ, funcționarul
responsabil cu administrarea cererii unice de plată nu va opera în sistemul IACS acest contract, iar
plata ANT 6 va fi respinsă;
 procesul verbal prin care se certifică că suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată să fie înregistrat
şi semnat de către reprezentantul desemnat al DAJ – în cazul ANT5;
 autorizaţia de cultivare a cânepei pentru fibră să fie emisă de DAJ-în cazul ANT3;
 declaraţia de livrare a tutunului se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ; dacă fermierul este
membru al unui grup de producători, se vizează şi de grupul în cauză – in cazul ANT4 – tutun.

2. verificări automate în sistemul IACS:


- Existenţa în formularul de cerere unică de plată a bifei de solicitare plată pentru schemele ajutoare naţionale
tranzitorii (ANT);
- Existenta bifei/bifelor pentru documentele specifice ataşate cererii unice de plată, în funcţie de tipul ANT
solicitat, după caz;
- Verificarea datei de depunere pentru documentele specifice fiecărui ANT cu termenele limită de depunere
stabilite conform legislatiei în vigoare. Depăşirea termenului limită de depunere va fi evidenţiată în sistem
prin generarea erorilor specifice, care vor determina respingerea grupului de plată;
- Verificarea datei de încheiere a contractului pentru tutun faţă de termenul limită de încheiere stabilit
conform legislatiei în vigoare. Depăşirea termenului limită de încheiere va fi evidenţiată în sistem prin
generarea unei erori ce va determina respingerea grupului de plată.
- Verificarea prim-procesatorilor autorizaţi/fabricilor de zahăr pentru ANT3, ANT4, ANT6 cu procesatorii/
fabricile de zahăr din nomenclatorul implementat în sistem. Lipsa contractului pentru un anumit prim-
procesator/fabrică de zahăr din nomenclator va genera o eroare de respingere a documentelor de
comercializare pentru prim-procesatorul respectiv și va duce la respingerea plăţii.
9.2.4. Verificarea suprapunerii parcelelor cu terenurile scoase din circuitul agricol

Suprapunerile parcelelor cu terenurile scoase din circuitul agricol sunt evidenţiate în aplicaţia IPA-Online,
iar în sistemul IACS trebuie preluate cel puţin urmatoarele informaţii:
- RO-ul fermierului implicat în suprapunere,
- Informaţii referitoare la identificarea parcelei implicată în suprapunere, respectiv numărul
parcelei şi al culturii
- Suprafaţa suprapusă cu terenul scos din circuitul agricol.
În baza preluării informaţiilor din IPA referitoare la suprapunerile de parcele cu terenurile scoase din circuitul
agricol, fermierul va fi notificat –Anexa nr 53 - în vederea clarificării situaţiei.
În modulul Control Administrativ vor fi evidenţiate cazurile de suprapuneri de parcele cu terenurile scoase
din circuitul agricol prin generarea unei erori specifice care va avea ca şi clasificări: Pentru a fi
clarificat/Respingere plată parcelă/justificare şi va conţine în descrierea ei şi sursa de identificare a
suprapunerii (IPA sau IACS). În urma clarificărilor cu fermierul, pot rezulta următoarele situaţii:
- din documentele prezentate de fermier se confirmă că terenul a fost scos din circuitul agricol:

-uz intern- 68
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 69 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- dacă parcela declarată se suprapune în totalitate cu suprafaţa scoasă din circuitul agricol,
eroarea se clasifică Respingere plată parcelă
- dacă parcela declarată se suprapune parţial cu suprafaţa scoasă din circuitul agricol,
funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată va întocmi formular de corecţie S1 pentru
reducerea suprafaţei parcelei cu suprafaţa implicată în suprapunere
- din documentele prezentate de fermier nu se confirmă că terenul a fost scos din circuitul agricol,
eroarea se va clasifica justificare, iar în câmpul de descriere se va completa tipul, numărul şi data
documentului doveditor prezentat de fermier.

Terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la plățile pe suprafață.


În cazul în care fermierul decide scoaterea din circuitul agricol a unei suprafeţe de teren, are obligaţia de a
notifica APIA privind modificarea cererii unice de plată, prin retragerea acestei suprafeţe,

OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 prevede: “Art. 5 - (2) Se interzice scoaterea
definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor din extravilanul localităţilor.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a
pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”.

9.2.5 Controlul administrativ încrucişat

Gestionarea cazurilor de supradeclarare a blocurilor fizice şi suprapunere a parcelelor agricole din


aplicaţia IPA-Online în campania 2019

În anul 2019 controalele administrative încrucişate prevăzute la art. 29 din Regulamentul (UE) nr.
809/2014 pentru rezolvarea supradeclarărilor şi a suprapunerilor se efectuează după controlul
administrativ preliminar conform următoarelor etape procedurale:

 Verificări documentare ale dosarului cererii unice de plată:

Conform Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări, art. 5 alin. (5):
“(5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul
cererii unice de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică
corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă cu suprafeţele declarate în cererea unică de plată.
În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după
caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective
de reducere a suprafeţei declarate.

În scopul respectării prevederilor legale de mai sus, funcţionarii centrelor judeţene/locale APIA se vor asigura
că dosarele cererilor unice pe plată sunt complete din punct de vedere documentar şi în concordanţă cu
legislaţia în vigoare.

-uz intern- 69
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 70 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Conform prevederilor OUG nr. 3/2015, art. 8: „(6) Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol
se află la dispoziţia fermierului şi/sau că acesta deţine efective de animale se stabilesc prin ordin al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în funcţie de
schemele/măsurile/plăţile solicitate.
(7) Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor menţionate la alin. (6) aparţine
fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.”

Conform Ordinului MADR nr. 619/2015, art. 5, alin. (8): „Suprafeţele declarate în cererile unice de plată
pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a
cererilor unice de plată sunt neeligibile.”.

În cazul în care, până la data de 10 iunie 2019, fermierul nu a prezentat documentele care fac dovada că
terenul eligibil declarat este la dispoziția sa, suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu
s-au depus aceste documente nu sunt eligibile şi sunt respinse în control administrativ în sistemul IACS.

Pentru a se asigura respectarea prevederilor legale de mai sus, dacă, din verificarea documentelor doveditoare
ale utilizării terenului prezentate de solicitanţi, rezultă diferenţe de suprafaţă faţă de suprafaţa solicitată, se va
proceda astfel:
- pentru suprafeţele solicitate pentru care nu există documente doveditoare ale utilizării se va întocmi
formularul de corecţie S1, pentru suprafeţele nedeclarate şi nejustificate de solicitanţi prin procedura de
verificare a nedeclarării, se va întocmi formularul S2 (mai puţin în cazurile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. f)
din OUG nr. 3/2015, cu modificări şi completări: “Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de
până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele
să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată
pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În
toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică
localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut
în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu
excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau
sprijin”).

Având în vedere necesitatea corelării datelor din dosarul cererii unice de plată cu datele din aplicaţia IPA-
Online, parcelele devenite neeligibile din lipsa documentelor doveditoare care fac dovada că terenul eligibil
declarat este la dispoziția fermierului se vor sterge din aplicaţia IPA-Online, iar în sistemul IACS vor avea
suprafaţa 0.

În situaţia în care cererea unică de plată devine neeligibilă din punct de vedere al suprafeţei minime a
exploataţiei, inclusiv ca urmare a lipsei documentelor care fac dovada că terenul eligibil declarat este la
dispoziția fermierului pentru o parte a parcelelor declarate, parcelele pentru care fermierul dovedeşte că
terenul eligibil declarat este la dispoziția sa nu se vor sterge din aplicaţia IPA-Online, acestea rămân digitizate
şi vor participa la controalele încrucişate pentru supradeclarare şi suprapunere.

-uz intern- 70
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 71 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Verificările documentare vor avea în vedere urmatoarele elemente:


a) verificarea completitudinii documentare a cererii unice de plată şi a formularelor de modificare a cererii;
b) documentele doveditoare ale utilizării terenului trebuie să îndeplinească cerinţele legale conform
prevederilor art. 5, 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare.
b.1) Verificarea documentelor privind utilizarea pajiştilor comunale şi a terenurilor agricole aparținând
administraţiei publice locale:
Unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe şi judeţe), prin autorităţile publice locale, încheie contracte
cu fermierii numai în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin licitaţie publică, iar întocmirea acestora se face conform prevederilor Ordinului
comun nr. 2051/407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor
agricole aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
Suprafeţele agricole aparţinând administraţiei publice locale pot face doar obiectul contractelor de
concesiune/închiriere.

Având în vedere prevederile:


- art. 8 alin. (7) din O.U.G. nr. 3/2015: “Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor
menţionate la alin. (6) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz”
precum şi
- art. 58 alin. (2) din Regulamentul 1306/2013, “(2) Statele membre instituie sisteme de gestionare şi control
eficiente pentru a asigura respectarea legislaţiei care reglementează schemele de sprijin din partea Uniunii,
în vederea minimizării riscului ca Uniunea să sufere prejudicii financiare.”,
în cazul în care funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice constată situaţii în care
contractele încheiate între fermieri şi autorităţi publice locale nu sunt contracte de concesiune sau de
închiriere, conform legii, Centrul Local/Judeţean APIA solicită în scris autorităţii publice locale contractante
confirmarea îndeplinirii condiţiilor legale privind contractul/contractele în cauză. De asemenea, în solicitarea
scrisă, APIA va învedera autorităţii publice locale faptul că solicitarea a fost făcută pentru ca APIA să se
asigure asupra legalităţii contractelor în vederea stabilirii eligibilităţii cererii unice de plată a solicitantului,
menţionându-se expres în solicitare prevederile art. 8 alin.(7) din O.U.G. nr. 3/2015, referitoare la răspunderea
exclusivă a autorităţii contractante asupra documentelor emise sau vizate de către aceasta.

În cazul în care, în urma clarificărilor primite de la autoritatea publică contractantă, funcţionarul APIA
responsabil cu administrarea cererii unice de plată constată nerespectarea legislaţiei privind atribuirea
terenurilor agricole aparţinând administraţiei publice locale, acesta are obligaţia de a aduce imediat la
cunoştinţă această situaţie, în scris, Directorului executiv al centrului judeţean. Totodată, sesizarea centrului
judeţean va fi adusă şi la cunoştinţa Direcţiei Antifraudă, Control Intern din cadrul APIA Central.

c) toate documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului, prevăzute la
art. 5 alin.(2) din Ordinul MADR nr. 619/2015, modificat şi completat, trebuie să fie încheiate înainte de
depunerea cererii unice de plată şi/sau a modificării acesteia şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii
şi/sau a modificării acesteia în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1) litera n) din OUG nr. 3/2015, cu
modificările şi completările ulterioare. În cazul în care documentele sau o parte dintre acestea nu sunt
încheiate înainte de depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia, suprafeţele declarate în

-uz intern- 71
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 72 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

cererile unice de plată aferente documentelor doveditoare încheiate după data depunerii cererii sunt
neeligibile.
d) verificarea concordanţei între suprafaţa declarată în cererea unică de plată 2019 (inclusiv în formularele
de modificare ale acesteia) şi suprafaţa agricolă din documentele doveditoare ale utilizării terenului
prevăzute la art. 5, 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul MADR nr. 619/2015: Se verifică dacă suprafaţa totală declarată
în cererea unică de plată corespunde suprafeţei totale din adeverinţa eliberată pe baza înscrierilor din
Registrul agricol.
În baza prevederilor art. 5 alin.(5) din Ordinul MADR nr. 619/2015, funcţionarul APIA responsabil cu
administrarea cererii unice de plată poate notifica fermierul pentru a-i solicita clarificări asupra diferenţelor
constatate în documentele doveditoare prezentate la depunerea cererii unice de plată.
În cazul în care, pe baza verificărilor de mai sus, se constată diferenţe între suprafeţele parcelelor declarate
în cererea unică de plată (inclusiv în formularele de modificare ale acesteia) şi datele înscrise în documentele
doveditoare prevăzute la art. 5, 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul MADR nr. 619/2015, funcţionarul responsabil cu
administrarea cererii unice de plată va proceda la întocmirea formularelor de corecţie S1 sau S2, după caz.
Aceste verificări se efectuează înainte de rezolvarea suprapunerilor de parcele/supradeclarărilor de blocuri
fizice.

În cazul în care funcţionarul responsabil cu administrarea cererii unice de plată are nevoie de clarificări
suplimentare cu privire la neconcordanţa între datele înscrise de fermier în cererea unică de plată (inclusiv în
formularele de modificare ale acesteia) şi datele înscrise în adeverinţa eliberată pe baza înscrierilor din
Registrul Agricol, prin notificare, responsabilul cu administrarea cererii va solicita primăriei copia conformă
cu originalul a paginilor din Registrul Agricol pe baza căruia a fost eliberată adeverinţa.

f) cazurile de nedeclarare a suprafeţelor în cererea unică de plată rezultate în urma verificării comparative a
cererii unice de plată cu documentele doveditoare ale utilizării terenului se instrumentează atât la depunerea
cererii de plată cât şi la rezolvarea situaţiilor de supradeclarare a blocurilor fizice, conform procedurii privind
nedeclararea din Procedura operațională privind primirea cererilor unice de plată 2019 (mai puţin în cazurile
prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 3/2015, cu modificări şi completări: “Fermierii care dețin
parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca
suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun
cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă
suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție
parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru
micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru
care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru
obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin”).

l) pentru proprietarii de pajiște permanentă, persoane fizice/juridice, care nu dețin animale, se vor verifica
documentele privind depozitarea/valorificarea fânului (declarațiile privind depozitarea fânului si/sau
fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/documentele contabile de gestiune),
depuse până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

-uz intern- 72
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 73 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

m) pentru Forma asociativă de proprietate, care nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha cu
animalele membrilor, se vor verifica existenţa la dosar a facturilor pentru valorificarea fânului, documentele
contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute, centralizatorul
repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor,
până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

n) modificările cererii (M1, M2, M3, M4) trebuie însoţite de documente care fac dovada că terenul eligibil
declarat este la dispoziția fermierului la data modificării cererii, conform art. 5 alin. (2) din Ordinul MADR
nr. 619/2015, iar în aceste formulare trebuie trecut clar motivul modificării (ex: încheiere de noi contracte de
arendă, reziliere de contracte, contracte de vânzare-cumparare, certificat de moştenitor, schimbare cultură),
se menţionează, după caz, numărul documentului doveditor şi data încheierii. Formularele de
modificare/adăugare de suprafaţă (M1- dacă se referă la modificarea suprafeţelor şi M2) trebuie însoţite de
documente doveditoare ale utilizării terenului prevăzute la art. 5, iar în cazul suprafeţelor de pajişti
permanente, trebuie însoţite și de documentele doveditoare de la art. 6, 61 ,7 şi 71 din Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care, până la data de 10 iunie 2019, fermierul nu a prezentat documentele prevăzute la art. 5, 6,
61, 7 şi 71 din Ordinul MADR nr. 619/2015, suprafeţele pentru care nu s-au depus aceste documente nu sunt
eligibile la plată și sunt respinse la plată în IACS.

Pentru clarificarea aspectelor juridice referitoare la gestionarea cererilor unice de plată (hotărâri/sentinţe
judecătoreşti, etc., prezentate ca documente doveditoare ale utilizării) se consultă, dacă este cazul,
compartimentul juridic al centrului judeţean APIA şi/sau Direcţia Juridică din cadrul APIA central.

 Verificări preliminare controlului administrativ încrucişat

1. Se verifică dacă au fost întocmite Anexa 17_a şi Anexa 17_b din Procedura operaţională privind primirea
cererilor unice de plata în anul 2019 pentru fermierii din blocurile fizice implicate în supradeclarare, modul
de soluţionare al acestora şi dacă blocul fizic actualizat, în urma verificărilor în teren şi a validării rezultatelor
verificărilor, a fost trecut în stratul de referinţă 2019. În cazul în care blocul fizic nu a fost trecut în stratul de
referinţă, se va solicita trecerea acestuia în stratul de referinţă, înainte de a se rezolva
supradeclararea/suprapunerea.

Cazurile de supradeclarare rezultate în urma actualizării blocurilor fizice pe imagini noi se vor trata conform
prevederilor cap. 13. 6. din Procedura operationala privind întreţinerea şi actualizarea Sistemului de
Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS), Ediția II.

2. Se actualizează parcelele în IPA-Online pe baza formularelor de modificare depuse de fermieri după


închiderea declaraţiei de suprafaţă 2019, în stratul utilizat pentru controalele administrative 2019 şi pregătitor
pentru 2020, astfel:
- se actualizează parcelele digitizate în aplicaţia IPA-Online la depunerea cererii unice de plată, care au
devenit neeligibile prin verificările documentare de eligibilitate, prevăzute la cap. I din prezentele instrucţiuni
şi care sunt cuprinse în formularele S1 întocmite în acest sens.

-uz intern- 73
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 74 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- se verifică dacă pentru parcelele modificate prin formularele M1, M2, M3 există documentele doveditoare
privind utilizarea terenului agricol. În cazul în care există parcele sau părţi ale acestora pentru care fermierul
nu a prezentat documente doveditoare, cu excepţia reducerilor de suprafeţe, nu se vor efectua modificări ale
acestora în aplicaţia IPA-Online. Aceste suprafeţe vor fi incluse în formularele S1, completate în urma
verificărilor documentare. Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul electronic), se
operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.
- toate formularele de corecţie S1 rezultate în urma respingerii suprafeţelor din formularele de modificare,
pentru care fermierii nu au prezentat documente doveditoare privind utilizarea terenului, se înregistrează în
Registratura IACS (Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul
IACS.

Prevederile mai sus menţionate se aplică formularelor de modificare M1, M2, M3 depuse de fermieri din
propria iniţiativă.
Pentru formularele de modificare depuse ca urmare a notificarilor trimise de APIA în etapa de controlul
administrativ preliminar se aplică prevederile din Instrucţiunile pentru control administrativ preliminar 2019.

 Pregătirea acţiunii de rezolvare a supradeclarărilor/suprapunerilor

1. Programarea întâlnirilor cu fermierii – se realizează de către centrul APIA pe raza căruia se află blocul
fizic supradeclarat/ în care există suprapuneri ale parcelelor declarate. Pentru fermierii care au depus cereri
de plată la alte centre APIA, se comunică acestor centre programarea fermierilor, pentru pregătirea
notificărilor.
2. Redactarea şi transmiterea notificărilor – se realizează de către centrele APIA unde a fost depusă
cererea unică de plată.
3. Comunicarea şi transmiterea între centrele APIA a documentelor necesare la întâlnirea cu fermierii.
La constatarea situaţiilor în care blocurile fizice sunt supradeclarate şi/sau cu parcele suprapuse se vor
transmite Solicitări de clarificare către fermierii implicaţi în supradeclararea BF/suprapunerea parcelelor din
BF conform modelului din Anexa nr. 38. Solicitările de clarificare se completează de către funcţionarii
centrelor judeţene/locale APIA şi se transmit de către centrul judeţean/local APIA unde este depusă cererea
unică de plată.
Convocarea fermierilor dintr-un bloc fizic supradeclarat şi/sau cu parcele suprapuse se va face în mod
obligatoriu în aceeaşi zi, la aceeaşi oră şi în aceeaşi locaţie.

Solicitarea de clarificare este completată electronic “Mail merge”, se tipăreşte şi este înregistrată în Registrul
manual de intrări-ieşiri 2019. Se semnează cu numele în clar, de către funcţionarul public responsabil cu
administrarea cererii unice de plată, de către Directorul executiv adjunct şi de către Şeful Serviciului
Autorizare Plăţi (la nivelul centrelor judeţene), respectiv de către Şeful Centrului Local (la nivelul centrelor
locale), se ştampilează cu ştampila centrului local/judeţean şi se datează.

Transmiterea Solicitării de clarificare la fermier se poate realiza prin următoarele mijloace:


- prin poştă cu confirmare de primire, aceasta ataşându-se copiei Solicitării de clarificare ce rămâne la dosarul
cererii unice de plată, sau

-uz intern- 74
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 75 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- prin deplasarea funcţionarilor APIA la domiciliul fermierului în cauză pentru înmânarea Solicitărilor de
clarificare. Confirmarea de primire a acesteia se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele
în clar, seria şi nr. de buletin, semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul care rămâne la dosar, sau
- prin notificarea publică a fermierilor prin afişarea tabelelor cu fermierii implicaţi în
supradeclarări/suprapuneri la sediul primăriei UAT-ului pe raza căruia este situat blocul fizic. Tabelul afişat
va conţine obligatoriu data, ora şi locaţia unde va avea loc clarificarea cu fermierii. Confirmarea de primire
a Solicitării se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele în clar, seria şi nr. de buletin,
semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul care rămâne la dosar.
Un exemplar din Solicitarea de clarificare se transmite fermierului, iar unul rămâne la dosarul cererii. În
cazul în care Solicitarea de clarificare se întoarce la centrul APIA fără confirmarea de primire, aceasta este
retransmisă o singură dată.

Fermierilor care nu se prezintă la data fixată, dar transmit în termenul stabilit în notificare, prin poştă,
Declaraţia de menţinere/retragere a suprafeţei iniţiale, semnată şi datată, li se vor lua în considerare, la
rezolvarea cazului de supradeclarare/suprapunere, documentele aflate la dosarul cererii.

Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el (împuternicirea autentificată/legalizată notarial


a persoanei fizice sau delegaţia de reprezentare a persoanei juridice trebuie prezentată la APIA pentru a fi
inclusă la dosarul cererii unice de plată) se poate prezenta la clarificări. Împuternicitul înlocuieşte titularul
doar în scopul pentru care a fost emisă împuternicirea. Pentru evitarea oricăror inconveniente ulterioare legate
de identitatea fermierului sau a împuternicitului legal al acestuia, funcţionarul responsabil cu clarificarea
cazurilor de supradeclarare se va asigura de identitatea fermierilor care se prezintă la clarificări.

Pentru soluţionarea cazurilor de supradeclarare fermierul completează şi semnează formularul S1 - Corectare.


Numai în caz de neprezentare a fermierului în termen sau de refuz de completare şi semnare de către fermier
sau când fermierul este singur în blocul fizic supradeclarat, formularul S1-Corectare se completează de către
funcţionarul APIA. Dacă fermierul refuză completarea formularului de corectare S1 se va consemna refuzul
fermierului pe formularul S1-corectare. Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul
electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.
În situaţia în care formularul de corectare S1 este completat de către funcţionarul APIA în lipsa fermierului,
acesta i se va trimite fermierului pentru a lua la cunoştinţă.

 Gestionarea cazurilor de supradeclarare a blocurilor fizice si suprapunere a parcelelor agricole


campania 2019

Rezolvarea supradeclarărilor blocurilor fizice şi suprapunerilor de parcele agricole se realizează la sediul


centrelor APIA sau în alte locaţii stabilite şi comunicate în solicitările de clarificare transmise fermierilor
(primării/alte locaţii) din UAT-ul pe raza căruia se află blocul fizic cu supradeclarări sau cu parcele agricole
suprapuse.

La întalnirea cu fermierii se comunică acestora faptul că supradeclararea blocurilor fizice a rezultat în urma
controlului încrucişat între suprafaţa parcelelor declarate în cerere, inclusiv în formularele de modificare pe
de o parte şi baza de date LPIS pe de altă parte.

-uz intern- 75
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 76 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

În cazul în care în blocul fizic supradeclarat/cu suprapuneri de parcele sunt implicate şi parcele ale fermierilor
selectaţi la control şi dacă la întâlnirea cu fermierii se constată că supradeclararea provine din identificarea
eronată a acestora, se va opera formularul S1-corectare cu noile informaţii aduse de fermier. Operarea
formularului S1 pentru dosarele care au fost selectate la control se va putea realiza doar de funcţionarii APIA
care au rolul de: modificare_caz_osc. Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul
electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.

Dacă raportul de control a fost generat, nu se vor mai efectua modificări asupra cererii, ci se va aştepta
rezultatul controlului. Dacă în urma controalelor pe teren apar noi cazuri de supradeclarare/suprapunere a
parcelelor agricole, acestea trebuie rezolvate până la data începerii plăților.

Pentru fermierii selectaţi la controlul pe teren, decizia privind rezolvarea supradeclarărilor de blocuri
fizice/suprapunerilor de parcele agricole se va lua numai dupa finalizarea controlului pe teren.

În perioada de rezolvare a supradeclarărilor de blocuri fizice/suprapunerilor de parcele, dacă funcţionarul


APIA care instrumentează cererea unică de plată are indicii privind faptul că pe parcela implicată în
suprapunere fermierul nu desfăşoară activitate agricolă (aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din O.U.G.
nr. 3/2015) sau dacă la rezolvarea supradeclararărilor/suprapunerilor fermierul declară altă cultură care face
parte din alt grup de plată, va solicita fermierului documente doveditoare privind înfiinţarea/ recoltarea
culturii declarate/modificate (procese verbale de recepţie a lucrărilor, bonuri de consum, fişe de magazie,
acte de predare a producţiei, procese verbale de calamitati, etc.) din care să rezulte existenţa culturii şi, în
consecinţă, utilizarea terenului (Anexa nr. 38A). În plus, funcţionarul poate solicita Serviciului Control pe
Teren efectuarea unei vizite rapide la faţa locului pentru verificarea desfăşurării activităţii agricole şi pentru
confirmarea culturii pentru care fermierul a prezentat documente doveditoare.

Cu ocazia vizitei în teren se completează un raport preliminar de control. Dacă în raportul preliminar se
constată nereguli privind cultura, suprafaţa, utilizarea, respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a
condiţiilor specifice măsurilor de agromediu sau a condiţiilor minime, Serviciul Control pe Teren va solicita
selecţia manuală a fermei la control, pentru preluarea rezultatelor controlului în aplicaţia IACS.

1. Reducerea proporţională
Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede la art. 29, alin. (3):
“(3) Dacă o parcelă de referinţă face obiectul unei cereri de ajutor şi/sau de plată depuse de doi sau mai
mulţi beneficiari în cadrul aceleiaşi scheme de ajutoare sau al aceleiaşi măsuri de sprijin şi dacă parcelele
agricole declarate sunt spaţial suprapuse sau dacă suprafaţa totală declarată este mai mare decât suprafaţa
maximă eligibilă determinată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) literele (a) şi (b) din Regulamentul
delegat (UE) nr. 640/2014, iar diferenţa se încadrează în toleranţa de măsurare definită în conformitate cu
articolul 38 din prezentul regulament în ceea ce priveşte respectiva parcelă de referinţă, statele membre pot
prevedea o reducere proporţională a suprafeţelor în cauză, cu excepţia cazului în care un beneficiar
demonstrează că unul dintre ceilalţi beneficiari în cauză şi-a supradeclarat suprafeţele în detrimentul
primului beneficiar.”

-uz intern- 76
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 77 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Conform art. 9 din Ordin MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare:
„Art. 9 - (1) În situaţia în care, în cadrul aceleiaşi scheme de sprijin pe suprafaţă, un bloc fizic face obiectul
cererilor unice de plată a doi sau mai mulţi fermieri, în cazul în care suprafaţa totală declarată este mai
mare decât suprafaţa agricolă din sistemul de referinţă - LPIS, cu o diferenţă de maximum 1 hectar, APIA
poate aplica o reducere proporţională a suprafeţelor din acel bloc fizic, în temeiul art. 29 alin. (3) din
Regulamentul (UE) nr. 809/2014.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), APIA notifică fermierii privitor la aplicarea unei reduceri
proporţionale pentru supradeclararea blocului fizic. Notificarea poate fi contestată numai în scris de
fermieri în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, având la bază actele doveditoare prezentate la
APIA la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia, privind utilizarea suprafeţei
declarate.”

Aplicarea reducerii proporţionale se face în sistemul IACS fără convocarea fermierilor.


Se va aplica clasificarea “reducerea proportionala” la generarea erorii CROSS_0001, în situaţia în care sunt
îndeplinite cumulativ condiţiile de mai jos:
- supradeclararea nu depăşeşte 1 ha;
- suprafaţa supradeclarată este mai mică sau egală cu toleranţa blocului fizic;
- niciunul dintre fermierii implicaţi în supradeclarare nu este selectat la controlulul pe teren;
- niciunul dintre fermieri să nu aibă operată în sistem o cerere de corectare S1 şi/sau S2 care să afecteze
suprafeţele parcelelor implicate în supradeclararea respectivă;
- parcelele de 0,3 ha sau 0,1 ha sau care devin neeligibile în urma reducerii proporţionale nu intră la
reducere proporţională;
- fermelor de 1 ha sau celor care în urma reducerii proporţionale devin neeligibile nu li se aplică
reducerea proporţională.

Sistemul IACS generează documentul de corecţie specific reducerii proportionale (S3), precompletat cu
suprafaţa redusă, pentru fiecare fermier implicat într-o reducere proporţională realizată, care va fi evidenţiat
în tab-urile “documente” şi “istoric”. Odată cu documentul de corecţie (S3) sistemul generează automat
documentul de notificare “notificare S3” pentru fermierul respectiv.

Fermierii sunt înştiinţaţi de centrele A.P.I.A. prin notificare (Anexa nr. 49) despre faptul că li s-a aplicat o
reducere pentru supradeclararea blocului fizic şi că pot depune contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare de
la data primirii notificării. Soluţionarea contestaţiei se va face pe baza documentelor depuse la dosarul cererii
sau, după caz, pe baza documentelor care au stat la baza eliberării adeverinţei. Un exemplar al notificării
rămâne la dosarul cererii unice de plată. Pe notificare vor fi trecute numărul şi data emiterii din sistem.
În cazurile în care fermierii notificaţi cu privire la reducerea proporţională aplicată contestă această măsură
pe baza documentelor doveditoare, se va proceda la instrumentarea supradeclarării, conform următoarei
proceduri:

2. În blocul fizic supradeclarat există un singur fermier

Conform art. 10, alin. (1) din Ordin MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare: „Nu se
acordă plăţi directe pentru suprafaţa care depăşeşte suprafaţa maximă eligibilă a blocului fizic”.

-uz intern- 77
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 78 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Ca urmare, dacă fermierul a solicitat o suprafaţă mai mare decât suprafaţa blocului fizic, acestuia nu i se mai
trimite Solicitarea de clarificare, funcţionarul APIA completează direct formularul S1-Corectare cu suprafaţa
netă a blocului fizic din LPIS. Daca fermierul a completat şi semnat Anexa 17_b generată din aplicaţia IPA-
Online, se va soluţiona întâi aceasta şi, dacă este cazul, se va actualiza şi trece în referinţă blocul fizic. După
completarea formularului S1- corectare fermierul este înştiinţat cu privire la corecţia efectuată de APIA
(Anexa nr. 40). Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul electronic), se operează în
aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.

Dacă dosarul acestuia a fost selectat la controlul pe teren, operarea formularului S1 se va putea realiza doar
de funcţionarii APIA care au rolul de: modificare_caz_osc. Dacă raportul de control a fost generat nu se vor
mai efectua modificări asupra cererii, ci se va aştepta rezultatul controlului.

Fermierii sunt înştiinţaţi de către centrele A.P.I.A. unde au depus cererile unice de plată, prin notificare,
despre faptul că li s-a aplicat o reducere pentru supradeclararea blocului fizic, iar aceştia pot depune
contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării și pot să prezinte la APIA documentele
doveditoare ale utilizării terenului.

3. Într-un bloc fizic supradeclarat au depus cerere de plată doi sau mai mulţi fermieri – cazuri
de litigiu

Art. 8, alin. (8) OUG nr. 3/2015 prevede:


„(8) Nu se acordă plăţi directe niciunuia dintre solicitanţi, în cazurile în care se constată că terenul sau
efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi. La constatarea acestei situaţii, în
cursul controalelor administrative încrucişate, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica
solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile
calendaristice de la primirea notificării, suprafaţa de teren sau efectivele de animale supradeclarate nu sunt
eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă
judecătorească.”

Conform Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări, art. 5, alin. (5)1:“(51) Fără a aduce
atingere art. 11 alin. (22) - (24), în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanţă, în cursul
controalelor administrative, în situaţia în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai
mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obligaţia să
rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării,
suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor
în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească.”

Conform prevederilor legale menţionate, fermierii trebuie să se prezinte la Centrele APIA la întâlnirea de
clarificare chiar dacă documentele doveditoare ale utilizării terenului există la dosarul cererii unice de plată.

Convocarea fermierilor dintr-un bloc fizic supradeclarat şi/sau cu parcele suprapuse se va face în mod
obligatoriu în aceeaşi zi, la aceeaşi oră şi în aceeaşi locaţie, conform Solicitarii de clarificare pentru
solutionarea supradeclarării blocului fizic.

-uz intern- 78
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 79 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

După clarificări cu fermierii, din analiza cazului de supradeclarare a blocului fizic şi a documentelor
doveditoare ale utilizării terenului de către responsabilul APIA, se pot întâlni următoarele situaţii:

3.1. Pentru cazul în care întreaga suprafaţă a unui bloc fizic este declarată de către fiecare dintre fermieri,
se va completa pentru fiecare fermier aflat în acest caz, pentru parcela implicată în supradeclarare, formularul
S1-Corectare, de către funcţionarul APIA responsabil cu soluţionarea supradeclarării. Formularul S1 va avea
înscrisă în câmpul „După” suprafaţa 0 (zero) pentru parcela/parcelele respectivă(e) în litigiu şi
implicată(e) în supradeclararea blocului. Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul
electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.

3.2. Dacă în blocul fizic una sau mai multe parcele agricole au fost declarate de către doi/mai mulţi fermieri
şi parcelele se suprapun parţial, iar toţi fermierii prezintă acte doveditoare şi nu se poate constata care fermier
este responsabil de producerea supradeclarării (suprapusă parţial), funcţionarul APIA responsabil cu
soluţionarea supradeclarării completează pentru fiecare fermier aflat în litigiu formularul S1. Astfel, în
câmpul „După” din S1 se înscrie diferenţa rezultată din scăderea suprafeţei aflată în litigiu din suprafaţa
declarată a parcelei. Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul electronic), se operează
în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.
În cazul în care fermierii prezintă acte doveditoare, iar funcţionarul APIA desemnat nu poate decide care
fermier este responsabil de producerea supradeclarării, acesta va încheia un Proces verbal de constatare a
litigiului (număr de exemplare pentru câţi fermieri sunt implicaţi în litigiu şi un exemplar pentru APIA) şi va
consemna refuzul solicitanţilor în cauză (refuzul trebuie să fie motivat prin documentele doveditoare
prezentate de fermieri, care vor fi păstrate în copie conform cu originalul, la dosarul cererilor unice de plată).
În procesul verbal, fermierii sunt atenţionaţi/înştiinţaţi de consecinţele refuzului de a rezolva conflictul de
supradeclarare. Se au în vedere prevederile procedurale în cazurile de reidentificare a parcelelor agricole de
la punctul 3.5.

3.3. Pentru situaţiile în care fermierii nu se prezintă pentru rezolvarea supradeclarărilor blocurilor
fizice/suprapunerilor parcelelor agricole:

- Neprezentarea fermierului pentru rezolvarea supradeclarărilor blocurilor fizice,


neprezentarea/netransmiterea documentelor solicitate de APIA în maxim 10 zile lucrătoare de prelungire
permise şi/sau lipsa documentelor doveditoare de la dosarul cererii unice de plată determină sancţionarea
fermierului prin reducerea suprafeţei parcelei la 0 ha. În aceste situaţii, este necesar să existe la dosarul
cererii unice de plată confirmarea de primire a Solicitării de clarificare. Formularele S1 se înregistrează în
Registratura IACS (Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul
IACS.

Supradeclarările sunt evidenţiate în raportul ” Blocuri supradeclarate IPA(2019)”. Acesta se regăseşte la


adresa http://10.0.100.32/lpis_blocks/ipa_overdeclared_2019_actualizat/csv.html. Acest raport se
actualizează după ora 24,00 în fiecare zi. Datele sunt complete dacă sunt operate toate modificările realizate
în IACS și în IPA-Online. Acest raport poate fi utilizat numai până la introducerea rezultatelor controalelor
pe teren, după care se vor utiliza rapoartele din aplicatia IACS, din sectiunea ”Control incrucisat”.
Situația blocurilor supradeclarate se va transmite si printr-un fisier centralizator de către Directia IT - LPIS.

-uz intern- 79
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 80 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

3.4. Rezolvarea suprapunerilor de parcelele

Situaţia parcelelor suprapuse se găseşte în aplicaţia IPA-Online la adresa


http://10.0.100.32/lpis_blocks/ipa_overlapping_2019_actualizat/csv.html şi poate fi accesată de către şefii
serviciilor Autorizare Plăţi din cadrul fiecărui centru judeţean cu user şi parolă. Raportul se va transmite si
centrelor locale din subordinea centrului judetean. Acest raport se actualizează după ora 24,00 în fiecare zi.

Cazurile de parcele suprapuse pe suprafeţe mici, care pot fi clasificate ca erori de digitizare (suprapuneri pe
colţuri de parcele, parcele translatate, parcele cu suprafaţa digitizată mai mare decât suprafaţa declarată, etc.)
pot fi rezolvate la sediile APIA, fără prezenţa fermierilor implicaţi. În aceste situaţii, nu trebuie ca suprafaţa
rezultată a parcelei corectate să scadă sub suprafaţa declarată. Daca vor fi constatate situaţii în care suprafaţa
rezultată a parcelei digitizate este mai mică decât suprafaţa declarată, este necesară convocarea la teren a
fermierului pentru clarificări.

Parcelele digitizate al căror contur depăşeşte limita blocului fizic


Situaţia parcelelor digitizate al căror contur depăşeşte limita blocului fizic se găseşte în aplicaţia IPA-Online
la adresa http://10.0.100.32/lpis_blocks/ipa_area_not_in_block_2019_actualizat/csv.html şi poate fi accesată
de către şefii serviciilor SAP din cadrul fiecărui centru judeţean cu user şi parolă. Raportul se va transmite si
centrelor locale din subordinea centrului judetean. Datele se actualizează după ora 24,00 în fiecare zi.

Atenţie! Nerezolvarea cazurilor de suprapuneri de parcele digitizate nu permite activarea butonului


“Aprobă caz” în control administrativ.

Suprafeţele parcelelor agricole declarate de fermieri sau identificate în urma controalelor pe teren care
depășesc limita blocului fizic cu mai puțin de 50 metri pătraţi nu vor fi afişate în rapoartele de verificare şi
nu vor fi penalizate deoarece acestea nu contribuie la suprafața în hectare cu două zecimale
declarată/determinată în urma controalelor. De asemenea, pentru suprafețele suprapuse între două sau mai
multe parcele agricole, nu se vor aplica penalități dacă acestea sunt mai mici de 50 metri pătrați. Acestea nu
vor fi afișate în rapoartele aferente.

Documentele doveditoare ale utilizării terenului prezentate de către fermieri, formularele S1-Corectare 2019
sunt înregistrate de către funcţionarii centrului local/judeţean APIA care gestionează UAT-ul pe raza căruia
este arondat blocul fizic supradeclarat/cu suprapuneri de parcele, în Registrul manual de intrări-ieşiri 2019.

Dacă cererea de plată s-a depus la un centru local/judeţean care nu are arondat blocul fizic analizat, actele
menţionate anterior sunt obligatoriu transmise Centrului local/judeţean APIA unde se găseşte dosarul cererii
unice de plată, formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul electronic), se operează în
aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.Digitizarea parcelelor agricole se face în IPA-
Online.
Centrul local/judeţean APIA care primeşte de la centrul APIA unde a avut loc întâlnirea cu fermierii
documentele mai sus precizate înregistrează toate aceste acte, de asemenea, în Registrul manual de intrări-
ieşiri 2019.

-uz intern- 80
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 81 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Concomitent cu rezolvarea situaţiilor de supradeclarare a blocurilor fizice/suprapuneri parcele, la întâlnirile


cu fermierii funcţionarii APIA trebuie să clarifice situaţiile de nedeclarare a suprafeţelor agricole utilizate.

După declanşarea conflictului de suprapunere/supradeclarare după primirea de la APIA central a situaţiei cu


suprapuneri de parcele/supradeclarări de blocuri fizice, nu se mai acceptă formulare M3 de retragere pentru
parcelele agricole în blocurile fizice supradeclarate.

3.5. Gestionarea cazurilor de reidentificare a parcelelor agricole

Art. 11, alin. (5) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări, prevede: “(5) În cazul în care
în urma tuturor controalelor se constată că parcela nu respectă definiţia de la art. 2 lit. n1), nu se acordă
plăţi pentru suprafeţele identificate eronat.”

Art.2 litera n1) din Ordinul MADR nr.619/2015, cu modicări și completări, prevede: "identificarea
parcelei/parcelelor agricole utilizate" înseamnă declararea, localizarea și delimitarea în cadrul blocului
fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA.
Pentru identificare se utilizează informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor
prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante.
Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alți fermieri și să
nu depășească limita blocului fizic”.

Astfel, la gestionarea supradeclarărilor blocurilor fizice/suprapunerilor de parcele agricole se procedeaza


astfel:
- În cazurile în care reidentificarea parcelei agricole respectă prevederile art. 2 lit. n1 din actul
normativ menţionat, nu este necesară renumerotarea parcelei agricole rezultate în urma procesului de
reidentificare. Se va corecta în IPA-Online amplasamentul parcelei agricole, iar în sistemul IACS în controlul
administrativ, reidentificarea acestor parcele nu va fi sancţionată.
- În cazurile în care reidentificarea parcelei agricole nu respectă prevederile art. 2 lit. n1 din Ordinul
MADR nr. 619/2015 cu modificări şi completări, se procedează astfel:
- în situaţia în care parcela agricolă îşi schimbă total amplasamentul (în alt bloc fizic) se renumerotează
parcela agricolă rezultată în urma procesului de reidentificare şi se corectează în IPA-Online amplasamentul
parcelei agricole. Formularul S1 (Anexa nr. 27A) va conţine în coloana nr. 6 din secţiunea „După” numărul
nou al parcelei n+1 (număr nou imediat următor ultimei parcele solicitate) şi în coloana nr. 7 numărul parcelei
agricole iniţiale cu preluarea suprafeţei acesteia. Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS
(Registrul electronic), se operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.
În controlul administrativ, reidentificarea acestor parcele agricole va fi sancţionată prin neacordarea plăţii
pentru suprafaţa identificată eronat de fermier. În situaţiile în care parcelele agricole suprapuse care se
corectează conţin elemente ZIE, la completarea formularului S1 ( Anexa nr. 27A) se procedează conform
exemplelor privind completarea formularului S1 în situaţia în care parcelele agricole supuse corecţiei prin S1
conţin elemente ZIE (Zone de Interes Ecologic) comunicate. Pentru parcelele care asigură procentul de zona
de interes ecologic se va completa coloana nr. 6 din secţiunea „După” numărul parcelă/cultură iniţială.

-uz intern- 81
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 82 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Articolul 17, alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, prevede:
„(5) Beneficiarul identifică şi declară fără echivoc suprafaţa fiecărei parcele agricole şi, dacă este cazul,
tipul, dimensiunea şi localizarea zonelor de interes ecologic. În ceea ce priveşte plata pentru ecologizare,
beneficiarul specifică, de asemenea, utilizarea parcelelor agricole declarate.
În acest scop, beneficiarul poate confirma informaţiile furnizate deja în formularul prestabilit. Totuşi, în
cazul în care informaţiile privind suprafaţa, localizarea sau limitele parcelei agricole sau, dacă este cazul,
dimensiunea şi localizarea zonelor de interes ecologic sunt incorecte sau incomplete, beneficiarul corectează
sau modifică formularul prestabilit.
Pe baza corecţiilor sau completărilor efectuate de beneficiari în formularul prestabilit, autoritatea
competentă evaluează dacă este necesară o actualizare a parcelei de referinţă corespunzătoare, având în
vedere articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.”

Având în vedere cadrul legal de mai sus, în timpul gestionării supradeclarărilor blocurilor fizice,
reidentificarea parcelei agricole în alt amplasament din acelasi bloc fizic poate fi considerată eroare
neintentionată, iar fermierul nu va fi sancţionat.

Astfel, în urma actualizării în LPIS a blocurilor fizice, pot rezulta situaţii în care, deşi parcela nu îşi modifică
amplasamentul, este necesară schimbarea numarului de bloc fizic. Aceste cazuri se vor justifica în controlul
administrativ ca „actualizare LPIS”. Pentru aceste cazuri se va opera formularul S1 cu parcelă nouă în noul
blocul fizic şi în control administrativ se va genera eroarea OSC_0202 pentru care se va alege clasificarea:
„actualizare LPIS”. Aceste situaţii nu sunt erori evidente. Trebuie făcută această diferenţă între cazurile în
care s-a schimbat numarul blocului fizic prin actualizare LPIS şi alte situaţii în care reidentificarea parcelei
agricole se acceptă ca eroare neintenţionată.

Nedeclararea suprafeţelor

Concomitent cu rezolvarea situaţiilor de supradeclarare a blocurilor fizice/suprapuneri parcele, la întâlnirile cu


fermierii funcţionarii APIA trebuie să clarifice situaţiile de nedeclarare a suprafeţelor utilizate.
Potrivit prevederilor art. 8, alin. (1), lit. f) din OUG nr. 3/2015, cu modificări şi completări, pentru a beneficia
de plățile directe fermierii trebui: "să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin.
(2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013.
Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le
declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea,
fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara
parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa
că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă
la schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligația de a-și declara parcelele
agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară
pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin "

-uz intern- 82
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 83 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Nedeclararea parcelelor agricole menționate anterior nu se sanţionează.


În conformitate cu art. 16 (nedeclararea tuturor suprafeţelor) din Regulamentul UE nr. 640/2014, dacă
pentru anul în cauză, un fermier nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în
cerere şi suprafaţa totală pe care o exploatează (suma dintre suprafaţa totală declarată şi suprafaţa parcelelor
nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafaţa declarată, întreaga sumă pe care fermierul este îndreptăţit să o
primească pentru anul respectiv, este redusă cu până la 3%, în funcţie de gravitatea nedeclarării.
Excepţie sunt cazurile prevăzute la art.8, alin 1, lit f din OUG nr.3/2015 cu modificări şi completări.

Fermierii care nu şi-au declarat toate parcelele agricole pot fi identificaţi:


a - la controalele administrative (inclusiv controlul vizual la depunerea cererii unice de plată);
b - la controlul pe teren.

La controlul pe teren, nedeclararea unei/unor parcele utilizate este evidenţiată prin codul PA1 şi observaţiile
inspectorului de control pe teren. Datele raportului de control se introduc în sistem, după care baza de date
IACS va emite eroare de tip OSC în urma CA încrucişat.

Cazul I:
Dacă se constată diferenţe de suprafaţă între declaraţie şi documentele doveditoare şi nu e cazul de
parcelă/parcele distincte, i se solicită fermierului să completeze, semneze, după caz şi dateze o Notă privind
justificarea nedeclarării desuprafaţă în care motivează diferenţa de suprafaţă cu elemente clare (ex.
prezenţa/excluderea unor zone neeligibile din/în LPIS, cedarea spre folosinţă, etc.).
Funcţionarul ataşează Notei print-screen din LPIS-GIS sau IPA-Online cu digitizarea zonelor neeligibile şi
evidenţierea suprafeţelor acestora (canale, păduri, drum, râpă etc.), în urma clarificărilor cu fermierul, care
evidenţiază şi argumentează cele înscrise şi/sau de alte documente suport.
Nota primeşte din partea APIA un număr de înregistrare din Registrul manual de intrări-ieşiri, este ştampilată
cu data şi este introdusă în dosarul cererii.

Cazul II:
Dacă se constată diferenţe de suprafaţă între declaraţie şi documentele doveditoare şi e cazul de parcelă/parcele
distincte, nedeclarate iniţial, funcţionarul APIA responsabil cu primirea cererii completează formularul S2-
Corectare pentru suprafeţe nedeclarate 2019 (Anexa nr. 25) în care sunt evidenţiate parcela/parcelele
nedeclarate şi atributele acestora, identificată/te pe baza ortofotoplanurilor din aplicaţia IPA-Online.
Formularul S2 este ştampilat cu data, înregistrat, operat/verificat în baza de date IACS şi păstrat la dosarul
cererii, iar parcela va fi digitizată de către funcţionarul APIA responsabil de admnistrarea cererii în aplicaţia
IPA-Online.

Parcela nouă/parcelele noi, nedeclarată(e), va/vor avea în formularul S2 şi în baza de date IACS
numărul/numere imediat următor/următoare ultimei parcele declarate de fermier în cererea iniţială. Pentru
calcularea penalităţilor aferente nedeclarării, funcţionarul responsabil alege clasificarea „Nedeclarare” pentru
eroarea din CA OSC_0202.

-uz intern- 83
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 84 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

1. TRATAREA DIFERENŢELOR ÎNTRE SUPRAFEŢELE DETERMINATE/DECLARATE ÎN


CAMPANIA CURENTĂ FAŢĂ DE SUPRAFEŢELE DETERMINATE ÎN CAMPANIA
ANTERIOARA (EFICIENTIZAREA CONTROLULUI ADMINISTRATIV)

Tratarea diferenţelor între suprafeţele determinate/declarate în campania curentă faţă de suprafaţele


determinate în campania anterioară (eficientizare control administrativ), în conformitate cu documentele
doveditoare ale utilizării prezentate de fermieri şi/sau a măsurătorilor efectuate.

În cazul în care în campania curentă, în cadrul unui bloc fizic se constată că s-a depăşit suprafaţa determinată
anterior, funcţionarul APIA analizează/verifică datele din sistem cu cele din dosarul fermierului.

Dacă se constată că datele sunt conforme cu declaraţia de suprafaţă, funcţionarul APIA notifică NUMAI
fermierii care:
- au crescut suprafaţa declarată în cadrul BF faţă de campania anterioară;
- au declarat pentru prima dată parcele noi în acel BF faţă de campania anterioară.

Fermierii aflaţi în una din situaţiile de mai sus trebuie să prezinte documentele doveditoare care dovedesc
utilizarea terenului agricol, conform legislaţiei naţionale pentru suprafaţa declarată în blocul fizic respectiv –
Ordinului M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Fermierii sunt notificaţi să prezinte
documentele de mai sus.

În cazul în care fermierul nu poate să se prezinte la APIA la data programată, din motive întemeiate, are la
dispoziţie maxim 10 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Notificării, exceptând cazurile de
forţă majoră şi situaţii excepţionale să dea curs invitaţiei.

Fermierul are posibilitatea de a transmite şi prin poştă, copia autentificată a documentelor doveditoare sau de
a împuternici o persoană în situaţii speciale.
Copii ale documentelor doveditoare autentificate ,,conform cu originalul” sau cele transmise prin poştă se
păstrează la dosar.
Documentele doveditoare prezentate de fermieri sunt analizate de funcţionarul APIA responsabil care
întocmeşte Anexa nr. 65, bifând corespunzător.
Dacă documentele prezintă o suprafaţă diferită de cea declarată în campania curentă pentru parcela
respectivă, se întocmeşte formularul S1-Corectie, pentru reducerea suprafeței declarate la nivelul suprafeței
rezultată din documente. Formularele S1 se înregistrează în Registratura IACS (Registrul electronic), se
operează în aplicația IPA-Online, ulterior se operează în sistemul IACS.

În cazul în care fermierul nu se prezintă la clarificări, suprafaţă declarată în plus în campania 2019 este corectată
la suprafaţa din campania precedentă prin formularul S4 rezultat automat din sistemul IACS.

Controalele administrative au ca scop identificarea de nereguli, în special constatarea automată pe cale


electronică, inclusiv controale încrucişate, conform art. 28 alin. 1 din Regulamentul UE nr. 809/2014.

În cazurile în care funcţionarul APIA care instrumentează cererea unică de plată are indicii privind faptul că
pe terenul care face obiectul eficientizării fermierul nu desfăşoară activitate agricolă, va solicita fermierului

-uz intern- 84
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 85 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

documente doveditoare privind înfiinţarea/ recoltarea culturii declarate (procese verbale de recepţie a lucrărilor,
bonuri de consum, fişe de magazie, acte de predare a producţiei etc.) din care să rezulte existenţa culturii şi, în
consecinţă, utilizarea terenului (Anexa nr. 38A). În plus, funcţionarul poate solicita Serviciului Control pe
Teren efectuarea unei vizite rapide la fata locului pentru verificarea desfăşurării activităţii agricoleşi pentru
confirmarea culturii pentru care fermierul a prezentat documente doveditoare. Cu ocazia vizitei scurte în teren
se va completa un raport preliminar de control. În cazul în care prin raportul preliminar se constată nereguli
privind cultura, suprafaţa, utilizarea, respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a condiţiilor specifice
măsurilor de agromediu sau a condiţiilor minime, Serviciul Control pe Teren va solicita selecţia manuală a
fermei la control, pentru preluarea rezultatelor controlului în aplicaţia IACS.

În raportul preliminar de control se va specifica scopul vizitei rapide “eficientizare control administrativ”. De
asemenea, în scopul raportării către APIA Central Autorizare Plăţi din cadrul centrului judeţean APIA,
Serviciul MS-IT va ţine evidenţa vizitelor scurte în teren pentru verificarea utilizării terenului în procesul de
eficientizare a controlului administrativ.

9.2.6. Verificarea cazurilor de suprapunere a culturilor declarate în anul 2019 cu codurile 970 şi 972
cu culturile declarate/determinate cu aceste coduri în anul anterior

Coroborând prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) din OUG 3/2015 cu cele ale art. 10 alin. (5) lit. m) din Ordinul
MADR 619/2015, rezultă că nu sunt eligibile la plată suprafeţele de pârloagă (codurile 970 şi 972) mai mult
de 1 an, pe acelaşi amplasament, cu excepția suprafețelor arabile menținute necultivate pe o perioadă mai
mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul măsurii prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) din
ordonanță (Măsurii 10 - agro-mediu și climă, pachetele A65, A68, A102, A103, A104, A105, A106, A107),
dacă este respectată activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) din ordonanță.

În campania 2019 este necesară tratarea cazurilor în care pârloaga este declarată/determinată pentru mai mult
de 1 an pe acelaşi amplasament. Astfel, sistemul IACS face această verificare prin suprapunerea parcelelor
din campania curentă, pentru culturile cu codurile 970 şi 972, cu parcelele declarate/determinate cu aceste
coduri de cultură din anul de cerere 2018.

Suprapunerile vor fi evidenţiate în IPA-Online, iar în IACS se preiau, ca neconformităţi, atât cazurile de
suprapunere culturi cu codul 970, cât şi cele cu codul 972.
În modulul Control Administrativ vor fi evidenţiate cazurile de suprapuneri de culturi cu codurile 970 si 972
prin generarea unei erori specifice care va avea ca şi clasificare “Respingere plată parcelă” şi va conţine în
descrierea ei şi sursa de identificare a suprapunerii (IPA sau IACS).
Parcelele aflate în această situaţie se resping datorită nerespectării prevederilor art. 2 alin. (1) litera i) din
OUG nr. 3/2015.

9.2.7 Verificari încrucişate ale datelor din Baza de date IACS cu Bazele de date ANSVSA şi ANZ în
vederea verificării efectuării activităţii agricole prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime

-uz intern- 85
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 86 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau prin realizarea unui cosit anual pe
pajiștile permanente

La depunerea cererii unice de plată, fermierul are obligaţia să declare la rubrica ,,DATE DESPRE
EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ/GOSPODĂRIE - B. DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC” numărul
de animale pe care le deţine în exploataţia/ gospodăria sa, inclusiv animalele deţinute de membrii familiei
solicitantului, în măsura în care aceştia contribuie la activitatea agricolă a solicitantului, precizând numărul
şi speciile acestora şi toate codurile de exploataţie atribuite în RNE pentru ferma sa sau pentru membrii
gospodăriei din care acesta face parte, în măsura în care aceştia contribuie la activitatea agricolă a
solicitantului, precum şi CNP-urile corespunzătoare acestor exploataţii.

Asociaţiile crescătorilor de animale, cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației
agricole nr. 566/2004, grupurile de producători și Formele asociative de proprietate care asigură încărcătura
minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată de la Primării/ ADS prin păşunat cu
animalele membrilor prezintă un tabel centralizator, care va fi operat în Registratura IACS ca ,,Listă
nominală a utilizatorilor de pajişti” şi va face obiectul controlului admnistrativ încrucişat cu baza de date a
A.N.S.V.S.A., privind respectarea încărcăturii de animale la hectar (UVM/ha).
Toate asocierile CNP/CUI- card exploataţe zootehnică din câmpul 48 din Cererea unică de plată şi/sau din
Listele nominale, sunt verificate prin efectuarea Controlului Adminsitrativ încrucişat cu cele din Baza de date
ANSVSA, prin conexiunea webservice disponibilă, în vederea evidenţierii asocierilor invalide şi corectarea
acestora acolo unde este cazul.

În situaţia în care asocierile CNP/CUI-card exploatatie nu sunt identificate la ANSVSA, sistemul va genera
următoarele erori în ecranul “Erori” la efectuarea controlului administrativ:

1. La verificarea asocierilor CNP/CUI - card exploataţie din Lista Nominală se generează eroarea
ANSVSA_0001: ,,În urma verificarii administrative a dosarului au fost identificate date invalide în
Lista Nominală cu numărul de înregistrare la APIA {0}. Asocierea CNP/CUI- card exploataţie {1}
nu a fost identificată la ANSVSA. Vă rugăm să corectaţi”
{0} – numărul de înregistrare la APIA pentru documentul Lista Nominala;
{1} – asocierea CNP/CUI- card exploataţie neidentificată la ANSVSA.
Corecţia erorii administrative ANSVSA_0001 se realizează prin modificarea datelor din lista nominală.

2. La verificarea asocierilor CNP/CUI - card exploataţie din câmpul 48 din Cererea unică de plată se
generează eroarea ANSVSA_0002: ,,În urma verificării administrative a dosarului au fost
identificate date invalide în câmpul 48 din Cererea de plată. Asocierea CNP/CUI - card exploatatie
{1} nu a fost identificată la ANSVSA. Vă rugăm să corectaţi”.
{1} – asocierea CNP/CUI - card exploataţie neidentificată la ANSVSA.

Corecţia erorii administrative ANSVSA_0002 se realizează prin document de corecţie la cererea iniţială, care
va permite modificarea datelor din câmpul 48 (CNP/CUI- card exploataţie ANSVSA).

Erorile vor fi generate pentru fiecare asociere CNP/CUI-card exploataţie care nu a fost identificată la
ANSVSA.

-uz intern- 86
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 87 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

În cazul în care fermierii declară în cererea de plată parcele de pajişti permanente cu categoria de folosinţă
PP şi/sau PPn, aceştia trebuie să desfăşoare activitate agricolă pe suprafeţele de pajişti.
Activitatea agricolă constă în efectuarea unei activități minime pe aceste suprafeţe prin pășunat, cu
asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau un cosit
anual pe pajiștile permanente, potrivit prevederilor legislației specifice în domeniul pajiștilor.
Suprafeţele de pajişti permanente pe care nu se desfășoară activitate agricolă până la data de 1 august
a anului de cerere, nu sunt eligibile la plată.
În cazul pajiștilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menținute în mod natural într-o stare
adecvată pentru pășunat, activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3
UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează.
Fac excepție suprafețele aflate sub angajamente în cadrul Măsurii 10 «Agromediu şi climă», pe care
activitatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fişa pachetului/subpachetului/variantei
corespunzătoare şi nu depășește 15 octombrie a anului de cerere – Ordinul MADR nr. 619/2015 art. 3, alin.
(21). Pe suprafețele de pajiști permanente care fac obiectul angajamentelor multianuale aflate în derulare în
cadrul măsurii 214 "Plăți de agro-mediu", activitatea minimă constă în pășunat cu asigurarea unei încărcături
de cel puțin 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual.

Verificarea efectuării activităţii agricole prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha
cu animalele pe care fermierul le exploatează, se realizează în sistemul IACS pentru toţi solicitanţii de plăţi
care au declarat în cererea de plată parcele de pajişti permanente cu categoria de folosinţă PP şi/sau PPn.
Această verificare se face înainte de efectuarea plăţilor în avans, după importul datelor de la ANSVSA și
ANZ, pentru toate exploataţiile identificate pe baza CNP-urilor/CUI-urilor extrase din campul 48 din Cererea
unică de plată, din Listele Nominale, precum şi CNP-ului/CUI-ului fermierilor titulari de cerere de plată.

La import se realizează preluarea numărului de animalele înregistrate în aceste exploataţii pentru o perioadă
de 5 luni, în care se realizează păşunatul (mai – septembrie), pe specii şi categorii de vârstă, în vederea
determinării numărului mediu de animale de fermă ce va fi utilizat la calculul încărcăturii la hectar (UVM/ha).

Realizarea importului numărului de animale înregistrate în Baza de Date ANSVSA (bovine, ovine, caprine,)
pentru perioada de cinci luni se face prin webservice din baza de date ANSVSA.

Importul numărului de ecvidee înregistrate la ANZ se relizează prin importul în sistem a fişierelor în
format.csv transmise de ANZ care conţin numărul de ecvidee de peste 6 luni pentru fiecare lună din perioada
mai – septembrie.
Astfel, după preluarea datelor şi efectuarea Controlului administrativ, pentru fiecare asociere CNP/CUI-card
de exploataţie validă, sistemul va determina numărul de animale înregistrate pe specii şi categorii vârstă
(bovine, ovine, caprine, ecvidee) pentru fiecare lună din perioada mai – septembrie, totalul animalelor la nivel
de categorie realizat prin însumarea numărului de animale pentru fiecare lună calendaristică, numărul mediu
de animale (total animale / numărul de luni calendaristice pentru care a fost realizat importul animalelor de
la ANSVSA/ANZ), numărul de UVM pe fiecare categorie de animale pe baza ratei de conversie aferentă
fiecărei categorii şi totalul UVM-urilor rezultate pentru acea asociere CNP/CUI-card de exploataţie validă.

-uz intern- 87
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 88 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Ratele de conversie a animalelor în „Unităţi Vită Mare (UVM)” (conform Anexa II la Regulamentul
nr. 808/2014):

Nr. Specie de animale Coeficient Conversie


crt. (UVM)
1 Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0 UVM
2 Ecvidee de peste 6 luni 1,0 UVM
3 Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 UVM
4 Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 UVM
5 Ovine 0,15 UVM
7 Caprine 0,15 UVM
8 Scroafe reproducție peste 50 kg 0.5 UVM

Calculul încărcăturii la hectar se determină pentru fiecare titular de cerere unică de plată prin raportarea
numărului total UVM corespunzător tuturor asocierilor CNP/CUI-card de exploataţie valide la suprafaţa
totală determinată de pajişti permanente (PP+PPn).
Astfel, după efectuarea controlului administrativ va apare în istoricul dosarului evenimentul: ,,Calculul UVM
a fost efectuat” şi se vor genera două rapoarte: ”Situatia animalelor pentru fermierul ..... ” în tab-ul ,,Istoric
dosar” şi „Raport calcul UVM/ha si nivel de azot din sol” în MENIU - „Rezultate UVM”.

În ,,Istoric dosar” la selectarea liniei ”Calculul UVM a fost efectuat” și la accesarea tab-ului ”Vizualizare
raport pdf” se va descarca ”Situatia animalelor pentru fermierul ..... ” ce cuprinde detalierea importului
ANSVSA/ANZ pentru toate asocierile CNP/CUI-card de exploataţie valide corespunzătoare cererii de plată
a fermierului respectiv.

-uz intern- 88
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 89 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

ATENŢIE!
Pentru asocierile CNP/CUI- card exploataţie care NU vor fi identificate la ANSVSA NU va fi realizat
importul animalelor, deci nu se va putea face calculul încărcăturii la hectar.

După determinarea încărcăturii pentru suprafeţele de pajişti permanente, în urma efectuării controlului
administrativ, pot apărea următoarele cazuri:

• Cazul 1:Pajişti permanente concesionate/închiriate de la unităţile administrativ -teritoriale sau


ADS
- cod de cultura declarat: 603, 605, 612 şi/sau 608;
- beneficiarii plăţilor pot fi crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, în calitate de
fermieri activi, care desfaşoară activitate agricolă, prin păşunat, asigurând încărcătura minimă
de 0,3 UVM/ha.
Dacă în urma efectuării controlului administrativ se constată neîndeplinită condiţia de păsunat, încărcătura la
hectar fiind mai mică de 0,3 UVM/ha, se va genera la nivel de dosar eroarea COMP_9500.01: „Valoarea
incarcaturii din datele de la ANSVSA {0} este mai mica decat {1}. Valoarea datelor din declaratie este {2}”,
unde:
{0} – reprezintă valoarea UVM/ha calculata pe baza animalelor înregistrate la ANSVSA/ANZ;
{1} – reprezintă valoarea minimă pentru care este respectatăîncărcătura de UVM 0,3 UVM/ha);
{2} – reprezinta valoarea UVM/ha calculata pe baza animalelor înregistrate la ANSVSA/ANZ.

Cod eroare Descriereeroare Clasificăridisponibile Clasificarepri


ncipală
COMP_9500.01 Valoarea incarcaturii din Nerespectare încărcăturăUVM Nerespectare
datele de la ANSVSA {0} Respectare încărcătură UVM încărcătură
este mai mica decat {1}. UVM
Valoarea datelor din
declaratie este {2}”

Clasificarea principală a acestei erori este „Nerespectare încărcătură UVM/ha”, însă această eroare va avea
şi clasificarea disponibilă „Respectare încărcătură UVM/ha”.

-uz intern- 89
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 90 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Dacă combinațiile CNP/CUI-card exploataţie au fost invalide și importul datelor de la ANSVSA și/sau ANZ
nu a putut fi efectuat determinând nerespectarea încărcăturii minime și generarea erorii COMP_9500.01, dar
la dosarul fermierului există documente doveditoare care justifică respectarea încărcăturii minime se poate
alege clasificarea ”Respectare încărcătură UVM” și se justifică cu documentele doveditoare existente la
dosarul fermierului (adeverință de la medicul veterinar cu animalele pe specii și categorii pe baza careia se
calculează manual UVM/ha pentru parcelele cu categoria de folosință PP, PPn - cod de cultura 603, 605, 612
si/sau 608 ).

-uz intern- 90
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 91 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Dacă clasificarea erorii COMP_9500.01 rămâne „Nerespectare încărcătură UVM/ha”, sistemul va genera
eroarea COMP_7501 având clasificarea: „Respingere plată parcelă” pentru toate parcelele de pajişti
permanente cu cod cultură 603, 605, 612 şi/sau 608.

• Cazul 2- Pajisti permanente aflate în proprietatea persoanelor fizice, persoanelor juridice sau a
formelor asociative de proprietate.
- cod de cultura 604, 606, 607, 609, 610, 611, 660, 663 şi/sau 661;
- Condiţie: fermierii trebuie să asigure întreţinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel
minim de păşunat de 0,3 UVM/ha și/sau prin cosirea lor cel puțin o dată pe an.

În cazul în care nu este respectată încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă constă inclusiv
sau exclusiv în asigurarea unui cosit anual,fermierii trebuie să facă dovada valorificării fânului şi/sau ale
depozitării fânului prin depunerea documentelor doveditoare (documente prevăzute la art. 7 din Ordinul
M.A.D.R. nr. 619/2015) până pe data de 15 octombrie a anului cererii.
Astfel, dacă în urma importului de date de la ANSVSA/ANZ nu este respectată încărcătura minimă la hectar,
sistemul IACS verifică dacă există documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau ale depozitării
fânului depuse până la data de 15 octombrie a anului de cerere şi înregistrate în Registratura IACS. În situaţia
în care aceste documente nu au fost depuse la dosar în termen şi încărcătura UVM/ha nu este asigurată, se va
genera eroarea COMP_9500: ,,Valoarea incarcaturii din datele de la ANSVSA {0} este mai mica decat {1}.
Valoarea datelor din declaratie este {2}”, unde:
{0} – reprezinta valoarea UVM/ha calculata;
{1} – reprezinta valoarea minimă pentru care este respectatăîncărcătura de 0.3 UVM/ha;
{2} – reprezintă valoarea UVM/ha calculată.

Cod eroare Descriere eroare Clasificări disponibile Clasificare


principală
COMP_9500 Valoarea incarcaturii din Nerespectare încărcăturăUVM Nerespectare
datele de la ANSVSA {0} Respectare încărcătură UVM încărcătură
este mai mica decat {1}. UVM
Valoarea datelor din
declaratie este {2}”

Clasificarea principală a acestei erori este „Nerespectare încărcătură UVM/ha”, însă această eroare va avea
şi clasificarea disponibilă „Respectare încărcătură UVM/ha”.

-uz intern- 91
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 92 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Dacă la dosarul fermierului există documente doveditoare din care rezultă respectarea încărcăturii minime
(adeverință de la medicul veterinar cu animalele pe specii și categorii pentru fiecare luna din perioada mai –
septembrie a anului de cerere pe baza careia se calculează manual UVM/ha pentru parcelele cu categoria de
folosință PP, PPn - cod de cultura 604, 606, 607, 609, 610, 611, 660, 663 şi/sau 661), se poate alege
clasificarea: ”Respectare încărcătură UVM”.
Dacă clasificarea erorii COMP_9500 rămâne „Nerespectare încărcătură UVM/ha”, sistemul va genera
eroarea COMP_7501 având clasificarea: „Respingere plată parcelă” pentru toate parcelele de pajişti
permanente cu cod cultură 604, 606, 607, 609, 610, 611, 660, 663 şi/sau 661.

9.2.8. Corectarea erorilor administrative. Documentul de corectare a erorilor administrative

După finalizarea verificării documentelor de tip M şi S în sistemul IACS acestea sunt blocate pentru editare.
În situaţia în care, pe parcursul gestionării cererii unice de plată, de la primirea cererii până la autorizarea la
plată, funcţionarul APIA constată erori de operare în baza de date IACS faţă de informaţiile din documentele
de modificare (M1, M2, M3)/corecţie (S1, S2), adică diferenţe între datele înscrise în documentele
menţionate şi cele din baza de date IACS, se va proceda la corectarea acestor erori prin utilizarea
Documentului de corectare a erorilor administrative din formularele M şi S.

Pentru oricare dintre documentele introduse în sistemul IACS pentru o cerere de plată pentru care nu
corespund datele cu cele din documentul existent în dosarul cererii de plată, se poate genera în sistem un
Document de corectare a erorilor administrative. Acest „Document de corectare a erorilor
administrative” se va opera în sistem numai pe baza Notei explicative privind erori administrative constatate
în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) - 2019 (Anexa nr. 51).

Pentru operarea în sistemul IACS a Documentului de corectare a erorilor administrative se vor parcurge în
mod obligatoriu urmatoarele etape:
- Funcţionarul APIA care sesizează eroarea administrativă completeaza secţiunea 1 - Sesizarea erorii
administrative din Nota explicativă (Anexa nr. 51). Anexa nr. 51 se înregistrează în Registrul manual de
intrări-ieşiri al centrului local/serviciului autorizare plăţi şi se prezintă şefului ierarhic pentru soluţionare.

-uz intern- 92
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 93 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- Şeful Centrului Local/ Şeful Serviciului Autorizare Plăţi din cadrul centrului judeţean APIA convoacă
funcţionarii responsabili de instrumentarea cererii şi solicită completarea Notei explicative - Secţiunea 2.
- Anexa nr. 51 se prezintă pentru avizare Directorului Executiv care are în responsabilitate centrele locale şi
Serviciul Autorizare Plăţi din cadrul centrului judeţean APIA.
- Anexa nr. 51 se repartizează pentru corectarea erorilor administrative unui funcţionar de execuţie din cadrul
centrului local sau din cadrul Serviciul Autorizare Plăţi din cadrul centrului judeţean APIA. Acest
funcţionar completează Secţiunea 3 din Anexa nr. 51 şi corectează erorile administrative sesizate.
- Corectarea erorii/erorilor administrative în sistemul IACS se face parcurgând următoarele etape:
o Generarea Documentului de corectare a erorilor administrative se face prin accesarea
butonului <Modifică> aferent unei cereri iniţiale/de modificare/de corecţie din tab-ul
documente - modulul control administrativ, pentru cererile care nu au erori blocante. Acest
document se utilizează la corectarea informaţiilor - erorilor de operare din:
o Cererea iniţială
o Cereri de modificare M1, M2, M3
o Documente de corecţie S1 şi S2
o Documentul de corectare a erorilor administrative va primi număr de înregistrare în sistem
cu data curentă, va fi ataşat spre vizualizare în lista de documente din Registratură şi afişează
informaţiile din documentul care trebuie corectat.
o Documentul de corectare a erorilor administrative şi Nota explicativă sunt înregistrate în
registrul manual.
o Pentru corectarea altor tipuri de erori administrative (cum ar fi lipsa bifelor de solicitare în
sistem a unor scheme de plată/măsuri de sprijin adăugate prin formulare de modificare,
bifa de angajament, lipsa pachetului/pachet eronat pe parcelaîn cazul formularelor de
modificare existente la dosar (diferenţe între formularul hârtie si sistemul IACS), crotalie
eronată în cererea iniţială/formular de tip M, dar corectă la ANSVSA etc.) se va proceda la
ataşarea la Nota explicativă a unui print-screen din sistemul IACS cu eroarea administrativă
detectată şi o copie a documentului scris din dosarul cererii de plată. Nota explicativă
împreună cu documentele mai sus menţionate se vor înregistra în Registrul manual.

9.2.9. Decizia negativă ca urmare a Controlului Administrativ în sistem

Cererea unică de plată este respinsă din controlul administrativ din următoarele motive:
- exploataţia nu are o suprafaţă eligibilă de minim 1 ha;
- toate parcelele componente ale exploataţiei sunt mai mici de 0,3 ha pentru teren arabil (pentru culturile de
legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art.1 alin.2) lit.e. din OUG
nr.3/2015) toate parcelele sunt mai mici de 0,03 ha /mai mici de 0,1 ha pentru sere, solarii, vie, livadă, pepinieră,
arbuşti fructiferi, hamei) deşi suprafaţa totală a exploataţiei este de minim 1 ha;
- a fost depusă după termenul final/limită de depunere;
- nu este validă (nu este semnată de fermier, APIA a transmis fermierului o Solicitare de clarificare la care
acesta nu a răspuns).

Decizia negativă este listată din sistem şi este semnată de Directorul executiv al Centrului judeţean şi
Şeful Serviciului MS-IT /Şeful de Birou de la Centrul local şi transmisă fermierului cu confirmare de
primire. Un alt exemplar al deciziei este introdus în dosarul fermierului. Acest formular este listat după

-uz intern- 93
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 94 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

primul control administrativ în sistem. Decizia poate fi contestată de fermier în 30 de zile calendaristice de la
confirmarea de primire a acestui document. Contestaţiile depuse după expirarea termenului de 30 zile
calendaristice de la confirmarea de primire sunt considerate inadmisibile.

9.3. GESTIONAREA ERORILOR EVIDENTE

Conform prevederilor art. 4 (Corectări şi ajustări ale erorilor evidente) din Regulamentul (UE) nr.
809/2014 :“Cererile de ajutor, cererile de sprijin sau cererile de plată şi oricare dintre documentele
justificative furnizate de beneficiar pot fi corectate şi ajustate în orice moment după depunerea lor în cazul
unor erori evidente recunoscute de autoritatea competentă pe baza unei evaluări de ansamblu a cazului
respectiv şi cu condiţia ca beneficiarul să fi acţionat cu bună credinţă.
Autoritatea competentă poate recunoaşte erorile evidente numai dacă acestea pot fi identificate în mod direct
în urma unei verificări administrative a informaţiilor furnizate în documentele menţionate la primul
paragraf.“
Erorile evidente sunt rezultatul unor greşeli neintenţionate făcute de fermieri la completarea cererii
unice de plată sau a formularelor de modificare şi care pot fi corectate de aceştia sau de către funcţionarii
APIA, evaluarea făcându-se pentru fiecare caz în parte.
Având în vedere faptul că în anul 2019 cererea unică de plată se depune exclusiv prin aplicaţia IPA-Online,
care aduce la cunoştinţa fermierilor toate neconformităţile legate de cerere, cele mai multe erori evidente pot
apărea în legătură cu formularele de modificare.
Nu se consideră eroare evidentă nesolicitarea plăţii pentru scheme de plată/măsuri de sprijin la care parcelele
sunt eligibile. În aplicaţia IPA-Online, fermierul a fost avertizat de la depunerea cererii unice de plată asupra
eligibilităţii parcelelor solicitate în raport cu schemele de plată/măsurile de sprijin solicitate.

Conform formularului E1- Proces verbal de control pentru admiterea unei erori evidente în Sistemul Integrat
de Administrare şi Control (IACS) 2019 –Anexa nr. 5, erorile evidente sunt:
Eroare simplă de scriere - EE1:
- câmpuri (căsuţe) necompletate sau informaţii lipsă (nume şi prenume/denumire exploataţiei, CNP/CUI, tip
de organizare, adresă, cont bancarpe teritoriul Romaniei, filiala băncii, etc);
- greşeli simple de ortografie;
-date completate greşit (date personale, cont bancar pe teritoriul României).
Corectarea erorilor evidente se face pe loc, la depunerea cererii unice de plată sau a formularelor de modificare,
în prezenţa fermierului.

Informaţii contradictorii-EE2:
- greşeli matematice în formularele de modificare a cererii;
- neconcordanţe între informaţiile din materialele anexate cererii şi cererea unică de plată (CUI Organism de
Inspecţie şi Certificare);
- aceeaşi parcelă declarată cu două categorii de folosinţă diferite (teren arabil/pajişti permanente) în formularele
de modificare a cererii;
Corectarea erorilor evidente se face pe loc, la depunerea cererii unice de plată sau a formularelor de modificare,
în prezenţa fermierului.

-uz intern- 94
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 95 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Alte tipuri de erori-EE3


- erori evidente (neintentionate) admise în cazuri individuale.

Atenţie! Eroarea evidentă depistată de către funcţionarul APIA după importul cererii unice în sistem va
fi corectată pe cerere şi în sistem (eroarea respectivă se va încadra în categoria EE1/ EE2).
Eroarea evidentă va fi evidenţiată în formularul E1 (Anexa nr. 5).
În momentul în care funcţionarul APIA depistează o eroare, o analizează cu atenţie şi procedează astfel:
- dacă are suficiente elemente, pe baza cărora poate corecta singur eroarea şi pe baza cărora poate clasifica
eroarea ca fiind evidentă, nu mai notifică fermierul pentru noi clarificări;
- dacă nu are suficiente elemente care să-i poată permite corectarea fără clarificări din partea fermierului, îl
notifică pe acesta să se prezinte la centrul APIA unde are depusă cererea de plată pe anul în curs. Numai după
noile clarificări ale fermierului, dacă sunt „probe” suficiente care să ducă la concluzia că acesta a greşit
neintenţionat, poate clasifica eroarea ca fiind evidentă.

În consecinţă, conceptul de eroare evidentă nu poate fi aplicat în manieră sistematică, ci trebuie să implice o
examinare a fiecărui caz în parte. Autoritatea competentă trebuie să decidă asupra unei erori în baza tuturor
faptelor şi circumstanţelor disponibile pentru fiecare caz avut în vedere. Autoritatea Competentă (APIA)
trebuie să se asigure de faptul că eroarea este neintenţionată, adică fermierul a acţionat de bună-credinţă. Nu
trebuie să existe suspiciunea de fraudă sau de lipsă de corectitudine, iar prima obligaţie a fermierului trebuie
să fie indicarea prezenţei unei erori evidente. Dacă fermierul face aceeaşi greșeală sau dacă o eroare similară
apare în mod repetat, atunci sfera de considerare a erorii evidente devine mai restrictivă.

Funcţionarul APIA are obligaţia de a-şi argumenta detaliat (pe bază de documente, print-screen-uri etc.) decizia
de a accepta o eroare evidentă în câmpul dedicat din Anexa nr. 5 – Formular E1. Documentele, notele, print-
screen-urile etc. care stau la baza deciziei de a accepta o eroare evidentă se vor ataşa, în mod obligatoriu Anexei
nr. 5 – Formular E1.

Funcţionarul de la Centrul local/Centrul judeţean/Municipiul Bucureşti-APIA poate permite fermierului


corectarea erorilor evidente pe loc, la depunerea cererii de plată sau după depunerea cererii de plată.

Funcţionarul APIA din cadrul Centrului local/Centrului judeţean/Municipiului Bucureşti poate soluţiona
erorile evidente depistate după cum urmează:
- pentru erorile evidente care nu necesită clarificări din partea fermierului, se complează formularul E1,
funcţionarul APIA efectuând şi corecturile cu pix de culoare verde, semnând şi datând direct pe cerere. Eroarea
evidentă va fi evidenţiată şi în formularul E1;
- pentru erorile evidente care necesită o clarificare din partea fermierului, APIA îi va transmite acestuia o
notificare.
Fermierul răspunde la notificarea APIA prezentându-se la centrul judeţean/local APIA (corectarea va fi
evidenţiată direct pe cerere , dacă este cazul, prin tăierea informaţiei greşite şi înscrierea alături a celei corecte
cu pix de culoare albastră, semnare şi datare de către fermier) sau prin poştă, în termenul stabilit. Pe baza
răspunsului fermierului, funcţionarul APIA va realiza corectarea pe cerere şi pe hartă cu pix de culoare verde,
semnând şi datând alături. Eroarea evidentă va fi evidenţiată în formularul E1.

-uz intern- 95
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 96 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

În cazul în care pe un dosar au fost identificate atât erori evidente, cât şi erori care nu pot fi tratate ca evidente,
în sistem se va opera mai întâi eroarea evidentă şi apoi cealaltă eroare.

Atenţie! Eroarea evidentă depistată de către funcţionarul APIA la operarea (introducerea) formularelor
de modificare în sistem va fi introdusă în baza de date IACS în forma înscrisă în formulare (cu eroarea
respectivă) şi apoi va fi corectată, semnată şi datată pe formular de către fermier sau de către
funcţionarul APIA şi în sistem (eroarea respectivă se va încadra în categoria EE1/ EE2).
Eroarea evidentă va fi evidenţiată în formularul E1 (Anexa nr. 5)

Corecturile efectuate în sistem sunt urmate de un nou control administrativ.


Corectarea erorilor evidente nu influenţează suma de plată cuvenită fermierilor.

9.4. AL DOILEA (ULTIMUL) CONTROL ADMINISTRATIV - D1

Toate cererile de plată verificate la controlul administrativ în sistem şi toate cererile selectate pentru
controlul pe teren, pentru care s-au introdus în sistem datele obţinute la control şi pentru care s-a
efectuat controlul administrativ, sunt verificate din nou, din punct de vedere al completitudinii,
corectitudinii şi respectării procedurilor şi al operării/verificării în baza de date IACS.

Atenţie! Verificatorul pentru al doilea control nu poate fi:


- funcţionarul care a efectuat controlul vizual la primirea cererii unice de plată (V1) şi
- funcţionarul care a efectuat cel mai recent control administrativ în IACS (ultimul P1).

Verificatorul compară dacă toate datele introduse în baza de date IACS corespund cu cele din dosarul
fermierului şi dacă există în dosar listate toate documentele conform procedurii.

Realizarea celui de al doilea control este evidenţiată prin existenţa la dosar a formularului D1- Proces
verbal pentru cel de-al doilea control al cererii unice de plată pentru anul 2019 (Anexa nr. 56)

La dosar se ataşează doar ultimul formular D1.

Pentru respectarea prevederilor articolului 58 alin. (2) din Regulamentul 1306/2013, funcţionarii centrelor
judeţene/locale APIA care întocmesc Formularul D1 – Proces verbal pentru cel de-al doilea control al cererii
unice de plată pentru anul 2019 trebuie să se asigure asupra completitudinii dosarului cererii unice de plată,
a corectitudinii operării/verificării informaţiilor din dosarul cererii în baza de date IACS şi rămân
responsabili de efectuarea verificărilor cu privire la prelucrarea în mod corect şi complet a cererii unice
de plată 2019, precum şi de rezoluţia privind aprobarea sau respingerea formularului D1.

După verificarea integrală a dosarului cererii unice de plată, în formularul D1, verificatorul desemnat bifează:
- „DA” dacă cererea a fost prelucrată corect şi complet şi nu există erori, în sistem cererea îşi va urma fluxul;
În acest caz, funcţionarul APIA bifează căsuţa aferentă câmpului ,,DA”, listează formularul D1 din sistem, îl
semnează, datează şi îl introduce în dosarul cererii unice de plată;

-uz intern- 96
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 97 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- „NU” dacă cererea nu a fost prelucrată corect şi complet şi există erori. În acest caz, se alege tipul erorii
găsite: „erori evidente” (pe categorii/coduri) şi\sau „erori de operare”. Verificatorul desemnat, după ce
selectează tipul de eroare pentru care nu aprobă D1, trebuie să descrie eroarea. Cererea este întoarsă în control
administrativ (CA), unde erorile trebuie remediate. După remedierea/corectarea acestora, se execută din nou
controlul administrativ (CA). După terminarea controlului administrativ se execută din nou cel de-al doilea
control – formular D1.

Dacă în urma unor verificări ale Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, Auditului Intern APIA, Curţii
de Conturi a României, AFIR , autosesizări etc. se constată erori în administrarea dosarelor, acestea sunt supuse
unei reanalizări (atât la nivel de documente, cât şi pe teren, după caz) şi sunt reinstrumentate şi la nivel de hârtie
şi în baza de date IACS, după caz.

Funcţionarii APIA care efectuează controlul administrativ-P1 şi cel de-al doilea control-D1 se asigură
de respectarea procedurilor de administrare şi control privind cererea verificată şi de corectitudinea
gestionării acesteia în sistemul IACS.

9. 5. SUPRACONTROLUL ADMINISTRATIV AL CERERILOR UNICE DE PLATĂ – A1

Supracontrolul administrativ vizează efectuarea unei analize amănunţite a dosarelor cererilor unice de
plată din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii şi conformităţii cu procedurile stabilite,
pentru un eşantion de 5% din totalul cererilor (aleator 5% din dosarele cu D1 efectuat/confirmat).
Eşantionarea şi întocmirea listelor se realizează la nivel judeţean.

După realizarea supracontrolului, funcţionarul APIA responsabil completează, listează, datează, semnează
Procesul verbal pentru supracontrolul administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2019 (Anexa nr.
57) şi îl introduce în dosarul cererii unice de plată.

Atenţie! Persoana desemnată pentru întocmirea formularului A1 va fi un funcţionar care nu a fost implicat
în controlul vizual (V1), în controlul administrativ (ultimul P1) şi în ultimul control administrativ (ultimul
D1).

9.6. FORŢA MAJORĂ ŞI CIRCUMSTANŢELE EXCEPŢIONALE

Conform Regulamentului (UE) nr. 640/2014, art. 4 (Forţa majoră şi circumstanţele excepţionale):
„(1) În ceea ce priveşte plăţile directe, dacă nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte
obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, beneficiarul are în
continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul producerii
cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale.[…]
Atunci când neconformitatea rezultată ca urmare a unor astfel de cazuri de forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale se referă la ecocondiţionalitate, nu se aplică sancţiunea administrativă corespunzătoare
menţionată la articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

-uz intern- 97
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 98 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(2) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris autorităţii competente,
furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante considerate satisfăcătoare de autoritatea în cauză, în termen
de cincisprezece zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură
să trimită respectiva notificare.”

În baza art. 2 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1306/2013, „forţa majoră” şi „circumstanţele excepţionale”
şi art.30 alin.1 din OUG nr.3/2015, cu modificări şi completări ulterioare, sunt recunoscute, în special, în
următoarele cazuri:
,,(a) decesul beneficiarului;
(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
(d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
(e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile
beneficiarului;
(f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea
respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii’’.

Ordinul MADR nr.619/2015, cu modificări şi completări prevede la art. 1091: „În sensul art. 30 şi 31 din
ordonanţă, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii
din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, pentru a beneficia de plăţile
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 31 din
ordonanţă, printr-o înştiinţare al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 12”.

Toate cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale menţionate la art. 2 alin. 2 din Regulamentul
CE nr. 1306/2013, „forţa majoră” şi „circumstanţele excepţionale” şi art. 30 alin.1 din Ordonanța de Urgență
nr. 3/2015, cu modificări şi completări ulterioare, trebuie aduse la cunoştiinţa APIA de către fermier prin
Înştiinţarea cu privire la forţă majoră prevăzută în Anexa nr.12 din Ordinul MADR nr.619/2015, cu
modificări şi completări (Anexa nr. 62), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau
succesorul său în drepturi se află în situaţiile prevăzute la art. 30 alin.1 și art. 31:
(1) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-se în acelaşi
timp dovezi relevante care atestă apariţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (1), în termen de 15 zile
lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva
notificare. (notificarea fiind Anexa nr. 12 din Ordinul MADR nr. 619/2015 cu modificări și completări
ulterioare)
(2) În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeşte termenul prevăzut la alin. (1), notificarea
nu se ia în considerare.

În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeste termenul prevăzut la alin. (1) notificarea nu se
ia în considerare ( art.31 alin.2) din Ordonanța de Urgență nr.3/2015 cu modificările și completările
ulterioare). Înştiinţarea cu privire la forţă majoră se depunede către fermier la centrelelocale/centrele
judeţene/Centrul APIA al Municipiului Bucureşti. În cazul fenomenelor de forţă majoră (catastrofe naturale
grave) constatate de comisiile înfiinţate pe lângă primării, termenul de 15 zile lucrătoare curge de la data
întocmirii procesului verbal de constatare a calamităţii.

-uz intern- 98
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 99 din 245
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal -
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Conform prevederilor art.30 alin.(2) şi alin.(3) din, Ordonanța de Urgență nr. 3/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, beneficiarul are în continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă sau pentru
animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, dacă
nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră
sau a unor circumstanţe excepţionale. În situaţia în care neconformitatea rezultată ca urmare a unor astfel de
cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale se referă la ecocondiţionalitate, nu se aplică sancţiunea
administrativă corespunzătoare menţionată la art. 91, alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.

Dovezi relevante necesar a fi prezentate de solicitant la APIA:


a) În cazul decesului beneficiarului:
- certificatul de deces al beneficiarului;
- certificatul de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public;
- declaraţia de împuternicire a moştenitorului desemnat să preia exploataţia agricolă, în cazul în care
există mai mulţi moştenitori;
- actul de identitate al moştenitorului/moştenitorului desemnat.

b) În cazul incapacităţii profesionale pe termen lung a beneficiarului:


- certificat medical de constatare a incapacităţii profesionale de lungă durată a beneficiarului; sau
- adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului.

Documentele menţionate la pct. a) şi b) sunt ataşate la Înştiinţarea cu privire la forţă majoră a solicitantului
prin care acesta înştiinţează APIA asupra decesului/incapacităţii profesionale pe termen lung, după caz.

În cazul catastrofei naturale gravă:


- procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de
către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţăpentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală
a clădirilor exploataţiei, după caz.
Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional, prezintă la A.P.I.A. doar
Înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea), A.P.I.A. ia în
considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din
cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.) pentru care nu există un act
normativ naţional, prezintă ca documente doveditoare, alături de Înştiinţare şi procesul verbal de constatare
a calamităţii eliberat de Primărie.

În cazul exproprierii întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă aceasta nu a fost
previzionată la data la care a fost depusă cererea unică de plată şi/sau data la care angajamentul de
agromediu/ANC/agricultura ecologică a fost semnat:
- decizie de expropriere însoţită de extrasul din anexa la decizie cu indicarea poziţiei la care se
regăseşte beneficiarul. Aceste documente se găsesc postate pe site-ul CNADNR şi sunt afişate la sediul
consiliului local de pe raza localităţii unde se desfăşoară lucrările;
- convenţie/proces verbal încheiat între beneficiar şi agentul economic care efectuează lucrări de
îmbunătăţiri funciare şi/sau lucrări de intervenţie/întreţinere la reţelele de transport
apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri, lucrări ce au fost efectuate pe suprafeţele declarate de beneficiar

-uz intern- 99
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 100 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

la APIA, la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării angajamentului de agromediu/agricultură


ecologică;
- decizia/dispoziţia/ordinul/hotărârea judecătorească în cazul pierderii dreptului de utilizare prin
constituirea, reconstituirea dreptului de proprietate urmate de retrocedarea terenurilor agricole prin acte
normative emise de autorităţi competente sau prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive, despre care
beneficiarul în calitate de utilizator al terenului agricol, nu avea cunoştinţă la data depunerii cererii unice de
plată.

În cazul intervenţiilor temporare prin lucrări de reparaţii/întreţinere la reţelele de transport


apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri/lucrări de îmbunătăţiri funciare efectuate pe suprafeţele
declarate la APIA la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării angajamentului de agro-mediu/
ANC/agricultura ecologică, neprevizionată de fermier, constituie circumstanţe excepţionale şi se procedează
la fel ca în situaţiile de forţă majoră expuse mai sus (fermierul completează Anexa nr. 62 şi prezintă documente
doveditoare).
Copiile documentelor de mai sus se păstrează la dosarul cererii de plată.

Conform Legii nr. 54/2015, catastrofa naturală gravă poate fi asimilată dezastrelor naturale precum îngheţul,
grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta care afectează exploataţia agricolă.

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se face la cererea beneficiarului care desfăşoară activitate
agricolă, de către o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea
directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti. Comisia este formată pe plan local
dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al APIA, un reprezentant al direcţiei agricole
judeţene/municipiului Bucureşti şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice din
cadrul ANAF. Numirea specialistului APIA se realizează prin decizia directorului executiv al centrului
judeţean al APIA. Specialistul APIA nu va face parte din echipa de control pe teren desemnată pentru
verificarea în teren a fermierului respectiv, pentru evitarea conflictului de interese.
Procedura prin care această comisie îşi desfăşoară activitatea se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF
cu avizul MADR.

Toate documentele doveditoare menţionate sunt prezentate de către solicitant în original pe care acesta înscrie
„conform cu originalul” şi semnează. Copia documentului este ulterior datată, ştampilată şi înregistrată de
funcţionarul APIA în Registrul de intrări-ieşiri şi ataşată la dosarul cererii unice de plată.

Dacă suprafaţa agricolă declarată de beneficiar în cererea unică de plată se află într-o zonă afectată de o
catastrofă naturală gravă aprobată prin act normativ, forţa majoră se justifică doar în baza Anexei nr. 62
completată de beneficiar şi a actului normativ. Centrele locale şi judeţene ale APIA au obligativitatea de a
deţine actul normativ care stabileşte zonele afectate în 2019 de o catastrofă naturală gravă.

Funcţionarii APIA vor verifica Anexa nr. 62 completată de beneficiar şi documentele doveditoare
prezentate de acesta.
În acest sens, se verifică dacă:
- documentele doveditoare ale fenomenului invocat sunt în concordanţă cu prevederile legale, sunt întocmite
de instituţiile abilitate, sunt pe numele beneficiarului cererii unice de plată şi sunt aduse în termenul legal;

-uz intern- 100


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 101 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- parcelele agricole şi culturile din Anexa nr. 62 completată de beneficiar se regăsesc în declaraţia de
suprafaţă a cererii unice de plată depusă de acesta la APIA;
- datele din documentele doveditoare ale fenomenului invocat privind suprafaţa/suprafeţele agricole şi
culturile agricole afectate se referă la suprafeţele şi culturile agricole din Anexa nr. 62.

În cazul ajutoarelor naţionale tranzitorii precum şi a schemelor de sprijin cuplat, documentul care face dovada
livrării producţiei contractate este condiţie de eligibilitate şi ca urmare:
- forţa majoră se justifică numai în situaţia în care culturile agricole au fost înfiinţate şi au fost afectate
ulterior de un caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale.
- pentru suprafeţele neafectate de forţa majoră/circumstanţă excepţională se menţine condiţia de
prezentare de către fermier a documentelor doveditoare privind livrarea, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.

În cazurile de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, beneficiarul nu este sancţionat pentru depunerea
cu întârziere a cererii unice de plată, a modificărilor aduse cererii şi a documentelor aferente acestor
modificări, dacă aduce la cunoştiinţa APIA fenomenul invocat în termenul de 15 lucrătoare de la data la care
beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să transmită Înştiinţarea cu privire la forţă majoră
(art. 4 alin.(2) din Regulamentul Delegat (UE) nr.640/2014) şi prezintă documentele doveditoare ale
fenomenului invocat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

9.7. TRANSFERUL DE EXPLOATAŢIE

Art. 8 (Transferul exploataţiilor) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede:


„ (1) În sensul prezentului articol:
(a) „transferul unei exploataţii” înseamnă vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de tranzacţie similară
care are drept obiect unităţile de producţie în cauză;
(b) „cedent” înseamnă beneficiarul a cărui exploataţie este transferată unui alt beneficiar;
(c) „cesionar” înseamnă beneficiarul căruia i se transferă exploataţia.
(2) Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de ajutor,
a unei cereri de sprijin sau a unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a
ajutorului sau a sprijinului, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată.
(3) Ajutorul sau plata solicitat(ă) de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) pe parcursul unei perioade care urmează să fie stabilită de statele membre, cesionarul informează
autoritatea competentă în legătură cu transferul şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;
(b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de autoritatea competentă;
(c) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte
exploataţia transferată.
(4) După momentul în care cesionarul a informat autoritatea competentă şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a
sprijinului în conformitate cu alin. (3) litera (a)
(a) Toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi autoritatea
competentă generat de cererea de ajutor, de cererea de sprijin sau de cererea de plată sunt atribuite
cesionarului;
(b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent
înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;

-uz intern- 101


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 102 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(c) exploataţia transferată este considerată, după caz, o exploataţie separată pe durata anului de cerere în
cauză.”

Transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept
obiect unităţile de producţie în cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată; în baza art.2 alin.1 lit.p din
OUG nr.3/2015, cu modificări şi completări ulterioare).

În conformitate cu art. 28 din O.U.G. nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

„(1) Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată
şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a plăţii, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau
sprijin pentru exploataţia transferată.
(2) Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploataţie, cesionarul notifică APIA
asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;
b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de
exploataţie;
c) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploataţia
transferată.
(3) După momentul în care cesionarul a informat APIA şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului potrivit
prevederilor alin. (2) lit. a):
a) toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat de
cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului;
b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent
înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;
c) exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză.”

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 1307/2013, “„exploataţie” înseamnă ansamblul
unităţilor utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul aceluiaşi stat
membru”.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 3/2015, “exploataţie înseamnă ansamblul unităţilor
de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României”.

Având în vedere prevederile de mai sus, transferul de exploataţie se realizează pentru întreaga exploataţie
între doi fermieri înscrişi în Registrul Unic de Identificare (RUI) gestionat de APIA, în perioada stabilită în
art. 28 alin. (2) lit.a) din OUG nr. 3/2015.

În cazul în care cesionarul nu este înscris în RUI, acesta completează Formularul de înscriere în RUI -
Anexa 1 din Ordinul MADR nr.22/2011, pus la dispoziţie de APIA şi primeşte în baza de date un ID
(RO.........).
Dacă cesionarul are cerere unică de plată depusă, aceasta se constituie în cerere de înscriere în RUI (art.3
alin.1 lit.b din Ordinul MADR nr. 22/2011).

-uz intern- 102


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 103 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Cesionarul trebuie să anunţe APIA referitor la transferul de exploataţie în termen de 10 zile calendaristice
de la data încheierii tranzacţiei, conform art.28 alin.(2) lit.a) din O.U.G. nr.3/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii în sistemul IACS a deciziei de plată pe
numele fermierului care transferă exploataţia agricolă.

Fermierul care preia exploataţia agricolă (toate unitatile de productie din cadrul acesteia) depune la centrul
local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care
transferă exploataţia agricolă Cererea de transfer de exploataţie însoţită de documentele care au stat la baza
transferului de exploataţie agricolă: contract de vânzare-cumpărare/arendă
/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ deschis la o
unitate bancară de pe teritoriul României.

Înregistrarea transferului de exploataţie în baza de date IACS are la bază formularul ,,Cerere pentru transfer
de exploataţie/schimbarea formei de organizare”(Anexa nr.26) şi documentele specifice in functie de
specificul unităţilor de producţie componente, puse la dispoziţie de către APIA. Acest formular este
completat, semnat, ştampilat, după caz, de către cei doi beneficiari şi datat.

Anexa nr.26 este depusă la centrul local/centrul judeţean/Centrul municipiului Bucureşti unde cedentul a
depus cererea unică de plată, după caz, semnată şi ştampilată de funcţionarul APIA responsabil de gestionarea
transferului şi înregistrată în Registrul intrări-ieşiri.
Ulterior, Anexa nr.26 este ataşată la dosarul cererii unice de plată a cesionarului, o copie a cererii de transfer
fiind depusă la dosarul cererii unice de plată a cedentului.
Pe copia documentelor menţionate, cesionarul va înscrie “conform cu originalul” şi va semna. Funcţionarul
APIA responsabil de gestionarea transferului semnează şi ştampilează documentele respective şi le
înregistrează în Registrul intrări-ieşiri.
Dacă cedentul şi cesionarul au depus, fiecare în parte, cerere unică de plată la centre APIA diferite, atunci
CL/CJ APIA unde cedentul a depus cererea va trimite CL/CJ APIA unde cesionarul a depus cererea, Anexa
nr. 26 însoţită de toate documentele aferente transferului.
În urma introducerii documentului de transfer de exploatatie pentru fermierul A care transferă exploatația la
fermierul B, dosarul se gestioneaza pe ID fermier A cu preluarea datelor de identificare a fermierului B.

Conform art. 1846 din Codul Civil republicat:


,,Cu acordul scris al arendatorului, arendaşul poate să cesioneze contractul de arendare soţului care
participă la exploatarea bunurilor arendate sau descendenţilor săi majori”. În acest sens, se încheie un
contract de cesiune între noul şi vechiul arendaş, cu acordul arendatorului.
Nu se poate vorbi de cesiune de contract de arendă în situaţia în care arendaşul este o persoană juridică.

ATENŢIE!
Terenul/animalele care face/fac obiectul unui contract de arendă/închiriere/concesiune/comodat nu
poate/pot fi transferat/e unui alt utilizator, în acest caz transferul reprezentând
subarendare/subconcesionare/subînchiriere, operaţiune juridică interzisă de prevederile art. 1.847
din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

-uz intern- 103


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 104 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Astfel, alin.(1) şi alin.(2) din art 1847 din Codul Civil prevăd:
„Nu sunt permise oficiile de arendaşi”;
“Subarendarea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute”.

Pentru orice tip de clarificări va fi notificat cesionarul, Notificarea având înscris ID-ul cedentului, dar cu
datele de identificare ale cesionarului.

Dacă în campania următoare efectuării transferului, fermierul A doreşte să depună cerere de plată pentru
suprafaţa agricolă care a făcut obiectul transferului în campania anterioară (deoarece documentul care a stat
la baza transferului nu mai este valabil/a fost denunţat/reziliat), acesta trebuie să depună la APIA o declaraţie
pe propria răspundere în care va specifica motivul care a dus la anularea tranzacţiei însoţită de documentele
doveditoare ale anulării tranzacţiei. Declaraţia semnată şi datată de fermierul A, împreună cu copia
documentelor doveditoare aferente sunt înregistrate de funcţionarul APIA în Registrul de intrări-ieşiri şi
constituie baza pentru funcţionalitatea de anulare transfer.

Anularea transferului nu afectează datele privind campania anterioară în care transferul a fost valabil.

Transferul de exploataţie în cazul schemei simplificată pentru micii fermieri

Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii în sistemul IACS a deciziei de plată pe
numele fermierului care transferă exploataţia agricolă.
Înregistrarea transferului de exploataţie în baza de date IACS are la bază formularul ,,Cerere pentru transfer
de exploataţie/schimbarea formei de organizare” (Anexa nr.26) şi documentele care au stat la baza
transferului. Acest formular este completat, semnat, ştampilat, datat de către cei doi beneficiari.
Astfel, pentru fermierii implicati în transferul de exploataţie, sistemul va genera în Controlul Administrativ
o eroare de atenţionare, care va evidenţia înregistrarea transferului. Pe baza acestei erori generată în AC, se
va trata impactul în Calcul Plăţi în funcţie de prevederile legislative specifice.

Atenţie! Pentru toate cazurile de transfer de exploataţie, Controlul administrativ în sistem se


efectuează mai întâi la fermierul A, apoi la fermierul B.

Transferul de exploataţie - schema simplificată pentru micii fermieri

Fermierul care cedeaza exploatatia prin transfer (fermierul A)


Fermierul care primeşte exploataţia prin transfer (fermierul B)
Fermierul care nu a cerut până la 15.07.2019 iesirea din schemă.
Transferul se realizează conform OUG nr. 3/2015 art 28, alin 3 pt c) - exploataţia transferată este considerată
o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză.
1. Transferul de exploataţie se realizează între doi mici fermieri (fermierul mic A îşi transferă
exploataţia către fermierul mic B)
Dacă suprafaţa rezultată în urma transferului depăşeşte plafonul de 1250 euro, plata se acordă fără a depăşi
plafonul maxim de 1250 euro, conform Ordinului MADR art. 90 alin (3) ,, Fermierii incluşi în schema de
mici fermieri, care în timpul anului de cerere îşi măresc suprafaţa exploataţiei, nu pot beneficia de o plată

-uz intern- 104


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 105 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

mai mare de 1.250 euro şi sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor de înverzire pentru suprafaţa totală a
exploataţiei în anul curent de cerere.
2. Transferul de exploataţie se realizează între fermierul mic A care transferă exploataţia către
fermierul B, care nu este mic fermier.
Cazul se tratează ca un transfer total de exploataţie.
3. Transferul de exploataţie se realizează între fermierul A care nu este mic fermier, către
fermierul B, care este mic fermier.

Fermierul A care transferă exploataţia, neavând calitatea de mic fermier, nu se va aplica plafonarea de 1250
euro pe exploataţia deţinută înainte de efectuarea transferului, fiind tratata ca exploataţie separată.
Fermierul B care preia exploataţia, având calitatea de mic fermier, se aplică plafonarea de 1250 euro pe
exploataţia deţinută înainte şi după efectuarea transferului, fiind tratata ca exploataţie separată.
În cazul de transfer de exploataţie cu preluare în caz de deces, se calculează sancţiunile – după caz- şi se
limitează sumele de plată la maxim 1250 euro, aplicându-se reducerea proporţională.

Transferul de exploataţie în cazul schemei pentru tânăr fermier

Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, prevede:

“Art. 87 - (1) În sensul art. 22 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, cei cinci ani în care un fermier poate primi plata
în cadrul schemei pentru tinerii fermieri se determină astfel:
a) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei înainte de data-limită de depunere
a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii fermieri pentru cinci ani, începând cu
anul curent de cerere;
b) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei prin transfer de exploataţie de la un
alt fermier care a depus cerere unică de plată în anul de cerere precedent, până la data-limită de depunere a
cererii unice de plată din anul curent, cererea pentru anul curent se depune de către cedentul exploataţiei şi
apoi, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată fără penalizări, se înregistrează la APIA
formularul de transfer al exploataţiei către tânărul fermier;
c) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei după data-limită de depunere a
cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita schema de plată pentru tinerii fermieri începând cu anul
de cerere următor.
(2) În sensul art. 22 alin. (2) lit. b) din ordonanţă, nu sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, solicitanţii
care împlinesc vârsta de 41 de ani în cursul anului curent de cerere.
(3) În sensul art. 22 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, fermierii care au depus cereri de plată într-un an anterior
anului 2015, trebuie să nu fi împlinit vârsta de 41 de ani în anul în care au depus prima cerere de plată.
(4) Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, tinerii care se stabilesc pentru prima dată în exploataţii
transferate acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data-limită de depunere
fără penalizări. În acest caz cererea de plată depusă de cedentul exploataţiei rămâne valabilă şi trebuie să fie
completată cu formularul de transfer de exploataţie. Anul în care s-a efectuat transferul de exploataţie în
perioada de depunere a cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă.
(5) Indiferent de numărul şi forma de organizare a exploataţiilor pe care le administrează tânărul fermier,
plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploataţie.

-uz intern- 105


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 106 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(6) În cazul în care transferul de exploataţie se realizează între 2 tineri fermieri, chiar dacă suprafaţa rezultată
în urma transferului depăşeşte plafonul de 60 ha, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru suprafaţa totală
a exploataţiei rezultată în urma transferului, fără a depăşi plata pentru plafonul maxim de 60 ha.”

Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, tinerii care se stabilesc pentru prima dată în exploatații transferate
acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data limită de depunere fără
penalizări. În acest caz cererea unică de plată depusă de cedentul exploatației rămâne valabilă și trebuie să fie
completată cu formularul de transfer de exploatație. Anul în care s-a efectuat transferul de exploatație în
perioada de depunere a cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă.

Astfel, pentru stabilirea datei instalării pentru schema tânăr fermier în exploataţiile transferate, în situaţia
schimbării de către solicitant a formei de organizare din persoană fizică în PFA/ÎI/ÎF/SC se procedează astfel:

1. Dacă transferul de exploatație/schimbarea formei de organizare din/de la persoană fizică în


PFA/ÎI/ÎF/SC s-a realizat în 2019, trebuie respectate condiţiile de eligibilitate privind accesarea
schemei de plată tinerii fermieri iar data instalării ca tânăr fermier se stabileşte astfel:

- în cazul în care tânărul fermier persoană fizică depune prima dată cererea unică de plată în această
calitate și şi-a schimbat forma de organizare în PFA/ÎI/ÎF/SC până la data-limită de depunere a cererii
unice de plată, pentru îndeplinirea condiției de fermier activ, data instalării ca tânăr fermier este anul
2019;

- în cazul în care tânărul fermier persoană fizică depune prima dată cererea unică de plată în această
calitate și şi-a schimbat forma de organizare din persoană fizică în PFA/ÎI/ÎF/SC după data-limită de
depunere a cererii unice de plată, data instalării ca tânăr fermier este anul de cerere următor.

2. Dacă schimbarea formei de organizare din persoană fizică în PFA/ÎI/ÎF/SC s-a realizat în unul din
anii anteriori, trebuie respectate condiţiile de eligibilitate privind accesarea schemei de plată tinerii
fermieri iar data instalării ca tânăr fermier se stabileşte astfel:

- în cazul în care tânărul fermier persoană fizică şi-a schimbat forma de organizare juridică în
PFA/ÎI/ÎF/SC până la data-limită de depunere a cererii unice de plată corespunzătoare anului respectiv
de cerere, iar în anul 2019 depune cererea unică de plată în calitate de PFA/ÎI/ÎF/SC, data instalării ca
tânăr fermier este considerată anul în care a depus cererea unică de plată în calitate de PFA/ÎI/ÎF/SC.

- în cazul în care tânărul fermier persoană fizică şi-a schimbat forma de organizare juridică în
PFA/ÎI/ÎF/SC după data-limită de depunere a cererii unice de platăcorespunzătoare anului respectiv
de cerere, iar în anul 2019 depune cererea unică de plată în calitate de PFA/ÎI/ÎF/SC, data instalării ca
tânăr fermier este considerată anul următor anului în care a avut loc schimbarea formei de organizare.

3. Dacă fermierul și-a schimbat forma de organizare din persoană fizică în PFA/ÎI/ÎF/SC și invers de
mai multe ori in decursul anilor precedenți de cerere, trebuie respectate condiţiile de eligibilitate
privind accesarea schemei de plată tinerii fermieri iar data instalării ca tânăr fermier se stabileşte
astfel:

-uz intern- 106


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 107 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- Se ține seama de calitatea în care fermierul a depus cererea unică de plată în anul 2019 și se verifică
care este primul an în care acesta a dobândit această formă de organizare, ținând seama de prevederile
privind perioada din anul de cerere în care a avut loc schimbarea formei de organizare (în termenul
legal de depunere a cererii sau după termenul legal de depunere). În funcție de această încadrare se va
stabili data instalării ca tânăr fermier, pe baza celor de mai sus arătate.

Cazuri particulare ale transferului de exploataţie:

1. Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale


Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale este prevăzută la cap. V din Codul Civil:
“Cap. V Reorganizarea persoanei juridice
Art. 232 - Noţiune
Reorganizarea persoanei juridice este operaţiunea juridică în care pot fi implicate una sau mai multe
persoane juridice şi care are ca efecte înfiinţarea, modificarea ori încetarea acestora.
Art. 233 - Modurile de reorganizare
(1) Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare.
(2) Reorganizarea se face cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru dobândirea personalităţii juridice,
în afară de cazurile în care prin lege, actul de constituire sau statut se dispune altfel.
Art. 234 - Fuziunea
Fuziunea se face prin absorbţia unei persoane juridice de către o altă persoană juridică sau prin contopirea
mai multor persoane juridice pentru a alcătui o persoană juridică nouă.
Art. 235 - Efectele fuziunii
(1) În cazul absorbţiei, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice absorbite se transferă în patrimoniul
persoanei juridice care o absoarbe.
(2) În cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile şi obligaţiile acestora se transferă în patrimoniul
persoanei juridice nou-înfiinţate.
Art. 236 - Divizarea
(1) Divizarea poate fi totală sau parţială.
(2) Divizarea totală se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei persoane juridice între două sau
mai multe persoane juridice care există deja sau care se înfiinţează prin divizare.
(3) Divizarea parţială constă în desprinderea unei părţi din patrimoniul unei persoane juridice, care
continuă să existe, şi în transmiterea acestei părţi către una sau mai multe persoane juridice care există sau
care se înfiinţează în acest mod.
Art. 237 - Efectele divizării
(1) Patrimoniul persoanei juridice care a încetat de a avea fiinţă prin divizare se împarte în mod egal între
persoanele juridice dobânditoare, dacă prin actul ce a dispus divizarea nu s-a stabilit o altă proporţie.
(2) În cazul divizării parţiale, când o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde şi se
transmite unei singure persoane juridice deja existente sau care se înfiinţează în acest mod, reducerea
patrimoniului persoanei juridice divizate este proporţională cu partea transmisă.
(3) În cazul în care partea desprinsă se transmite mai multor persoane juridice deja existente sau care se
înfiinţează în acest mod, împărţirea patrimoniului între persoana juridică faţă de care s-a făcut desprinderea
şi persoanele juridice dobânditoare se va face potrivit dispoziţiilor alin. (2), iar între persoanele juridice

-uz intern- 107


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 108 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

dobânditoare, împărţirea părţii desprinse se va face potrivit dispoziţiilor alin. (1), ce se vor aplica în mod
corespunzător.
Art. 238 - Întinderea răspunderii în caz de divizare
(1) În cazul divizării, fiecare dintre persoanele juridice dobânditoare va răspunde:
a) pentru obligaţiile legate de bunurile care formează obiectul drepturilor dobândite sau păstrate integral;
b) pentru celelalte obligaţii ale persoanei juridice divizate, proporţional cu valoarea drepturilor dobândite
sau păstrate, socotită după scăderea obligaţiilor prevăzute la lit. a).
(2) Dacă o persoană juridică înfiinţată în condiţiile art. 194 alin. (1) lit. a) este supusă divizării, prin actul
de reorganizare se va putea stabili şi un alt mod de repartizare a obligaţiilor decât acela prevăzut în prezentul
articol.
Art. 239 - Repartizarea contractelor în caz de divizare
În caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu respectarea dispoziţiilor art. 206 alin. (2), art. 237 şi
238, astfel încât executarea fiecăruia dintre ele să se facă în întregime de către o singură persoană juridică
dobânditoare, afară numai dacă aceasta nu este cu putinţă.
Art. 240 - Încetarea unor contracte
(1) În cazul contractelor încheiate în considerarea calităţii persoanei juridice supuse reorganizării, acestea
nu îşi încetează efectele, cu excepţia cazului în care părţile au stipulat expres contrariul sau menţinerea ori
repartizarea contractului este condiţionată de acordul părţii interesate.
(2) Dacă menţinerea sau repartizarea contractului este condiţionată de acordul părţii interesate, aceasta
va fi notificată sau, după caz, înştiinţată prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, pentru a-şi
da ori nu consimţământul în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea notificării sau înştiinţării. Lipsa
de răspuns în acest termen echivalează cu refuzul de menţinere sau preluare a contractului de către persoana
juridică succesoare.
Art. 241 - Transformarea persoanei juridice
(1) Transformarea persoanei juridice intervine în cazurile prevăzute de lege, atunci când o persoană
juridică îşi încetează existenţa, concomitent cu înfiinţarea, în locul ei, a unei alte persoane juridice.
(2) În cazul transformării, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice care şi-a încetat existenţa se transferă
în patrimoniul persoanei juridice nou-înfiinţate, cu excepţia cazului în care prin actul prin care s-a dispus
transformarea se prevede altfel. În aceste din urmă cazuri, dispoziţiile art. 239, 240 şi 243 rămân aplicabile.
Art. 242 - Data transmiterii drepturilor şi obligaţiilor
(1) În cazul reorganizării persoanelor juridice supuse înregistrării, transmiterea drepturilor şi obligaţiilor
se realizează atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înregistrarea operaţiunii şi de la data acesteia.
(2) În ceea ce priveşte celelalte persoane juridice nesupuse înregistrării, transmiterea drepturilor şi
obligaţiilor, în cazurile prevăzute la alin. (1), se realizează atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai pe data
aprobării de către organul competent a inventarului, a bilanţului contabil întocmit în vederea predării-
primirii, a evidenţei şi a repartizării tuturor contractelor în curs de executare, precum şi a oricăror alte
asemenea acte prevăzute de lege.
(3) În cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi
reale se dobândesc numai prin înscrierea în cartea funciară, în baza actului de reorganizare încheiat în
formă autentică sau, după caz, a actului administrativ prin care s-a dispus reorganizarea, în ambele situaţii
însoţit, dacă este cazul, de certificatul de înregistrare a persoanei juridice nou-înfiinţate.
Art. 243 - Opoziţii
(1) Actele prin care s-a hotărât reorganizarea pot fi atacate, dacă prin lege nu se dispune altfel, prin
opoziţie, de către creditori şi orice alte persoane interesate, în termen de 30 de zile de la data când au luat

-uz intern- 108


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 109 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

cunoştinţă de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia, sau, după
caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii.
(2) Opoziţia suspendă executarea faţă de oponenţi până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti,
în afară de cazul în care persoana juridică debitoare face dovada executării obligaţiilor sau oferă garanţii
acceptate de creditori ori încheie cu aceştia un acord pentru plata datoriilor.
(3) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, de către instanţa competentă.
(4) Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai apelului.”

Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale este prevăzută şi la art. 238 din Legea 31/1990, legea
societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare:
“Art. 238 - (1) Fuziunea este operaţiunea prin care:
a) una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului
lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni
la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a
acţiunilor astfel repartizate; sau
b) mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei
societăţi pe care o constituie, în schimbul repartizării către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-
constituită şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel
repartizate.
(2) Divizarea este operaţiunea prin care:
a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea
patrimoniului său, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile
beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel
repartizate;
b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai
multor societăţi nou-constituite, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la
societăţile nou-constituite şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a
acţiunilor astfel repartizate.
(21) Divizarea poate avea loc şi prin transferul simultan al patrimoniului societăţii divizate către una sau
mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplică în
mod corespunzător.
(3) Fuziunea sau divizarea se poate face şi între societăţi de forme diferite.
(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definită la alin.(1) ori (2), poate fi efectuată chiar dacă societăţile
dizolvate sunt în lichidare, cu condiţia ca acestea să nu fi început încă distribuirea între asociaţi a activelor
ce li s-ar cuveni în urma lichidării.”

În cazul fuziunii a doi sau mai mulţi solicitanţi ai schemelor de plată/măsurilor de sprijin, care au depus cereri
unice de plată, care intervine pe parcursul anului de cerere, în condiţiile prevăzute la art. 28 din OUG nr.
3/2015, solicitanţii vor respecta prevederile privitoare la transferul de exploataţie şi vor depune la APIA
Anexa nr. 26 - Cerere pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare, în termenul
prevăzut de lege.

-uz intern- 109


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 110 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Documentul doveditor privind fuziunea solicitanţilor este hotărârea judecătorească de fuziune definitivă.
Societatea comercială rezultată prin fuziune va depune şi dovada contului bancar activ deschis la o unitate
bancară de pe teritoriul Romaniei.

În cazul în care fuziunea a doi sau mai mulţi solicitanţi ai schemelor de plată/măsurilor de sprijin, care au
depus cereri unice de plată, se petrece după autorizarea plăţilor, se aplică procedura de “conturi invalide”,
conform Manualului de utilizare pentru modulul conturi invalide.

În cazul divizării societăţilor comerciale, transferul de exploataţie este un transfer partial, de la societatea
comercială solicitantă la mai multe societăţi comerciale, prin care se transferă părţi din cererea unică de plată
a societăţii comerciale divizate. Acest tip de transfer se poate realiza numai până la data finală de depunere a
cererilor unice de plată/formularelor de modificare, prin formulare de retragere M3 completate de societatea
comercială divizată şi cereri unice de plată completate de către societăţile comerciale nou înfiinţate rezultate
prin divizare sau formulare de adăugare M2 completate de către societăţile comerciale existente şi care au
cereri unice de plată depuse la APIA. Transferul urmare a divizării unei societăţi comerciale nu mai este
admisibil după data de 15 mai 2019.

Documentul doveditor privind divizarea solicitantului este hotărârea judecătorească de divizare definitivă.
Acest document se depune la dosarul cererilor de plată al tuturor părţilor implicate în divizare. Societatea
comercială nou înfiinţată rezultată prin divizare va depune şi dovada contului bancar activ deschis la o unitate
bancară de pe teritoriul Romaniei.

2. Transferul de exploatație de la societăți comerciale radiate

Societăţile Comerciale radiate din Registrul Comerţului nu mai pot efectua transferul total de exploataţie sau
al unor părţi ale exploataţiei. De asemenea, acestea nu pot solicita schimbarea formei de organizare în urma
radierii din Registrul Comerţului. Orice document emis de Societăţile Comerciale dizolvate/ lichidate şi
radiate din Registrul Comerţului sunt nule de drept.

3. Transferul de exploatație de tip <echivalare entități>

Cazul I
Prin Legea nr. 182/2016, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, intrată în vigoare la data de 17.01.2017, s-au adus o serie de modificări și completări
prevederilor OUG nr. 44/2008, prin care persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, până la
data de 18.03.2019, aveau obligația îndeplinirii următoarelor condiții:
 “PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN” (conform
Art. 16, alin.(1) OUG nr. 44/2008, modificat prin Legea nr.182/2016);
 “Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de
codul CAEN” (conform Art. 24, alin.(1) din OUG nr. 44/2008, modificat prin Legea nr.182/2016)
Consecința neîndeplinirii în termen (17.03.2019) a acestor condiții este radierea de drept din Registrul
Comerțului, începând cu data de 18.03.2019.

-uz intern- 110


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 111 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Având în vedere prevederile actului normativ menționat precum și obligativitatea respectării condițiilor de
eligibilitate de către beneficiarii sprijinului financiar acordat de către APIA și a angajamentelor luate de
fermier la data depunerii cererilor de plată, centrele județene APIA au procedat la informarea fermierilor de
tipul P.F.A. și Î.I., care se regăsesc în situația descrisă mai sus, asupra faptului că trebuie să informeze APIA
cu privire la noua formă de organizare.
În acest sens, s-au trimis Înștiințări, conform modelului din Anexa nr.78, ca în termen de 15 zile de la data
radierii la ONRC, fermierii să depună la Centrele Județene/Locale APIA o declarație privind radierea PFA/II
prin care a solicitat sprijin la APIA și documentele aferente (certificat de radiere), precum și, după caz, forma
de organizare actuală (PF, II, IF, PFA), contul actual (pentru noul PFA/II/IF/PF), documentele aferente noii
forme de organizare (eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului).

Declarația privind radierea PFA/II prin care a solicitat sprijin la APIA și înregistrarea actuală (PF, II, IF,
PFA) se constituie, pentru fermierul radiat prin efectul Legii nr. 182/2016 în Cerere de transfer de exploataţie
de tipul <Echivalare entități>, document înregistrat în baza de date IACS.

Cazul II
Persoanele Fizice Autorizate, Întreprinderile familiale, Întreprinderile Individuale radiate de la Registrul
Comerțului (nu ca urmare a efectului Legii nr. 182/2016, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale) depun la APIA:
- Cerere de transfer de exploataţie de tipul <Echivalare entități>
- Certificatul de radiere
- Contul bancar activ deschis pe noua formă de organizare
- Certificat de înregistrare la ONRC pentru noua formă de organizare
- BI/CI titular PFA/II/IF/PF.

Cererea de transfer de exploataţie de tipul Echivalare entități se va înregistra în baza de date IACS.

4. Transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare de la/din PFA la/în PF


În cazurile în care are loc transferul de exploataţie de la un fermier persoană fizică autorizată (PFA) la un
fermier persoană fizică, trebuie îndeplinite condiţiile transferului de exploataţie, enunţate mai sus.
În plus, dacă fermierul cedent, PFA, a putut dovedi calitatea de fermier activ pe baza codului CAEN de
activitate agricolă sau a dovezilor verificabile prevăzute la art. şi fermierul cesionar, PF, dacă nu se încadrează
în mod implicit în condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte dovezile verificabile prevăzute la art. 6 alin.
(5) şi (6) din OUG nr. 3/2015.

5. Transferul de exploataţie/schimbarea formei de organizare de la/din PF la/în PFA/II/IF/SC, pentru


îndeplinirea condiţiei de fermier activ

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare:“(2)
Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut
dreptul la plăţi directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit
cuantumul de 5.000 euro, se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice

-uz intern- 111


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 112 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016, sau ca persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice în ceea ce priveşte patrimoniul
de afectaţiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 182/2016”, în cazurile în care fermierii persoane fizice, care în anul anterior de
plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014,
care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, s-au înregistrat la ONRC ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice cu
cod CAEN de activitate agricolă, nu mai trebuie să prezinte dovezile verificabile pentru persoana fizică.

Justificarea erorii din controlul administrativ privind neîndeplinirea condiţiei de fermier activ se va face pe
baza formularului de transfer de exploataţie/schimbare formă de organizare.

9.8. PROCESAREA CERERII ÎN CAZ DE DECES AL FERMIERULUI

În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de
către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştiinţa A.P.I.A., în scris, acest aspect prin Înştiinţarea cu privire la
forţa majoră, prevăzută în Anexa nr. 12 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări (Anexa
nr. 62), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi se află
în situaţiile prevăzute la art.30 alin.1) din OUG nr.3/2015, cu modificări şi completări ( art.31 alin.1) din
OUG nr.3/2015). În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeste termenul prevăzut la alin.(1)
notificarea nu se ia în considerare ( art.31 alin.2) din OUG nr.3/2015). Înştiinţarea cu privire la forţă majoră
se depunede către fermier la centrelelocale/centrele judeţene/Centrul APIA al Municipiului Bucureşti.

Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a
dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de
succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar pe teritoriul
României declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor).

Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua exploataţia agricolă până
la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele defunctului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile
aferente, în baza unei cereri depusă la centrul local/judeţean APIA unde fermierul decedat a avut cerere de
plată, Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar
cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative:
- acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor/certificat de
moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de
la fermierul decedat în original şi copie;
- actul de identitate al moştenitorului, în original şi copie;
- dovada contului bancar activpe teritoriul Romaniei;
- declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în
cazul în care există mai mulţi moştenitori).

-uz intern- 112


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 113 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului.


Funcţionarul APIA ştampilează şi înregistrează Înştiinţarea cu privire la forţă majoră în Registrul de intrări-
ieşiri. Pe copia certificatului de deces şi a documentelor mai sus prevăzute, funcţionarul APIA înscrie
„Conform cu originalul”, datează, semnează, ştampilează şi înregistrează documentul în registrul menţionat
anterior.

Cererea de preluare a exploataţiei agricole în caz de deces (Anexa nr. 58) este pusă la dispoziţia moştenitorului
de către APIA.
Acest formular este completat şi depus de către moştenitorul/moştenitorul desemnat la centrul local/sucursala
judeţeană sau a municipiului Bucureşti APIA unde a fost depusă cererea de plată a producătorului agricol
decedat.
În cazul în care decesul intervine după emiterea deciziei de plată pentru fermierul decedat, iar cererea de plată
a acestuia este transmisă în contabilitate, se respectă instrucţiunile fluxului de conturi invalide.

Dacă moştenitorul preia exploataţia pentru care decedatul trebuia să dovedească calitatea de fermier
activ, dar nu a putut depune dovezile verificabile pentru persoana fizică, moştenitorul trebuie să prezinte
dovezile verificabile pentru fermier activ eliberate pe numele decedatului. În cazul în care aceste dovezi
nu se prezintă la APIA, se vor respinge la plată schemele de plăţi directe şi măsurile de dezvoltare rurală
pentru care este necesară dovedirea calităţii de fermier activ.

9.9. SCHIMBAREA FORMEI DE ORGANIZARE

În temeiul dreptului la libera iniţiativă, al dreptului la libera asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană
fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic
European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul Romaniei, în condiţiile prevăzute de lege (art. 3.
alin.1 din O.U.G. nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare).
Persoanele fizice prevăzute la articolul menţionat trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României şi
pot desfăşura activităţile economice, după cum urmează:
a) individual şi independent ca persoane fizice autorizate;
b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.
Persoanele fizice prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) precum şi reprezentantul întreprinderii familiale, menţionaţi de
prevederile O.U.G. nr. 44/2008, au obligaţia să solicite înregistrarea în Registrul comerţului şi autorizarea
funcţionării, înainte de începerea activităţii economice (art. 7 alin.1 şi alin. 2 din O.U.G. nr.44/2008).

Conform prevederilor art. 2 din actul normativ menţionat, se definesc următorii termeni:
g) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un
întreprinzător persoană fizică;
h) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un
întreprinzător persoana fizică împreună cu familia sa;
i) persoana fizică autorizată - persoana fizica autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică
permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă.

-uz intern- 113


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 114 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Întreprinderea individuală (ÎI) şi întreprinderea familială (ÎF) nu dobândesc personalitate juridică prin
înregistrarea în registrul comerţului (art.22 şi art. 30 alin.1 din O.U.G. nr. 44/2008).
Pentru persoanele fizice autorizate (PFA), certificatul de înregistrare este documentul care atestă înregistrarea
în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală
competentă.

În cazul schimbării formei de organizare, fermierul anunţă modificarea statutului său în 10 zile
calendaristice de la data înregistrării noii forme de organizare, completează formularul specific şi prezintă
documentele aferente noii forme de organizare şi cele de numire/desemnare administrator, după caz), dovadă
cont bancar activ pe teritoriul Romaniei şi CI/BI (copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii).
Fermierul completează formularul Cerere de transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare
(Anexa nr. 26) şi prezintă documentele doveditoare ale formei de organizare, în original.
La dosarul cererii de plată se păstrează anexa şi copia documentelor pe care funcţionarul APIA, în prealabil,
înscrie „conform cu originalul”, datează, semnează, ştampilează şi înregistrează în Registrul de intrări-ieşiri.

În baza art. 18 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare: ,,Fermierii persoane
fizice, pentru asigurarea trasabilităţii parcelelor şi, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în
cadrul măsurilor prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanţă, în cazul în care optează pentru aplicarea
prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanţă, depun iniţial cererea unică de plată ca persoană fizică. După
înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane
juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploataţiei, în condiţiile prevăzute la art.
28 alin.2, litera a) - Transferul de exploatațe, din Ordonanţa de urgență nr. 3/2015 cu modificările și
completările ulterioare, până la data-limită de depunere a cererii unice de plată”.

9.10. DEPISTAREA ŞI RECUPERAREA SUMELOR NECUVENITE - art. 7 din Regulamentul (UE)


nr. 809/2014

Art. 63 (Plăţi necuvenite şi sancţiuni administrative) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede: “(1)
Dacă se constată că un beneficiar nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate sau nu respectă angajamentele sau
alte obligaţii legate de condiţiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevăzute de legislaţia agricolă
sectorială, plata aferentă ajutorului nu se efectuează sau acesta se retrage în întregime sau parţial şi, după
caz, drepturile la plată aferente menţionate la art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 nu se alocă, sau
se retrag.”

Art. 7 (Recuperarea plăţilor necuvenite) in Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede:


„(1) În cazul efectuării unei plăţi necuvenite, beneficiarul rambursează suma respectivă împreună cu dobânda
aferentă acesteia, dacă este cazul, calculată în conformitate cu alineatul (2).
(2) Dobânzile se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar, termen
care este indicat în ordinul de recuperare şi care nu poate depăşi 60 de zile, şi data rambursării sau a
deducerii.
Rata dobânzii aplicabile se calculează în conformitate cu dreptul naţional, dar nu poate fi mai mică decât rata
dobânzii aplicabile prevăzută de dispoziţiile naţionale pentru recuperarea sumelor necuvenite.

-uz intern- 114


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 115 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(3) Obligaţia de rambursare menţionată la alineatul (1) nu se aplică dacă plata a fost efectuată ca urmare a
unei erori a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi putut fi depistată în mod
rezonabil de beneficiar.
Totuşi, în cazul în care eroarea este legată de date faptice pertinente pentru calculul plăţii în cauză, primul
paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată în termen de 12 luni de la efectuarea
plăţii.”

Art. 1, 3 din Regulamentul CE nr. 2988/1995, cu modificările şi completările ulterioare:


,,Art. 1.(1) În scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, se adoptă prin prezenta o
reglementare generală privind controalele uniforme, măsurile şi sancţiunile administrative privind abaterile
de la dreptul comunitar.
(2) Constituie abatere orice încălcare a unei dispoziţii de drept comunitar, ca urmare a unei acţiuni sau
omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunităţilor sau
bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii,
colectate direct în numele Comunităţilor, fie prin cheltuieli nejustificate.
Art. 3. (1) Termenul de prescripţie a acţiunii este de patru ani de la săvârşirea abaterii menţionate la art. 1
alin 1. Cu toate acestea, normele sectoriale pot să prevadă un termen mai scurt, care nu poate fi însă mai mic
de trei ani. În cazul unor abateri continue sau repetate, termenul de prescripţie curge din ziua în care încetează
săvârşirea abaterii respective. În ceea ce priveşte programele multianuale, termenul de prescripţie trebuie,
oricum, să curgă până la finalizarea programului. Termenul de prescripţie este întrerupt de orice act al unei
autorităţi competente, adus la cunoştinţa persoanei în cauză, cu privire la cercetarea sau urmărirea în justiţie
a abaterii respective. Termenul de prescripţie începe să curgă din nou după fiecare act de întrerupere. Cu
toate acestea, prescripţia devine efectivă cel mai târziu la data la care expiră o perioadă egală cu dublul
termenului de prescripţie, fără ca
autoritatea competentă să fi impus o sancţiune, cu excepţia cazului în care acţiunea administrativă este
suspendată în conformitate cu art.6 alin.(1).
(2) Termenul de aplicare a deciziei prin care se instituie o sancţiune administrativă este de trei ani. Termenul
curge de la data la care decizia devine definitivă.
Cazurile de întrerupere şi de suspendare sunt reglementate de dispoziţiile relevante de drept intern.
(3) Statele membre îşi păstrează posibilitatea de a aplica un termen mai lung decât cel prevăzut în alin. (1)şi
(2)”.

Conform art. 107 din Ordinul MADR nr. 619/2015 cu modificări şi completări, „Situaţiile care necesită
recuperarea plăţilor necuvenite efectuate către fermieri sunt următoarele:
a)actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole;
b)rezultatele controalelor pe teren;
c)lipsa documentelor justificative constatată de către organele de control sau instituţiile de audit după
efectuarea plăţilor;
d)analizele şi verificările efectuate de către APIA pe baza sesizărilor primite;
e)constatările organelor de control, anchetă sau de audit, ale autorităţilor naţionale sau europene;
f)hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile.
g)autosesizarea APIA.”
Pe parcursul gestionării cererilor unice de plată funcţionarul APIA poate constata plăţi acordate necuvenit în
următoarele cazuri:

-uz intern- 115


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 116 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

A - La controlul administrativ şi/sau pe teren din anul/anii următor(i) (se constată nerespectarea
criteriilor de eligibilitate) sunt găsite anumite neconformităţi în campania curentă; aceşti fermieri trebuie
verificaţi dacă au fost plătiţi necuvenit în campania/campaniile precedente);
B - În urma reactualizării suprafeţelor blocurilor fizice în LPIS;
C - Recuperarea sumelor sumelor necuvenite în cazul angajamentelor de agro-mediu;
D - În urma sesizării unei terţe persoane, urmată de analiză şi verificare;
E - În urma autosesizării autorităţii competente (APIA)-cazul nu a fost gestionat corespunzător din
punct de vedere procedural.

A. Cazurile în care este necesară verificarea în urma CA şi/sau OSC sunt următoarele:
 parcela/exploataţia nu este găsită şi nu este localizată nici în alt bloc fizic (nu a fost găsită deloc),
fermierul declarând o suprafaţă pe care nu o utilizează (EA3/PA3, A3p) - erori apărute în CA: OSC_0129,
OSC_0138 (Clasificare: „Respingere parcelă”), OSC_0343;
 parcela declarată nu are folosinţă agricolă parţial/total (pe ea/ele s-a constatat cimitir, groapă de gunoi,
pădure, suprafeţe acoperite de apă, construcţii, teren nonagricol, etc. (PA16, PA15)-erori în CA apărute
OSC_0154;
 parcela nu a fost menţinută în bune condiţii agricole şi de mediu, etc. (PA14) -eroare în CA OSC_0187,
OSC_0188 (Clasificare: Respingere plată);
 parcela(e)/exploataţie nu este eligibilă din punct de vedere al suprafeţei-mai mică(i) de 0,3/0,1ha şi 1ha
(PA2, A1);
 nu a fost declarată întreaga suprafaţă utilizată (parcele nedeclarate nici în anul/anii precedenţi- eroare
în CA OSC_0202 (Clasificare: nedeclarare);
 cultura declarată nu a fost gasită, iar cultura prezentă pe teren face parte din alt grup de plată (de
exemplu în 2007 declarat- grâu -TA, iar în 2008 se descoperă la OTSC–meri-CP) - eroare în CA: OSC_0143
(Clasificare: Sancţionare);
 parcela este teren posibil abandonat-eroare în CA: LPIS_0016 (Clasificare: „Respingere parcelă”) -
terenul potenţial abandonat (TPA) este terenul ce cuprinde modificări de peisaj: depozite de moloz, vegetaţie
lemnificată, suprafeţe pe care fermierul nu a intervenit pentru păstrarea şi întreţinerea terenului în bune condiţii
agricole şi de mediu, zone în care nu se poate identifica doar pe baza orotofotoplanului categoria de folosinţă
a terenului;
 suprafaţa declarată a parcelei este mai mare decât suprafaţa confirmată (PA11, C3p la nivel de
parcelă);

B. În urma reactualizării suprafeţelor blocurilor fizice în LPIS:


Dacă în campania curentă se actualizează anumite BF şi în urma actualizării acestora conturul blocului fizic s-
a modificat, afectând suprafața parcelelor declarate, fermierii ale căror parcele şi-au micşorat suprafaţa sunt
verificaţi dacă în campaniile precedente, pentru suprafeţele cu care s-au redus parcelele, au încasat sume
necuvenite. Analiza acestor parcele se face urmărindu-se istoricul actualizării blocului fizic, iar recuperarea
sumelor se face până în anul de cerere în care a avut loc ultima actualizare a blocului fizic.
Fermierii care în campaniile precedente şi-au retras întreaga suprafaţă din blocul fizic, nu sunt analizaţi pentru
recuperarea sumelor necuvenite.

C. Recuperarea sumelor sumelor necuvenite în cazul angajamentelor de agro-mediu: detaliată în


Procedura operațională privind controalele administrative specifice măsurilor de mediu și climă din cererile

-uz intern- 116


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 117 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

unice de plată.

D. În urma sesizării unei terţe persoane, urmată de analiză şi verificare


În cazul în care centrul local sau centrul judeţean APIA primeşte o sesizare din partea unei terţe persoane, se
fac verificările necesare privind veridicitatea sesizării. În cazul în care se confirmă aspectele sesizate, se va
reinstrumenta dosarul pentru a se aplica sancţiunile corespunzătoare.

E. În urma autosesizării-cazul nu a fost gestionat corespunzător din punct de vedere procedural;


În cazurile în care în urma verificărilor interne APIA, cînd se constată că dosarul nu a fost gestionat
corespunzător datorită unor vicii de procedură sau erori de instrumentare sau din cauza lipsei unor documente
de la dosar, pe baza analizelor şi verificărilor se reinstrumentează cererea de plată pentru corectarea erorilor.

Pentru fermierii care prezintă unul din cazurile semnalate anterior (A, B, C, D, E) se întocmeşte Procesul
verbal de constatare a sumelor necuvenite (Anexa nr. 61).

În situaţia în care propunerea de recuperare a plăţilor necuvenite se referă la mai mulţi ani de cerere, în baza
aceluiaşi motiv, conform situaţiilor menţionate, se va întocmi un singur Proces verbal de constatare a
sumelor necuvenite şi se va instrumenta în sistem recuperarea pentru fiecare campanie.
Copii ale Procesului verbal se vor introduce în dosarele cererilor din anii de cerere pentru care necesită
recuperarea plăţilor necuvenite.
De asemenea, şi pentru cazurile analizate şi care nu necesită recuperare trebuie întocmit un singur proces
verbal. Copii ale acestuia se introduc în dosarul fermierului din campania pentru care se analizează dosarul.

În situaţia reducerii suprafeţelor ca urmare a actualizărilor LPIS sau a controalelor pe teren, cu impact şi asupra
suprafeţei aflate sub angajamente multianuale de agro-mediu şi agricultură ecologică, plaţile necuvenite se vor
instrumenta prin recuperarea sumelor pentru toate schemele de plată/măsurile compensatorii de dezvoltare
rurală.

În baza prevederilor art. 21 alin. (23) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare: „Termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere a
proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare este de 90 de zile de la
data finalizării activităţii de organizare a verificării, cu excepţiile prevăzute la alin. (25) şi (26).”

În baza acestor reguli, termenul de instrumentare a propunerilor de recuperare a plăţilor necuvenite şi emitere
a proceselor verbale de constatare este de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea propunerilor în sistemul
IACS în modul-ul „Plăţi necuvenite”. Reinstrumentarea dosarelor in sistemul IACS se face in termen de 60
zile de la data luării deciziei în procesul verbal de constatare. Prin reinstrumentare in sistemul IACS se înţelege
întocmirea şi introducerea în baza de date a documentelor de corecţie, aprobarea controlului administrativ,
calcul suma de plata şi generarea listei de calcul/plată şi transfer în contabilitate.

Dacă dosarul prezintă nereguli provenite din mai multe cauze, reinstrumentarea într-o campanie anterioara se
face o singura data prin marcarea concomitentă a deciziei privind recuperarea plăţilor necuvenite în sistemul
propunerilor de plaţi necuvenite.

-uz intern- 117


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 118 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Fiecare caz în parte este gestionat de funcţionarii APIA responsabili de instrumentarea cererii unice de plată în
funcţie de informaţiile din dosar şi/sau solicitate şi prezentate de fermier.

Marcarea verificării în sistem se realizează de către verificatorul APIA responsabil, printr-o bifă. Rezoluţia
verificării poate fi aleasă dintr-un selector:
a) Nu necesită recuperare sumă necuvenită;
b) Da necesită recuperare sumă necuvenită;
În urma reinstrumentării cazurilor, în caz de constatare de sume necuvenite, suma nou calculată pentru
campania anterioară va fi mai mică decât suma autorizată şi platită, iar diferenţa va fi preluată şi vizualizată în
interfaţa „Debitori” din modulul Autorizare Plăţi.

Dosarul va fi inclus pe lista de plată în campania curentă atunci când în campania anterioară îndeplineşte
următoarele condiţii: „Inchis, decizie pozitivă” sau status „Inchis, decizie negativă” sau Status „Transferat”
pentru Nota de fundamentare aferentă sumei necuvenite (Diferenţa negativă între suma de plată (calculul
actual) şi suma totală autorizată anterior a fost transferată în Registrul Predebitorilor).
Precizări privind modalitatea de recuperarea a sumelor necuvenite:
- În cazul proceselor verbale cu rezoluţia „da necesită recuperare” instrumentate pentru
neconformităţi OSC şi actualizare LPIS, pentru toate schemele – recuperarea sumelor necuvenite se face
prin S1.
- În cazul proceselor verbale cu rezoluţia „da necesită recuperare” instrumentate doar pentru
nerespectare angajamente de agro-mediu – recuperarea sumelor necuvenite se face prin intermediul
tabpage-ul „AM_angajamente care trebuie recuperate”. Acest tabpage se generează după instrumentarea
PV cu rezoluţia „da necesită” şi este vizibil în campania/campaniile anterioară/anterioare, pentru care se
face recuperarea. Suprafaţa parcelelor înscrisă în acest tab, este suprafaţa rezultată în urma recuperării.
NU se va întocmi formularul S1.

În urma instrumentării Procesului Verbal de recuperare sume necuvenite, cu rezoluţia „Da necesită
recuperare”, pot rezulta următoarele consecinţe:
- recuperarea sumelor care au fost deja plătite în campaniile precedente;
- calcularea sancţiunilor de supradeclarare pe fiecare dintre campanii, inclusiv sancţiuni
multianuale.

Chiar dacă fermierul nu a fost plătit în campania anterioară din cauza nerespectării unor cerinţe, în gestionarea
plăţilor necuvenite se va alege clasificarea „Da,necesită recuperare”.

Instrumentarea plăţilor necuvenite, se face în ordine cronologică începând cu cel mai vechi an de
cerere.
La instrumentarea Procesului verbal pentru plăţi necuvenite, funcţionarul APIA are obligaţia de a argumenta
detaliat (pe bază de documente, print-screen-uri etc.) decizia de a selecta una dintre rezoluţiile:
a) Nu necesită recuperare sumă necuvenită;
b) Da necesită recuperare sumă necuvenită.

Opţiunea „Nu necesită recuperare sumă necuvenită”/ ,,Da necesită recuperare sumă necuvenită” este
stabilită de către funcţionarul APIA pe baza unei analize amănunţite şi argumentate a cazului, atât documentar

-uz intern- 118


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 119 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(în baza documentelor depuse de fermier şi a rapoartelor de control pe teren), cât şi în aplicaţia IPA-Online şi
în baza de date LPIS.
Documentele, notele, print-screen-urile etc. care stau la baza deciziei se vor ataşa, în mod obligatoriu Procesului
verbal de plăţi necuvenite existent la dosar, pentru a putea fi utilizate şi în cazul unor documentări sau la
formularea unor răspunsuri ulterioare.

La instrumentarea Procesului verbal pentru plăţi necuvenite cu rezoluţia ,,Da necesită recuperare sumă
necuvenită” pe campaniile anterioare pe care se face recuperarea, dosarele trebuie sa fie în status ,,Închis.
Decizie pozitivă”.

Exemplele prezentate mai sus nu acoperă toate situaţiile posibile. Responsabilitatea gestionării fiecarui caz
în parte revine functionarului APIA în funcţie de informaţiile existente în dosar sau solicitate fermierului.

9.11. REINSTRUMENTAREA CERERII UNICE DE PLATĂ

Situaţiile când se impune reinstrumentarea cererii unice de plată în sistemul IACS sunt următoarele:
- Contestaţia la decizia de plată depusă în termenul legal de către solicitantul sprijinului şi
soluţionată în favoarea acestuia - tratată în Procedura operațională privind calculul și aprobarea
sumelor de plată, a sancțiunilor, a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate în
cererea unică de plată Sesizarea depusă de terţi, a cărei temeinicie a fost confirmată prin verificările
proprii APIA - tratată în Procedura operațională privind calculul și aprobarea sumelor de plată, a
sancțiunilor, a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate în cererea unică de
plată Autosesizarea administraţiei privind:
o erori administrative sau de instrumentare a cererii, care nu se datorează fermierului;
o intrumentarea plăţilor necuvenite;
o implementarea unor functionalităţi IT cu impact în urmărirea angajamentelor;
o implementarea unor funcţionalităţi IT datorate modificărilor legislative.
- Aplicarea hotărârilor judecătoreşti care au rămas definitive (care constituie titluri
executorii);
- Implementarea proceselor verbale de constatare emise de Direcţia Antifraudă şi Control
Intern din cadrul APIA central (care constituie titluri executorii);
- Notele de control ale Direcţiei Generale Control, Antifraudă şi Inspecţii din cadrul MADR
sau ale DLAF (care constituie titluri executorii);
- Implementarea constatărilor/recomandărilor structurilor abilitate de audit naţionale şi
europene (Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit – Organismul de Certificare, Curtea
Europeana de Conturi, misiunile de audit ale serviciilor Comisiei Europene);
- Modificări ale legislaţiei.

Aplicarea hotărârilor judecătoreşti care au rămas definitive (care constituie titluri executorii)
În conformitate cu art.22 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ: “Hotărârile
judecătoreşti definitive pronunţate potrivit prezentei legi sunt titluri executorii”.
Obligaţia executării este prevăzută în art. 24 din acelaşi act normativ:
“(1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să
modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative,

-uz intern- 119


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 120 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

executarea hotărârii definitive şi se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel
de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.
(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz,
persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul
are dreptul la penalităţi, în condiţiile art. 894 din Codul de procedură civilă.
(21) Dispoziţiile Codului de procedură civilă privind executarea silită rămân aplicabile.

Dispoziţiile Codului de procedură civilă prevăd despre titlurile executorii:


Cap. II*) - Titlul executoriu
*) Dispoziţiile prezentului cod privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor
înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă,
care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie. (a se vedea art. 5 din L.
nr. 76/2012)
Art. 632 - Temeiul executării silite
(1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.
(2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau
înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.
Art. 633*) - Hotărârile executorii
Sunt hotărâri executorii:
1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;
2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să
exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin. (2).
*) Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri
judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a prezentului
cod, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie. (a se vedea art. 10 din L. nr. 76/2012)
Art. 634 - Hotărârile definitive
(1) Sunt hotărâri definitive:
1. hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs;
3. hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
1. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) devin definitive la data expirării termenului de exercitare”

Această procedură se referă la gestionarea dosarelor cererilor unice de plată în cazul în care fermierilor li
s-au admis în justiţie acţiunile formulate împotriva APIA.

Condiţii ce trebuiesc îndeplinite:


1. termen: executarea hotărârii definitive se face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa
unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a acesteia,
2. obligativitatea înlocuirii/modificării actului administrativ emis de APIA (decizia de plată).
3. Centrul Judeţean/ Local APIA este cel care, pe baza analizei hotărârii definitive, fie reîntoarce
dosarul fermierului pe fluxul normal de lucru finalizat cu o decizie rectificativă emisă din sistem, fie emite

-uz intern- 120


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 121 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

direct o decizie rectificativă în afara sistemului IACS, după caz. Sumele la plata cărora instanţa obligă APIA
trebuie să se reflecte obligatoriu şi în integralitatea lor în decizia de plată rectificativă.

Implementarea constatărilor din procese verbale de constatare emise de Direcţia Antifraudă şi Control
Intern din cadrul APIA central şi din Notele de control ale Direcţiei Generale Control, Antifraudă şi
Inspecţii din cadrul MADR sau ale DLAF (care constituie titluri executorii).

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) litera j) din O.U.G. nr. 3/2015: “Pentru a beneficia de plăţile directe
prevăzute la art. 1 alin. (2), fermierii trebuie: “j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute
de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete
şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista
suprafeţelor şi/sau efectivele de animale."

Acelaşi act normativ prevede la art. 8 alin. (1) litera n) că solicitanţii trebuie:”să prezinte la depunerea cererii
unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol,
inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a
unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află
la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie
valabile la data depunerii cererii."

Dacă în urma analizei Procesului verbal de constatare/Notei de control emise de către DACI/DGCAI/DLAF,
se stabileşte că fermierul a primit plăţi necuvenite fără a se individualiza în Procesul verbal de
constatare/Nota de control parcelele pentru care controlul a constatat nerespectarea condițiilor de eligibilitate
sau încălcări ale ecocondiționalității sau ale condițiilor specifice măsurilor de dezvoltare rurală, se vor aplica
următoarele modalități de lucru în reinstrumentarea dosarelor, după caz:
a. reinstrumentarea cererii unice de plată pe baza constatărilor organului de control sau
b. reanalizarea comparativă a parcelelor declarate de fermier în cererile de plată depuse la APIA pentru
anul/anii de cerere în cauză cu documentele doveditoare prezentate de fermier şi identificarea parcelelelor
declarate pentru care există documente doveditoare (din care să rezulte suprafaţa şi localizarea parcelelor);
identificarea parcelelor declarate de către fermier pentru care nu există documente doveditoare (pentru care
nu rezultă din documente suprafaţa şi localizarea parcelelor); reducerea suprafeţelor parcelelor declarate de
către fermier pentru care nu există documente doveditoare, prin formular S1, până la concurenţa suprafeţelor
stipulate în Procesul verbal de constatare/Nota de control sau
c. introducerea raportului de control care reflectă neconformitățile constatate la fața locului.

Se recomandă ca funcţionarii APIA care participă la acţiunea de control în calitate de parte controlată sau ca
terţă parte implicată în control să solicite în mod expres organelor de control, individualizarea parcelelor
pentru care se aplică sancţiunile stabilite.

10. DESCRIEREA ATRIBUŢIILOR ŞI A RESPONSABILITĂŢILOR

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este instituţie publică în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat. APIA este

-uz intern- 121


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 122 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de
stat şi a fondurilor europene pentru agricultură.

10.1. Structura organizatorică APIA

Procesul de prelucrare a cererilor unice de plată depuse de fermieri în vederea acordării plăţilor din fonduri
europene şi naţionale are la bază o structura organizată astfel:

I. nivelul Central prin:


Direcţia DPD - SV
Direcţia Direcţia Control pe Teren
Direcţia Ordonanţare Plăţi
Direcţia IT - LPIS

II. nivelul Judeţean prin 42 centre judeţene şi al Municipiul Bucureşti


III. nivelul Local prin centrele locale .

Tabelul 1
Atribuţii la nivel local

Postul
Funcţia Ocupat Responsabilităţi

Consilier Şef birou -Coordonarea activităţii de informare a fermierilor cu privire la


Centru măsurile/schemele de sprijin derulate de APIA;
Local -Coordonarea activităţii de programare a fermierilor pentru depunerea
cererilor unice de plată;
-Coordonarea întregului flux de primire/depunere, înregistrare şi prelucrare
în baza de date IACS a cererii unice de plată şi a documentelor aferente
cererii unice de plată;
-Primirea şi transmiterea documentelor de la şi către nivelul judeţean, după
caz;
-Asigurarea aplicării „principiului celor patru ochi” în activitatea de
verificare a cererilor unice de plată;
-Coordonarea activităţii de control vizual/formal (formular V1) şi
controalele administrative în sistem (formulare P1, D1);
-Coordonarea activităţii de notificare a fermierilor în vederea soluţionării
cazurilor de supradeclarare şi a altor tipuri de erori/nereguli;
-Coordonarea activităţii de soluţionare a cazurilor de supradeclarare şi a
altor tipuri de erori;
-Coordonarea activităţii de înregistrare în baza de date a rezultatelor
soluţionării erorilor;

-uz intern- 122


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 123 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

-Coordonarea activităţii de supracontrol privind controlul administrativ


(formular A1);
-Efectuarea activităţii de control intern/managerial şi propunerea măsuri
organizatorice în legătură cu activitatea funcţionarilor din subordine sau
măsuri disciplinare împotriva funcţionarilor în activitatea cărora, în mod
repetat, se constată că au deficienţe sau erori administrative în gestionarea
cererilor unice de plată;
-Solicitarea desfăşurării de controale pe teren pentru elucidarea cazurilor
nesoluţionate, ca urmare a răspunsurilor fermierilor la notificări;
-Coordonarea activităţii de primire a contestaţiilor şi trimiterea lor la nivel
judeţean pentru soluţionare, în cazul în care acestea depăşesc nivelul de
competenţă local;
-Coordonarea activităţii de depistare şi recuperare de plăţi necuvenite
conform art. 7 din Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) nr. 809/2014
al Comisiei;
-Coordonarea activităţii de raportare către APIA, nivel central, prin
intermediul nivelului judeţean, conform formatelor de monitorizare
transmise;
-Coordonarea activităţii de arhivare a dosarelor cererilor unice de plată.
-Avizează documente.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Verificator -Verificarea introducerii în baza de date IACS a datelor din cererea unică
sau de date de plată şi a documentelor aferente ei;
Referent -Notificarea fermierului privind datele lipsă/eronate din dosarul cererii de
plată;
-Completarea formularului E1 pentru erorile evidente depistate la
verificare;
-Verificarea răspunsurilor fermierilor notificaţi sau solicitarea controalelor
pe teren de către şeful centrului local/şefului serviciului IACS;
-Realizarea controalelor administrative în baza de date IACS şi listarea din
sistem a formularelor D1, a Notificărilor şi ataşarea lor la dosarul cererii;
-Semnarea documentelor pe care le verifică în câmpurile aferente din
formulare;

-uz intern- 123


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 124 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

-Verificarea cererilor care au fost selectate pentru supracontrolul privind


controlul administrativ şi completarea, semnarea şi datarea formularelor
A1.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Operator -Primirea cererii, completarea şi semnarea rubricii „control vizual” din
sau Bază de date cerere unice de plată şi completarea formularului V1;
Referent -Introducerea datelor din cererile unice de plată şi documente aferente în
baza de date IACS (confirmarea prelucrării datelor prin înscrierea numelui
citeţ, prin semnare şi datare pe formularularele aferente în câmpurile
corespunzătoare);
-Notificarea fermierului privind datele lipsă/eronate din
dosarul cererii de plată depistate la operare;
-Completarea formularului E1 pentru erorile evidente depistate la operare.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare/medii;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Funcţionar -Înregistrarea corespondenţei în registrul de intrări-ieşiri;
sau la -Pregătirea şi transmiterea cererilor de plată către nivellul judeţean/central;
Referent Registratură -Arhivarea cererilor unice de plată
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare/medii;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;

-uz intern- 124


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 125 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Tabel 2
Atribuţii la nivel judeţean

Funcţia Postul
Ocupat Responsabilităţi

Consilier Director -Coordonarea activităţii de informare a fermierilor cu privire la


Executiv măsurile/schemele de sprijin derulate de APIA;
Centrul -Coordonarea activităţii privind depunerea/primirea cererilor de
Judeţean plată şi documentelor aferente de la fermieri;
-Coordonarea activităţii de introducere şi verificarea în baza de date
IACS a cererilor de plată şi a documentelor aferente;
-Coordonarea activităţii de soluţionare a rezultatelor controalelor
administrative;
-Coordonarea activităţii de primire a contestaţiilor şi trimitere a lor
la nivel central pentru soluţionare;
-Coordonarea monitorizării activităţii centrelor locale şi a centrului
judeţean;
-Coordonarea activităţii de raportare către APIA nivel central
conform formatelor de monitorizare transmise;
-Aprobă documentele specifice.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Director -Coordonarea activităţii de informare a fermierilor cu privire la
Executiv măsurile/schemele de sprijin derulate de APIA;
Adjunct -Coordonarea activităţii de programare a fermierilor pentru
depunerea cererilor unice de plată;
-Coordonarea întregului flux de primire/depunere, înregistrare şi
prelucrare în baza de date IACS a cererii unice de plată şi a
documentelor aferente cererii;

-uz intern- 125


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 126 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

-Coordonarea primirii şi transmiterii documentelor de la şi către


nivelul local sau central, după caz;
- Se asigura ca este aplicat „principiului celor patru ochi” în
activitatea de verificare;
- Se asigură ca a fost efectuat importul “in batch”(automat) al
cererilor unice de plată din centrul judeţean din aplicaţia IPA-
Online în sistemul IACS;
-Coordonarea activităţii de control vizual/formal şi controalele
administrative în sistem (formulare P1, D1);
-Coordonarea activităţii de notificare a fermierilor în vederea
soluţionării cazurilor de supradeclarare şi a altor tipuri de
erori/nereguli;
-Coordonarea activităţii de soluţionare a cazurilor de supradeclarare
şi a altor tipuri de erori;
-Coordonarea activităţii de înregistrare în baza de date a rezultatelor
soluţionării erorilor;
-Coordonează şi monitorizează activitatea de control
intern/managerial desfăşurată de către şefii de centre locale şi Seful
Serviciului Autorizare Plăţi şi dispun măsuri organizatorice în
legătură cu activitatea funcţionarilor din subordine sau măsuri
disciplinare împotriva funcţionarilor în activitatea cărora, în mod
repetat, se constată că au deficienţe sau erori administrative în
gestionarea cererilor unice de plată;
-Coordonarea activităţii de supracontrol privind controlul
administrativ (formular A1);
-Solicitarea desfăşurării de controale pe teren pentru elucidarea
cazurilor nesoluţionate, ca urmare a răspunsurilor fermierilor la
notificări;
-Coordonarea activităţii de primire a contestaţiilor şi trimiterea lor
la nivel central pentru soluţionare, în cazul în care acestea depăşesc
nivelul de competenţă local;
-Coordonarea activităţii de depistare şi recuperare de plăţi
necuvenite conform art. 7 din Regulamentul de Punere în Aplicare
(UE) nr. 809/2014 al Comisiei;
-Coordonarea activităţii de raportare către APIA, nivel central,
conform formatelor de monitorizare transmise;
-Coordonarea activităţii de arhivare a dosarelor cererilor de plată;
-Avizează documente.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;

-uz intern- 126


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 127 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Şef Serviciu -Coordonarea activităţii de informare a fermierilor cu privire la
Autorizare măsurile/schemele de sprijin derulate de APIA;
Plăţi -Coordonarea activităţii de programare a fermierilor pentru
depunerea cererilor unice de plată;
-Coordonarea întregului flux de primire/depunere, înregistrare şi
prelucrare în baza de date IACS a cererii unice de plată pe suprafaţă
şi a documentelor aferente cererii;
-Asigurarea aplicării „principiului celor patru ochi” în activitatea
de verificare;
-Coordonarea activităţii de control vizual/formal (formular V1) şi
controalele administrative în sistem (formulare P1, D1);
-Coordonarea activităţii de notificare a fermierilor în vederea
soluţionării cazurilor de supradeclarare şi a altor tipuri de
erori/nereguli;
-Coordonarea activităţii de soluţionare a cazurilor de supradeclarare
şi a altor tipuri de erori;
-Coordonarea activităţii de înregistrare în baza de date a rezultatelor
soluţionării erorilor;
-Coordonarea activităţii de supracontrol privind controlul
administrativ (formular A1);
- efectuarea activităţii de control intern/managerial şi propunerea
măsuri organizatorice în legătură cu activitatea funcţionarilor din
subordine sau măsuri disciplinare împotriva funcţionarilor în
activitatea cărora, în mod repetat, se constată că au deficienţe sau
erori administrative în gestionarea cererilor unice de plată;
-Solicitarea desfăşurării de controale pe teren pentru elucidarea
cazurilor nesoluţionate, ca urmare a răspunsurilor fermierilor la
notificări;
-Coordonarea activităţii de primire a contestaţiilor şi a soluţionării
acestora;
-Coordonarea activităţii de depistare şi recuperare de plăţi
necuvenite conform art. art. 7 din Regulamentul de Punere în
Aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei;
-Coordonarea activităţii de raportare către APIA, nivel central,
conform formatelor de monitorizare transmise;
-Coordonarea activităţii de arhivare a dosarelor cererilor de plată;
-Avizează documente.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;

-uz intern- 127


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 128 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;


- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Verificator -Introducerea în baza de date IACS a cererii unice de plată şi a
sau de documentelor aferente ei;.
referent date -Notificarea fermierului privind datele lipsă/eronate din dosarul
cererii de plată;
-Completarea formularului E1 pentru erorile evidente depistate la
verificare;
-Verificarea răspunsurilor fermierilor notificaţi sau solicitarea
controalelor pe teren de către şeful centrului local/şefului serviciului
IACS;
-Realizarea controalelor administrative în baza de date IACS şi
listarea din sistem a formularelor D1, a Notificărilor şi ataşarea lor
la dosarul cererii;
-Semnarea documentelor pe care le verifică în câmpurile aferente
din formulare;
-Verificarea cererilor care au fost selectate pentru supra-controlul
privind controlul administrativ şi completarea, semnarea şi datarea
formularelor A1.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Operator - Primirea cererii, completarea şi semnarea casetei „control vizual”
sau de din cerere unice de plată şi completarea formularului V1;
Referent date - Introducerea datelor din cererile unice de plată şi documente
aferente în baza de date IACS (confirmarea prelucrării datelor prin
înscrierea numelui citeţ, prin semnare şi datare pe formularul/arele
aferente în câmpurile corespunzătoare);

-uz intern- 128


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 129 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- Notificarea fermierului privind datele lipsă/eronate din dosarul


cererii de plată depistate la operare;
- Completarea formularului E1 pentru erorile evidente depistate la
operare.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare/medii;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
Consilier Functionar- Înregistrarea corespondenţei în registrul de intrări-ieşiri;
sau la - Pregătirea şi transmiterea cererilor de plată către nivelul central;
Referent Registratură
- Arhivarea cererilor de plată.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare/medii;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.

Tabel 3

Atribuţii la nivel central

Funcţia Postul Responsabilităţi


Ocupat
Consilier Director -Organizarea şi coordonarea activităţii privind
direcţie depunerea/primirea cererilor de plată de la fermieri şi a
documentelor aferente întroducerea acestora în baza de date
IACS;
-Coordonarea activităţii de control administrativ în sistem;
-Coordonarea activităţii de supracontrol administrativ;

-uz intern- 129


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 130 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

-Coordonarea elaborării, actualizării şi respectării


procedurilor/manualelor care asigură derularea şi gestionarea în
bune condiţii a plăţilor directe şi actualizării acestora;
-Coordonarea activităţii de monitorizare;
-Coordonarea activităţii de raportare privind cererile de plată la
Organismul Coordonator;
-Participarea la stabilirea cadrului legislativ de efectuare a
plăţilor directe, în conformitate cu Politica Agricolă Comună şi
politica naţională privind acordarea ajutoarelor directe pe
suprafaţă;
-Efectuarea analizei permanente a cerinţelor Uniunii Europene
referitoare la plăţile directe şi a politicii agricole naţionale şi
implementarea lor;
-Participarea la programe de instruire, seminarii, cursuri,
grupuri de lucru desfăşurate în cadrul APIA sau organizate de
alte instituţii naţionale sau europene;
-Aprobarea documentelor specifice;
-Urmareşte şi analizează schimbările legislaţiei UE şi naţionale
privind domeniul dezvoltării rurale;
-Analizează stadiul de implementare şi realizare a măsurilor de
sprijin privind plăţile compensatorii pentru fermierii din zonele
defavorizate din Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;
-Coordonarea, elaborarea de noi proceduri sau modificarea
celor existente privind implementarea măsurilor de dezvoltare
rurală din cadrul Axei II a PNDR.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- cunoştinţe manageriale;
- calităţi şi aptitudini manageriale;
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă în efort prelungit;
- capacitate de organizare
- corectitudine; discernământ; simţul răspunderii.
-
Consilier Şef serviciu -Organizarea şi coordonarea activităţii privind
depunerea/primirea şi a documentelor aferente şi procesarea lor
în baza de date IACS;
-Coordonarea controlalelor administrative vizuale şi în sistem;

-uz intern- 130


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 131 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

-Coordonarea activităţii de supracontrol privind controlul


administrativ;
-Coordonarea elaborării procedurilor care asigură derularea şi
gestionarea în bune condiţii a plăţilor directe pe suprafaţă şi
actualizării acestora;
-Coordonarea activităţii de consultanţă acordată centrelor
judeţene/locale APIA în domeniul procedurilor, precum şi
soluţionarea adreselor primite din teritoriu;
-Coordonarea transpunerii în proceduri a legislaţiei comunitare
şi naţionale, precum şi a modificărilor şi completărilor acestora;
-Analiza cerinţelor Uniunii Europene referitoare la plăţile
directe şi a politicii agricole naţionale şi implementarea lor în
măsurile de sprijin administrate de direcţiile de specialitate;
-Participarea la programe de instruire, seminarii, cursuri,
grupuri de lucru desfăşurate în cadrul APIA sau organizate de
alte instituţii;
-Colaborarea cu celelalate servicii din cadrul direcţiei precum şi
cu alte compartimente de specialitate din cadrul APIA şi
MADR;
-Urmărirea şi răspunderea de respectarea legislaţiei naţionale şi
comunitare în vigoare privind schemele de sprijin;
-Participarea la instruiri la nivel judeţean şi local, privind
pregătirea personalului în vederea transpunerii în practică a
procedurilor de lucru pentru acordarea sprijiinului financiar
fermierilor din zonele defavorizate;
-Coordonarea modului de rezolvare a sesizărilor, cererilor şi
reclamaţiilor, repartizate spre soluţionare serviciului în
termenele stabilite;
-Coordonarea fluxul informaţional al documentaţiei pe care o
repartizează;
-Coordonarea activităţii de monitorizare a etapelor fluxului de
lucru în IACS;
-Coordonarea activităţii de raportare privind cererile de plată la
Organismul Coordonator al Agenţiei, conform formatelor
stabilite;
-Avizarea Notei privind propunerile de substituire a
personalului;
-Colaborarea în vederea instruirii personalului la nivel central,
judeţean şi local.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare;
- cunoştinţe operare Word, Excel – nivel mediu;
- cunoaştere limbi străine - nivel mediu.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

-uz intern- 131


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 132 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

- cunoştinţe manageriale;
- calităţi şi aptitudini manageriale;
- spirit de iniţiativă;
- lucru în echipă;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de muncă la efort prelungit;
- capacitate de organizare;
- corectitudine, discernământ, simţul răspunderii.
-

10.2. RESURSE UMANE

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede la articolul 7:


Acreditarea şi retragerea acreditării agenţiilor de plăţi şi a organismelor de coordonare
“(1) Agenţiile de plăţi sunt departamente sau organisme ale statelor membre, responsabile cu gestionarea şi
controlul cheltuielilor menţionate la art. 4 alin (1) şi la art. 5.
Cu excepţia plăţilor, sarcinile respective ale agenţiilor de plăţi pot fi delegate.
(2) Statele membre acreditează ca agenţii de plăţi departamente sau organisme care au o organizare
administrativă şi un sistem de control intern care oferă garanţii suficiente că plăţile sunt legale şi corecte şi
sunt justificate corespunzător. În acest scop, agenţiile de plăţi îndeplinesc condiţiile minime de acreditare în
ceea ce priveşte mediul intern, activităţile de control, informarea şi comunicarea, precum şi monitorizarea
stabilite de Comisie în temeiul art. 8 alin. (1) litera (a)…..
(3) Până la data de 15 februarie a anului care urmează exerciţiului financiar în cauză, agenţia de plăţi
acreditată întocmeşte:
(a) conturile anuale pentru cheltuielile efectuate în cursul îndeplinirii sarcinilor care revin respectivei
agenţii de plăţi acreditate, însoţite de informaţiile necesare pentru verificarea şi închiderea conturilor
respective în conformitate cu art.l 51;
(b) o declaraţie de gestiune privind exhaustivitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor, precum şi
buna funcţionare a sistemelor de control intern, pe baza unor criterii obiective, precum şi legalitatea şi
regularitatea operaţiunilor subiacente.”

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede la art.58:


Protejarea intereselor financiare ale Uniunii
“(1) În cadrul PAC, statele membre adoptă toate actele cu putere de lege şi actele administrative şi iau orice
altă măsură necesară pentru a asigura protecţia eficace a intereselor financiare ale Uniunii şi în special
pentru:
(a) a controla legalitatea şi corectitudinea operaţiunilor finanţate din Fonduri;
(b) a asigura combaterea eficientă a fraudelor, în special în domeniile cu un nivel de risc mai ridicat, şi care
să acţioneze ca factor disuasiv, ţinând cont de costuri şi beneficii, precum şi de caracterul proporţional al
măsurilor;
(c) a combate, a depista şi a corecta neregulile şi frauda;

-uz intern- 132


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 133 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(d) a aplica sancţiuni eficace, disuasive şi proporţionale în conformitate cu dreptul Uniunii sau, în absenţa
acestuia, cu dreptul internşi a iniţia proceduri judiciare în acest scop, dacă este nevoie;
(e) a recupera plăţile necuvenite, plus dobânzile aferente, şi a iniţia proceduri judiciare în acest scop, dacă
este nevoie."

Conform Manualului de procedură politica privind posturile sensibile (cheie) - versiunea 3., scopul principal
al supervizării este stabilirea stadiului de îndeplinire a activităţilor referitoare la autorizarea şi controlul
plăţilor.Controlorul este cel care defineşte poziţia operaţională stabilită în statul de funcţii/fişa postului al
cărei titular ia decizia finală în procesul de supervizare, respectiv directorul de direcţie/centru judeţean. În
vederea realizării activităţii de control a procesului de supraveghere, controlorul va completa raportul de
control- (RUPS – XX – 004 Raport de control)care cuprinde: Centrul judeţean, Controlor, Data completării,
Tipul activităţii, Motivul nefinalizării/contestării, Propuneri de remediere, Termen de soluţionare, Total
activităţi, Semnătura.

Controlul constă în verificarea efectuată de Directorul centrului judeţean privind activitatea desfăşurată de
Şeful serviciului AP/Şefii centrelor locale privind activitatea personalului din subordine implicat în
administrarea, autorizarea şi controlul cererilor unice de plată, conform Anexei 5 (Inventarul de posturi
sensibile (cheie)) din Manualului de procedură politica privind posturile sensibile (cheie) - versiunea 3.
O copie a rapoartelor de control va fi transmisă la încheierea activităţii de control în vederea monitorizării
stadiului de realizare a activităţilor şi remedierii potenţialelor deficienţe grave astfel:
1. Serviciile Autorizare Plăţi din centrele judeţene vor transmite Direcţiei Ordonanţare Plăţi ;
2. Centrele locale vor transmite Direcţiei Ordonanțare Plăți.

10.2.1. MATRICEA ÎNLOCUIRII PERSONALULUI ÎN SITUAŢII DE NECESITATE

În funcţie de structura specifică organizatorică, înlocuirea personalului se face respectând următoarele


principii:- urmărirea divizării atribuţiunilor în conformitate cu ROF şi Fişa postului;
- urmărirea “principiului celor 4 ochi”;
- dacă şeful compartimentului lipseşte, funcţionarea corespunzătoare a compartimentului va fi
asigurată prin însărcinarea unui consilier superior din cadrul serviciului, care va prelua sarcinile. În
situaţia în care consilierul care preia sarcini trebuie să verifice/semneze documente (ca sarcină a
Şefului de Serviciu înlocuit) întocmite de el/ea înainte de numire, alt consilier din serviciu va
verifica/semna documentul respectiv;
- de-a lungul întregii perioade în care o persoană înlocuieşte pe alta, sarcinile primei persoane vor fi preluate
de cealaltă persoană, în conformitate cu procedura, astfel încât o singură semnatură a aceleiaşi persoane să
apară pe un document;
- propunerile de înlocuire se vor înregistra la Direcţia Management Resurse Umane din APIA Central.
Fiecare direcţie/centrul judeţean APIA prezintă o Notă privind propunerile de substituire a personalului, în
baza principiilor sus-menţionate, în care se specifică grupurile de înlocuire pentru fiecare persoană şi poziţia
de subordonare. Se are în vedere ca administrarea cererilor de plată să se realizeze astfel încît un funcţionar să
fie implicat numai într-o singură etapă de administrare.

În acest sens, în cadrul centrului local/judeţean se va întocmi matricea privind personalul implicat în
administrare:

-uz intern- 133


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 134 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Nr. Funcţionar Funcţionar Funcţionar Funcţionar Funcţionar Funcţionar


Cerere primire Operare date Verificare Ultimul Control Al doilea Supracontrol
(ID) cerere, Operator date Administrativ control A1
formulare de cerere, Verificator P1(persoana (ultimul) (persoană
modificare, formulare de cerere, neimplicată in administrativ neimplicată
formulare de modificare, formulare de D1 si A1, D1(persoană în controlul
corecţie si formulare de modificare, pentru neimplicată în vizual V1, în
control corecţie formulare de CA în batch V1 şi ultimul ultimul P1 şi
administrativ (poate fi corecţie persoană P1) în ultimul
vizual aceeaşi (diferit de desemnată) - D1)
V1 persoană cu operator) poate fi aceeaşi
cea de la persoana cu cea
primire de la primire
cereri şi V1) cereri şi V1

10.2.2. ESTIMAREA NECESARULUI DE PERSONAL PENTRU FLUXUL DE LUCRU IACS

Estimarea numărului de personal necesar pentru desfăşurarea fluxului de lucru IACS s-a făcut ţinând cont de
următoarele criterii: numărul de fermieri înscrişi în RUI, suprafaţa agricolă utilizată înregistrată, numărul de
parcele aferente suprafeţei agricole utilizate, timpul necesar pentru procesarea unei cereri de plată.

10.2.3. CONFLICTUL DE INTERESE PRIVIND FUNCŢIONARII PUBLICI

Funcţionarii publici APIA au obligaţia respectării regimului juridic al conflictului de interese şi de


incompatibilitate, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Procedurii operaționale privind evitarea
situaţiilor de conflict de interese şi de incompabilitate în cadrul APIA, ultima versiunea probată.

Funcţionarii APIA trebuie să respecte prevederile Procedurii operaționale privind prevenirea şi evitarea
situaţiilor de conflict de interese şi de incompabilitate în cadrul APIA, ultima versiune aprobată.

Legea 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:


,,Art. 79 (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane
fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au
calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care
trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea
cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic
căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu
imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

-uz intern- 134


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 135 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului
ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public,
care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.
(4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă
ori penală, potrivit legii.”

O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:


,,Art.10 (1) Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor
de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui solicitant.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din procedura de selecţie.
(3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei anularea
contractului/acordului/deciziei de finanţare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1).
(4) În cazul în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale
documentaţiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanţă.
Art. 11 (1) Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare
sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane:
a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi
sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre
solicitanţi;
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi
de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi;
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe
parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor
de rambursare/plată prezentate de beneficiari.”

Informarea şefului ierarhic privind existenţa unui conflict de interese în gestionarea cererii/control pe teren se
face în scris de către funcţionarul în cauză.
Documentul se înregistrează în Registrul de intrări/ieşiri şi se arhivează la compartimentul Resurse Umane.

Fiecare functionar public implicat în administrarea şi controlul cererilor unice de plată pe suprafaţă va semna
Declaraţia de confidenţialitate, imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese (Anexa nr. 1).

În cazurile în care, în urma controalelor, supracontrolului, verificărilor făcute de către organismele de audit sau
de alte organisme abilitate se constată încălcarea art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, se va proceda astfel,
în funcţie de stadiul de administrare al cererii unice de plată:
a) pentru cererile care nu au fost autorizate la plată, se exclude cererea de la plată, dacă unul dintre
funcţionarii implicaţi în administrarea cererii se găseşte în situaţia de încălcare a art. 10 alin. (1), pe baza
prevederilor art. 10 alin. (2);
b) pentru cererile care au fost autorizate la plată şi care sunt în curs de efectuare a plăţilor, se blochează
plăţile, dacă unul dintre funcţionarii implicaţi în administrarea cererii se găseşte în situaţia de încălcare a art.
10 alin. (1), pe baza prevederilor art. 10 alin. (2);

-uz intern- 135


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 136 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

c) pentru cererile care au fost autorizate la plată şi care au fost plătite, se sesizează organele abilitate de
anchetă, dacă unul dintre funcţionarii implicaţi în administrarea cererii se găseşte în situaţia de încălcare a art.
10 alin. (1), pe baza prevederilor art. 10 alin. (2)şi se solicită instanţei anularea deciziei de finanţare care a fost
încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1);

10.3. PISTA DE AUDIT PRIVIND ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL CERERILOR UNICE DE


PLATĂ ÎN SISTEMUL IACS
FAZA
PERSOANA
ÎNTOCMIRII/ UNDE SE
PERSOANA CARE
Nr. DENUMIREA DATA în care se ARHIVEAZĂ
RESPONSABI AVIZEAZĂ
Crt. DOCUMENTULUI realizează
LĂ DOCUMENT
activitatea
UL
respectivă
Cererea unică de - Primirea şi - Funcţionarul Persoana care Dosarul cererii
plată completată cu înregistrarea APIA aplică ştampila unice de plată la
documentele cererii unice de responsabil de centrului centrul local/
1
anexate plată primirea judeţean/local judeţean APIA
cererii APIA

E1 – Proces verbal - În toate fazele de - Funcţionarul Persoana care Dosarul cererii


pentru admiterea verificare a APIA efectuează unice de plată la
unei erori evidente cererilor, când este responsabil de controalele centrul local/
2 necesară primirea cererii asupra cererii judeţean APIA
intervenţia umană - Operator date
- Verificator
date
V1 – Proces verbal - Controlul vizual - Funcţionarul Persoana care Dosarul cererii
pentru controlul (formal) la APIA efectuează unice de plată la
vizual primirea cererii responsabil de controlul centrul local/
(semnătură în primirea cererii vizual judeţean APIA
caseta “Control - Operator date
3. vizual”) - Verificator
- În toate fazele de date (diferit de
analizare a operator)
cererilor,
când este necesară
intervenţia umană
M – Formulare de Persoana care Dosarul cererii
modificări -după primirea - Funcţionarul aplică ştampila unice de plată la
întocmite de cererii unice de APIA centrului centrul local/
4
fermier: plată , în termenele responsabil de judeţean/local judeţean APIA
precizate de primirea cererii APIA
regulament

-uz intern- 136


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 137 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

M1 - Schimbarea - Operatorul
declaraţiei de date
suprafaţă - Verificatorul
date
M2 - Completarea
declaraţiei de
suprafaţă

M3 - Retragerea
declaraţiei de
suprafaţă

M4 - Schimbarea
numelui PF prin
căsătorie/Denumire
exploataţie fără a se
modifica
CUI/nume,
prenume şi CNP
administrator
pentru
PJ/adresei/sediului
exploataţiei/co
ordonatelor bancare

Solicitare de
retragere a
sprijinului aferent
unei/unor scheme/
măsuri de sprijin
din
cererea unică de
plată

Declaratie de
retragere totală a
suprafeţei din
cererea unică de
plată

-uz intern- 137


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 138 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

E1 – Proces verbal - În toate fazele de - Funcţionarul Persoana care Dosarul cererii


pentru admiterea verificare a APIA efectuează unice de plată la
unei erori evidente cererilor, când este responsabil de controalele centrul local/
5 necesară primirea cererii asupra cererii judeţean APIA
intervenţia umană - Operator date
- Verificator
date
P1 – Raport control - controlul - Verificatorul - Funcţionar Se găseşte în
administrativ administrativ de date Ultimul baza de date
Control IACS
Administrativ
P1(persoana
neimplicată in
D1 si A1, iar
6 pentru
CA în batch
persoană
desemnată –
poate fi aceeasi
persoană cu
cea de la
primire cereri )
N – Notificări către - după controlul - Verificatorul - director Dosarul cererii
fermieri pentru vizual de date executiv unice de plată la
aducerea - după controlul - şef serviciu centrul local/
la cunoştinţă a administrativ autorizare plăţi judeţean APIA
7 neregulilor (depistare erori) - şef birou
constatate în urma centrul local,
controalelor după caz
efectuate (solicitări
de clarificare)
S1 – Corectare - Control - Verificatorul Dosarul cererii
suprafeţe administrativ de date unice de plată la
8
centrul local/
judeţean APIA
S2 – Corectare - Control - Verificatorul Dosarul cererii
suprafete administrativ de date unice de plată la
9
nedeclarate centrul local/
judeţean APIA
Eficientizare - Control - Verificatorul Dosarul cererii
control administrativ de date unice de plată la
10
administrativ – centrul local/
Anexa nr. 65 judeţean APIA

-uz intern- 138


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 139 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

R1 – Raport de - Control pe teren - Inspector Dosarul cererii


control pe teren control pe teren unice de plată la
-operator de centrul local/
11
date judeţean APIA
-verificator de
date
D1 – Proces verbal - Control - Verificator - Funcţionarul Dosarul cererii
pentru al doilea administrativ date care efectuează unice de plată la
control (alta persoană controlul centrul local/
12 care nu a fost administrativ judeţean APIA
implicată în
V1şi ultimul
P1)
A1 – Proces verbal -Supracontrol - Verificator - Funcţionarul Dosarul cererii
pentru supracontrol administrativ date (alta care unice de plată la
administrativ persoană care efectuează centrul local/
nu a fost supra- judeţean APIA
13 implicată în controlul
controlul administrativ
vizual V, în
ultimul P1 şi în
ultimul D1)
Cerere de preluare - în orice moment - Funcţionarul Dosarul cererii
de explotaţie în caz până la emiterea APIA unice de plată la
de deces, întocmită deciziei de plată responsabil de centrul local/
de moștenitorul primire judeţean APIA
14
legal -operator de
date
-verificator de
date
Cerere pentru - în orice moment - Funcţionarul Dosarul cererii
transfer de până la emiterea APIA unice de plată la
explotaţie/ deciziei de plată responsabil de centrul local/
schimbare primire judeţean APIA
15
formă de -operator de
organizare, date
întocmite de fermier -verificator de
date
Proces verbal de - în momentul -Verificator -Director Dosarul cererii
constatare a depistării erorilor date coordonator unice de plată la
neconformităţilor ce de centru centrul local/
16
propun cererea neconconformitate judeţean/şef judeţean APIA
pentru plăţi (după CA) centru local,
necuvenite după caz

-uz intern- 139


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 140 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Notificare privind -până la 15 Funcţionarul Dosarul cererii


reamplasarea octombrie inclusiv APIA unice de plată
culturilor pentru responsabil de - La centrul
stratul vegetal pe primirea cererii local/
alte parcele din judeţean APIA
17 cadrul exploatatiei
sau pentru
modificarea culturii
cu altă cultură din
Anexa 9 la Ordin
MADR 619/2015

10.4. ARHIVAREA TUTUROR DOCUMENTELOR DIN DOSARUL CERERII

Pe durata campaniei 2019 se realizează o arhivare temporară, în funcţie de UAT, urmând ca la


finalizarea acesteia să se realizeze arhivarea cronologică (în dosare), în funcţie de numărul de
înregistrare, în cutii de arhivare.

Centrele locale/Centrele judeţene/Municipiul Bucureşti-APIA procedează la arhivarea acestora în cadrul


arhivelor organizate la nivel local sau judeţean, după caz.
Fiecare dosar trebuie să aibă aceeaşi ordine a documentelor.
Numerotarea filelor în dosar se face numai după încheierea campaniei 2019.
Fiecare pachet va conţine un OPIS cu numerele de dosare din acel pachet. Dacă cutiile nu sunt suficiente, atunci
dosarele se vor arhiva direct în rafturi după aceleaşi reguli.

La depozitul de arhivă trebuie respectate următoarele reguli:


- ferestrele şi alte locuri de acces în depozit vor fi prevăzute cu gratii care să prevină efracţia în depozite;
- la manipularea şi transportul documentelor se vor lua măsurile de protecţie necesare protecţiei arhivei
pe toată durata transportului;
- pentru prevenirea incendiilor, depozitele vor fi prevăzute cu stingătoare portabile, cu încărcătură de
dioxid de carbon şi praf sau gaze inerte;
- se interzice fumatul în incinta arhivei;
- se interzice folosirea lichidelor inflamabile.

Coperta dosarului (Anexa nr. 59) se lipeşte/se tipăreşte pe coperta dosarului.


Pe verso-ul copertei se ataşează, prin lipire/prin tipărire, Lista documentelor din dosar - Anexa nr. 60. Se va
pune bifa, după caz dacă există sau nu la dosarul cererii de plată documentul prevăzut în listă.

-uz intern- 140


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 141 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Arhivarea pe suport de hartie se va realiza cu respectarea procedurii prevazute in Manualul de Arhivare


versiunea 2.4. Personalul APIA este obligat să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate, a
celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii.
Personalul se va asigura că documentele vor fi puse la dispoziţie pentru inspecţie la birourile Agenţiei, la
cererea persoanelor şi a organismelor care în mod normal au dreptul de a inspecta astfel de documente,
incluzând:
 personalul APIA;
 Directia de Audit Intern a APIA;
 Organismul de Certificare care atestă declaraţia anuală a APIA;
 Agenţi autorizaţi sau reprezentanţi ai Comisiei Europene, ECA, OLAF, DLAF, DNA, AFIR,
MADR, etc.

Aşadar, sunt păstrate toate procedurile şi documentele cu privire la efectuarea controalelor administrative şi
fizice stabilite, sub forma electronică şi pe suport de hârtie, la dispoziţia Comisiei, Autorităţii Competente şi
ale Autorităţii de Management până la expirarea perioadei de implementare a măsurilor prin care se acordă
finanţare nerambursabilă. Se va întocmi un opis şi un Proces verbal de predare-primire semnat de către
consilierul care a elaborat acest proces verbal şi aprobat de DACI, conform procedurii de arhivare, şi se va
trece la predarea fizică a documentelor. În momentul predării, consilierul care primeşte documentele va semna,
de primire, procesul verbal.

10.5. DESCRIEREA MODALITĂŢILOR DE CONTROL

10.5.1. CONTROL INTERN

Este efectuat de către nivelul judeţean pentru nivelul local şi de către nivelul central pentru nivelul judeţean
APIA. Pentru nivelul central al APIA, controlul este efectuat de către Direcţia Audit Intern, Direcţia Antifraudă
şi Control Intern.
Controalele urmăresc corectitudinea procedurilor şi aplicarea unitară a acestora.

Funcţionarii implicati în primirea şi procesarea cererii trebuie să completeze o declaraţie de confidenţialitate


- Anexa nr.1.

Administrarea corectă a cererilor unice de plată de către funcţionarii APIA este verificată şi în mod direct de
către şefii ierarhici (şef centru local pentru funcţionarii centrelor locale şi şef Serviciu Autorizare Plăţi pentru
funcţionarii din cadrul serviciului centrului judeţean) selectându-se un eşantion de 5% din cererile gestionate
de către fiecare funcţionar din subordine. Eşantionul se va mări dacă se constată depăşirea procentului de 2%
din cererile verificate, cu erori de administrare.

De asemenea, şefii de centre locale, şefii Serviciilor Autorizare Plăţi şi Directorii Executivi vor avea în vedere
şi vor dispune măsuri organizatorice în legătură cu activitatea funcţionarilor din subordine sau măsuri
disciplinare împotriva funcţionarilor în activitatea cărora, în mod repetat, se constată că au deficienţe sau erori
administrative în gestionarea cererilor unice de plată.

-uz intern- 141


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 142 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

10.5.2. CONTROL EXTERN

Este efectuat de reprezentanţi autorizaţi ai Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, DLAF cu misiuni
specifice (financiare, tehnice sau de auditare) în România, cât şi inspecţii legate de nereguli şi fraude ale
MADR, Curtea de Conturi a României, AFIR, DNA, OLAF etc..

Controalele realizate la nivel central/judeţean/local urmăresc respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale şi


respectarea unitară a procedurilor. De asemenea, aceste controale pot avea ca scop şi verificări pe teren.

În cazul în care organele în drept – AFIR, DACI-APIA, Curtea de Conturi, etc. – în urma verificărilor efectuate,
dispun reinstrumentarea de către centrele judeţene/locale APIA a unor cazuri/dosare, se aplică următorul flux
de soluţionare:
- primirea adresei de la organele în drept (înregistrarea documentului) şi transmiterea adresei către
Serviciul Metodologie, Monitorizare şi Raportare;
- întocmirea şi transmiterea adresei de înaintare către centrele judeţene, însoţită şi de documentul oficial
al organului în drept de către Serviciul MMR;
- transmiterea adresei, spre ştiinţă, însoţită şi de documentul oficial al organului în drept de către Serviciul
MMR;
- transmiterea de către Serviciul MMR către persoanele responsabile din cadrul serviciilor implicate a
rezultatului final al monitorizării în momentul în care s-a raportat, în limita termenului stabilit .;
- întocmirea rapoartelor pe serviciu asupra verificărilor efectuate, în funcţie de aria de responsabilitate.
Rapoartele vor cuprinde şi concluzii ale analizei cazurilor şi semnăturile pentru întocmit de către persoanele
desemnate în prezenta notă precum şi aprobarea şefului de serviciu (toate serviciile enumerate întocmesc raport
chiar dacă adresa oficială a organului în drept nu prevede explicit probleme din sfera respectivă de activitate);
- transmiterea către Serviciul MMR a rapoartelor întocmite pe servicii asupra verificărilor efectuate;
- întocmirea raportului final conform rapoartelor întocmite pe servicii asupra verificărilor efectuate de
către Serviciul MMR;
- întocmirea adresei de răspuns către organul în drept care a iniţiat modificările de către Serviciul MMR,
adresă care este semnată de către şefii de servicii, directorul direcţiei, directorul general adjunct, directorul
general .

Persoanele nominalizate, potrivit ariei de responsabilitate, vor efectua următoarele acţiuni: verificări privind
respectarea procedurilor în conformitate cu cerinţele solicitate, verificări privind efectuarea modificărilor
solicitate în baza de date IACS, verificări asupra corectitudinii calculului în sistem, întocmirea rapoartelor
privind rezolvarea cazurilor semnalate, transmiterea rapoartelor către Serviciul MMR.

10.6. PROTECŢIA DATELOR

Funcţionarii APIA sunt responsabili în ceea ce priveşte protejarea datelor cuprinse în documentele primite de
la fermieri şi în celelalte documente care sunt supuse regimului de protecţie a datelor.

-uz intern- 142


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 143 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se va gestiona de către funcționarii APIA responsabili
cu gestionarea cererilor unice de plată conform DECIZIEI Directorului General al APIA nr. 384/01.08.2018,
prin care se aprobă ”Politica de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal”.

Toate operaţiile efectuate de către funcţionarii APIA asupra datelor din sistem sunt înregistrate automat şi
trecute în istoricul documentului. Istoricul cererii înseamnă o listă de operaţii legate de instrumentarea ei,
numele celor care efectuează operaţiile respective, precum şi data realizării lor.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce


privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, APIA prelucrează
legal datele cu caracter personal ale fermierului, în conformitate cu art. 6 al Regulamentului.

Pe parcursul activităților desfășurate, APIA poate colecta și prelucra date cu caracter personal, în scopuri
specifice acordării plăților, având acordul fermierilor de la primirea cererii unice de plată.

PUBLICAREA INFORMAŢIILOR

A.F.I.R. publică pe site-ul său informaţiile referitoare la beneficiarii plăţilor, conform art. 111 din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole
comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr.
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului:
„(1) Statele membre asigură publicarea anuală ex post a beneficiarilor Fondurilor. Publicarea conţine:
(a) fără a aduce atingere primului paragraf din articolul 112 din prezentul regulament, numele
beneficiarului, după cum urmează:
(i) prenumele şi numele de familie, în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică;
(ii) denumirea juridică completă, aşa cum a fost înregistrată, în cazul în care beneficiarul este
o persoană juridică cu personalitate juridică proprie conform legislaţiei statului membru în
cauză;
(iii) denumirea completă a asociaţiei, aşa cum a fost înregistrată sau recunoscută oficial, în
cazul în care beneficiarul este o asociaţie fără personalitate juridică proprie;
(b) localitatea în care beneficiarul îşi are domiciliul sau în care acesta este înregistrat şi, după caz,
codul poştal sau partea din acesta care identifică localitatea;
(c) cuantumurile corespunzătoare fiecărei măsuri finanţate din Fonduri, primite de către fiecare
beneficiar în cursul exerciţiului financiar în cauză;
(d) natura şi descrierea măsurilor finanţate din oricare dintre Fonduri şi în temeiul cărora este
acordată plata menţionată la litera (c).
Informaţiile menţionate în primul paragraf sunt puse la dispoziţie pe un site internet unic pentru fiecare stat
membru. Acestea sunt disponibile timp de doi ani de la data publicării iniţiale.

-uz intern- 143


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 144 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(2) În ceea ce priveşte plăţile care corespund măsurilor finanţate de FEADR, menţionate la alineatul (1)
primul paragraf litera (c), sumele care urmează să fie publicate corespund finanţării publice totale,
incluzând atât contribuţia Uniunii, cât şi contribuţia naţională.”

10.7. MODALITĂŢI DE DETECTARE ŞI SESIZARE A STRUCTURII ABILITATE ASUPRA


POTENŢIALELOR NEREGULI ŞI/SAU A FRAUDEI

Art.3 (Aplicarea sancţiunilor penale) din Regulamentul (UE) nr. 640/2014 prevede: “Aplicarea
sancţiunilor administrative şi a refuzului sau a retragerii ajutoarelor sau sprijinului, astfel cum sunt
prevăzute de prezentul regulament, nu aduce atingere aplicării de sancţiuni penale, dacă dreptul naţional
prevede astfel”.

În sensul legislaţiei comunitare privind protejarea intereselor financiare ale comunităţii europene, respectiv
în sensul art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, neregula reprezinta orice încălcare a
unei dispoziţii de drept comunitar, ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni a unui operator economic, care
poate sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităţilor, fie prin diminuarea sau
pierderea veniturilor provenite din resurse proprii, colectate direct în numele Comunităţilor, fie prin
cheltuieli nejustificate.(definitie conform art. 1 pct.1 din Regulamentul nr. 1848/2006).

În sensul art. 2 lit. a), b) din O.U.G. nr. 66/2011, privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare,
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător:
,,neregulă” - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau
europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor
dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în
gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii
Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora
printr-o sumă plătită necuvenit.
,,fraudă” - infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale”.

INFRACŢIUNEA: Potrivit Titlului II – Infracţiunea, Cap. I – Dispoziţii generale, art. 15 - Trăsăturile


esenţiale ale infracţiunii –alin. (1) şi (2) din Codul penal se defineşte ca: “(1) Infracţiunea este fapta
prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o. (2)
Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale Art. 16 alin. (1) arată că: “Fapta constituie infracţiune
numai dacă a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală”, formele de vinovăţie fiind arătate
în acelaşi articol din Codul penal.

De asemenea, art. 17 din Codul penal precizează şi modul de săvârşire a infracţiunii comisive prin omisiune.

Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale (şi care au relevanţă faţă de sesizările
formulate de APIA) sunt prevăzute de art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală:
,, a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;

-uz intern- 144


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 145 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;


e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie
prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-
a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură
răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;
h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
i) există autoritate de lucru judecat”.

Conform art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare,
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, “Activitatea de constatare a
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare se efectuează de către autorităţile cu
competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate în acest scop în cadrul
acestora”.

Există două situaţii distincte privind împrejurările aspectelor care pot îmbraca forma neregulii sau a fraudei:
A. Situaţia în care neregula/frauda este descoperită înainte de autorizarea cererii la plată, caz în care
funcţionarul public care gestionează cererea şi descoperă neregula/frauda urmează, după caz:
- În caz de neregulă, cererea fermierului nu este autorizată la plată sau este autorizată parţial (prin
excluderea înscrisului care produce neregula), responsabilitatea interpretării şi
înlăturării/clarificării/sancţionării neregulii aparţine exclusiv funcţionarului public care gestionează cererea
unică de plată.
- În caz de fraudă se aplică prevederile art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, privind controlul şi
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător:
“Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să sesizeze de îndată DLAF şi
organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă”.
Funcţionarul public care descoperă frauda, o aduce la cunostinţă în scris Directorului executiv al centrului
judeţean. Acesta are obligaţia de a sesiza imediat DLAF şi organele de urmărire penală. Totodată sesizarea
centrului judeţean va fi adusă şi la cunoştinţa Direcţiei Antifraudă şi Control Intern din cadrul APIA Central.

Potrivit art. 267 - Omisiunea sesizării - din Codul penal: “(1)Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte
sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 3 ani sau cu amendă.” Aşadar, funcţionarii publici care ale căror fapte se încadrează în prevederile art. 267
Cod Penal nu pot invoca faptul că nu cunosc dispoziţiile Codului penal, ori alte dispoziţii legale incidente
activităţii profesionale.

Art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr.66/2011:


“(2) În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin. (1), organul de urmărire penală transmite
cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene
are obligaţia luării următoarelor măsuri până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind
caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:

-uz intern- 145


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 146 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

a)pentru beneficiarii privaţi suspendă aplicarea prevederilor


contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea
tuturor sumelor solicitate de beneficiar;
b) pentru beneficiarii publici suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar
aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea.
c) pentru beneficiarii schemelor/măsurilor de sprijin acordate din Fondul european pentru garantare
agricolă şi/sau Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi din fondurile publice naţionale
aferente acestora se vor compensa debitul şi penalităţile aferente schemei sau măsurii de finanţare afectate
şi deblocarea diferenţelor de sume pentru celelalte scheme sau măsuri de finanţare neafectate.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor
europene de a lua măsuri privind suspendarea plăţilor/rambursărilor către beneficiari în baza prevederilor
cuprinse în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului,
se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării prevederilor
contractelor/deciziilor/ordinelor/acordurilor de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare
a acestora.”

Art. 7 din OUG nr. 66/2011 prevede: „(1) În situaţia în care, în urma verificărilor administrative şi/sau la
faţa locului, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigaţii
suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de către
un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se adreseze
pentru realizarea acestor investigaţii structurilor de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi
alin. (4).
(2) Verificările efectuate de structurile de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4)
în vederea constatării caracterului eligibil al unor cheltuieli solicitate de un beneficiar înainte de
rambursarea/plata lor de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene se organizează
şi se desfăşoară după proceduri proprii şi reprezintă o activitate distinctă de activitatea organizată şi
desfăşurată în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) - (16).”

În conformitate cu NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a


Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, art. 6 : „(1) În aplicarea
art. 7 alin. (1) din ordonanţă, în situaţia în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene
identifică, ca urmare a verificărilor administrative şi la faţa locului, o posibilă abatere, pentru confirmarea
căreia sunt necesare investigaţii suplimentare, acestea pot solicita structurilor de control prevăzute la art.
20 din ordonanţă investigarea caracterului eligibil al sumelor solicitate la plată/rambursare de beneficiar,
înainte ca aceste sume să fie acordate beneficiarului, iar rezultatul acestei investigaţii suplimentare este
consemnat într-o notă de control.
(2) Forma şi conţinutul notei de control prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de fiecare autoritate cu competenţe
în gestionarea fondurilor europene, în funcţie de specificul activităţii sale.
(1) Nota de control se aprobă de către conducerea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor
europene.”

Dacă în urma verificărilor administrative şi la faţa locului, funcţionarii APIA descoperă o posibilă abatere,
pentru confirmarea căreia sunt necesare investigaţii suplimentare, directorii executivi ai centrelor judeţene

-uz intern- 146


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 147 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

pot solicita DACI investigarea caracterului eligibil al sumelor solicitate la plată/rambursare de beneficiar,
înainte ca aceste sume să fie acordate beneficiarului.

În baza prevederilor de mai sus, Directorul executiv al centrului judeţean APIA dispune suspendarea plăţilor
pentru cazurile transmise de către organul de urmărire penală spre soluţionare instanţelor de judecată.

B. Situaţia în care neregula/frauda este descoperită ulterior autorizării cererii şi efectuarii plăţii, caz în
care funcţionarul public care descoperă neregula/frauda urmează să aplice prevederile de recuperare a plăţilor
necuvenite din manualele de proceduri ale APIA. În această ipoteză, funcţionarul public care descoperă
frauda, în respectarea dispoziţiilor art. 267 din Codul penal, o aduce la cunostinţă în scris Directorului
executiv al centrului judeţean. Acesta are obligaţia de a sesiza imediat DLAF şi organele de urmărire penală.
Totodată sesizarea centrului judeţean va fi adusă şi la cunoştinţa Direcţiei Antifraudă şi Control Intern din
cadrul APIA Central. Funcţionarul public care care descoperă frauda (care poate da lămuriri organelor de
cercetare penală cu privire la împrejurările în care a luat cunoştinţă de potenţiala infracţiune), trebuie să ţină
cont şi de prevederile art. 268 - Inducerea în eroare a organelor judiciare – alin. (1) şi (2) din Codul Penal.

Pe de altă parte, legislaţia prevede şi cazurile în care se constată că funcţionari sau autorităţi publice furnizează
date false sau incomplete în vederea accesării de fonduri europene, astfel:

Art. 8 alin. (7) din O.U.G. nr. 3/2015 prevede:“Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea
documentelor menţionate la alin. (6) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste
documente, după caz.”

Cazurile în care se descoperă nereguli/fraude cu privire la documentele prezentate de către fermieri (la care
face referire art. 8 alin. (7) din O.U.G. nr. 3/2015) au fost tratate la punctele A şi B de mai sus.

În ceea ce priveşte „Responsabilitatea ... autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.”, se
aplică prevederile Art. 181– 185 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor
de corupţie, după cum urmează:
,,Art. 181 - (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7
ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit
legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale
pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 182 - (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul
general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se pedepseşte cu
închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are
ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori în numele ei, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).

-uz intern- 147


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 148 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale
pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 183 - (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al
Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare
de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit
legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al
Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale
pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 184 - Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 181 – 183 se pedepseşte.
Art. 185 - Încălcarea din culpă de către directorul, administratorul sau persoana cu atribuţii de decizie ori
de control în cadrul unui operator economic a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau
îndeplinirea ei defectuoasă, dacă fapta a avut ca rezultat săvârşirea de către o persoană care se află în
subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui operator economic a uneia dintre infracţiunile prevăzute
la art. 181 – 183 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile
Uniunii Europene, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Prin urmare, în cazurile în care funcţionarii APIA cu atribuţii de serviciu privind administrarea cererilor unice
de plată descoperă încălcări ale legislaţiei de către funcţionari sau autorităţi publice locale sau centrale în
legătură cu faptele enumerate mai sus, au obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţă, în scris, Directorului
executiv al centrului judeţean. Acesta are obligaţia de a sesiza imediat DLAF şi organele de urmărire penală.
Totodată, sesizarea centrului judeţean va fi adusă şi la cunoştinţa Direcţiei Antifraudă şi Control Intern din
cadrul APIA Central.

-uz intern- 148


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 149 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

11. ANEXE
Anexa nr. 1

Declaraţie de confidenţialitate, imparţialitate şi pentru evitarea conflictului de interese

Subsemnatul……………….................................................…………………...…….............
încadrat în funcţia de........................................................................................în cadrul APIA (nivel central, judeţean,
local)..................................................................................................., mă oblig:

- sã pãstrez secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legãturã cu faptele, informaţiile
sau documentele de care iau cunoştinţã în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor
de interes public, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- sã îndeplinesc cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi sã mă abţin


de la orice faptã care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcţionarilor publici, în conformitate cu art. 43 alin. 1 din Legea nr. 188/1999;

- să respect principiile de legalitate, imparţialitate, obiectivitate, transparenţã, eficienţã, eficacitate,


responsabilitate, orientare cãtre cetãţean, stabilitate în exercitarea funcţiei publice şi subordonare ierarhicã, în
conformitate cu art. 3 din Legea nr. 188/1999;

- să respect prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu
modificările şi completările ulterioare, cu privire la incompatibilitatea calităţii de funcţionar public cu orice altă
funcţie publică decât cea în care am fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică;

- să-l informez imediat pe şeful meu ierarhic dacă mă aflu în una din situaţiile care ar putea genera un conflict
de interese (rezolvarea unei cereri, luarea deciziilor sau participarea la luarea deciziilor cu privire la persoane
fizice şi juridice cu care am relaţii cu caracter patrimonial, participarea în cadrul aceleiaşi comisii, constituite
conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I, interesele mele patrimoniale,
ale soţului sau rudelor mele de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le iau în exercitarea funcţiei
publice), în conformitate cu art. 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003;

- să mă abţin de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii, în cazul existenţei
unui conflict de interese, în conformitate cu art. 79 alin. 2 din Legea nr. 161/2003.

*) Menţionez că, dacă, pe parcursul exercitării funcţiei pe care o deţin, sunt implicat într-una din etapele fluxului de
autorizare la plată a cererii unice de plată depusă personal, de soţul sau de o rudă sau afin până la gradul II inclusiv,
voi notifica şeful ierarhic cu privire la această situaţie şi mă oblig la neimplicarea în instrumentarea dosarului în
cauză.

Am luat la cunoştinţă că orice încălcare a dispoziţiilor prezentei declaraţii atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
administrativă, civilă sau penală, potrivit legii.

Data: Semnătura:

*) Obligaţie valabilă numai în cazul personalului implicat în etapele fluxului de autorizare la plată a cererii unice de plată

-uz intern- 149


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 150 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 5

Formular E 1 - Proces verbal de control pentru admiterea unei erori evidente


în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)- 2019

Judeţul Centrul judeţean/local APIA

Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie Nr. unic de identificare


solicitant
RO………………………..

Eroare constatată în solicitare:

Descriere succintă a erorii constatate

Argumentare a corectării (vă rugam bifaţi după caz):


eroare simplă de scriere-EE1
(ex: date lipsă, cifre inversate, coduri statistice greşite, greşeli simple de ortografie, coordonate bancare
greşite);

informaţii contradictorii-EE2
(ex: greşeli de calcul, informaţii duble, contradicţii între datele din solicitare şi documentele depuse);

alte tipuri de erori-EE3


(erori evidente admise în cazuri individuale; vă rugăm argumentaţi pe larg, dacă este necesar şi pe verso).

Argumentare pentru admiterea unui alt tip de eroare

Eroarea evidentă a fost verificată şi corectată. Nume şi prenume funcţionar APIA:

Data: Semnătura:

-uz intern- 150


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 151 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 6
Formular M1-SCHIMBAREA DECLARAŢIEI DE SUPRAFAŢĂ 2019 Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Nume şi Prenume funcţionar APIA: Nr.............../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................
Semnătura:
Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................
Adresa:
Înainte:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcelă Categ ne ura Parce pentru strat vegetal
hart agricol orie parcelă 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă ă de Măsuri de (pentru cultur Cultură Suprafaţă
folosi dezvol- M10: ă Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / M11 şi 1c ;
/ P1.2.2 1d
- ha -
M214*) şi
Suprafaţă M214:
parcelă agricolă P1 şi Anexa
Nume Cod
Cod P1.2) 17b
Pachet
Cod Suprafaţă
- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

După:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Categ ne ura Parce pentru strat vegetal
hart ă orie parcelă 13 lă / ( ZIE)
ă agricol de (pentru cultur Anexa
Informaţii identificare parcele Măsuri de Cultură 17b Suprafaţă
ă folosi dezvol- M10: ă Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 152 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

M10 / M11 şi 1c ;
/ P1.2.2 1d
M214*) şi
M214: - ha -
P1 şi
Suprafaţă P1.2) Nume Cod
parcelă agricolă Cod
Pachet
Cod Suprafaţă

- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nume şi prenume fermier (în clar)


Motivul schimbării: Semnătura
Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
Solicit modificarea cererii iniţiale şi digitizarea în aplicaţia IPA- ....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
Online de către APIA, după caz.
Formularul M1 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar APIA)
........................................................................../Semnătura................................
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 153 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 6.1


Formular M1.1 -SCHIMBAREA DECLARAŢIEI PRIVIND SECTORUL ZOOTEHNIC 2019

Nume şi Prenume funcţionar APIA: Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Semnătura: Nr.................../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................
Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................
Adresa:
Înainte: DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC
(informații despre animalele din exploatația/gospodăria solicitantului, inclusiv animalele deţinute de membrii familiei solicitantului, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste animale nu fac
obiectul nici unei alte cereri unice de plată!)
2 47. Dacă deține animale *) Bovine>2ani Bovine 6luni-2ani Bovine<6 luni Ecvidee>6 luni Ecvidee<6 luni Ovine

Număr
Caprine Scroafe rep.>50 kg Alte porcine Gaini ouătoare Alte păsări curte

Număr

CODUL (CODURILE) EXPLOATAŢIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR FERMEI/GOSPODĂRIEI :*)


Identificarea unică a exploatației zootehnice se face prin asocierea CNP/CUI și ID exploatație. (identificarea exploatației/exploatațiilor în RNE ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei, în măsura în care acestea contribuie la
activitatea agricolă a solicitantului.Aceste câmpuritrebuie să fie conforme cu înregistrările din RNE! Aceste exploataţii nu se mai regăsesc în altă cerere unică de plată!)
CNP/CUI ID exploatație CNP/CUI ID exploatație

Notă: Câmpurile notate cu „* ” se completează OBLIGATORIU. ATENŢIE! Codurile de exploatație zootehnică din această cerere nu se mai regăsesc declarate într-o altă cerere unică de plată!

După: DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC


(informații despre animalele din exploatația/gospodăria solicitantului, inclusiv animalele deţinute de membrii familiei solicitantului, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste animale nu fac obiectul
nici unei alte cereri unice de plată!)
2 47. Dacă deține animale *) Bovine>2ani Bovine 6luni-2ani Bovine<6 luni Ecvidee>6 luni Ecvidee<6 luni Ovine

Număr
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 154 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Caprine Scroafe rep.>50 kg Alte porcine Gaini ouătoare Alte păsări curte

Număr

CODUL (CODURILE) EXPLOATAŢIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR FERMEI/GOSPODĂRIEI:*)


Identificarea unică a exploatației zootehnice se face prin asocierea CNP/CUI și ID exploatație.(identificarea exploatației/exploatațiilor în RNE ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei, în măsura în care acestea contribuie la
activitatea agricolă a solicitantului.Aceste câmpuritrebuie să fie conforme cu înregistrările din RNE! Aceste exploataţii nu se mai regăsesc în altă cerere unică de plată!)

CNP/CUI ID exploatație CNP/CUI ID exploatație

Notă: Câmpurile notate cu „* ” se completează OBLIGATORIU. ATENŢIE! Codurile de exploata ție zootehnică din această cerere nu se mai regăsesc declarate într-o altă cerere unică de plată!
Nume şi prenume fermier (în clar)
Motivul schimbării: Semnătura
Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
Solicit modificarea cererii iniţiale şi prezint documentele justificative ....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
aferente modificării aduse cererii Formularul M1.1 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar APIA)
........................................................................../Semnătura................................
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 155 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 6.2


Formular M1.2 -SCHIMBAREA DECLARAŢIEI PRIVIND APA PENTRU IRIGAŢII 2019

Nume şi Prenume funcţionar APIA: Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Semnătura: Nr.................../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................
Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................
Adresa:
Înainte:
46. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da Nu
(dacă bifați cu ”DA” veți prezenta și documentele doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru iriga ții)

După:
46. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da Nu
(dacă bifați cu ”DA” veți prezenta și documentele doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru iriga ții)

Nume şi prenume fermier (în clar)


Motivul schimbării: Semnătura
Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
Solicit modificarea cererii iniţiale şi prezint documentele justificative ....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
aferente modificării aduse cererii Formularul M1.2 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar APIA)
........................................................................../Semnătura................................
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 156 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 7
- Formular M2 - COMPLETAREA CERERII UNICE DE PLATĂ 2019
Nume şi Prenume funcţionar APIA: Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Semnătura: Nr.................../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................

Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................


Adresa:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Mă Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Categ ne sur Parcel pentru strat vegetal
hart ă orie parcelă a ă/ ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de (pentru 13 cultur Cultură Suprafaţă
ă folosi dezvol- M10: ă Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / M11 şi 1c ;
/ P1.2.2 1d
- ha -
M214*) şi
Suprafaţă M214:
parcelă agricolă P1 şi Anexa
Nume Cod
Cod P1.2) 17b
Pachet
Cod Suprafaţă
- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Solicit completarea cererii unice de plată cu Schema/schemele de plată *): .....................


Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)
Judeţ

Parcelă
Crt.
Nr.

/cultură
Informaţii identificare parcele
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 157 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Localitate Cod Nr. Bloc Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE calculată
Comună / Oraş Siruta fizic ZIE buc/m/mp conversie - mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Semnătura fermierului
Motivul completării: Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
Solicit completarea/modificarea cererii iniţiale şi digitizarea Formularul M2 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar APIA)
acestora în aplicaţia IPA-Online.
........................................................................../Semnătura................................

*) se completează cu simbolul schemei de plată solicitate, din secțiunea IV. SCHEME DE PLATĂ / MĂSURI DE SPRIJIN / AJUTOR SOLICITATE, de exemplu: ANT 4 – tutun, 7.1 Soia Etc.
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 158 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 8
Formular M3 - RETRAGEREA PARŢIALĂ A DECLARAŢIEI DE SUPRAFAŢĂ 2019
Nume şi Prenume funcţionar APIA: Ştampilă – data primirii la Centru local/judeţean APIA
Semnătura: Nr.................../data din Registratura IACS(Registrul electronic)...................
Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................
Adresa
Înainte:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Categ ne ura Parce pentru strat vegetal
hart ă orie parcelă 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de (pentru cultur Cultură Suprafaţă
ă folosi dezvol- M10: ă Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / M11 şi 1c ;
/ P1.2.2 1d
- ha -
M214*) şi
Suprafaţă M214:
parcelă agricolă P1 şi Anexa
Nume Cod
Cod P1.2) 17b
Pachet
Cod Suprafaţă
- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

După:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Categ ne ura Parce pentru strat vegetal
hart ă orie parcelă 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de (pentru cultur Cultură Suprafaţă
ă folosi M10: ă Anexa
dezvol- 17b Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / M11 şi 1c ;
/ P1.2.2 1d
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 159 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

M214*) şi - ha -
M214:
Suprafaţă P1 şi
parcelă agricolă P1.2)

Nume Cod
Cod
Pachet
- ha -
Cod Suprafaţă

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Înainte:
Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)
Parcelă
Nr. Crt.

Judeţ

/cultură
Informaţii identificare parcele
Localitate Cod Nr. Bloc Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE calculată
Comună / Oraş Siruta fizic ZIE buc/m/mp conversie - mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

După:
Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)
Parcelă
Nr. Crt.

/cultură
Judeţ

Informaţii identificare parcele


Localitate Cod Nr. Bloc Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE calculată
Comună / Oraş Siruta fizic ZIE buc/m/mp conversie - mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 160 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Motivul retragerii: Semnătura fermierului


Data:
Controlul vizual a fost realizat de (nume şi prenume funcţionar APIA) ..........................
....................................................................................../Semnătură. ….....…...………....
Formularul M3 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:(nume şi prenume funcţionar APIA)
........................................................................../Semnătura.............................
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 161 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 9

APIA
Centrul judeţean/local:
Nr. de înregistrare: / data de înregistrare:

DECLARAŢIA DE RETRAGERE TOTALĂ A SUPRAFEŢEI DIN CEREREA UNICĂ DE


PLATĂ 2019

Subsemnatul..................................................................................................................................................
ID....................................................................reprezentat(ă) de*.................................................................
....................................................................................................................................................în calitate
de*.................................................................................................................., retrag întreaga suprafaţă de
.................................................ha, declarată în cererea unică de plată depusă la centrul judeţean/local
APIA din motivul...........................................................................................................................................
...........................................……......................................................................................................................

Solicit modificarea cererii iniţiale şi în aplicaţia IPA-Online.

Motivul:

Data: Semnătură/Ştampilă fermier:

*Se completează de către persoanele juridice prin administratorul societăţii respective


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 162 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 12

APIA
Centrul judeţean/local:
Nr. de înregistrare: / Data de înregistrare:

SOLICITARE DE RETRAGERE A SPRIJINULUI AFERENT UNOR


SCHEME DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN/AJUTOR DIN CEREREA UNICĂ DE
PLATĂ 2019

Subsemnatul(a)..............................................................................................................................................
ID.................................., reprezentat(ă) de* ................................................................................................
în calitate de*)......................................................... îmi retrag solicitarea de sprijin pentru
schema/schemele de plată..............................................................................................................................
(blocul fizic nr.........................................................................................................................., parcela nr.
.............................................................................................................................) declarată(e) în cererea
unică de plată nr..................................../data.....................................depusă la centrul judeţean/local APIA.

Motivul:
Nume şi prenume fermier (în clar)
Data: Semnătură

*se completează în cazul persoanelor juridice de către administratorul societăţii respective


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 163 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 12A

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________
Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
privind identificarea condiţiilor artificiale cu scopul de a îndeplini condiţia de Fermier Activ
NR................./ ................................2019*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2019

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi


Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2019, vă solicităm să
vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în
data_______________, ora______, pentru clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2019.

Vă rugăm să vă prezentaţi cu următoarele documente doveditoare – dacă nu le-ați prezentat la


depunerea/ modificarea cererii unice de plată – care au stat la baza declaraţiei de suprafaţă depusă
în campania 2019:
- certificatul de înregistrare la ONRC în cazul PFA, II, IF;
- registrul acţionariatului societăţii comerciale sau certificatul constatator eliberat de către ONRC,
în cazul persoanelor juridice;
- titlul de proprietate, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în
participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de
concesiune/arendă încheiat cu ADS.
Vă reamintim că, la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele
solicitate.

Conform OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin


7: „Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor menţionate la alin. (6)
aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.”

Vă informăm că în cazul în care se constată că solicitantul a creat condiţii artificiale pentru


îndeplinirea condiţiei de fermier activ, cererea se respinge ca neeligibilă, conform legislaţiei în
vigoare.

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 164 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 12B

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________
Număr unic de identificare:

NOTIFICARE*)
privind îndeplinirea condiţiei de Fermier Activ

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2019


În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2019, vă solicităm să
vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în
data_______________, ora______, pentru clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2019.

Vă rugăm să vă prezentaţi cu următoarele dovezi verificabile prevăzute la art. 19 din Ordinul MADR
619/2015:
- adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate
în anul precedent anului de cerere pentru care sunt disponibile astfel de dovezi şi, după caz, veniturile
din activităţi agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.

Vă reamintim că, la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele
solicitate.
Vă informăm că în cazul în care se constată că solicitantul nu îndeplinește condiţia de fermier activ,
plățile directe se resping, conform legislaţiei în vigoare.

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

*)se emite numai pentru fermierii persoane fizice care trebuie să dovedească calitatea de fermier activ , respectiv persoanele care nu
au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 165 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 13

Declaraţie pe propria răspundere


privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate
şi cantitatea de seminţe utilizate /ha pentru înfiinţarea culturii de cânepă

Subsemnatul(a).......................................................................................................................,
ID......................................, reprezentat(ă) de*........................................................................
în calitate de*)......................................................... declar pe propria răspundere că în anul 2019, pentru
înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră pe suprafaţa totală de.....................ha, am folosit soiuri de
cânepă eligibile admise pentru comercializare în anul 2019 (conform art.32, alin.(6) din
Regulamentul(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului) în următoarele
cantităţi:

soiul ………………….suprafaţa cultivată (ha)….…………..kg……../ha


soiul…………………..suprafaţa cultivată (ha)….…………..kg……../ha
soiul…………………..suprafaţa cultivată (ha)……………...kg……../ha
soiul…………………..suprafaţa cultivată (ha)……………...kg……../ha
soiul…………………..suprafaţa cultivată (ha)……………..kg……../ha

Nume şi prenume fermier (în clar)

Data: Semnătura:
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 166 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 15

Formularul M 4 - Schimbarea adresei/ coordonatelor bancare/ numelui societăţii, fără a se


modifica CUI-ul

Judeţul

Centrul judeţean/Centrul local APIA Nr. unic de identificare solicitant


RO………………………………
Chenarul gri se completeaza de catre autorităţi Ştampilă – Centrul Judeţean/ Local APIA

Nume şi Prenume funcţionar APIA


Semnatură

Date declarate iniţial:


Nume şi prenume fermier Denumire exploataţie

CNP, CUI, CF, Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)

Judeţ, Localitate Cod poştal


Sat, Stradă Nr. Telefon

Bl. Sc. Apt. Sector E-Mail Fax

Banca Filiala
Nr. cont (IBAN)

Declar următoarele schimbări:


Nume şi prenume fermier Denumire exploataţie

CNP/CUI/ CF,
Cod ţară şi nr. act identitate (cazul altei cetăţenii)
Judeţ, Localitate Cod poştal
Sat, Stradă Nr. Telefon
Bl. Sc. Apt. Sector E-Mail Fax

Banca Filiala
Nr. cont (IBAN)

 Se completează numai câmpurile pentru care datele fermierului se modifică prin acest formular.

Data:/ Semnătura fermierului:


__________________________________________________________________

Controlul vizual a fost realizat de: (nume şi prenume funcţionar APIA)


............................................................................../Semnătură:..................................
Formularul M4 a fost prelucrat în baza de date IACS de către:
(nume şi prenume funcţionar APIA) / Semnătură.............................................
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 167 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 17_a


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 168 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa 17_b
se generează numai din aplicaţia IPA-Online
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 169 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 19A


Documente privind eligibilitatea pentru ANT si termenele lor de depunere

Documente eligibilitate In-ANT 2 Cânepă fibră- Tutun-ANT 4 Hamei-ANT 5 Sfeclă de zahăr-


ANT 3 ANT 6

Copia contractului/angajamentului încheiat de către 02.09.2019/ 02.09.2019/ X X X


fermier cu un prim-procesator Cu penalităţi Cu penalităţi
27.09.2019 27.09.2019

Certificatul de calitate a seminţelor utilizate sau factura 02.09.2019/ X X X X


de cumpărare a seminţelor certificate, pentru fiecare Cu penalităţi
parcelă 27.09.2019

Etichetele oficiale ale seminţelor de cânepă X 01.03.2019 - X X X


15.05.2019/
Cu penalități
10.06.2019

Etichetele oficiale ale seminţelor de cânepă *dacă X 01.07.2019/ X X X


semănatul are loc după data de 15.05.2019 Cu penalități
26.07.2019

Copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepă pentru fibră X 02.09.2019/ X X X


Cu penalităţi
27.09.2019

Declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră X 02.09.2019/ X X X


cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar Cu penalităţi
pentru înfiinţarea culturii 27.09.2019

Acte doveditoare privind livrarea de in/cânepă (proces- 31.10.2019/ 31.03.2020/ X X X


verbal de recepţie/factură/bon fiscal, respectiv fila/filele Cu penalităţi Cu penalităţi
din carnetul de comercializare) 25.11.2019 27.04.2020

Contractul de cultură încheiat de producătorul X X 01.07.2019/ X X


agricol/grup de producători cu un prim-procesator de Cu penalităţi
tutun 26.07.2019

Lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele 01.07.2019/


aferente fiecăruia, anexă la contract, atunci când unitatea Cu penalităţi
prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un 26.07.2019
grup de producători
Declaraţia de livrare a tutunului vizată de X X 04.05.2020/ X X
DAJ/reprezentant grup de producători Cu penalităţi
29.05.2020

Copia contractului de vânzare-cumpărare pentru X X X 15.10.2019/ X


producţia de hamei, înregistrat la DAJ Cu penalităţi
11.11.2019

Proces-verbal pentru recoltarea producţiei de hamei X X X 02.12.2019/ X


întocmit de reprezentantul desemnat DAJ Cu penalităţi
27.12.2019

Copia contractului de producere a sfeclei de zahăr cu o X X X X 01.10.2019/


fabrică de zahăr înregistrat la DAJ, vizat de Cu penalităţi
reprezentantul desemnat DAJ 28.10.2019

Copia procesului verbal de verificare semnat de X X X X 01.10.2019/


reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă Cu penalităţi
de zahăr și ai fabricii de zahăr 28.10.2019
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 170 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 19B

Documente eligibilitate SC Soia SC SC SC Fasole SCCânep SC SC


Lucernă Mazăre boabe ă ulei Orez Sămânță
boabe şi/sau cartof
fibră

Note de intrare/recepţie a furajelor de soia 31.03.20 X X X X X X


procesate pentru consumul cu animalele sau 20
păsările pe care le deţine în fermă pentru inclusiv
minimum 1300 kg boabe soia/ha utilizată în
consumul propriu la nivelul fermei;
contractul comercial de vanzare/cumparare a X X X X X X
marfii, in cazul in care valorificarea productiei 31.03.20
minime de 1.300 kg/ha s-a facut in baza 20
acestuia; inclusiv

documentele contabile interne in situatia in X X X X X X


care fermierul are si calitatea de 31.03.20
procesator,înregistrat pentru siguranța 20
alimentelor la ANSVSA inclusiv

Factura sau bonul fiscal de comercializare X X X X X


și/sau filele din carnetul de comercializare X 31.03.2
pentru producția minimă de 200 kg/ha 020
sămânță certificată declaratie proprie inclusiv
raspundere (Anexa nr. 64);
factura de vânzare sau fila/filele din carnetul 31.03.20 X X X X X X
de comercializare a produselor din sectorul 20
agricol, în cazul persoanelor fizice pentru inclusiv
minim 1300 kg boabe soia/ha comercializată

Factura sau bonul fiscal de achiziţie a 31.03.2 02.12.2 02.12.2019 31.03.202 31.03. La data
seminţelor şi documentul oficial de certificare 31.03.20 020 019 inclusiv 0 inclusiv 2020 limita de
a lotului de sămânţă sau Documentul oficial 20 inclusiv inclusiv inclusiv depunere
de certificare a lotului de sămânță din inclusiv a cererilor
producția proprie a fermierului care solicită unice de
plata sau Buletinul de analiză oficială, cu plată
menţiunea "sămânţă admisă pentru
însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială
cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă
comercializarea" sau documentul de calitate
şi conformitate al furnizorului sau orice alt
document echivalent sau avizul de expediție
al seminței de soia eliberat de deținătorul
soiului de soia către fermier sau eticheta
oficială care poate ţine loc de document de
calitate şi conformitate.
În cazul loturilor semincere, fermierul X X X X X
prezintă: 30.04.20 31.03.2
- factura pentru servicii multiplicare soia, 20 020
emisă către menţinătorul sau deţinătorul inclusiv inclusiv
soiului, din care să reiasă că i-a livrat
minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În
situaţia în care factura pentru servicii
multiplicare soia este emisă către deţinătorul
soiului, prezintă şi contractul dintre
menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau
- factura de comercializare a minimum 1.300
kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din
carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol din care să reiasă
comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă
certificată/ha emise către terţi ale căror
exploatații sunt situate pe teritoriul național;
- factura sau fila/filele din carnetul de
comercializare a produselor de lucernă din
sectorul agricol din care să reiasă
comercializarea a minimum 200 kg sămânță
de lucernă certificată/ha către cultivatori de
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 171 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

lucernă a căror exploatații sunt situate pe


teritoriul național sau
-factura pentru servicii multiplicare sămânță
de lucernă emisă către menținătorul sau
deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a
livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha.
În situația în care factura pentru servicii
multiplicare este emisă către deținătorul
soiului, prezintă și contractul dintre
menținătorul și deținătorul soiului.

factura de vânzare sau fila/filele din carnetul X X X X X X


de comercializare a produselor din sectorul 31.03.2
agricol, pe baza cărora a comercializat cel 020
puțin producția minimă de masă verde sau inclusiv
fân sau produse derivate, către exploatații de
creștere a animalelor înscrise în RNEși/sau a
păsărilor
Dovada consumului producției obținute în 31.03.20 02.12.2 X X X X
fermă cu animale deținute, înscrise în RNE, şi 20 31.03.2 019
a pasarilor, situatie în care prezintă dovada inclusiv 020 inclusiv
ca la nivelul fermei detine animale, respectiv inclusiv
păsari
factură fiscală pentru comercializarea X X X X X 31.03. X
producției minime contractate de 4.500 kg/ha 2020
orez inclusiv

Documente contabile interne (în cazul X X 01.11.2 01.11.2019 31.03.202 31.03. X


procesării producţiei proprii minime) în situația 019 inclusiv 0 inclusiv 2020
în care fermierul are și calitatea de inclusiv inclusiv
procesator, înregistrat la Oficiul Național al
Registrului Comerțului pt cânepă
Copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau X X X X 31.03.202 X X
certificatul constatator eliberat/e de Oficiul 0 inclusiv
Naţional al Registrului Comerţului, din care să
rezulte activitatea de procesare a unității
către care a livrat producția
Factura sau fila/filele din carnetul de X X 02.12.2 02.12.2019 X X 15.05.20
comercializare a produselor agricole, pentru 019 inclusiv 20
livrarea cantității minime inclusiv inclusiv

Proces-verbal de recepţie însoțit de bon X X X X 31.03.202 X X


fiscal/factura/fila/filele din carnetul de 0 inclusiv
comercializare a produselor din sectorul
agricol, din care să reiasă că s-a
comercializat producțiaminimă
Copie după autorizaţia de cultivare emisă de X X X X 31.03.202 X X
DAJ 0 inclusiv

Raportul cu privire la conţinutul de THC al X X X X 31.03.202 X X


culturilor de cânepă pentru fibră, emis de 0 inclusiv
Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii
şi Igienei Vinului Blaj, care include
următoarele informaţii: conţinutul de THC,
împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura
utilizată, precum şi datele transmise de
inspectoratele teritoriale pentru calitatea
seminţelor şi a materialului săditor;
Autorizaţii pentru producerea seminţei de X X X X X X La data
cartof vizate pentru anul curent de cerere, limita de
eliberate de inspectoratul teritorial pentru depunere
calitatea seminţelor şi materialului săditor de a cererii
pe raza teritorială în care îşi desfăşoară unice de
activitatea plată
Factura de achizitie sau fila/filele din carnetul La data
de comercializare, insotita de (i) documentul limita de
de calitate si conformitate al furmizorului; sau depunere
(ii) orice alt document echivalent a cererii
documentului mentionat emis intr-un stat unice de
membru al Uniunii Europene ori intr-o tara plată
terta care are echivalenta conform Deciaiei
Consiliului 2003/17/CE; sau (iii) o eticheta
oficiala pentru fiecare lot insamantat care tine
loc de document de calitate si conformitate. In
cazul utilizarii semintei certificate oficial din
productia proprie, fermierul prezinta
documentul/documentele oficial/oficiale de
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 172 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

certificare a lotului/loturilor de samanta cu


mentiunea „Necesar propriu”
Documente eligibilitate SC SC SC SC SC SC SC
HAMEI SFECL TOMAT CASTRAV LEGUME LEGU PRUNE
Ă E EŢI SERĂ ME
SOLA
RII

Contract cu o fabrică de bere sau cu unităţi 15.10.20 X X X X X X


de procesare pentru scop farmaceutic, 19
înregistrat DAJ inclusiv
Proces verbal de constatare încheiat între 02.12.20 X X X X X X
DAJ şi fermier 19
inclusiv
Contract de producere a sfeclei de zahăr cu o X 01.10.2 X X X X X
fabrică de zahăr, înregistratși vizat de DAJ 019
inclusiv
Factură (persoane juridice) pentru X 31.01.2 X X X X X
comercializarea productiei minime contractate 020
inclusiv
Adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr X 31.01.2 X X X X X
(persoane fizice)pt comercializare productie 020
inclusiv
Documente privind utilizarea seminţei X 31.01.2 X X X X X
certificate: 020
Document oficial de certificare a lotului de inclusiv
sămânţă/Buletin de analiză oficială
/Document de calitate şi conformitate al
furnizorului sau Eticheta oficială care poate
ţine loc de document de calitate şi
conformitate sau adeverinţa eliberată de
fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat
contractul de producere a sfeclei de zahăr.
Factura sau fila/filele din carnetul de X X 01.11.2 01.11.2019 01.11.201 01.11. 31.12.20
comercializare a produselor agricole, în cazul 019 inclusiv 9 inclusiv 2019 19
persoanelor fizice, pentru comercializarea inclusiv inclusiv inclusiv
producţiei minime.la o unitate de
industrializare înregistrată pentru siguranța
alimentelor
Documente contabile interne pentru 15.05.20 X 01.11.2 01.11.2019 01.11.201 01.11. 31.12.20
procesarea producţiei proprii (în cazul 20 019 inclusiv 9 inclusiv, 2019 19
unităţilor de industrializare care inclusiv inclusiv în cazul inclusiv inclusiv
procesează productia proprie sunt înregistrate castravețil , în
la Oficiul Național al Registrului Comerțului). or cazul
castrav
eților
Factura fiscală sau bonul fiscal de achiziţie a 01.11.2 01.11.2019 01.11.201 01.11. X
seminţelor şi documentul oficial de certificare 019 inclusiv 9 inclusiv 2019
a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză inclusiv inclusiv
oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă
pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză
oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi
"Interzisă comercializarea" sau documentul
de calitate şi conformitate al furnizorului sau
orice alt document echivalent sau eticheta
oficială care poate ţine loc de document de
calitate şi conformitate. În anul 2016 procentul
din sămânţa certificată autohtonă utilizată
este de minimum 5% din norma de semănat
pe hectar.
Factura de achizientul din sămânţa certificată
autohtonă utilizată este de minimînsotura de
achizientul din sămânţa certificată autohtonă
utilizată este de minimum 5% din norma de
semănat pe hectar., cu menţiunea "sămânţă
admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de
furnizorul răsadului este
persoan de achizientul din si sau copie de
peraportul de control dacste de minimum 5%
din norma dentul de calitate r., cu menţiunea
"sămânţă admisă pentr

Documente eligibilitate SC SC SC SC
MERE CIREȘE CAISE CARTOFI
ȘI ȘI TIMPURII - - -
VIȘINE ZARZĂ ȘI SEMI-
RE TIMPURII
DE VARĂ
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 173 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Factura sau fila/filele din carnetul de 31.12.20 31.12.2 31.12.2 31.12.2019


comercializare a produselor agricole, în cazul 19 019 019 inclusiv
persoanelor fizice, pentru comercializarea inclusiv inclusiv inclusiv - - -
producţiei minime.

Documente contabile interne pentru 31.12.20 31.12.2 31.12.2 X


procesarea producţiei proprii (în cazul 19 019 019
unităţilor de industrializare care inclusiv inclusiv inclusiv - - -
procesează productia proprie).

Factura de achizitie sau fila/filele din carnetul X X X 01.08.2019


decomercializare, insotita de (i) documentul inclusiv
decalitate si conformitate al furmizorului; sau - - -
(ii)orice alt document
echivalentdocumentuluimentionat emis intr-un
stat membru al UniuniiEuropene ori intr-o tara
terta care are echivalentaconform Deciaiei
Consiliului 2003/17/CE; sau (iii)o eticheta
oficiala pentru fiecare lot insamantatcare tine
loc de document de calitate siconformitate. In
cazul utilizarii semintei certificateoficial din
productia proprie, fermierul
prezintadocumentul/documentele
oficial/oficiale de
certificare a lotului/loturilor de samanta cu
mentiunea „Necesar propriu”
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 174 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 20

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA

Adresa: Nr. de înreg. Din registrul manual: ____ /________

Număr unic de identificare:


NOTIFICARE
privind depăşirea plafonului limită de plată de 1250 euro
pentru Schema simplificată pentru Micii Fermieri
NR................./ ...............................2019 *

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2019

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul2019 , vă informăm că începând cu data
de............. , în urma efectuării calculului estimativ al sumei cuvenite, a fost depăşit plafonul limită de plată în
cadrul Schemei simplificate pentru Micii Fermieri.

Vă informăm că, în conformitate cu art. 90, alin 2 din Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor
de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1,
alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare
pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare: „(3) Fermierii incluşi
în schema de mici fermieri, care în timpul anului de cerere îşi măresc suprafaţa exploataţiei, nu pot beneficia
de o plată mai mare de 1.250 euro şi sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor de înverzire pentru suprafaţa
totală a exploataţiei în anul curent de cerere.”

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 175 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 20A

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA

Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual:___________

Număr unic de identificare: RO______________________

NOTIFICARE
privind acordul de continuare a accesării Schemei simplificată pentru Micii Fermieri ca urmare a
depăşirii plafonul limită de plată de 1250 euro
NR................./ ................................2019 *

Ref: Cerere unică de plată pentru anul …..


În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul2019 , vă informăm că în urma efectuării
calculului sumei cuvenite de plată în cadrul Schemei simplificate pentru Micii Fermieri.a fost depăşit
plafonul limită de 1250 euro.

Vă informăm că, în conformitate cu art. 91, alin 3 din Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea
criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute
la art. 1, alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de
implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute
în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare ,,
Fermierii care au informat APIA cu privire la retragerea lor din schema pentru micii fermieri şi fermierii
care au fost excluşi din schemă primesc în continuare celelalte plăţi solicitate şi nu mai beneficiază de
prevederile art. 27 alin. (2) lit. a) şi b) din ordonanţă”.

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

Cunoscând prevederile de mai sus, sunt de acord să continui accesarea schemei pentru micii fermieri în
anul……..

Numele şi prenumele:

Semnătura:
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 176 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 20 B

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA

Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________


Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
privind verificarea creãrii condiţiilor artificiale
pentru a beneficia de plata pentru Schema pentru Micii Fermieri
NR................./ ................................2019*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2019

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2019, vă solicităm să vă prezentaţi la
adresa:___________________________________________în data_______________, ora______, pentru
clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2019.
Vă rugăm sã vã prezentaţi cu documentele doveditoare ale utilizãrii terenului, respectiv documentele care au
stat la baza declaraţiilor de suprafaţă depuse în anii de cerere 2012 –2018, astfel:
A – titlul de proprietate, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în
participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de concesiune/arendă
încheiat cu ADS;
B – documentele doveditoare care au dus la reducerea suprafeţei fermei ca rezultat al unor tranzacţii naturale
cu terenuri sau ca efect al unor clauze contractuale (rezilierea contractelor de arendă, încetarea contractelor la
termen, vânzarea unor suprafeţe de teren, arendarea etc.).

Vă reamintim că la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele solicitate.
Conform OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. 7: „Responsabilitatea privind
legalitatea şi valabilitatea documentelor menţionate la alin. (6) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a
emis/atestat aceste documente, după caz.”

Conform Regulamentului nr. 1307/2013, titlul V, articolul 61, alin. 4: „ Niciun avantaj prevăzut în prezentul
titlu nu este acordat fermierilor în cazul cărora s-a constatat că, începând cu 18 octombrie 2011, au creat în
mod artificial condiţiile pentru a beneficia de schema pentru micii fermieri.”

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local


Director executiv
Numele şi prenumele: Numele şi prenumele

Semnătura Semnătura

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 177 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 21

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA

Adresă: Nr. de înregistrare din registrul manual: ____ /___

Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
privind retragerea din Schema simplificată pentru Micii Fermieri
în anul 2019

Subsemnatul ………....................……………………………………, RO ............................, inclus


automat în schema simplificată pentru micii fermieri, în conformitate cu art. 26, alin. 1 din OUG nr.
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,
cu modificările şi completările ulterioare, declar urmatoarele:

Începând cu data prezentei, solicit retragerea din schema simplificată pentru Micii Fermieri.

Semnătura şi stampila

Data:..............................................
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 178 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 22

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresă: Nr. de înregistrare din registrul manual: ____ /____
Număr unic de identificare:

Solicitare de includere în schema simplificată pentru micii fermieri ca urmare


a dobândirii prin moştenire a dreptului de intrare în schema de plată pentru micii fermieri
- campania 2019 –

Subsemnatul ………....................……………………………………, RO ............................, CNP/CUI


.............................., solicit includerea în schema simplificată pentru micii fermieri, în conformitate cu
art. 26, alin. (4) din OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură, în
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

*solicitarea se depune până la data de 1 octombrie 2019 pentru fermierii care nu au fost incluşi în schema
de plată simplificată pentru micii fermieri ca urmare a dobândirii prin moştenire a suprafetelor /animalelor
şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25 alin. 1 din OUG nr.3/2015

Semnătura şi ştampila

Data:................................
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 179 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 22A

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresă: Nr. de înregistrare din registrul manual: ____ /____
Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
cu privire la identificarea creării condiţiilor artificiale cu scopul
de a beneficia de Plata Redistributivă
NR................./ ................................2019*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2019

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2019, vă solicităm să vă prezentaţi la
adresa:___________________________________________în data_______________, ora______, pentru
clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2019.

Vă rugăm să vă prezentaţi cu documentele doveditoare ale utilizării terenului, respectiv documentele care
au stat la baza declaraţiei de suprafaţă depuse în Campaniile 2012-2018, astfel:
A – titlul de proprietate, alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate, adeverinţa eliberată de primăria
pe raza căreia este situat terenul în cauză, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de
asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de
concesiune/arendă încheiat cu ADS;
B – documentele doveditoare care au dus la reducerea suprafeţei fermei ca rezultat al unor tranzacţii naturale
cu terenuri sau ca efect al unor clauze contractuale (rezilierea contractelor de arendă, încetarea contractelor la
termen, vânzarea unor suprafeţe de teren, arendarea etc.).

Vă reaminitim că la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele solicitate.
Conform OUG nr. 3/2015 art. 16: “Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care şi-au fragmentat
exploataţiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă şi nici fermierii
ale căror exploataţii sunt rezultatul fragmentării respective“.
Conform Ordinului MADR nr. 619/2015 art. 31: “Fragmentarea exploataţiei după data de 18 octombrie 2011
se consideră condiţie artificială creată pentru a determina eligibilitatea cererii de plată pentru plata
redistributivă. Exploataţiile rezultate în urma fragmentării, potrivit art. 16 din ordonanţă, nu sunt eligibile la
plata redistributivă.“

Vă informăm că în cazul în care se constată că fermierul a creat condiţii artificiale cu scopul de a se obţine
plata redistributivă, această schemă se va respinge de la plată conform legislaţiei în vigoare.

Data_____/_____/________

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 180 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 25 S2 - Corectare pentru suprafeţe nedeclarate 2019


Ştampila (cu dată) şi ştampila Centrului local/judeţean APIA
Nr.................../data din Registratura IACS (Registrul electronic)
Nume şi Prenume funcţionar APIA:
Semnătura:
Nume şi prenume fermier /Denumire exploataţie Nr. unic de identificare fermier
Adresa
Nr. Ju Pagi Nr. Cod Altitudi M Nr. Cultură succesivă
Crt de na Parcel Categ ne ă Parc pentru strat vegetal
ţ
. hartă ă orie parcelă s elă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele agrico de Măsuri (pentru ur cultu Cultură Suprafaţă
lă folosi de M10: a ră Cultură
nţă dezvolt P1, 1 1a;
are P1.2.1 3 1b;
rurală: şi 1c ;
M10 / P1.2.2 1d
- ha -
M11 / şi
Suprafaţă M214*) M214:
parcelă agricolă P1 şi
P1.2) Ane
Nume Cod xa
Cod 17b
Pachet
- ha - Cod Suprafaţă

Localitate Cod Nr.


Siruta Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 5 10 1 15 17 18
1 2 3 4 6 7 8 9 12 13 14 16
1
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 181 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Motiv de corectare: Confirmarea prelucrării în baza de date IACS


(Nume şi prenume în clar funcţionar APIA):

Data: / Semnătura funcţionarului APIA :


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 182 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 26
Cerere pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare
Judeţul
Centrul local /judeţean APIA
Chenarul gri se completează de către Inregistrare Stampila – Centru local /judeţean APIA
autorităţi
Nume/Prenume/Semnatura funcţionar APIA

1.Date de identificare ale fermierului care transferă exploataţia/Date de identificare ale fermierului înainte de schimbarea formeide organizare

PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)


01.Nume persoană fizică / administrator formă de 02. Prenume*)
asociere simplă *)

03. CNP*)

04. Denumire formă de asociere simplă*)

05.Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)

06a.Beneficiaţi de rentă viageră? *)Da Nu 06b. Sunteţi membru al unui fond mutual? *) Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)


07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)

09.Nume administrator/ reprezentant*) 10.Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie)*)
13. Tip de organizare*) 14.Cod CAEN

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII / ADRESA DE DOMICILIU:*)


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 183 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

15.Judeţ*) /Sector*) 16. Localitate*)se completează comună şi sat, după caz


16.1Oraş/comună * ) 16.2 Sat*)

17.Strada*) 18.Nr. *) 19.Cod poştal*) 20.Bl. *) 21.Sc. *) 22.Ap. *)

23.Telefon mobil *) 24.Telefon/Fax *) 25.E-mail

În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos:
SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI:*)
26.Judeţ*) /Sector*) 27.Localitate*)se completează comună şi sat, după caz
27.1Oraş/comună * ) 27.2 Sat*)

28.Strada*) 29.Nr. *) 30.Cod poştal*) 31.Bl. *) 32.Sc. *) 33.Ap. *)

34.Telefon mobil *) 35.Telefon/Fax *) 36.E-mail

COORDONATE BANCARE:*)
37.Banca 38.Filiala

39.Nr. cont IBAN

Total suprafaţă agricolă utilizată ha


40. Cod exploatatie ANSVSA 41. Nr. animale per specie
Bovine Ovine Caprine
Data Semnatura
_____________________

1. Date de identificare ale fermierului care preia exploataţia/Date de


identificare ale fermierului după schimbarea formei de organizare
PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01.Nume persoană fizică / administrator formă de 02. Prenume*)
asociere simplă *)
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 184 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

03. CNP*)
04. Denumire formă de asociere simplă*)
05.Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)

06a.Beneficiaţi de rentă viageră? *)Da Nu 06b. Sunteţi membru al unui fond mutual? *) Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)


07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)

09.Nume administrator/ reprezentant*) 10.Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie)*)

13. Tip de organizare*) 14.Cod CAEN

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII / ADRESA DE DOMICILIU:*)


15.Judeţ*) /Sector*) 16. Localitate*)se completează comună şi sat, după caz
16.1Oraş/comună * ) 16.2 Sat*)

17.Strada*) 18.Nr. *) 19.Cod poştal*) 20.Bl. *) 21.Sc. *) 22.Ap. *)

23.Telefon mobil *) 24.Telefon/Fax *) 25.E-mail


În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos:
SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI:*)
26.Judeţ*) /Sector*) 27.Localitate*)se completează comună şi sat, după caz
27.1Oraş/comună * ) 27.2 Sat*)

28.Strada*) 29.Nr. *) 30.Cod poştal*) 31.Bl. *) 32.Sc. *) 33.Ap. *)

34.Telefon mobil *) 35.Telefon/Fax *) 36.E-mail


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 185 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

COORDONATE BANCARE:*)

37.Banca 38.Filiala

39.Nr. cont IBAN

Total suprafaţă agricolă utilizată ha

40. Cod exploatatie ANSVSA 41. Nr. animale per specie


Bovine Ovine Caprine Data Semnatura

Centru local/judeţean APIA Confirmarea prelucrării:

Schimbarea poate fi prelucrată

Data şi semnatura pentru controlul vizual __________________________________


Data şi semnatura functionarului APIA

*) se completează obligatoriu aceste câmpuri


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 186 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 26A

APIA
Judeţul:
Centrul judeţean/Centrul local:
Data imprimării:

Raport control administrativ - P1

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ PENTRU ANUL 2019

Nr. unic de identificare solicitant:


Nr. dosar:
Nume şi prenume:
Adresa:
Data Controlului Administrativ:
Data Controlului Vizual: de către:

În urma verificării administrative s-au constatat următoarele erori:


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 187 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Erori descoperite
Nr. Cod eroare Descriere eroare Clasificare Clasificare Clarificări
v
nomenclator verificator Aduse
1
2
..
n
Rezultatul controlului administrativ:

Erorile constatate în cadrul controlului administrativ vor fi urmate de notificarea fermierului pentru cazurile menţionate în procedură.

Data: Nume şi prenume verificator CA:

Semnătura:

Anexa nr. 27 A
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 188 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Formular S1 – CORECTARE - 2019 Ştampila (cu dată) şi ştampila Centrului local/judeţean APIA
Nr.................../data din Registratura IACS ( Registrul electronic)............................. (unde se completează S1)
Nume şi Prenume funcţionar APIA:
Semnătura:

Nume şi prenume fermier/Denumire exploataţie RO .............................................


Adresa:

Înainte:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ Informaţii identificare parcele ina Parcelă Categ Măsuri de ne ura Parce Cultură Suprafaţă pentru strat vegetal
hart agricol orie dezvol- parcelă 13 lă / Cultură ( ZIE)
ă ă de tare (pentru cultur
folosi Suprafaţă rurală: M10: ă - ha -
nţă parcelă agricolă M10 / M11 P1, 1a;
/ P1.2.1 1b;
Anexa
- ha - M214*) şi 1c ;
17b
P1.2.2 1d
şi Nume Cod
Cod M214: Cod Suprafaţă
Localitate Cod Siruta Nr. Pachet P1 şi
Bloc P1.2)
Comună /
fizic
Oraş
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)


Nr. Crt.

Informaţii identificare parcele Parcelă


Judeţ

Localitate Cod Nr. Bloc /cultură Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE calculată
Comună / Oraş Siruta fizic ZIE buc/m/mp conversie - mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 189 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

După:
Nr. Judeţ Pag Nr. Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. Informaţii identificare parcele ina Parcel Parcelă Categ Măsuri de ne ura Parce Cultură Suprafaţă pentru strat vegetal
hart ă agricol orie dezvol- parcelă 13 lă / Cultură ( ZIE)
ă agricol ă de tare (pentru cultur
ă inişială folosi Suprafaţă rurală: M10: ă - ha -
nţă parcelă agricolă M10 / M11 P1, 1a;
/ P1.2.1 1b;
Anexa
- ha - M214*) şi 1c ;
17b
P1.2.2 1d
şi Nume Cod
Cod M214: Cod Suprafaţă
Localitate Cod Nr. Pachet P1 şi
Siruta Bloc P1.2)
Comună /
fizic
Oraş
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nr. Nr. Zone de interes ecologic (ZIE)


Informaţii identificare parcele Parcelă Parcelă
Nr. Crt.

Judeţ

Localitate Cod Nr. Bloc /cultură /cultura Cod Identificator ZIE ZIE declarată Factor de Factor de ponderare Suprafață ZIE
Comună / Oraş Siruta fizic iniţială ZIE buc/m/mp conversie calculată
- mp/ha-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Motiv de corectare: Confirmarea prelucrării în baza de date IACS


(Nume şi prenume în clar funcţionar APIA şi ştampila centrului care prelucrează cererea):
Semnătură fermier

Numele, prenumele şi semnătură funcţionarului APIA responsabil de Data: / Semnătura funcţionar APIA:
completarea S1:

Dată:
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 190 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 28
Anexa nr. 2 la Ordinul MADR nr. 619/2015

CENTRALIZATORUL
privind acordul, datele de identificare, numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei şi suprafaţa alocată fiecărui membru

Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ............................................... Vizat UAT


Asociaţia crescătorilor de animale/Cooperativa/Grupul de producători Semnătura/Ştampila
.............................................................................................
............................................................................................................
Cod/Coduri exploataţie .......................................................................
Nr. .........................................../data ..................................................
Nr. crt. Numele şi CNP Cod Număr de animale UVM total Suprafaţă Bloc fizic/ Suprafaţa De acord,
prenumele exploataţie cu care păşunează echivalent*) parcelă parcela totală semnătură
membrului pe suprafaţa de alocată alocată alocată/ membru
asociaţiei pajişte membru
crescătorilor de concesionată/ (ha)
animale/ închiriată de
cooperativei/ asociaţie/
grupului de cooperativă/ grup
producători de producători
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total - - - - -
*) Pentru calculul UVM total echivalent se utilizează coeficienţii de conversie a animalelor - UVM de mai jos:

Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:

Poziţie curentă Specie de animale Coeficient conversie


(UVM)
a Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0
b Ecvidee de peste 6 luni 1,0
c Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
d Ovine/Caprine 0,15

Preşedinte,
..................
(semnătura/ştampila)
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 191 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 29
(Anexa nr. 3 la Ordinul MADR nr. 619/2015)

CENTRALIZATORUL
privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deţinute
de către fiecare membru al formei asociative

Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ........... .........


...........
Forma asociativă *) .................................
Adresa........................
Nr. ...../data ..............

Numele şi Cod De acord,


Număr total de
prenumele exploataţie Total semnătura
Nr. animale
membrului CNP din Registrul echivalent membru
crt. pe specii şi
formei Naţional al UVM deţinător de
categorii**)
asociative Exploataţiilor animale
3 4
0 1 2 5 6
a b c d

Total - - -

7.Suprafaţa utilizată de forma asociativă prin cosit sau păşunat........................... ha

*) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997
**) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienţii de conversie a animalelor în UVM, din tabelul de conversie de mai jos:

Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:


Poz Coeficient
Specie de animale
crt. Conversie (UVM)
a Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0
b Ecvidee de peste 6 luni 1,0
c Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
d Ovine/caprine 0,15
Preşedinte,
..................
(semnătura/ştampila)
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 192 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 30
(Anexa nr. 31 la Ordinul MADR nr. 619/2015)

CENTRALIZATORUL
privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deţinute
de către fiecare membru al formei asociative precum şi suprafaţa
alocată fiecărui membru deţinător de animale

Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ...........


......... ...........
Forma asociativă *) .................................
Adresa........................
Nr. ...../data ..............

Nr. Numele CNP Cod Număr total Total Suprafa Din De acord,
crt. şi exploataţ de animale echivalen ţa totală care semnătura
prenum ie pe specii şi t repartiz destin membru
ele din categorii**) UVM ată ată deţinător de
membru Registrul /membr cositul animale
lui Naţional u ui
formei al (ha)
asociati Exploataţ (ha)
ve iilor
0 1 2 3 4 5 6 7
a b c d

Total - - -

*) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.
**) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienţii de conversie a animalelor în UVM, din tabelul de conversie de mai jos:

Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii şi categorii:


Poz Coeficient
Specie de animale
crt. Conversie (UVM)
a Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani 1,0
b Ecvidee de peste 6 luni 1,0
c Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
d Ovine/caprine 0,15
Preşedinte,
..................
(semnătura/ştampila)
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 193 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 31
(Anexa nr. 51la Ordinul nr. 619/2015)

Calculul efectivului mediu furajat din fermă


și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe*)

Luna/ Efectiv la Total Total Efectiv la Zile Efectiv Efectiv Consum


perioada începutul intrări ieşiri sfârșitul animale mediu furajat mediu lucernă/soia/fân/
perioadei (cap.) (cap.) perioadei furajate (cap) furajat mazăre boabe
(cap.) (cap.) (nr.) (UVM) total pe UVM
**) (to)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ian.
Feb.
Mar.
.......
..........
Total
perioadă/an
*) Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar și anual pe fiecare specie și categorie de animale
**) (col.5) efectiv la sfârșitul perioadei reprezintă și efectiv la începutul lunii/perioadei următoare
(col.6) Zile animale furajate lunar = (col.2 X nr. zile lună)+ (col.3. X 0,5 X nr. zile lună) – (col.4 X 0,5 X nr. zile lună)
(col.6) Zile animale furajate an/total perioadă = (col.2 X 365 sau nr.zile perioadă) + (col.3 X 0,5 X 365 sau nr.zile perioadă) – (col.4 X 0,5 X 365 sau nr.zile perioadă)
(col.7) Efectivul mediu furajat lunar = (col.6)  nr. zile lună
(col.7) Efectivul mediu furajat an /total perioadă = (col.6) 365 zile (sau nr. zile perioadă).
(col. 8) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animale respective din anexa nr.5 la Ordinul nr. 619/2015
(col.9) consum lucernă/soia/fân lunar = (col.8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin rație de către fermier X nr. zile lună
(col.9) consum lucernă/soia/fân an/total perioadă = (col.8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin rație de către fermier X 365 zile (sau nr. zile perioadă). Cantitatea
calculată nu poate depăși cantitatea maximă/UVM /an prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015.

Producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe și calculul utilizării acesteia


Producția (to) din care:
lucernă/soia/fân/mazăre boabe Consumată Depozitată
Luna/ realizată cu în vederea livrării/
perioada (tone) animalele consumului cu animalele
Livrată
totală medie pe hectar
(to) (to)
1 2 3 4 5***) 6
Ian.
Feb.
Mar.
.......
..........
Total perioadă/
an
(col.5***) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia/mazăre boabe total pe UVM prevăzut la col.9 din tabelul privind Calculul efectivului
mediu furajat din fermă și producția de lucernă/soia/fân/mazăre boabe

Conducătorul exploataţiei
Semnătura și sau Ştampil
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 194 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 32
COD TIP DE ORGANIZARE CAEN denumire CO TIP DE CAEN denumire COD TIP DE ORGANIZARE CAEN denumire
D ORGANIZARE
01 REGII AUTONOME ŞI 05 UNITĂȚI DE 8532 SECTIUNEA P – 09 ALTE INSTITUȚII PUBLICE 8411 SECTIUNEA O - ADMINISTRATIE
COMPANII NAŢIONALE ÎNVĂȚĂMÂNT 8541 INVATAMANT Invatamant PUBLICA SI APARARE;
CU 8542 secundar, tehnic sau ASIGURARI SOCIALE DIN
PROFIL AGRIC profesional, învăţămînt superior SISTEMUL PUBLIC
OL non-universitar, învăţămînt Servicii de administratie publica
universitar generala
02 SOCIETĂȚI 06 UNITĂȚI DE 9491 SECTIUNEA S - ALTE 10 ASOCIAŢII Şi FUNDAŢII 9499 SECTIUNEA S - ALTE
COMERCIALE CU CULT ACTIVITATI DE ACTIVITATI DE SERVICII Activitati
PROFIL AGRICOL SERVICIIActivitati ale ale altor organizatii n.c.a
organizatiilor religioase
03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 0150 SECTIUNEA 07 PENITENCIARE 8423 SECTIUNEA O - 11 FORME ASOCIATIVE DE 9499 SECTIUNEA S - ALTE
S - ALTE ADMINISTRATIE PUBLICA SI ADMINISTRARE/ ACTIVITATI DE SERVICII Activitati
ACTIVITATI APARARE; ASIGURARI PROPRIETATE ÎN COMUN ale altor organizatii n.c.a
DE SOCIALE DIN SISTEMUL (obști de moșneni în
SERVICII PUBLIC devălmășie, obști răzeșești
Activitati ale Activitati de justitie nedivizate, composesorate,
altor obști de cumpărare,
organizatii cooperative, grupuri de
n.c.a producatori*, etc.)
04 INSTITUTE, CENTRE, 7211 SECTIUNEA 08 Consilii Locale 8411 SECTIUNEA O - 12 ALTE FORME DE 9999*) *) pentru cazurile in care fermierul nu
STAŢIUNI ŞI FERMEDE 7219 M- ADMINISTRATIE PUBLICA SI ORGANIZARE poseda cod CAEN
CERCETARE ACTIVITATI APARARE; ASIGURARI
ŞI PRODUCŢIE
AGRICOLĂ,
PROFESIO SOCIALE DIN SISTEMUL
STAŢIUNI DE CERCETARE NALE, PUBLIC
– STIINTIFICE Servicii de administratie publica
DEZVOLTARE SI TEHNICE generala
DINDOMENIUL Cercetare-
AGRICOL ŞI dezvoltare in
ALTE ORGANISME biotehnologi
ŞI ORGANIZAŢII
DE CERCETARE DIN
e
DOMENIUL AGRICOL
13 COOPERATIVE
AGRICOLE organizate
constituite în baza Legii
566/2004,cu modificari si
completari ulterioare

Notă: *)Codul 9999 se va utiliza numai pentru fermierii care nu se incadreaza in categoriile cuprinse in tabelul de mai sus.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Versiune 2.0
Manual de proceduri privind administrarea cererilor unice
de plată pentru anul 2016 Pagina
195/245
Cod – PP- IACS

Anexa nr. 38

Nume şi prenume fermier:


Centrul judeţean/local APIA
Adresă
Nr. de înregistrare
Ştampila Centrului judeţean/local APIA

SOLICITARE DE CLARIFICARE nr. /

Ref.: Cerere unică de plată pentru anul 2019


Număr unic de identificare: RO_____________________

\
Stimate/ă domn/doamnă,

Vă solicităm să vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în


data_______________, ora______, pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată 2019,
respectiv eligibilitatea cererii unice de plată, supradeclararea următoarelor blocuri fizice
___________________________ /suprapunerea parcelelor ____________________digitizate prin
IPA-Online pentru care aţi solicitat sprijin.

Această clarificare este necesară pentru ca APIA să poata autoriza la plată cererea dumneavoastră.

Dacă nu puteţi să vă prezentaţi la APIA, la data şi ora programată, din motive întemeiate, aveţi la
dispoziţie maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării de primire a Solicitării de
clarificare, pentru a da curs solicitării, exceptând cazurile de forţă majoră şi situaţiile excepţionale.
În cazul în care nu puteţi să vă prezentaţi personal la APIA, puteţi să transmiteţi în termen, prin
poştă, Declaraţia de menţinere/retragere a suprafeţei şi amplasamentului iniţial, semnată şi datată
de dumneavoastră. În situaţii speciale, puteţi împuternici la notariat o persoană care să vă reprezinte
în această situaţie.
În cazul în care nu vă veţi prezenta la APIA şi nici nu veţi transmite declaratia în termenul limită,
veţi suporta consecinţele aferente: reducerea/pierderea sprijinul pe anul în curs sau chiar sancţiuni
multianuale, după caz.

Data_____/_____/________ Responsabil instrumentare cerere/ Responsabil UAT


Nume şi prenume
Semnătura

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele Numele şi prenumele
Semnătura Semnătura

Uz intern
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 196 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 38A

Centrul judeţean/local APIA Nume şi prenume fermier:


Nr. de înregistrare Adresă:
Ştampila Centrului judeţean/local APIA

SOLICITARE DE CLARIFICARE nr. /


Ref.: Cerere unică de plată pentru anul 2019
Număr unic de identificare: RO_____________________

Stimate/ă domn/doamnă,
Vă solicităm să vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în data_______________,
ora______, pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată 2019, respectiv eligibilitatea cererii unice de plată,
pentru care aţi solicitat sprijin.
Această clarificare este necesară pentru ca APIA să poata autoriza la plată cererea dumneavoastră. Vă rugăm să vă
prezentaţi cu următoarele documente:
- Documentele doveditoare ale activităţii agricole desfăşurate pe parcela/parcelele *):
a. Parcela ......... – cultura ................................................... - categoria de folosinţă constatată ..........,
b. Parcela ......... – cultura ................................................... - categoria de folosinţă constatată ..........,
c. Parcela ......... – cultura ................................................... - categoria de folosinţă constatată ..........,
d. Parcela ......... – cultura ................................................... - categoria de folosinţă constatată ..........,
Documentele care dovedesc desfăşurarea activităţii agricole prin existenţa culturii agricole pe parcelele de mai sus sunt,
după caz, cele de mai jos şi se prezintă în copie conform cu originalul:
1. facturi de cumpărare a sămânţei,
2. facturi de prestare a lucrărilor agricole
3. procese verbale de recepţie a lucrărilor
4. bonuri de consum
5. fişe de magazie
6. acte de predare a producţiei obţinute
Aceste documente sunt necesare pentru a dovedi activitatea agricolă desfăşurată pe parcelele de mai sus, pe
care s-a constatat, în urma controalelor, neconcordaţa cu cultura/culturile declarate de dumneavoastră în cererea unică
de plată. Vă reamintim că la depunerea cererii v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele solicitate. În cazul în
care nu veţi depune documente din care să rezulte că aţi cultivat cultura/culturile constatate, aceste parcele vor fi respinse
la plată.
Dacă nu puteţi să vă prezentaţi la APIA, la data şi ora programată, din motive întemeiate, aveţi la dispoziţie
maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării de primire a Solicitării de clarificare, pentru a da curs solicitării,
exceptând cazurile de forţă majoră şi situaţiile excepţionale.
În cazul în care nu puteţi să vă prezentaţi personal la APIA, puteţi să transmiteţi în termen, prin poştă, copia autentificată
a documentelor doveditoare şi/sau Declaraţia de menţinere/retragere a suprafeţei şi amplasamentului iniţial, semnată
şi datată de dumneavoastră. În situaţii speciale, puteţi împuternici la notariat o persoană care să vă reprezinte în această
situaţie.
În cazul în care nu vă veţi prezenta la APIA şi nici nu veţi transmite documentele doveditoare în termenul limită, veţi
suporta consecinţele aferente: reducerea/pierderea sprijinul pe anul în curs sau chiar sancţiuni multianuale, după caz.

Data_____/_____/________ Responsabil instrumentare cerere/ Responsabil UAT


Nume şi prenume
Semnătura

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

*) lista cu parcelele pentru care fermierul trebuie să prezinte documentele doveditoare ale activităţii agricole se poate prelungi
prin editarea documentului

196
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 197 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 38B

Centrul judeţean/local APIA Nume şi prenume fermier:


Nr. de înregistrare Adresă:
Ştampila Centrului judeţean/local APIA

SOLICITARE DE CLARIFICARE nr. /

Ref.: Cerere unică de plată pentru anul 2019


Număr unic de identificare: RO_____________________

Stimate/ă domn/doamnă,
Vă solicităm să vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în
data_______________, ora______, pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată 2019,
respectiv identificarea exploataţiei/exploataţiilor zootehnice din cadrul fermei, pentru care aţi
solicitat sprijin.
Această clarificare este necesară pentru ca APIA să poata autoriza la plată cererea
dumneavoastră. Vă rugăm să vă prezentaţi cu următoarele documente:
a. - copia cardurilor exploataţiilor zootehnice înregistrate la ANSVSA ale membrilor
asociaţiei înscrise în Anexa 2/Anexa 3/Anexa 31, după caz;
b.– copia cardurilor exploataţiilor zootehnice înregistrate la ANSVSA, declarate în câmpul
48 din cererea unică de plată.
Vă reaminitim că la depunerea cererii v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele
solicitate.
Dacă nu puteţi să vă prezentaţi la APIA, la data şi ora programată, din motive întemeiate, aveţi la
dispoziţie maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării de primire a Solicitării de clarificare,
pentru a da curs solicitării, exceptând cazurile de forţă majoră şi situaţiile excepţionale.
În cazul în care nu puteţi să vă prezentaţi personal la APIA, puteţi să transmiteţi în termen, prin
poştă, copia autentificată a documentelor doveditoare şi/sau Declaraţia de menţinere/retragere a
suprafeţei şi amplasamentului iniţial, semnată şi datată de dumneavoastră. În situaţii speciale,
puteţi împuternici la notariat o persoană care să vă reprezinte în această situaţie.
În cazul în care nu vă veţi prezenta la APIA şi nici nu veţi transmite documentele doveditoare în
termenul limită, veţi suporta consecinţele aferente: reducerea/pierderea sprijinul pe anul în curs
sau chiar sancţiuni multianuale, după caz.

Data_____/_____/________ Responsabil instrumentare cerere/ Responsabil UAT


Nume şi prenume
Semnătura

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

197
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 198 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 40

Centrul local/Centrul judeţean APIA


Nr. de înregistrare din registru manual: __________ / ______

INFORMARE

Ref.: Cerere unică de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2019
Nume şi prenume fermier: __________________________________________
Adresă: _________________________________________________________
Număr unic de identificare: RO______________________________________

Stimate/ă domn/doamnă

Vă informăm că, în urma procesului de gestionare a supradeclarărilor


blocurilor fizice din baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
/actualizarea blocurilor fizice pe baza Anexei 17– Formular de raportare a
observaţiilor privind blocul fizic, pentru următoarele parcele declarate au fost
efectuate modificări după cum urmează:

Judeţ Localitate ID bloc Nr. Suprafaţă Suprafaţă parcela


fizic parcela parcela dupa rezolvarea
declarată supradeclarării
BF/actualizarea BF

Puteţi depune contestaţie la centrul APIA unde aţi depus cererea de plată, în termen de 15
zile lucrătoare de la data primirii prezentei informări. Aceasta va fi însoţită de acte
doveditoare ale utilizării terenului conform prevederilor Ordinului MADR nr. 619/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.

Responsabil instrumentare cereri


Numele şi prenumele:
Semnătura ____________________

Director executiv / şef birou Centru local


Numele şi prenumele:
Semnătura ___________________

198
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 199 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 46 Fisa calcul cantitate minima samanta ceritificata: soia, soia lot semincer, samanta de cartof, cartofi timpurii, semitimpurii si de vara,
tomate pentru industrializare si castraveti pentru consum si industrializare in solarii

ID .RO.............................. C 2019

Fisa calcul cantitate minima samanta ceritificata: soia,


soia lot semincer, samanta de cartof, cartofi timpurii,
semitimpurii si de vara, tomate pentru industrializare si
castraveti pentru consum si industrializare in solarii

Calculul privind cantitatea minima de samanta conform anexei 4

Specificaţie UM Denumire document de Suprafata Cantitate de Cantitate de Coeficient Cantitatea de Cantitatea de Calcul Calcul Observatii
Consu achiziție al seminței solicitata samanta samanta de conversie samantă samantă cantitate cantitate
m certificata/autohtona(factu eligibila certificata autohtona conform act certificata/autoh certificata/autoh samanta minima de
normat ră/aviz de expediție al conform utilizata utilizata normativ(nr. tona utilizata tona utilizata utilizata /ha( samanta
confor seminței de soia) declaratie conform conform minim de convertita in g convertita in kg Cantitate autohtona
m fermierului documentului documentului seminte)/adr samanta (cantitate
Ordinul pentru de de ese calculata)- samanta
ui fiecare tip achizitie(t/kg/ achizitie(t/kg/ Norma de autohtona
MADR de samanta g/nr. seminte) g/nr. seminte) semanat la calculata)
nr. ha
619/20
15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (rezultat 12 13
col.10/col.5|) (rezultat
col 7/col 5)

Exemplific factura/nr.11/15.08.2015 3 ha 5t 5.000 kg 1.667 Calcul


are samanta de kg(5000kg/3 cantitate
cartof de ha) samanta
calibru utilizata
25/35mm /ha(

199
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 200 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Cantitate
samanta
calculata)
Aceasta
cantitate
utilizata
de fermier
se va
completa
in sistem
la
operarea
facturii in
campul
"Cantitate
samanta
calculata".
Sistemul
va
automat
face
verificarea
cu anexa 4
privind
cantitatea
minima de
samanta
utilizata la
ha si va
generea
eroare de
respecatre
sau de
nespectare
a
cerintei.Pe
aceasta
exemplific
are se
compara 1
500kg(1.5t
) norma
minima
prevazuta
in anexa 4.

200
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 201 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Deoarece
cantitatea
de 1 667
kg
utilizata
de
fermier/ha
este mai
mare
decat 1
500 kg/ha .
Rezulta ca
s-a
indeplinit
conditia de
utilizare a
cantitatii
minime de
samanta la
ha.
Soia kg/h 80
a
Soia lot kg/h 70
semnicer a
Sămânţă de t/ha 1,5
cartof t/calibr
ul
25/35
mm
3,5
t/calibr
ul
35/55
mm
5,5
t/calibr
ul
55/65
mm
Cartofi t/ha 1,5
timpurii, t/calibr
semitimpuri ul
i şi de vară 28/35
pentru mm

201
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 202 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

industrializ
are

2,4
t/calibr
ul
35/55
mm
4,2
t/calibr
ul
55/65
mm
Calculul privind verificarea procentului de samanta certificata autohtona utilizata de minimum 5% din norma de semanat pe hectar

Legume X X Prima A doua


cultivate verificare verificare de
încâmp, din de respectare a
care: respectare a conditiei de
conditiei minimum 5%
minime de samanta
samanta la autohtona din
ha conform norma
anexei 4 semanata la ha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
col 6 /col 8 = col 7 / col
col 9 8 = col 12
Tomate g/ha 180
pentru
industrializ
are prin
răsad
Tomate g/ha 1000
pentru
industrializ
are semanat
direct

202
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 203 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Legume X X
cultivate în
solarii, din
care:
Castraveţi g/ha 1100
pentru
consum în
stare
proaspătă
Castraveţi g/ha 900
pentru
industrializ
are

203
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 204 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Exemplific factura nr.55/20.09.2016 2 ha tomate 80.000 nr. 40.000 nr. 200 400g total 0.40kg 0.20 kg /ha = 200 g Calcul Calcul cantitate
are cand pentru seminte seminte boabe/100 samanta ( 0.40kg/2ha samanta cantitate minima de
fermierul industrializ cerificate autohtona de grame certificata + ) = > autohtona, samanta samanta
prezinta are prin conform autohtona = 0.20 kg/ha le utilizata autohtona
documente răsad documentului (80.000 nr reprezinta transform /ha( (cantitate
de achizitie de achizitie seminte/200) norma de am in kg = Cantitate samanta
in nr. semannat la 0.20 kg la samanta autohtona
seminte ha 2 ha => calculata) calculata)
atat cu (certificata 0.10 kg pe Aceasta Aceasta
samanta + ha cantitate cantitatea de
certificata autohtona) samanta utilizata de 0.10 kg se va
cat si cu autohtona fermier de completa in
samanta 0.2kg se va sistem la
autohtona completa operarea
in sistem la facturii in
operarea campul
facturii in "Cantitate
campul samanta
"Cantitate autohtona
samanta calculata".
calculata" Sistemul va
Sistemul va calcula automat
face 5 % din 0.20 kg
verificarea (adica din
cu anexa 4 norma de
privind semanat la ha )
cantitatea . Rezultatul
minima de obtinut de
samanta 0.01kg.(5/100x
utilizata la 0.2) se va
ha si va compara cu
generea cantitatea de
eroarea de samanta
respectare autohtona
sau rezultata la ha
nerespectar si va generea
e a cerintei. eroarea de
Pe aceasta respectatre sau
exemplific de nerespectare
are se va a cerintei Pe
compara cu aceasta
0,18 kg/ha exemplificare
norma se va compara
minima 0.10 kg
prevazuta samanta

204
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 205 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

in anexa 4. autohtona cu
Deoarece 0.01kg/ha.
0.2kg/ha Deoarece
utilizat de 0.10kg/ha
fermier este samanta
mai mare autohtona
de utilizata de
0.18kg/ha fermier este
rezulta ca mai mare de
s-a 0.01kg/ha
indeplinit rezulta ca s-a
conditia de indeplinit
utilizare a conditia de
cantitatii minimum 5%
minime de samanta
samanta la autohtona din
ha. norma
semanata la ha

205
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 206 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

In cazul in care fermierul prezinta mai multe facturi pe acelasi tip de samanta functionarul va face mai totalul cantitatii de samanta utilizata si apoi va face calculul, astfel incat in sistem sa se
introduca rezultatul calcului final. Deasemenea daca fermierul prezinta mai multe facturi cu tipuri diferite de seminte se va face totalul al cantitatii de samanta utilizata pentru fiecare tip de
samanta utilizata. Pentru calculul in afara sistemului se va tine cont doar de facturile aduse in termen.

206
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 207 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 49

Nr. unic de identificare solicitant:

Înregistrat în judeţul:

La: Centrul judeţean/local

NOTIFICARE nr*………………………..

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2019

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de


Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2019,
s-a constatat că blocul fizic …………. a fost supradeclarat cu suprafaţa de………… ha.
Reducerea aplicată în cazul curent a fost de ………… ha în temeiul art. 29, alin. (3) din
Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, puteţi depune contestaţie în termen de 15
zile lucrătoarede la data primirii notificării, având la bază actele doveditoare prezentate la
APIA la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia,
privind utilizarea suprafeţeideclarate la Centrul Judeţean/Centrul
Local...................................

Responsabil instrumentare cereri


Numele şi prenumele
Semnătura ____________________

Director executiv /Şef birou Centru local


Numele şi prenumele
Semnătura ___________________

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem

207
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 208 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 51

Notă explicativă privind erori administrative constatate


în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)- 2019

Judeţul Centrul judeţean/local APIA

Nume şi prenume fermier/Denumire Nr. unic de identificare solicitant


exploataţie: RO………………………..

Sesizarea erorii administrative


Numele şi prenumele funcţionarului APIA care a sesizat eroarea administrativă:
...................................................................

Eroarea administrativă sesizată în cererea de plată (Descrierea erorii constatate):

1 Când s-a sesizat eroarea administrativă?


Etapa procedurală ...........................................................................şi
Data..............................
Când s-a produs eroarea administrativă?
Etapa procedurală ...........................................................................
Nr. Document în sistem ....................................... /Data..............................
Funcţionarii care au greşit? Operator: nume şi prenume...........................................
Verificator: nume şi prenume........................................
Nota explicativă şi asumarea erorii administrative:
Eroarea
2 administrativă este asumată de către funcţionarii:
Operator:
2 Nume şi prenume........................................ Semnătura............................
Verificator: Nume şi prenume.........................................Semnătura............................
2 Vizat Şef Serviciu Autorizare Plăţi centru judeţean APIA/ Şef centru local APIA
Nume şi prenume.......................................Semnătura......................
Vizat Director Executiv Centrul Judeţean
Nume şi prenume......................................Semnătura.............................
Corectarea erorii administrative
3 Eroarea administrativă a fost corectată prin Documentul de corectare a erorilor administrative
nr.........../data.................... din sistem, de către:
Nume şi prenume.......................................Semnătura......................

208
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 209 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 52

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________

Număr unic de identificare:

NOTIFICARE
fermierilor care au solicitat Schema de plată Tinerii Fermieri
în baza aceluiaşi CNP cu forme de organizare diferite
NR................./ ................................2019*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2019

În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi


Intervenţie pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2019, vă solicităm să
vă prezentaţi la adresa:___________________________________________în
data_______________, ora______, pentru clarificări în legătură cu Cererea unică de plată 2019 şi
accesarea Schemei Tinerii Fermieri pe baza aceluiaşi CNP cu forme de organizare diferite.

Conform prevederilor art. 5, alin 1, lit a, din Ordinul MADR nr. 619/2015, solicitanţii care depun
cereri unice de plată trebuie să depună următoarele documente:
„Art. 5 - (1) La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:
a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la
oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul
reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de
identitate/paşaport”.

Vă rugăm să vă prezentaţi cu documentele doveditoare care au stat la baza declaraţiei de


suprafaţă depusă în anul 2019.

Vă reaminitim că la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele
solicitate.

Data_____/_____/________
Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv
Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:

Semnătura: Semnătura:

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem

209
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 210 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 53

Nume şi prenume fermier: Centrul local/Centrul judeţean APIA


Adresa: Nr. de înreg. din registrul manual: ____ /________

Număr unic de identificare:


NOTIFICARE
cu privire la înregistrarea supradeclarării/suprapunerilor de parcele
cu terenurile scoase din circuitul agricol
NR................./ ................................2019*

Ref: Cerere unică de plată pentru anul 2019


În urma verificării administrative a dosarului depus de către dumneavoastră la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură în vederea obţinerii sprijinului acordat în anul 2019 şi având la bază actele doveditoare
prezentate la APIA la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia,
privind utilizarea suprafeţei declarate la Centrul Judeţean/Centrul Local..................................., s-a constatat
că în următoarele blocuri fizice au fost supradeclarate/suprapuse suprafeţele parcelelor cu terenuri scoase din
circuitul agricol:

Judeţ Localitate Nr. Bloc fizic Nr. parcelă

Vă rugăm să vă prezentaţi în data ____________, ora _____ la Centrul local/judeţean, adresa


___________________________________________________________________, la
d-na/d-nul _______________________________________, pentru clarificări privind parcelele declarate de
către dumneavoastră în Cererea unică de plată - Campania 2019 şi ulterior identificate în blocurile fizice în
totalitate sau parţial excluse din circuitul agricol. Vă rugăm să prezentaţi extrasul de carte funciară sau
autorizaţia de construire pentru parcelele.....................................................
Potrivit art. 10, alin (1) din Ordinul MADR. nr. 619/2015: „nu se acordă plăţi directe pentru suprafaţa care
depăşeşte suprafaţa maximă eligibilă a blocului fizic”. Conform alin. (4) al aceluiaşi articol „terenurile
scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la plăţile pe suprafaţă”.
Vă reamintim că la momentul depunerii cererii, v-aţi angajat că veţi prezenta la APIA documentele solicitate.
În situaţii speciale, puteţi împuternici la notariat o persoană care să vă reprezinte.
În cazul în care nu vă veţi prezenta la APIA, se vor opera corecţiile necesare de către funcţionarii APIA, cu
retragerea de la plata sprijinului a suprafeţei/suprafeţelor aflată/aflate în zonele cu suprafeţele scoase din
circuitul agricol.

Şeful Serviciului AP / Şef Centru Local Director executiv


Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura:

* se va completa cu nr. de înregistrare al notificării emise de sistem

210
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 211 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 55
Nr. de înregistrare__________/______________
NOTIFICARE

Ref.: Cerere unică de plată pentru anul 2019


Nume şi prenume fermier:__________________________________________________
Număr unic de identificare: RO_____________________

Vă informez că în campania 2019 am depus la APIA........................ cererea unică de plată nr..................în data...............şi am declarat ca element
ZIE strat vegetal (cultura secundară).
Deoarece până în prezent datorită unor condiţii de ordin obiectiv:.................................................................................................nu am semănat
cultura secundară pe parcela/parcelele trecute în declaraţia de suprafaţă, vă informez că această suprafaţă a fost mutată/cultura secundară
schimbată*) astfel:
Înainte:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Cate ne ura Parce pentru strat vegetal
hart ă gorie parcelă 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de (pentru cultu Cultură Suprafaţă
ă folosi dezvol- M10: ră Cultură
nţă tare P1, 1a;
rurală: P1.2.1 1b;
M10 / M11 şi 1c ;
/ P1.2.2 1d
- ha -
M214*) şi
M214: Anex
Suprafaţă a 17b
parcelă agricolă P1 şi
Nume Cod
Cod P1.2)
Pachet
Cod Suprafaţa
- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 212 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

După:
Nr. Jude Pag Nr. Cod Altitudi Măs Nr. Cultură succesivă
Crt. ţ ina Parcel Cate ne ura Parce pentru strat vegetal
hart ă gorie parcel 13 lă / ( ZIE)
Informaţii identificare parcele ă agricol de Măsuri de ă cultu Cultură Suprafaţă
ă folosi dezvol- (pentru ră Cultură
nţă tare M10: 1a;
rurală: P1, 1b;
M10 / M11 P1.2.1 1c ;
/ şi 1d
- ha -
M214*) P1.2.2
Suprafaţă şi
parcelă agricolă M214: Anex
Nume Cod
Cod P1 şi a 17b
Pachet P1.2)
Cod Suprafaţă
- ha -

Localitate Cod Siruta Nr.


Bloc
Comună / fizic
Oraş

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

*)
se taie varianta care nu este valabilă

Data_____/_____/________ Data_____/_____/________
Semnătura__________________ Responsabil instrumentare cerere
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 213 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 56

APIA
Judeţul:
Centrul Judeţean/Centrul local
Data imprimării:

PROCES VERBAL PENTRU CEL DE-AL DOILEA CONTROL


AL CERERII UNICE DE PLATĂ PENTRU ANUL 2019 - D1

Nr. Unic de identificare solicitant:


Nr. Dosar:
Nume şi Prenume fermier:
Adresă:

Lista parcelelor:

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu:


Suprafaţa Declarată, Suprafaţa totală determinată ecologizare, Suprafaţa reduceri ZIE, Suprafaţa
reduceri Diversificare, Suprafaţa reduceri PP, Total suprafaţa reduceri, Procent nerespectare,
Bifa renunţare exceptare condiţii înverzire – fermierii cu agricultura ecologică

Plata pentru tinerii fermieri:


Nume Tânăr Fermier declarat, Prenume Tânăr Fermier declarat, Data instalarii Tânăr fermier
declarat, Data încheierii activităţii Tânăr fermier declarat, Numele, Prenume Tânăr fermier
determinat, Data instalării Tânăr fermier determinat, Suprafaţa Declarată, Suprafaţa Determinată,
Suprafaţa determinată dupa supradeclarare, Procent supradeclarare

Datele introduse în baza de date IACS corespund cu documentele din dosarul fermierului (cererea
unică de plată, formulare de tip E1, formulare de tip M, formularul S1, documente ataşate schemelor
ANT în sectorul vegetal, documente ataşate schemelor de sprijin cuplat, documente ataşate
măsurilor de dezvoltare rurală, documente aferente transferului exploataţiei/schimbării formei de
organizare, documente aferente în cazul decesului solicitantului, documente aferente cazurilor de
forţă majoră, raportul de control pe teren, raportul de supracontrol pe teren, formular S2 şi nota
justificativă pentru evidenţierea cazurilor de intenţie de fraudă, etc., după caz).

În urma celui de al doilea control, am constatat următoarele:


□ DA, cererea a fost prelucrată corect şi complet, nu există erori.
□ NU, cererea nu a fost prelucrată corect şi complet, există erori de tipul:
- erori evidente................................. .............................................................
.............................................................................................................................
- erori de operare..................................................................................................
...............................................................................................................................
motiv pentru care dosarul este întors pentru remedierea erorilor depistate.

Data: Numele şi prenumele celui de-al doilea controlor:


Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 214 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Semnătura:
Anexa nr. 57

PROCES VERBAL PENTRU SUPRACONTROLUL CONTROLULUI ADMINISTRATIV


AL CERERII UNICE DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ PENTRU ANUL 2019 - A1

Centrul Judeţean/Centrul local APIA


Nr. Unic de identificare solicitant:
Nr. Dosar:
Nume şi Prenume fermier:

Nr. Denumirea verificării DA NU Nu e


Crt. cazul
1 Ştampila de intrare este prezentă pe formularul de cerere unică de plată
2 Semnătura funcţionarului APIA de primire a cererii unice de plată este prezentă în
câmpul specific
3 Câmpul control vizual este completat şi semnat de funcţionarul APIA
4 Câmpul cerere prelucrată este completat şi semnat de funcţionarul APIA
5 Procesul verbal pentru controlul vizual (V1) există şi este semnat de funcţionarul APIA
6 Procesul verbal de control pentru admiterea unei erori evidente (E1) există şi este semnat
de funcţionarul APIA
7 Erorile evidente/operare sunt introduse în baza de date IACS
8 Formularele de tip M (M1, M2, M3, M4, după caz) există şi sunt semnate de beneficiar
9 Formularele de tip M (M1, M2, M3, M4, după caz) sunt introduse în baza de date IACS
10 Documentele aferente ANT există la dosarul cererii conform procedurilor IACS
11 Documentele aferente ANT sunt introduse în baza de date IACS
12 Documentele aferente schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal există la dosarul
cererii
13 Documentele aferente schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal sunt introduse în
IACS
14 Documentele aferente transferului exploataţiei/transferului de angajament M 10, M
11/schimbării formei de organizare/deces solicitant/cazurilor de forţă majoră, există la
dosarul cererii, conform procedurilor IACS
15 Documentele aferente transferului exploataţiei/transferului de angajament M 10, M
11/schimbării formei de organizare/deces/ radiere beneficiar/ cazurilor de forţă majoră
sunt introduse în baza de date IACS
16 Formularul de tip S1- Corectare există la dosarul cererii şi este semnat de funcţionarul
APIA, după caz
17 Formularul de tip S1- Corectare este introdus în baza de date IACS
18 Raportul de control pe teren există la dosarul cererii şi este semnat de funcţionar APIA
19 Raportul de control pe teren este introdus în baza de date IACS
20 Raportul de supracontrol pe teren există la dosarul cererii şi este semnat de funcţionarul
APIA
21 Raportul de supracontrol pe teren este introdus în baza de date IACS
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 215 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

22 Raportul de control administrativ (P1) există în baza de date IACS


23 Procesul verbal pentru cel de-al doilea control (D1) există la dosarul cererii şi este
semnat de funcţionarul APIA
24 Nedeclararea întregii suprafeţe utilizate a fost instrumentată şi documentată de
funcţionar APIA (formular S2), după caz
25 Corectarea erorilor administrative este operată şi documentată corespunzător
26 Intenţia de fraudă a fost instrumentată şi documentată de funcţionarul APIA
(Nota justificativă), după caz
27 Inştiinţare privind situaţia angajamentelor care fac obiectul transferului
28 Copie contract încheiat între beneficiar si organismul de inspecţie şi certificare pentru
M 11
29 Fişă de înregistrare a beneficiarului la D.A.J. în agricultura ecologica si registrul
parcelar pentru M 11
30 Certificatul de conformitate/master certificatul şi anexa pentru pachetul M 11
31 Notificare depăşire UVM/ha pentru fermierii cu angajament agromediu
32 Declaraţie pentru justificarea hrănirii animalelor şi a surplusului de gunoi de grajd
33 Notificare privind mutarea P4- M 10 pe alte parcele decît cele declarate iniţial în cadrul
aceleiaşi campanii
34 Informare privind modificarea (actualizarea) B.F. şi a nr. de parcele cu M 11 în vederea
actualizării Anexei certificatului
35 P8-M10-Adeverinţa eliberată de asociaţia acreditată de ANZ
36 P8-M10 –Notificarea privind inlocuirea efectivului de animale si documentele
doveditoare dacă efectivul de animale se reduce datorită unor cauze cum ar fi
îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor (certificat sanitar-veterinar,
în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării, act constatator al medicului veterinar, în cazul
morţii, document de livrare în cazul vânzării animalelor, document eliberat de Poliţie
şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei urmarea unui furt sau urmarea atacului animalelor
sălbatice)
37 P5- M 10-certificatul oficial de calitate a seminţei
38 P5-M 10-factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii:
hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi
cantitatea de sămânţă achiziţionată
39 P5-M 10-certificatul oficial de calitate şi conformitate al producătorului/furnizorului
40 M 10-dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor
41 M 11-dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor
42 Notificarea privind nedepunere cerere in anul in curs desi se afla sub angajament M 10,
M 11
43. Declaratia privind incetarea angajamentului sau respectarea lui in caz de nedepunere
cerere in anul in curs- M 10, M 11
44. Notificarea doar în cazul generării erorilor de depăşire a nivelului de azot (AM_P1_0635
şi AM_P6_1611

Am verificat dosarul solicitantului, nu am identificat indicii evidente ale unei posibile manipulări şi nu am
suspiciuni în ceea ce priveşte prelucrarea adecvată a documentelor.

Data:
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 216 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Nume şi prenume responsabil supracontrol:

Semnătura:

Anexa nr. 58

Cerere preluare de exploataţie în caz de deces

Judeţul

Centrul local /judeţean APIA

Chenarul gri se completează de către APIA Înregistrare Ştampila – Centru local /judeţean APIA

Nume, prenume şi semnatură funcţionar APIA

1. Date de identificare ale beneficiarului decedat

01. Nume şi prenume 02. ID fermier

03. Denumire exploataţie 04. Număr cerere de plată

05. CNP/CUI/CF/Cod ţară si nr. Act identitate (altă cetăţenie), după caz
06. Judeţ/Sector 07. Localitate
08. Strada/Sat 09. Nr. 10.Cod postal 11. Bl. 12. Sc. 13. Apt.

2. Date de identificare ale moştenitorului/moştenitorului desemnat

01. Nume si prenume 02. ID fermier


03. Denumire exploataţie 04. Număr cerere de plată
05. CNP/CUI/CF/Cod tara si nr. Act identitate (alta cetatenie), după caz
06. Judeţ/Sector 07. Localitate

08. Strada/Sat 09. Nr. 10.Cod postal 11.Bl 12. Sc 13. Apt.

13. Telefon 14. Fax 15. E-Mail

16. Banca 17. Filiala

18. Nr.cont
19. Total suprafaţă agricolă utilizată ha

Data____________ Semnatura moştenitor/moştenitor desemnat_________________


Centru Local/ Judeţean APIA Nume şi prenume funcţionar APIA:

Transferul poate fi prelucrat:


DA NU*
*se motivează în clar
Semnătura funcţionar APIA:
Data:
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 217 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 59

A.P.I.A

CENTRUL JUDEŢEAN_______________________________

CENTRUL LOCAL_______________________________________

LOCALITATEA_________________________________________

Număr înregistrare dosar______________

NUMELE ŞI PRENUMELE_______________________
ID_________________________________________
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 218 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 60

LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL nr___________________


NR. DENUMIREA DOCUMENTULUI NUMĂR DA NU NU
CRT. DE E
FILE CAZUL
1. Cererea unică de plată 2019, inclusiv:
2. 2.1- Angajamente şi declaraţii (partea V.1) în original
2.2-Angajamente şi declaraţii-cerinţe de eco-condiţionalitate (partea
V.2) în original
3. 3.1-Angajamentul şi declaraţii aferent M 10 (partea V.3.1), pentru
situatiile stabilite de procedura
3.2- Angajamente şi declaraţii aferent M 11 (partea V.3.2/V.3.3)
pentru situatiile cerute de procedura
4. Documentele care dovedesc forma de organizare şi
numirea/desemnarea administratorului/ reprezentantului (ex:contract
de societate al formei simple de asociere fără personalitate
juridică/şi/sau hotărârea adunării generale/şi/sau actul
constitutiv/şi/sau statutul/şi/sau acordul de constituire)
5. Documentele care dovedesc înregistrarea fiscală (de ex. certificatul
de înregistrarede la Registrul Comerţului, certificatul de înscriere în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, etc.)
6. În caz de reprezentare: procura notarială (persoanele fizice) /
delegaţia de împuternicire (pentru persoanele juridice) şi copii CI/BI
titular cerere şi împuternicit, ştampilate cu data APIA şi certificate cu
originalul de către funcţionarul APIA
7. Există ataşată cererii unice de plată şi semnată de fermier
notificarea privind depășirea plafonului de 1250 euro-Anexa nr. 20
7.1 Există Notificarea privind acordul de continuare a accesării schemei
de mic fermier – Anexa nr.20A
7.2 Există Notificarea privind retragerea din schema de mic fermier –
Anexa nr.21
7.3 Există Solicitarea de includere în schema de mic fermier prin
moștenire – Anexa nr.22
8. Copie CI/BI
9. Copie paşaport
10. Documente doveditoare din care rezultă că fermierul se încadrează ca
fermier activ
11. Dovezile verificabile (dacă nu este fermier activ)
12. Documentele doveditoare privind utilizarea terenului conform art. 5 din
Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015
13. Documentele doveditoare privind utilizarea terenului conform art. 6, 61
,7 sau 71 din Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015

14. Documente doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru irigaţii,


în cazul în care fermierul bifează că utilizează apa pentru irigaţii
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 219 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

15. Copii carduri exploataţii / adeverinţa eliberată de medicul veterinar


conform bazei de date A.N.S.V.S.A
16. Declaraţie privind completarea formularului de cerere unică de plată
în IPA-Online - Anexa nr. 2
17. Formularul V1- Proces verbal pentru controlul vizual pentru cererea
unică de plată 2019
18. Formularul E1- Proces verbal de control pentru admiterea unei erori
evidente în IACS 2019
19. Formularul M1-Schimbarea declaraţiei de suprafaţă 2019
20. Formularul M2-Completarea declaraţiei de suprafaţă 2019
21. Formularul M3-Retragerea parţială a declaraţiei de suprafaţă 2019
22. Formularul M4-Schimbarea adresei/ sediului exploataţiei/
coordonatelor bancare/ numelui societăţii, fără a se modifica CUI-ul
2019
23. Declaraţia de retragere totală a suprafeţei din cererea unică de plată
2019
24. Solicitare de retragere a sprijinului aferent unei / unor scheme de
sprijin din cererea unică de plată 2019
25. Declaraţia privind transmiterea / preluarea dreptului de proprietate /
folosinţă asupra unei/unor parcele din declaraţia de suprafaţă pentru
care s-au solicitat plăţi de agromediu-Anexa nr.33
26. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT 2
27. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT3
28. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT4
29. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT 5
30. Documente privind condiţiile specifice de eligibilitate ANT 6
31. Documente aferente schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal
32. Documentele care dovedesc eligibilitatea pentru tânăr fermier
33. Solicitare de clarificare pentru cazurile de supradeclarare
34. Formularul S1- Corectare 2019
35. Înstiintare cu privire la cazurile de forţă majoră
36. Copie contract încheiat între beneficiar si organismul de inspecţie şi
certificare pentru pachetul 5-M214 si pachete din M 11
37. Fişă de înregistrare a beneficiarului la D.A.J. în agricultura
ecologică(registrul parcelar pentru pachetul 5 – M214 si pachete din
M 11)
38. Documentul justificativ (Certificatul de conformitate/master certificatul)
si anexa pentru pachetul 5-M214 si pachete din M 11
39. Formularul D1-Proces verbal pentru cel de-al doilea control
al cererii unice de plată pentru anul 2019
Formularul A1- Proces verbal pentru supracontrolul controlului
40. administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2019
41. Decizia negativă
43. Cerere preluare de exploataţie în caz de deces
44. Înştiinţare cu privire la cazurile de forţă majoră
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 220 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

45. Scrisoare justificativă pentru depunerea cu întârziere a înştiinţării


privind decesul fermierului
46. Documentele doveditoare care dovedesc forţa majoră (decesul
fermierului)
47. Cerere pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de
organizare
48. Documentele doveditoare care stau la baza Cererii pentru
transfer/schimbare formei de organizare
49. Documente doveditoare privind incapacitatea profesională
50. Formularul S2-Corectare pentru suprafeţe nedeclarate 2019
51. Notă privind justificarea nedeclarării de suprafaţă
52. Nota justificativă privind intenţia
53. Informare în urma procesului de gestionare a supradeclararilor
B.F./actualizarea B.F. pe baza Anexei 1 – Formular de raportare a
observatiilor privind blocul fizic
54. Notificare depăşire UVM/ha pentru fermierii cu angajament
agromediu – Anexa nr. 41
55. Declaraţie pentru justificarea hrănirii animalelor şi a surplusului de
gunoi de grajd- Anexa nr. 41A
56. Notificare privind mutarea P4-M214/M10 pe alte parcele decît cele
declarate iniţial în cadrul aceleiaşi campanii - Anexa nr. 45
57. Informare privind modificarea (actualizarea) B.F. şi a nr. de parcele cu
P5-M214 si M 11 în vederea actualizării Anexei certificatului Anexa nr.
43
58. Proces verbal de constatare a neconformităţilor ce determină plăţi
necuvenite
59. Proces-verbal de constatare a neconformităţilor ce au determinat plăţi
necuvenite – in caz de nedepunerere cerere
60. Decizia de plată în avans
61. Decizia de plată
62. Anexa AP 11- Raport de calcul al plăţilor
63. Anexa AP 21- Lista de verificare a cererii unice de plată
64. P8-M10 –Adeverinţă eliberată de asociaţia acreditată de ANZ
65. P8-M10-Notificarea privind înlocuirea efectivului de animale si
documentele doveditoare dacă efectivul de animale se reduce datorită
unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea
animalelor (certificat sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau
sacrificării, act constatator al medicului veterinar, în cazul morţii,
document de livrare în cazul vânzării animalelor, document eliberat de
Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei urmarea unui furt sau
urmarea atacului animalelor sălbatice)
66. P5- M10-certificatul oficial de calitate a seminţei
67. P5-M10-factura de achiziţionare a seminţei care să includă
următoarele informaţii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia
(tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi cantitatea de sămânţă
achiziţionată
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 221 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

68. P5-M10-certificatul oficial de calitate şi conformitate al


producătorului/furnizorului.
69. M10-dovada deţinerii competenţelor necesare implementării
angajamentelor
70. M11-dovada deţinerii competenţelor necesare implementării
angajamentelor
71. Notificarea privind nedepunere cerere in anul in curs/nesolicitare
sprijin aferent M 214, M 10, M 11 desi se afla sub angajament
72. Declaratia privind incetarea angajamentului sau respectarea lui in caz
de nedepunere cerere in anul in curs/nesolicitare sprijin aferent M
214, M 10, M 11
73. Inştiinţare privind situaţia angajamentelor care fac obiectul transferului
74. Anexa nr. 33
75. Notificarea doar în cazul generării erorilor de depăşire a nivelului de
azot (AM_P1_0635 şi AM_P6_1611
Procedura operaţională privind administrarea Ediţia a III – a
cererilor unice de plată pentru schemele de plăţi
directe în anul 2019 Pag. 222 din
Direcţia Plati Directe Sector Vegetal - 245
Serviciul Manuale vegetal Cod: PO-AC

Anexa nr. 61
Centrul judeţean/local APIA................
Nr. de înregistrare:
Ştampila Centrului judeţean/local APIA

Aprobat
Director Executiv CJ / Şef Centru Local

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
a neconformităţilor care propun cererea unică de plată
pentru plăţi necuvenite în campaniile.................................................................

Încheiat la data de............................