Sunteți pe pagina 1din 21

SEMESTRUL I

Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
4. Organizarea/ 1 01.09 1. Introducere. Prezentarea - Identificarea
desfăşurarea/ 4.1. Utilizarea cursului. sensurilor cuv.
Unitatea 1 utilizarea dicţionarului 1 02.09 2Lexic, actualizare cl.a IV-a necunoscute.
(13 ore) diverselor explicativ în stabilirea 1 02.09 3 Morfologie, actualizare cl.a IV-a - Integrarea
(+ 3ore strategii de sensurilor cuvint. 1 03.09 4Sintaxa, actualizare cl.a IV-a “Numai cuvintelor
actualizare) învăţare necunoscute. 1 04.09 5. Cartea – obiect cultural. poetul” de explicate în
autonomă a 1 07.09 6.Păr. componente ale cărţii. Pagina M. contexte
Cartea – limbii, prin 5.1. Redactarea unui de titlu şi cuprinsul. Eminescu concrete.
obiect observare discurs în limita a ½ 1 08.09 7. Modificări în ortografia lb. “Ex libris” - Lectura cu
cultural. directă şi pagină: o întâmplare române contemporane: „â”/„î”, de T. voce a
exersare. personală; o verbul „sunt”. Arghezi articolelor de
5. Elaborarea şi felicit. familială; o felicit. 1 09.09 8. Lectură. “Cele dintâi lecturi” de dicţionar
realizarea amicală (cu dif. ocazii) M. Eliade. “Cele - Construirea
spontană, 1 09.09 9. Observarea textului: vocabular. dintâi enunţurilor în
Situaţia de fluentă, exactă a 5.2. Utilizarea 1 10.09 10. Timpul şi spaţiul întâmplării. lecturi” de parametrii
comunicare diverselor acte formulelor de 1 11.09 11. Interpretarea textului. “Cele M. Eliade indicaţi.
de comunicare iniţiere,menţinere şi dintâi lecturi”. - Dictări de
orală şi scrisă. încheiere a unui dialog . 1 14.09 12.Oră de sinteză cuvinte.

1
14. Identificarea 1 15.09 13. Evaluare iniţială Test - Comentarea

Pag.
propriilor atuuri, 14.1. Autoeva-luarea complex ortogramelor.
nevoi şi puncte propriilor competenţe de 1 16.09 14. Analiza evaluării. - Redactarea/
vulnerabile în comunicare. 1 16.09 15. Situaţia de comunicare. prezen-tarea
dif. situaţii de 1 17.09 16. Componentele situaţiei de discursului
comunic. comunicare. conform
orală şi scrisă. algoritmului dat.
- Dictare cu
itemi.
Pag.
2
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 18.09 1. Cuvântul. Rolul cuvintelor în
6. Explicarea 6.1. Identificarea comunicare. “Cartea cu - Identificarea
Unitatea 2 funcţionării element. fonetice; 1 21.09 2. Dicţionarul explicativ. jucării” elemen-telor de
(13 ore) sistem. fonetic, perceperea în sistem a 1 22.09 3. Cuvântul de bază sau derivat. (fragm.) de limbă dintr-un
lexical, expresiilor şi cuvintelor Structura morfematică a cuvântului. T. Arghezi text, la I vedere.
Lexicul gramatical al noi, a elem.gramaticale 1 23.09 4. Familia lexicală.
(Cuvântul). limbii ale limbii în textul studiat. 1 23.09 5. Câmpul lexical. - Interpretarea/
române. 1 24.09 6. Lectură. Observarea textului: comentarea/anal
9.1. Identificarea vocabular. “O furnică”. iza faptelor de
fenomenelor şi a unităţilor 1 25.09 7. Realitate şi ficţiune în opera limbă din textul
lingvist. studiate în literară. “O dat.
9. context.
Poezia 1 28.09 8. Figura de stil. Personificarea. furnică” de
Operaţionaliza- - Dictări de
lirică. 1 28.09 9.Interpretarea textului “O T. Arghezi
rea 9.2. Aplicarea cuvinte.
furnică”.
terminologiei instrumentarului de 1 30.09 10. Biografia şi autobiografia.
lingvistice şi interpretare a textului. - Clustering-ul
1 30.09 11. Atelier de lectură: “Povestea
literare, în limita
furnicii” de I. Druţă
standardelor de 11.1. Selectarea în volum - Lectura şi
1 01.10 12. Evaluare sumativă (test
conţinut. rezonabil a inform. analiza textului.
Textul complex)

3
necesare (esenţiale),

Pag.
nonliterar. 1 02.10 13. Analiza evaluării.
utilizând mijloace - Agenda de
audiovizuale/ lectură.
informative. “Povestea
furnicii” de - Portofoliul.
11. Manipularea
I. Druţă
suporturilor - Test complex.
audiovizuale şi
informatice în
calitate de surse
sau mijloace de
învăţare a limbii
de instruire.

4
Pag.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 05.10 1. Lectură. Observarea textului:
8. Lectura, 8.1. Comentarea textului vocabular. “Sfârşit de toamnă”. “Sfârşit de - Lectura
audierea şi epic. 1 06.10 2. Versificaţia: vers, strofă, rimă. toamnă” de expresivă
Unitatea 3 interpretarea 1 07.10 3. Imagini vizuale, auditive în opera V.
(13 ore) textelor literare 8.2. Interpretarea textului literară. Alecsandri. - Analiza pe
şi nonliterare, în liric 1 07.10 4. Interpretarea textului “Sfârşit de text.
limita toamnă”. Comparația.
Poezia standardelor de 9.1. Identificarea 1 08.10 5. Sunetele limbii române. - Agenda cu
lirică conţinut fenomenelor şi a unităţilor 1 09.10 6. Diftongul. Triftongul. notiţe paralele.
lingvist. studiate în 1 12.10 7. Silaba. Accentul fonetic.
9. context. Despărţirea în silabe. - Brainwriting-
Operaţionaliza- 1 13.10 8. Ortoepia. Normele ortoepice. ul.
Fonetica rea 9.2. Aplicarea 1 14.10 9. Semnele ortografice şi de
(Sunetul şi terminologiei instrumentarului de punctuaţie. Dicţionarul ortografic. “Carte de - Analiza
litera). lingvistice şi interpretare a textului. 1 14.10 10. Orarul. citire, carte faptelor de
literare, în limita 1 15.10 11. Atelier de scriere: “Toamna de iubire” limbă.
standardelor de 10.1. Utilizarea adecvată a îmbracă în galben pădurea”. (frag.) de N.
conţinut. mijl. expresive ale lb. 1 16.10 12. Evaluare sumativă (Dictare cu Stănes-cu, - Teste

5
(sinonime, antonime, sarcini). G. Tomo- formative.

Pag.
figuri de stil)în textul 1 19.10 13. Analiza evaluării. zei
Textul 10. produs (scris/ oral). - Dictări
nonliterar. Valorificarea ortografice.
mijl. expresive
ale limbii “Toamna în - Cinquin.
române Moldova” - Elaborarea
literare, în de P. Cărare textelor în
diferite situaţii parametrii
de comunic. indicaţi.
orală şi scrisă.
- Dictare cu
sarcini.

6
Pag.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1. Utilizarea 1 20.10 1. Lectura textului “Balada celor - Lectura
diverselor 1.1. Organizarea cinci motănaşi” “Balada comentată.
Unitatea 4 strategii de cronologică a informaţiei 1 21.10 2. Observarea textului: lexicul. celor cinci
(13 ore) informare/ într- 1 21.10 3. Explorarea textului: Figuri de stil. motă-naşi” - Identificarea
documentare, în un plan simplu de idei, 1 22.10 4. Subiectul operei literare. de I. Druţă ideilor
vederea utilizând citate din textul Naraţiunea. Interpretarea textului. principale în
abordării dat. 1 23.10 5. Verbul – nucleul comunicării. secvenţe
eficiente a 1 02.11 6. Modurile personale. concrete de text.
Povestirea. comuni-cării 3.1. Rezumarea unui text 1 02.11 7. Modul indicativ. Prezentul.
orale şi scrise. narativ, în limita a 75 de 1 04.11 8. Imperfectul. Perfectul compus. - Întitularea
cuvinte. 1 04.11 9. Perfectul simplu. Mai mult ca punctelor
3. Rezumarea perfectul. planului prin
tex- 9.1. Identificarea 1 05.11 10. Biletul. citate selectate
Verbul. telor literare şi fenomenelor şi a unităţilor 1 06.11 11. Atelier de lectură: “Ciobănilă” din text.
nonliterare lingvis-tice studiate în de V. Voiculescu. - Redactarea
context. 1 09.11 12. Evaluare sumativă (test rezumatului.
9.Operaţionaliza complex).
rea 2.1. Plasarea ordonată/ 1 10.11 13. Analiza evaluării. - Analiza

7
terminologiei grafică în pagină a faptelor de

Pag.
Scrierea lingvistice şi textului propriu/ limbă.
funcţională literare, în limita produs: plan de idei; “Ciobănilă
. standardelor de rezumat; temele; biletul; ” de V. - Exerciţii
conţinut. reţeta; fişa bibl.; notiţele; Voicu-lescu gramaticale.
scris. familială.
2. Aranjarea/ - Dictări
ordonarea în selective.
pagină
sau în formular - Lectura
standardizat a ghidată.
textului propriu/
produs. - Test complex.

8
Pag.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Nr. de Data 09.12 Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice ore Tema lecţiei preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 11.11 1. Lectura expresivă . “Amintiri
7. Respectarea 7.1. Respectarea regulilor din copilărie”. “Amintiri - Lectura
normei ortogr., ortoepice, 1 11.11 2. Observarea textului: din expresivă a
Unitatea 5 ortografice, punctuaţionale, a normei regionalismele lexicale. copilărie” textului literar/
(12 ore) ortoepice, semant., în textul produs 1 12.11 3. Figuri de stil: enumeraţia, de I. nonliterar.
semant., (oral şi scris). repetiţia. Creangă
gramaticale, 1 13.11 4. Explorarea textului: subiectul - Analiza pe
Povestirea. punctuaţionale, 8.1. Comentarea textului operei literare. text.
stilistice a limbii epic. 1 16.11 5. Tipurile de personaje.
române literare. 1 17.11 6. Viitorul (structură). - Caracterizarea
Viitorul popular. personajului
8. Lectura, 1 18.11 7. Modul imperativ. după algoritmul
Verbul. audierea şi Propoziţia imperativă. propus.
interpretarea 1 18.11 8. Verbele predicative şi
textelor literare 13.1. Reflectarea propriei nepredicative. - Dictare
şi nonliterare, în experien. într-un text, în 1 19.11 9. Notiţele. comentată.
limita limita de ½pagină 1 20.11 10. Atelier de scriere: “Copilăria
standardelor de (autobiografie); relatarea e inima tuturor vârstelor” (L. - Exerciţiul.
Scrierea conţinut unei Blaga)

9
funcţională experienţe pro-prii, opinie 1 23.11 11. Evaluare sumativă orală. - Reacţia

Pag.
. 13. Producerea despre sine; (Expunere) cititorului.
textelor care autoprezentare. 1 24.11 12. Evaluare sumativă orală. “Copilăria
reflectă propriile (Expunere) e inima - Agenda cu
experienţe tuturor notiţe paralele.
senzoriale, idei, vârstelor”
judecăţi, opinii, de L. Blaga - Explozia
argumente. stelară.
- Pagina de
jurnal.
- Expunere.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 25.11 1. Caracterizarea personajelor.
8. Lectura, 8.1. Comentarea textului 1 25.11 2. Naraţiunea. Autor-narator- - Interogarea
audierea şi epic. personaj. “Amintiri multiprocesuală
interpretarea 1 26.11 3. Interpretarea textului. din pe textul epic.
Unitatea 6 textelor literare 1 27.11 4. Substantive comune şi proprii. copilărie”
(14 ore) şi nonliterare, în 1 30.11 5. Genul şi numărul substantivelor. de I. - Clustering.
limita 1 01.12 6. Articolul substantival hotărît şi Creangă
standardelor de nehotărît. - Caracterizarea
Povestirea. conţinut. 9.1. Identificarea 1 02.12 7. Cazul Nominativ şi Acuzativ. personajelor
fenomenelor şi a unităţilor 1 02.12 8. Cazul Genitiv şi Dativ. după
9. lingvist. studiate în 1 03.12 9. Cazul Vocativ. fragmentele
Operaţionaliza- context. 1 04.12 10. Regimul cazual al prepoziţiei. extrase din text.
Substanti- rea 1 07.12 11. Discursul de felicitare.
vul. terminologiei 9.2. Aplicarea 1 08.12 12. Atelier de discuţie: “Tradiţiile - Analiza
lingvistice şi instrumentarului de sărbătorilor de iarnă”. faptelor de
literare, în limita interpretare a textului. 1 09.12 13. Evaluare sumativă (test limbă.
standardelor de complex).
Articolul. conţinut. 12.1. Utilizarea normelor 1 09.12 14. Analiza evaluării. -Exerciţii
elementare de etichetă gramaticale.

10
verbală într-o situaţie
Prepoziţia. concretă de comunicare -
Pag.
orală şi scrisă Algoritmizarea.
(dialog familial; elev –
12. Respectarea profesor; - Simularea
Scrierea etichetei verbale elev –elev). situaţiilor de
reflexivă. în orice situaţie prezentare
de comunicare monologată.
orală şi scrisă.
- Test complex.
Pag. 11
Unitatea de Competenţele Subcompetenţele Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare

8. Lectura, 8.1. Comentarea textului 1 10.12 1. Lectura. “Vizită” de I. L.


Unitatea 7 audierea şi epic. Caragiale. “Vizită” de - Lectura
(12 ore) interpretarea 1 11.12 2. “Vizită” . Observarea textului. I. L. expresivă
textelor literare Dialogul. Caragiale
şi nonliterare, în 6.1. Identificarea 1 14.12 3. “Vizită”. Explorarea textului. - Analiza pe
limita element. fonetice; Timpul şi spaţiul. text
Dialogul. standardelor de perceperea în sistem a 1 15.12 4. Dialogul ca mod de expunere.
conţinut. expresiilor şi cuvintelor 1 16.12 5. Pronumele personal. - Reacţia
noi, a elem.gramaticale 1 16.12 6. Declinarea pronumelui personal cititorului
6. Explicarea ale limbii în textul studiat. (c. Ac.).
funcţionării 1 17.12 7. Declinarea pronumelui personal “Dl. Goe” - Redactarea
Pronumele. sistem. fonetic, 12.1. Utilizarea normelor (c. G.) de I. L. dialogului
lexical, elementare de etichetă 1 18.12 8. Pronumele personal de politeţe. Caragiale.
gramatical al verbală într-o situaţie 1 21.12 9. Recapitulare. - Exerciţii
limbii concretă de comunicare 1 22..12 10. Evaluarea semestrială. (Test
române. orală şi scrisă complex) - Analiza
(dialog familial; elev – 1 23.12 11. Analiza evaluării. faptelor de
profesor; 1 24.12 12. Atelier de lectură. “Dl. Goe” de limbă
12. Respectarea elev –elev). I. L. Caragiale.

12
etichetei verbale - Test complex
în orice situaţie
Pag.
de comunicare - Pagina de
orală şi scrisă. jurnal
Total: 93 ore – semestrul I.
8 evaluări
Semestrul II
Unitatea de Competenţele Subcompetenţel Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice e ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 1. “Vizită” I.L.Caragiale.
Unitatea 8 5. Elaborarea şi 5.3. Realizarea Caracterizarea personajelor. “Vizită” - Analiza pe
(12 ore) realizarea spontană, spontană, fluentă, 1 2. “Vizită” I.L.Caragiale. I.L.Caragial text
fluentă, exactă a exactă a unei Caracterizarea personajelor. e
diverselor acte de descrieri orale. 1 3. “Vizită”. Interpretarea textului. - Cinquain
Dialogul comunicare orală şi 1 4. Pronumele personal de politeţe.
scrisă. 1 5. Formule reverenţioase de - Compozitii de
adresare. caracterizare a
7. Respectarea 7.1. Respectarea 1 6. Numeralul cardinal (simplu şi personajelor
normei ortografice, regulilor ortogra- compus).
ortoepice, seman- fice, ortoepice, 1 7. Funcţiile sintactice ale - Exerciţii
Numeralul tice, gramaticale, punctuaţionale, a numeralului cardinal.
punctuaţionale, normei seman- 1 8. Exerciţii de consolidare. - Observarea şi
stilistice a limbii tice, în textul pro- Pronumele. Numeralul. analiza
române literare. dus (oral şi scris). 1 9. Anunţul.
1 10. Atelier de lectură. “D-l Goe” Redactareaanunţ
8. Lectura, audierea 8.1. Comentarea I.L. Caragiale. urilo
Anunţul şi interpretarea textului epic. 1 11. Evaluare sumativă. Dictare cu - Dictare cu

13
textelor literare şi itemi. “D-l Goe” itemi
nonliterare, în 1 12. Analiza evaluării. I.L.
Pag.
limita standardelor Caragiale
de conţinut.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţel Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice e ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 1. Legenda populară “Dragoş –
Unitatea 9 1. Utilizarea 1.1. Organizarea Vodă”. Lectura. - SINELG
(13 ore) diverselor strategii cronologică a 1 2. “Dragoş –Vodă”. Observarea “Dragoş – - Exerciţii de
de informare / informaţiei într- textului. Vodă” vocabular
documentare, în un plan simplu de 1 3. “Dragoş –Vodă”. Explorarea - Lucrul cu
Legenda vederea abordării idei, utilizând textului. opera
populară eficiente a citate din textul 1 4. “Dragoş –Vodă”. Personajele. - Pălării
comunicării orale şi dat. 1 5. “Dragoş –Vodă”. gînditoare
scrise. Interpretarea textului. - Exerciţiul
1 6. Adjectivul. (actualizare)
2. Aranjarea / 2.1. Plasarea 1 7. Adjective variabile şi - Analiza şi
ordonarea în pagină ordonată/grafică invariabile. Acordul adj.cu obser-varea
Adjectivul sau în formular în pag. a textului substantivul. faptelor de
standardizat a propriu / produs: 1 8. Funcţiile sintactice ale limbă
textului plan de idei; rezu- adjectivului.
propriu/produs. mat; temele; bile- 1 9. Substantive provenite din Redactarea
tul; reţeta; fişa adjective discursului
Discursul de biblliogr; notiţele; 1 10. Discursul de felicitare.
felicitare scris. familială. 1 11. Evaluare sumativă. Test - Test complex
complex.

14
5. Elaborarea şi 5.1. Redact. unui 1 12. Analiza evaluării.
realizarea spontană, discurs în limita a 1 13. Atelier de scriere: “Legenda -Redactarea
Pag.
fluentă, exactă a ½ pag.: o satului/oraşului natal” compoziţiei
diverselor acte de întâmpl.
comunicare orală şi personală; o feli-
scrisă. citare familială; o
felicitare amicală
(cu diferite
ocazii).
Unitatea de Competenţele Subcompetenţel Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice e ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 1. Miturile lumii antice. Al. Mitru
Unitatea 10 8. Lectura, audierea 8.1. Comentarea . “Legendele Olimpului”. - Agenda de
(12 ore) şi interpretarea textului epic. 1 2. Al. Mitru “Prometeu aduce lectură
textelor literare şi oamenilor focul”. Lectura.
nonliterare, în 1 3. “Prometeu aduce oamenilor Al. Mitru - Lectura
limita standardelor focul”. Observarea textului. “Prometeu ghidată
Miturile lumii de conţinut. 1 4. “Prometeu aduce oamenilor aduce
antice focul”. Explorarea textului. Perso- oame-nilor - Interviul în 3
10. Valorificarea 10.1. Utiliz. adec- najele. focul”. trepte
mijloacelor vată a mijloacelor 1 5. “Prometeu aduce oamenilor
expresive ale limbii expresive ale lb. focul”. Interpretarea textului. - Pixuri în
române literare, în (sinonime, anto- 1 6. Adverbul. Felul adverbelor. pahar
Adverbul. diferite situaţii de nime, figuri de 1 7. Adverbe provenite din alte părţi
Interjecţia. comunicare orală şi stil) în textul pro- de vorbire. Funcţii sintactice. - Analiza şi
scrisă. dus (scris/oral). 1 8. Interjecţia. Tipuri. Punctuaţie. observarea
10.2. Valorific. 1 9. Redactarea unei povestiri: faptelor de
potenţialului “Eroii trăiesc printre noi” limbă
Povestirea expresiv al părţi- 1 10. Atelier de discuţie.
lor de vorbire “Legendele Olimpului” Al. Mitru. -
(subst., adjectiv) 1 11. Evaluare sumativă. Algoritmizarea

15
în textul produs 1 12. Analiza evaluării
(scris/oral). - Dictarea
Pag.
selectivă
13. Producerea 13.1. Reflectarea Redactarea
textelor care propriei experi- povestirii
reflectă propriile enţe într-un text,
experienţe relat. unei experi- - Testul
senzoriale, idei, enţe proprii, opi- complex
judecăţi, opinii, nie despre sine;
argumente. autoprezentare.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţel Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice e ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 1. Mitul “Filemon şi Baucis”.
Unitatea 11 9. Operaţionaliza- 9.1. Identificarea Lectura. Mitul - Lectura în
(13 ore) rea terminologiei fenomenelor şi a 1 2. “Filemon şi Baucis”. “Filemon şi perechi
lingvistice şi unităţ. lingvistice Observarea textului. Baucis” Interogarea
literare, în limita studiate în 1 3. “Filemon şi Baucis”. multiprocesuală
standardelor de context. Explorarea textului. Timp şi
conţinut. 9.2. Aplicarea spaţiu. - Explozia
Mitul instrumentarului 1 4. “Filemon şi Baucis”. stelară
de interpretare a Personajele.
textului. 1 5. “Filemon şi Baucis”. - Exerciţiul
Interpretarea textului.
5. Elaborarea şi 5.1. Redact. unui 1 6. Subiectul exprimat şi - Analiza
realizarea spontană, discurs în limita a neexprimat. gramaticală
fluentă, exactă a ½ pag.: o 1 7. Subiectul simplu şi multiplu.
diverselor acte de întâmpl. 1 8. Părţile de vorbire prin care se - Brainstorming
Subiectul comunicare orală şi personală; o feli- exprimă subiectul.
scrisă. citare familială; o 1 9. Scrisoarea. Tipuri de scrisori. Observarea şi
felicitare amicală 1 10. Scrisoarea familială. analiza
(cu diferite 1 11. Atelier de lectură. “Un
ocazii). cântăreţ fără de seamăn” Al. -Redactarea

16
15. Exprimarea Mitru. scrisorii
adecvată a propriei 15.1. Relatarea 1 12. Evaluare sumativă orală. “Un
Pag.
identităţi, prin despre sine, ca Expunere. cântăreţ - Lectura
Scrisoarea conştientizarea reprezentant al 1 13. Evaluare sumativă orală. fără de sea- ghidată
familială apartenenţei la etniei/generaţiei/ Expunere. măn”
comunitatea comunităţii. Al.Mitru -Expunerea
lingvistică a
vorbitorilor de
limbă română.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţel Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice e ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 1. Basmul “Prâslea cel voinic şi
Unitatea 12 4. Organizarea/ 4.1. Utiliz. dicţi- merele de aur”. Lectura. Basmul - Lectura în
(13 ore) desfăşurarea / onarului explic. 1 2. Observarea textului. “Prâslea perechi
utilizarea diverselor în stabilirea sen- 1 3. Explorarea textului. Timp şi cel voinic şi
strategii de învăţare surilor cuvintelor spaţiu. merele de Interogarea
Basmul autonomă a limbii, necunoscute. 1 4. Explorarea textului. Eroul aur” multiprocesuală
prin observare 4.2. Utilizarea basmului.
directă şi exersare. dicţionarului 1 5. Caracterizarea personaje-lor. - Explozia
ortografic în 1 6. Predicatul. stelară
scopul scrierii 1 7. Predicat verbal şi predicat
corecte a nominal. Caracterizarea
Predicatul cuvintelor. 1 8. Valorile sintactice ale verbului personajelor
“a fi”. după algoritm
5. Elaborarea şi 5.2. Utilizarea 1 9. Numele predicative simplu şi Exerciţiul
realizarea spontană, formulelor de multiplu.
fluentă, exactă a iniţiere, men- 1 10. Redactarea povestirii (ex. 11, - Analiza
diverselor acte de ţinere şi încheiere p. 198) gramaticală
Povestirea comunicare orală şi a unui dialog 1 11. Atelier de scriere: “Interviu cu
scrisă. (susţinut direct cu un personaj preferat” Observarea şi
o altă persoană; 1 12. Evaluare sumativă. Dictarea analiza

17
susţinut la telef.) cu itemi.
11.1. Selectarea 1 13. Analiza evaluării. Redactarea
Pag.
11. Manipularea în volum povestirii
suporturilor rezonabil a Redactarea
audiovizuale şi informaţiilor interviului
informatice în necesare Dictare cuitemi
calitate de surse sau (esenţiale),
mijloace de utilizând mijloace
învăţare a limbii de audiovizuale/
instruire. informative.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţel Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice e ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare
1 1. “Prâslea cel voinic şi merele
Unitatea 13 3. Rezumarea 3.1. Rezumarea de aur”. Formule specifice “Prâslea - Lucrul cu
(12 ore) textelor literare şi unui text narativ, basmului. cel voinic şi opera
nonliterare. în limita a 75 de 1 2. Situaţii, obiecte şi personaje mere-le de
cuvinte. fantastice în basm. aur”. - 6 de ce?
Basmul 1 3. Situaţii, obiecte şi personaje
9. Operaţionaliza- 9.1. Identificarea fantastice în basm. - Agenda cu
rea terminologiei fenomenelor şi a 1 4. “Prâslea cel voinic şi merele notiţe paralele
lingvistice şi unităţilor de aur”. Interpretarea textului.
literare, în limita lingvistice 1 5. Atributul. - Analiza
standardelor de studiate în 1 6. Exprimarea atributului. gramaticală
conţinut. context. 1 7. Exerciții aplicative.
1 8. Rezumatul. - Redactarea
Atributul 14. Identificarea 14.1. Autoevalu- 1 9. Atelier de lectură “Zâna rezumatului
propriilor atuuri, area propriilor munţilor” P. Ispirescu.
nevoi şi puncte competenţe de 1 10. Atelier de lectură “Zâna “Zâna - Lectura
vulnerabile în comunicare. munţilor” P. Ispirescu. munţilor” independent
diferite situaţii de 1 11. Evaluare sumativă. Test P. Ispirescu
comunicare orală şi complex. - Ghidul de
scrisă 1 12. Analiza evaluării. învăţare

18
Rezumatul
- Test complex
Pag.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţel Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice e ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare

Unitatea 14 7. Respectarea 7.1. Respectarea 1 1. Poezia “Ce te legeni”. M. “Ce te


(12 ore) normei ortografice, regulilor orto- Eminescu. Lectura expresivă. legeni”. M. - Lectura
ortoepice, seman- grafice, ortoepice, 1 2. “Ce te legeni”. Observarea Eminescu expresivă
tice, gramaticale, punctuaţionale, a textului.
punctuaţionale, normei seman- 1 3. “Ce te legeni”. Explorarea - Exerciţii de
Poezia. stilistice a limbii tice, în textul textului. Forma poeziei. vocabular
române literare. produs (oral şi 1 4. “Ce te legeni”. Figurile de stil.
scris). Epitetul. - Observarea şi
7.2. Lectura 1 5. “Ce te legeni”. Interpretarea analiza
expresivă a frag. textului.
de text liric. 1 6. Recital de poezie eminesciană. - Agenda cu
1 7. Complementul. notiţe paralele
Complementul. 8. Lectura, audierea 8.2. Interpretarea 1 8. Complemente circum-stanţiale:
şi interpretarea textului liric. de loc, timp, mod. - Recital
textelor literare şi 1 9. Complemente circum-stanţiale:
nonliterare, în de loc, timp, mod. - Analiza
limita standardelor 1 10. Atelier de discuţie: gramaticală
de conţinut. 13.1. Reflectarea “Frumuseţea din jurul nostru”
propriei experi- 1 11. Evaluare sumativă. - Autodictarea

19
13. Producerea enţe într-un text, Autodictare cu itemi.
textelor care în limita de ½ pag 1 12. Analiza evaluărilor.
Pag.
reflectă propriile (autobiografie);
experienţe relatarea unei
senzoriale, idei, experienţe pro-
judecăţi, opinii, prii, opinie despre
argumente. sine; autoprez.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţel Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice e ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare

Unitatea 15 4. Organizarea / 4.1. Utiliz. dicţio- 1 1. Poezia “Bate vânt” de D. “Bate


(12 ore) desfăşurarea narului explicativ Matcovschi. vânt” de D. - Scrierea liberă
/utilizarea în stabilirea sens. 1 2. “Bate vânt”. Observarea Matcovschi
Poezia diverselor strategii cuvintelor textului. - Reacţia
de învăţare necunoscute. 1 3. “Bate vânt”. Explorarea cititorului
autonomă a limbii, textului. Elemente de versificaţie.
prin observare 1 4. Explorarea textului. Figuri de - Analiza pe
directă şi exersare. stil. text
1 5. Interpretarea textului “Bate
7. Respectarea 7.1. Respectarea vânt”. - Exerciţiul
normei ortografice, regulilor ortogra- 1 6. Complementele
Complementul ortoepice, seman- fice, ortoepice, necircumstanţiale. - Portofoliul
tice, gramaticale, punctuaţionale, a 1 7. Exerciţii de consolidare a
punctuaţionale, normei seman- părţilor de propoziţie.
stilistice a limbii tice, în textul 1 8. Exerciţii de consolidare a - Fişa
române literare. produs (oral şi părţilor de propoziţie. biobibliografică
Biografia scris). 1 9. Biografia lui D. Matcovschi şi
15. Exprimarea 7.2. Lectura ex- M. Eminescu.
adecvată a propriei presivă a fragm. 1 10. Atelier de scriere: Fişele - Redactarea

20
identităţi, prin de text liric. biobibliografice ale poeţilor M. compunerii
conştientizarea Eminescu şi D. Matcovschi.
Pag.
apartenenţei la 15.1. Relatarea 1 11. Evaluare sumativă.
comun. lingvistică despre sine, ca Compunere “Şi oamenii înfloresc
a vorbitorilor de reprezentant al primăvara”
limbă română. etniei/generaţiei/c 1 12. Analiza evaluării.
omunităţii.
Unitatea de Competenţele Subcompetenţel Nr. de Data Tema lecţiei Textul Activităţi de Observ
învăţare specifice e ore preda- aţii
re/învăţare/eval
uare

Unitatea 16 6. Explicarea 6.1. Identificarea 1 1. Snoava “Boierul şi Păcală”. Snoava - Lectura pe


(15 ore) funcţionării elementelor Lectura. “Boierul şi roluri
sistemului fonetic, fonetice; perce- 1 2. “Boierul şi Păcală”. Păcală”.
lexical, gramatical al perea în sistem a Observarea textului. - Exerciţii de
limbii române. expresiilor şi
1 3. “Boierul şi Păcală”. Explorarea vocabular
cuvintelor noi, a
Snoava elem. gramaticale
textului. Etapele naraţiunii.
ale limbii în textul 1 4. “Boierul şi Păcală”. - Planul simplu
studiat. Personajele. de idei
1 5. “Boierul şi Păcală”. Caracterizarea
9. Operaţionalizarea 9.1. Identificarea Interpretarea textului. personajelor
Proverbul terminologiei fenomenelor şi a 1 6. Conjuncţia.
Zicătoarea lingvistice şi literare, unităţilor 1 7. Proverbul, zicătoarea. Observarea şi
Ghictoarea în limita standar- lingvistice studiate 1 8. Ghicitoarea. analiza faptelor
delor de conţinut. în context. 1 9. Recapitulare. de limbă
9.2. Aplicarea 1 10. Evaluarea finală.
instrumentarului de
1 11. Analiza evaluării. - Test complex
interpretare a
Conjuncţia textului.
1 12. Atelier de discuţie:
Necesitatea lecturii în vacanţă. - Pixuri în
1 13.Evaluarea portofoliilor. pahar

21
1 14. Recomandarea lecturii pentru
vară. Portofoliile
Pag.
1 15.Lecție de totalizare

Total: 114 ore – sem. II, 204 ore – anual


11 evaluări – sem. II, 19 evaluări – anual