Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL

Unitatea școlară:  Școala ........................


Anul școlar: 20....-20....
Numele si prenumele elevului: .................... (C. F.)
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Limba și literatura română
Propunator: Prof. ..................................
Scop: Ameliorarea situației la învățătură; promovarea examenului de Evaluare Națională
Competențe specifice:
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere proprii, exprimarea
punctului de vedere față de opiniile unui interlocutor;
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare;
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, unor texte pentru a fi prezentate în fața unui public;
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare,
entru înțelegerea corectă și exprimarea intențiilor comunicative.

                 Deficiențe Activități remediale propuse Nr. ore Perioada


semnalate alocate

1.      Dificultate în redactarea - Redactarea unei compuneri cu un 8h 11. 10. 20…


unor tipuri de compuneri model și un plan dat; –
- Ordonarea paragrafelor; 12.02.20….
- Exerciții de elaborare a unor texte
cu temă dată;
-Realizarea de texte
narative/descriptive
- Însușirea trăsăturilor unei opere
epice/lirice;
- Identificarea trăsăturilor operei
epice/lirice în fragmente date;
-Elaborarea de argumentări simple.
- Exerciții de completare a
cuvintelor într-un text lacunar, pe
baza unor criterii date/cuvinte date
2.      Nu recunoaște funcțiile - Crearea unor fișe cu fiecare 8h 18 02. 20…
sintactice și nici părțile de funcție sintactică învățată și –
vorbire includerea acestora într-un 10.05.20…
portofoliu;
- Crearea unor fișe cu notiuni
teoretice pentru portofoliu;
- Exerciții de fixare a noțiunilor de
teorie privind părțile de propoziție
și părțile de vorbire;
-Exerciții de identificare a
funcțiilor sintactice în propoziții
date;
- Exerciții de identificare a părților
de vorbire.
3.      Nu delimitează corect -  Rezolvarea unor fișe de lucru cu 5h 11. 05. 20…
frazele în propoziții nivel redus de dificultate; –
- Identificarea predicatelor din 04.06.20…
fraze simple, a elementelor de
relație și delimitarea în propoziții.

DESCRIEREA SITUAŢIEI INIŢIALE:


Elevul Cazacu Florin, din clasa a VIII-a , a înregistrat în semestrul I dificultăţi majore în
atingerea performanţelor şcolare satisfăcătoare la limba şi literatura română. Ideea iniţierii
acestui Plan remedial individual derivă din necesitatea eradicării deficienţelor de învăţare ale
acestui elev, şi a formării unei imagini de sine în concordanţă cu nivelul de aspiraţie şi
posibilităţile mentale ale acestuia, având ca finalități ameliorarea situației la învățătură,
promovarea ciclului gimnazial și a examenului de Evaluare Națională.
Elevul știe să citească, dar întâmpină dificultăţi în identificarea informaţiilor esenţiale după
citirea globală a unui text. La literatură are dificultăți în formularea ideilor principale, secundare,
identificarea modurilor de expunere, identificarea temei unui text, interpretarea titlului şi a
textului citit, explicarea unor cuvinte; la limba română dificultăți întâmpină datorită
necunoașterii părților de vorbire, a părților de propoziție.
Acest plan remedial de intervenţie îşi propune reducerea dificultăţilor de învăţare prin
exersare şi prin dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajului scris, prin exerciţii de lectură
expresivă, exerciţii de identificare a ideilor principale şi secundare, exerciții de asociere
corespunzătoare text – imagine/desen, exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere corectă a
unor texte, exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de limbă, exerciții de
completare a cuvintelor într-un text lacunar, pe baza unor criterii date. Se va evalua munca
acestui elev oferind feedback concludent şi imediat.

REZULTATE AŞTEPTATE

Scopul acestui plan remedial este acela de a acorda mai mult timp acestui elev care are
realizări mai modeste, de a utiliza cele mai potrivite metode de instruire, de a le oferi feed-back-
uri concludente şi de a-i acorda sprijin şi atenţie. Activităţile pe care mi le-am propus vor fi
atractive pentru elev, acesta putându-se debarasa de pericolul notării sau a pedepselor,
concentrându-se asupra activităţii în sine. Fiind motivat în rezolvarea sarcinilor pe care le va
găsi atractive şi captivante, competențele propuse vor fi formate și dezvoltate.
Activităţile se vor desfăşura într-un mediu prietenos pentru elev ceea ce va conduce la
creşterea randamentului învăţării prin:
- menţinere trează a impulsul cognitiv şi motivaţia activităţilor de învăţare;
- organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să permită evidenţierea legăturilor
dintre concepte;
- completarea cunoştinţele minime ale elevului.

LISTĂ ORIENTATIVĂ DE SARCINI


Precizaţi autorul şi titlul operei literare citite.
Precizaţi care este modul predominant de expunere în fragmentul citit.
Precizaţi care sunt personajele din fragmentul citit.
Povestiţi oral fragmentul citit.
Formulaţi ideile principale .
Pentru fiecare idee principală, să detaliem câte două idei secundare.
Povestiţi fragmentul, ţinând cont de ideile principale şi secundare.
Precizați ce este descris în fragmentul citit.
Identificați cuvinte și grupuri de cuvinte prin care este descris personajul/tabloul.
Precizați ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate.
Construiți propoziții în care verbul………. să fie la timpurile învățate.
Precizați ce părți de propoziție sunt cuvintele subliniate.

Întocmit,
Prof. Tomescu Sofica