Sunteți pe pagina 1din 2

FISA EVENIMENTULUI

O POVESTE-O VIATA-UN SENS


29.01.2020

1. TITLUL: O poveste -O viața - Un sens


2. ORGANIZATOR: Personalul de specialitate al Centrului de Urgența pentru Recuperarea
și Integrare Sociala C. A. Rosetti
3. PARTENERI/INVITATI: -
4. DATASI LOCUL DESFASURARII: 29.01.2020, Centrul de Urgența pentru Recuperarea și
Integrare Sociala C. A. Rosetti
5. DURATA/INTERVAL: 2 h, 9.30-11.30
6. GRUPUL TINTA: Beneficiarii Centrului de Urgența pentru Recuperarea și Integrare
Sociala C. A. Rosetti
7. DESCRIEREA ACTIVITATII: Activitate socio-educativa și de inter-cunoastere
SCOP: Poveștile vieților noastre fac parte din noi. Pove ști mai triste sau mai vesele, mai
luminoase sau mai întunecate. Pove ști optimiste sau împov ărate de probleme. Indiferent de
nuanța lor, noi înșine le construim, le d ăm sens și ne ghid ăm vie țile prin prisma lor. Prin
intermediul acestora, ei transmit ceea ce știu despre ei în și și și despre ceea ce îi înconjoar ă.
Această diversitate de povești se refer ă la abilit ățile, competen țele, și ac țiunile indivizilor
și/sau ale familiilor lor, la relațiile, realiz ările dar și e șecurile lor.
Potrivit psihoterapeuților narativi, membrii unei comunit ăți care este func ționala împ ărt ășesc

narațiuni optimiste, bogate în alternative și semnifica ții constructive ale experien țelor de

viață. Ei sunt, în același timp, în mare m ăsur ă influen ța ți de ceea ce spun persoanele din

jurul lor. Pe de altă parte, atunci când lucrurile nu func ționeaz ă a șa cum ar trebui, persoana

sau membrii comunitatii va avea o poveste saturat ă, înc ărcat ă de problem ă. Povestea

dominantă nefericită prin intermediul căreia fiecare dintre ei î și interpreteaz ă existen ța face ca

atenția lor să se focalizeze doar asupra aspectelor negative ale rela țiilor cu cei din jur,
cărora le dau, de asemenea, sensuri negative. Comunitatile disfunc ționale și membrii lor

sunt dominați de narațiunile opresive de care trebuie s ă se elibereze.

     Cel mai important lucru, însă, este acela c ă oamenii nu sunt problemele lor, nu ei creeaz ă

problemele, ci problemele sunt cele care îi afecteaz ă. Altfel spus, odat ă separa ți de

problemă, suntem capabili de a dezvolta pove ști alternative care ne confer ă puterea de a ne

construi o existență satisfăcătoare. Odată ce reu șim s ă privim din exterior problema pe care

o avem, să ne detașăm de ea, ne va fi mai ușor s ă o abord ăm, s ă-i mai reducem

dimensiunile, și chiar să găsim soluții.

     Noi oamenii suntem experți ai propriilor noastre vie ți, ai propriilor noastre probleme. Cine

altcineva ar putea ști mai bine decât noi în șine ce ni s-a întâmplat de-a lungul vie ții și ce ne

frământă? Prin urmare, numai noi putem, prin pove știle pe care le spunem și prin re-

povestirea lor, să deschidem diferite c ăi și direc ții în care se poate îndrepta drumul c ătre

povesti noi, mai productive, mai constructive, mai optimiste.

8. OBSERVATII: Beneficiarii au avut parte de o discu ție/dezbatere privind importan ța pove știi
vieții și a sensului pe care acesta o poate da, cum pot gestiona relatiile interpersonale
cunoscandu-se povestea vieții...
NUMAR DE BENEFICIARI: 22 participanti