Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE RECUPERARE BAZA DE DATE REVISAL

Durata de completare: aprox.7 min


Modalitate de completare: olograf sau prin sisteme de tehnoredactare
Modalitate de transmitere: la sediul institutiei, prin posta la adresa ITM Salaj, Zalau,
bld.M.Viteazu, nr.85, Jud. Salaj, prin posta electronica la adresa itmsalaj@itmsalaj.ro

CATRE,

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA SALAJ

Subsemnatul(a) ___________________________________________________________,
reprezentant(a) legal a _______________________________________________,facand
parte din categoria unitatilor mijlocii/mari avand sediul
in_________________________________________ CUI_______________, numarul de
telefon ________________adresa de e-mail__________________________:
prin prezenta SOLICIT RECUPERAREA BAZEI DE DATE REVISAL*), deoarece:

s-au pierdut datele din calculatorul pe care era instalat programul ca


urmare a unei defectiuni;
din alte motive ( descriere pe scurt )
________________________________________________________________;

Pentru depunerea cererii şi ridicarea bazei de date de la sediul inspectoratului


imputernicim pe ………………………………………..………………,CNP…………………………………….…
care se legitimează cu CI/BI seria…..…nr……………….…. eliberat de………………………………
Anexam prezentei copia certificatului de inregistrare la registrul comertului si copie
dupa actul de identitate a persoanei imputernicite.

*) Conform adresei Inspectiei Muncii nr.124/SCCMMRM/06.06.2013, baza de date

in format electronic se elibereaza numai unitatilor mijlocii si mari.

Data, Semnatura,