Sunteți pe pagina 1din 57

H.

Selva

Teoria determinărilor astrologice


de
Morin de Villefranche

Conducând la o metodă raţională pentru interpretarea temei astrologice.

Paris
Librăria Lucien Bodin 43, cheiul Grands-Augustins.
Ediţia a doua

În memoria lui Jean-Baptiste Morin de Villefranche,


Doctor în medicină,
Profesor de matematică,
Autorul “Astrologiei Galice”.

Conform experienţelor recente, făcute cu ajutorul metodelor pozitive moderne, s-a demonstrat realitatea câtorva
fenomene relatate de anumiţi hernetişti vechi şi moderni, dar pe care ştiinţa oficială le-a tratat până acum şi încă le mai
tratează cel mai adesea ca poveşti şi superstiţii; câteva spirite curioase s-au aflat din nou atrase spre studiul astrologiei.
Mic este totuşi la ora actuală numărul celor care se alătură acestui studiu, dar va fi fără încetare în creştere. Pentru că
progresia, dezvoltarea nu este prea rapidă, aceasta ţine în parte de o dificultate materială: aceea de a găsi cărţile de învăţătură
metodice, pe care strămoşii nu le-au scris în latină; sau modernii, într-o limbă străină. Şi chiar căutătorii, cercetătorii pentru
care
latina este familiară, se găsesc adesea opriţi în continuarea studiilor astrologice, prin imposibilitatea de a procura lucrările
vechi care au cea mai mare valoare, din cauză că exemplarele au devenit rare.
Cred deci că putem să-i ajutăm pe toţi cei ce se interesează de aceste studii, publicând aici un extract - făcut la început
pentru propriile mele nevoi - al unei lucrări astrologice dintre cele mai remarcabile, după părerea mea, pe care trecutul ni le-a
dat, Astrologia Gallica, de Morin de Villefranche.
Iată aici titlul complet al acestei lucrări:
Astrologia Gallica a fost întemeiată pe principii şi metode proprii şi în cele XXVI de cărţi împărţite (adresată) nu doar
celor interesaţi de Astrologia Judiciară, dar chiar şi pentru toate cele necesare filosofilor, medicilor şi teologilor! desigur,
pentru înţelegerea complexităţii acelor ştiinţe spre care privesc cu interes deosebit doar câţiva. Opera şi studiul lui Joannis
Baptiste Morin, după Gallos e Bellejoansibus Francoplitani, doctor în medicină şi conducătorul corpului profesoral de
Matematici. Anagrama acestuia:”Admirarea bunului celui dintâi înţelept rămâne”.
Jean-Baptiste Morin, născut la Villefranche (Rhone), pe 23 februarie 1583, Doctor în Medicină. Profesor la catedra de
Matematică la Colegiul Franţei (1630). Mort la 16 noiembrie 1656.

Morin este după părerea mea (din câte ştiu), primul care a stabilit adevăratele principii ale ştiinţei astrologice. Prin
grija şi metoda cu care a aprofundat majoritatea problemelor pe care le abordează, şi prin simţul critic - remarcabil pentru
epoca sa - de care a dat dovadă în discutarea problemelor astrologice propriu-zise, el apare ca spiritul cel mai ştiinţific şi
talentul cel mai luminos care s-a ridicat în această ştiinţă pănâ acum.
De asemenea, consider că pentru aceia care nu fac din astrologie un studiu pur speculativ, ci caută sancţiunea
experimentală, lectura Astrologiei Gallice se poate separa de aceea a marii majjorităţi a lucrărilor astrologice anterioare sau
contemporane operei lui Morin.
În cele 26 de cărţi (lucrări) din care se compune conţinutul în chestiune, paginile care urmează nu îmbrăţişează decât
una singură, a 20-a, intitulată: “De activa Corporum coelestium et passiva Sublunarium determinatione”. Ea priveşte studiul
determinărilor de care depind direcţia în care se exercită activitatea influenţelor astrale, şi calitatea efectelor pe care o produce.
Mi se pare util să adaug aici câteva cuvinte explicative, referitor la aceste determinări.
Observarea efectelor ce caracterizează activitatea unei radiaţii astrale date, arată că sub o determinare esenţială - care
îşi găseşte expresia în proprietăţile fundamentale ale radiaţiei considerate - se manifestă întotdeauna o determinare accidentală.
Aceasta din urmă apare în general - şi atunci condiţiile exterioare care decid calitatea acţiunii astrale propuse sunt comune
întregii lumi sublunare; sau această determinare accidentală este particulară, şi nu se raportează din acel moment decât unui
singur individ, sau grup de indivizi deodată.
În general, determinarea vizează calitatea influxului astral; ansamblul condiţiilor exterioare din care ea derivă,
contituie ceea ce Morin numeşte “starea cerească” a astrului din care provine radiaţia considerată.
Individual, determinarea se manifestă prin efecte de o categorie particulară, şi condiţia care decide această categorie
se numeşte “stare terestră” a astrului.
Pentru aprecierea exactă a efectelor pe care agenţii cereşti le-ar putea produce în Natura sublunară, este totuşi în agală
măsură necesar să se ţină cont de posibilităţile pe care le oferă pentru realizarea acestor efecte, fiinţele sublunare, însufleţite
sau neînsufleţite, ca urmare a constituţiei lor esenţiale, sau de dispoziţiile lor accidentale, într-un cuvânt de ceea ce am putea
numi receptivitatea lor relativă pentru operarea (opţiunea) unui asemenea (oarecare) aspect astral.
Explicaţiile care tocmai au fost date, arată că teoria determinărilor astrologice stabilită de Morin, conţine cheia
oricărei interpretări a temelor de nativitate. Înaintea lui, această parte a astrologiei nu se găsea însemnată decât prin aforisme,
aplicându-se la cazuri întotdeauna speciale. Morin are meritul de a fi introdus o metodă şi de a o fi sistematizat.
Expunerea teoriei sale pe care o dăm aici, nu este decât o reducere, şi nu o traducere textuală, in extenso, a celei de-a
21-a cărţi (XXI). Am extras numai substanţa, suprimând anumite digresiuni şi îndepărtând tot ceea ce, în expunere, părea
inutil înţelegerii subiectului. În această muncă m-am străduit să păstrez pe cât posibil, alături de linia generală, spiritul original;
cu rare excepţii, m-am abţinut aşadar să transpun anumite puncte de vedere luate de autor, ca şi expunerea vreuneia din
afirmaţiile sale în discuţie.
Pentru a face practica mai uşoară, am rezumat la sfârşitul cărţii regulile experimentale scoase (degajate) de Morin.
Îmi mai rămâne de spus un cuvânt despre dispoziţia tipografică aparte care a fost adoptată aici. Am imprimat în textul
mare părţile esenţiale şi am folosit textul mic pentru pasajele care, fără a fi indispensabile, au părut (pur şi simplu) utile doar
pentru deplina înţelegere a acestora. Această distincţie nu se află deci în original. Folosind-o aici, am obţinut o reducere la
jumătate a referatului lui Morin, ceea ce ar trebui să faciliteze cercetările pe care am dori să le facem.
În fine, imprimarea a fost dispusă în aşa fel, încât să lase un loc suficient înscrierii notelor marginale, a căror utilitate
cititorul o va observa repede.
H. S.

J. B. Morin

Astrologia Gallica

Cartea XXI

Prefaţă

Vechii astrologi şi-au fondat judecăţile fie pe baze pur fictive - prin consecinţă străine naturii lucrurilor; fie pe
anumite elemente pe care putem într-adevăr să le calificăm de ordine naturală, dar pe care le-au înţeles prost şi în plus le-au
aplicat prost.
În primul rând trebuie să clasificăm ceea ce se numeşte “termeni, decani, faţade”; apoi atribuirea proprietăţilor
speciale la diferite grade ale Eclipticii, în fine progresiile anuale, lunare şi zilnice, precum şi celelalte ficţiuni iluzorii introduse
în astrologie de caldeeni, egipteni şi arabi.
În al doilea rând trebuie să luăm în considerare “semnificatorii universali” - pe care Cardan îi numeşte printre altele
“significatores secundum substantiam” - al căror studiu şi întrebuinţare au fost până acum (aici), obiectul principal al tuturor
astrologilor. Sunt de acord că Soarele posedă în mod natural o mai mare analogie cu onorurile, împăraţii (conducătorii), tatăl,
etc., decât cu o condiţie ignorată, ţăranii, copiii, etc. Şi sunt convins că acelaşi raport există între Jupiter şi bogăţie, între
Venus
şi soţie, între Mercur şi intelect ş.a.m.d. Dar este absurd să plecăm de aici, pentru a pretinde că Soarele spre exemplu, este
semnificator universal al tatălui sau onorurilor; şi că astfel trebuie, indiferent în care nativitate să luăm (scoatem) de la Soare
doar, judecăţile în ce priveşte tatăl şi onorurile care privesc subiectul în viaţa sa, oricare ar fi casa astrologică pe care acest
astru o ocupă sau în care este Stăpân (guvernator).
Într-adevăr, influenţele cereşti sunt cauze universale. Aşa că nu manifestă nici o preferinţă prin ele însele, pentru a
acţiona asupra unui anume individ sublunar, mai degrabă decât asupra altuia. De aceea devin determinabile prin indivizi. Sau,
pentru că există mai multe moduri după care influxurile cereşti pot fi determinate, ele se reduc în fond la două specii
principale, şi anume: determinarea prin poziţia Planetelor/ în figura cerească (x) şi de dominaţia lor (xx); rezultatul: corpurile
cereşti nu acţionează prin impulsurile asupra fiinţelor născute în lumea sublunară, decât după modul special în care au fost
determinate chiar de aceste fiinţe. Cu alte cuvinte, acţiunea lor asupra unui individ anume va depinde în prima fază de
raporturile care vor apărea în momentul naşterii; între astrele şi Casele astrologice, iar aceste raporturi se vor baza pe poziţia
corporală a astrelor sau pe aspectele lor; sau pe dominaţia lor în cutare sau cutare Casă astrologică, sau şi pe relaţiile lor cu
Guvernatorul acestei Case (xxx).
-----------------------
(x) Adică într-o anume Casă astrologică.
(xx) Trebuie să înţelegem aici prin dominaţie, circumstanţa pe care o planetă o posedă în semnul zodiacal care ocupă
o casă astrologică dată - una din cele trei funcţii esenţiale de Stăpânire, Exaltare, Trigonocraţie.
(xxx) Modul în care cerul în ansamblul său se află în fiecare temă =genethliaque=, divizat în case astrologice, depinde
de ora şi de poziţia geografică a locului unde se produce naşterea. Aceste elemente variind de la un individ la altul şi fiind
proprii fiecăruia, orice individ îşi are propria determinare.
------------------
În tema nativităţii, o planetă nu semnifică deci un lucru oarecare, nici toate lucrurile împreună; nici nu produce în
acelaşi timp toate efectele de care este capabilă, ci doar pe acelea la care este înmod social determinată, prin raporturile pe
care tocmai le-am enumerat.

Prima parte
După părerea tuturor filosofilor, corpurile cereşti reprezintă cauze universale. Dar orice cauză universală este, prin ea
însăşi, indiferentă în ceea ce priveşte efectele accidentale pe care trebuie să le producă; este deci susceptibilă de a fi
determinată (destinată) spre anumite efecte mai degrabă decât spre altele. Doar funcţia sa generală în natură se află fixată de la
origine prin constituţia sa esenţială.
Astfel, la Primul Cer* este atribuită, prin determinare esenţială, puterea cea mai generală de a da viaţă la toate
fenomenele naturale, oricare ar fi ele, în toate regiunile Universului, cu concursul altor cauze fizice de ordine inferioară. El
conţine aşadar în germene acţiunea tuturor forţelor naturale şi constituie astfel în ansamblul său, într-adevăr prima cauză fizică.

Ca şi Primul Cer în ansamblu, fiecare semn zodiacal considerat separat, şi fiecare planetă posedă în particular o
calitate determinată de constituţia
lor esenţailă.
---------------
* Pentru înţelegerea lucrului, amintesc cititorului că anticii localizau prima cauză fizică în Primul Cer.
Cunoaşterea exactă a tuturor proprietăţilor caracteristice influxurilor planetare este, dipă cum ştim, unul dintre cele
mai grele lucruri de obţinut. Această dificultate provine de la ceea ce produce o planetă, chiar şi prin calităţile ei simple,
anumite efecte asupra mineralului, altele asupra plantei, altele asupra animalului şi altele asupra omului. În plus, exercitându-
se în acelaşi timp asupra unor oameni diferiţi, vom vedea acţiunea ei diferind ca formă; şi chiar când considerăm (analizăm)
această acţiune doar în ceea ce priveşte unul şi acelaşi individ, se observă că aceste manifestări nu sunt întotdeauna constante.
Într-adevăr, cu concursul unui anume semn zodiacal, o planetă produce anumite efecte, altele cu un alt semn; apoi acţionează
diferit după planetele cu care se află în raporturi; chiar după variaţiile formei sub care se prezintă raporturile sale cu o (anume)
aceeaşi planetă, efectele sale se găsesc modificate. În fine, acţiunea ei ia o direcţie diferită după cum este plasată într-o casă
astrologică sau într-alta, şi produce efecte diferite după cum este guvernatoarea unei case sau a alteia.
Combinaţiile de efecte posibile sunt deci multiple, aproape nenumărate; de unde marea dificultate pe care o întâlnim
la descoperirea naturii simple şi a proprietăţilor esenţiale pe care le posedă o planetă. Deci numai printr-un studiu aprofundat
şi printr-o comparare foarte atentă putem obţine o anumită cunoaştere, şi iată fără îndoială drumul cel ami sigur pe care să
mergem.
În timpul trecerii unei planete prin casa proprie cerească, de exemplu a Soarelui prin Leu, mai ales dacă nu este legat
cu nici o altă planetă nici corporatl, nici prin aspect, natura acestui astru se manifestă liber de orice amestec (combinaţie) cu
vreo altă influenţă - într-un cuvânt, în forma sa simplă. Ea apare aici chiar cu mai multă evidenţă decât prin concursul planetei
şi semnului, unde efectele sale specifice sunt întărite, dublate. Trebuie deci să observăm fenomenele pe care astrul considerat
le produce, când este plasat succesiv în diferitele case astrologice ale figurii, la copiii care se nasc în
timp ce el stă, căci se ştie că în diferite case determină efecte de categorii diferite, dar care în cazul persupus, vor fi toate solare;
în consecinţă vom putea spune cu dreptate că ceea ce va fi comun în toate aceste efecte, va trebui să fie redus la natura
particulară a Soarelui. La fel va trebui să procedăm pentru celelalte planete.
Acest procedeu nu ar şti să ofere nici o dificulatate pentru Soare şi Lună, pentru că acestea nu posedă fiecare decât o
casă cerească; în vreme ce celelalte planete au două, care diferă între ele prin natură. Aici dificultatea devine
aşadar ceva mai mare, dar poate fi totuşi rezolvată dacă ne amintim că semnele zodiacale operează în anumite condiţii, chiar şi
atunci când sunt “goale”, adică nu sunt momentan ocupate de nici o planetă; şi aceasta pur şi simplu conform cu natura care
le-a fost atribuită la originea lumii; din contră, prin propriile influenţe, urmează natura guvernatorului.
------------
Determinările esenţiale a căror activitate a planetelor şi a semnelor zodiacului a fost obiectul, (&&) îşi găsesc
expresia în proprietăţile
fundamentale ale influxului lor, care sunt cunoscute cititorului. Nu ar fi deci
alt lucru de spus aici, decât dacă am vorbi de determinarea esenţială a activităţilor planetelor; ne vom găsi purtaţi spre
discutarea semnificatorilor universali, despre care am spus deja un cuvânt în trecere. Iată deci ocazia de a aprofunda această
chestiune.
După cum am spus, a fost acceptat până acum de către toţi astrologii că Soarele ar trebui să semnifice, prin el însuşi,
tatăl, soţul, şefii, nobilii,
gloria, onorurile, viaţa, etc.; Luna - mama, reginele, mulţimea, etc.; Jupiter - bunurile, bogăţia; Mercur - facultăţile intelectuale,
etc., etc. Tratatele astrologice cunoscute până acum numesc planetele “Semnificatori universali”, respectiv lucrurile care
tocmai au fost menţionate, şi fac din această
semnificaţie esenţială, principalul fundament al predicţiilor, ca să observăm aceste semnificaţii esenţiale chiar în “Direcţiile”
planetelor.
Astfel, Ptolemeu spune în cartea a III-a a Quadripartitum-ului său, cap. IV: “Soarele şi Saturn se potrivesc tatălui prin
natura lor, Luna şi Venus mamei; condiţia acestor astre şi relaţiile lor cu celelalte planete semnifică
ceea ce survine părinţilor”. Mai departe, în cartea a III-a, cap. XVIII, declară: “Calitatea inteligenţei şi raţionamentului
(judecăţii), trebuie să fie dedusă
din condiţia lui Mercur; dimpotrivă, cea a facultăţilor instinctive şi morale,
Lunii şi astrelor în configuraţie cu ea”. Urmând această doctrină, toţi astrologii, până în zilele noastre, îşi trag judecăţile despre
tată, în orice nativitate de la Soare sau Saturn; despre mamă de la Lună sau Venus; despre tendinţele intelectuale de la Mercur;
despre organizarea morală de la Lună; aceasta oricare ar fi casa figurii pe care aceste planete o ocupă sau în care domină, şi
oricare ar fi raporturile fiecăreia cu celelalte planete.
Este totuşi uşor să demonstrăm că această doctrină se îndepărtează foarte mult de adevăr şi că în această tradiţie
anticii au abuzat de “calitatea analogică” a planetelor. Într-adevăr, deşi acestea posedă prin esenţă o analogie cu diferite
categorii şi specii de fiinţe sau lucruri sublunare, cum ar fi viaţa, tatăl, onorurile în legătură cu Soarele, totuşi Soarele prin el
însuşi nu
semnifică mai degrabă viaţa decât tatăl, nici soţul mai degrabă decât onorurile, etc.
Interpretând semnificaţiile Soarelui în temă, nu trebuie deci dinainte să favorizăm nici una dintre aceste analogii, în
detrimentul celeilalte. Pe de altă parte, nu trebuie nici să atribuim Soarelui în acelaşi timp toate semnificaţiile prin analogie
posibile, adică nu trebuie să-l considerăm în acelaşi timp ca Semnificator al tatălui şi, al soţului, şi al vieţii, şi al onorurilor,
etc.;
atunci vom găsi pronosticuri obligatoriu de aceeaşi calitate pentru toate aceste categorii deodată, rezultat cum nu se poate mai
absurd şi infirmat oricând de observaţie.
Însuşi Cordan face această mărturisire în plus: “Ptolemeu a adus o nouă confuzie, atribuind mai multe semnificaţii
unui singur semnificator; astfel, a declarat că Luna semnifică întâi corpul, apoi facultăţile morale, apoi viaţa; şi abia pe urmă
soţia, mama, servitoarele, fiicele, surorile. Deci cum trebuie să
fie Luna dispusă atunci în horoscopul unui om care va trăi mult, dar a cărui femeie va muri la naştere? Cine va vedea murind
una din fiicele sale, în timp ce celelalte vor rămâne în viaţă? că servitoarele îl vor trăda; a căror mamă va muri devreme; care
va avea totuşi o sănătate bună, dar spirit inconstant şi instincte rele?”

Să mergem mai departe. Dacă Ptolemeu şi partizanii săi aveau dreptate, pretinzând că în orice nativitate diurnă
judecăţile despre tată trebuie să fie
luate din starea cerească a Soarelui, iar în orice nativitate nocturnă din aceea a lui Saturn, ar însemna că Soarele se află în plină
inimă a Leului, şi că în
plus este în conjuncţie sau în trigon cu Jupiter sau Venus, nu se poate naşte
ziua, pe toată suprafaţa pământului, un copil al cărui tată să nu fie, ca o consecinţă a acestei dispoziţii a Soarelui, fericit şi cu
viaţă lungă; sau în
cazul contrar, dacă Soarele sr fi rău aspectat, care să nu fie nefericit sau
sortit să moară în scurt timp. Să ne gândim că această dispoziţie favorabilă sau nefastă a Soarelui poate dura un interval de
timp destul de lung, şi nu vom fi decât mai convinşi de absurditatea teoriei semnificatorilor universali. Apoi vedeţi această altă
consecinţă stupidă care decurge de aici: toţi indivizii care
s-ar naşte atunci, ar avea aceeaşi soartă din partea părinţilor lor! O asemenea afirmaţie ar fi cu siguranţă contrară nu numai
observaţiei, ci în plus ar face semnificaţiile esenţiale ale caselor astrologice zadarnice, deci inutilă
construcţia Caselor.
Dar să rămânem aici. Va fi uşor cititorului să aplice observaţiile care tocmai au fost făcute la Mercur, în ceea ce
priveşte facultăţile intelectuale;
la Jupiter în ceea ce priveşte bogăţia, etc.
După părerea mea, trebuie să spunem: este la fel de adevărat că diferitele planete acţionează şi semnifică din acest
motiv, mai degrabă lucrurile pentru
care influxul lor posedă prin esenţă o afinitate particulară, ca urmare a unei analogii naturale. Dar această determinare, tocmai
pentru că este esenţială, este atât de universală în ea însăşi, încât nu se aplică în particular mai mult omului decât animalului şi
dintre care mulţi oameni care se nasc în acelaşi timp, nu mai mult unuia decât altuia (&&); astfel o planetă oarecare nu
semnifică prin ea însăşi mai degrabă viaţa decât moartea, tatăl decât soţia, prietenii decât duşmanii, numai dacă fiinţa, în
figura nativităţii, este cu precădere determinată de aceste semnificaţii, fie de poziţia sa, fie de dominaţia în anumite case ale
temei; fie de un raport cu guvernatorul unei anumite case, aşa cum vom demonstra mai departe.
Dar dacă presupunem că această determinare specială şi accidentală se potriveşte cu determinarea esenţială a planetei
(cum ar fi tatăl, când Soarele
în nativitate diurnă, sau Saturn în nativitate nocturnă, este situat fizic sau
domină casa a IV-a; pentru ceea ce reprezintă onorurile, când Soarele este
situat sau domină casa a X-a; din unghiul facultăţilor intelectuale, când Mercur este plasat sau domină casa I, etc.), atunci
acest concurs va întări eficacitatea acţiunii planetare în semnul determinării particulare, în timp ce calitatea
acestei acţiuni va deriva din starea favorabilă sau nefastă a astrului considerat. Este această coincidenţă posibilă a două
determinări - coincidenţă care se întâlneşte destul de frecvent în realitate - cea care a fost sursa erorii
vechilor astrologi, care credeau determinările prin analogie invariabil adevărate, chiar dacă ele nu sunt decât ocazional sau
accidental.
Totuşi, s-ar putea obiecta că admiţând existenţa şi utilizarea Semnificatorilor universali pentru fiecare categorie a
lucrurilor, nu ar urma decât că efectele exterioare pe care am putea să le constatăm, să fie neapărat
la fel de uniforme şi generale aşa cum &&& (Pagina priveşte calitatea lor; aceasta nu ar fi (trecerea de la 7b la 8 n-are
continuitate&&&) ; şi că din contră, aceste efecte ar putea să prezinte o varietate considerabilă, din moment ce atribuind
împreună cu Ptolemeu şi partizanii săi influxului lunar spre exemplu o acţiune particulară asupra facultăţilor morale, acest
influx ar putea fi considerat ca indiferent în sine în cea ce

astfel definită dinainte, fiind în realitate prin semnul zodiacal prin


care trece Luna, ca şi prin guvernatorul său; fiind dată marea diversitate a Semnelor şi a Guvernatorilor, va rezulta o mare
varietate de temperamente morale.
Eu răspund la această obiecţie. Şi mai întâi, această argumentaţie vine ca urmare a existenţei cazului unde Luna trece
prin Rac, căci activitatea acestui semn fiind de aceeaşi natură cu cea a Lunii, nu este din acel moment supusă dominaţiei nici
unei alte planete, ci numai celei proprii.
În afara acestui caz, există ca răspuns altceva: este adevărat că Luna influenţează în mod diferit şi posedă în
consecinţă semnificaţii diferite, după semnul zodiacal pe care îl parcurge şi după guvernatorul la care este supusă; dar fiind dat
timpul pe care chiar Luna trebuie să-l parcurgă într-un semn, această influenţă şi această semnificaţie vor fi din nou prea
generale. Căci în acest fel toţi indivizii care ar veni pe lume în momentul în care Luna s-ar afla într-un semn şi când starea
guvernatorului său ar rămâne la fel, vor trebui să
fie caracterizaţi de aceleaşi facultăţi şi tendinţe morale, în timp ce observaţia face să se vadă că în momentele foarte apropiate
- respectiv în acelaşi timp dar în locuri diferite, se nasc fiinţe în întregime diferite sub acest raport. Repet
deci că Luna, considerată doar din punctul de vedere al stării cereşti, nu poate semnifica mai degrabă caracterul decât mama,
soţia, etc. Dacă trebuie să semnifice una dintre aceste categorii mai degrabă decât alta, are nevoie de o determinare specială;
trebuie ca mai ales ea să fie guvernatorul horoscopului, sau să posede o relaţie cu guvernatorii caselor ale căror semnificaţiise
extind lucrurilor în chestiune.
Astfel, în teorie şi în practică, guvernatorul horoscopului se alătură Soarelui - care semnifică prin analogie onoruri, în
special printr-un aspect favorabil, promite onoruri subiectului; alăturându-se lui Jupiter - bogăţia, prezice averea; alăturându-
se lui Venus - a cărui analogie se extinde la tot ceea ce este feminin, poate semnifica între altele soţia, şi acest lucru va fi şi
mai sigur, dacă Venus ocupăfizic casa a VII-a sau este guvernator.
Astfel, când Luna, care este prin afinitate şi în mod cu totul general semnificatoare a facultăţilor şi tendinţelor morale,
se află în acelaşi timp
într-o nativitate în fiinţă semnificatoare particulară, fie pentru că ocupă
casa I (a cărei semnificaţie esenţială se extinde asupra organizării morale), fie pentru că domină aici - influxul lunar va
manifesta o acţiune extrem de puternică asupra acestor facultăţi speciale; identic când Luna se află fiinţă guvernatoare a
horoscopului sau guvernatoare a guvernatorului acestuia, sau când este în aspect cu horoscopul sau guverantorul său. Este
evident că dacă primeşte simultan mai multe determinări particulare în acest sens, influenţa asupra organizării morale va fi cu
atât mai eficace, cu cât aceste determinări vor fi
mai numeroase şi mai puternice, şi invers.
Trebuie deci să examinăm cu cea mai mare grijă dacă planetele care ocupă o casă sau care sunt guvernatoare, sunt în
configuraţie favorabilă sau defavorabilă cu planeta a cărei semnificaţie prin analogie, este aceeaşi cu cea a acestei case, apoi
care este starea cerească (vezi pentru definiţia stării
cereşti pag.) a acestei din urmă planete şi determinarea sa particulară în temă. Iată tot secretul unor predicţii uneori uimitoare,
dar confirmate.
Pornind de la ceea ce am spus despre teoria lui Ptolemeu, s-ar putea din nou obiecta că acest autor, în mai multe
locuri din lucrarea sa, ţine cont de poziţia semnificatorilor generali faţă de unghiurile figurii, şi prin urmare consideră aceşti
semnificatori ca fiind în mod special determinaţi. La aceasta am putea răspunde în primul rând că o asemenea determinare va
fi şi mai generală, din moment ce nu există decât 4 unghiuri în figură, şi nu ar putea să aibă determinare specială, dacă nu se
realizează prin diferite case astrologice, al căror număr este doisprezece.
Sau dacă determinarea nu este specială, o planetă, aşa cum am spus deja, nu poate semnifica un lucru mai repede
decât altul. În plus, putem sesiza că Ptolemeu nu urmează întotdeauna această metodă; că în fine ea nu este observată de
ceilalţi astrologi pentru că, spre exemplu în judecăţile lor asupra calităţii inteligenţei, se leagă cu uşurinţă şi în principal de
Mercur şi de guvernatorul
său, oricare ar fi poziţia sa în figură; altfel spus fără a ţine deloc cont de determinarea particulară prin care poate la fel de bine
să se aplice la copii, soţiei sau morţii.
În fine, după teoria lui Ptolemeu şi chiar observând diviziunea şi semnificaţia caselor astrologice, de fiecare dată când
Luna s-ar afla noaptea în casa a VII-a, ar trebui să facem exact aceleaşi predicţii atât asupra mamei cât şi asupra soţiei, ceea ce
nu ar fi totuşi permis să se facă, chiar dacă pe lângă poziţia în casa a VII-a, Luna ar mai fi şi guvernatorul casei IV,
circumstanţă prin care ar deveni semnificatoarea părinţilor şi mai ales a mamei; căci poziţia fizică a Lunii în casa a VII-a dă
determinarea sa în ceea ce priveşte soţia, mai puternică decât este aceea care derivă din cauza dominării sale în casa a IV-a, în
ceea ce priveşte mama. În consecinţă, prezicerile referitoare la mamă nu ar putea fi la fel cu cele referitoare la soţie.
Această eroare a vechilor astrologi semnalată, să purcedem la expunerea determinărilor accidentale a părţilor Cerului
şi a corpurilor cereşti, aşa cum
le înţelegem noi.

Determinarea accidentală a primului cer

Primul cer este determinat accidental în diferite părţi în primul rând către natura planetelor, atât în ceea ce priveşte
proprietăţile elementare, cât şi prin influenţabilitatea lor. Această determinare îşi găseşte expresia în diviziunea cerului în
Semne zodiacale. Este valabilă pe întreg pământul şi tuturor speciilor; este veşnică şi imuabilă până la sfârşitul lumii noastre.
În al doilea rând Primul Cer este determinabil accidental către natura diferitelor planete şi stele în virtutea mişcării lor
sub Primul Mobil. Din cauza acestei determinări accidentale, locul Primului Cer sub care apare spre exemplu Soarele la
naşterea unui om sau a unui animal, ia pentru tot timpul pe care-l va trăi acest individ şi numai în ceea ce-l priveşte, natura
solară; la fel locul
cerului ocupat în acel moment de Saturn, natura saturniană, etc. Aceste locuri funcţionează în ceea ce priveşte individul pe
parcursul întregii vieţi în loc de planetele pe care le acţionează aceste determinări. Şi nu numai locul cerului ocupat de Saturn
însuşi doar, spre exemplu este determinat către natura saturniană, ci şi locurile unde se află aceste - ANTISCES - sale şi unde
ating opoziţia sa şi toate celelalte aspecte atât din dreapta cât şi din stânga: în
toate aceste locuri se păstrează, în ceea ce priveşte individul dat, calitatea saturniană.
În mod experimental, aceasta se află mai ales confirmată de direcţiile acestor locuri, ca şi de trecerile ulterioare ale
planetelor asupra lor.
Această a doua determinare accidentală a Primului Cer este, ca şi prima, universală. Astfel locul cerului ocupat de
Saturn spre exemplu, se comportă prin determinare, după modul saturnian, după cum am văzut; dar aceasta nu se poate mai
degrabă (în ceea ce priveşte omul) decât cu privire la om decât la animal, şi nu mai degrabă pentru Jean decât pentru Pierre. În
plus, lucru admirabil şi misterios, această a doua determinare nu o distruge, nici nu o slăbeşte pe prima; există din contră o
compatibilitate între ele.
Astfel că atunci când Saturn spre exemplu, traversează Leul, nu diminuează - şi cu atât mai puţin nu elimină -
calitatea solară care rămâne activă în toate părţile acestui semn. Astfel încât în locul ocupat chiar de Saturn, calitatea
solară şi calitatea saturniană sunt active în acelaşi timp; nu ar fi la fel dacă
mai multe planete ar ocupa un acelaşi punct. Este ceea ce face ca dintr-un loc al Leului ocupat de Soare, de un loc al
Vărsătorului ocupat de Saturn, dintr-un loc al Săgetătorului ocupat de Jupiter, să provină efecte foarte puternice; căci
în acest fel puterea solară este dublată în Leu; cea a lui Saturn în Vărsător;
etc. Dimpotrivă, cum natura Soarelui şi cea a lui Saturn se manifestă în antagonism extrem una cu cealaltă, rezultă că atunci
când Saturn se află în Leu, fiecare dintre aceste forţe este împiedicată şi alterată de cealaltă; combinaţia
a două influxuri preia deci aici un caracter malefic, care se traduce neapărat prin efecte dăunătoare.
În fine, când antagonismul dintre două influxuri prezente este temperat, ca atunci când Saturn este în Săgetător sau în
Gemeni, calitatea influxurilor astfel combinate este mijlocie (potrivită); ele nu se vor manifesta nici ca
fiind în întregime bune, nici ca fiind în întregime rele.
După aceste doouă moduri de determinare a Primului Cer, care sunt de durată universală şi afectează calitatea
operaţiei sale, să vedem alte două de ordine particulară care vizează extinderea şi direcţia acţiunii sale.
Aceasta este determinată de poziţia relativă pe care o ocupă diferitele
părţi ale cerului în figura nativităţii; astfel partea cerului cuprinsă în
spaţiul casei I influenţează conformaţia subiectului; cea din casa a XII-a, sănătatea; etc.. Spre exemplu, Berbecul în casa I
produce alte efecte decât Taurul, etc.
Se cuvine să remarcăm aici că semnele zodiacului au o semnificaţie mai extinsă şi că activitatea lor comportă un mai
mare număr de efecte decât doar cea a planetelor, deoarece, pentru a vorbi într-un fel cu totul general,
semnificaţiile unui semn zodiacal se pot raporta mai întâi la planeta care este guvernatoare, apoi la cea care este exaltată aici,
şi în sfârşit la cea care
este în trigonocraţie. Astfel, pentru a da un exemplu, semnificaţiile Racului se pot raporta mai întâi la cele ale Lunii, care este
guvernatoare, apoi la cele
ale lui Jupiter, care este în exaltare; în sfârşit la acelea ale lui Marte, care
este în trigonocraţie.
În plus, trebuie să scoatem aici în evidenţă observaţia că în particular locul Semnului care se ridică la orizont, altfel
spus horoscopul, are o semnificaţie mai puternică în ceea ce priveşte viaţa şi persoana subiectului, decât guvernatorul
horoscopului sau o planetă în casa I (aşa cum o demonstrează în mod clar Direcţiile horoscopului). De asemenea, aspectele pe
care le primeşte horoscopul însuşi sunt sub acest raport, mai puternice şi mai semnificative decât cele pe care le primeşte
guvernatorul horoscopului. Şi tot ceea ce tocmai s-a spus cu privire la horoscop, se aplcă cu aceeaşi raţiune Mijlocului Cerului.

Determinări accidentale ale planetelor şi stelelor

Determinările accidentale ale planetelor şi stelelor analizate din punctul de vedere al efectelor pe care le produc
influxurile lor, sunt multiple.
1. Prima provine din semnele zodiacale. Deşi orice corp ceresc trebuie neapărat să acţioneze împreună (în acelaşi
timp) cu un Semn, deoarece nu poate să nu treacă sub un semn, şi deşi astru şi semn acţionează ca asociaţi, acest
corp ceresc nu manifestă totuşi nici o preferinţă pentru a intra în cooperare cu un anume semn mai degrabă decât cu altul
oarecare. Exemplu: Soarele în Berbec se află, datorită faptului că trece sub acest semn, determinat să
coopereze cu el; astfel că Soarele şi Berbecul se determină reciproc.
Acelaşi raport se manifestă între orice semn şi guvernatorul său; şi astfel orice semn zodiacal acţionează după natura
guvernatorului său.
Acest raport este cel care formează baza aforismelor lui Firmicus Maternus, lui Stoffler, lui Ranzoro, şi a altor
astrologi care se pronunţă asupra efectelor pe care le produce fiecare planetă, chiar dacă se află în casa cerească a alteia,
combinând proprietăţile acesteia cu acelea ale guvernatorului său. Trebuie totuşi să amintim aici că planetele Saturn, Jupiter,
Marte, Venus şi Mercur au fiecare două case cereşti; şi că ele nu acţionează în acelaşi fel în
una sau în cealaltă. De aceea aceste aforisme sunt îndoielnice.
2. În al doilea rând acţiunea unei planete se află în mod accidental determinată de celelalte planete sau stele sau vin să
se alăture acesteia. Totuşi Saturn spre exemplu se arată când acţionează concomitent cu Marte, comparativ cu Venus; sau
decât cu Ochiul Taurului (Aldebaran) sau cu inima Scorpionului. Aici mai putem spune că atunci când doi aştri se alătură
pentru o acţiune comună, se determină reciproc ca doi asociaţi ai unei întreprinderi; această determinare reciprocă derivă nu
numai din uniunea lor fizică; altfel spus din conjuncţia lor, ci şi din orice alt aspect (oarecare), pe care le formează între ele.
Cele două moduri de determinare care tocmai au fost explicate, sunt bineînţeles universale, căci starea cerească a
planetelor considerate este
singura în joc aici. Nu am putea aşadar să tragem o concluzie particulară. Într-adevăr, starea cerească a unei planete este
comună oricărei Naturi sublunare şi nu se manifestă mai degrabă asupra unui individ decât asupra altuia. În această
combinaţie a două sau mai multe influxuri, acţiunea fiecăreia din planetele care sunt aici în activitate, se află ajutată sau slăbită
(alterată), de cea a
celorlalte cu care intră în combinaţie.
Doar aceste modificări sunt cele care exprimă aforismele vechilor astrologi, care au extras efectele pe care fiecare
planetă le produce atunci
când se află în conjuncţie, sextil, cuadratură, trigon sau în opoziţie cu alta. Unde s-au înşelat aceşti astrologi, este atunci când
au vrut, doar din starea cerească a unei planete, să pronosticheze efecte speciale unui individ, chiar
dacă ei consideră această planetă destul de obligatorie unui punct de vedere absolut, deoarece starea ei cerească este comună
întregului pământ şi fără importanţă în ceea ce priveşte indivizii. Aceste predicţii vor fi găsite false
de fiecare dată, când nu se va ţine seama de elementele de determinare particulare subiectului; altfel spus de ceea ce constituie
“starea terestră” a planetei considerate: poziţia şi dominaţia sa într-o anume casă astrologică.
După aceste două moduri de determinare generale, să vedem iarăşi două de ordin particular:
1 (3.) Activitatea unui influx planetar se află determinată în mod
accidental spre anumite efecte speciale prin subiectul sublunar, ceea ce exprimă celebrul aforism al lui Aristotel: “Sol et homo
generant hominem”; şi într-adevăr “un fiu de rege este un alt subiect decât un fiu de ţăran”.
2 (4.)Influxurile planetare sunt determinate către anumite categorii de efecte prin casele astrologice. Se manifestă aici
4 determinante, care sunt în ordine după putere: 1. poziţia într-o casă astrologică; 2. funcţiile esenţiale;
3. aspectele; 4. antisces.
Funcţiille esenţiale sunt în număr de trei, după cum am spus; dominaţie în casa cerească sau Stăpânire (Morin
foloseşte cuvântul “dominaţie” când într-un sens general, îmbrăţişând cele trei funcţii esenţiale, când în sensul restrâns de
Stăpânire; în primul caz se va scrie cu literă mică, în al doilea cu majusculă), Exaltare şi Trigonocraţie.
Nu este aproape deloc nevoie să se observe că la determinarea unei planete datorită poziţiei sale sau dominaţiei într-o
casă astrologică, se poate adăuga determinarea provenind de la o altă planetă în legătură cu prima, determinare explicată la
pag. 21 (2). Această determinare adiţională găseşte o dublă expreise, după cum analizăm planeta care vine să se alăture
primeia (1) în ea însăşi, după analogia sa simplă (spre exemplu atunci când guvernatorul horoscopului se află cu Soarele,
acţiunea acestui guvernator este datorită Soarelui însuşi determinată pentru subiect către demnităţi, funcţii, onoruri,
etc.); (2) din punct de vedere al propriei sale determinări în figura
nativităţii (exemplu: Guvernatorul horoscopului aflându-se cu Soarele, acesta fiind guvernatorul casei a XII-a, prezice
subiectului boli şi puternici duşmani ascunşi).
Vom examina acum aceste diferite moduri de determinare, unul după altul, şi vom stabili puterea lor relativă. Tocmai
aici vom găsi principalele secrete
ale astrologiei.
Primul lucru de remarcat este ceea ce fiecare planetă poate să semnifice în funcţie de natura sa; apoi în funcţie de
starea cerească; altfel spus în
funcţie de semnul zodiacal sub care trece, de guvernatorul la care este supusă şi de raporturile sale, de conjuncţiile sau
aspectul cu celelalte planete. În
fine, ceea ce ea semnifică în funcţie de starea terestră; altfel spus în funcţie
de poziţia sau dominaţia sa în cutare sau cutare casă astrologică.
Este adevărat că starea cerească, aşa cum aceasta a fost spusă deja în mai multe rânduri, este generală pentru întreaga
noastră lume şi în consecinţă, comună tuturor indivizilor sublunari; şi nu semnifică astfel nimic ce ar putea
fi particular lui Jean mai mult decât lui Pierre; totuşi, deoarece orice planetă trebuie să fie în cele din urmă considerată din
punctul de vedere al determinării sale locale în figura unui individ considerat, nu am şti să definim exact ce
efecte particulare vor produce asupra acestui individ, în funcţie de casa astrologică în care se află plasată sau în care este
dominantă, numai dacă am cunoaşte în prealabil tendinţele pe care i le imprimă starea sa cerească.
Se face aici o combinaţie a calităţilor derivând pe de o parte din natura planetei considerate; şi provenind pe de altă
parte din starea sa cerească; în această combinaţie vor învinge întotdeauna proprietăţile fundamentale chiar ale planetei, dar
manifestarea lor va fi activată sau împiedicată, fortificată sau enervată, favorizată sau viciată de celelalte elemente care
compun starea cerească a planetei. Pe scurt, rezultatul acestei combinaţii decide calitatea efectelor particulare, a căror
categorie este marcată de starea terestră (sau determinare locală).
Vedem deci prin aceasta, că pentru a cunoaşte efectele particulare pe care le va produce o planetă, trebuie să ştim
dinainte proprietăţile sale generale,
aşa cum derivă şi natura sa proprie şi ajutorul sau contrarietatea pe care ele
le au datorită stării cereşti.
Astfel Soarele în Leu, favorizat de un trigon cu Jupiter, fără aspect din partea unei Malefice, activează într-o manieră
deosebită tot ceea ce este solar
cu ceea ce este jupiterian, şi aceasta în întreaga lume sublunară; deci este la
fel pentru orice individ care se naşte în acel moment. Această acţiune se face
în sensul determinării locale a Soarelui şi a lui Jupiter în figura nativităţii.
Din contră, atunci când Soarele se află în Vărsător şi când influxul său
este rău afectat de o cuadratură sau o opoziţie, vom observa că toate efectele solare, atât universale cât şi particulare, vor fi
alterate.

Partea a doua

Moduri diferite de determinare accidentală a planetelor în ceea ce priveşte


indivizii

I. Determinarea accidentală a planetelor prin poziţia lor


sau prin dominaţia în casele astrologice

Poziţia şi dominaţia unei planete într-o casă astrologică sunt, cum deja
am spus, două determinante mai puternice decât toate celelalte - dar dintre
toate cea mai eficace este poziţia.
Se cuvine să amintim aici că influxurile planetare sunt forţe active, acţionând universal şi indiferent asupra tuturor
speciilor şi asupra tuturor indivizilor sublunari, şi că rezultatul acestei acţiuni depinde de
receptivitatea pe care o arată pentru ea subiectul, ca şi de capacitatea sa de a reacţiona. Astfel, deşi radiaţia solară, care
acţionează în acelaşi timp asupra omului, asupra animalului şi asupra plantei în perioada de formare, este aceeaşi, totuşi
efectele pe care le va produce nu vor fi aceleaşi la una şi la cealaltă, din cauza diferenţei naturii şi constituţiei lor.
Pe de altă parte, analizând doar omul, efectele acestei influenţe
universale sunt determinate în mod diferit de fiecare om de la naşterea sa; ea nu acţionează deci în acelaşi fel asupra tuturor
oamenilor; nici chiar asupra acelora care se nasc în acelaşi moment, pentru că fiecare dintre ei aduce o determinare diferită:
pentru unul spre exemplu, Soarele se poate afla în casa I, pentru altul în casa a II-a, pentru al treilea în casa a III-a, etc.; ceea
ce
are ca rezultat producerea efectelor de categorii diferite, deşi derivând dintr-unul şi acelaşi influx, şi aceasta în acelaşi moment.

Oricare ar fi determinarea sa în momentul naşterii, influxul solar sau oricare altul, n-ar şti evident să fie cauza a ceea
ce i s-ar produce unui
individ dat; căci ansamblul fenomenelor sau evenimentelor care pot caracteriza persoana sau viaţa unui individ se raportează
nu numai la o unică şi singură
casă astrologică, ci la toate cele 12. Ori Soarele nu poate fi determinat nici
prin poziţia sa fizică, nici prin dominaţia sa către semnificaţiile celor 12
case deodată. El nu-şi manifestă astfel acţiunea, decât în direcţia sa specială
şi restrânsă, care răspunde determinării particulare în tema nativităţii; toate celelalte fenomene sau evenimente în care acest
individ va avea o parte && vor trebui să activeze celelalte planete, şi aceasta în mod egal după determinarea particulară a
fiecăreia din ele.
Pentru a da un exemplu, dacă într-o nativitate Soarele se află în casa I
sau este guvernator, acţiunea sa se va extinde asupra vieţii şi a facultăţilor morale şi intelectuale ale individului. Dacă aşadar
Jupiter se află în casa a
X-a sau este guvernatorul acesteia, la acţiunea acestuia va trebui să raportăm tot ceea ce priveşte întreprinderile şi distincţiile;
ca şi la acţiunea lui Marte, dacă acesta ocupă casa a VIII-a sau este guvernatorul ei, tot ceea ce are
legătură cu circumstanţele morţii.
Să prevenim aici în continuare o obiecţie. Dacă printre accidentele în
care se află pronosticul în nativitatea unui subiect, sau se întâlneşte spre exemplu moartea copiilor, a soţiei, fraţilor sau
surorilor, este evident că
aceste evenimente privesc în particular persoanele, deoarece se manifestă asupra lor direct şi în primul rând; totuşi ele se
raportează în mod egal la subiect în
aşa măsură, încât acesta este afectat indirect: şi tocmai aici se află ceea ce
indică în fond determinarea care, în horoscopul său, îi permite să pronosticheze aceste accidente.
Acestea spuse, trebuie încă să mai observăm ceva: casele astrologice, aşa cum rezultă din diviziunea spaţiului ceresc,
nu produc direct, nici nu semnifică la drept vorbind, accidentele care le sunt atribuite (căci spaţiul nu este activ prin el însuşi,
deoarece este egal), ci doar că determină activitatea fie a semnelor, fie a planetelor la anumite categorii de efecte, care le sunt
atribuite în mod fundamental. Pentru a vorbi corect, ar trebui să spunem nu numai că prima casă astrologică semnifică viaţa, ci
că produce o determinare în ceea ce priveşte viaţa şi în consecinţă este casa vieţii; la fel în privinţa
celorlalte case.
Dar casele cereşti, adică semnele zodiacale care vin să ocupe casele astrologice, nu semnifică nici lucrurile sau
accidentele atribuite acestora din urmă şi planetele care se află aici sau care domină aici mai mult. Căci nu există alt motiv
pentru care am putea spune: corpurile cereşti semnifică anumite lucruri prezente sau viitoare, decât dacă ele semnifică ceea ce
sunt numite să semnifice.
Sau Capricornul sau Săgetătorul în casa I, sau Saturn guvernator al casei I, nu produce întotdeauna viaţa, ci uneori
chiar o distruge. La fel Saturn în casa X-a sau dominantă aici - când oferă, când împiedică onorurile sau funcţiile. De aceea,
vorbind într-un mod general, trebuie să admitem un fapt: corpurile cereşti constituite în casa I au o semnificaţie în ceea ce
priveşte viaţa, caracterul, inteligenţa; în casa X-a, o semnificaţie în ceea ce priveşte întreprinderile, profesiunea, onorurile, etc.
Aceasta vrea să spună că poziţia
sau dominaţia unei planete într-o casă astrologică nu desemnează în primul rând decât o categorie de lucruri sau accidente,
printre celelalte, care pot să se întâmple sau nu subiectului; dar dinainte şi prin ea însăşi, nu indică
realizarea acestor lucruri, care până atunci nu apar încă decât prin contingenţă. Realizarea lor, sau contrariul, decurge din
natura planetei care ocupă casa propusă sau care domină aici, şi din starea sa cerească; în plus, aceste elemente decid de
asemenea calitatea şi cantitatea lucrurilor ce se produc.
Astfel că planetele nu au în primul rând decât o semnificaţie în ceea ce priveşte categoria unui lucru sau a unui
accident, şi aceasta în funcţie de determinarea lor locală. În al doilea rând, indică dacă acest lucru sau acest accident se va
realiza pentru un subiect dat sau nu. În al treilea rând, definesc
calitatea şi dimensiunea realizării. Toate acestea se deduc din natura şi constituţia accidentală a planetelor care sunt plasate sau
care domină în casa la care se raportează lucrul sau accidentul propus; şi se cuvine să insistăm aici asupra faptului că această
constituţie accidentală cuprinde aspectele pe care o planetă le primeşte de la celelalte şi care o fac să acţioneze după natura
planetelor de unde provin.
Spre exemplu Soarele semnificând poziţia, dominaţia sau unul dintre aspectele sale, prietenii, va indica în acelaşi
timp prin natura sa particulară,
că aceşti prieteni vor fi persoane regale, ocupând o poziţie elevată, sau fiind foarte cunoscuţi; Saturn, semnificator al bolilor, le
va desemna ca fiind în acelaşi timp de natură saturniană.
Aceste observaţii se aplică de altfel în mod egal la guvernatorii
diferitelor case astrologice, în funcţie de dominaţia lor într-o anumită casă; aceleaşi lucruri ca atunci când ei s-ar afla fizic aici,
pentru că după cum am spus deja, un semn acţionează prin şi după calitatea guvernatorului său.
Totuşi circumstanţa spre exemplu că o planetă în casa a VII-a are o semnificaţie care priveşte căsătoria, duşmanii sau
luptele, decurge pentru toate planetele în comun şi fără distincţie de proprietatea casei a VII-a; altfel spus rezultă din
determinarea specifică pe care o produce poziţia sau dominaţia în casa a VII-a; dar aparţine în particular fiecărei planete să
realizeze sau nu aceste evenimente şi să decidă calitatea lor şi apoi circumstanţele prin care ei vor îndeplini această putere
complexă; planeta exercită ca urmare a naturii proprii && (astfel Jupiter şi Venus în casa a VII-a produc căsătoria şi o fac
fericită; pe când Saturn şi Marte în VII o împiedică sau o distrug, sau îi
creează subiectului piedici şi necazuri apoi datorită unor condiţii accidentale
aşa precum poziţia sa - de est sau de vest - faţă de Soare şi legătura cu
celelalte planete, dar în principal cu guvernatorul casei VII şi al casei I; în
fine datorită dominaţiei pe care o are în celelalte case, chiar dacă fizic ea
ocupă casa a VII-a. Astfel, atunci când o planetă plasată în VII este în acelaşi timp guvernator al casei XII, va avea o altă
semnificaţie faţă de căsătorie, duşmani, lupte (conflicte), decât dacă în acelaşi timp poziţiei din casa VII, ar
fi guvernatoare în X.
În mod asemănător vom emite judecăţi despre căsătorie, etc., guvernatorului casei a VII-a, la fel ca despre o planetă
ocupând ea însăşi
această casă, chiar atunci când guvernatorul nu s-ar afla fizic în casa a VII-a; căci planetele acţionează întotdeauna după
propria natură şi după determinarea particulară pe care le suportă datorită poziţiei şi dominaţiei lor în principal; astfel Marte
spre exemplu în casa XI sau guvernator al acesteia, promite ca amici persoane cu funcţii sau militari, ori tulbură prieteniile
prin discuţii
sau conflicte - după cum starea sa cerească este favorabilă sau nefastă; Saturn în XII sau guvernator aici, produce un
temperament nervos şi boli saturniene, etc.
Întrebuinţarea totuşi spune că horoscopul sau o planetă în casa I, sau guvernatorul horoscopului, semnifică viaţa; că
Mijlocul Cerului sau guvernatorul său, sau o planetă în X, semnifică întreprinderile şi distincţiile, numim în
general aceste Puncte de Casă sau aceste Planete Semnificatoare ale lucrurilor; aşadar ele au o semnificaţie în privinţa
lucrurilor (&& am scris de la mine &&). Totuşi, atunci când Soarele spre exemplu este situat în casa X, ceea ce îi dă o
semnificaţie referindu-se la distincţii, se poate spune că ei le semnifică
în acelaşi timp, deoarece promite realizarea viitoare în funcţie de natura sa. Planeta sau guvernatorul în X indică deci dacă
distincţiile se vor realiza sau
nu, şi fac să se anunţe în acelaşi timp cauzele acestei realizări sau a
împiedicării lor, sau a pierderii acestora odată câştigate; procesul este
identic şi pentru celelalte case.
Pentru definiţia efectelor particulare pe care corpurile cereşti le vor produce la un individ dat în funcţie de
determinarea lor particulară, este deci necesar să ţinem cont de următoarele 4 puncte: 1. că influenţele cereşti pot realiza
obiectul determinării lor; 2. că ele îl pot împiedica; 3. că ele pot -
odată acest obiect realizat - să-l distrugă din nou; 4. să contribuie ca
realizarea sa să atingă în mod diferit individul considerat, ca ea să devină
pentru el o sursă fie de bunătate, fie de răutate.
Atunci când un corp ceresc face să se prevadă că va exista împiedicarea unui lucru, ca de exemplu a obţinerii
bogăţiilor, acest pronostic semnifică
faptul că nu numai subiectul nu va câştiga nici un bun prin propria sa meserie (industrie), dar şi că dacă va moşteni o avere, o
va pierde şi va recădea în mizerie. La fel dacă există o determinare fraţilor şi surorilor, subiectul va
avea nu numai fraţi după el, dar şi că dacă va avea fraţi mai mari, vor muri înaintea lui. Este necesar în consecinţă să
examinăm cu grijă cauzele pentru realizare, de împiedicare şi de distrugere după realizare, şi să definim puterea lor efectivă.
Pe scurt deci, planetele au toate mai întâi o semnificaţie în ceea ce priveşte lucrurile care pot atinge subiectul,
semnificaţie la care se află determinate de poziţia lor, de dominaţia lor într-o anumită casă astrologică, aspectele şi
lor; cu această diferenţă totuşi că determinarea unei planete prin poziţia sa fizică, este mai eficace decât aceea datorată
singurei
sale dominaţii: într-adevăr, “prezenţa unei planete într-o casă valorează mai mult decât dominaţia unei planete absente”.
Apoi toate planetele pot semnifica sau realizare sau împiedicare, sau distrugere sau consecinţe diverse în urma unei
prime realizări. De aici apare ceea ce putem spune că o planetă poartă în ea de asemenea o semnificaţie pentru lucrurile sau
chiar persoanele la care se referă casa în care se află: astfel
Saturn sau Marte în casa III prezice subiectului pierderea fraţilor, aşadar moartea acestora.

II

O singură planetă situată într-o casă astrologică

I. Atunci când o singură planetă ocupă una din casele figurii GENETHLIAQUE, în principal acţiunea sa este cea care
se va face simţită asupra categoriei lucrurilor la care se referă această casă, fie că planeta se
află aici în acelaşi timp în domiciliu, fie în cel al unei alte planete. Această acţiune va fi mai puternică decât aceea a planetelor
care domină în această casă sau ale căror aspecte cad aici, şi aceasta din motivul indicat mai sus, că prezenţa unei planete
valorează mai mult decât dominaţia unei planete absente, determinarea prin poziţia fizică fiind imediată (directă) - ca urmare
din toate,
cea mai eficace.
Această afirmaţie este confirmată printre alţii de Garcee şi Junctin, când spun că o planetă situată în casa I, fie în
semnul ascendent, fie în semnul interceptat, se arată a fi principalul Semnificator al organizării morale şi intelectuale a
subiectului, dar că guvernatorul său participă aici. Origanus subscrie de asemenea la această opinie. Deci dacă aceasta este
adevărat pentru organizarea mentală, de ce nu ar fi la fel pentru bunuri, pentru căsătorie,
pentru distincţii, titluri, pentru că trebuie la fel să admitem că aştrii
acţionează uniform?
Dar atunci când planeta se află în acelaşi timp în propriul semn (domiciliu), şi că astfel este propriul guvernator,
trebuie să ne întemeiem judecăţile în întregime pe propria ei natură şi constituţie accidentală, adică
starea cerească şi determinarea ei locală. În rest, pentru a judeca dacă această planetă va realiza lucrurile sau evenimentele
atribuite casei în chestiune, sau
le va contrazice sau le va împiedica, sau le va face să diapară din nou după realizare, sau va face o sursă de bunătate şi
sănătate, va trebui să se ţină
cont în primul rând de natura planetei, apoi de starea sa cerească, în sfârşit
de determinările sale, altele decât acelea datorate poziţiei fizice.
I A. În ceea ce priveşte natura planetei, trebuie să observăm afinitatea
sa prin analogie cu categoriile la care se raportează semnificaţiile casei astrologice considerate. Astfel Soarele în X, considerat
în sine, conferă
distincţii deosebite din cauza afinităţii naturale cu acestea. din contră,
Saturn considerat în sine, va înpiedica distincţiile din motive contrare. Am
spus: considerat în sine, căci accidental Soarele în X poate împiedica
distincţiile, când prin starea sa cerească este prost dispus aici, cum ar fi
exilul, căderea, peregrinarea, cuadratura sau opoziţia cu o Malefică - apoi,
ceea ce este şi mai rău, când în acelaşi timp guvernatorul său este prost dispus; sau când Soarele în X tinde să ridice subiectul
în funcţie de poziţia sa în X şi de analogia sa, poate face accidental ca această ridicare să fie înconjurată de dificultăţi, de griji
şi necazuri, care vor fi cu atât mai mari, cu cât starea cerească a Soarelui va fi mai rea. Din contră, Saturn în casa X va fi
accidental cauza onorurilor, dacă se află de exemplu în propria casă cerească, sau în exaltare, la est de Soare, în mişcare rapidă,
directă şi în trigon cu Soarele, Luna, Jupiter sau Venus.
În mod asemănător Marte în VII va forma lupte, conflicte, certuri, pe care Venus prin natura sa le va împiedica sau le
va realiza. Jupiter în casa II-a va da bogăţie, pe care Saturn, cel puţin prin el însuşi, le va împiedica obţinerea şi pe care Marte
le va face să se risipească. Saturn în casa XII-a va cauza boli grave, duşmani ascunşi şi închisoare, pe care Jupiter prin el
însuşi, le va
proteja sau le va elibera; ş.a.m.d.
Orice planetă care prin ea însăşi are o semnificaţie analogă cu cea a casei pe care o ocupă sau în care domină,
realizează această semnificaţie fie în bine fie în rău, după concordanţa pe care o aduce aici starea sa cerească, sau
contrarietatea pe care o resimte. Dar dacă propria semnificaţie este contrară celei a casei pe care o ocupă sau pe care o domină,
împiedică sau constrânge realizarea, sau distruge ceea ce a produs prima dată, sau este o sursă de nefericire.
I B 1. În ceea ce priveşte starea cerească a unei planete în general, trebuie să ştim că orice planetă favorabil dispusă
(cum ar fi când este în
propriul domiciliu, în exaltare, în trigonocraţie, când se află la est de Soare,
la vest de Lună, scutită de orice relaţie nefastă cu Maleficele, când este în mişcare rapidă, directă, etc.) trebuie să fie în general
considerată benefică,
în orice casă astrologică s-ar afla; aceasta mai ales dacă este favorizată de aspectele bune ale Beneficelor. Căci calitatea bună
sau rea a influxului unei planete, că rezultă din natura sau din starea sa cerească, nu poate fi
neutralizată sau alterată din cauza poziţiei acestei planete în cutare sau
cutare casă astrologică, aceste case determinând doar direcţia efectelor sale.
Totuşi cum acţiunea planetelor este cu atât mai eficace cu cât starea cerească se acordă mai intim cu natura lor, avem
aici motivul pentru care activitatea Maleficelor - a căror eficacitate se află astfel amplificată -
trebuie să fie întotdeauna suspectată în ceea ce priveşte efectele, şi chiar
văzută ca periculoasă, când este vorba despre casele VII, VIII şi XII - adică duşamnii, moartea, bolile, închisoarea, etc.;
deoarece planetele în mod natural malefice posedă o analogie totdeauna eficace (potrivită) cu aceste diferite nenorociri, şi în
consecinţă tind bineînţeles spre realizarea lor.
-------------
(x) Când scriu Malefic sau Benefic cu majusculă, înţeleg să se vorbească de Planete esenţial malefice (Saturn şi Marte)
şi benefice (Jupiter şi Venus).
După Morin, XVIII, cap. V: Maleficele, Saturn şi Marte produc de asemenea lucruri în mod remarcabil fericite atunci
când sunt situate în casele lor cereşti sau în exaltarea lor, şi în acelaşi timp în case astrologice
congruente, sau când domină aici (ca în X pentru onoruri, etc.). Aceasta mai ales dacă sunt favorizate de aspecte bune ale
Soarelui sau Lunii, sau de la celelalte Planete Benefice. Totuşi aproape întotdeauna acţiunea lor binefăcătoare, este însoţită de
pericole şi de mari dificultăţi (ceea ce o face
să valoreze şi mai mult, pentru că sfârşeşte prin a o aduce), sau se sprijină pe folosirea mijloacelor nedrepte sau neprehensibile
&& . Dar oricât de bine ar fi constituite, aceste Malefice sunt totdeauna prin natură în principal înclinate să dăuneze.
-------------
Marte exaltat în casa VII suscită la duşmănii puternice; pe de altă parte
în casa VIII, chiar în casa cerească a Berbecului, putem constata spre exemplu dintema nativităţii lui Henri d`Effiat (cf. pag. ,
unde acest exemplu este
reluat), că poate aduce o moarte violentă. Regula generală dată la pagina precedentă trebuie să fie modificată pentru Marte şi
Saturn în acest sens, că în stare cerească bună şi în case bune, ele promit pronosticarea de lucruri bune (fericite); pe când, chiar
în stare cerească favorabilă, dar situate în case rele (VIII, XII şi parţial VII), produc lucruri nefaste. Astfel, când se află în
horoscop sau în Mijlocul Cerului şi când sunt fie peregrine, fie prost dispuse
şi nu posedă nici o Funcţie esenţială în aceste locuri, vor cauza nenorociri considerabile. Acestea din urmă vor fi încă şi mai
grave, în cazul în care, concomitent cu circumstanţele precedente, Saturn şi Marte vin să lovească guvernatorul casei I sau al
casei X, cu aspecte malefice.
I B 2. Din contră, orice planetă prost dispusă prin starea cerească, cum ar fi exilul, căderea, retrogradarea sau aspectul
rău cu Maleficele şi fără nici
un aspect cu Beneficele, trebuie considerată ca universal malefică pentru toată lumea sublunară, în particular pentru orice
individ născut atunci, oricare ar fi casa astrologică în care se află fizic sau în care domină, căci în această stare influxul
planetei este corupt. Acest caracter malefic se va accentua şi mai energic la planetele în mod natural malefice; în stare
cerească nefastă, produc în mod obişnuit sau o degradare morală, sau o dezonoare, sau o mutilare, sau o anomalie (un defect),
sau căderea dintr-o poziţie înaltă, sau exil, închisoare, maladii grave, moarte violentă sau alte catastrofe similare, după
determinările particulare pe care le suportă ca urmare a poziţiei sau dominaţiei într-o anume casă astrologică.
(Exemplu:Saturn în Leu în casa VIII - moarte violentă şi mizerabilă).
I B 3. În fine, acţiunea unei planete în stare cerească mediocră, cum ar fi peregrinarea, în aspect defavorabil cu
Beneficele sau favorabil cu Maleficele, etc., va ţine mijlocul între efectele bune şi cele rele.
Bineînţeles, cu cât starea cerească va conţine mai multe elemente favorabile, cu atât acţiunea planetei tinde să
producă efecte bune, şi invers.
Şi aceasta atât universal cât şi particular, căci activitatea corpurilor cereşti
este determinabilă de indivizi, şi acţiunea lor universală se compune din acţiuni particulare.
II A 1 a. După aceste premise, putem stabili în principiu că o planetă Benefică în stare cerească favorabilă, şi într-una
din casele următoare: I, II,
III, IV, V, VI, VII, IX, X şi XI, pe care le numim fericite, pentru că
semnificaţia lor îndreaptă către lucruri dezirabile, realizează avantajele semnificate de casa în care se găseşte fizic.
Astfel în casa II, o planetă îndeplinind aceste condiţii, va da bogăţie,
mai ales dacă le semnifică prin natură, ca Jupiter; Soarele în X va procura onoruri, distincţii, titluri, celebritate; în XI va da
prieteni prinţi,
personaje de rang înalt, etc.; Venus în VII va da o femeie frumoasă şi o
căsătorie fericită; Mercur în I o foarte bună inteligenţă; Soarele, Saturn şi
Jupiter în IV vor aduce distincţii şi bogăţii părinţilor; pentru că aceste
planete, după exemplul unei familii (ca sateliţii), posedă o analogie cu
părinţii, etc.
Este important ca întotdeauna să observăm aici dacă şi natura şi starea cerească a unei Planete se acordă cu
semnificaţia Casei în chestiune.
II A 1 b. Dar o Planetă Benefică, contrariată de semnul în care se află, sau mâhnită de configuraţiile proaste, chiar
când se află într-o casă fericită,
sau nu dă nimic, sau o face cu dificultate sau prin mijloace proaste, şi atunci
dă doar lucruri în cantitate mică, de calitate proastă, puţin durabile de altfel
şi inutile cel mai adesea.
II A 1 c. În fine o Planetă benefică prin natură, în stare cerească
mediocră, dă mai multă certitudine decât prost dispusă, dar ceea ce dă este de asemenea mediocru calitativ, cantitativ şi ca
durată.
II A 2 a. Din contră, o Planetă malefică prin natură, în stare cerească proastă şi într-o casă fericită, cum ar fi X, nu va
realiza avantajele
semnificate de aceasta, în spaţiul onorurilor şi al distincţiilor, ci le va
împiedica mai degrabă decât să parvină, sau dacă totuşi se produc, va cauza nenoroc, în special Saturn, care este prin natură
contrar onorurilor.
II A 2 b. Dar o Planetă Malefică, bine dispusă şi în casă fericită - de
ex. X - , va da onoruri şi distincţii, mai ales dacă este în exaltare (pentru că exaltarea posedă mai mult decât orice Funcţie
planetară o analogie cu onorurile); şi dacă nu este nici în cuadratură, nici în opoziţie cu Soarele sau Luna (care semnifică
onoruri prin analogie), acestea fiind mâhnite; în casa II va aduce bogăţii, mai ales dacă este în aspect favorabil cu Jupiter,
semnificator al bogăţiilor. La fel se procedează pentru celelalte case. Dar trebuie remarcat că întotdeauna o planetă malefică
prin natură, dar în stare cerească favorabilă, conferă avantaje imperfecte, sau le face să fie obţinute prin mijloace
reprehensibile sau cu dificultate, sau ataşează aici o nenorocire oarecare.
II A 2 c. În fine o Malefică în stare cerească mijlocie nu dă nimic şi
nici nu retrage nimic, ci împiedică doar ca lucrurile bune să se întâmple, mai ales dacă le este contrară prin natură.
Astfel, chiar Saturn în stare mediocră în casa II, nu dă, dar nici nu distruge averea; dar când survine într-un fel în afara
eforturilor subiectului, prin moştenire, nu face posibilă păstrarea decât printr-o extremă zgârcenie, mergând până la avariţie;
Marte o va ameninţa cu împrăştierea prin risipă sau cheltuieli prosteşti şi inutile.
II B 1 a. Acum , o Planetă benefică prin natura şi prin starea cerească în casă rea, fie în VIII sau XII, reduce sau
temperează nenorocirile semnificate de aceste case; la fel cele ale casei a VII-a (care din cauza conflictelor şi duşmanilor
declaraţi, care îi sunt atribuite, participă câte puţin la casele precedente în ceea ce priveşte caracterul malefic, nu prin ea însăşi,
ci datorită opoziţiei la casa I, reprezentând subiectul, care este prima sursă a
conflictelor şi a duşmanilor.

SELVA 2

De aceea Jupiter în casa XII, care semnifică bolile, expune subiectul doar bolilor şi afecţiunilor uşoare, vindecabile;
va fi scutit de orice pericol de închisoare, păzit de duşmani ascunşi, sau dacă va lupta cu aceştia, va ieşi învingător. În casa
VIII, Jupiter va face ca moartea să nu fie violentă şi tristă, ci liniştită. Atât prin natură, cât şi prin analogie, Jupiter nu produce
boli
grave, ca şi celelalte aspecte menţionate până acum; aceasta cu atât mai puţin cu cât starea sa cerească va fi mai bună, căci
influxul său, benefic pentru întreaga noastră lume, nu este modificat de variaţiile poziţiei în casele astrologice, ci doar
determinat; de unde rezultă în mod necesar că în stare cerească bună, trebuie să producă lucruri bune şi să le tempereze sau să
le diminueze pe cele rele.
II B 1 b. Doar o planetă benefică prin natură, când este în stare cerească proastă şi plasată în casa XII sau VIII, sau
fiind guvernatoarea uneia dintre ele, e plasată fizic în cealaltă, nu va opri evoluţia bolilor (ba chiar va cauza unele foarte
critice); nici nu va împiedica o moarte violentă, mai ales dacă acest pronostic este coroborat cu ceilalţi factori.
(Morin îl citează aici pe cardinalul Richelieu, care având Jupiter în VIII în Gemeni cu Aldebaran, a murit de o boală
malignă, după ce fusese în mai multe rânduri disecat de chirurgi, evitându-se totuşi o moarte foarte grea, datorită precauţiilor
şi unei severităţi extreme. Apoi îl menţionează pe Henri d`Effiot care, având Jupiter în VIII cu Marte şi Soarele, a fost
decapitat; apoi des Hayes, care avându-l pe Jupiter în Gemeni în VIII, cu Aldebaran şi Marte guvernator al horoscopului, şi în
acelaşi timp Luna în VII, cu Capul Meduzei şi Pleiadele şi în cuadratură cu Soarele guvernator al casei X, a fost decapitat
din ordinul regelui. În fine, Morin citează propriul exemplu: având Jupiter guvernator al casei VIII şi Saturn în XII, a suferit
boli grave şi periculoase;
în plus a fost serios rănit, aflându-se în mai multe rânduri în pericol de moarte violentă.
II B 1 c. O planetă benefică prin natură în stare cerească mediocră şi plasată în VIII sau XII, nu cauzează şi nici nu
diminuează evenimentele neplăcute; moderează doar extinderea şi temperează calitatea.
II B 2 a. Din contră, o planetă de natură malefică dar în stare cerească favorabilă, plasată în casă proastă, nu elimină
nenorocirile semnificate de acestea; nu va împiedica producerea lor - şi aceasta din cauza malignităţii naturale care o face să
tindă spre rău; dar va elibera subiectul în final sau va tempera aceste nenorociri datorită caracterului benefic al stării sale
cereşti.
(Exemple: Prinţul Gaston, având Marte în VIII în exaltare şi Saturn în Vărsător, a cunoscut puternici duşmani
declaraţi, dar a scăpat întotdeauna de ei; regele Suediei, Gustav Adolf, având Marte în XII în Scorpion, nu a fost subiectul
bolilor frecvente, nici aruncat în închisoare, nici învins de duşmani ascunşi.)
În consecinţă, cât de mult trebuie Planetele Benefice, în stare cerească favorabilă, dar situate în case proaste, să ridice
sau să diminueze nenorocirile semnificate de acestea!
Reluând aici exemplul lui Henri d`Effiat, Morin ne atenţionează că acest personaj avea Soarele, Jupiter şi Marte în
Berbec în casa VIII, şi că totuşi a murit - în aparenţă contrar la ceea ce tocmai a fost spus despre moarte violentă din cauza lui
Marte -, în urma unei condamnări la moarte judiciară din cauza lui Jupiter, de moarte publică indicată de Soare; deoarece în
această combinaţie se potrivea cu starea nefericită a lui Mercur, care era guvernatorul horoscopului, şi cu acela al Mijlocului
Cerului, mâhnite amândouă de Saturn plasat în X şi duşman al casei VIII; la fel cum Soarele, Jupiter şi Marte erau lezate de
aspectul lui Saturn - ceea ce demonstrează că în judecăţile astrologice există foarte multe puncte de observat.
II B 2 b. Dar o planetă malefică prin natură, în stare cerească
nefavorabilă şi într-o casă malefică, favorizează în mare măsură nenorocirile
care îi sunt atribuite acestuia, pe care le va agrava, însoţindu-le sau
urmându-le de o pierdere, de o infamie sau de o violenţă oarecare.
Astfel Saturn prost dispus în XII va cauza boli de natură malignă în particular şi dificultăţi de vindecare; apoi va
conduce la întemniţare; va
suscita duşmani ascunşi care vor ajunge să dăuneze subiectului. În VIII va determina o moarte jalnică sau violentă (exemplu:
Ducele de Montmorency, care avea Saturn în Leu în casa VIII).
Într-adevăr, atunci când natura malefică a unei planete concurează cu o stare cerească defavorabilă, acest concurs va
produce nenorociri pentru toată
lumea sublunară, atât cât va dura această stare; în consecinţă, cu atât mai
multă certitudine pentru indivizii care se nasc în momentul în care aceste
planete suportă în plus o determinare nefastă, datorită poziţiei în case
astrologice proaste.
Este de remarcat de altfel faptul că această stare cerească trebuie să fie considerată ca rezultând nu numai din
concursul semnului în care se află planeta considerată, ci şi ca decurgând din raporturile cu celelalte Planete. Astfel,
când Saturn de exemplu, fiind situat în propria sa casă cerească sau în exaltare (unde este în consecinţă puternic), se află în
VIII sau în XII şi este în plus
rău afectat de o cuadratură sau o opoziţie a lui Marte, şi el defavorabil determinat, câştigă aici o putere extremă pentru a face
rău, deoarece prin natura sa, tinde mai mult spre rău decât spre bine.
II B 2 c. În fine, o Planetă malefică prin natură, în stare cerească
mediocră şi în Casă proastă, nu indică relele semnificate de aceasta, ci le produce mai degrabă, dându-le totuşi mai puţină
amploare, decât dacă starea cerească ar fi rea.
III Până aici am analizat natura Planetelor, starea cerească şi poziţia lor într-una sau alta din Casele astrologice. Dar se
cuvine să remarcăm că orice casă posedă o semnificaţie dublă: una esenţială, care îi revine prin ea însăşi
(de ex. bogăţie în casa a II-a); cealaltă accidentală, pe care o ia în funcţie
de opoziţia sa unei alte case (astfel moartea este o semnificaţie accidentală a casei II, în urma opoizţiei sale cu casa VIII; la fel
casa VI semnifică în mod esenţial servitorii şi supuşii şi în mod accidental, ca fiind opusă casei a
XII-a, bolile, închisoarea, duşmanii ascunşi, etc.)
Sau o Planetă Benefică în stare cerească favorabilă şi în casă proastă, diminuează ceea ce această casă semnifică de
rău în mod obişnuit, dar favorizează realizarea a ceea ce semnifică de bine în mod accidental. Astfel Jupiter în
stare cerească favorabilă în casa VIII, prezice în funcţie de poziţie o moarte uşoară; iar ca opoziţie la casa II, bogăţii. Din
contră, o planetă Malefică,
oricare ar fi starea sa cerească, anunţă prin opoziţia ei întotdeauna nenorociri şi piedici.
IV Pentru a rezuma ceea ce tocmai a fost prezentat, putem deci concluziona că un rău este întotdeauna cauzat fie de
natura malefică a unei planete, fie de starea sa cerească nefavorabilă, prin care influxul se află
slăbit sau alterat; sau de prea multă intensitate, când este deja prin natură malefică. În timp ce un bine este întotdeauna produs
de natura Benefică a unei Planete sau de starea cerească favorabilă.
Apoi, că o Planetă Benefică dobândeşte printr-o dispoziţie accidentală fericită, cea mai mare eficacitate pentru a
realiza un bine, sau pentru a mări
sau a diminua un rău. Din contră, că o Malefică prost dispusă posedă din această cauză cea mai mare putere pentru a produce
efecte contrare acestora; căci dispoziţia accidental defavorabilă a unei planete imprimă influxului său un
anumit caracter de malignitate, care accentuează mai mult natura şi puterea Maleficelor, alterându-le pe cele ale Beneficelor.
În plus, o planetă de natură benefică în stare cerească favorabilă şi în
Casă bună va realiza binele semnificat de aceasta, din belşug şi cu uşurinţă; în timp ce în casă rea, va proteja împotriva răului
pe care aceasta îl semnifică,
sau îl va diminua în mod agreabil; sau va face să se nască din acest rău chiar speranţa unui bine, cum ar fi revenirea dintr-o
boală, eliberarea din închisoare, victoria asupra duşmanilor; o moarte fără violenţă sau suferinţă, deoarece moartea însăşi este
inevitabilă.
Din contră, o Planetă de natură malefică, bine dispusă în casă fericită,
va tinde spre realizarea a tot ceea ce este semnificat de bine de ele, şi chiar
cu putere, mai ales dacă primeşte aspectele favorabile ale Beneficelor. În casă proastă, va scoate subiectul din nenorociri sau
le va diminua, dacă aspectele bune ale Beneficelor ajută aici; altfel, dacă s-ar afla doar în propria casă sau
în exaltare, puterea pentru a produce răul va fi exaltată, pentru că datorită semnului, natura malefică este accentuată.
Motivul a ceea ce tocmai a fost explicat este că determinarea Planetelor care manifestă cea mai mare eficacitate, este
cea unde Maleficele sunt determinate spre rău, iar Beneficele spre bine. Cu ocazia unei determinări contrare, Maleficele nu
produc direct nimic bun, sau atunci fac ca aceasta să fie în mijlocul pericolelor, dificultăţilor sau ca binele produs să fie
imperfect; pe când Beneficele provoacă nenorociri mai mici - sau dacă prin excepţie ar fi mari, le-ar elibera ulterior.
Orice planetă în stare cerească favorabilă este considerată benefică, mai ales în casă bună, dar în mod particular când
este benefică prin natură. La fel, orice Planetă prost dispusă este malefică, mai ales în casă proastă, dar în
special dacă este malefică prin natură. Totuşi binele şi răul nu acţionează în aceleaşi condiţii cu o Planetă care este prin sine
benefică sau favorabil
dispusă, nici cu o Planetă malefică prin natură sau prin starea cerească. Dar beneficele, prin natură sau prin stare, accentuează
acţiunea benefică, producând binele când sunt în case bune, şi împiedicând sau luând răul când sunt în case proaste;
dimpotrivă, maleficele prin natură sau prin stare, îşi manifestă
acţiunea malefică producând răul în case proaste, şi împiedicând sau ridicând binele în case bune. De altfel, dacă o Planetă
oarecare, prin natura sau
printr-o anumită stare cerească, ar produce neclar binele în casă bună şi răul
în casă nefastă, nu am avea motiv să o numim Benefică prin natură mai degrabă decât Malefică, nici mai repede favorabilă
decât nefavorabilă, ca stare cerească. Dar binele pe care-l face o Planetă poate consta nu numai din producerea în mod real a
unui bine pozitiv, ci şi din devierea a ceea ce este rău, la fel cum răul poate apărea sub formă de distrugere a unui bine.
V A. Fiind bine înţeles ceea ce tocmai a fost spus cu privire la determinarea unei Planete datorită poziţiei într-o casă
astrologică, ne putem îndrepta acum atrenţia asupra celorlalte determinări în figură. În primul rând, orice Planetă în afară de
determinarea datorată poziţiei fizice într-o casă,
poate fi în acelaşi timp determinată de poziţia (dominaţia) într-una sau mai multe case; şi dacă aceste două moduri de
determinare se referă la aceeaşi casă, acţiunea Planetei va manifesta cea mai mare eficacitate în sensul indicat de această casă,
adică va efectua într-un mod strălucit şi cu o mare uşurinţă ceea
ce este semnificat aici ca bun, ori va modera sau devia ceea ce apare ca rău. Dar dacă cele două moduri de determinare se
referă la case diferite, cum ar fi când o Planetă se află într-o casă, dominând în acelaşi timp într-alta - semnificaţiile acestor
două case se combină; totuşi această combinaţie se
apleacă mai mult spre semnificaţiile casei pe care Planeta o ocupă fizic, pentru că prezenţa unei Planete într-o casă este mai
eficace decât dominaţia sa într-o casă în care este fizic absentă.
De aceea, spre exemplu, dacă o Planetă favorabil dispusă se află în II şi dominând în VII, subiectul va câştiga averea
prin căsătorie, în urma luptelor
sau a războaielor; dacă domină în X, averea va proveni din profesie, distincţii, întreprinderi personale. Opus, când o Planetă
malefică se află în II şi domină
în VII sau X, va aduce contrariul - datorii sau pierderi în urma căsătoriei, procese pierdute, războaie, ca şi de pe urma
întreprinderilor prost conduse sau a profesiei. Totuşi determinarea pe care Planeta o suportă funcţie de dominaţie, nu trebuie
să fie contrară aceleia pornind din poziţie, lucru cum nu se poate
mai rău pentru viaţă sau pentru moarte, căci ar duce la moarte violentă, sau la un pericol ducând spre moartea violentă.
V B. În al doilea rând o Planetă, pe lângă determinarea dată de poziţie, mai poate fi determinată de o altă Planetă spre
natura şi analogia proprii acesteia, prin conjuncţie sau prin aspect.
Astfel, o Planetă benefică în X, în conjuncţie sau trigon cu Soarele, semnifică onoruri cu mai multă certutudine
datorită analogiei pe care Soarele o are cu acestea; în casa II şi în trigon cu Jupiter, mari bogăţii. O malefică în
VIII şi conjuncţie, cuadratură sau opoziţie cu Marte semnifică moarte violentă sau crudă; în XII, păstrând aspectele
menţionate anterior, cu Saturn, închisoare sau boli maligne, etc. Acest punct este foarte important de reţinut.
V C. În al treilea rând, o Planetă poate fi determinată de o alta prin prisma pe care a doua planetă o suportă, funcţie de
poziţie sau dominaţie.
De aceea, când o Planetă situată în I este alăturată guvernatorului casei X, sau în aspect puternic cu acesta sau cu o
Planetă situată aici, imprimă subiectului tendinţa spre acţiuni măreţe, prezice întreprinderi fericite - şi pornind de aici, onoruri
şi distincţii. Dacă este în conjuncţie, cuadratură sau opoziţie cu guvernatorul casei VIII, ameninţă un pericol de moarte
violentă.
Aceste combinaţii ascund principalele secrete ale judecăţilor astrologice; putem vedea prin aceasta cât interes există
în determinarea adevăratei metode pentru construcţia caselor astrologice, deoarece după diferenţele pe care le aducem în
această construcţie, determinările locale ale Planetelor variază.
Ceea ce a fost spus în acest capitol despre o Planetă situată fizic într-o casă, se aplică întocmai guvernatorului acestei
case; cu diferenţa totuşi că prezenţa unei Planete într-o casă este mai eficace decât dominaţia sa când este fizic absentă în
aceasta.

III
Mai multe Planete situate într-o casă astrologică

Dacă mai multe Planete se află în aceeaşi casă, determină în acelaşi timp lucrurile semnificate în mod esenţial de
aceasta şi trebuie să fie considerate fiecare din punctul de vedere al naturii, a stării cereşti şi a determinărilor secundare, adică
alta decât cea datorată poziţiei fizice, la fel cum a fost
indicat în capitolul precedent. Acest examen are drept scop să se descopere care dintre aceste Planete are cea mai mare putere
pentru a realiza sau împiedica, a distruge sau a aduce nefericire la ceea ce casa semnifică; apoi, pentru a
vedea cum este ajutată sau împiedicată de celelalte case şi cum contribuie
fiecare individual la acest ajutor sau această piedică. Dintre toate, influenţele care prin participarea lor se combină astfel,
trebuie să alcătuiască un tot
judicios dar prudent. Vom întâlni aici o dificultate cu atât mai mare cu cât Planetele reunite în casa considerată vor fi mai
numeroase, mai ales dacă vom găsi simultan beneficele şi maleficele. Când sunt toate ori malefice, ori
benefice, judecata va fi mult simplificată şi uşurată.
Trebuie aşadar să reţinem aceasta:
1). Când există trei, patru sau cinci Planete în aceeaşi casă, trebuie considerată particular comparativ cu celelalte. Ea
va prezice atunci cevas extraordinar în ceea ce priveşte lucrurile semnificate esenţial; şi cu cât vor exista mai multe Planete
unite într-o casă, cu atât lucrurile derivate de aici,
vor fi remarcabile în bine sau în rău.
În această privinţă, Morin citează propriul său exemplu, având în temă Venus, Soarele, Jupiter, Saturn şi Luna
adunate în casa XII: “Am fost deseori atacat de boli periculoase şi dificil de vindecat; m-am lăsat antrenat în mai
multe rânduri în comiterea unor acte prin care riscam închisoarea, dar pe care tinereţea nebună le consideră ca aducând onoare;
de mai mult de zece ori m-am aflat în pericol de moarte violentă; am suferit de 16 ori o robie care seamănă destul de mult cu
închisoarea sau captivitatea; am avut numeroşi duşmani ascunşi, datoraţi geloziei; apoi am fost tratat pe nedrept de mari
seniori,
printre care cardinalul Richelieu - toate aceste nenorociri au fost cauzate de Saturn în XII, natura sa având o analogie strânsă
cu ele; dar de asemenea, întotdeauna am scăpat datorită lui Jupiter şi Venus bine aspectate”.
Un al doilea exemplu este furniozat de Louis Transon, care având Luna, Jupiter, Venus şi Mercur în X, sub dominaţia
Soarelui în XI, a fost onorat cu funcţii repetate de Louis al XIII-lea, ca răsplată a faptelor sale măreţe şi a dragostei faţă de tron.

2). Când mai multe planete sunt situate în aceeaşi casă, fiecare acţionează după natura şi determinările proprii, atât
separat cât şi împreună cu celelalte.
3). Dacă dintre mai multe Planete situate în aceeaşi casă, se întâmplă ca una să aibă o analogie cu lucrurile
semnificate de casă, sau este guvernatoare a celorlalte Planete; sau dacă una din ele posedă o analogie iar alta este
guvernatoare, aceste Planete trebuie să fie luate în considerare înaintea celorlalte, ca fiind mai eficace pentru producerea sau
distrugerea binelui sau a răului semnificat de casă.
Astfel, în nativitatea lui Morin, Jupiter (guvernatorul Peştilor în XII)
şi Saturn erau de luat în considerare, având celelalte planete în XII. În nativitatea lui Henri d`Effiat era Marte, datorită
analogiei cu moartea violentă şi ca guvernator al Soarelui şi al lui Jupiter.
4). Trebuie în aceeaşi măsură să analizăm Planeta cea mai apropiată de vârful (cuspida) casei, căci aceasta este foarte
puternică din punctul de vedere al semnificatorilor acestei case, datorită forţei inerente vârfurilor de casă. Principala
semnificaţie este deci de luat mai întâi de la planeta care este în acelaşi timp guvernatoarea casei ocupate de grup, apoi de la
cea exaltată aici; apoi de la cea care are o analogie cu casa; în sfârşit, de la cea mai apropiată de cuspida casei. Dacă toate
aceste circumstanţe se adună asupra aceleiaşi Planete, aceasta va avea acţiunea cea mai puternică sub toate aspectele, asupra
lucrurilor semnificate de casă.
5). Atunci când dintre mai multe Planete ocupând aceeaşi casă, unele sunt contrare semnificaţiei casei (ex.: când
Soarele şi Saturn sunt împreună în casa X, unde Soarele este similar onorurilor şi distincţiilor, iar Saturn contrar),
ar trebui să vedem care este cea mai puternică pentru a produce ceea ce casa semnifică în bine sau rău; sau pentru a distruge,
sau pentru a împiedica realizarea, după ceea ce a fost spus în capitolul precedent. Căci abia dacă este nevoie să spunem că o
Planetă mai puternică învinge întotdeauna una mai slabă în efectele ei; trebuie totuşi să ţinem cont de aceasta din urmă,
întrucât poate modera binele sau răul.
Astfel, când în casa X Saturn se află în Rac şi Soarele în Leu, vor exista onoruri din cauza analogiei şi puterii Soarelui,
dar nu vor fi sortite să fie însoţite sau să atragă o nenorocire oarecare din cauza lui Saturn, care este contrar onorurilor şi în
plus prost dispus în Rac. Presupunând că Soarele şi Saturn în X în Scorpion - unde sunt ambele peregrine -, nu ne vor permite
să pronosticăm onoruri, deoarece în aceeaşi măsură în care Soarele le-ar promite, Saturn le-ar fi contrar. Şi chiar dacă Soarele
ar fi în trigon cu Jupiter de exemplu, ar trebui să ne aşteptăm la o nenorocire oarecare, însoţind sau urmând onorurile primite
datorită lui Saturn. Dar dacă ambele s-ar afla în X în Balanţă, unde Soarele este în cădere, iar Saturn exaltat, ar exista
prezicerea onorurilor datorită exaltării lui Saturn - Soarele favorizându-le mai degrabă prin analogie decât contrazicându-le
prin cădere. Se cuvine deci să supunem pronosticurile unui examen judicios şi foarte prudent.
6). Se întâmplă frecvent ca în aceeaşi casă astrologică să se afle două Benefice sau două Malefice, sau o Benefică
împreună cu o Malefică. Două Benefice semnifică întotdeauna ceva bun - fie conferind un avantaj, fie
eliberând un rău, cu şi mai multă eficacitate dacă starea cerească va fi
favorabilă. La fel, două Malefice vore avea întotdeauna o semnificaţie rea - fie producând direct un rău, fie contrariind sau
distrugând ceea ce poate a fost bun semnificat de casă, numai dacă ambele Malefice nu sunt puternice în case bune -cum ar fi
Saturn şi Marte în Capricorn în II în privinţa averii; sau Marte în Capricorn şi Saturn în Vărsător în VII pentru căsătorie. Dar
tot ce-i cauzat de Malefice, este întotdeauna însoţit de un rău oarecare: dând averea, determină o tendinţă spre jaf şi avariţie;
sau aducând căsătoria, cauzează moartea soţului sau serioase contradicţii, realizând în fond cu putere semnificaţiile casei.
7). Dacă într-o casă fericită, o Planetă benefică este urmată (În sensul mişcării diurne a sferei) de o altă benefică, asta
constituie o circumstanţă
foarte fericită, pentru că semnifică faptul că binele promis va fi stabil. Dacă
o urmează o Malefică, ceea ce prima semnifica de bine va sfârşi rău sau va fi contrariat. Dar dacă este vorba de case proaste,
când o benefică urmează o altă benefică, răul semnificat de casă nu se va produce, sau cel puţin va fi extrem
de temperat.Invers, când o malefică urmează o benefică, răul se va realiza cu siguranţă; în timp ce o malefică este urmată de o
benefică, răul se va realiza, dar subiectul va scăpa. În fine, dacă o malefică este urmată de o altă malefică, nenorocirile pe care
le va produce vor avea un caracter foarte grav, iar subiectul este pierdut. Trebuie să observăm aici că prin benefic şi malefic,
înţelegem că o Planetă este aşa fie prin natură, fie prin stare cerească, fie
prin determinare. De aceea o benefică în X, alăturându-se fizic lui Saturn exaltat, semnifică onoruri cu mai multă certitudine;
o Planetă în XII înaintând spre guvernatorul casei VIII, ameninţă mai sigur boli însoţite de pericol de moarte.
8). Când mai multe Planete se află în aceeaşi casă astrologică şi guvernatorul lor este în exterior, trebuie să analizăm
casa temei în care este situat acesta; lucrurile semnificate de această casă reprezintă punctul de
plecare la ceea ce grupul de Planete va produce bun sau rău.
Astfel, în nativitatea lui Louis Transon, Soarele - guvernatorul Lunii, al lui Jupiter şi al lui Venus, se află în XI;
prezicea aşadar titluri obţinute cu ajutorul şi prin efortul prietenilor şi le caracteriza ca trebuind să fie nobiliare şi constând în
funcţii publice.
9). Două Planete în aceeaşi casă se pot combina între ele în nouă moduri principale, căci fiecare trebuie examinată din
trei unghiuri: cel al naturii
proprii; cel al stării cereşti şi cel al determinărilor sale locale, fiecare
dintre aceste elemente, atingând una din două Planete, se poate combina cu fiecare din cele trei elemente privind cealaltă
Planetă. Aici se află ceea ce
face predicţiile astrologice atât de dificile.

IV

Guvernatorul unei case astrologice plasat într-o altă casă a temei. Semnificaţiile celor două case se combină
întotdeauna datorită acestui fapt?

Iată-ne în prezenţa unei circumstanţe dintre cele mai frecvente în


practica astrologică, a cărei înţelegere exactă a rămas aproape ignorată până acum.
I. - Pentru înţelegerea lucrului, trebuie să amintim:
1). O Planetă nu acţionează niciodată fără concursul semnului prin care trece; şi că acţionează sub dependenţa
determinării iniţiale prin care o anumită parte a cerului a fost constituită într-un anume semn. De aceea despre o Planetă se
spune că în cutare sau cutare semn, este bine sau prost dispusă. În plus,
ştim că locul cerului ocupat de o Planetă la naşterea unei fiinţe, suportă determinarea particulară a acestuia, şi o păstrează în
ceea ce priveşte această fiinţă pe parcursul întregii sale vieţi. Aceasta se găseşte confirmată în mod experimental, de Direcţiile
Semnificatorilor în locurile radicale ale Planetelor şi de trecerile Planetelor peste aceleaşi locuri.
2). Trebuie să avem viu în spirit că orice semn acţionează sub dependenţa naturii şi calităţii formale a guvernatorului
său; el depinde de asta în mod esenţial, ca şi semnul. Dacă guvernatorul oricărui semn ar fi eliminat din lume, acest semn nu
ar mai acţiona în sine, ci doar ca parte a Primului Cer, prin calitatea simplă şi universală a semnului &&& . De aceea se
spune cu motivaţie că o Planetă comandă sau conduce semnul sau casa temei în care cade acest semn chiar; altfel spus,
lucrurile semnificate în mod esenţial de aceeaşi casă &&& care în fiinţa şi devenirea lor, depind atunci de acelaşi
guvernator ca de cauza lor eficientă.
Cu mai puţină exactitate, putem spune că o Planetă o domină pe alta, && pentru că aceasta se află în semnul
guvernat de aceea. Într-adevăr, dacă Marte de exemplu ar fi suprimat din lume, Jupiter, chiar când s-ar afla în această parte a
cerului pe care o numim Berbec, nu ar acţiona mai puţin după natura jupiteriană; deşi Berbecul şi Jupiter îşi combină forţele,
fiecare luat separat, acţionează totuşi după propria natură - Berbecul în realitate după cea a lui Marte, iar Jupiter după cea
proprie; de aici decurge că dacă l-am scoate pe Marte din lume, nu ar înceta să acţioneze în Berbec decât calitatea marţiană, şi
nu cea jupiteriană în Jupiter.
Totuşi, cum o Planetă nu acţionează doar în funcţie de natura, ci şi de starea cerească, schimbată succesiv prin semnul
sub care trece momentan, ca şi prin conexiunile cu celelalte planete,semnul depinde de guvernatorul său,
atât în ceea ce priveşte natura acestuia, cât şi prin ceea ce îmbrăţişează
starea sa cerească. Această afirmaţie este de asemenea confirmată de experienţă: într-adevăr poziţia guvernatorului în exil,
conjuncţie, cuadratură sau opoziţie
cu o Malefică, va exercita cea mai nefastă influenţă asupra lucrurilor
semnificate în mod esenţial de horoscop.
Acum putem formula o concluzie foarte importantă: pentru că o Planetă nu acţionează independent de semnul în care
se află; nici acest semn independent de natura şi starea cerească a guvernatorului său, rezultă că atunci când se
află în alt semn, o Planetă este dependentă de natura şi starea guvernatorului acestui semn. (cf. Morin, XX, sect.2, cap.5) De
aceea, când judecăm lucrurile semnificate de horoscop - viaţa, organizarea fizică, morală, intelectuală, etc.
- trebuie nu numai să se ţină cont de guvernatorul horoscopului, ci dacă este
în alt semn, să analizăm guvernatorul acestuia, pe care îl numesc “guvernator secundar” al horoscopului, şi care exercită cel
mai adesea determinarea principală asupra efectelor produse sau pe cale de a se produce. Trebuie deci să-i acordăm partea cea
mai importantă în judecăţi, aşa cum am observat în numeroase nativităţi.
Asta se aplică de asemenea guvernatorului casei X, Soarelui, etc. Totuşi, nu am observat niciodată că această
dependenţă se manifestă într-un mod sensibil când am încercat să o extind la guvernatorul acestui al doilea guvernator; acolo
s-a produs un fenomen asemănător cu cel al slăbirii progresive a intensităţii luminii, în măsura în care o rază de lumină este
supusă unei reflecţii repetate.
Atunci când Jupiter şi Marte sunt în conjuncţie în Berbec, Marte va avea o acţiune foarte pronunţată asupra lucrurilor
semnificate de această conjuncţie şi va participa puternic la acţiunea lui Jupiter, astfel încât influenţa marţiană ar prevala.
Acelaşi caz am avea dacă Marte s-ar afla în Scorpion.
Dar dacă Marte ar fi în Gemeni, acţiunea sa în operaţia jupiteriană ar corespunde unei combinaţii de influenţe
marţiene şi mercuriene, aceasta din urmă fiind mai puternic simţită, dacă Mercur ar ocupa Gemenii sau Fecioara. Dacă
Mercur ar fi în afara Gemenilor sau a Fecioarei, nu ar avea nici o influenţă asupra acţiunii lui Jupiter.
În fine, Jupiter fiind situat în Berbec, iar Marte în Peşti sau Săgetător, influenţa jupiteriană ar prevala asupra celei
marţiene în Berbec, iar cea marţiană asupra celei asupra celei jupiteriene în Peşti sau Săgetător.
În plus, dacă Jupiter şi Marte sunt împreună în Fecioară, fiecare va depinde de cealaltă mai mult decât guvernatorul
absent Mercur; dar Jupiter în Fecioară este în trigon cu Marte de exemplu, va depinde întâi de Mercur şi apoi de Marte.
În continuare, cum o Planetă este considerată ca acţionând în două feluri - într-unul nedeterminat şi universal faţă de
lumea întreagă, şi într-unul particular, după tema cerească a fiinţei; la fel un semn poate fi considerat în acţiunea sa universală
ca depinzând doar de starea cerească a guvernatorului său, apoi în particular referitor la individ, ca depinzând de starea terestră
a aceluiaşi guvernator, altfel spus de determinarea locală a acestuia în tema &&
. Iată de ce Soarele, guvernatorul horoscopului în casa X aduce subiectului onoruri, în VIII îl expune pericolului unei morţi
publice, mai ales dacă este
rău aspectat de Marte sau Saturn.
3). Trebuie să ne amintim că o Planetă acţionează mai eficace, sau manifestă o semnificaţie mai puternică faţă de
lucrurile spre care este
determinată prin poziţia sa fizică, decât spre acelea datorate dominaţiei.
Fie Capricornul în casa XII (semnificând bolile saturniene) şi Saturn în X. Capricornul ţine de natura lui Saturn (spre
care a fost determinat la începutul lumii), de proprietatea de a produce efecte saturniene. Totuşi nu de la Saturn provin bolile,
ci de la poziţia în casa XII, care determină aici în particular semnul (chiar el aparţinând lui Saturn), producând maladiile. De
aceea Capricornul în XII cauzează bolile lui Saturn.
Dar caracterul specific al proprietăţilor manifestate de Capricorn nu derivă doar din acesta, ci de la Saturn care-i este
guvernator. În consecinţă, calitatea care produce bolile se află în Saturn, nu în Capricorn. Aşadar dacă Saturn, fiind situat în X,
are o influenţă mai mare asupra semnificaţiilor casei a XII-a decât Capricornul, care ocupă chiar această casă, va avea o putere
şi mai mare asupra energiilor casei X, decât asupra celor atribuite casei XII; căci în X acţionează prin el, iar în XII printr-un
intermediar - Capricornul.
Deci, contează mai mult prezenţa unei Planete decât dominaţia sa, când este absentă din casa considerată. Din acelaşi
motiv, guvernatorul casei I de exemplu, plasat în XI cu guvernatorul lui VII, tinde spre religie înaintea căsătoriei sau a luptelor;
opus, guvernatorul casei I în VII cu guvernatorul lui IX, va duce mai repede la căsătorie, lupte, conflicte, decât la o profesiune
de credinţă.
Casa I trebuie să fie totuşi exclusă aici, deoarece semnificaţiile ei principale - viaţa, temperamentul, etc. - sunt de o
importanţă primordială şi formează fundamentul tuturor accidentelor unui subiect. De aceea aceste aspecte constituie o
condiţie necesară realizării acestora; ele sunt semnificate cu mai multă certitudine şi cauzate cu mai multă eficacitate de
dominaţia unei Planete, decât accidentele în discuţie prin poziţia fizică, chiar dacă dominaţia se
adaugă aici.
Totuşi guvernatorul casei I într-o altă casă determină viaţa, obiceiurile, spiritul, etc., în sensul că marchează
semnificaţiile casei în care se află; şi
mai puternic dacă domină această casă. Dar pentru celelalte case, se observă că dacă guvernatorul lui XII de exemplu este în
XI, arată mai repede prietenii
decât duşmanii ascunşi, şi că duşmanii ascunşi vor deveni prieteni, decât invers; aceeaşi regulă trebuie să fie observată pentru
celelalte combinaţii.
Se va vrea poate să ni se obiecteze că Mijlocul Cerului de exemplu are efectiv raporturi mai strânse cu întreprinderile,
distincţiile sau profesia,
decât guvernatorul Mijlocului Cerului, chiar când acesta e în X; asta apare clar când se compară efectele Direcţiilor fiecăruia
dintre aceşti doi Semnificatori - deci semnul este mai eficace decât guvernatorul său, fie că este prezent sau nu.
La această obiecţie trebuie să răspundem că Mijlocul Cerului nu are o eficacitate mai mare în Direcţii pentru că este
într-un anumit semn sau este reprezentat printr-un anumit grad în acesta, ci doar datorită faptului că ocupă cuspida casei, care
este locul unde efectele derivând din această casă sunt cele mai intense, de orice grad sau semn ar fi de altfel ocupat; şi că dacă
o Planetă ar ocupa această cuspidă, ar acţiona şi mai eficient decât gradul, mai ales dacă Planeta s-ar afla în acelaşi timp, în
propriul semn; căci într-un semn străin - unde ar exista atunci combinaţii de proprietăţi diferite, ar acţiona mai uşor conform
propriei naşteri, pe care nu ar face-o prin intermediul semnului gol.
II A. După aceste premise, putem spune că guvernatorii caselor, plasaţi în aceste case, realizează într-un mod
remarcabil semnificaţiile, în special
dacă guvernatorii au o analogie cu acestea. Într-adevăr, o Planetă în propriul semn, îşi manifestă calitatea într-o manieră
integrală, fiind redusă la ea
însăşi pentru producerea acestor efecte, şi independentă de orice altă acţiune;
din acest motiv este foarte puternică şi întotdeauna benefică. Dacă aceste case analizate sunt proaste, ca VIII şi XII, eliberează
cel mai adesea nenorocirile semnificate de ele sau le temperează. Chiar Saturn şi Marte au aceeaşi acţiune în marea majoritate
a timpului, astfel încât nu sunt redate malefice de
celelalte circumstanţe secundare, ca de aspectele malefice sau de conjuncţia
lor, cuadratura şi opoziţia cu stelele, sau când acestea afectează negativ guvernatorul horoscopului sau Mijlocul Cerului.
II B. Dar când o Planetă guvernatoare a unei case este într-alta, pe lângă faptul că acţionează asupra semnificaţiilor
casei în care domină, nu altfel decât ar fi chiar ea în aceasta - deşi cu mai puţină energie, mai prezice combinaţia
semnificaţiilor uneia sau celeilalte case, după posibilităţile de combinare ale semnificaţiilor acestora şi ale guvernatorului în
chestiune. Dintre aceste posibilităţi, cele care se acordă cel mai mult cu natura, analogiile şi starea cerească a acestuia, prezintă
cea mai mare probabilitate de realizare. Motivul este că semnul casei în care domină o Planetă, acţionează asupra
semnificaţiilor casei sub dependenţa guvernatorului ei, analizat atât din unghiul naturii sale, cât şi din al celei cereţti şi al celei
terestre.
Înainte de toate, credem că aici trebuie să definim dacă o Planetă plasată într-o casă a temei, chiar fiind guvernatoare
a altei case, combină întotdeauna semnificaţiile ambelor case, astfel încât să nu afecteze nimic în funcţie de
poziţia fizică, independent de dominaţie. Vom vedea apoi că soluţia acestei probleme este de cea mai mare importanţă pentru
interpretările astrologice.
Raţionamentul demonstrează deja că această combinaţie nu se poate realiza întotdeauna, aspect demonstrat după cum
urmează:
1). Orice Planetă acţionează prin propria calitate formală, independent de semnul în care domină (de la care primeşte
într-adevăr puterea formală de a acţiona, dar semnul este cel care primeşte această putere de la planeta guvernatoare a sa; aici
Planeta poate acţiona prin determinare locală, fără cea rezultată din dominaţie.
Acest fapt este confirmat prin observaţie. Astfel Saturn în XII produce întotdeauna maladii, captivitate sau duşmani
ascunşi. Ori ăsta nu este rezultatul unei proprietăţi formale a lui Saturn, deoarece are prin analogie o afinitate particulară cu
aceste lucruri; căci acţionează indiferent asupra vieţii, bolilor, sănătăţii, bunurilor, etc. Aceste efecte ale lui Saturn nu
acţionează nici din
casele astrologice cereşti, Vărsătorul şi Capricornul, nici din casele
astrologice ocupate de aceste semne; în orice casă ar fi plasaţi, Saturn în XII produce întotdeauna bolile, etc. Apare aşadar
concluzia că Saturn datorează efectele particulare unei determinări ce ţine de poziţia sa fizică în XII. De
unde concluzia generală: o Planetă are o anumită acţiune datorită poziţiei sale fizice în temă, independent de dominaţia în alte
case astrologice.
2). O Planetă constituită în afara propriului semn, produce altceva în funcţie de casa temei în care se află şi de
dominaţia într-o altă casă. Dar aceste două efecte nu sunt neapărat subordonate unul altuia, astfel încât unul să-l antreneze pe
celălalt; sunt accidente de fel diferit şi efectiv distincte.
3). Dacă o Planetă nu ar putea acţiona fizic în acelaşi timp prin dominaţia sa, ar rezulta pentru Saturn, Jupiter, Marte,
Venus şi Mercur - care, fiecare, guvernează două semne, fără totuşi a manifesta preferinţă pentru unul în detrimentul celuilalt -
că de fiecare dată când una dintre aceste Planete ar fi plasată în afara propriilor semne, s-ar produce o combinaţie constantă a
semnificaţiilor caselor 3, 4 sau 5 ale temei, în care vom regăsi atât Planeta în discuţie, cât şi cele două semne ale sale. Asta ar
fi pur şi simplu absurd şi contrar observaţiei.
“Pot cita ca exemplu, spune Morin, propriul meu horoscop. Saturn semnifică pentru mine bolile. Ori, întâlnind prin
Direcţie Soarele în jurul
vârstei de 8 ani, mi-a dat o mare febră; iar în urma Direcţiei horoscopului la cuadratura cu Saturn din 1616, am avut o lungă şi
periculoasă boală. Apare aşadar aici ca absolut fals că semnificaţiile caselor IX, X şi XI, peste care guvernează Saturn, şi
anume religia, călătoriile, popularitatea şi prietenii, au participat la producerea efectelor lui Saturn, adică bolile sau că s-au
combinat cu ele”.
Alt exemplu: În nativitatea lui Louis Tronson, Jupiter este în X
(prezicând onoruri) şi guvernator al casei II, III şi V. Ori, onorurile nu i-au parvenit nici datorită bogăţiilor, nici vreunui frate
sau aliaţilor, sau
datorită copiilor, deoarece nu avea nici fraţi, nici copii, iar prietenii nu
i-au fost de nici un ajutor, neştiind chiar nimic înaintea faptului împlinit.
Trebuie deci să concluzionăm că o Planetă într-o casă oarecare a temei şi guvernatoare a alteia, nu combină
întotdeauna semnificaţiile celor două case; acţionează mereu în funcţie de dominaţiile sale (dacă guvernează mai multe semne
şi case), mai repede decât în funcţie de cealaltă; combină uneori efectele care decurg din poziţia fizică şi natura ei, cu
aspectele care se referă la una
sau alta din determinările rezultate din dominaţie; dar această combinaţie nu cuprinde întotdeauna simultan semnificaţiile
referitoare la aceste elemente diferite; nu se extinde decât la cele a căror fuziune este posibilă şi
determinată de starea Planetei. Putem concluziona: combinaţia semnificaţiilor date de poziţia fizică împreună cu cele indicate
de dominaţie este sigur că se realizează la un moment dat, cu condiţia ca ea să fie posibilă.
Astfel se întâmplă câteodată ca Planeta guvernatoare a unei case aflate în altă casă, să acţioneze în principal în funcţie
de poziţia fizică, şi doar ceea ce survine după faptul principal sau ceea ce decurge ca şi consecinţă, combină semnificaţiile
datorate poziţiei fizice, cu cele datorate dominaţiei.
Invers, un semn într-o casă a temei al cărui guvernator este absent, acţionează întotdeauna în funcţie de natura şi
starea cerească a guvernatorului său, dar nu şi in funcţie de a starea terestră a acestuia - adică în funcţie de determinarea locală
în temă. Altfel s-ar întâmpla de exemplu ca atunci când guvernatorul Mijlocului Cerului să fie situat în VIII, fiecare din
faptele şi gesturile unui subiect să fie înconjurate de un pericol de moarte, ceea ce ar fi mai întâi contrar raţiunii, apoi
observaţiei. Putem aşadar prezice că o combinaţie a semnificaţiilor celor două case se va produce la un moment dat, dar nu şi
că ea se va realiza în fiecare caz sau în orice lucru.

Modul în care o Planetă guvernatoare a unei case astrologice plasată fizic într-alta, combină
semnificaţiile celor două case.

După cele dezvăluite în capitolul precedent, o Planetă guvernatoare a unei case astrologice situată într-alta, prezice o
combinaţie a semnificaţiilor celor două case, care va trebui să se realizeze cel puţin la un moment dat. Trebuie să ne explicăm
acum cum se manifestă această combinaţie. Există aici consideraţii multiple de înfăţişat; le vom indica pe cele principale.
1). Oricărei case îi aparţin mai multe semnificaţii distincte. Astfel,
prima semnifică viaţa, sănătatea, temperamentul, caracterul, inteligenţa; a
XII-a, bolile, captivităţile, duşmanii ascunşi, care sub masca prieteniei ne
înşeală şi ne fac rău; a şaptea, căsătoria, contestaţiile, contrastele; a zecea, acţiunile, întreprinderile, titlurile, etc. În plus,
fiecare casă are aceeaşi semnificaţie ca aceea care îi este opusă, && asta ca urmare a opoziţiei chiar, din acest motiv numai
accidental. Astfel, observarea nu permite să constatăm că Marte în II de exemplu ameninţă cu moartea, iar Jupiter în VIII
prezice bogăţii; că Saturn în VI anunţă maladii, iar Venus în XII prezice servitori buni şi avere câştigată prin creşterea
animalelor domestice, etc. Totuşi trebuie să ne păzim
să aplicăm aceste semnificaţii accidentale caselor, ca şi guvernatorilor lor. Guvernatorul casei IV spre exemplu, nu
influenţează deloc semnificaţiile casei X, aşa încât nu este fizic în IV şi nu guvernează stăpânul casei X, nefiind de altfel
puternic legat de casa X sau de guvernatorul acesteia.
Bineînţeles, o Planetă puternică prin starea cerească are o semnificaţie puternică în semnul casei opuse; o Planetă
slabă nu va acţiona decât slab în această direcţie. Dar opoziţia înseamnă întotdeauna contrarietate sau antagonism în realizarea
bunurilor care reies din casa opusă; ea va amplifica necazurile care derivă de aici.
Ceea ce tocmai a fost spus se aplică de asemenea caselor care fac parte din acelaşi trigon; căci o Planetă în I are o
influenţă asupra semnificaţiilor caselor V şi IX, mai ales dacă guvernează vreuna dintre aceste case.
2). Este foarte indicat să definim de la început că ele sunt, după toate probabilităţile, combinaţiile posibile dintre
semnificaţiile diferitelor case. Guvernatorul casei IV aflându-se în V de exemplu, nu poate spune că tatăl subiectului este fiul
acestuia, pentru că asta este o imposibilitate; dar dacă spunem în acest caz că tatăl subiectului va aduce bunătate copiilor săi,
sau
altele asemănătoare ori contrariul lor, ne vom afla în prezenţa unei combinaţii a cărei realizare este material posibilă şi care
poate astfel să se prezinte
după natura şi starea cerească a Planetei guvernatoare a casei IV. În mod asemănător, dacă guvernatorul lui VI este în VII, este
posibil să se prezică subiectului că se va căsători cu supusa sau servitoarea lui după caz; sau că aceştia && vor aduce
subiectului necazuri sau procese; guvernatorul lui VII în VIII poate face ca soţul sau un duşman al subiectului să-i aducă
moartea, etc.
3). Trebuie să stabilim - şi aceasta presupune o mare delicateţe - care sunt, printre combinaţiile posibile, cele care se
acordă cel mai bine cu natura şi starea cerească a Planetei considerate, sau cu condiţia subiectului chiar. Unele într-adevăr se
potrivesc cu un prinţ sau un nobil, altele unui negustor
sau unui ţăran, altele unui laic, altele unui ecleziast; unele unui bărbat,
altele unei femei, sau unui copil, unui tânăr, unui bătrân, etc. Doar lucrurile congruente se realizează de obicei.
4). Semnificaţiile tuturor caselor reprezintă tot ceea ce poate surveni
unui subiect, iar Planetele sunt determinate de aceste case pentru exercitarea activităţii lor, fie în funcţie de poziţia fizică, de
dominaţia sau de ambele circumstanţe deodată. Când guvernatorul unei case se află fizic într-alta, înseamnă că această Planetă,
deja semnificatoare a unui accident datorită dominaţiei sale, semnifică un altul prin poziţia sa fizică în altă casă, din
aceasta rezultând că cele două accidente în discuţie se vor realiza atât separat, cât şi sub forma unei combinaţii reciproce.
De exemplu, să presupunem că Planeta guvernatoare a horoscopului este în VI, benefică prin natură şi starea cerească.
Fiind fizic în VI, prezice
aspecte bune din partea servitorilor, sau avere dobândită în urma creşterii animalelor domestice; dacă ar fi malefică prin natură
şi starea cerească, ar prezice contrariul. Totuşi, ca guvernatoare a horoscopului, semnifică temperamentul subiectului,
organizarea sa mentală, etc.; a căror calitate este astfel determinată de natura şi starea cerească a Planetei în chestiune. Dar ca
guvernatoare a horoscopului (care semnifică subiectul), plasată în VI, denotă slăbiciunea sufletului pentru lucrurile servile sau
plăceri, studiul şi
ocupaţiille aplicându-se lucrurilor ce ţin de casnice şi de animale domestice.
Şi dacă Planeta ar fi malefică şi defavorabil dispusă, ar prezice subiectului închisoare, exil sau boli, datorită opoziţiei VI-XII,
care ar semnifica păcate
şi pericole cauzate de servitori.
5). Planeta care guvernează o casă, dar ocupă alta, nu acvţionează numai în funcţie de semnificaţiile caselor ocupate
şi guvernate; acţiunea sa este de asemenea influenţată de celelalte Planete aflate în casele guvernate de ea.
Astfel, când guvernatorul lui Mercur de exemplu, este în I, va da o mare inteligenţă subiectului, chiar dacă Mercur
este în afara casei I; la fel, dacă guvernatorul Saorelui este în X, va duce la titluri. Cu alte cuvinte, deoarece orice Planetă
acţionează în funcţie de dubla stare cerească şi terestră a guvernatorului ei, && dacă Mercur are guvernatorul plasat în I şi
bine dispus, va acţiona în funcţie de analogia sa asupra inteligenţei subiectului, şi asta
într-un sens bun, deoarece guvernatorul ei este bine dispus.
Dar starea terestră (adică ceea ce s-a tratat la determinarea locală), trebuie să fie aplicat aici numai poziţiei caselor în
care domină, dacă aceasta
nu este într-o foarte mică măsură, căci altfel ar trebui să admitem că relaţiile existând între o Planetă şi semnele sale && s-ar
manifesta urmând un cerc, ipoteză respinsă anterior. De aceea, dacă Venus de exemplu este plasat în III,
iar guvernatorul lui - Jupiter - în I, acesta fiind în acelaşi timp guvernatorul
lui XII, Venus va acţiona asupra subiectului în funcţie de semnificaţiile casei
I, şi nu de cele ale casei XII; sau dacă Jupiter este în XII guvernator al horoscopului şi al Soarelui în IV, va acţiona în funcţie
de dominaţia sa în I şi IV, şi de asemenea de aceea asupra Soarelui în IV, dar Soarele acţionâd în funcţie de guvernatorul său
Jupiter şi de starea acestuia, nu acţionează asupra semnificaţiilor casei I, unde guvernatorul său nu este fizic plasat. &&
Aceste premise fiind puse, deoarece pe de o parte casa I semnifică subiectul, && precum accidentele care se referă la
corpul şi sufletul lui; pe de altă parte semnificaţiile celorlalte case se îndreaptă spre accidente care ar
trebui să survină aceluiaşi subiect şi care îi sunt intrinseci, rezultă că dacă guvernatorul casei I este în altă casă a temei sau
dacă guvernatorii celorlalte case sunt plasaţi fizic în I, combinaţia semnificaţiilor diferitelor case este reciprocă. Dacă de
exemplu guvernatorul casei I este în X, sau guvernatorul lui X în I, asta prezice pentru subiect în ambele cazuri, întreprinderi
urmate de o carieră, funcţii, cu diferenţa că în primul caz va fi stimulat de propria
iniţiativă şi de ambiţia personală, va munci cu propriile facultăţi şi mijloace pentru a obţine sarcinile pe care le vizează sau
distincţiile onorifice dorite;
în timp ce în al doilea caz, eforturile personale vor fi mai mici, iar onorurile şi funcţiile îi vor veni uneori pe neaşteptate.
La fel, poziţia guvernatorului casei I în VIII, iar cea a guvernatorului casei VIII în I, anunţă ambele o moarte
prematură, în care chiar subiectul este cauza, fie expunându-se voluntar sau inconştient unui pericol - asta mai ales în primul
caz -, fie străduindu-se să evite moartea “aşa cum se întâmplă spre exempălu celor care, sub pretextul precauţiilor luate,
sângerează sau se
purifică în contratimp”. Pentru aceeaşi menţionate, din punct de vedere al efectelor prin care se manifestă aici combinaţia,
Planeta în chestiune ar prezice, dacă ar fi benefică sau bine dispusă, creşterea averii prin economie
sau prin grijile soţului, ori pledând cu succes cauze străine. Dar dacă Planeta ar fi malefică şi rău aspectată, ar apărea pentru
subiect pierderea averii prin
furt sau prin efortul duşmanilor declaraţi, ori prin risipirea datorată soţului
sau vreunui asociat.
În mod asemănător, dacă guvernatorul casei X este în XII, semnificaţiile casei X vor trece la semnificaţiile casei XII
sau invers; totuşi, cum o Planetă
este mai puternic determinată de poziţie decât de dominaţie, şi cum astfel prezenţa unei Planete este mai eficace decât
dominaţia ei când este absentă, dominaţia în casa X a Planetei va face ca acţiunile, întreprinderile şi
funcţiile subiectului să devină cauza bolilor, captivităţilor, ostilităţilor
ascunse, exilului, etc. Dacă dimpotrivă, guvernatorul casei XII este în X, duşmanii, captivităţile, exilul, etc., vor deveni pentru
subiect punctul de
plecare al onorurilor, funcţiilor; îi vor aduce remarcabile întreprinderi, mai
ales dacă guvernatorul în chestiune este benefic şi bine aspectat.
Este foarte important să analizăm cu grijă poziţia pe care o ocupă în funcţie de unghiurile casei în care se află fizic o
Planetă guvernatoare a unei alte case. Căci în casă cardinală, Planeta este puternică în a face rău sau bine, mai ales dacă este în
domiciliu sau exaltare. Apoi, dacă este într-o casă în
care semnificaţiile corespund celor ale casei guvernate, de exemplu guvernatorul casei II în IV, VII sau X, semnifică sigur
bogăţie, deoarece semnificaţiile acestor case, şi anume: succesiunile, căsătoria şi onorurile,
procură în mod obişnuit averea. Dacă dimpotrivă Planeta considerată este într-o casă cu semnificaţii contrare, ca guvernatorul
casei II în XII, asta prezice risipirea sau pierderea averii în urma bolilor, exilului sau captivităţii.
Cel mai adesea în aceste combinaţii, semnificaţiile casei lipsite de guvernator sunt reduse sau trec la cele ale casei în
care se află guvernatorul celei dintâi. De exemplu: fie guvernatorul lui X în XII: distincţiile sau
sarcinile onorifice ale subiectului vor fi o sursă de nefericire; ori va decădea
ori va renunţa el însuşi; (“ceea ce mi s-a întâmplat în profesiunea mea de doctor din cauza lui Saturn guvernator al casei X
situat în XII”); ori va fi închis pentru actele şi întreprinderile sale. Dar dacă guvernatorul lui XII este în X, duşmăniile,
exilurile, captivităţile sau celelalte necazuri ale subiectului
vor forma punctul de plecare al onorurilor şi funcţiilor (aşa cum s-a produs pentru cardinalul Richelieu, în horoscopul căruia
Venus era guvernator al casei XII şi aparţinea, deşi fizic plasat în IX, casei X şi datorită extinderii sferei
sale de influenţă).
Astfel, guvernatorul lui XI în XII schimbă prietenii în duşmani, în timp
ce guvernatorul lui XII în XI face contrariul. La fel, guvernatorul lui X în XI, întreprinderile, acţiunile şi onorurile subiectului
îi vor aduce prietenii, iar guvernatorul lui XI în X va face ca prietenii să fie cei care îi vor procura onorurile şi poziţiile. Aşa
trebuie să procedăm pentru a cunoaşte efectele exterioare ale combinaţiilor în discuţie.
Din ceea ce s-a spus rezultă că dacă o Planetă, guvernatoare în acelaşi timp a două case, este absentă din ambele,
semnificaţiile acestor case vor trece la cele ale casei în care se află guvernatorul lor, sau cel puţin vor fi
influenţate de acestea; astfel guvernatorul casei I şi al lui VII defavorabil
dispus în VII, anunţă că subiectul va fi omorât sau rănit de duşmani sau de soţ; această regulă se aplică în aceeaşi măsură
celorlalte case. Dar pentru a avea o părere, trebuie întotdeauna să observăm cu atenţie natura Planetei interesate, analogia cu
semnificaţiile caselor, şi atât stările sale cereşti şi terestre.
Căci o Planetă prost dispusă, mai ales dacă e deja malefică, nu valorează nimic pentru casele bune, pe care le poate conduce
prin poziţie sau dominaţie. Ea le distruge, împiedică sau afectează pe cele bune.
Dacă ar fi în casă proastă, ar provoca necazuri, ceea ce nu face cu lucrurile bune semnificate de casele în care domină;
astfel transferul semnificaţiilor despre care am vorbit nu ar avea loc aici, dacă acesta nu ar fi poate cel al semnificaţiilor
proaste dintre acelea pe care le ia în funcţie de dominaţie, în locul semnificaţiilor derivând din poziţia fizică.
Se va obiecta poate din punct de vedere material: orice casă a temei cereşti se prezintă sub două forme: una primară,
reprezentată de dimensiunea ei fixă; una secundară, constituită din partea cerului care vine să ocupe acest spaţiu. Şi pentru că
orice casă, în forma primară, reprezintă o dimensiune fixă, astfel casa spre exemplu, va fi casa titlurilor nu pentru un singur
subiect, ci
în comun pentru toţi cei care se nasc la acelaşi orizont; altfel spus, va fi
casa onorurilor şi titlurilor proprie unui anume orizont şi unui anume loc de pe pământ.
Şi am putea spune acelaşi lucru despre casa VIII pentru moarte, despre casa VII în ceea ce priveşte căsătoria sau
procesele, etc. În consecinţă, dacă guvernatorul casei III spre exemplu este în VIII, va trebui să semnifice moartea fraţilor;
dacă este în X, onoruri pentru ei, etc. La această obiecţie trebuie să răspundem: lucrurile nu se prezintă în acelaşi fel în ceea ce
priveşte subiectul
şi ceea ce reprezintă fraţii lui, părinţii, copii, etc., căci casa VII nu este
casa VIII pentru un acelaşi orizont decât faţă de casa I, şi semnificaţia casei
VIII, adică moartea, nu există astfel decât respectiv la casa I; altfel spus nu
se extinde decât la persoanele la care atinge semnificaţia casei III, adică la fraţi.
Deci guvernatorul casei III în VIII nu are o semnificaţie de moarte decât în ceea ce priveşte subiectul şi nu în cazul
fraţilor lui, dar în acelaşi timp
indică faptul că această moarte va veni din cauza lor. Dar casa X este a VIII-a în numărătoarea de la a III-a; joacă deci faţă de
aceasta acelaşi rol ca şi VIII
faţă de I. De asemenea, am observat deseori că guvernatorul casei III în X este un semn de moarte pentru fraţi şi promite
subiectului funcţii venind prin fraţii lui; putem deduce că subiectul îşi va urma fratele mort ca poziţie în sarcinile sale, etc., sau
că moştenirea pe care o va căpăta va fi un mijloc pentru a
ajunge la funcţii. Această regulă este generală.
Trebuie pe de altă parte să ne îndreptăm atenţia asupra Planetei cu care se află guvernatorul unei case. Astfel
guvernatorul casei I cu Soarele, dau subiectului înclinaţie sau aptitudini pentru crearea de mari relaţii sau pentru a căuta
celebritatea, onorurile, funcţiile. Guvernatorului casei II cu Jupiter promite desigur bogăţie; guvernatorul casei VIII cu Marte
ameninţă moarte violentă sau cel puţin pericolul acesteia, etc. Nu avem decât să urmăm această regulă şi să analizăm analogia
care poate exista între casa în chestiune şi
Planeta cu care se află guvernatorul ei.
În plus, în concursul a două Planete trebuie să vedem care sunt casele pe care le guvernează chiar ele. Dacă
guvernatorul casei I este cu guvernatorul lui XII sau VIII, va fi rău pentru ceea ce înseamnă bolile şi moartea; dacă este cu
guvernatorul casei X sau XI, va fi semn bun pentru acţiuni, onoruri şi prietenii; la fel, dacă guvernatorul casei II este cu
guvernatorul casei X, asta înseamnă bogăţie provenind din întreprinderile, abilitatea şi eforturile personale ale
subiectului, precum şi funcţii; dacă guvernatorul casei XII este cu guvernatorul casei VIII, aproape toate bolile, precum şi
captivităţile vor fi periculoase
pentru viaţă.
De altfel trebuie să avem viu în spirit, referitor la casa VIII, că semnificaţia sa, moartea, nefiind o realitate prezentă,
nu poate deveni pentru subiect punctul de plecare, nici cauza unui fapt oarecare; poate fi doar cauzată de semnificaţiile
celorlalte case. De aceea, guvernatorul nu contează cărei case în VIII, indică faptul că moartea va fi cauzată de persoane sau
lucruri
semnificate de casa în care domină.
Astfel guvernatorul casei XII în VIII prezice că moartea va fi cauzată de o boală, sau că subiectul va muri în
închisoare sau exil; guvernatorul casei VII în VIII, că moartea va surveni din cauza soţului, sau a unui conflict (lupte);
guvernatorul casei I în VIII, că însuşi subiectul va fi cauza morţii, etc.
Din contră, guvernatorul casei VIII plasat în altă casă, arată cauza
morţii într-un mod indirect, în funcţie de semnificaţia acestei case; astfel
guvernatorul casei VIII în VII prezice că subiectul va suporta moartea nu direct datorită soţului sau unui prieten, ci din cauza
unui prieten. &&
Când o Planetă situată în VIII guvernează alte două case, trebuie să
căutăm cu semnificaţia căreia din cele două se poate combina mai uşor semnificaţia casei VIII, şi cu care din cele două case,
Planeta în discuţie se înţelege mai mult pentru a provoca moartea.

VI

Mai multe Planete dominând în aceeaşi casă astrologică, sau o Planetă dominând în mai multe
case.

Atunci când o singură Planetă domină într-o casă întreagă, condiţia semnificaţiilor esenţiale a acestei case este simplă:
când, aflându-se în casa cerească, este în acelaşi timp fizic plasată în casa astrologică propusă, toate elementele înnăscute să
determine semnificaţiile, s-ar afla adunate în aceeaşi direcţie.
Dar când există mai multe Planete care guvernează o casă, determinarea semnificaţiilor sale este supusă la diverşi
factori, diferind între ei prin
natură şi prin puterea relativă; rezultă că diferitele semnificaţii care se
prezintă aici, sunt determinate prin aceasta să se amestece, să se completeze,
şi uneori să se contrazică reciproc până la un anumit punct. Această
contrarietate se accentuează mai mult în cazul în care una din Planetele guvernatoare este o Malefică, iar cealaltă o Benefică;
se va manifesta la cel
mai înalt grad, când peste această din urmă situaţie se întâmplă ca starea cerească a uneia să fie rea, a celeilate bune, şi ca cele
două să fie reciproc
în aspect de cuadratură sau opoziţie.
De altfel, din două Planete guvernatoare ale aceleiaşi case astrologice, cea care guvernează cuspida casei trebuie să fie
preferată în locul celeilalte
ca guvernând în particular semnificaţiile casei, fără totuşi să o neglijăm pe cealaltă. Motivul este că vârful (cuspida) oricărei
case, este locul unde proprietăţile întregi ale casei se mannifestă cu cea mai mare eficacitate. Ori, pentru că gradul semnului
zodiacal care ocupă această cuspidă este activ în sensul calităţii guvernatorului său, rezultă că acesta primează asupra celuilalt,
mai ales dacă există între el şi semnificaţiile casei un raport analogic, ; dacă starea cerească este mai puternică şi, pe deasupra,
dacă este situat în această
casă, sau în aspect puternic cu ea ori cu Planeta plasată aici. Oricum, trebuie să examinăm dacă Planetele în discuţie sunt
ambele benefice sau malefice, sau dacă una din ele este benefică iar cealaltă malefică; dacă ambele au o analogie cu
semnificaţiile casei, sau care din ele; dacă ambele sunt puternice prin
starea cerească sau slabe; sau care-i puternică şi care slabă; dacă se află amândouă în casa analizată sau în afara ei; sau una în
interiorul casei iar cealaltă în exterior. Apoi care dintre cele două domină cuspida casei; sau care este cea mai apropiată, sau se
află în aspect mai puternic cu ea sau cu
Planetele situate în această casă. După Planeta care aduce aceste consideraţii trebuie să judecăm în principal.
În fine, când aceeaşi Planetă guvernează mai multe case, chiar când fizic nu ocupă nici una, prezice combinaţia
semnificaţiilor ataşate diferitelor sale case. De exemplu, Planeta guvernând horoscopul şi Mijlocul Cerului promit subiectului
carieră, industrie, întreprinderi, funcţii, etc. Planeta guvernatoare în acelaşi timp în VII şi VIII prezice pericol pentru viaţă, sau
moarte de la duşmani, mai ales dacă e o malefică rău aspectată. Trebuie totuşi să analizăm
care este casa cu care Planeta în discuţie are raporturi analogice strânse, căci prezicerile care decurg din aceasta sunt cele care
o aduc.

VII

Despre Determinarea accidentală a Planetelor în funcţie de exaltare şi trigonocraţie

Este lucru constatat prin observaţii repetate că Planetele în exaltare au o mare eficacitate pentru realizarea binelui sau
răului semnificate de casele în care se află fizic sau domină; la fel cum o Planetă în exaltare fortifică prin conjuncţie sau
aspectele sale celelalte Planete în realizarea efectelor lor. Această constatare ne determină să precizăm aici dacă o Planetă care
nu este în exaltare, are vreo acţiune faţă de semnificaţiile casei astrologice ocupată de semnul exaltării acesteia, sau faţă de
semnificaţiile altei Planete care ocupă
acest semn.
Este vorba deci de a şti spre exemplu, dacă Soarele care se află în X în Rac, iar Jupiter în afara casei X; în ce măsură
Jupiter are datorită exaltării
în Rac o acţiune asupra semnificaţiilor casei X şi ale Soarelui, care nu numai că este fizic în X, dar este şi guvernatorul casei
XI (care, în exemplul propus, va fi ocupat de Leu).
Ptolemeu este de această părere (cf. Quadripartit - Cartea II, cap. VI şi cap. XII). Propria mea experienţă mi-a arătat
aproape întotdeauna că motivul efectelor care se manifestă, apar cu o evidenţă suficientă ca aflându-se fie în poziţie fizică, fie
în dominaţie, fie într-unul sau mai multe aspecte ale
Planetelor, astfel încât abia există un efect produs de aştrii care să nu poată, dintr-un motiv satisfăcător, fi adus la unul
dinaceste elemente. Totuşi este sigue că demnitatea (funcţia) exaltării într-o altă casă decât cea ocupată fizic de Planetă,
concurează deseori nu numai cauzele deja menţionate, dar manifestă o eficacitate particulară şi aparţinându-i în sine.
Astfel, în nativitatea prinţului Gaston, Saturn în VII şi exaltat în IV semnifică soţia care a devenit cauza a ceea ce i-a
parvenit în câştigarea
vastelor domenii şi a obţinut conducerea a două provincii.
“Propria mea nativitate, continuă Morin, poate de asemenea servi drept exemplu: am avut întotdeauna o dorinţă de
ridicare şi de celebritate; numai că în tema mea Marte, guvernatorul horoscopului, e în exaltare lui Jupiter, şi
toate Planetele - cu excepţia lui Mercur - sunt plasate în exaltarea lui Venus, guvernator al casei I; ci mai &&&& ales
pentru că Soarele şi Luna sunt exaltate în I, casă care conduce organizarea mentală, ceea ce face să am o puternică înclinaţie în
a mă crede superior celorlalţi, din cauza darurilor naturale şi a cunoştinţelor mele ştiinţifice, tentaţie la care îmi este foarte
greu să rezist. Aceste circumstanţe au fost în mod sigur cauza pentru care numele meu a fost cunoscut în lume”.
Concluzionea deci din propria mea experienţă că nu este deloc inutil să
ne îndreptăm judecata asupra semnificaţiilor unei case oarecare, nu numai după Planeta care domină aici, ci şi după care este
exaltat aici. Astfel, când horoscopul este în Balanţă, trebuie să judecăm caracterul după Venus şi Saturn, şi după starea lor. La
fel, când Saturn este în Balanţă, trebuie să judecăm nu numai în funcţie de circumstanţa că este exaltat aici, ci şi după faptul că
este guvernat de Venus, ca şi după celelalte raporturi care pot exista între ele;
căci dacă Venus este bine aspectată şi se apropie de o conjuncţie sau de un trigon cu Saturn, acesta va acţiona mai eficace.
Pe de altă parte, când Soarele este în Peşti, acţionează împreună cu Jupiter, care aparţine acestei case; dar el
acţionează aici la fel ca Venus,
pentru că aceasta este exaltată în Peşti. Totuşi - toate celelalte lucruri egale
de altfel - guvernatorul casei primează în importanţă Planeta exaltată aici, dar se cuvine să le luăm pe ambele în considerare
mereu.
Pentru ceea ce înseamnă triplicităţi, arabii şi-au extras aproape toate prezicerile. Cum definiţia acestor triplicităţi nu a
prezentat până acum nici
un caracter de certitudine printre astrologi, să nu ne mire deloc că aceste
predicţii abundă de erori. (Ele nu au fost găsite adevărate decât in puţinele puncte unde metoda greşită după care străbunii
determinau guvernatorii triplicităţilor, era din întâmplare de acord cu metoda adevărată pe care am prezentat-o mai sus şi care
este fondată pe natura lucrurilor. Totodată, dacă ne referim la predicţiile lui Altohali în mod special, vom vedea că nu există
nici
una care să se bazeze pe triplicitate; că nu putem să ne rezumăm cu mai multă motivaţie şi evidenţă la poziţiile, dominaţiile şi
aspectele Planetelor.
Să spunem deci că putem de asemenea să avem o judecată despre guvernatorii triplicităţilor, prin faptul că atunci când
o schimbare se petrece
într-un semn oarecare, se extinde într-un fel la întreaga triplicitate în care
acest semn se află indus, din cauza similitudinii naturii. Totuşi orice judecată luată de la guvernatorul unei case, are un
caracter de certitudine mai mare decât acela pe care îl atribuim guvernatorului triplicităţii; căci primul este o cauză mai
apropiată, deoarece activitatea semnului analizat depinde de aceasta în mod esenţial, chiar dacă && guvernatorul triplicităţii
decât o cauză mai îndepărtată, de care semnul nu depinde.
Consider chiar relaţiile prin aspect între Planete, ca mai eficace decât acelea care se bazează doar pe trigonocraţie; şi
cred că nu trebuie să acordăm prea multă importanţă guvernatorilor triplicităţii din cauza caracterului de extremă generozitate,
pe care îl are concordanţa semnelor care formează o triplicitate, concordanţă limitată aici numai la natura lor elementară, chiar
dacă aceste semne diferă cu totul între ele în proprietăţile lor de influenţă.
În rezumat, printre determinările pe care le suportă o Planetă către semnificaţiile unei case oarecare, aceea care se
bazează pe dominaţie este cea care - toate celelalte lucruri în mod egal de altfel - câştigă asupra
determinării datorită exaltării care, la rândul ei, primează faţă de cea
rezultată din trigonocraţie.
Este sigur totuşi că orice Planetă acţionează în sensul semnificaţiilor caselor temei în funcţie de dominaţie, exaltare şi
trigonocraţie în orice loc
s-ar constitui, şi că-şi trimite aspectele caselor analizate sau nu. Cum orice triplicitate este supusă la început guvernării a trei
Planete, trebuie să
observăm dacă tema este diurnă sau nocturnă; această chestiune rezolvată, nu vor rămâne decât două Planete prezente, din
care una este întotdeauna secundară, din unghiul importanţei sale în trigonocraţie.
Este sigur totuşi că orice Planetă acţionează în sensul semnificaţiilor caselor temei în funcţie de dominaţie, exaltare şi
trigonocraţie în orice loc
s-ar constitui şi trimite aspectele la casele analizate sau nu.
SANDI, cred c-am mai scris asta odată !!!!!!!!!!! pag35b
Este o părere comun susţinută că o Planetă semnifică prin dominaţie, stabilitatea lucrurilor promise; prin exaltare,
schimbările dureroase şi bruşte; prin trigonocraţie, combinaţii şi asociaţii.
Ptolemeu (aforismul 72) apreciază educaţia unui subiect prin guvernatorul de triplicitate al horoscopului. Cardan (sect.
III, aforism 166) pretinde că Planetele răspândite în mai multe triplicităţi dau oamenilor aptitudini multiple; iar adunate în
aceeaşi triplicitate, aptitudini restrânse ca număr, dar remarcabile într-o anumită direcţie, iar asta este adevărat.

VIII

Planetele încarcă (încearcă?) o determinare eficace în temă datorită slăbiciunilor esenţiale, şi anume
prin exil sau cădere?

O Planetă constituită în exil sau cădere este numită prost aspectată,


într-un sens general; altfel spus, faţă de întregul pământ. Într-adevăr, atunci
este într-un semn de natură şi proprietăţi contrare celor proprii. Fiind în exil, acţiunea ei este viciată; în cădere, forţa ei este
moleşită, amorţită.
Peregrinarea simplă nu constituie o slăbiciune esenţială; nici natura elementară a Planetei, nici proprietăţile, cel puţin
influenţabilele, nu resimt aici contrarietate.
O Planetă peregrină nu este nici în semnele proprii, adică în nici una din casele cereşti; nici în exaltare, nici în
semnele contrare acestora, ci într-un
alt semn. Astfel nu putem spune că Soarele în V{rsător şi Balanţă este doar peregrin, ca şi dacă nu ar avea nici un raport
constitutiv cu aceste semne; îi spunem în exil în Vărsător şi în cădere în Balanţă - ceea ce este cu totul alt
lucru decât simpla peregrinare. Saorele nu este deci doar peregrin, ca în triplicităţile Apei şi ale Pământului întregi şi în
Gemeni. &&
Ori, o Planetă doar peregrină ţine, în ceea ce priveşte acţiunea, mijlocul între modul în care s-ar comporta în urma
poziţiei ?&&? într-una slăbiciunile esenţiale şi cea care ar rezulta dintr-o mâhnire de către o
slăbiciune esenţailă. Bineînţeles, aceasta nu se aplică decât Planetei analizate, căci accidental influxul unei Planete peregrine
poate fi doar mai bun şi mai eficace decât acela al unei alte Planete, a cărei constituţie ar fi în mod
esenţial bună. Aceasta ar ţine atunci de raporturile puternice şi armonioase avute cu celelalte Planete benefice.
Totuşi, chestiunea nu este aici de a şti dacă o Planetă aflată în exil sau
în cădere, suportă o determinare spre semnificaţiile casei astrologice ocupate, în măsura în care este aici în cădere sau exil.
Acest punct constituie modul cel mai evident al unui fapt obţinut prin observaţie. Astfel, Saturn în exil în XII
va cauza afecţiuni maligne; în VIII o moarte ruşinoasă sau într-adevăr mizerabilă; în cădere în X, va produce o extremă
lenevie şi inerţie în ceea ce priveşte întreprinderile, sau va da o meserie de mică valoare (nesemnificativă); sau va împiedica
orice avansare sau ridicare în rang; sau va face să urmeze acestora o cădere răsunătoare sau josnică; ceea ce Saturn nu ar
produce cu putere, dacă n-ar fi în exil sau cădere. Este deci o circumstanţă rea din punct de vedere al semnificaţiilor
horoscopului sau al Mijlocului Cerului, ca guvernatorul lor să fie în exil sau cădere.
Dar aici problema este de a şti dacă o Planetă suportă o determinare - doar în funcţie de cădere sau exil - spre
semnificaţiile ataşate casei ocupate
de semnul ei de exil sau cădere, chiar când este absentă.
Dacă vom consulta observaţia şi motivul, găsim mai întâi că acest gen de determinare concurează cu celelalte cauze,
apoi că produce chiar anumite efecte particulare. Pentru motiv, ştim că orice Planetă plasată în casa proprie, unde este şi în
exaltare, va fi în exil sau în cădere în casa opusă şi va avea o semnificaţie faţă de aceasta; căci există, din punctul de vedere al
semnificaţiilor un raport de reciprocitate între casele opuse, prin simplul fapt al opoziţiei. Uitarea acestui aspect a indus în
eroare străbunii, chiar şi pe Ptolemeu, când au arătat cum casa a VI-a ar avea ca semnificaţie bolile, casa XI copiii, chiar dacă
nu sunt aici decât semnificaţiile accidentale, în funcţie
de opoizţia acestor case la casa XII, care aparţine bolilor; şi la casa V, care este cea a copiilor. O planetă în VI va furniza astfel
o prezicere în ceea ce priveşte semnificaţiile casei XII - faptul, într-un sens defavorabil, că se află
în acelaşi timp în propria casă. Există aici două motive: a). opoziţia, care
este natural proastă; b). circumstanţa prin care casa opusă (XII) reprezintă
exilul planetei; căci ce bine poate produce şi să semnifice în acelaşi timp o planetă, într-un loc în care natura şi proprietăţile ei
sunt alterate?
În ceea ce priveşte observaţia, exemplele de natură să coroboreze observaţia mea se întâlnesc foarte frecvent.
“Vreau să vă dau doar un exemplu: al meu, spune Morin. Am Jupiter şi Venus în XII în Peşti, casa cerească a
primului şi exaltarea celuilalt. Această circumstanţă mi-a permis să scap de numeroase boli periculoase şi de persecuţii în
urma cărora riscam să fiu închis; de asemenea am reuşit datorită ei să ies
din ghearele duşmanilor ascunşi, printre care se aflau persoane de marcă, semnificate de Soare, astfel încât, în ciuda întregii
lor voinţe şi puteri, nu
au reuşit să-mi facă rău în întregime. În schimb am fost întotdeauna foarte ghinionist în alegerea servitorilor mei, pe care i-am
schimbat aproape în
fiecare lună”.
Consider deci că observaţia arată că acest gen de determinare nu este nici de neglijat, nici de respins, deşi pentru a
explica efectele, putem de asemenea să descoperim cauze suficiente în celelalte elemente ale determinării. De exemplu, Marte
în Balanţă poate fi considerat în exil, în casa lui Venus, în exaltarea lui Saturn, Venus şi Mercur.
Se va obiecta poate că această determinare ar avea oarecare eficacitate; ar trebui cu siguranţă ca întotdeauna să ţinem
cont de predicţii, iar asta nu
ne-ar scuti de contradicţii şi confuzii. Această ultimă concluzie ar fi totuşi
falsă. && În exemplul citat, nu am şti să găsim nici o contradicţie şi nici
o confuzie. În plus, diferitele semnificaţii aparţinând caselor opuse, sunt
perfect compatibile între ele.
Acest gen de determinare nu trebuie deci să fie nicidecum neglijat. De fapt, nu produce mai multă confuzie decât
determinările diverse care rezultă din mai multe aspecte simultane, atât din drepta cât şi din stânga, de care trebuie să ţinem de
asemenea cont pentru fiecare planetă; vedem deci cât sunt de numeroase consideraţiile pe care le are orice planetă, pentru că
trebuie să discernem ceea ce produce în funcţie de poziţia fizică, de opoziţie, dominaţie, exaltare, trigonocraţie, exil, cădere,
de aspectele şi de subordonarea
celorlalte planete, adică de dominaţiile, exaltările şi trigonocraţiile acestora. Toate aceste consideraţii fac judecarea foarte
dificilă, cel puţin pentru inteligenţa umană, dar nu imposibilă, deoarece efectul manifestat este întotdeauna în conformitate cu
natura şi starea planetei care câştigă asupra celorlalte.
În plus, deşi horoscopul de exemplu, aflându-se în Berbec acţionează pentru realizarea semnificaţiilor sale, după
natura guvernatorului Marte, asta într-un sens contrar naturii lui Venus; sau că, deşi horoscopul aflându-se în
Leu, acţionează după natura Soarelui şi contrar celei a lui Saturn, nu putem totuşi spune că din această cauză Venus sau Saturn
acţionează asupra semnificaţiilor din horoscop. Fiind absente din horoscop, nu ar putea acţiona decât printr-un raport de
simpatie, o concordanţă înnăscută.
Dar aşa cum Jupiter este guvernatorul horoscopului şi în trigon cu acesta, efectul favorabil al acestuia este mărit în
realitate de funcţia ocupată de
planetă în horoscop. Identic se petrec lucrurile când Saturn are exilul în horoscop, dar este în cuadratură sau opoziţie cu el;
puterea malefică a oricăreia dintre aceste poziţii mărindu-se prin contrarietatea lui Saturn în semnul care ocupă horoscopul.
(!&&!)
Totuşi observaţia arată că această contrarietate se poate manifesta doar atât cât Saturn este în aspect cu un loc situat în
acest semn; nu ar trebui
deci, în cazul propus, să luăm de la Saturn preziceri nefaste pentru horoscop, dacă acesta nu ar fi în acelaşi timp în cuadratură
sau opoziţie cu această
planetă.

IX

Determinarea accidentală a planetelor prin aspecte

Puterea aspectelor planetare este cunoscută de toţi astrologii prin observaţie, şi mai particular............
Ştim că în ceea ce numim conjuncţie, planetele acţionează asupra noastră - atât ca urmare a proprietăţilor elementare,
cât şi a influenşei lor - prin
mijlocul şi după direcţia razelor care emană de aici. În aspecte potrivnice, lucrurile se petrec ca şi când planetele ar determina
la o activitate socială locurile Primului Cer, care marchează extremităţile arcurilor măsurând aceste aspecte. În locurile astfel
determinate, Primul Cer acţionează de atunci asupra lumii noastre după natura aspectului constituit, asta totuşi sub dependenţa
naturii şi a proprietăţilor, precum şi a stării planetei care acţionează
aspectul considerat.
Să adăugăm că prin aspectele sale, o planetă îşi exercită activitatea universal, adică asupra întregii noastre lumi, dar
după moduri diferite, în
funcţie de natura sau proprietăţile specifice fiecărui aspect; de aceea,
considerată chiar dintr-un punct de vedere universal, poate în acelaşi timp să producă efecte diferite. În acelaşi timp, exercită
prin aspectele ei o acţiune particulară asupra unui individ după semnificaţiile ataşate caselor temei de nativitate în care cad
aceste aspecte, sau după semnificaţiile care sunt aici,
prin determinare, eşuate planetelor atinse de aceste aspecte.
Să observăm totuşi că o planetă nu modifică în sine activitatea alteia cu care este aspectată; dar că două planete în
aspect reciproc se comportă din punctul de vedere al acţiunii lor, ca asociate. Aceasta întâmplându-se,
asocierea care rezultă din aspectele benefice venind de la planetele benefice
este binefăcătoare; cea care derivă din aspectele malefice depinzând de
planetele malefice este răufăcătoare. Pe de altă parte, asocierea bazată pe
aspecte benefice venind de la planete malefice, ca cea care este fondată pe aspecte malefice emanând de la planete benefice,
este de calitate mijlocie. Aceste constatări se aplică de asemenea aspectelor pe care le primesc vârfurile de casă din partea
planetelor.
Din ceea ce tocmai a fost spus rezultă că aspectele au o activitate
similară celei a semnelor, în sensul că rezultă dintr-o determinare şi că se manifestă sub dependenţa proprietăţilor planetelor
pe care le acţionează şi că astfel chiar aceste aspecte exercită o acţiune, sau dacă preferăm, planetele acţionează cu ajutorul
aspectelor lor.
Ele par chiar, cel puţin în anumite cazuri, să acţioneze cu mai multă
forţă prin aspecte decât prin dominaţie. Observaţia demonstrează că horoscopul fiind rău aspectat de o cuadratură sau o
opoziţie a lui Marte sau Saturn, constituie o circumstanţă defavorabilă, decât dacă ar fi supus dominaţiei
acestor planete.
Dimpotrivă, este mai bine ca horoscopul să primească un trigon cu Jupiter de exemplu, decât să fie supus dominaţiei
sale - celelalte lucruri egale totuşi - chiar dacă Jupiter, guvernatorul horoscopului, ar fi în X şi în stare cerească pozitivă, ar fi o
circumstanţă mult mai fericită decât dacă ar trimite un trigon horoscopului, dar el ar fi în VIII şi în stare cerească nefastă.
Din consideraţiile anterioare, vom concluziona deci cu dreptate că acţiunea unei planete va fi mai eficace în ceea ce
priveşte semnificaţiile unei case când îi este opusă, dacă ar fi guvernatoare, && dar când ea să fie situată în afară - mai ales
dacă ar fi în acelaşi timp slabă - şi când nu i-ar
trimite nici un aspect.
În plus, trebuie să observăm că acţiunea unei planete se manifestă cu mai multă eficacitate în sensul semnificaţiilor
casei în care este fizic planeta de
unde vine, decât în sensul semnificaţiilor aparţinând casei în care domină.
Astfel că Marte, guvernatorul casei III situat în IV şi în trigon cu horoscopul, prezice că subiectul va fi alintat de părinţi, dar va
fi urât de fraţi şi surori.

Durata (distanţa) acţiunii binefăcătoare şi răufăcătoare a aspectelor planetare

Deşi dintre planete unele sunt, după expresia comună, benefice prin natură, ca Jupiter şi Venus, altele malefice, ca
Marte şi Saturn, nu se întâmplă totuşi
ca prin toate aspectele lor benefice să exercite o acţiune binefăcătoare;
aceasta ţine de diversitatea naturii şi de proprietăţile aspectelor, dintre care unele sunt benefice prin sine, sau capabile de a face
bine, altele malefice; în consecinţă orice planetă exercită prin aspectele sale în acelaşi timp o acţiune benefică şi una malefică,
pentru că formează întotdeauna simultan aspecte benefice şi malefice.
Cu diferenţa că Planetele Benefice formând aspecte benefice, înclină mai mult decât maleficele să producă bine,
ţinând mai puţin să creeze necazuri prin aspectele malefice. Să spunem deci că orice planetă exercită o acţiune binefăcătoare
prin trigon, sextil şi dodectil, care sunt natural benefice; cel
mai pozitiv este trigonul, cel mai slab dodectilul, în vreme ce sextilul este la mijloc. În schimb, exercită o acţiune răufăcătoare
prin opoziţie, cuadratură şi cvintil, care sunt natural malefice, opoziţia caracterizându-se prin cea mai
mare forţă, cvintilul prin cea mai mică, iar cuadratura printr-o forţă mijlocie.
Conjuncţia nu este, vorbind la propriu, un aspect, deşi noi o înţelegem comun sub această denumire, dar constituie în
realitate principiul tuturor aspectelor. Nu oferă prin sine nici un caracter distinctiv în ceea ce priveşte calitatea efectelor: într-
un mod general putem spune că o conjuncţie cu o
planetă benefică are un efect favorabil, iar cu o malefică, un efect dăunător.
------------
Pentru a cunoaşte calitatea efectelor produse de o conjuncţie, nu ajunge să analizăm numai natura planetelor care o
formează; mai trebuie să ţinem cont şi de modul în care acestea sunt afectate de natura semnului sub care conjuncţia are loc.
Din punctul de vedere al calităţii efectelor, atât bună cât şi rea,
există trei cazuri de prezentat:
A. - Conjuncţii favorabile: 1). una din două planete este fericită în
semnul în care are loc conjuncţia, cealaltă nefericită. Exemplu: Jupiter în conjuncţie cu Mercur în Peşti. 2). Una din cele două
este fericită, cealaltă peregrină. Exemplu: Jupiter în conjuncţie cu Saturn în Peşti. 3). Ambele sunt fericite: Soarele în
conjuncţie cu Marte în Berbec, sau Jupiter cu Luna în Rac.
Aici putem cita ca exemplu tema cardinalului Richelieu unde Jupiter, cu toate că e general, era în exil în VIII. Casa
cea mai nefastă pentru viaţă şi în conjuncţie cu Aldebaran, stea de natură violentă; ajungând prin Direcţie la opoziţie cu
horoscopul, care este în primul rând semnificatorul vieţii, Jupiter determina moartea, şi puţin a lipsit ca aceasta să nu fie
violentă, cum fusese
în mai multe ocazii anterioare, când cardinalul a scăpat datorită precauţiilor extreme şi unor şanse remarcabile. && De câte
ori o fi murit cardinalul ăsta?
&&
Cazul pe care tocmai l-an citat demonstrează deci că afirmaţia comună astrologilor, că opoziţia şi cuadratura
Planetelor Benefice ar fi întotdeauna
fără pericol, este falsă.
În schimb o planetă în mod naturaln răufăcătoare, produce prin aspectele malefice necazuri considerabile dacă sunt în
case nefericite; iar dacă e vorba
de case fericite, împiedică sau strică lucrurile bune semnificate de aceste case.
Numai dacă planeta considerată nu domină în locurile atinse de aspectele sale rele; în acest caz, aspectul însuşi va avea o
acţiune binefăcătoare dacă este în casă fericită, dar va produce atunci efecte fericite în mod violent, sau vor fi urmate de o
decădere sau un nenoroc; în schimb, fiind în casă nefericită,
efectul va fi din acest punct şi mai rău. (Astfel Marte guvernatorul lui VIII în
II omoară aproape întotdeauna).
---------------
B). - Conjuncţii defavorabile: 1). cele două planete sunt peregrine. Exemplu: Jupiter în conjuncţie cu Luna în Balanţă.
2). Una este nefericită, cealaltă peregrină - exemplu: Soarele şi Luna în Vărsător. 3). cele două planete sunt nefericite -
exemplu: Soarele cu Marte în Balanţă, sau Saturn cu Marte în Rac.
În plus, trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra simpatiei sau antipatiei manifestate între planetele în conjuncţie. Astfel,
conjuncţia Soarelui cu Marte în Balanţă devine una din cele mai nefaste; la fel cea cu Saturn în Berbec. (cf. Morin, cartea
XXV, sect. II, cap. XIV).
-------------
În plus, o planetă natural benefică exercită prin aspectele benefice acţiunea binefăcătoare cu uşurinţă şi abundent,
aducând succesul şi bunăstarea în aspectele caselor la care se referă, împiedicând sau temperând răul caselor alăturate, care
pot fi nefericite; în schimb, prin aspectele rele, va duce la dificultăţi, piedici şi privaţiuni. Totuşi accidental, o planetă va putea,
în
funcţie de starea cerească sau terestră rea, să nu producă decât puţin bine prin aspectele binefăcătoare, şi mai mult rău prin
cele malefice.
Dar prin aspectele sale benefice, o planetă chiar în mod natural malefică, prezice realizarea unei anumite bunăstări,
după dificultăţi destul de grave.
Astfel în tema lui Gustave-Adolf, regele Suediei, Saturn, guvernatorul casei II, semnifica, prin trigonul primit de la
Soare în I, mari bogăţii, pe
care regele chiar le-a câştigat prin războaie (asta ca urmare a prezenţei lui Mercur, guvernatorul lui VII în II), şi în
achiziţionarea cărora a fost servit
de şanse fericite, datorită faptului că Jupiter, Mercur, Venus şi Şansa
Norocului erau în casa II, sub dominaţia lui Saturn.
Totuşi, dacă starea cerească şi cea terestră a planetelor malefice este
rea, acestea dăunează de asemenea prin aspectele lor benefice.
Astfel în nativitatea care tocmai a fost citată, Saturn era în exil în
VIII şi rău aspectat de o cuadratură cu Marte venind din XII; el prezicea deci prin trigonul cu Soarele în I o moarte nefericită
şi violentă, şi asta mai ales
din cauză că Jupiter, guvernatorul horoscopului şi al Soarelui, se apropia de o opoziţie cu Saturn şi de o cuadratură ca Marte.
Trebuie aici să examinăm înainte de toate, dacă semnificaţiile casei ocupate de planeta de la care vine aspectul
considerat, se acordă cu binele sau răul indicat de casa care primeşte aspectul. Astfel - lucru foarte important de reţinut -
acelaşi aspect poate fi totodată benefic pentru un lucru şi malefic
pentru altul. În plus, o planetă malefică prin natură şi prin semnul ocupat, în aspect rău cu o planetă malefică datorită naturii şi
determinării, devine şi mai răufăcătoare, în timp ce malignitatea sa este temperată de un aspect favorabil venind de la o
planetă benefică; în schimb, dacă o planetă benefică prin natură, dar prost aspectată prin semnul sub care este pusă, este
nefericită şi va
produce cu siguranţă efecte dăunătoare.
Trebuie în plus să remarcăm că o planetă produce de fapt prin aspectele sale un aspect triplu. Mai întâi acest efect este
în funcţie de propria natură; astfel, în termenii cei mai generali, Saorele are efecte solare; Luna, efecte lunare, etc. În al doilea
rând, efectul produs este în funcţie de starea
cerească a planetei: aceasta derivă din natura semnului, apoi din legăturile cu celelalte corpuri cereşti. Planeta depinde de
această stare ca de un asociat
într-o întreprindere; bine dispusă, va produce efecte favorabile, cel puţin prin aspectele benefice; prost aspectată, efecte
dăunătoare, cel puţin prin aspectele malefice. În al treilea rând, efectul produs de o planetă este în funcţie de
starea terestră, compusă din două elemente, şi anume: poziţia şi dominaţia în cutare şi cutare casă astrologică. Sau, dacă
acţiunea exercitată de o planetă
prin aspecte se manifestă întotdeauna simultan, în aceleaşi condiţii, &&& p.41b
Astfel, Jupiter în I, în trigon cu Mijlocul Cerului, va avantaja subiectul în întreprinderile sale, în carieră şi îi va conferi
distincţii - asta după
starea cerească a lui Jupiter. Dacă Jupiter este şi guvernatorul Mijlocului Cerului, această şansă fericită se va afirma cu şi mai
multă certitudine şi amploare.
Dacă Jupiter este în trigon cu Soarele plasat în X, va prezice cea mai mare avere. În general, putem spune că orice
planetă, în aspect cu celelalte sau cu vârfurile caselor, sau firmând prin Direcţie aspecte cu aceşti semnificatori, capătă
semnificaţii fericite sau nefericite, după calitatea semnificaţiilor
posedate de ea - datorită poziţiei, naturii şi dominaţiei, ca şi în funcţie de
natura aspectelor formate. De exemplu Marte, guvernator al lui IV şi XI, situat în VII şi în trigon cu Soarele, acesta aflându-se
în X, va aduce distincţii în
urma luptelor sau cu ajutorul soţului, al părinţilor sau al prietenilor. La fel
s-ar întâmpla dacă în loc să formeze aspecte radicale, ar veni aici prin Direcţie.
Pe lângă cele trei aspecte asupra cărora tocmai am insistat, trebuie să analizăm cu grijă dacă o planetă se îndreaptă
spre aspectul în chestiune sau se depărtează; ca toate celelalte lucruri, apropierea este mai eficace decât separarea. Când o
planetă se alătură alteia, aceasta trebuie de asemenea să fie analizată prin natura, ca şi prin stările cereşti şi terestre.
În nativitatea regelui Suediei, Jupiter - guvernatorul horoscopului în II, merge spre o opoziţie cu Saturn, rău afectat
prin natură şi în exil în VIII, şi
în cuadratură cu Marte în XII, prezicând moarte violentă.
Din consideraţiile precedente rezultă că, aşa cum planetele produc sau suprimă un bine sau un rău după poziţii şi
dominaţii în tema cerească, la fel produc efecte prin aspecte după determinările pe care le au acestea. Chiar două planete
formând un aspect, se determină reciproc spre semnificaţiile caselor ocupate.
Jupiter în I, în trigon cu Soarele în X, va îndrepta Soarele către semnificaţiile casei I - şi anume constituţia fizică şi
organizarea mentală;
analog, Soarele va îndrepta Jupiter către semnificaţiile casei X, adică distincţiile, întreprinderile, etc.
Să dăm încă un exemplu. Fie Saturn în VIII şi Jupiter, guvernatorul horoscopului, în II, în opoziţie cu Saturn. Datorită
acestei opoziţii, influenţa saturniană va deteriora caracterele morale şi intelectuale produse de Jupiter;
pe de altă parte, opoziţia lui Jupiter cu Saturn poate produce moarte în urma unei proceduri judiciare.
În consecinţă, orice aspect format de două planete, are întotdeauna o semnificaţie dublă, după cum se raportează la
una sau la cealaltă dintre planete, ceea ce cu siguranţă a scăpat vechilor astrologi, şi anume să judece la ceea ce ne predau
despre efectele prin care s-ar manifesta aspectele planetelor.
Planetele au proprietatea de a amplifica, de a diminua sau de a strica prin aspectele lor puterea semnificaţiei celorlalte
planete, când cu forţă, când mediocru.
Când Jupiter se află în X, este semnificator al distincţiilor. Dacă este
în trigon cu Soarele, puterea de a produce aceste distincţii este mult
amplificată. În schimb, dacă Saturn îl mâhneşte printr-o cuadratură, această putere va fi nu numai diminuată, ci şi viciată,
prezicând un rău oarecare raportându-se la onoruri şi întreprinderi.
Prin cunoaşterea semnificaţiilor esenţiale ale planetelor şi a locurilor ocupate în tema cerească, putem descoperi
natura sau caracterele specifice ale efectelor produse prin conjuncţie sau aspectele lor. De exemplu, Jupiter semnifică prudenţa,
iar Marte curajul; dacă cele două sunt în conjuncţie în X şi în stare cerească bună, vor prezice înalte funcţii şi putere mare,
deoarece
aceste avantaje se câştigă în general printr-o mare prudenţă şi un anume curaj în întreprinderile şi în modul de a acţiona; dacă
această conjuncţie are loc în casa II, va semnifica mari bogăţii obţinute printr-o mare prudenţă şi în acelaşi timp o tendinţă
pronunţată de a face cheltuieli multe. Ceea ce s-a spus aici despre conjuncţie se aplică de asemenea aspectelor dintre planete;
dar întotdeauna va trebui să se analizeze natura aspectelor şi a planetelor, ca şi starea cerească şi terestră a acestora.
S-ar putea obiecta că dacă o planetă ar suferi în realitate din toate aspectele trimise, o determinare către semnificaţiile
tuturor caselor cu care se intersectează aceste aspecte, ar avea obligatoriu o anumită acţiune asupra tuturor accidentelor care
pot surveni subiectului; fiind astfel semnificatoare a tot, ar trebui să o considerăm din punctul de vedere al fiecărei categorii de
lucruri speciale - ca viaţa, averea, părinţii, etc. Din acest motiv, am judeca despre fiecare dintre aceste categorii după diferitele
aspecte ale planetelor - după poziţii şi dominaţii.
Atunci s-ar produce în mod sigur pentru interpretările astrologice dificultăţi inextricabile şi o atât de mare confuzie,
încât nici o inteligenţă
n-ar mai putea-o recunoaşte. La această obiecţie putem răspunde: cauzele astrologice acţionează într-o manieră dublă: una
perceptibilă şi una imperceptibilă. Astfel, acţiunea Soarelui este sensibilă pentru întreaga lume;
dar a unei stele de 6 ori mai mare pentru o persoană. Totuşi, nu am putea nega că aceasta nu acţionează.
Sau, în astrologie, deşi orice accident semnificat în tema && depinde într-o anumită măsură de toate planetele
şi de toate aspectele lor, depinde de unele mai mult decât de altele. Ne vom lua deci judecăţile astrologice din cauzele care
apar juste şi relativ puternice, adică de la
planeta care ocupă casa la care se ataşează semnificaţia unui asemenea accident, sau de la guvernatorul şi de la starea lor
cerească. Apoi, din
aspectele relative pe care le primeşte casa - opoziţia, trigonul, cuadratura şi sextilul.
Celelalte două aspecte, cvintilul şi dodectilul acţionează rar, şi trebuie să fie foarte exacte. Dacă acţiunea se întinde
uneori până la guvernatorul secundar al unei case, totuşi această înlănţuire nu depăşeşte al doilea grad (nivel), cel puţin în ceea
ce priveşte aspectul sensibil. În mod asemănător - deşi fiecare dintre planete trimite unul dintre aspectele sale în fiecare din
casele
astrologice - totuşi printre mai multe aspecte căzând în aceeaşi casă, sunt cele mai puternice cele care suprimă în aparenţă
acţiunea celor slabe.
După ce am examinat elementele de forţă diferită care caracterizează cauzele planetare şi astrale concurând la
producerea unui accident, astrologii se pronunţă după cele în favoarea cărora se apleacă balanţa. Aici e cea mai puţină
confuzie, şi astrologia este atât de departe de a fi o ştiinţă inutilă,
încât la prima privire a unei teme astrologice, putem avea o judecată adevărată prin simpla considerare a caracterului
binefăcător sau răufăcător, al forţei sau slăbiciunii relative care apar în cauzele juste şi principale ale unui accident propus,
acestea câştigând întotdeauna asupra cauzelor improprii şi secundare. Fie spus aşa, deşi nu trebuie niciodată să sfătuim pe
nimeni să aibă o judecată precipitată, ci să fie circumspect, pentru a nu aduce prejudicii ştiinţei.

XI

Studiu comparativ al diverselor aspecte planetare


Diversele aspecte ale planetelor se pot comporta între ele în moduri diferite.
1). Putem analiza aspectele primite de vârfurile caselor prin mişcarea diurnă a sferei, adică de la este la vest. Din acest
motiv, considerăm în primul rând aspectele din dreapta, altfel spus cele care le preced în sensul mişcării diurne, mai eficace
decât cele din stânga, de aceeaşi specie, care le urmează în această mişcare. Asta nu este totuşi absolut adevărat, şi cere o
distincţie. Să
luăm diferite teme && : dacă o planetă se apropie prin cuadratură la dreapta de vârful unei case, spre exemplu de
Mijlocul Cerului; iar într-o altă temă se îndepărtează prin cuadratură de o altă cuspidă, ca horoscopul, aspectul drept va fi mai
eficace. În schimb, dacă se îndepărtează de o cuadratură stângă a horoscopului, aspectul stâng va fi aici mai pronunţat.
(Trebuie să observăm că prin horoscop, înţelegem aici vârful însuşi - altfel spus cercul de poziţie care determină începerea
casei I, şi nu locul eclipticii care vine să ocupe acest
vârf. În timp ce o planetă în mişcare directă se apropie datorită mişcării
diurne a sferei de vârful unei case, în acelaşi timp se îndepărtează de locul eclipticii care ocupa această cuspidă prin propria
mişcare de-a lungul orbitei sale.
Afirmaţia că separarea este mai puiţin eficace decât apropierea, cel puţin toate celelalte circumstanţe în mod egal se
bazează pe faptul că în apropiere forţa aspectului va creşte, pentru că acesta devine mai precis; pe când în separare are loc
contrariul. De unde putem concluziona de asemenea că o planetă antecedentă nu prevalează înpotriva uneia următoare, doar
dacă nu se apropie în acelaşi timp. (Adică numai dacă mişcarea aparentă a celor două planete în zodiac nu este precum corpul
care, în sensul mişcării diurne a Terrei reprezintă antecedentul, nu tinde să unească în zodiac corpul următor sau unul dintre
aspectele sale. Căci aspectul în chestiune poate varia de 12 ori, deoarece Marte şi Luna se por afla succesiv fiecare în cele 12
semne ale zodiacului. Ori, Marte produce altceva în Berbec decât în Rac spre exemplu; iar Luna altceva în Rac decât în
Berbec, etc. În consecinţă, deşi cuadratura prezice întotdeauna o contrarietate sau o nefericire, caracterele specifice acesteia
vor fi altele
când Marte se va afla în Balanţă şi Luna în Capricorn, decât când primul va fi în Capricorn, iar al doilea în Balanţă.
Aceste caractere vor diferi şi în particular, după cum Marte ocupă casa I de exemplu şi Luna situată în X; sau invers.
Vom înţelege astfel destul de
bine că faimoasele tablouri pe care tocmai le-am amintit, se arată cel mai adesea înşelătoare.)
2). Putem compara aspectele privind la mişcarea proprie planetelor în zodiac (făcută de la vest spre est). Considerate
din acest punct de vedere, aspectele lor stângi sunt, după părerea comună, mai puternice decât cele drepte. Dar aici este
necesară o distincţie. Când Venus se apropie prin trigonul stâng de Marte, fie prin mişcare directă, fie prin mişcare retrogradă,
acest trigon va fi mai puternic decât trigonul drept pe care Marte îl trimite astfel la Venus - adică Venus exercită o acţiune mai
eficace asupra semnificaţiilor esenţiale şi accidentale ale lui Marte, care nu va fi aceeaşi pe care Marte ar exercita-o asupra
semnificaţiilor lui Venus. În schimb, dacă Venus are un trigon la dreapta cu Marte, provenind de la Venus, va fi mai puternic
decât cel stâng venind de la Marte.
3). Putem compara aspectele de aceeaşi formă venind de la aceleaşi planete, din unghiul poziţiilor diferite ocupate de
planete în teme diferite.
Astfel, o cuadratură între Marte şi Lună nu produce întotdeauna aceleaşi efecte specifice (cum au crezut astrologii care au
colecţionat tablourile efectelor produse prin aspectele planetare).
4). Putem fundamenta compararea aspectelor sau a conjuncţiilor formate de două planete, pe predominanţa uneia
asupra celeilalte. Când două planete sunt în conjuncţie, cuadratură sau opoziţie, ne întrebăm care din cele două prevalează
asupra celeilalte? Soluţia acestei probleme comportă patru consideraţii, şi anume:
A. - Rangul natural al planetelor. La fel ca toate lucrurile, Soarele şi Luna, care au o importanţă capitală pentru
pământ, primează asupra celorlalte planete, iar Soarele întrece Luna. Printre celelalte planete, superioarele - Saturn, Jupiter şi
Marte, prevalează asupra inferioarelor - Venus şi Mercur. Din acest aspect, un accident semnificat prin Venus în cuadratură cu
Saturn, este mai puternic sub acţiunea acesteia, decât altceva semnificat de Saturn, care nu e în cuadratură cu Venus.
B. - Starea cerească. O planetă în stare cerească mai bună, fie prin dominaţie, exaltare, trigonocraţie sau poziţia
referitoare la Soare, câştigă asupra celei care se prezintă cu elemente mai slabe. De exemplu, Marte în Capricorn, în
cuadratură cu Soarele în Balanţă, îl întunecă pe cel din urmă mai puternic decât când nu este influenţat, pentru că Soarele este
în cădere.
C. - Starea terestră. Dintre mai multe planete ale căror aspecte cad
într-o casă a temei cereşti, cea determinată către semnificaţiile acestei case
(sau contrariul ei), este printre determinantele cele mai numeroase şi cele mai puternice, câştigând asupra celorlalte. De
exemplu, dacă Jupiter este în
Săgetător şi în horoscop, natura, poziţia şi dominaţia lui determină ca
influenţa să se exercite asupra vieţii subiectului. În consecinţă, dacă ar fi în conjuncţie sau cuadratură cu Luna, guvernatoare a
casei VIII şi bine aspectată, acţiunea asupra vieţii ar prevala cuadraturii Lunii spre horoscop. Dar dacă ar fi în exil în horoscop,
în conjuncţie cu Marte, guvernatorul casei VIII,
acţiunea acestuia din urmă ar prevala pentru a provoca moartea, pentru că acesta s-ar afla prin natura şi dominaţia din VIII
puternic determinat în acest sens şi l-ar mâhni în cel mai înalt grad pe semnificatorul vieţii, Jupiter.
D. - Apropiere şi separare. (Acest punct al teoriei este mai amplu dezvoltat în capitolele I, II şi III a părţii a doua a
Cărţii XVI a Astrologiei Gallice. Datorită importanţei şi interesului ei pentru interpretare, am rezumat explicaţiile lui Morin
într-un supliment pe care-l vom vedea mai încolo.)
O planetă care într-o anumită configuraţie se apropie de alta fizic sau
prin aspect, este considerată mai puternică în această configuraţie. Este evident că apropierea trebuie declarată mai puternică
decât separarea, pentru a produce un bine sau un rău (ceea ce va depinde de natura aspectului considerat, ca şi de cea a
planetei apropiate şi de stările cerească şi terestră). La urma urmei, când cunoaştem planeta care primează asupra celeilalte,
trebuie să examinăm dacă această preponderenţă este slabă sau puternică, şi să ţinem cont
întotdeauna de cealaltă planetă pentru că, bineînţeles, ambele participă la producerea aceluiaşi accident.
Cu cât starea cerească şi terestră a unei planete va fi mai puternică în privinţa unui rău sau a unui bine, cu atât va
trebuimsă observăm în care case cad aspectele sale, căci va acţiona mai puternic decât oricare alta asupra semnificaţiilor lor
într-un sens fie favorabil, fie nafavorabil, după natura aspectului.
5). Putem compara aspectele de formă diferită, şi asta în două feluri. Mai întâi considerat ca acţionând din aceeaşi
planetă. Din acest punct de vedere, opoziţia unei planete este în sine un aspect mai puternic decât cuadratura; iar trigonul este
mai puternic decât sextilul. Spunem în sine şi dintr-un punct de vedere universal, deoarece cuadratura este jumătatea unei
opoziţii, şi sextilul, jumătatea unui trigon. În mod accidental şi în funcţie de determinarea
planetelor şi a aspectelor, se poate produce contrariul.
De exemplu, Jupiter - guvernator al horoscopului în XI, va exercita o acţiune mai puternică asupra organizării fizice şi
mentale a unui subiect, prin sextilul către horoscop, decât asupra fraţilor şi surorilor, prin trigonul spre
casa III. La fel, Marte, guvernator al lui VIII în X, va avea o acţiune mai puternică asupra vieţii, prin cuadratura către
horoscop, decât asupra părinţilor şi moştenirilor, prin opoziţia la casa IV.
Apoi putem compara două aspecte de formă diferită, considerând că acţionează din planete diferite, dar merg spre
acelaşi semnificator. De exemplu, când trigonul cu Jupiter şi cuadratura cu Marte cad în horoscop, fiecare din ele va avea în
acest concurs o acţiune foarte pronunţată asupra vieţii şi a organizării fizice şi mentale a subiectului; razele lor se voe
amesteca
asemănător frigului care întâlneşte căldura, aceste două calităţi combinându-se; rezultând o calitate de mijloc.
Există aici cinci puncte particulare de prezentat:
A. - Fiind dat ca trigonul să fie primul ca putere din aspectele benefice, iar cuadratura a doua din malefice, trigonul cu
Jupiter va avea o influenţă mai puternică decât cuadratura cu Marte, fapt care va dăuna aici mai puţin vieţii, decât că nu va fi
favorizat de celălalt.
B. - Trebuie să analizăm starea cerească a planetelor. Dacă Marte este puternic, ca atunci când este în Capricorn sau
în Scorpion, iar Jupiter slab - ca în Gemeni, cuadratura cu Marte va dăuna mai mult decât trigonul cu Jupiter, care nu ar putea
fi binefăcător.
C. - Trebuie să ţinem cont de starea terestră, altfel spus de determinarea planetelor în tema cerească în ceea ce
priveşte aspectul. Din acest punct de vedere, Marte - guvernator al casei VIII, în cuadratură cu horoscopul, va fi mai dăunător
pentru viaţă, decât trigonul cu Jupiter, guvernat de VIII sau XII, care nu ar putea fi favorabil.
Pentru că Jupiter, prin trigonul său favorizează mai puternic viaţa,
trebuie să fie nu numai determinat în acest sens prin natura, poziţia şi
dominaţia de aspect, dar şi liber de orice semnificaţie de boală sau de moarte, ceea ce n-ar fi cazul dacă este în VIII sau în XII,
sau este guvernator al uneia dintre aceste case. Acestor consideraţii trebuie să supunem aspectele care oferă aparenţa unui
antagonism reciproc în ceea ce priveşte o semnificaţie dată. Invers, când există armonie între două aspecte, nu poate exista
nici o
dificultate pentru judecata prezisă.
D. - Trebuie să analizăm distanţa relativă care separă semnificatorul fiecăruia dintre aceste două aspecte pe care le
primeşte. Dintre aspectele a
două planete către acelaşi semnificator, cel mai apropiat (mai exact) este cel
pe care trebuie să-l preferăm celui mai îndepărtat în această formă, mai ales
dacă planeta de la care acesta acţionează vine prin mişcarea lui în zodiac, prima în locul care marchează aspectul exact. (În
general putem spune că cei care se nasc cu aspecte planetare perfecte, vor avea o viaţă remarcabilă, în bine sau în rău -
conform determinărilor accidentale pe care le suferă activităţile planetare în discuţie. Nativităţile incomplete sunt mediocre,
iar cele fără aspecte, puţin valoroase sau obscure. Această din urmă remarcă pare puţin în contradicţie cu ceea ca s-a spus în
pag. && 119 - Cf. Morin, XVI, secţiunea I, cap. XV)
E. - Trebuie să considerăm elementul “apropiere sau separare”, deoarece aspectul incomplet format, prevalează
asupra celui deja trecut.
6). Putem compara aspectele şi în funcţie de starea cerească favorabilă sau defavorabilă a planetelor pe care le
acţionează. Putem într-adevăr să ne întrebăm dacă Saturn de exemplu, situat în propria casă cerească sau în exaltare, distruge,
prin cuadratură sau opoziţie, mai mult decât când este în exil sau în cădere.
Îndoiala care planează asupra acestei chestiuni poate fi ridicată prin comparaţia a ceea ce se petrece pentru o planetă
benefică, Jupiter. Dacă este în stare cerească bună, va produce mai mult bine decât în stare cerească nefavorabilă; dar în starea
din urmă, va produce mai mult rău prin cuadratură decât în stare cerească bună. Nu poate fi aici nici o îndoială pentru nici un
astrolog. De ce când cuadratura cu Saturn, în stare cerească proastă, nu ar dăuna mai mult decât în stare cerească bună? Deci
Saturn dăunează întotdeauna prin cuadratură, dar şi mai mult când este prost aspectat (aşa cum o demonstrează nativitatea
regelui Suediei, unde Direcţia Mijlocului Cerului la cuadratura cu Saturn în Leu în VIII, va aduce moartea).
Trigonul cu Jupiter în propria casă este foarte bun, iar cuadratura inofensivă sau foarte slabă; plasată în schimb în
locul de exil, trigonul este
inutil, iar cuadratura dăunătoare. În mod similar, trigonul cu Saturn plasat în propria casă este binefăcător; cuadratuira
răufăcătoare; situat în exil, trigonul este inutil, iar cuadratura foarte rea.
(Iată câteva indicaţii complementare la acest subiect, pe care Morin le dă în cartea XXV, sect. X, cap. XIV: Poate
apare o îndoială cu privire la această chestiune, de a şti dacă spre exemplu, opoziţia Soarelui plasat în Berbec, cu Marte în
Balanţă, este mai rea decât cea dintre Soare în Balanţă şi Marte în Berbec. Din partea mea, consider că cea din urmă este mai
nefastă. Într-adevăr, influxul malefic al lui Marte este prea intensificat în Berbec, în timp ce
influxul binefăcător al Soarelui este prea slab în Balanţă; contrariul e mai de preferat. Dar într-o opoziţia între Soare şi Saturn
sub Leu şi Vărsător, ar fi
de preferat ca Soarele să fie în Leu şi Saturn în ultimul semn. În Vărsător
natura lui Saturn este temperată, pe când în Leu ar fi viciată. Cum orice
planetă plasată în propria casă cerească acţionează ca benefică, este mai bine pentru cele două planete care sunt în opoziţie, să
fie fiecare în casa sa
cerească, decât în exil; în opoziţiile dintre Marte şi Venus în Taur sau în
Balanţă, decât în Scorpion sau în Berbec. Aceeaşi argumentaţie trebuie să se aplice aspectelor de cuadratură şi trigon, când
natura acestor două semne intră în calcul.)
Tot ceea ce tocmai s-a spus se întinde la punctul de vedere intrinsec şi la condiţia ca toate celelalte lucruri să fie la fel.
Explicaţiile care preced, ne permit să concluzionăm la ceea ce se produce când planetele analizate sunt în stare
cerească mediocră, adică peregrine, fără să se insiste aici.
7). Putem compara efectele şi din punctul de vedere al efectului lor binefăcător sau răufăcător. Deşi toate cuadraturile
şi opoziţiile sunt
răufăcătoare prin sine, au mai multă pregnanţă când acţionează cu maleficele Saturn şi Marte, în special când aceste planete
sunt în stare cerească proastă. Un alt element care creşte şi mai mult caracterul răufăcător al acestor aspecte, este circumstanţa
în care, fiind deja în stare cerească proastă, sunt pe
deasupra determinate, prin poziţie sau dominaţie, către semnificaţiile malefice ale temei sau caselor opuse acestora;
malignitatea lor atinge cel mai înalt grad când, exceptând aspectele menţionate, celelalte vin să lovească guvernatorii caselor I
şi X, apoi VIII şi XII, ca şi planetele care ocupă aceste case, dar
mai ales Soarele şi Luna.
Dintre opoziţii, acelea în care cele două corpuri cereşti au o latitudine
de nume diferit sunt cele mai răufăcătoare, mai ales dacă sunt exacte, adică
linia de joncţiune trece prin centrul pământului. Asta se apălică unei opoziţii formate între Saturn şi Marte. O opoziţie de acest
gen duce repede la moarte, dacă una dintre malefice este guvernatoare a horoscopului.
Pe de altă parte, deşi toate trigoanele şi sextilele au un caracter
benefic în sine, cele mai favorabile sunt cele formate prin Jupiter, Venus,
Soare, Lună şi Mercur. Ele sunt mai mult dacă se află în stare cerească bună, şi se accentuează dacă vor fi determinate, prin
poziţie sau dominaţie, către semnificaţiile caselor fericite ale temei. În fine, acest caracter binefăcător
atinge cel mai înalt grad dacă pe deasupra, toate aspectele vin să lovească guvernatorii caselor fericite sau planetele care le
ocupă - mai ales Jupiter, Venus, Luna şi Mercur.
În consecinţă, opoziţia lui Saturn în Leu cu Soarele în Vărsător, este cea mai rea dintre toate aspectele; trigonul lui
Jupiter în Peşti, cu Luna în Rac, cel mai bun.
(Fără îndoială, de asemenea, opoziţia între Saturn în Rac şi Luna în Capricorn; cf. Morin, XVIII, cap. VI)
(Să observăm totuşi că aceleaşi motive există pentru trigonul lui Jupiter
în Săgetător, cu Soarele în Leu).
8). Putem analiza circumstanţele în care se succed conjuncţiile şi aspectele. Dacă unui aspect benefic îi urmează tot
unul benefic, binele
semnificat se va realiza cu siguranţă şi uşurinţă. Pe de altă parte, această succesiune având loc între aspecte malefice, prezice
cu siguranţă un rău. Dacă unui aspect benefic îi urmează unul malefic, binele semnificat de primul nu va fi decât în aparenţă,
făcând loc unui rău veritabil, şi invers. Aici trebuie întotdeauna să analizăm puterea aspectului care urmează, putere pe care o
stabilim după natura sa şi cea a planetei pe care o acţionează; apoi după starea cerească şi terestră a acesteia din urmă.
Cu cât aspectul în discuţie este mai puternic, cu atât mai sigur şi mai profund se vor realiza consecinţele pe care
tocmai le-am expus. Dar este necesar să ne îndreptăm atenţia asupra aspectului planetei imediat precedente, căci faptul că o
planetă se îndepărtează de un aspect benefic, îndreptându-se
către unul identic, constituie o circumstanţă favorabilă; pe când dacă trece de la unul malefic la altul malefic, avem de-a face
cu ceva foarte dăunător.
9).Putem compara conjuncţiile planetelor şi aspectele între ele, în funcţie de casele ocupate sau guvernate de planetele
interesate. Guvernatorul lui I în aspect exact cu cel al casei VIII, sau cele două apropiindu-se reciproc (cf. pag. 175), prin
mişcarea aparentă în zodiac, produc acelaşi efect - o moarte prematură. Acţiunea celor două ţinteşte în realitate spre acelaşi
punct, viaţa; totuşi trebuie să analizăm casa în care are loc conjuncţia. Dacă este în XII, moartea va rezulta dintr-o boală în
urma unei captivităţi, sau va avea loc în
exil. Dacă este în VII, va fi cauzată de un duel, un conflict puternic, o
bătălie sau datorită hoţilor, după consideraţiile complementare pe care le aduce guvernatorul planetelor unite, sau celelalte
aspecte incidente (ocazionale).
Dacă în schimb cele două planete se îndepărtează, subiectul va avea parte de pericole de moarte prematură, dar va
scăpa în final. În fine, dacă doar una se apropie de cealaltă, de exemplu dacă guvernatorul casei I se apropie de cel al casei
VIII, subiectul va muri din propria greşeală.
(Putem compara şi aspectele care vin de la aceeaşi planetă, din punctul de vedere al semnelor zodiacale în care cad. O
cuadratură cu Saturn căzând în Leu (exilul său), va fi mai rea decât în Taur. Un trigon cu Jupiter în Rac (exaltarea sa), va fi
mai bun decât în Scorpion, de exemplu. Cf. Morin, cartea XVIII, cap. XII.
Să observăm în fine că un aspect venind dintr-un unghi, este mai puternic decât cel provenind de la o casă; iar un
aspect de la o casă proastă (VIII sau XII), va fi mai rău decât altul, mai ales că este el însuşi malefic).
***
Vedem că din tot ce s-a spus în capitolele precedente, rezultă că putem avea judecăţi despre semnificaţiile fiecărei
case; pe de o parte din natura semnului zodiacal care ocupă această casă; pe de altă parte de la natura şi
starea cerească şi terestră a planetelor situate fizic în casa analizată, sau
care conduc prin dominaţie, sau ale căror aspecte sunt în această casă. Toate acestea redau cu forţă câmpul predicţiilor extrem
de vast; şi dacă inteligenţa umană ar avea puterea necesară pentru a o cultiva temeinic, ar putea prezice chiar detaliile cele mai
insignifiante ale lucrurilor produse în ordine naturală. Totuşi, cum această inteligenţă este limitată, este permis cel mult să se
ajungă la adevărul evenimentelor celor mai importante.
Am prezentat aici tot ceea ce ni s-a părut util să spunem despre determinările astrologice. Nu ne rămâne decât să
atragem atenţia cititorului asupra câtorva puncte particulare.

XII

Principalele puncte de analizat în acţiunea planetelor şi aspectelor, pentru a da judecăţi mai sigure

Vom face aici un fel de rezumat al capitolelor anterioare.


1). De la oricare planetă, trebuie mai întâi să analizăm natura esenţială, care este bună sau rea. Din partea beneficelor
trebuie să aşteptăm mai mult şi să ne temem mai puţin; contrariul din partea maleficelor.
2). Trebuie să stabilim dacă o planetă se află în propria casă cerească,
sau într-o casă străină.
În propria casă, acţiunea este pură şi independentă de cea a unei alte planete; în schimb, dacă se ataşează unei alte
planete, va depinde de aceasta ca de un asociat, ale cărei proprietăţi active sunt totuşi diferite.
Când se află într-o casă străină, trebuie mai întâi să examinăm dacă guvernatorul care conduce din acest punct, este o
benefică sau o malefică. Apoi, dacă în această casă sau în acest semn, planeta analizată are o funcţie
esenţială, exaltare sau trigonocraţie; sau dacă din contră, această casă sau
acest semn constituie locul său de exil sau cădere, sau dacă este aici doar peregrină. Când este aici exaltată, are o acţiune
puternică, manifestată prin efectele suferite asupra lucrurilor spre care este determinată.
Când e în exil sau în cădere, sau nu va produce nimic bun, sau acţiunea va fi alterată şi va provoca o daună. În fine,
când este doar peregrină, acţiunea ei este slabă.
3). Trebuie să examinăm dacă planeta propusă este în mişcare directă sau retrogradă, sau dacă este staţionară; dacă se
deplasează cu rapiditate sau încet, sau cu viteză mijlocie. Ştim că din circumstanţe luăm prin analogie judecăţile despre
rapiditatea sau încetineala acţiunii sale, ca şi despre anumite lucruri
pe care le semnifică. Aceste circumstanţe fac deci acţiunea planetei considerate mai intensă sau mai slabă.
4). Trebuie să ne îndreptăm atenţia către poziţia planetelor, referitor la Soare şi la Lună. O planetă exercită o acţiune
mai eficace când este la est de Soare şi deasupra Pământului în timpul zilei; la fel când este la vest de Lună, producând aici
efecte mai evidente. În cazul contrar, acţiunea va fi mai slabă, iar efectele mai obscure.
5). Este necesar să se definească raporturile oricărei planete cu celelalte. O planetă puternică, fără legătură fizică sau
aspect cu alta, se numeşte solitară
(cf. pag. 178 &&): acţiunea ei se caracterizează aşadar printr-o mai mare puritate în sensul naturii proprii, mai ales când se
află în propria casă
cerească. Orice planetă solitară produce ceva neobişnuit, bun sau rău după natura ei. Spre exemplu, Saturn în I prezice o viaţă
de pustnic sau călugăr.
În schimb, această planetă puternică este în legătură cu alta, mai
puternică, mai slabă sau de forţă mijlocie, după demnităţile sau slăbiciunile esenţiale, sau pentru că este doar peregrină; dacă
este puternică, efectul produs va fi considerabil; dacă este slabă, mai ascuns; dacă este mediocră, va fi şi el mediocru. Buna
sau proasta calitate a efectelor, uşurinţa sau dificultatea realizării lor va depinde de natura aspectului în chestiune.
Dar dacă o planetă slabă (în exil, cădere sau doar peregrină) este solitară, lucrurile extraordinare pe care le prezice,
vor fi cu atât mai nefaste. Când această planetă este în schimb în legătură cu alta, a doua va fi de asemenea sau puternică, sau
slabă, sau mediocră; dacă este puternică, vor exista întotdeauna la începutul lucrurilor necazuri şi obstacole care vor ceda
totuşi către sfârşit: răul va face loc binelui, recompensa întrezărită va încorona munca; victoria va triumfa în lupte; în cazul
bolilor va urma sănătatea, etc.; toate acestea după determinările fizice ale planetei despre care este vorba. Cele menţionate aici
nu se aplică legăturilor prin aspect fericit; dacă este vorba de aspecte proaste, nu ar putea fi prevăzut un lucru fericit, doar dacă
realizarea lui nu este înconjurată de mari dificultăţi.
Dacă cele două planete sunt slabe, răul pe care îl anunţă va fi cu atât
mai mare. Dacă a doua planetă este mediocră, efectul nu va fi apropape nul, cel puţin considerând că ar putea fi dezirabil.
6). Trebuie să ne dăm seama dacă şi cum o planetă care ocupă o altă casă cerească decât cea proprie, este în legătură
cu guvernatorul ei, şi să
determinăm starea fiecăruia dintre ei. În acţiunea ei, o planetă depinde mai
mult de guvernatorul propriu, fiind îndeaproape condusă de el, când sunt în conjuncţie (+). Apoi, acţiunea comună este mai
eficace, dacă legătura este puternică şi congruentă. Dacă planeta propusă este în stare cerească sau
terestră proastă, dar guvernatorul este pozitiv, înseamnă că lucrurile merg
prost la început, dar mai târziu vor lua o direcţie bună, dacă planeta se
apropie cu un aspect binefăcător de guvernatorul ei.
Îm schimb, dacă este în stare favorabilă, iar guvernatorul negativ,
reuşita sau bunăstarea de la început se va schimba în nefericire, şi orice speranţă va trebui abandonată. Dacă cele două planete
sunt înstare favorabilă, aceasta va fi circumstanţa cea mai fericită - fie pentru a produce un bine dacă planeta ocupă o casă
fericită, fie pentru a suprima sau a diminua un rău dacă e în casă nefastă. Dacă ambele planete sunt în stare proastă, efectele
lor vor fi
şi mai rele, fie că prima ocupă o casă nefastă, pentru că atunci va produce un rău, fie că sunt situate în case fericite, iar atunci
vor elimina sau vor
împiedica lucrurile bune care corespund acestora.
7). Se cuvine de asemenea să analizăm stelele la care o planetă este
legată şi cu care se ridică, culminează sau se lasă; stelele - cele mai
importante cel puţin - produc efecte extraordinare şi nesperate, aşa cum s-a constatat deseori în mod experimental.
8). Este necesar să se definească exact la ce este determinată o planetă
în temă, prin poziţie, dominaţie şi efectele sale; la fel guvernatorul ei, în
cazul în care ea nu ar ocupa propria casă. Faptul că o planetă benefică este determinată la lucruri fericite, ca Jupiter pentru a
acţiona în vederea bogăţiei, Venus pentru căsătorie şi copii, sau una dintre ele asupra demnităţilor, a organizării mentale, etc.,
constituie o circumstanţă fericită; aceasta va fi şi
mai mare dacă starea cerească pozitivă a planetelor se adaugă aici.
Pe de altă parte, nu este o circumstanţă atât de defavorabilă când planetele sunt determinate spre semnificaţii rele,
pentru că datorită acestui
lucru scapă de aceste necazuri, sau cel puţin le temperează. În schimb, este rău ca planetele malefice Saturn şi Marte să
suporte o determinare către lucrurile fericite, numai dacă sunt în stare cerească favorabilă. Dar în ciuda acestui din urmă
aspect, când sunt în cuadratură sau opoziţie cu Soarele sau cu Luna, cu horoscopul, Mijlocul Cerului sau guvernatorii acestora,
ele produc cu siguranţă nenorociri; şi chiar în conjuncţie cu beneficele nu-şi pierd toată malignitatea, după cum se vede în
propria mea nativitate, unde Marte este în trigon cu Jupiter, iar acesta în conjuncţie cu Saturn; totuşi am avut de suferit, sufăr
şi voi avea de suferit mari necazuri cauzate de Saturn şi Marte”.
Avem ceva şi mai dificil: planetele malefice suferă o determinare
referindu-se la rele precum bolile, captivităţi, lupte, moarte, etc. Şi această circumstanţă se agravează mai mult când planetele
sunt în stare cerească proastă. Soarele şi Luna, ocupând locurile bune ale temei cereşti, produc şanse minunate şi
extraordinare în stare cerească bună; la fel prin aspectele bune.
Dar în locurile proaste ale temei, şi prin aspectele negative, mari nenorociri
în stare cerească negativă.
De altfel, orice planetă suportă în acelaşi timp determinări diferite,
prin poziţie, dominaţie sau aspecte. Deşi determinarea care derivă din poziţie este în sine cea mai puternnică dintre toate, se
poate întâmpla ca, sub dependenţa dominaţiei sau a aspectelor, să fie mai puternică; de exemplu în casa în care cade unul din
aspecte, sau care este supusă dominaţiei în chestiune, are semnificaţii corespunzătoare analogiilor caracteristice planetei
guvernatoare
sau care acţionează aspectul propus; nu este cazul pentru casa ocupată fizic de planetă.
Aceeaşi planetă poate fi determinată simultan în mai multe feluri spre producerea unuia sau mai multor efecte,
acordate unui scop comun. În definitiv, realizarea semnificaţiilor sale devine mai sigură şi n-ar exista dacă planeta n-ar fi
determinată aici decât într-un singur mod. Dacă o planetă ocupând o altă casă cerească, se înţelege cu guvernatorul acesteia în
ceea ce priveşte natura şi determinarea fizică sau prin dominaţie, efectul produs va fi considerabil, dacă ambele sunt
congruente; cum ar fi când guvernatorul unei benefice în II este benefic în X în aspect cu prima; sau când guvernatorul unei
malefice în XII, este malefic în VI sau în VIII, în opoziţie sau cuadratură cu prima.
Trebuie să ne amintim de asemenea că orice planetă nu acţionează altfel decât după propria natură, stare cerească şi
determinare locală în temă.
În principal, planetele care ocupă casele I şi X, sau sunt guvernatoare
ale acestor case, au nevoie de definirea stării cereşti şi a determinărilor.
Chiar dacă sunt în stare cerească negativă, fapt extrem de dăunător pentru semnificaţiile acestor case capitale, dacă se apropie
de un aspect rău cu
celelalte planete defavorabil constituite; dacă se apropie de planete bine aspectate, iar aspectul este fericit, răul sau insuccesul
iniţial va face loc ulterior, unei şanse mai bune.
Cazul devine mai grav dacă planetele sau cele cu care sunt în aspect sunt determinate la categorii de lucrui nefericite,
ca atunci când guvernatorul casei I este în VIII sau în XII, sau invers; sau când guvernatorul casei I este în acelaşi timp şi
guvernator al casei VIII sau XII. Aceste consideraţii trebuie de asemenea aplicate planetelor din X sau guvernatoare ale casei
X. Prin această singură observaţie a planetelor în I sau în X, ca şi a guvernatorilor lor, ne putem forma o părere iniţială despre
nativitatea propusă, dacă este fericită sau nefericită; prin alte consideraţii asemănătoare, putem judeca semnificaţiile oricărei
case fericite.
9). Se cuvine să examinăm dacă o planetă ocupă o casă astrologică în
raport cu analogiile sale naturale. În afirmativă && , acţionează cu putere, după natura ei; astfel Jupiter în II procură o mare
bogăţie; Soarele în X o ridicare în rang, iar în I o mare celebritate; Saturn în XII boli periculoase, captivităţi, constrângeri,
duşmani ascunşi; Marte în VII duşmani, discuţii,
lupte; Venus în VII căsătorie, în V posteritate, etc. Asta analizând planetele
şi poziţia lor; contrariul se poate produce în funcţie de semnul zodiacal, guvernator şi aspecte.
În schimb, când o planetă este într-o casă ale cărei semnificaţii nu corespund analogiilor sale, împiedică, suprimă sau
distruge aspectele semnificate. Astfel Venus în XII înpiedică producerea bolilor; Saturn în X distincţiile; dar dacă Venus este
mâhnită în XII, va produce boli; iar Saturn
bine dispus în X poate ajuta la apariţia distincţiilor.
10). Trebuie să vedem de asemenea dacă o planetă ocupă o casă unghiulară, următoare sau cadentă. În casă
unghiulară, oferă semnificaţiilor stabilitate şi durată, mai ales într-un semn fix (cum se poate vedea şi în tema cardinalului
Richelieu, unde Marte şi Venus sunt în I, respectiv X, în semne
fixe, ceea ce i-a dat întotdeauna un spirit războinic şi o putere care a durat
fără întrerupere până la moartea sa). În casă cadentă şi într-un semn nobil, o planetă semnifică inconstanţă; în casă succedantă,
durată mijlocie a efectelor.

***

În ceea ce priveşte aspectele, există 7 puncte de observat:


A. - Planeta din care provine aspectul propus.
B. - Starea cerească a acestei planete.
C. - Determinarea fizică şi prin dominaţie.
D. - Forma aspectului.
E. - Semnul în care cade şi guvernatorul acestui semn.
F. - Casa temei în care vine să o atingă.
G. - Circumstanţele care preced sau urmează acest aspect.
După variaţia unuia dintre aceste 7 elemente, efectele unui aspect sunt diferite.

***

Constituirea planetelor în ceea ce priveşte casele astrologice şi guvernatorii acestora, comportă de asemenea 7
consideraţii particulare.
Să luăm spre exemplu casa I:
A. - O planetă situată în I, puternică sub semnul prin care trece şi prin legăturile cu planetele benefice sau puternice,
exercită o mare acţiune asupra semnificaţiilor acestei case, după propria natură şi stare cerească. De ea va depinde calitatea
organizării fizice, morale şi intelectuale, iar această
calitate va fi constantă.
B. - Slabă în I, dar în legătură cu guvernatorul ei sau cu cel al horoscopului, acţiunea va fi mai slabă decât în cazul
precedent.
Această acţiune va fi sub dependenţa caracterelor particulare ale elementelor care determină slăbiciunea respectivă, ca
şi proprietăţile esenţiale
şi starea guvernatorului.
C. - Slabă în I, fără legătură cu guvernatorul ei sau cu guvernatorul horoscopului, acţiunea asupra semnificaţiilor casei
I va fi dintre cele mai
slabe.
D. - Orice planetă aflată în afara casei I, dar puternică în această casă, mai ales planeta guvernatoare a casei I
stabileşte, dacă este în aspect cu o planetă situată în casa I sau cu horoscopul, un raport puternic între semnificaţiile casei I şi
cele ale casei pe care o ocupă fizic.
E. - Dacă această planetă nu este în aspect nici cu planetele în I, nici
cu horoscopul, efectul produs rămâne de aceeaşi calitate ca în cazul precedent, nefiind nici la fel de profund, nici la fel de
remarcabil.
F. - O planetă aflată în afara casei I şi slabă în aceasta, dar în legătură prin aspect sau dominaţie cu casa I sau cu
horoscopul, va avea doar o acţiune slabă asupra semnificaţiilor casei I.
G. - Dacă nu este în legătură cu guvernatorul casei I, nici cu horoscopul, nu va avea nici o influenţă asupra
semnificaţiilor acestei case, doar dacă această influenţă nu rămâne foarte ascunsă.
Regulile pe care tocmai le-am rezumat cu privire la casa I, se aplică la fel tuturor celorlalte case.

XIII
Determinarea planetelor care rezultă din raporturi între poziţiile ocupate în teme de nativitate
diferite.

Al 17-lea aforism al “Centiloquim”-ului lui Ptolemeu, este cel care face loc teoriei pe care o vom dezvolta aici. Iată ce
spune: “Când în nativitatea
unui subiect dat, o malefică ocupă un loc al cerului ocupat de o benefică din nativitatea altuia, acesta din urmă va suferi o
pagubă din cauza primului”.
În realitate, această doctrină trebuie să primească o întindere mult mai mare, dar în acelaşi timp este necesar să
stabilim aici adevăratele fundamente. Ea oferă cheia anumitor secrete intime ce ating felul de a fi, întreprinderile, actele,
bunătatea sau răutatea a doi indivizi oarecare, ale căror nativităţi
prezintă legătura pe care tocmai am indicat-o.
După părerea noastră, determinarea se referă atât la semnele zodiacului, cât şi la planete.
Să începem cu primele.
Când semnul casei I într-o temă de nativitate ocupă în aceeaşi măsură casa I într-alta && , cei doi subiecţi voe avea
acelaşi guvernator de ascendent, care se va putea afla în condiţii de stare cerească şi terestră identice amândurora, sau diferite.
Dacă aceste condiţii sunt identice (ceea ce este
foarte rar), va exista cea mai mare concordanţă posibilă în ceea ce priveşte semnificaţiile casei I, ca şi ale casei ocupate de
acest guvernator. Dacă dimpotrivă, aceste condiţii sunt diferite, va trebui să combinăm semnificaţiile casei I cu cele ale caselor
în care guvernatorul casei I este în ambele teme, ţinâd cont bineînţeles de diferitele stări cereşti.
Să presupunem acum că semnul caselor II, III, IV, V, etc., în prima temă ocupă casa I a unei alte teme de nativitate;
guvernatorul comun al acestor două case diferite va putea de asemenea să fie în condiţii de stare cerească şi
terestră identice, sau la fel în condiţii diferite. În primul caz va putea
manifesta o combinaţie puternică şi eficace între semnificaţiile casei II, III,
IV, V, etc., de la prima temă a casei I la a doua. În al doilea caz, trebuie să combinăm semnificaţiile casei II, III, IV sau V a
uneia cu cele ale casei I a celeilalte, analizând atent casa fiecărei teme în care este guvernatorul comun, ca şi diferenţele stării
cereşti a acestuia din urmă în cele două teme. Cele afirmate se aplică tuturor celorlalte case.
Dacă acum trecem la combinaţiile produse între planete, există două aspecte de menţionat: 1). Un loc al cerului
ocupat de o planetă într-o
nativitate, poate doar să ocupe vârful unei case sau să se afle într-una din
casele celeilalte teme - lucru interesant mai ales când se aplică horoscopului
sau Mijlocului Cerului. 2). Un loc al cerului ocupat de o planetă într-o
nativitate, poate fi de asemenea &&
Când locul cerului ocupat de o planetă într-o primă temă este de exemplu în horoscopul altuia, trebuie mai întâi să
luăm în considerare cum este determinată în primul prin poziţie, natură şi prin starea cerească. De aceste 3 elemente vor
depinde raporturile stabilite între cei doi subiecţi. Astfel, dacă planeta este în prima temă în aceeaşi măsură în casa I sau este
guvernatoare a casei I şi determinată spre semnificaţiile acesteia, va exista între cei doi
subiecţi o mare concordanţă de caracter şi spirit, precum şi în dispoziţia generală a vieţii lor; dacă este în prima temă
determinată spre bogăţie, adică
spre semnificaţiile casei II, cei doi vor putea avea relaţii personale care le
vor aduce bogăţii, printr-unul sau prin celălalt.
Dacă determinarea planetei se îndreaptă către semnificaţiile casei III, va putea stabili între cei doi un aspect de
rudenie (indirect, prin căsătorie unind cele două familii), sau o asociere în vederea unei călătorii, sau relaţii de
bază, religioase. Dacă va tinde spre semnificaţiile casei VII, ar putea avea controverse, sau ajunge la o asociere, sau la relaţii
bazate pe contracte -
toate aspectele depinzând de starea cerească şi de natura planetei). Pe lângă acestea, dacă cele două persoane sunt de sex
diferit, se vor putea uni prin căsătorie.
Dac] determinarea în prima temă se îndreaptă către semnificaţiile casei VIII, semnificatorul morţii primului subiect
ocupă locul în care este ataşată
viaţa celui de-al doilea, această poziţie va reprezenta pentru primul o ameninţare de moarte datorită celui de-al doilea.
Dacă intră în discuţie determinările casei X, reuşita în întreprinderi, actele, ridicarea în rang, etc., va depinde pentru
primul subiect de al doilea, sau acela se va folosi de acesta pentru propriile scopuri.
Să trecem la al doilea caz, în care un loc al cerului e ocupat de o
planetă într-o primă nativitate, şi este prezent într-alta. Aici de asemenea
trebuie să ţinem cont de determinarea celor două planete, fiecare în tema respectivă, apoi de natura şi starea cerească, de forţa
şi slăbiciunile relative; trebuie să plecăm de la aceste elemente diferite, pentru a prezice combinaţiile. Dar pentru a fi adevărat,
este necesar să alegem doar combinaţiile posibile şi congruente.
Planetele unei teme se combină cu planetele şi semnificaţiile alteia cu ajutorul aspectelor; în acest caz, natura lor
benefică sau malefică trebuie să
fie observată în mod special.
Diferenţa de vârstă sau prioritatea naşterii nu par să ceară nici o consideraţie în aceste combinaţii.
Din ceea ce tocmai am prezentat, rezultă nu numai că doctrina care ne preocupă aici depăşeşte considerabil limitele ca
par a fi atribuite de Ptolemeu, ci şi că acest aforism se poate dovedi deseori greşit. De exemplu, când un subiect are Saturn în
Vărsător în casa I, în timp ce la altul Jupiter ocupă
acelaşi grad cu Vărsătorul, aflându-se de asemenea în I, acordul celor doi subiecţi din punctul de vedere al semnificaţiilor
acestei case va fi cu totul remarcabil şi fericit, şi fiecare va primi mai degrabă ajutorul, sfatul şi
protecţia celuilalt, fără a suferi vreo pagubă.

XIV

Casele unei teme de nativitate date, determină corpurile cereşti în ceea ce priveşte semnifcaţiile,
numai faţă de subiectul propus, sau fac acelaşi lucru în privinţa altor persoane?

Problema nu este aici de a şti dacă se poate, din tema de nativitate a


unui subiect dat, să se extragă în mod folositor celelalte figuri cereşti
pentru părinţi, soţ, copii, etc.; acest subiect al teoriei astrologice va fi
examinat altfel. Trebuie să înţelegem că aici chestiunea va fi strict limitată
la exprimarea a ceea ce am spus la începutul acestui capitol.
Semnificaţiile esenţiale oricărei case astrologice într-o temă dată nu
sunt evident şi în primul rând, în legătură decât cu subiectul, şi nu cu o altă persoană; astfel, casa I nu semnifică dect viaţa,
constituţia fizică, morală şi intelectuală a subiectului, şi nu a altuia. Casa XII prezice bolile sale; casa
VIII moartea. Apoi o planetă, un semn sau un aspect ataşat unei case a temei primesc determinările lor către semnificaţiile
esenţiale ale acesteia, nu
într-un sens absolut sau într-un mod general, ci considerând că prezintă un raport special cu subiectul.
Casele astrologice determină corpurile cereşti către semnificaţiile
esenţiale referitor la un singur subiect - şi acţiunea cauzelor cereşti, în
măsura în care sunt determinate de case, nu se extind decât la lucrurile care afectează subiectul, după modul lor de
determinare, şi nu la acelea care ating o altă persoană, referitor la cauzele cereşti care nu au trecut prin aceeaşi determinare.
Vedem prin aceasta cum străbunii s-au înşelat când luau din casa VIII a subiectului preziceri asupra morţii părinţilor
săi, a soţului, copiilor,
prietenilor sau duşmanilor. Astfel, ei pretindeau că dacă de exemplu
guvernatorul casei V se afla în VIII, ori guvernatorii celor două case în cuadratură sau opoziţie, asta semnifica moartea
copiilor).
După modul nostru de a înţelege am putea obiecta, este adevărat, că pentru toţi indivizii născuţi sau care trăiesc la
aceeaşi latitudine geografică,
spaţiul casei VIII este într-un mod general casa comună a morţii. Asta se confirmă prin figurile generale ale revoluţiilor anuale
ale lumii noastre sublunare eclipselor, Lunii pline, etc.; aşa cum dacă spre exemplu astrul
eclipsat sau guvernatorul lui este în VIII, semnifică mortalitate pentru
întreaga regiune, în timp ce în VII anunţă război, etc. Ar trebui să rezulte de asemenea că prezenţa guvernatorului casei III în
VIII în tema unui subiect, ar semnifica moartea fraţilor, etc.
La această obiecţie putem remarca: Temele universale sau generale diferă în temele particulare în sensul că acestea
sunt construite pentru momentul în care se produce un efect particular; aşa că naşterea unui om şi determinările corpurilor
cereşti care derivă din diviziunea cerului în case astrologice se
referă din acel moment, în tema propusă, doar la acest efect particular. În schimb, temele generale sunt formate pentru
momentul în care are loc intrarea în acţiune a unei cauze universale; astfel că o Lună Nouă sau o eclipsă care, considerată ca o
cauză universală, acţionează într-un mod general sau indiferent asupra oricărei regiuni pentru care tema a fost formată.
De aceea, dacă guvernatorul unei eclipse este în VIII, apare o prezicere de mortalitate din cauza foametei (sărăciei),
epidemiei sau războiului, după natura şi starea cerească a acestei planete. Dar aste numai într-un sens
general şi nedeterminat, fără ca această prezicere să se refere la o persoană
în mod special. Dacă în tema subiectului guvernatorul casei III este în VIII,
cu siguranţă va acţiona în funcţie de această determinare; aflându-se în VIII, prezice calitatea morţii; în timp ce ca guvernator
al casei III exercită o
influenţă asupra subiectului în privinţa fraţilor; dacă guvernatorul casei III
este în VIII, combină aceste două elemente, influenţând subiectul în privinţa morţii şi a fraţilor.
Dacă ar fi altfel, subiectul nu ar resimţi acţiunea planetelor,
considerate ca guvernatori ai caselor, ceea ce ar fi contrar observaţiei obişnuite. Guvernatorul casei III în VIII nu înseamnă
moartea fraţilor, ci mai degrabă moartea subiectului, datorită fraţilor. Diferitele semnificaţii ale
caselor, semnelor şi planetelor într-o temă se referă mai întâi, analizate în
sine, la subiect. În cazul în care casa VIII ar conţine semnificaţia morţii subiectului, a părinţilor, soţului, copiilor, prietenilor,
deodată, ar lua
astfel, rezultând dintr-o temă generală, un caracter general, absurd de
presupus.
Din acelaşi motiv, casa I ar fi atunci casa vieţii şi a constituţiei
fizice, morale şi intelectuale nu numai a subiectului, dar şi a părinţilor,
soţului, copiilor, etc.; toţi s-ar asemăna din acest punct de vedere, ceea ce nu ne-ar scuti de crearea unei mari confuzii, fiind şi
contrară observaţiei.
Dar, cum pe de altă parte este sigur că tema unui subiect conţine mai multe preziceri atingând membrii familiei şi
prietenii, putem să ne întrebăm cu dreptate care este cauza cerească prin care sunt produse şi de care depind accidentele pe
care le trăiesc aceste persoane în măsura în care sunt indicate
în tema subiectului, altfel spus dacă ele decurg numai din cer la momentul naşterii subiectului, sau doar de aceea din
momentul propriei lor naşteri, sau dintr-un element comun acestor două constituţii.
Lucius Bellantius este de părere că temele de nativitate ale părinţilor,
fiind anterioare, au caracterul şi puterea unei cauze generale în ceea ce
priveşte temele generale ale copiilor lor, care sunt posterioare, astfel acţiunile astrale indicate de temele părinţilor aflându-se
determinate de temele copiilor privitor la accidentele părinţilor, posterioare naşterii copiilor; && nu altfel decât revoluţiile
anuale formate pentru lumea întrwagă sunt în continnuare determinate în particular
Acest autor pretinde printre altele că a cunoscut un om în tema căruia casa copiilor era rău aspectată, şi ai cărui copii
au murit într-adevăr toţi de
o moarte violentă. Totuşi această explicaţie, deşi plauzibilă până la un punct,
nu este câtuşi de puţin satisfăcătoare. E adevărat că trebuie să admitem că tema unui copil este subordonată celei a tatălui în
funcţie de posteritate şi
filiaţie; aşa cum este o cauză particulară la una universală. Dar acest raţionament nu s-ar aplica nici fraţilor sau surorilor,
părinţilor mai
îndepărtaţi (&&!!), soţului, prietenilor, etc., ale căror teme nu conţin această subordonare sau dependenţă.
Apoi, exemplul citat de Bellantius arată aproape contrariul a ceea ce a vrut să demonstreze, deoarece tema tatălui le
determina pe cele ale copiilor ajungând la o moarte violentă; nu putem spune că temele copiilor au determinat-o pe cea a
tatălui în sensul propriei lor morţi violente, pentru că tema tatălui
era deja anterior determinată spre acest efect. Trebuie deci să căutăm o
explicaţie în altă parte.
Nu mai putem spune despre constituţia cerului la momentul naşterii subiectului că devine pentru fraţi sau soţ cauza
faptului că spre exemplu, ei
vor muri înaintea lui - cel puţin în măsura în care este vorba de o moarte naturală. Aceştia depind de propriul lor destin, care le
este o cauză directă, decât de un destin străin, care nu poate reprezenta pentru ei decât o cauză îndepărtată.
Asemănător, dacă subiectul trebuie să moară de mâinile soţului, fraţilor, prietenilor sau apropiaţilor, asta nu ţine de
constituţia cerului care aparţine soţului, fraţilor, etc., ci de a sa proprie. Trebuie deci să spunem că asemenea efecte sunt
produse de o cauză comună celor două persoane, reprezentată de o anumită temă sau constituţie a cerului particulară, distinctă
de celelalte, ci
de o concordanţă reciprocă în vederea efectului ce se va produce, care-şi
găseşte expresia în temele de nativitate ale celor două persoane interesate; aceasta este cea care face să treacă virtualităţile
comune în acte particulare.
Din acelaşi motiv citat de Bellantius, copiii au avut o moarte violentă; această ameninţare se afla nu numai în
constituţia cerului aparţinâd tatălui, ci şi în cea aparţinând fiecărui copil în particular. Deci această concordanţă este cea care a
confirmat primejdia în discuţie. În mod similar, un subiect va supravieţui soţului nu numai pentru că această prezicere este în
tema sa de nativitate, ci şi că în acelaşi timp prezicerea corespunzătoare se descoperă în
cea a soţului.
Naşterile, ca şi evenimentele vieţii, sunt înlănţuite de Providenţă în vederea unui concurs necesar realizării comune a
destinelor, astfel încât cel destinat să moară asasinat, nu este scutit de a-şi întâlni asasinul; iar cel
care trebuie să fie nefericit în căsătorie, găseşte întotdeauna femeia care îi trebuie, pentru ca acest lucru să se întâmple.
Dar examenul aprofundat al constituirii cerului la naşterea unui subiect permite descoperirea unui alt mod de
determinare, într-adevăr uimitor, din corpurile cereşti spre anumite accidente care ajung la destinul părinţilor, soţului, copiilor,
etc. Acest mod de determinare a fost deseori constatat în mod experimental de noi, dar nimeni până acum nu l-a semnalat. În
funcţie de această determinare, guvernatorul casei III în X, dacă este malefic şi prost dispus, prezice moartea fraţilor sau
surorilor, deoarece casa X este a VIII-a pornind de la casa III; guvernatorul lui V în XII pune în pericol de moarte
copiii subiectului, deoarece casa XII-a este a VIII-a pornind de la casa V, şi reprezintă casa morţii pentru aceasta.
Avem de asemenea confirmarea a ceea ce am spus mai sus, că în orice temă, && casa VIII este cea a morţii numai
în ceea ce priveşte subiectul.

XV

Dubla determinare, intrinsecă şi extrinsecă, a semnificaţiilor


caselor astrologice.

Ştim că spaţiile numite case astrologice determină corpurile cereşti activ, în timp ce acestea determină pasiv lucrurile
semnificate esenţial de primele. Putem adăuga că determinarea care suportă lucrurile semnificate esenţial de orice casă, este
dublă: intrinsecă şi extrinsecă. Prima rezultă din toate
cauzele cuprinse în spaţiul discutat: semne, planete şi aspecte.
Astfel Marte în I dă organizării fizice, morale şi intelectuale caracterul marţian; S]getătorul pe cel jupiterian; Mercur
sextil cu horoscopul, pe cel mercurian. Numim această determinare intrinsecă, deoarece cauzele pe care le dă, apar în
întregime din casa în discuţie. În afara acestei determinări intrinseci, există una extrinsecă. Dacă Jupiter este în horoscop,
subiectul va
fi jupiterian. Dacă Jupiter este simultan guvernatorul horoscopului, şi natura jupiteriană se va manifesta la subiect în
naturaleţea sa, sub o formă completă
şi absolută.
Dar dacă Jupiter este guvernatorul horoscopului sau al casei I şi este în X, natura jupiteriană se va manifesta la subiect
mai ales prin înclinaţia spre onoruri, în IX spre aspectele religioase; în V spre plăceri, etc. Determinarea intrinsecă a
semnificaţiilor esenţiale ale oricărei case provine din cauzele
cereşti constituite în interiorul acestei case, extrinsec, din cauze care,
atribuind aceleaşi semnificaţii, sunt situate în exterior.
Determinarea intrinsecă se prezintă în 9 moduri, după cum urmează: 1). de la o planetă ocupând casa, aflată în semnul
ei şi primind un aspect de la o altă planetă; 2). de la o planetă situată în casa şi semnul propriu, fără nici
un aspect; 3). de la o planetă în casă, dar în afara semnului, în aspect cu guvernatorul ei; 4). de la o planetă în casă, în afara
semnului, în aspect cu
altă planetă decât guvernatorul; 5). de la o planetă în casa proprie, în afara semnului ei, fără nici un aspect; 6). de la semnul
care ocupă casa şi de la aspectul guvernatorului ei; 7). de la o planetă care trimite unul din aspectele sale acestei case, fără a fi
guvernatoare aici; 8). de la o planetă care are
aceeaşi declinaţie ca vârful casei analizate; 9). de la singurul semn care ocupă casa, fără ca acesta să primească vreun aspect,
nici să se afle în && unei planete.
Avem aici în acelaşi timp ordinea puterilor determinărilor intrinseci posibile. Acestea pot fi simple (aşa cum tocmai
am presupus) sau complexe, când există mai multe planete, semne sau aspecte în aceeaşi casă. Determinarea extrinsecă se
poate de asemenea prezenta sub 9 forme, similare în totalitate cu cele ale determinării intrinseci.
La expunerea noastră despre determinarea activă a corpurilor cereşti, am putea adăuga tot ceea ce lucrările astrologice
ale străbunilor - arabi, greci şi latini, conţin mai bun. Ignorând principiile ştiinţei, autorii acestor lucrări
le-au presărat cu tot felul de imaginaţii, fantezii şi prostii. Totuşi ele au
fost aduse puternic - pentru că această ştiinţă este adevărată - cel puţin la constatarea efectelor veritabile care decurg din
poziţiile planetelor şi a dominaţiei lor în casele astrologice, elemente ale căror efecte sunt aparente comparativ cu celelalte.
Dar ei nu şi-au îndreptat privirea decât asupra fenomenelor individuale, şi nu asupra cauzei lor universale şi prime,
care nu este altceva - şi această doctrină nu a fost încă prezentată de nimeni înaintea noastră - decât
determinarea pe care o suportă corpurile cereşti; căci, încă o dată, corpurile cereşti nu acţionează asupra lucrurilor particulare,
decât ca urmare a determinărilor speciale.

REZUMAT
al regulilor de interpretare a temei astrologice stabilite de
Morin de Villefranche (Pentru a completa ansamblul acestei părţi a astrologiei, am făcut ca aceste
reguli să fie precedate de
principii astrologice fundamentale, stabilite de Morin în cea de-a XIX-a carte, de la 1 la 20.)

1.- Orice planetă produce efecte specifice diferite în fiecare din casele astrologice. Identic, semnele zodiacale şi
stelele.
2. - În aceeaşi casă astrologică, fiecare planetă produce efecte diferite. Identic, fiecare semn zodiacal şi fiecare stea.
3. - Aceeaşi planetă produce alte efecte prin conjuncţia cu altă planetă; altele prin opoziţie, altele prin trigon; altele
prin cuadratură, etc.
4. - Un aspect de aceeaşi formă determină efecte diferite după ceea ce
vine de la o planetă sau alta.
5. - Aceeaşi planetă produce efecte specifice diferite, după cum este guvernatoare a casei astrologice sau a alteia.
6. - Un loc al primului Cer care într-o temă a fost ocupat de o planetă oarecare, îşi manifestă activitatea prin direcţia
proprietăţilor acestei planete
în ceea ce priveşte individul; şi dacă a fost ocupat în nativitatea altui
individ de o altă planetă, este activ în acelaşi timp în sensul proprietăţilor
celei de-a doua.
Într-un mod asemănător, acelaşi loc al Primului Cer poate simultan constitui horoscopul în tema altui om,
exercitându-şi astfel acţiunea asupra
vieţii şi constituţiei ultimului; în nativitatea altuia, să fie pe vârful unei
alte case, acţionând asupra acestui alt subiect în direcţia semnificaţiilor
ataşate acestei case.
Ceea ce s-a spus aici despre corpurile planetelor, este valabil şi la aspecte.
7. - Orice agent ceresc nu acţionează decât după natura şi forţele proprii.
8. - Extinderea efectelor particulare pe care le poate produce un agent ceresc faţă de un individ, este determinată de
capacitatea acestui subiect de a primi impresia şi de a reacţiona sub imperiul acesteia.
9. - Acelaşi agent produce, în aceleaşi condiţii, aceleaşi efecte asupra aceluiaşi subiect.
10. - Fiecare casă astrologică diferă prin proprietăţi de oricare altă
casă.
11. - Orice planetă diferă de celelalte prin natura ei, sau cel puţin prin proprietăţile active ale influenţei sale.
12. - Toate semnele zodiacale diferă între ele sau prin natura lor elementară, sau prin proprietăţile active ale influenţei
lor, sau prin amândouă deodată.
13. - Diferitele aspecte ale aceleiaşi planete diferă între ele prin
proprietăţi sau prin putere.
14. - Toate stelele nu au aceeaşi natură sau aceleaşi proprietăţi.
15. - Diferitele activităţi astrale se combină în subiectul asupra căruia vin să acţioneze.
16. - Aceeaşi planetă acţionând împreună cu acelaşi semn zodiacal, produce întotdeauna aceleaşi efecte specifice, atât
asupra planului elementar, cât şi asupra celui al influenţelor.
17. - Două planete nu pot produce fiecare aceleaşi efecte în nativitatea unui individ, nici luate separat, nici prin unirea
lor.
18. - Aceeaşi planetă poate produce, prin influenţa ei, efecte diverse asupra aceluiaşi subiect.
19. - Nici o planetă nu produce, prin influenţa ei, aceleaşi efecte asupra subiecţilor de calitate diferită, nici chiar
asupra mai multor subiecţi de
aceeaşi calitate (specie).
20. - Când o planetă este în afara propriei case cereşti, produce altceva
în funcţie de poziţia în casa astrologică ocupată, şi altceva în funcţie de casa
în care domină.
21. - O planetă nu semnifică un lucru, decât în măsura în care îl efectuează.
---------------
Pentru uşurarea cercetărilor vom găsi în josul paginilor următoare şi în privinţa numerelor de ordine ce corespund
regulilor enunţate, indicaţia
locurilor unde au fost dezvoltate consideraţiile referitoare la definirea
acestor reguli.

Reguli generale pentru interpretarea temei cereşti

22. - Orice planetă acţionează întotdeauna împreună cu semnul zodiacal în care se găseşte.
23. - Orice semn zodiacal acţionează întotdeauna sub dependenţa naturii şi stării cereşti a guvernatorului ei, dar nu şi
în funcţie de determinarea
locală a acesteia.
24. - Orice planetă acţionează întotdeauna sub dependenţa naturii şi
stării cereşti a guvernatorului ei; de asemenea şi în funcţie de starea
terestră a acesteia din urmă; într-o anumită măsură, sub dependenţa guvernatorului secundar (conform regulii 52).
25. - Trebuie să definim în primul rând starea cerească a unei planete ca reglând calitatea efectelor sale; apoi starea
terestră, ca hotărând categoria
lor.
Starea cerească va cuprinde ca element invariabil natura esenţială a planetei propuse; ca elemente variabile, natura
semnului zodiacal sub care se află, natura şi starea guvernatorului ei şi calitatea aspectelor pe care le primeşte.
Starea terestră a unei planete constă în poziţia faţă de orizontul locului
de naştere - se exprimă prin prezenţa în cutare sau cutare casă astrologică.
26. - Orice planetă în stare cerească favorabilă, este considerată
benefică, în oricare casă a temei s-ar afla.
Totuşi Saturn şi Marte, chiar în stare cerească favorabilă, dar în casă astrologică nefastă (VIII, XII şi parţial VII),
produc efecte dăunătoare.
În schimb, orice planetă în stare cerească nefavorabilă acţionează
malefic, în orice casă s-ar afla. Această din urmă circumstanţă accentuează şi
mai mult puterea malefică a planetelor natural malefice.
Oricec planetă în stare cerească mediocră, menţine echilibrul între o benefică şi o malefică.
Acţiunea binefăcătoare a planetelor benefice prin natură şi stare cerească, se manifestă prin producerea directă a
binelui, când sunt în case fericite; şi
prin anularea răului, când sunt în case nefaste.
Acţiunea răufăcătoare a maleficelor prin natură sau stare, se manifestă
prin producerea directă a răului în case nefericite, şi prin anularea binelui în casele fericite.
27. - O planetă este determinată către o semnificaţie particulară prin poziţia ei (această determinantă pur locală se
aplică de asemenea celorlalte corpuri cereşti - stele şi comete - şi semnelor zodiacului. 26: p.37-40; nota 37; 48-27; p. 5, 12-15,
22-23; 72, 78-79), prin funcţiile esenţiale, aspecte şi &&
prin legăturile cu celelalte corpuri cereşti cu ajutorul dominaţiei lor, a aspectelor şi &&
Analogiile naturale ale planetelor nu reprezintă decât o determinantă generală, fără să poată constitui particularul;
când aceste analogii concordă cu o determinare particulară accidentală, ele o confirmă. În cazul contrar, ele nu o infirmă şi
nici nu o contrabalansează în întregime.
Elementele de determinare care închid conexiunea cu o altă planetă sunt două: 1. natura şi analogiile acestei planete;
2. determinarea particulară care caracterizează aceasta în tema propusă.
28. - Poziţia fizică este, dintre toate determinările, cea mai puternică;
apoi vin dominaţia şi aspectele.
29. - Din punct de vedere al acţiunii corpurilor cereşti, aşa cum rezultă din determinarea particulară, există 4 puncte
de observat, şi anume: 1). poate realiza obiectul acestei determinări; 2). o împiedică să se producă; 3). odată realizată, o
distruge din nou; 4). face ca realizarea ei să devină pentru
subiect o sursă de bunătate sau răutate.
30. - Poziţia sau dominaţia unei planete într-o casă astrologică nu reprezintă decât o categorie de lucruri sau accidente
care se pot întâmpla sau nu subiectului; dar înainte nu prezice realizarea lucrurilor. Realizarea lor efectivă - sau contrariul -
depinde de natura planetei aflată în casa propusă
sau de cea a guvernatorului ei, şi de starea lor cerească; aceleaşi elemente
decid dacă e cazul calităţii lucrurilor care se vor produce.

Modul de a acţiona, când o casă astrologică nu conţine nici o planetă

31. - Când o casă astrologică nu este ocupată de nici o planetă, vom judeca despre realizarea sau nu, şi de calitatea
lucrurilor semnificate de
această casă, după natura şi starea guvernatorului ei.
32. - Este de observat totuşi că horoscopul are o semnificaţie mai puternică în ceea ce priveşte viaţa şi constituţia
subiectului decât
guvernatorul ei, dacă acesta este absent din casa I; aspectele pe care
horoscopul le primeşte sunt în acest caz mai puternice decât cele primite de guvernator.

Indicaţii furnizate de o planetă care ocupă singură fizic o casă astrologică.

33. - Când o singură planetă ocupă fizic o casă astrologică, ea decide în principal realizarea sau nu, şi calitatea
lucrurilor şi a accidentelor
semnificate de această casă. Totuşi guvernatorul ei participă aici.
34. - Orice planetă posedând o analogie cu semnificaţiile casei ocupate (sau în care domină), realizează lucrurile sau
accidentele astfel semnificate -
fie în bine, fie în rău, după concordanţa stării cereşti sau contrarietatea pe
care o resimte. Dacă aceste analogii proprii sunt contrare semnificaţiilor casei, nu împiedică sau nu opreşte în diferite proporţii
realizarea; sau distruge ceea ce a produs iniţial, sau devine o sursă de nefericire.
35. - O planetă benefică în stare cerească favorabilă, aflându-se într-una din casele I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X şi
XI (care sunt casele fericite), realizează avantajele semnificate de casa ocupată fizic.
Aici trebuie întotdeauna să observăm dacă şi cum natura şi starea planetei se înţelege cu semnificaţiile casei.
36. - O planetă natural benefică, situată în casă fericită, dar
contrariată în acţiunea ei de natura semnului zodiacal sub care se află, sau în aspecte rele, nu realizează avantajele semnificate
de casă, sau cel puţin
îmbracă această realizare cu dificultăţi; sau face să se întrebuinţeze mijloace rele, sau limitează achiziţionarea la o cantitate
mică şi o calitate proastă,
sau o face puţin durabilă şi inutilă cel mai adesea.
37. - O planetă benefică prin natură, în stare cerească mediocră şi în
casă fericită, prezice realizarea semnificaţiilor casei, cu mai multă
certitudine decât dacă ar fi prost dispusă; dar face această realizare de
asemenea mediocră calitativ, cantitativ şi ca durată a lucrurilor.
38. - O malefică prin natură în stare cerească proastă şi în casă
fericită, nu va realiza semnificaţiile acestei case; mai repede va împiedica producerea lor; dacă ele se produc totuşi, va face din
achiziţionarea lor o
sursă de nefericire.
39. - O planetă malefică în stare cerească favorabilă şi în casă fericită,
va realiza bunele semnificaţii ale casei, cu condiţia să nu resimtă
contrarietatea datorată planetelor care au o analogie cu aceste semnificaţii.
Dar chiar fără această circumstanţă, nu produce întotdeauna decât avantaje imperfecte, sau le face să câştige prin mijloace
reprehensibile sau cu
dificultate, sau le ataşează un rău.
40. - O planetă malefică în stare cerească mediocră şi în casă fericită,
nu schimbă nimic; dar împiedică doar ca lucrurile bune să se producă, mai ales dacă este contrară prin natură.
41. - O planetă benefică prin natura şi starea cerească, dar în casă
proastă (VIII sau XII), elimină sau temperează nenorocirile semnificate de aceasta.
Casa VII trebuie să fie considerată ca parţial malefică, în măsura în care semnifică de asemenea lupte şi duşmănii.
42. - O planetă benefică în stare cerească rea şi în VIII sau XII, fiind guvernator al uneia dintre aceste case, aflată fizic
în alta, nu va împiedica
nici bolile foarte periculoase, nici o moarte violentă.
43. - O planetă benefică în stare cerească mediocră în VIII sau XII, nu cauzează şi nici nu elimină evenimentele
neplăcute la care se referă aceste case, ci temperează doar calitatea şi moderează extinderea.
44. - O planetă malefică în stare cerească favorabilă dar în casă proastă, nu suprimă necazurile semnificate de această
casă, adică nu le împiedică producerea (datorită malignităţii naturale), ci ajută subiectul să scape, sau va modera intensitatea
(datorită stării cereşti favorabile).
Pentru a fi aşa, trebuie ca această stare cerească favorabilă să cuprindă aspecte fericite ale planetelor benefice. Dacă ar
fi constituită doar din circumstanţa în care malefica ar ocupa propria casă cerească sau semnul de exaltare, puterea malefică ar
fi intensificată.
45. - O planetă malefică în stare cerească defavorabilă în casă nefastă, favorizează în mare măsură realizarea
necazurilor specifice casei; le agravează şi le face să ajungă la o decădere, o infamie sau o violenţă oarecare.
46. - O planetă malefică în stare cerească mediocră şi în casă proastă, nu suprimă necazurile semnificate de aceasta;
contribuie mai degrabă la realizarea lor, dându-le totuşi mai puţină extindere, decât dacă starea sa cerească ar fi proastă.
47. - Orice casă astrologică are o semnificaţie esenţială; apoi una accidentală care se referă în realitate la casa care îi
este opusă; trebuie să
se facă această distincţie, că o planetă benefică în stare cerească favorabilă
şi în casă rea, diminuează semnificaţiile rele ale casei, dar favorizează semnificaţiile accidentale bune.
În schimb, o planetă malefică, indiferent de starea cerească, anunţă prin opoziţie întotdeauna împiedicarea
semnificaţiilor accidentale - dacă sunt
fericite; şi realizarea - dacă sunt proaste.
48. - Când o planetă domină în casa în care este situată fizic, efectele
sale câştigă cu atât mai mult în intensitate.
49. - Când o planetă domină în altă casă astrologică decât cea ocupată, semnificaţiile ambelor case se combină. Totuşi,
după regula 28, rezultanta acestei combinaţii se apleacă mai mult spre semnificaţiile casei ataşate casei ocupate fizic de
planetă.
50. - Pe lângă determinarea din punctul poziţiei sale, o planetă poate suferi o altă determinare către analogiile
aparţinând unei alte planete în realitate, când se află în conjuncţie sau în aspect cu aceasta.
51. - La fel, aspectele primite de o planetă pot exercita asupra acesteia o determinare complementară către
semnificaţiile aparţinâd planetei pe care le acţionează, ca urmare a poziţiei sau a dominaţiei sale în temă.
52. - O planetă este sub dependenţa legată de guvernatorul ei, când este în conjuncţie sau în aspect cu el - mai ales
dacă această configuraţie este
viitoare - cf. regulii 24.
Când o planetă este în stare cerească proastă sau terestră, iar
guvernatorul ei în stare favorabilă, semnificaţiile vor merge rău la început,
luând mai târziu o turnură favorabilă, în special dacă se apropie de un aspect favorabil cu guvernatorul ei.
În schimb, dacă este în stare favorabilă, iar guvernatorul în stare
nefastă, reuşita sau bunăstarea de la început se vor schimba în nefericire.
53. - Regulile de la 35 la 47 şi cele de la 49 la 51, se aplică de
asemenea guvernatorului unei case astrologice.

Modul de a acţiona, când două sau mai multe planete ocupă o casă astrologică

54. - Cu cât există mai multe planete reunite fizic într-o casă, cu atât
va exista prezicerea unor lucruri extraordinare semnificate de această casă.
55. - Când mai multe planete ocupă aceeaşi casă, acţioinează fiecare după natură şi celelalte determinări proprii.
Fiecare trebuie să fie deci analizată
mai întâi după regulile de la 22 la 53.
56. - Acţiunea cea mai puternică în sensul semnificaţiilor casei propuse, aparţine aceleia dintre aceste planete care
este şi guvernator al acestei case, apoi celei care este aici în exaltare; în al treilea rând aceleia care posedă
cea mai mare analogie naturală cu aceste semnificaţii.
Când funcţia şi analogia nu se reunesc în aceeaşi planetă, trebuie să luăm în considerare cele două sau trei planete
asupra cărora aceste condiţii se realizează separat.
Al patrulea loc în ordinea puterii revine planetei celei mai apropiate de vârful casei.
57. - Când dintre mai multe planete care ocupă aceeaşi casă unele concordă prin analogie cu semnificaţiile ataşate
acestei case, în vreme ce
restul sunt contrare aici, trebuie să vedem care sunt cele mai puternice. Dacă acestea sunt primele, semnificaţiile se vor realiza;
dacă sunt ultimele,
realizarea lor va fi împiedicată.
58. - Când toate planetele care ocupă o casă sunt benefice, prezic realizarea binelui şi eliberează răul semnificat de
casă; dacă sunt toate
malefice - contrariul; numai dacă nu sunt în stare cerească favorabilă şi dacă
nu acţionează dintr-o casă astrologică fericită.
Dacă unele sunt benefice şi celelalte malefice, trebuie să examinăm cu
grijă care din cele două sunt mai puternice şi să judecăm după rezultanta
acestui antagonism.
59. - Dacă într-o casă fericită, o planetă benefică este urmată (în sensul mişcării diurne a sferei; corpul care precede
este deci acela care se află cel
mai aproape de vârf; iar cel care urmează este cel mai îndepărtat) de o alta benefică, va prezice că binele produs de
semnificaţiile casei va fi stabil. Dacă este urmată de o malefică, binele obţinut va fi pierdut.
O benefică urmată în casă proastă de o altă benefică, indică faptul că
răul semnificat de această casă nu se va realiza, sau se va realiza foarte puţin.
Dacă această benefică este urmată de o malefică, răul semnificat de casă
se va realiza cu siguranţă, dar subiectul va scăpa. Dar dacă o malefică este urmată de o altă malefică, necazurile produse vor
avea un caracter foarte grav, iar subiectul nu va scăpa.
Trebuie să înţelegem aici benefic şi malefic în accepţiunea stabilită de regula 26.
60. - Când mai multe planete se află împreună în aceeaşi casă, iar guvernatorul lor este situat în alta, semnificaţiile
acestui guvernator vor
forma punctul de plecare la ceea ce grupul planetelor vor produce bun sau rău - (cf. regulii 63).

Indicaţii furnizate de guvernatorul unei case astrologice

61. - Guvernatorul unei case astrologice plasat chiar în ea, realizează într-un mod remarcabil semnificaţiile acesteia
(mai ales dacă posedă o analogie naturală cu semnificaţiile în discuţie).
Şi dacă este vorba de o casă proastă, eliberează subiectul de
semnificaţiile nefaste ale acesteia (exceptând bineînţeles moartea, pentru că ea răspunde unei necesităţi a naturii).) Chiar
Saturn şi Marte produc cel mai
adesea acest efect în casa VIII sau XII, numai dacă este în legătură cu o malefică, sau în conjuncţie, cuadratură, opoziţie cu
stelele; sau să indispună guvernatorul horoscopului).
62. - Când guvernatorul unei case oarecare este fizic într-o altă casă, semnificaţiile celor două case pot să se combine
- dar nu o fac în mod necesar şi nici întotdeauna. Planeta în chestiune nu va acţiona decât când în funcţie de poziţie, când în
funcţie de vreuna dintre dominaţii; când combină efectele care derivă din una din poziţiile ei cu cele ale alteia, sau simultan cu
cele două determinări pe care le are datorită dominaţiilor sale.
Această combinaţie se face după posibilităţile pe care le oferă
semnificaţiile caselor în chestiune. Dintre aceste sensibilităţi, cele care se
acordă cel mai mult cu natura, starea cerească şi analogiile planetei propuse, sunt cele care se realizează de preferinţă.
63. - Guvernatorul unei case plasat fizic îtr-alta, indică faptul că semnificaţiile primeia vor deveni cauza sau punctul
de plecare pentru semnificaţiile celei de-a doua (cf. regulii 60).
64. - Când guvernatorul casei I este în altă casă, sau când guvernatorul unei case oarecare este în I, va exista
întotdeauna combinaţia semnificaţiilor ataşate caselor în discuţie.
65. - Guvernatorul casei I situat în altă casă, indică faptul că predispoziţiile şi tendinţele intelectuale ale subiectului,
vor merge în
principal către semnificaţiile acestei case.
66. - Deşi orice casă posedă accidental semnificaţiile aparţinând esenţial casei opuse, guvernatorul unei case nu are
acţiune decât asupra semnificaţiilor esenţiale ale casei ei, şi nu asupra celor accidentale, numai dacă este fizic în aceasta, sau
conduce guvernatorul casei opuse la a sa.
Fiind situat în propria casă, acţiunea sa asupra semnificaţiilor
accidentale ale acesteia va fi nefastă (pentru casa opusă, care este punctul de plecare al semnificaţiilor accidentale, constituie
atunci locul său de exil).
67. - O planetă situată într-o casă oarecare, are de asemenea o acţiune asupra semnificaţiilor caselor care formează &
ternar & cu prima.
68. - O planetă guvernatoare a unei case şi ocupând o alta, nu acţionează doar în funcţie de semnificaţiile caselor
ocupată şi guvernată, ci şi în funcţie
de planetele care ocupă casele pe care le guvernează.
69. - Guvernatorul casei I sau X în exil sau cădere constituie o circumstanţă în mod particular nefastă.
70. - Când guvernatorul unei case oarecare este în VIII, indică de fapt că moartea subiectului va fi cauzată direct de
fiinţele sau semnificaţiile casei în care domină.
71. - Guvernatorul casei VIII aflat într-o casă oarecare, indică faptul că moartea subiectului va avea loc din cauza
fiinţelor sau semnificaţiilor acestei alte case.
Modul de a acţiona când mai multe planete domină în aceeaşi casă, sau când o planetă
domină în mai multe case

72. - Când o planetă guvernează mai multe case, fără să ocupe nici una fizic, prezice combinaţia diferitelor
semnificaţii ataşate acestei case. Totuşi semnificaţiile casei cu care planeta are cea mai mare analogie, sunt cele care vor
prevala.
73. - Din doi sau mai mulţi guvernatori ai unei case, trebuie să-l
preferăm pe cel care guvernează cuspida casei analizate. Asta mai ales dacă posedă o analogie naturală cu semnificaţiile
acestei case şi dacă este puternic prin starea sa cerească. Totuşi, ceilalţi guvernatori nu trebuie neglijaţi; şi
dacă unul dintre ei este mai puternic decât primul datorită analogiilor naturale, a stării cereşti şi a celei terestre, va trece în
importanţă înaintea primului.

Determinarea planetelor prin exaltare şi trigonocraţie

74. - Guvernatorul unei case primează în importanţă planeta în exaltare aici. Totuşi în judecarea semnificaţiilor
acestei case, nu este inutil să
analizăm de asemenea planeta exaltată, chiar când este absentă de aici.
75. - Trigonocraţia constituie de asemenea o determinantă; ea este totuşi cea mai slabă dintre toate (chiar mai slabă
decât aspectele).
76. - Prin dominaţie, o planetă semnifică stabilitatea lucrurilor; prin exaltare, schimbări bruşte şi foarte marcante; prin
trigonocraţie, combinaţii şi asociaţii.
77. - Planetele aflându-se răspândite în mai multe triplicităţi, dau aptitudini multiple; adunate în aceeaşi triplicitate,
conferă aptitudini
limitate ca număr, dar remarcabile într-o anumită direcţie.

Determinarea planetelor prin slăbiciunile lor esenţiale

78. - Slăbiciunile esenţiale nu trebuie considerate ca determinante, decât atunci când planeta este în aspect (mai ales
malefic), cu casa (sau planetele
din casa respectivă) care constituie locul de exil sau de cădere.
Determinarea datorită slăbiciunilor esenţiale are întotdeauna un caracter nefast.
79. - Peregrinarea simplă constituie o stare mijlocie între o stare
cerească benefică şi o stare cerească malefică.

Determinarea planetelor prin aspecte

80. - Locurile Primului Cer unde ajung arcurile măsurând aspectele, sunt determinate către natura şi constituţia
accidentală a planetei de unde provin aspectele analizate. Planetele acţionează deci în mijlocul aspectelor lor. Cum
pe de altă parte aceleaşi locuri suportă determinarea locală, adică cea derivând din casele astrologice în care cad aspectele,
rezultă că planetele sunt “determinate de aspectele lor”.
81. - Acţiunea planetelor în funcţie de aspecte, este deseori mai
puternică decât acţiunea exercitată în funcţie de dominaţie. Orice planetă are o influenţă mai eficace asupra semnificaţiilor
casei opuse celei pe care o ocupă fizic, decât guvernatorul casei opuse, dacă acesta este absent, sau dacă este
slab şi fără aspect cu ea.
(Astfel, când horoscopul este mâhnit de o cuadratură sau opoziţie cu Saturn sau Marte, asta constituie o circumstanţă
mai nefastă, decât cânds este doar supus dominaţiei lor).
82. - Orice planetă acţionează prin aspectele sale: 1). In funcţie de
natură; 2). în funcţie de starea cerească; 3). în funcţie de starea terestră,
adică de poziţia ei şi de cea a caselor sale cereşti. Totuşi, nu acţionează întotdeauna în acelaşi timp în funcţie de ambele
elemente care formează starea ei terestră, ci când în funcţie de unul, când în funcţie de celălalt, când de ambele doedată.
83. - Orice planetă formând simultan aspecte de natură diferită, exercită o acţiune binefăcătoare şi una răufăcătoare în
acelaşi timp.
84. - În conjuncţie, calitatea efectelor depinde de natura benefică sau malefică a planetelor care le formează, precum
şi de starea lor cerească.
85. - Orice planetă exercită o acţiune favorabilă prin aspectele benefice (care sunt în ordinea lor ca putere: trigonul,
sextilul, dodectilul); şi o
acţiune răufăcătoare prin aspectele malefice (opoziţia, cuadratura, cvintilul).
86. - Aspectele benefice venind de la o planetă în mod natural benefică, produc efecte binefăcătoare cu uşurinţă şi
abundent. Ele realizează
semnificaţiile bune ale caselor în care cad, şi împiedică relele să se producă.
87. - Aspectele malefice venind de la o planetă în mod natural benefică, fac să apară dificultăţi, piedici şi privaţiuni.
88. - Când o planetă benefică este accidental în stare cerească rea sau terestră, aspectele sale benefice nu vor produce
decât puţin bine; aspectele
rele, mult rău.
89. - Aspectele malefice ale unei planete natural malefică, produc o pagubă considerabilă, atingând semnificaţiile
caselor în care cad.
90. - Faptul că o planetă natural malefică este în stare cerească proastă sau terestră, agravează efectele dăunătoare ale
aspectelor sale malefice; în schimb starea sa cerească favorabilă le temperează.
91. - Prin aspectele sale benefice, o planetă natural malefică realizează
un anume succes sau bunăstare în mijlocul dificultăţilor medii. Totuşi starea cerească sau terestră a planetei analizate este rea;
chiar aspectele sale
benefice dăunează foarte mult.
92. - Când o planetă malefică în stare cerească proastă, primeşte un
aspect prost de la o altă planetă malefică prin natură sau determinare, malignitatea acţiunii sale este mărită; dacă este un aspect
favorabil, venind de la o benefică, este temperată.
93. - Când o planetă benefică prin natură, dar în stare cerească defavorabilă, este nefericită de un aspect malefic,
acţiunea ei devine
dăunătoare.
94. - Acelaşi aspect format de aceleaşi două planete, poate fi benefic pentru un lucru şi malefic pentru celălalt.
95. - Două planete formând un aspect între ele, se determină reciproc spre semnificaţiile caselor pe care le ocupă.
În consecinţă, orice aspect format între două planete are întotdeauna o semnificaţie dublă, după cum se referă la una
sau la cealaltă dintre planete (cf. regulii 106).
96. - Efectele specifice produse de acelaşi aspect format de ambele planete, variază după semnele zodiacale sub care
trec aceste planete şi după casele ocupate.
97. - În acţiunea comună a două planete în aspect reciproc, Soarele primează asupra Lunii, Luna asupra planetelor
inferioare, iar acestea asupra celor superioare. 2). Planeta a cărei stare cerească este mai bună sau care este mai puternică prin
stare, prevalează asupra celorlalte.
98. - În aspecte, apropierea este mai eficace decât separarea.
99. - În consecinţă, din două planete care sunt pe punctul de a forma un aspect, cea care se apropie de cealaltă ca
urmare a mişcării aparente în zodiac, este cea care acţionewază mai puternic asupra semnificaţiilor celeilate, proces care nu
este reciproc.
100. - Dacă un aspect benefic pe care=l primeşte o planetă este urmat imediat pentru aceasta de un alt aspect benefic,
binele semnificat de primul se va realiza cu siguranţă şi uşurinţă; dacă este urmat de un aspect malefic,
binele iniţial va face loc unui rău oarecare.
101. - Dacă un aspect malefic este urmat de altul malefic, răul semnificat va fi agravat şi se va realiza cu siguranţă;
dacă este urmat de o benefică, răul se poate schimba ulterior în bine.
102. - Pentru a aplica corect cele două reguli precedente, trebuie totuşi să se ţină cont de puterea relativă a celor două
aspecte care se succed.
103. - Când o planetă sau un loc al cerului primeşte în acelaşi timp două sau mai multe aspecte, cel mai exact câştigă
asupra celorlalte.
104. - Ordinea naturală de putere a aspectelor poate fi exceptată datorită anumitor determinări particulare ale
planetelor de unde provin, precum şi datorită stării cereşti şi terestre a acestora. Exemple: O planetă guvernatoare
a horoscopului situată fizic în X, va exercita prin cuadratură o acţiune mai puternică asupra semnificaţiilor casei I, decât prin
opoziţia cu casa IV. O planetă va acţiona asupra unui loc al cerului cu mai multă putere prin cuadratură (în consecinţă într-un
sens nefast) când se află în exaltare decât o
altă planetă asupra aceluiaşi loc, prin trigon (deci favorabil când acesta este în cădere).
105. - Când mai multe planete trimit aspecte aceleiaşi case, cea ale cărei natură şi determinări sunt cel mai mult în
armonie cu semnificaţiile acestei
case, sau ale cărei determinări sunt din acest punct de vedere cele mai puternice, este cea care câştigă asupra celorlalte, pentru
analizarea aspectului ei.
106. - Când o planetă este în afara casei cereşti proprii, aspectele sale acţionează într-o manieră mai marcantă în
direcţia semnificaţiilor casei ocupate, decât acelea care se alătură caselor în care domină.
107. - Orice aspect suportă în realitate de la casa în care cade o determinare similară celei pe care o primeşte o planetă
aici.
108. - Trebuie întotdeauna să observăm dacă semnificaţiile casei ocupate de planeta de unde provine un aspect dat, se
acordă cu binele sau răul semnificat de casa în care cade aspectul.
109. - Ca regulă generală, pentru a cunoaşte puterea şi calitatea
efectelor pe care le va produce un aspect dat, trebuie să analizăm nu numai forma lui, planeta şi casa de unde vine, ci şi poziţia
(unghiulară sau nu) şi caracterul (fericit sau nefericit) al casei în care ajunge, ca şi semnul în care cade, în timp ce semnul
poate constitui un loc de slăbiciune sau de demnitate pentru planeta de unde provine asepctul de analizat.
La fel ca toate celelalte lucruri, circumstanţa ca un aspect să cadă în
casă unghiulară, îi creşte eficacitatea.
Ajungând într-o casă nefericită, puterea malefică în această casă este mărită, sau puterea binefăcătoare diminuată,
după caz; invers, dacă aspectul ajunge în casă fericită.
Când un aspect analizat cade în semnul în care planeta de unde provine domină sau este exaltată, puterea lui
binefăcătoare este aici amplificată, iar
cea răufăcătoare diminuată; contrariul are loc în semnul în care planeta
analizată este în exil sau în cădere.
În particular, rezultă că:
110. - Dacă o planetă malefică domină în casa în care cade unul din aspectele sale malefice şi dacă această casă este
fericită, aspectul malefic va exercita un efect favorabil, dar violent şi urmat ulterior de o neşansă sau de
un necaz oarecare.
111. - Dimpotrivă, dacă o planetă domină în casa în care cade unul din aspectele sale malefice, iar această casă este
proastă, efectul produs va avea
un caracter extrem de nefast.
112. - O planetă solitară, adică fără legătură cu vreo alta prin aspect
sau conjuncţie, prezice ceva neaşteptat sau extraordinar în ceea ce priveşte semnificaţiile ataşate la casa ocupată.

Recapitularea diverselor elemente pe care trebuie să le stabilim în ceea ce priveşte fiecare planetă,
pentru a servi ca bază judecăţilor astrologice

1). Natura esenţială a planetei (bună sau rea).


2). Poziţia ei, fie în propria casă, fie într-o casă străină. În al doilea
caz, natura guvernatorului ei; apoi demnităţile sau slăbiciunile esenţiale pe
care le are, dacă e cazul, în această casă străină.
3). Sensul mişcării sale aparente în zodiac (mişcare directă, retrogradă
sau staţionară) şi viteza relativă a deplasării, comparată cu cea medie.
4). Poziţia ei (de vest sau de est) faţă de Soare şi Lună.
5). Conexiunile cu celelalte planete.
6). Raporturile cu guvernatorul său.
7). Stelele cu care este unită; cu care se ridică, culminează sau coboară.
8). Determinările din locul poziţiei fizice a dominaţiei şi aspectelor ei. Apoi determinările guvernatorului ei.
9). Raporturile care pot exista între semnificaţiile ataşate casei ocupate şi analogiile ei naturale.
10). Categoria de care aparţine casa astrologică ocupată: unghiulară, scadentă sau cadentă.

Progresia de observat din punctul de vedere al forţei relative a prezicerilor

1. - O planetă fiind puternică prin starea cerească (semne şi aspecte) în casa ocupată - acţiune foarte puternică asupra
acestei case.
2. - O planetă puternică într-o casă, mai ales atunci când domină aici, dar neocupând-o fizic, aflându-se totuşi în
aspect cu vârful acestei case sau cu planetele care se află aici, exercită o acţiune puternică asupra semnificaţiilor acestei case şi
le combină cu acelea ale casei pe care o ocupă.
3. - O planetă slabă în casa pe care o ocupă, dar în legătură cu guvernatorul ei sau cu acela al vârfului casei - acţiune
mai puţin puternică asupra lucrurilor care se referă la această casă.
4. - O planetă puternică într-o casă astrologică, dar neocupând-o fizic
şi care nu trimite aspect la vârful ei, nici la planetele care se află aici -
acţiune de putere mijlocie.
5. - Dacă o planetă este slabă în casa pe care o ocupă şi dacă este în legătură cu guvernatorul ei sau cu acela al
vârfului casei - acţiune slabă, în
ceea ce priveşte semnificaţiile acestei case.
6. - O planetă slabă într-o casă şi neocupând-o fizic, dar în legătură (prin aspect sau prin dominaţie) cu guvernatorul
cuspidei casei - acţiune slabă cât priveşte acţiunile acestei case.
7. - O planetă slabă într-o casă, neocupând-o fizicşi fiind fără aspect
cu guvernatorul sau cuspida acestei case - acţiune extrem de slabă.

SUPLIMENT

Extract din Morin, Astrologia Gallica, cartea XVI, Sect. II, cap.
I,II şi III

APROPRIEREA SI SEPARAREA RECIPROCA A PLANETELOR

CAPITOLUL I
Morin numeşte apropiere (aplicaţie) mişcarea care, în zodiac, duce o planetă spre alta şi aceasta din momentul în care
sferele lor de influenţă intră
în contact reciproc până la momentul conjuncţiei lor reale sau fizice; numeşte separare, mişcarea care îndepărtează un corp
planetar de un altul începând de la conjuncţia lor până în momentul în care sferele lor de influenţă încetează să se mai atingă.

In aceste limite, cele două planete tind să combine activitatea lor.


Totuşi efectele conjuncţiei viitoare sau trecute nu apar decât atunci când
corpurile celor două planete se află fiecare în interiorul sferei de influenţă
a celeilalte. În afară de această condiţie, încât sferele lor sunt numai în
contact, combinaţia în discuţie nu se face simţită decât asupra locurilor
cerului cuprins în segmentele comune celor două sfere şi mai ales asupra celor ce se află pe coarda care susţine arcurile ce
cuprind aceste segmente.
Să remarcăm totuşi că în ciuda acestei combinaţii reciproce, direcţiile
care se fac spre fiecare din cele două planete separat, produc efecte
particulare fiecăreia din ele, după natura şi determinările proprii şi în consecinţă diferită în fiecare caz... Totuşi în toate
efectele care se referă la
activitatea uneia din planete în aceste direcţii, intervenţia celeilalte se va
face simţită.
La egală distanţă una de alta, aproprierea constituie o circumstanţă mai eficace pentru acţiunea unită a planetelor
decât separarea, pentru că în primul caz combinarea celor două activităţi devine din ce în ce mai intensă (pe măsură ce unghiul
format de razele planetare devine mai mic), deoarece cele două planete tind atunci spre unire. Contrariul se produce în
separare.
Spre exemplu, dacă guvernatorul horoscopului se apropie de Marte, guvernatorul lui VII sau VIII, va exista aici o
puternică predispoziţie pentru afecţiuni fierbinţi, înflăcărate, arsuri, sau dispute şi nenorociri, pericol
pentru viaţă sau moarte violentă; dar dacă în loc să se apropie de guvernatorul horoscopului se îndepărtează de Marte, forţa
(distanţa) acestei preziceri va fi diminuată; accidentele în discuţie vor fi diminuate într-o oarecare măsură, sau la fel, va exista
mare speranţă de a scăpa (numai dacă îndepărtându-se de Marte, aşa zisul guvernator nu se apropie în acelaşi timp de o alta
malefică).
Conform cartii XIII, sect. III, capitolul III: Dacă Guvermatorul Horoscopului se apropie de Guvernatorul
Casei VII, subiectul va căuta să se mărite şi se va căsători efectiv, numai dacă o altă cauză cerească în temă nu
pune vreun obstacol.
Dar dacă cele două Planete în discuţie se separă reciproc, el va fugi de căsătorie şi nu se va căsători sau dacă o va face
totuşi, soţii nu vor reuşi să se ]nţeleagă şi se vor despărţi.
Miscarea de apropiere sau de separare poate fi directă sau retrogradă.

CAPITOLUL II

1) Apropierea şi separarea sunt fie simple, fie reciproce.


În forma simplă, planetele sunt ambele sau în mişcare directă sau retrogradă.
Apropierea sau separarea este deci aici faptul singurei planetei a cărei viteză unghiulară în zodiac este în momentul
respectiv mai mare.
Se consideră de fapt apropiere sau separare simplă la fel aceea care se face între o planetă şi o cuspidă de casă.
În cea de-a doua formă, cele două planete se mişcă aparent în sens invers; de la una mişcarea este directă, de la
cealaltă retrogradă. Fiecare se apropie deci simultan sau se îndepărtează de cealaltă.
Apropierea reciprocă este mai eficace decât cea simplă şi produce astfel efecte mai considerabile şi mai rapide.
În separarea reciprocă, combinarea celor două activităţi planetare este contrariată şi pierde repede din forţă; ea
produce astfel cel mai adesea
obstacole şi contrarietăţi exterioare, sau numai aparenţe de efect.
Spre exemplu, dacă separarea dintre guvernatorul horoscopului şi guvernatorul casei a X-a este reciprocă, ei vor fi
lipsiţi de a conferi
distincţii onorifice (conform deasemenea observaţiei de la pag.176, extrasă din a 13-a carte cu privire la separarea reciprocă
între guvernatorul horoscopului şi guvernatorul casei a VII-a).
2) Trebuie pe de altă parte să examinăm dacă apropierea sau separarea pot fi complete sau incomplete.
Apropierea este completă când cele două planete analizate ajung într-adevăr să formeze în continuare o conjuncţie
perfectă (+); separarea când, după conjuncţia precedentă a planetelor, sferele lor de influenţă ajung să se separe complet.
Apropierea este incompletă când, înainte de a sosi la conjuncţia perfectă, mişcarea planetei mai rapide (adică de a
trece simultan pe acelaşi cerc de latitudine ceresc, fără a lua în considerare distanţa lor reciprocă în
latitudine, vine să schimbe direcţia, astfel încât după ce a fost mai înainte apropiată de cealaltă, se îndepărtează din nou.
În mod asemănător, separarea este incompletă când planeta a cărei mişcare unghiulară este mai rapidă, îşi schimbă
direcţia înainte ca sfera sa de influenţă să fie complet detaşată de cealaltă şi, după ce s-a îndepărtat de
cealaltă planetă pentru un timp, se apropie iarăşi.
Apropierea incompletă indică faptul că efectele pe care trebuia să le
producă conjuncţia viitoare, nu vor avea decât o aparenţă de realizare, sau cel mult la început, dar nu vor fi complete.
Realizarea lor va fi de fapt
împiedicată sau oprită de persoanele sau lucrurile semnificate de planeta a
cărei mişcare schimbă direcţia.
Separarea incompletă în schimb întăreşte efectul pe care l-a produs conjuncţia imperfectă; ea prezice deci într-un fel
confirmarea sau chiar repetarea, aceasta din urmă mai ales când, în urma schimbării mişcării prime de separare, planetele
ajung să formeze o conjuncţie perfectă.
În ultimul rând se cuvine să examinăm, din punctul de vedere al
apropierii prin care planeta mai rapidă poate fie să unească corpul altei planete propuse, fie să atingă doar locul cerului pe care
aceasta din urmă îl va părăsi
din acel moment - (prin planetă mai rapidă, sau mai înceată, trebuie să
înţelegem aici ca şi în continuare, nu pe cea a cărei viteză unghiulară medie o depăşeşte pe a celeilalte planete considerate -
sau îi este inferioară -, ci aceea a cărei deplasare aparentă în zodiac este în prezent mai rapidă, sau mai lentă).
Trei cazuri pot să se prezinte aici: sau planeta mai rapidă uneşte corpul celeilalte şi locul cerului pe care aceasta îl
ocupa în temă; sau că ea nu
atinge decât longitudinea acestui loc; sau în fine, că ea se apropie de acest
loc fără a atinge longitudinea.
În primul caz, efectul conjuncţiei se manifestă cu succes; în al doilea, efectul este mediocru în ceea ce priveşte
acţiunea planetelor rapide, mai considerabil în ceea ce priveşte acela al planetelor lente; în al treilea caz
efectul este nul cel mai adesea, sau nu prezintă decât o aparenţă iluzorie şi confuză.
În explicaţiile precedente nu am considerat apropierea şi separarea decât aşa cum avea loc între planete. Totuşi, ca şi
la corpurile planetelor, ele se aplică la toate aspectle lor precum şi la locurile lor radicale sau tematice. De exemplu, când în
curgerea anului în care trebuie să se efectueze o direcţie a horoscopului cu Marte - guvernatorul casei a VIII-a - ameninţătoare
pentru viaţă, Marte trece pe locul radical al horoscopului, pericolul se va prezenta cu siguranţă; şi aceasta cu atât mai sigur
dacă Marte, după ce s-a unit şi a depăşit acest loc,
îşi schimbă mişcarea şi se întoarce aici, şi poate abia după, în urma unei noi schimbări a mişcării sale, formează o a treia
conjuncţie cu el; în tot acest
timp subiectul va trăi un aşa mare pericol pentru viaţa lui, încât abia va putea scăpa cu precauţiile cele mai mari şi prudenţa
cea mai atentă.
O ultimă observaţie în final: dacă o planetă dată nu se apropie şi nici
nu se spară de alta; dacă este în consecinţă fără nici o legătură prin aspect cu un alt corp, ea se numeşte ( &ferală &) sau
solitară (cf.pag.119).
O asemenea planetă în casa I, sau guvernatoarea casei I, dă o fire solitară, sau face să fugă de societate. Dacă este în
acelaşi timp natural
malefică, în exil sau retrogradă, va indica un om remarcabil prin obiceiuri sălbatice (moravuri).
Pentru o mai bună înţelegere a explicaţiilor precedente, va trebui să
notăm şi ceea ce urmează:
Dacă două planete se află în interiorul limitelor de apropiere, dacă următoarea (loc radical sau tematic) este în mişcare
directă şi precedenta retrogradă, şi dacă având separarea sferelor de influenţă precedenta îşi reia mişcarea directă şi o ajunge
pe următoarea, efectul conjuncţiei, mai întâi incomplet, se produce în final, deşi la început s-a sperat în zadar: aceasta mai
rapid şi mai puternic dacă în acelaşi timp planeta următoare, care era la
început în mişcare directă, devine retrogradă. Deci efectul ar avea mai întâi un început, apoi ar fi deznădăjduit, ca în final să
obţină rezultate contrarii faţă
de ceea ce părea că trebuie să se îndeplinească, faţă de ceea ce spera (termenii precedentă şi următoare trebuie să fie înţeleşi
întotdeauna în sensul mişcării diurne a sferei).
Dacă două planete, după ce au fost unite, se îndepărtează reciproc una de alta, vom scoate semnificaţia efectului
conjuncţiei, manifestându-se la început într-o anumită măsură, se va opri prompt şi chiar brusc în urma intervenţiei
unui lucru sau eveniment neprevăzut.
Dacă Saturn sau Venus de exemplu, sunt pe cale de separare reciprocă în casa a XII-a, efectul conjuncţiei lor va
fi anihilat (cu condiţia ca această separare să devină completă) şi nu vor determina boala sau captivitatea, ori celelalte
caracteristici specifice. La fel şi pentru celelalte case.
Trebuie să observăm că prin retrogradare conjuncţiile realizează efectele lor prin mijloace extraordinare şi neaşteptate;
cu atât mai mult, dacă ambele planete analizate sunt retrograde şi dacă în acest fel, următoarea mai rapidă o ajunge pe prima,
mai lentă. Aceeaşi observaţie se aplică la separările prin retrogradare, fie simple, fie reciproce. Şi trebuie întotdeauna să
observăm bine care este planeta care se apropie de cealaltă, fie în mişcarea directă, fie retrogradă, căci ea prevalează asupra
acesteia şi datorită activităţii ei, mai
ales efectul conjuncţiei, dacă ea are loc, se manifestă complet; altfel spus,
efectul se realizează prin lucrurile sau persoanele pe care ea le semnifică.
Cea mai bună circumstanţă este când planeta care se apropie de cealaltă se află într-un unghi, mai ales aproape de
mijlocul cerului, sau de horoscop, chiar atunci când aceea de care se apropie se află în casă cadentă. Căci apropierea făcându-
se dintr-un unghi, efectul va fi foarte puternic: el va fi
fireşte încă şi mai puternic dacă cealaltă planetă ocupă deasemenea un unghi.
Apropierea către planetele ale căror semnificaţii se potrivesc cu natura
şi efectul prezis prin apropiere, face acest efect şi mai puternic.
De exemplu, în ceea ce priveşte distincţiile, dacă guvernatorul
Mijlocului Cerului se apropie de Soare, mai ales în aspect de trigon. În acest caz, subiectul se va vedea cu siguranţă distins cu
funcţii. În schimb, în ceea
ce priveşte căsătoria spre exemplu, dacă guvernatorul casei a VII-a se apropie de guvernatorul casei a IX-a, care semnifică
religia, sau de guvernatorul casei a XII-a, care estecasa captivităţii sau a constrângerii, subiectul nu se va căsători (şi aici
Morin citează propriul său caz).
Diversele forme ce sunt atribuite în funcţie de apropiere sau separare, efectelor semnificate de conjuncţie sau de
aspecte, se pot explica prin analogie: două planete care trebuie să combine activitatea lor în producerea unui anume efect, se
comportă ca doi oameni a căror participare este necesară pentru îndeplinirea unei lucrări. Ei o pot realiza dacă îşi unesc
eforturile şi nu dacă ei se evită reciproc sau dacă unul avansează, iar celălalt se retrage.
Să notăm în final, că în toate apectele care nu sunt perfecte, este întotdeauna mai rău pentru o planetă să se apropie de
o alta malefică, decât să se îndepărteze.

CAPITOLUL III

Apropierea şi separarea sunt numite disparate, când se pune problema de a considera aici reuniunea nu numai a două
planete cum a fost făcut până acum, ci a trei sau mai multe planete.
Iată ceea ce putem reţine cu privire la învăţătura tradiţională:
1) De fiecare dată când trei planete se află reunite fizic sau prin aspect în aşa fel încât mijlocia să fie cea mai rapidă,
încât ea se mişcă în sfera de
influenţă a planetei de care se separă şi atinge cu propria sferă de influenţă
pe aceea de care se apropie complet, uneşte activitatea planetei pe care o părăseşte, cu activitatea aceleia pe care o va întâlni,
chiar atunci când
sferele de influenţă ale celor două planete extreme nu au nici un contact.
Din această poziţie a celor trei planete, am putea deci deduce acest pronostic, că efectul pe care îl va produce
combinaţia medie a celor două
extreme, se va îndeplini prin intermediul persoanelor sau lucrurilor semnificate de mediană; sau că efectul semnificat de
conjuncţia viitoare a medianei cu aceea spre care se mişcă, va aduce cauze reprezentate de aceea de care se îndepărtează; sau
şi că efectul semnificat de conjuncţia trecută a planetei
mediane cu aceea de care se apropie; sau în fine, că la efectul semnificat doar de planeta mediană, vor participa persoanele sau
lucrurile reprezentate de cele două extreme.
Aici Morin citează din nou propriul exemplu, al cărui studiu este într-adevăr interesant în ceea ce ne preocupă pe noi
în acest moment. În tema lui Mercur radical ocupă 27 grade şi 55 minute în Vărsător, Venus la 1 grad în Peşti, Soarele la 4
grade şi 19 minute în Peşti, Jupiter la 4 grade şi 48 minute în Peşti. Venus se îndepărtează deci de Mercur şi se apropie
complet de locurile tematice şi de Soare şi Jupiter. Atunci când, prin direcţie Mijlocul Cerului
vine în 1629 în locul lui Mercur, Morin este numit profesor regal de matematică. Atunci când mijlocul cerului vine în locul lui
Venus, guvernatoarea casei I şi
a şansei norocului, el primeşte de la doi mari seniori 4000 de lire ca
recompensă pentru publicarea tratatului său de trigonometrie şi pentru soluţia problemei de mişcare a pământului. Atunci când
Mijlocul Cerului vine în locurile lui Jupiter şi a Soarelui în 1635, primeşte din nou 1000 de lire şi câştigă o mare reputaţie şi în
străinătate, prin descopeirea lui şi publicarea calculului longitudinilor (chestiune care a fost pusă la concurs în public, pe care
Morin pretindea că o ştie şi care era într-adevăr rezolvată de el; se pare totuşi că
s-a căutat să fie înşelat cu recompensa promisă). Dar prin aceasta şi-a creat de asemenea mai mulţi duşmani ascunşi, dintre
care se afirmă între alţii şi cardinalul Richelieu pe care îl obosea cu doleanţele şi reclamaţiile sale (pe
care le-a făcut publice într-un pamflet), din cauza refuzului recompensei
promise, pe care credea că o meritase.
Aici aşadar cele patru forme de efect menţionate mai sus s-au realizat.
Reputaţia sa în astrologie şi duşmăniile care se alătură aici, erau semnificate în temă de Mercur şi Soare. Acestea din
urmă s-au realizat din cauza lui Venus. Căci dacă aceasta nu i-ar fi adus recompensa despre care a fost vorba în primul rând şi
care în continuare i-a permis ideea pamfletului său, nu şi-ar fi atras animozitatea lui Richelieu şi a unora din confraţii lui.
Colaborarea avantajelor din partea celor doi mari seniori, semnificată prin conjuncţia lui Venus cu Soarele şi Jupiter, este
datorită lui Mercur, a
lucrărilor de spirit şi matematice pe care acesta le inspirase. Avantajele semnificate de conjuncţia lui Venus cu Mercur au dat
naştere la duşmănii ascunse. Avantajele semnificate de Venus trebuiau să iasă din participarea eforturilor lui Morin cu
bunăvoinţa marilor seniori, datorită conjuncţiei
Soarelui şi lui Mercur cu Venus.
Planetele extreme nu combină activitatea lor, decât cu condiţia ca mediana să se împreuneze complet cu corpul sau
cel puţin cu locul tematic al aceleia spre care se îndreaptă - şi aceasta, fie prin mişcare directă, fie prin mişcare retrogradă.
Altfel, dacă mediana şi una din extreme se separă reciproc şi dacă în acelaşi timp mediana şi cealaltă extremă se apropie
reciproc, nu se poate produce combinaţia perfectă a activităţilor extremelor. Obstacolul vine
de la planeta extremă care este pe cale de separare: ea este aceea care tulbură efectul.
Putem adăuga şi remarca faptul că atunci când cele două planete în conjuncţie perfectă înaintează spre o a treia mai
lentă, efectul pe care trebuie
să-l producă această reuniune va debuta în măsura în care el se ataşează la două planete, cele mai lente, cu ajutorul activităţii
planetei celei mai rapide din
cele trei.
2) Atunci când o planetă lentă se află între două mai rapide şi în legătură cu ele, ea nu împiedică în general ca cele
două extreme să combine activitatea lor, şi aceasta mai ales când extrema precedentă vine să înglobeze extrema următoare în
sfera ei de influenţă şi când aceste două planete se apropie
reciproc.
Dar dacă natura medianei este contrară efectului pe care ar trebui să-l producă conjuncţia simplă a celor două extreme,
realizarea acestui efect ar fi întârziată sau împiedicată de persoanele sau lucrurile semnificate de mediană.
De exemplu, dacă Saturn este astfel între guvernatorii horoscopului şi
casa a VII-a, va împiedica sau cel puţin va întârzia căsătoria; între
guvernatorii horoscopului şi Mijlocul Cerului, distincţiile onorifice, etc., mai ales dacă este în stare şi poziţie defavorabilă şi
ostil casei a VII-a şi
Mijlocului Cerului, după caz.
3) Dacă dintre trei planete în legătură reciprocă fizică sau prin aspect, una din extreme atinge altă extremă, în funcţie
de viteza sa, înainte ca aceasta să fie unită prin mediană, efectul pe care va trebui să-l producă conjuncţia medianei
cu extrema următoare va fi realizat sau tulburat după caz, de persoanele sau lucrurile semnificate de extrema precedentă.
Aceasta din urmă va fi aici cel mai adesea reprezentată de Lună.
De exemplu, fie Jupiter la 20 de grade în Rac, Venus la 15 grade în Rac şi Luna la 10 grade în Rac. Luna (extremă
precedentă) se va uni cu Jupiter (extrema următoare) înainte ca Venus (mediana) să-l atingă pe Jupiter. Efectul provenind din
conjuncţia lui Jupiter cu Venus, va fi de atunci realizat sau tulburat, după stările cereşti, de persoanele sau lucrurile
reprezentate de Lună.
4) Dacă o planetă se apropie de alta mai lentă şi dacă înainte de a o
atinge, o a treia întâlneşte această altă planetă printr-o mişcare în sens
contrar, a treia elimină sau distruge efectul semnificat de legătura primelor
două. Aceasta pentru că activitatea celei de-a treia, datorită apropierii
reciproce de celelalte două, produce efectul ei cu mai multă siguranţă decât celelalte două, care nu sunt în ceea ce le priveşte
(una faţă de cealaltă),
decât pe cale de apropiere simplă.
5) Dacă o planetă precedentă nu atinge una următoare de care se apropie, înainte ca aceasta următoare să întâlnească
o a treia (sau un aspect puternic), a treia (sau aspectul) poate să împiedice efectul semnificat prin legătura celor două, primelor
două, dar numai dacă ea îi este contrară prin natură.
6) O planetă rapidă care se apropie de altele două mai lente care sunt în conjuncţie perfectă, combină activitatea ei
mai eficace cu cea mai lentă, pentru că o întâlneşte înaintea celeilalte.
La fel, când o planetă lentă, precedentă, se apropie de două planete mai rapide care sunt în conjuncţie perfectă,
cooperază mai eficace cu cea mai lentă. Să remarcăm totuşi că planeta lentă poate doar să întâlnească locul tematic al
celorlalte două şi nu corpul lor.
7) Conjuncţia fizică viitoare a unei planete cu alta mai lentă,
anihilează forţa aspectelor mai îndepărtate (trebuie fără îndoială să
subînţelegem: aspecte care o lovesc pe prima. Căci dacă ar trebui să fie vorba aici de aspecte în care prima planetă se
îndepărtează, această regulă ar prisosi regulii 9. Şi cu această subînţelegere, regula de faţă revine doar la a spune că aspectul
cel mai puternic este conjuncţia). Mai ales când acestea din urmă sunt contrare efectului de apropiere în discuţie.
8) Un aspect căzând între două planete unite, tulbură combinaţia lor dacă este puternic şi contrariază efectul. Aici
trebuie ţinut cont de natura şi
calitatea planetelor propuse, ca şi de aspectele perturbatoare.
9) O planetă care se îndepărtează de aspectul alteia şi se apropie fizic de o a treia, cooperează mai eficace cu aceasta
din urmă, cel puţin la distanţă egală.
10) O planetă aflată între alte două cu care este în lgătură, se numeşte “asediată”.
Dacă planetele asediatoare sunt benefice, aceasta constituie o
circumstanţă favorabilă, dar foarte defavorabilă dacă ambele sunt malefice. Noţiunile de benefic şi malefic trebuiesc înţelese
aici în sensul larg, adică
atât prin natură, cât şi prin starea cerească şi determinarea în temă.
Dacă din două asediatoare, una este malefică şi cealaltă benefică,
trebuie să judecăm după aceea spre care se face mişcarea de apropiere, mai ales dacă este mai apropiată şi mai puternică.
Efectul va fi şi mai remarcabil, dacă cele două extreme se află fizic în sfera de influenţă a medianei şi dacă se apropie
reciproc, sau dacă există apropiere reciprocă între una din ele şi mediană.
La fel o planetă poate fi asediată de două aspecte.
11) Dacă două planete se află reciproc în sfera lor de influenţă şi dacă celelalte planete (sau aspecte) se interpun,
oricare ar fi ele şi în orice număr, acestea din urmă nu vor împiedica efectul conjuncţiei primelor două să se realizeze, chiar
dacă ar exista separare reciprocă între o mediană şi o extremă, dar nu între cele două extreme.
Totuşi, planetele sau aspectele interpuse ar putea tulbura efectul
semnificat de conjuncţia celor două extreme, dar ele nu l-ar putea anihila.
12) Când două planete nu sunt în aspect reciproc şi când o a treia mai rapidă se apropie de amândouă deodată sau se
îndepărtează, fie numai prin aspect, fie fizic şi prin aspect, aceasta a treia reuneşte activitatea
celorlalte două, în aşa fel încât produce efectele propriei activităţi şi acelea
ale celorlalte reunite.
Pe deasupra, configuraţiile care tocmai au fost enumerate pot să se producă între planete cu totul benefice, de natură
sau prin determinare accidentală, sau cu totul malefice, sau între o benefică şi celelalte malefice,
sau invers. Este aşadar necesar să analizăm cu grijă natura, calitatea, starea
şi determinările lor.

APENDICE

TABLOUL PRINCIPALELOR SEMNIFICATII ESENTIALE CARE


SE ADAUGA CASELOR ASTROLOGICE

CASA I: Viaţa, constituţia fizică, temperamentul, sănătatea generală, predispoziţii morbide; tendinţe instinctive,
morale şi intelectuale.
CASA A II-A: averea, bunurile mobile.
CASA A III-A : fraţii şi surorile, rudele mai îndepărtate.
CASA A IV-A :părinţii, bunurile imobiliare, moştenirile.
CASA A V-A : progenitura, plăcerile materiale.
CASA A VI-A : domesticele (servitorii), animalele domestice.
CASA A VII-A : căsătoria, soţul; duşmanii declaraţi, certuri, dueluri,
etc; procese, contracte şi asociaţii.
CASA A VIII-A : moartea.
CASA A IX-A : religia; schimbările, călătoriile în particular.
CASA A X-A : onorurile şi funcţiile, ridicarea de rang social, profesia, cariera, întreprinderile, activitatea generală a
subiectului.
CASA A XI-A : prieteniile.
CASA A XII-A : bolile, constrângerile, captivităţile, exilurile; duşmanii ascunşi.

La orice casă se ataşează accidental semnificaţiile esenţiale aparţinând casei care îi este opusă.

Tabelul calităţilor elementare ale influxurilor planetare şi ale


coeficienţilor lor, după Morin:

TABEL

DIVIZIUNEA INFLUENTELOR PLANETARE DUPA CALITATEA SI SEXUL LOR

Planete BENEFICE : Jupiter, Soare, Venus, Mercur, Luna;


Planete MALEFICE : Saturn şi Marte;
Planete MASCULINE : Soare, Saturn, Jupiter, Marte;
Planete FEMININE : Lună, Venus, Mercur.

Planetele masculine acţionează cu mai multă eficacitate, când sunt


situate deasupra orizontului în timpul zilei; cele feminine, când sunt deasupra orizontului în timpul nopţii (cartea XIII, secţ.II,
cap.II).

DIVIZIUNEA SEMNELOR ZODIACULUI DUPA NATURA LOR ELEMENTARA

FOC (cald şi uscat) : Berbec, Leu, Săgetător;


AER (umed şi cald) : Balanţă, Vărsător, Gemeni;
APA (rece şi umed) : Rac, Scorpion, Peşti;
PAMANT (uscat şi rece) : Capricorn, Taur, Fecioară.

MASCULINE : Berbec, Gemeni, Leu, Balanţă, Săgetător, Vărsător;


FEMININE : Taur, Rac, Fecioară, Scorpion, Capricorn, Peşti.
TABEL

TABEL

După Morin, planetele trigonocrate sau guvernatoare de triplicitate sunt cele care au casa cerească în semnele ce
compun triplicitatea propusă.
GUVERNATORUL DE ZI = planeta care are în acelaşi timp cu casa cerească, exaltarea în unul din semnele
triplicităţii.
GUVERNATORUL DE NOAPTE = planeta care are casa cerească în semnul cardinal al trigonului, şi rolul
Stăpânului Participant este rezervat
celei de-a treia planete.

REGULI PENTRU PREDOMINAREA PLANETELOR IN TRIGONOCRATIE


(Astrologia Gallica, cartea XV, cap. IX)

1) Un guvernator de trigonocraţie situat fizic într-unul din semenele trigonului propus, trebuie să fie preferat celor
absenţi.
2) Un guvernator situat deasupra orizontului câştigă asupra celor ce sunt dedesubt.
3). Guvernatorul de zi trebuie să fie preferat pe timpul zilei, dacă este deasupra orizontului; iar cel de noapte în timpul
nopţii, cu aceeaşi condiţie.
4). Guvernatorul de zi are o anumită putere secundară în timpul nopţii, dacă se află deasupra orizontului; la fel cel
nocturn în timpul zilei.
5). Când cei doi stăpâni - de zi şi de noapte - sunt sub orizont, cel de zi trebuie să fie preferat ziua, cel de noapte,
noaptea.
6). Din doi stăpâni alăturaţi într-un semn, cel care are casa lui cerească în acest semn câştigă asupra celuilalt.
7). Analizând trigonocraţia faţă de un semnificator situat fizic în trigonul propus, guvernatorul trigonului care este în
acelaşi timp stăpânul semnificatorului, este cel care câştigă (prevalează).
8). Stăpânul participant câştigă asupra guvernatorului principal condiţional, dacă este situat deasupra orizontului, iar
acesta dedesubt.

Tabelul slăbiciunilor esenţiale ale planetelor

Tabel

Peregrinitatea planetelor

Planetele sunt numite peregrine în semnele în care nu sunt nici în demnitate, nici în slăbiciune esenţială.
Saturn: Scorpion, Săgetător, Peşti
Jupiter: Taur, Berbec, Vărsător
Marte: Gemeni, Fecioară, Vărsător
Soare: Taur, Gemeni, Rac, Fecioară, Scorpion, Capricorn, Peşti
Venus: Rac, Leu, Săgetător
Mercur: Berbec, Rac, Leu, Scorpion
Luna: Berbec, Gemeni, Leu, Fecioară, Balanţă, Săgetător, Vărsător

Recapitularea câtorva observaţii cu privire la demnităţile şi slăbiciunile esenţiale ale planetelor


Într-un mod general se cuvine să remarcăm că intensitatea relativă şi caracterul binefăcător sau pernicios pe care îl ia
activitatea unei planete, depinde mai mult de concordanţa sexului, cu cel al semnului sub care trece, decât de asocierea
(identitatea) sau contrarietatea calităţilor lor elementare (cartea XVIII, cap. VI).

PLANETELE IN CASE CERESTI

O planetă acţionează deci mai eficace prin proprietăţile sale elementare în casa cerească diurnă în funcţie de
concordanţa calităţii sale elemntare cu aceea a semnului.
Din contră, influenţa ei va fi mai eficace şi mai binefăcătoare în aceea dintre casele sale în care sexul concordă cu al
său.
Dar acţiunea elementară a lui Saturn este mai puternică în Capricorn decât în Vărsător, aceea a lui Venus în Balanţă
mai mult decât în Taur, etc.
Dar influenţa lui Saturn este mai puternică şi mai binefăcătoare încă în Vărsător (semn masculin) decât în Capricorn
(semn feminin) şi aceea a lui Venus în Taur (semn feminin) mai mult decât în Balanţă (semn masculin).
În schimb Marte situat în Berbec (casă de zi şi semn masculin) este mai puternic atât în mod elementar cât şi prin
influenţa sa, decât în Scorpion (casă nocturnă şi semn feminin). - Aceeaşi observaţie pentru Jupiter în Săgetător şi pentru
Mercur în Fecioară. (Cartea XV, sect.I, cap.III).
Saturn şi Marte în semne feminine, sau Venus în semn masculin produc adeseori anomalii fizice şi morale. (Cartea
XIII, sect.II, cap.I)
Totuşi, pentru a judeca corect caracterul fericit sau nefast al efectelor lor, trebuie să ţinem cont aici de modul în care
sexul planetelor şi semnelor se potriveşte cu acela al subiectului sau îi este contrar. Căci este un lucru rău spre exemplu, ca
într-o nativitate feminină toate planetele să se afle în semne masculine (ceea ce poate cauza un caracter şi obiceiuri prea
energice, sau excese sau inversiuni sexuale). (Cartea XVIII, cap.VI)

PLANETE IN EXALTARE

O planetă în exaltare nu face decât să câştige o şi mai mare putere. Dar caracterul binefăcător sau răufăcător al
activităţii sale depinde aici de propria natură, de natura şi starea cerească a guvernatorului său şi de calitatea casei astrologice
pe care ea sau guvernatorul ei o ocupă şi în fine, de calitatea aspectelor pe care le primeşte (Cartea XVIII, cap.V).
Referitor la caracterul particular al efectelor pe care le produce o planetă, fie în casa sa cerească, fie în exaltare, fie în
trigonocraţie, putem nota următoarele observaţii:
1) Guvernatorul horoscopului sau o planetă situată în casa I în casa ei cerească conferă subiectului o mare autoritate,
atât la el cât şi în afara cercului relaţiilor sau ţării sale, o viaţă fericită şi liniştită.
2) În exaltare, guvernatorul nativităţii îi aduce distincţii onorifice şi puteri remarcabile, dar îl face să le câştige prin
dificultăţi mijlocii şi îl expun destul de frecvent la schimbări. În fond, exaltarea prezice o poziţie însemnată şi de prim rang,
dar supusă la necazuri, mai ales dacă Saturn şi Marte intervin prin aspecte răufăcătoare.
3) În trigonocraţie, subiectul va găsi simpatie, avere şi avantaje de tot felul lângă aproapele său, prin sfaturile,
îngăduinţele sale, avertismentele şi intervenţia sa în afaceri (Cartea XVIII, cap.V).

PLANETE IN EXIL

În exil, activitatea unei planete este împiedicată şi tulburată, atât prin contrarietatea pe care o resimte din partea
semnului, proprietăţile sale elementare, să se manifeste, fie considerând că este supusă aici dominaţiei unei alte planete; în
plus, puterea sa binefăcătoare este slăbită, în timp ce câştigă în putere pentru a face rău.
Influenţa planetei în exil se exercită întotdeauna mai întâi după natura proprie, apoi după aceea a guvernatorului ei,
dar modificarea pe care o suportă se manifestă în general în sensul unei alterări şi aceasta cu atât mai mult dacă acest
guvernator este în exil sau în cădere, sau îi este antagonist.
O benefică în exil poate deci uneori produce ceva bine în plus, dar o face în cantitate foarte mică şi mult mai dificil
decât altfel situată (Cartea XVIII, cap.V).
Orice altă planetă decât Soarele şi Luna având două locuri de exil, este de remarcat că activitatea influenţei sale se
află mai alterată în semnul al cărui sex diferă de cel propriu decât în altul. Astfel, influenţa lui Saturn este mai dăunătoare în
Rac decât în Leu, aceea a lui Jupiter mai mult în Fecioară decât în Gemeni, aceea a lui Marte mai mult în Taur decât în
Balanţă, aceea a lui Venus în Berbec mai mult decât în Scorpion, aceea a lui Mercur în Săgetător mai mult decât în Peşti
(Cartea XVIII, cap.VI).

PLANETE IN CADERE

O planetă în cădere pierde din puterea sa. Caracterul binefăcător sau răufăcător depide de aceleaşi elemente care au
fost enumerate la exaltare.
Astfel, activitatea lui Saturn în cădere este dăunătoare din cauza naturii sale malefice şi din aceea a guvernatorului ei,
Marte, ca şi datorită excesului de răceală pe care îl antrenează concursul lui Saturn cu Berbecul.
Marte în cădere este doar mai slab, iar activitatea sa nu devine (din această cauză) mai proastă. (La acest punct Morin
citează propriul său exemplu: “ De acolo vine ceea ce mă înfurie prompt, dar şi ceea ce mă mulţumeşte uşor, că eu sunt timid
în a mă răzbuna, numai dacă chestiunea de onoare nu vine să-mi aprindă inima”).
Activitatea Soarelui în Balanţă nu este decât slăbită; în schimb influxul Lunii în Scorpion devine pe deasupra
periculos în funcţie de excesuil de umiditate şi de natura malefică a guvernatorului său. (Cartea XVIII, cap.V)

PLANETE PEREGRINE

Activitate unei planete peregrine nu este neapărat alterată ca atunci când este în exil, mai slăbită ca în cădere. Slăbirea
ei aici este în funcţie direct de contrarietatea pe care i-o aduce natura elementară a semnului sub care trece şi a
antagonismului guvernatorului ei.
Astfel activitatea unei planete peregrine situate în casa unei planete prietene nu suferă aproape niciodată lipsă în ceea
ce priveşte propria natură. Ea se află aici chiar cel mai adesea ajutată, ca Saturn în casa lui Jupiter cât priveşte bogăţia. Dar în
casa unei planete antagoniste, activitatea ei pierde din energie şi se tulbură; ca atunci când Mercur este în Scorpion sau Marte
în Gemeni, ceea ce produce un spirit de discuţie şi de ceartă, de fraudă şi de minciună.
În ceea ce priveşte gradul de malignitate care caraterizează activitatea sa, trebuie să se raporteze, în afară de
consideraţia propriei sale naturi, la regula generală privind conordanţa sexului. Influenţa unei planete masculine în semn
masculin, sau feminine în semn feminin, va fi totdeauna mai binefăcător sau mai puţin răufăcător decât atunci când sexul va
diferi. (Cartea XVIII, cap.VI)

DESPRE RECEPTAREA PLANETELOR

Orice planetă situată într-un alt semn decât una din casele proprii, se numeşte PRIMITA de o alta. Planeta care
primeşte prima va fi aceea care domină în semnul analizat, sau care aici este exaltată, sau care este în trigonocraţie. Receptarea
este aşadar analizată sub aceste trei aspecte: ca având loc în casa cerească a unei planete, sau în exaltarea ei, sau în
trigonocraţie.
De exemplu, Venus în Rac se numeşte primită de Lună în casa sa, de Jupiter în exaltarea sa, de Lună, Jupiter şi Marte
în trigonocraţia lor.
Receptarea poate avea loc în prezenţă sau în absenţă: în primul caz planeta care o primeşte pe cealaltă ocupă ea însăşi
semnul în care se află planeta primită; în al doilea caz ea este absentă.
Exemple:
1) Marte şi Mercur, ambele în Gemeni; Marte este atunci primit de Mercur.
2) Venus în Săgetător primită de Jupiter în Berbec.
Receptarea în absenţă poate lua două forme: ea este simplă sau reciprocă.
Este simplă atunci când planeta care o primeşte pe cealaltă, nu este situată într-un loc de demnitate al planetei primite.
Exemplu: Venus în Săgetător primită de Jupiter în Berbec, unde Venus nu are nici o demnitate.
Este reciprocă atunci când planeta care primeşte, ocupă ea însăşi un semn în care planeta primită are o demnitate.
Exemplu: Venus în Săgetător, primită de Jupiter în Peşti, unde Venus este în exaltare.
Receptarea reciprocă poate avea loc în aceeaşi demnitate sau în demnităţi de ordin diferit.
Exemple: 1) Marte în Taur şi Luna în Capricorn. Aici fiecare planetă se află în semnul de exaltare al celeilalte.
2) Jupiter în Taur şi Luna în Peşti. Aici Jupiter este în exaltarea Lunii şi aceasta în casa cerească a lui Jupiter.
Datorită receptării, planeta primită se află sub dependenţa planetei care o primeşte.
Consecinţele acestei dependenţe au fost suficient dezvoltate de Morin în cea de-a XXI-a carte, drept care este inutil să
mai revenim aici.
Nu există decât un caz unde ar putea exista oarecare îndoială: acela în care din două planete de receptare reciprocă,
fiecare ocupă un semn aşa cum constituie în acelaşi timp un loc de demnitate pentru planeta care o primeşte pe cealaltă şi un
loc de slăbiciune pentru planeta primită.
Acest caz se produce, cu privire doar la demnităţile de aceeaşi ordine, pentru Saturn în Rac şi Luna în Capricorn
(Racul fiind casa cerească a Lunii, dar locul de exil al lui Saturn, precum Capricornul este casa acestuia din urmă, dar locul de
exil al Lunii); pentru Saturn în Leu şi Soarele în Vărsător; pentru Saturn în Berbec şi Marte în Balanţă; pentru Jupiter în
Capricorn şi Marte în Rac; pentru Marte în Balanţă sau în Taur şi Venus în Berbec sau Scorpion; pentru Marte în Taur şi Luna
în Capricorn; pentru Venus în Fecioară şi Mercur în Peşti.
Morin (Cartea XVIII, cap.VII) consideră ca un element foarte dăunător receptările reciproce de acest gen, când
semnele respective sunt în opoziţie; mai puţin, când sunt în cuadratură reciprocă. În schimb, dacă semnele propuse sunt în
aspect de trigon reciproc, receptarea va fi mai degrabă favorabilă, dar destul de mediocră.
Trebuie aici să stabilim care din cele două planete este mai puternică, pentru a face bine sau pentru a face rău.

INDICATII FURNIZATE DE CIRCUMSTANTELE MISCARII PLANETELOR IN ZODIAC

1) Planete orientale sau occidentale Soarelui.


În general efectele pe care le produc planetele orientale sunt mai remarcabile, mai veritabile şi mai evidente decât cele
occidentale, în special atunci când ele tocmai apar din radierea Soarelui.
2) Planete rapide, lente, directe, retrograde.
RAPIDE:(atunci când viteza unghiulară depăşeşte mijlocia) - Rapiditate în realizarea tuturor efectelor semnificate.
LENTE: - Întârziere în manifestarea efectelor.
DIRECTE: - Continuitate şi progres al efectelor semnificate.
RETROGRADE: - Activitate contrariată şi înceată (Cartea XVI, sect.II, cap.II), întrerupere, imperfecţiune a efectelor.
STATIONARE: - Constanţă şi durată a efectelor. (Cartea XVIII, cap.IX)

CATEVA OBSERVATII ASUPRA CARACTERULUI BINEFACATOR CU CONCURSUL


RECIPROC AL PLANETELOR

Putem analiza acordul armonios sau antagonismul dintre diferitele activităţi planetare, de unde rezultă sprijinul lor
binefăcător sau răufăcător, după următoarele puncte de vedere:
1) Din punct de vedere al calităţilor elementare:
Există înţelegere între planetele al căror influx are una din calităţile vitalizante (cald şi umed) comune.
Astfel, Soarele şi Jupiter se înţeleg armonios din acest punct de vedere;la fel Jupiter şi Venus, ca şi Venus cu Luna.
În schimb, influxurile celor două planete având calităţi contrare, sunt reciproc antagoniste: astfel Soarele şi Saturn
(cald şi frig), Saturn şi Luna (uscat şi umed), Saturn şi Venus (uscat şi umed) şi mai ales Luna şi Marte (opuse elementare
complete). La fel este malefic concursul a două planete care aduc un exces dăunător de la o calitate elementară: precum
Soarele şi Marte (exces de căldură şi uscăciune).
2) Din punct de vedere al naturii lor benefice:
Există înţelegere armonioasă între Soare şi Jupiter pentru viaţă şi distincţii onorifice; între Jupiter şi Venus pentru
avere şi bogăţie, copii, prietenii; între Venus şi Lună pentru lucrurile ce privesc dragostea, căsătoria, soţia.
Totuşi colaborarea lui Jupiter şi Saturn poate fi de asemenea binefăcătoare, în măsura în care generează prudenţa,
importanţa spiritului, aptitudine pentru lucruri măreţe; aceea a lui Saturn şi Mercur pentru că dă profunzimea şi pătrunderea
spiritului; aceea a lui Marte şi Mercur pentru activitatea spiritului.
În schimb, colaborarea lui Mercur şi a Lunii, poate fi considerată dăunătoare în măsura în care provoacă inconstanţă
spiritului; aceea a lui Marte şi Mercur din cauza obiceiurilor de înşelăciune, de impudicitate şi de cutezanţă la care incită;
aceea a Soarelui cu Marte, datorită ostentaţiei şi aroganţei la care predispune. La fel este defavorabil concursul lui Venus care
guvernează lucrurile de dragoste, pace, linişte cu Marte, care generează ura, discuţiile şi && ; aceea a lui Saturn cu Venus
în ceea ce priveşte frumuseţea corpului; aceea a Soarelui şi a lui Saturn în ce priveşte distincţiile onorifice şi reputaţia (numai
dacă Saturn nu este în mod special determinat în temă şi în stare cerească favorabilă).
Înţelegerea reciprocă a celor două malefice: Saturn şi Marte, este răufăcătoare datorită pericolelor pe care le provoacă,
depravării morale pe care o favorizează, ghinionului pe care îl determină şi morţii violente pe care o anunţă.
3) Din punct de vedere al aspectelor pe care le formează între ele casele:
Astfel, din două planete ale căror case sunt reciproc în aspect favorabil, înţelegerea este binefăcătoare. Precum Marte
şi Soarele (Berbec şi Leu), Jupiter şi Luna (Peşti şi Rac), Saturn şi Mercur (Capricorn şi Fecioară, Vărsător şi Gemeni).
În schimb, la planetele ale căror case sunt în opoziţie sau cuadratură reciprocă, înţelegerea este răufăcătoare. Precum
Saturn şi Soarele, Saturn şi Luna, Jupiter şi Mercur, Marte şi Venus; la fel, parţial: Soarele şi Marte (Leu şi Scorpion), Luna şi
Marte (Rac şi Berbec), Saturn şi Marte (Capricorn şi Berbec, Vărsător şi Scorpion).
Din indicaţiile precedente rezultă:
1) Poate să existe între două planete în acelaşi timp înţelegere armonioasă şi antagonism pentru lucruri diferite.
De aici, obligaţia de a defini în prealabil determinările particulare pe care le suportă aceste planete într-o temă dată şi
de a considera semnificaţiile şi raporturile reciproce care decurg de aici; la fel trebuie să luăm în considerare corespondenţele
naturale (prin analogie) ale planetelor.
2) Saturn şi Marte sunt duşmanii astrelor în aproape toate lucrurile, dar mai ales Saturn, care este cel mai nefast.
În schimb, Jupiter este dintre toate planetele, aceea al cărei sprijin este cel mai adesea binefăcător. (Cartea XV,
cap.XIV)

Amploarea aribuită de Morin razelor sferelor de influenţă ale corpurilor cereşti.


TABEL

PRINCIPALELE SEMNIFICATII SI ANALOGII ALE PLANETELOR


după Morin de Villefranche

LEGATURI DE RUDENIE SI RAPORTURI SOCIALE:

SATURN În mod gneral, persoanele în vârstă; strămoşii, bunicul,


tatăl. Servitorii. Duşmanii ascunşi.
JUPITER Şefii, stăpânii. Uneori copiii.
MARTE Soţul. Fraţii mai mari.
SOARETatăl. Soţul.
VENUSSoţia; mama; surorile; fiicele, stăpânele.
MERCUR Fraţii mai mici; servitorii, slujitorii.
LUNA Mama, soţia, fiicele. Văduvele.

FUNCTII SI PROFESII

SATURN: ÎN STARE CEREASCA BUNA: În general oameni de ştiinţă şi de studiu: teologi, filozofi, matematicieni,
trezorieri, sculptori, arhitecţi,
ingineri de mină.
ÎN STARE CEREASCA MEDIOCRA: agricultori, metalurgişti, olarişti, cărămidari, muncitori care finisează,
călugări, pustnici, etc.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: vrăjitori, vraci, cerşetori, toate muncile în stânci şi murdare (dubioase),
călăi.
JUPITER: ÎN STARE CEREASCA BUNA: oamenii de guvernare, oamenii de stat, guvernator de provincii,
consilieri, preşedinţi, diplomaţi, oameni politici, magistraţi, prefecţi, primari. Marii demnitari ai Bisericii: papi, cardinali,
arhiepiscopi şi episcopi, abaţi, generali de ordine religioase. Demnitari de curte.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: conducătorii de şcoală, gimnaştii.
MARTE: ÎN STARE CEREASCA BUNA: oamenii de război, vânătorii, avocaţii, doctorii, turnătorii (topitorii).
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: măcelarii, muncitorii care finisează, piraţii, hoţii, călăii.
SOARE: Papii, împăraţii, regii, prinţii, guvernatorii, magnaţii, nobilii, toţi cei care sunt investiţi cu onoruri şi funcţii,
ambasadorii, etc.
VENUS: ÎN STARE CEREASCA BUNA: Artiştii, muzicienii, iniţiaţii în ordine sacre, farmaciştii, cosmeticienii,
ţesătorii, bijutierii.
ÎN STARE CERERASCA PROASTA: Curtezane, intermediare, mijlocitoare.
MERCUR: ÎN STARE CERERASCA BUNA: Aritmeticienii, geometrii, astrologii, astronomii, filozofii, oratorii,
scriitorii, poeţii, pictorii,
scribii, secretarele, negociatorii, artizanii abili, etc.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: Hoţii, falsificatorii, excrocii, etc.
LUNA: Regine, prinţese, văduve, călători, păcătoşi, vânători, poporul.

RANG, AVERE, ACCIDENTE ÎN VIATA

SATURN: ÎN STARE CEREASCA BUNA: Funcţii, sarcini de conducere. Mari resurse materiale.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: cădere socială, sărăcie, insucces şi nefericire în toate întreprinderile,
duşmani ascunşi, infamie, închisoare,
exil, sfârşit mizerabil.
JUPITER: ÎN STARE CEREASCA BUNA: libertate, bogăţie, onoruri, distincţii, prietenii, căsătorie fericită, reputaţie,
celebritate, mulţi copii
şi bunăstare prin aceasta. Câştiguri, reuşită şi succes în toate întrepinderile.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: aproape aceleaşi avantaje ca în stare cerească bună, dar mult diminuate.
MARTE: ÎN STARE CEREASCA BUNA: Prietenii cu oameni de război, comandamente militare, victorii, triumf.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: Duşmani, conflicte, dueluri, bătălii, întreprinderi de război dăunătoare.
Risipă de avere, de bani,
cheltuieli nechibzuite, hoţii, jaf, distrugeri, capcane, furturi, crime,
adultere şi violuri, închisori, moarte violentă cel mai adesea.
SOARE: ÎN STARE CEREASCA BUNA: Glorie, renume, poziţie, ridicare, misiuni onorifice, sarcini publice, funcţii
nobile, onoruri ecleziastice,
prietenii puternice, un nume celebru după moarte.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: Duşmănii puternice. Insucces în toate întreprinderile. Sau, la fel,
achiziţionarea într-o anumită măsură a avantajelor precedente, dar care vor deveni o sursă de nefericire pentru subiect.
VENUS: ÎN STARE CEREASCA BUNA: Bunăvoinţă şi simpatie de la toată lumea. Câştiguri şi succese.
Întreprinderi amoroase fericite, căsătorie fericită, copii numeroşi, ce vor fi o sursă de satisfacţi. Distincţii.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: Lucrurile precedente, dar care vor deveni o sursă de nenoroc, sau care
nu se vor realiza, decât incomplet.
MERCUR: ÎN STARE CEREASCA BUNA: Întreprinderi şi negocieri utile, misiuni fructuoase, contracte
avantajoase, invenţii deosebite şi utile,
distincţii şi câştiguri prin funcţii publice, pritenii numeroase şi utile.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: Contrariul lucrurilor precedente.
Cercetări secrete, dar utile; decepţii şi nefericire generală, greşeli,
instabilitatea poziţiei care şovăie întotdeauna, sfârşit dubios.
LUNA: ÎN STARE CEREASCA BUNA: Renume, chiar celebritate; bogăţie, bunăstare, misiuni onorifice şi
fructuoase, copii numeroşi, căsătorie fericită, onoruri nobile, prietenii cu magnaţi şi persoane puternice.
ÎN STARE CEREASCA PROASTA: Lucrurile precedente, dar puternic diminuate, care devin o sursă de nefericire.
Viaţă în general foarte shimbătoare şi nesigură.

CIRCUMSTANTE ALE MORTII

Toate planetele în stare cereasca bună, determină o moarte naturală prin bolile care coresăpund acţiunii fiecăreia din
ele.
În stare cerească proastă, ele determină următoarele circumstanţe ale morţii:
SATURN: Moarte bruscă şi violentă prin cădere, strivire, prăbuşire a unui edificiu, înec, naufragiu, asfixiere, arme de
foc, moarte în închisoare sau dezonorată.
JUPITER: Moarte violentă prin înec, în război, în duel, prin asasinat politic.
MARTE: Moarte violentă prin răniri, foc, proiectile, moarte pe eşafod; în urma operaţiilor chirurgicale, în urma
muşcăturilor de animale veninoase.
SOARE: Moarte subită prin sincopă, sau prin boală epidemică. Moarte publică, sau prin ordinul şefului de
guvernământ, sau prin foc.
VENUS: Moarte bruscă şi violentă, sau prematură, prin poziţie, medicamente, abuz de plăceri venerice, sau din cauza
femeilor.
MERCUR: Moarte bruscă şi cel mai adesea violentă prin asasinat, otrăviri, artificii magice, sau din cauza mărturiilor
mincinoase, a falsurilor şi abuzurilor.
LUNA: Moarte violentă în urma unui exces de purgaţie, prin înec, cel mai adesea moarte publică sau în urma unei
hotărâri judecătoreşti.

LOCURI

SATURN: Locuri subterane, mine, puţuri, canale, închisori, cimitire, izolaţii, deşerturi.
JUPITER: Monumente şi palate, mai ales acelea destinate justiţiei; biserici, cazarme, fortificaţii, abatoare.
MARTE: Topitorii, potcovării, fabrici de arme, uzine metalurgice, etc.
SOARE: Palate princiare, biserici, etc.
VENUS: Grădini, păşuni, păduri, locuri de plăcere, teatre, etc.
MERCUR: Locuri de instrucţie: academii, colegii, târguri.
LUNA: Păduri, mare, apa în general, locurile publice.

TABEL DE MATERII

Prefaţa autorului.
CARTE A DETERMINARILOR ASTROLOGICE
Prefaţă

PRIMA PARTE

- Determinări esenţiale
- Discutarea teoriei semnificatorilor universali
- Determinări accidentale ale primului cer
- Planetele şi stelele

A DOUA PARTE

- Diferitele moduri de determinare accidentală.


I - Determinarea prin poziţie sau dominaţia într-o casă astrologică.
II - O singură planetă situată într-o casă astrologică.
III - Mai multe planete situate într-o casă astrologică.
IV - Guvernatorul unei case astrologice situat într-alta.
V - Modul în care stăpânul unei case astrologice situat fizic în alta, combină semnificaţiile celor două.
VI - Mai multe planete dominând într-o casă astrologică sau o planetă dominând în mai multe case.
VII - Determinarea planetelor în funcţie de exaltarea sau de
trigonocraţia lor.
VIII - Determinarea planetelor în funcţie de slăbiciunile lor esenţiale.
IX - Determinarea planetelor prin aspecte.
X - Distanţa acţiunii binefăcătoare sau rele a aspectelor planetare.
XI - Studiu comparativ al diferitelor aspecte planetare.
XII - Principalele puncte de analizat în acţiunea planetelor şi a
aspectelor.
XIII - Determinarea planetelor analizate din punct de vedere al raporturilor dintre temele de nativitate diferite.
XIV - Determinarea planetelor şi semnelor în tema unui subiect faţă de celelalte persoane.
XV - Distincţia între determinarea intrinsecă a lucrurilor semnificate
de casele astrologice şi determinarea lor extrinsecă.
REZUMAT AL REGULILLOR DE INTERPRETARE
- Principii fundamentale.
- Principii generale.
- Modul de a acţiona când o casă astrologică nu este ocupată de nici o planetă.
- O singură planetă într-o casă astrologică.
- Două sau mai multe planete într-o casă astrologică.
- Indicaţii furnizate de stăpânul unei case astrologice.
- Mai multe planete dominând într-o casă, sau o planetă dominând în mai multe case.
- Determinarea planetelor prin slăbiciunile lor esenţiale.
- Determinarea planetelor prin aspectele lor.
- Recapitularea diverselor elemente pentru determinare în ceea ce
priveşte fiecare planetă.
- Progresia prezicerilor.
SUPLIMENT
- Despre apropierea şi separarea reciprocă a planetelor.
APENDICE
- Semnificaţiile caselor astrologice.
- Calitatea elementară a influxurilor planetare.
- Planete benefice şi malefice, masculine şi feminine.
- Natura elementară a semnelor zodiacale.
- Sexul semnelor zodiacale.
- Demnităţi esenţiale ale planetelor.
-dominaţie şi exaltare,
-trigonocraţie,
-selectarea stăpânilor de triplicitate.
- Slăbiciuni esenţiale ale planetelor.
- Peregrinitatea planetelor.
- Observaţii cu privire la demnităţi şi slăbiciuni esenţiale
-dominaţie,
-exaltare şi trigonocraţie,
-exil,
-cădere,
-peregrinitate,
-receptarea planetelor.
- Concursul sau antagonismul recipăroc al planetelor.
- Sferele de influenţă ale planetelor şi stelelor.
- Principalele semnificaţii şi analogii ale planetelor
-legături de rudenie şi raporturi sociale,
-funcţii şi profesii,
-rang, avere, accidente în viaţă,
-circumstanţele morţii,
-locuri.