Sunteți pe pagina 1din 9
DECLARATIE DE AVERE $1 INTERESE PERSONALE, 1. Numele, prenumele, patronimicul si numarul de identifica: NAstase Andrei 2. Domiciliul si numarul de telefon: 3. Functia ocupaté (organizatia publica in care activeaza, tipul si numarul actului de numire/angajare/eliberare) Consilier municipal in cadrul PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU din data de 2019-11- 02, numit(aVangajat(acliberat(A) prin Hotirire/decizie Judeciitoreascd (3-4274/19) 4, Tipul declarafiei: | candi Ja functia de Presedinte al Republicli Moldova, pentru ultimii 2 ani (an.2018 si an. 2019) 5. Numele, prenumele, patronimicul si numdirul de identificare ale sofului/sofiei sau ale concubinului/concubinel: }6 Numele, prenumele, patronimicul, anul de nastere gi numdirul de identificare ale copiilor minor }7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de nastere $i numarul de identificare ale persoanclor aflate la intrefinere: Nr ‘Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obieetul | Suma venitului ert. (numele/denumirea ‘generator de venit persoanei fizicejuridice) 1. Venitul obfinut Ia tocul de muned de baz 1.1 [NASTASE ANDREI Parlamentol Republicii __[salariu '50335.52 MDL Moldova 12 |NASTASE ANDREI Ministerul Afscerilor salary /78272.88 MDL Interne 13. [Companie germana [Salaria ['57126.00 BUR 2. Venitul obfinut din activitatea didactic, stintified side ereatie 3. Venitul obtinut din depuneri la institutile financiare, inelusiv la cele de peste hotare 4. Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societatile comerciale 5. Venitul obfinut din donati si mosteniri +| 6. Venitul obtinut din instrinarea sau detinerea valorilor mobillare si a cotel-parti in capitalul social al societatilor comerciale {inut din nstrammarea bumurilor mobile smrtmobe 8. Venta obyinut din alte surse legate (pensitburse,indemnlzai, preml, dreptur de autor, brevet, drepturi din proprictatea itelectuali ete.) EI |NAstase Andre Primaria Maniipiuat | Indemnizai 3250 MDL chisina a2 tal german ndemnizai ia asa EUR 1 ‘Numele be Nr. ca | Categoria | Modul de | Anut do |Supra [Cota- | Actul care [Valoaren Tipul tt neficiaralui |dastra dobindire| bindirii | fata | parte | confirma | bunutui wlarului efectiv Vocal provenient itaten ‘banal 2 titular ale decit beneficiara Tefectv Andrei [Exwavilan | Propritwte [2010 [004 [05 [Contact de [2000 [Andrei astase jinare-cu JMOL. |Nastase Inparare Andrei niravilan | Proprietaie [2010 [025 [os |Coniractde [270653 [Andrei [Persoant Nastase jvinzare-cu {MDL |Nastase frzies pare reidenta Andrei Exavilan | Propriate [2010 oc? |1 |Comiracrde [286 Andrei _[Persoanl Nastase donate [MDL |astase frzica rezidents Andrei fExtravilan | Proprictate [2010 [0.18 [1 [Contract de [35628 [Andrei _|Persoand Nistase Jdonaie aot, | astase fizica rezidenta Andrct [Extcvlan | Proprstate [2017 [094 1 |Conircr de [9203 [Andrei _|Persoand iste crim — [MDL |nastase fica recidenta [Andrei fExtravitan [Proprietate | 2010 0.8 [1 [Contract de ]7751 [Andrei INastase ldonatie © [MDL | Nastase Andre intravilan | Proprietate | 2010 [0.14 [1 — [Contract de [144375 [Nastase Jdonayie MDL ‘Andrei lExtravitan [Proprietate | 2010 [0.1581] 1 [Comiractde [1532 [Andrei INastase ldonatie [MDL | Nastase Namie neti etn ale snbiet clr ol membre Fame wa oncubinalconcabinel ace Categoria: (1) agvcol: (2) forestier: (3) ntravilan (4) extravlan: (8) alte calgon de trem flte increta civi ‘Modul de dobindir: (1) propritae; (2) posesl; (3) alte comracteirrslaive de poses de oles YValoarea bumulut:/) aloarea cadastral su 2) aloarea terete conform document eave certified provniema acest, doa in eal care orem ra fox evaluat de onganele eadasrale -rtstaral bunulu: mele persoced fice saw jrdice care posed bunul Tipu sara: (1) persoand fit iden; (2) persoand fed merecident; (3) persoans jure resident; (4) persoand jr nerecents Aces inp se completeaet doar i cace in care iulral est all deci bemgiiarel eects formaii de idenicare a talartu ala decte benefictaral fet: cal porsoame fie residemte tn Republica Moldova se inc manera de idence personal. In ez persoanel fice merexiden send fra de reed imum de denficre nana (dat mum de idenficare mex apliabi se ndicd mumara! de ideifar fsa). In ecu persoanel are reciente send code de idemicare In cacl personel jrdice nerezidente se indi far sw radia care ete oregitratapersoan frie sama de inretsrae i registra! comer din fares respect Subic decardrt care mu detin bumwile in proprietare vor indica wrmtoaree informati:localtaea(ind mundi cadastra): categoria bumul: supra gi aaral bum Numelebe| Adresa/ [Categori] Modut [Anul do [Suprafa]Cota- [ Actul [Valoarea|Titwla | Tiput | tnformagit neficiarutui| numirat | a de |bindirii | a [parte | care | bunutui |rul bu| titularului | de efectiv | cadastral dobindir confirma uli identificare e rovenie a na ‘itularlui bunutui altal decit beneficiaru Lefeetiv Sei a 20 9628 4 [atts 2004 T [Contract Persoan Javere —_|Propricat de [MDL izica imobits fe donatie rezidents a rata 2008 [31 IT [Contract [19607 Persoana : lavere _|Propricta de [MDL izica Himobita fe donate rezidenta Garay 2004 27 1 [Contract [13738 Persoant Proprietat ae MDL fizica le donate rezidenta Andre 2009/32 fos [Contract [169361 | Andrei] Persoana INastase |Apartame [Proprictt de vinzar|MDL | Nastas - fat le Je-cumpar e Andrei ates 2010 [31 1 [Contract [35628 [Andrei INastase lavere _|Proprietat Jie MDL Nastas mobile. fe donate © frezidema [Andrei rates 2010 [41 7 [Contract [OMDL [Andrei Persoana fwastase lavere | Proprietat ée Ivastas |fizica| imobins |e donate fe rezidema lAndrei fates 2010/3 1 [Contract [35628 [Andrei Persoana INastase lavere | Propritat Jee MDL |Nastas iziea imobita fe donatie le “Andrei [cast de 2010 [77 1 [Contract |35628 [Andrei Persoana INastase Hocuit —|Proprictat Jie [MDL | Nastas |fizics le donayie le frezidenta ‘Andrei casa de 2014 is6 [0,5 [Proves [2230875 stase fiocuit —Proprictat Verbal de| MDL e receptie eezidenta finals nr-82 din 14.06.20 Alta 2004 159 1 [Contract [118864 Persoan’ javere —[Proprietat de MDL. izica imobita fe donatie rezidenta 1 “Andrei Ate 2010 fos 1 [Contract [OMDL [Andrei] Persoan INastase Javere —[Proprieta te INastas |fizies jimobila Je Jdonatie fe frezidenta 1 [Numile beneficlaralal efeti: mele srhioctluldeclarir, al menbrull de folie saw al concublnuli/concubinelacesala Categoria: () apartament; (2) cast de lait; (3) vil: (4) spat comercial saw de produce; (5) gary (6) ate bum imobile, incluso cele nefnalzate Modul de dobindire: (2) propretate; (2) posese: (3) weufct; (4) us: (5) abitepe: (6) alte connracte ranslatve de posese si de flosing Valoarea bunului: /) valoarea cadasiralé sim 2) valoarea bunalui conform docunentul care certifies provenienta acest, doar daca buna i a fst evaluat de organele cadastral so jriice care poseda bural -Titalarul bunalai: mmole persoanei Tipu stwlarutut (1) persoand fis rezidemt; (2) persoan’ ici merecidentt (3) prsoan juridic resident (4) persound juries neresidemt in care ttularel exe altaddecit beneficial eft. Aces: cmp se completeazit doar in ‘Informagi de identifcare a tituarului alta decit benefiiarulefeetiv: in cazd persoane!fcice rezidente x Republica Moldova se inde mumtirul de idemificare persone. In cazulpersvanei fice nereidente se india fara de regeding® gi nuonrl de idenifiare national (dae mural de identifica nu este aplicabil, e indi’ mamiral de idenficare fiscal). In eacul persoanel juridice rezidemte se indict coal de dentificae. fu cal persoanet jurdice merecente sini fara sew rida in care exe inepitratpersoana jridic si mami de byegisrare Bx regis comertulu din javafursdiga respect. Subiecl declan care nu detin bnurile in proprictate vor indica urmtoarele informari:adresa(fara munar cadastral); categoria burn modud de dobindire: anal dobindil:suprafa salar burda Numelebe| Tipu’ | Anutde | — Locul | Anuldo | Modulde | Valoarea [Titularul] —Tipul Ineficiarului| modelul | fabricatie| inregistrari/ | bindirit | dobindire | bumului | bunutui | titwarului efectiv nurmir de conform do identificare atriculare ‘cumentului a care fi titularului certified altul decit rovenient beneficiary a Lefeetiv 2018 2019 [Proprietate | 41750 EUR Persoanit Autoturism/ izics ‘Volvo Increzidenta XC90 [Andrei 2008 2005 [Proprictate [10000 EUR Andrei _ | Persoana INastase — |Autoturise/ [Nastase |fizica Nissan rezidenta [Maxima )Numele benefiiarulal efectiv manele subiectul declarr al membrat de familie aw al coucubiiicorcubinei acest. /Modul de dobinaive: (1) proprietate; (2) possi; (3) alte contact transltive de posese gi de folosing HTitularul: mumetepersoanel fice sau jeridice care paseda bunul alu: (1) persoand fice resident; (2) persoand fii neresident: (3) persona juried resident; (4) porsoand urd nerezidenth Aces cimp se compleeazi doar i cal in care thwaral este otal dect Beneficial eft: Informatie idenificare a titularulu alta decit benefiiarulefetiv: in cacul persounel fccerezdene ta Republica Moldova se inlet mumirad de idenijicare personal in excl persoanei fice norezidertc se india ara de vesedinga gi mundrl de idenfarenaylomal (dae amar le ideraficare nu este aplcabi, se indie mandir de identfiewre fiscal). In eazul persoarel jridice recidente se indict codul de idemifiare. fn exzul persoane! juridce nerezident ve indica jara sau jurtsdicfia On care este nregitata persaamajuridiea si numeral de lnregisrare In registra! coma cin araursdiga respect Nr. Deseriere sumari | Anul dobindirii |Valoarea estimati| ‘Titularul ] Tipul ttularal ort. fi a bunului bunului titularului altul decit beneficiarw Lofectiv [Numele benetictarutut cue: mumile suoiecrut decrarari a memorwit ox nue Was concubinunurmcwuines acest -ritutarul bumulul: numele persoanei five sx jridice ears posed bunul I itlaralu: (1) persoand iia reside; (2) persoana fied neresidema; (3) persoama juris resident; (4) persoana jure neresidemts in care ttlarul este aul dee benefclarad eft Aces cimp se completa dear tne larului atl det beneficiarul eectv: In eac personel fice reideme In Republica Moldova se ied mira persoanel fice nerezidente se indica fara de resedin® $i numeral de Kentificare njonal (da mail de persoane ridce revidemte se indica codul de idemificare. fn cazal de idenfcare personal. In can Idemificare mu este apleabil, se inde mundrul de idemifiare fac). | persoane uridice nerecidemte se indict ara saw jwrsdicta in care est invegistratapersoana uridied i nnra de inregstare in regisvul ome dn faraaridii respectiv 6 Colette at de ums de tei, de ame sau te buna «ero valaredepgee Sa 20 |de salarii medii pe eeonomie : Nr. | Numele | Deseriere sumaré J Amul dobindirii |Valoarea estimata | ‘Titularul | Tipul itularalui | Informagit cert, | beneficiarutui a bunului Dbunului de efectiv identificare a ‘itularalul altul decit beneficiary Lefectiv Numete beneficiaruluiefectiv: mete subiectuli lector, al membralui ce familie sau a! concubinuiconcubned acest, Ticularul bunului:numele persoane fice sau juridice care posed buna Tipu ttularului (2) persoame fica resident; (2) persoana fil merecident (3) persoant juridiedreidemtd (4) persoand juried merece Aces cmp se completeai dar in excl in car fitularl este atu dcit benicar eect Informati de identeare a ttularuli ata dct benefciar efetiv x cal persoanet fice readant fn Repubics Moldova se indcd mumral de identificare personal. in cazul persoanei fizice nerezidente se indict jara de resedingd 1 numdirul de ideniificure nayional (daci numéirul de ‘denifcae nu este epliabil send mre de dentficare fiscal ncaa persoael rice resident se ini col de enfcre, fn cacul personel aridicenerzient e indi ara sax urna tn cor exe lta persoana frldic uma de neglsare registra comertule din frais respetiva |. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de c&tre membrii familiei, concubin/coneubing, }unor persoane fizice: Sail juridice in perioada declararii, daca valoarea fiecdrui bun depaseste suma a 10 salarii medi Pe economic 3 [Vatoarea bun itwlarul Nr. | Deserierea bunului Modul de [Data transmiterii ert tt is ie ‘Valoarea 4—dobiadico | dobindisit | setimati-a—t bunulus bunului identiticare| ‘dtwlarulai altul decit beneficiary Lefectiv Numole benotilaraled efectiv: maclesubiecalaldecardr, al meatal de folie ww al concubinuloncubine) weeula mi sa jurdice care poses buna ul bunului: nun persoanel, ‘Tipalttalaraluk (1) persoan fica resident; 2) persoans fick nerecidenta (3) persoana juried resident (4) persoand jridic neresidemt Aces cinp se completeazi doar in cacul i care oularal este alt decit heneficarul eee ‘Informa de identifeare a titwlaralu alta desi benefiiaralefetiy: in cazl persoane cee rzdemte Republica Moldova se indi mundrul de idenificare personal. ln eccul persoare fice neresidente so inde ara de resedingd gi muir de identfcare nyionol (act mural de ideniicare nu esi aplicabil, se indied numeral de idenifcare fiscal). In eazulporsoanet juridie resident se indict code de idenifcare, in eazul ‘persoanel jriice noresidente se indi fara sa jursdipa to care este Inegisratdpersoara jr s! munrul de tregisirae in reget omertulu din oranda respects V. ACTIVE FINANCIARE iN TARA SI/SAU IN STRAINATATE Nr. [Numeteb | 1 Numiral | Categoria | Sumasi | Dobinda/ | ‘itularul | Tipul _| informagiide cri lenetioiare! hui ofeetiv |ndministreazs | bancar/ te ‘itularului contul | despre fondul altul decft Dancar, a beneficiarul ‘efectiv eteJadresa | echivatente de economisire ‘Numele beneficiarutai efeetiv: mumele subiechalu declarari, af membrului de familie saw al concubunuluiconcubinei acesiui. Categoria: (1) cont curont seu forme cchivalente(nelusiv card de credit, menlonind pul acestua) (2) deposit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investi sa forme echivalent,inclsiv fndur private de pest san ate sistem cw acuolare ‘Titlaral bunului-mumele persoane fice sau jurdic care psedd bund pal ttularulut (1) persoand fst recidena (2) porsoant flied merecdent (3) pereoond rida rezident; () persoans juried neresidenta Aces inp se completeact doar in cazul a care ttwaral este all deci beneficiaral eee Informa de ientificare a titularului alta dost benefiiarulefectiv: in cazu persoane lice resident in Republica Moldova se indi} maneiul de kdenieare personal. In eacul persoanel fice nersidente se indica ara de regen si mumarul de sdentfcare national (daca mira de Idenificare mu este aplcabil, se indict mumaru de idenifcare fiscal) fn azul persoane juridiceresente se indi codul de idenifiare. fn cozul ‘personel jridice nereidente se indie yaa sw jurist in care este inregctatapersoaiofuriicd gi mumdrul de inreistare in registul comerfult dn farajurisditia respectina B. Plasamente, obligafiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, invest in aE i directe in moneda national sau Nr. | Numele be Categoria [Numirul de tit] Dobinda | Titularul | Tipul | Informagiide rt, {noSiciaraluit sisiatarpate Dunulet—uvularulai | idoniiticarea, fectiv ‘itularulut omar, fondator altul decdt Denefieiarul de imprumut fectiv lal efectiv:numele subject declariri, al membruu de faite sw al concubiaulueoncubinel aces TT ETE TE OAT THAT TT nforpuati de identificare a ttularulu alta dect benef fifcare personal. In eazul persoane fice neresidente se india fara de resent i mumdra de idenificare matonal (dei numa de rare mu este aplcabl, se indicts nancial de identfcare fiscal). In cael persoanel uridice reciente se indi codul de identificare, fn cazid TInformatiide | \dontiicnre-+tislaruli altul dec benefiiaru efectiv © Suma Vaiuta Titularal bunului | Tipul titularalui OTE-1 TARTUACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC ‘itularalui altul decit bbeneficiarul ‘economic cumparare [Name Beneficaralalefeetiv-mamle sublocilul declarir, al mambralu de fale sa al concubimuulconcuBinel acest ‘Tituferul bunutul: nunele porsoane fiie sa juridice eave posed mumeraral ‘Tipu ttalarului (1) persoane fied recident; (2) persoan fcinerecdentd (3) persoand juried recidenth (4) persoandjridiew neresident Acescinp se compleieca doar in eacul im care tiularul este alta decttBeneiciarulefeciv {Inforfuati de identficare a ttularulu alta deci beneficiaralefeetiv: in cazul persoane fice rezidemle in Republica Moldova se indie’ mumdral de idfnificare porsona. In eazl pesoaneifcice nereidente se indica fara de resedigasi mundial de identificare naional (dedi mumarad de ‘donftcare nu este aplcabi, se indied mumaral de ideufieare ftsca). [n eau! persoaneijuriaic rezidemt se indict codul de idemfcare. in eazul et juriticeneresidente se indo para sau jurisdijia fs care este tresiiatapersoanajuridic gh mmr de inegistrare in registrul ‘come julu! dn arafursaeyiarespectna, Vil] DATORI Fedor sara Taal alata tor contractirii Vil}. INTERESE PERSONALE OT Ge ate Oe cee onde meusoru al anit agen er onoru, de peu one nclor Jconducere, ts sau de control in cede eet roma one So Documentul care certfick calitates respectivit ‘adresa organizafiei/societ3{it Denumiren Pail ai Pata Deni i deve mun, Chisiniy sy 31 aust 15 Contract, incheiate sau aflate fn derulare de cite subjectul declartirii, sopul/sofia sau |concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice in care acestia sint beneficiari efectivi, care sint finantate de la bugetul de stat, din bugetul local gi/sau din fonduri externe ori incheiate cu societ&fi Peles ert cst [Fipul contractului | Data incheierii Durata | Valoarea totala a contractului [Decizia Congresului din 13 decembrie po: Nr. Beneficiarul Institutia/ rt. contractului organizatia contraetului Subjectul declarart Soqul/Sotia sau eoncubinul/eoncubina subjectulul declararit Persoanele juridice in care declarantul sau soqul/sotia ori concubinul/eoncubina acestula sint beneficiariefectivi Prezenta declarafie este un act public si raspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau ineomplet al datelor prezentate. Data completirii 07.09.2020 Nistase Andrei

S-ar putea să vă placă și