Sunteți pe pagina 1din 19

ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

DELARAŢII TRINITARIENE ALE LUI ELLEN WHITE: CE A SCRIS EA ÎN


REALITATE?

De Tim Poirier
Ellen G. White Estate, Inc.

Introducere

Anumiţi oponenţi ai celui de al doilea punct fundamental de credinţă al bisericii


("Trinitatea") susţin cu tărie că declaraţiile lui Ellen White ce vin în sprijinul acestuia, nu pot fi
demne de încredere întrucât nu reflectă ceea ce a scris şi învăţat ea. Aceste persoane pretind că
acceptă scrierile profetice ale lui Ellen White, însă pun la îndoială autenticitatea declaraţiilor ei
care scot în evidenţă credinţa bisericii în trei persoane diferite, coegale şi întru totul divine ale
Dumnezeirii – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Nu vom face nici un fel de încercare în prezentarea de
faţă pentru a lămuri pe deplin conceptul lui Ellen White despre Dumnezeire şi nici nu vom lua în
discuţie întrebarea dacă a existat vreo schimbare sau o evoluţie în vederile ei în această privinţă.
Interesul nostru va fi concentrat asupra autenticităţii declaraţiilor cheie ale lui Ellen White, în
lumina documentelor sursă disponibile. Vom arăta în mod clar că punctul fundamental de
credinţă referitor la Trinitate nu se bazează pe scrierile lui Ellen White, ci pe înţelegerea acestuia
pe baza adevărului biblic.

"A treia persoană a Dumnezeirii"

Pentru cei mai mulţi adventişti, declaraţiile publicate ale lui Ellen White, ca învăţătură a
sa cu privire la această problemă, sunt convingătoare. În Hristos Lumina Lumii, cap. Să nu vi se
tulbure inima, par. 32, ea scrie că: "Păcatul nu putea să fie oprit şi înfrânt decât prin mijlocirea
celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu puterea schimbată, ci cu
plinătatea puterii dumnezeieşti". Aşa sună acest text de când a fost publicat întâiaşi dată în 1898.
Prin urmare, cum au scăpat oponenţii de interpretarea firească a acestuia, prin care se arată clar că
există trei persoane diferite în cadrul Dumnezeirii?
Mai întâi, sugerând că expresia s-a strecurat în cartea Hristos Lumina Lumii cu ajutorul
asistenţilor lui Ellen White şi/sau a lui Herbet Lacey ori W.W. Prescott1. Apoi, indicând că
expresia "a treia persoană" nu este scrisă cu majuscule în prima ediţie originală, publicată în
1898, ceea ce înseamnă că, pentru ei, cuvântul "persoană" este folosit mai ales cu "sens general"2.
Şi-n ultimă instanţă, sugerând că, în timp ce în realitate sunt doar două persoane ale Dumnezeirii,
"rezultatul concret pentru noi este că există trei fiinţe divine", pe când Duhul Sfânt este numit
"un alt Mângâietor". În astă privinţă, Duhul Sfânt este "Spiritul (prezenţa) Tatălui şi/sau a Fiului"
şi, deci, nu este în realitate a treia persoană divină diferită3.
Nu vom avea în vedere a treia interpretare decât mai târziu, când vom arunca o privire
asupra declaraţiei lui Ellen White în care vorbeşte despre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt ca "trei puteri
diferite" ce lucrează împreună în favoarea omenirii. Însă primele două observaţii care vizează
autenticitatea textului ne interesează în mod deosebit în prezentarea noastră.
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Poate acest fragment din Hristos Lumina Lumii să fie demn de încredere, în sensul că
reprezintă exact ce a scris Ellen White? În acest caz, ce spune manuscrisul original?
Patrimoniul Ellen White primeşte mai mereu acest gen de întrebări din partea unor
persoane care pun la îndoială varianta textului sau învăţătura unei declaraţii publicate. Unii sunt
surprinşi când le spunem că Ellen White nu şi-a scris capitolele prin scrierea obişnuită, cursivă,
aşa cum se întâmplă în cărţi precum Calea către Hristos sau în cele din seria Conflictul
veacurilor. Ea este într-adevăr autorul textului, însă cele mai multe capitole cuprinse în material,
aşa cum le avem, au fost compilate sau strânse din multele ei scrieri timpurii, incluzând predici,
scrisori şi articole4. Pentru a găsi manuscrisul original pentru orice fragment dintr-o carte precum
Hristos Lumina Lumii, trebuie mai întâi să determinăm documentul sursă şi dacă există o ciornă a
scrierii de mână a acelui document.
Deci, care este sursa acestei fraze, mai sus citate, din Hristos Lumina Lumii? Sursa se
găseşte într-o scrisoare adresată de Ellen White "Fraţilor mei din America", având data de 6
februarie 1896. Ea scria astfel: "Răul se acumulase timp de secole şi nu putea fi oprit şi înfrânt
decât prin puterea cea mare a Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care avea să
vină nu cu putere schimbată, ci cu plinătatea puterii divine". Această scrisoare a fost copiată şi
trimisă din Australia către conducătorii bisericii din Battle Creek, fiind publicată de către
preşedintele Conferinţei Generale, O.A. Olsen, un an mai târziu sub formă de broşură, care a
circulat printre conducătorii şi pastorii bisericii. (Special Testimonies, nr. 10, pag. 25-33).
Această publicaţie contemporană ne furnizează o altă dovadă – în afară de data dreptului de autor
vizibilă – şi anume că acest fragment din Hristos Lumina Lumii glăsuie exact aşa cum a fost scris
când a fost publicat de prima dată în 1898.
Proba materială nr. 1 este o scanare a primei pagini a acestei scrisori şi ne arată propoziţia
cheie din paragraful al doilea. Scepticul va întreba cum de ştim noi că această scrisoare a provenit
în realitate de la Ellen White. Ce spune cu adevărat originalul scris de mână? Din păcate, pentru
noi care trăim în 2006, Ellen White rareori a păstrat ciornele originale ale scrisorilor ei din
momentul în care au fost transcrise, dar transcrierile au primit aprobarea ei. Vom vedea că, în
anumite cazuri, chiar suntem norocoşi că avem ciornele ei originale, dar în cazul de faţă nu ştim
să existe scrisoarea originală scrisă de mână. Însă deţinem alte dovezi cu privire la autenticitatea
ei. Paginile 5, 6 şi 7 conţin inserări scrise de mâna lui Ellen White pe care le adăuga adesea după
citirea unui document. Proba materială nr. 2 este o scanare a paginii 6 în care apar aceste inserări
şi ne oferă dovada că această scrisoare a fost într-adevăr revizuită de însăşi Ellen White. Aşa că
ne aflăm pe un teren sigur când tragem concluzia că această propoziţie cheie din Hristos Lumina
Lumii nu a scăpat ochiului atent al lui Ellen White, în trecut, în manuscrisul cărţii şi nici
asistenţilor ei sau altor conducători ai biserici.
Dar ce avem de zis în legătură cu cel de al doilea argument referitor la cuvintele "a treia
persoană" care în primele ediţii tipărite nu sunt scrise cu majuscule? Aşa după cum am văzut
potrivit probei materiale nr. 1 cuvintele respective nu au fost scrise cu majuscule în scrisoarea
originală. O altă comparaţie între scrisorile lui Ellen White şi articolele şi cărţile ei publicate arată
că stilul editorial, nu intenţia teologică, era determinant în astfel de probleme pentru a stabili dacă
pronumele referitor la Dumnezeire trebuia scris cu majuscule. Dacă argumentul privind folosirea
minusculelor în cazul cuvintelor "a treia persoană" ar arăta că Ellen White nu atribuie statutul de
divinitate sau dumnezeire Duhului Sfânt, atunci ar trebui să ni se explice de ce în aceleaşi prime
ediţii tipărite, pronumele personal "El" (referitor la Duhul Sfânt) este scris cu majuscule de două
ori în paragraful imediat următor şi altundeva în acelaşi capitol "Să nu vi se tulbure inima" din
Hristos Lumina Lumii (în original).

2
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 1. Scrisoarea nr. 8, pag. 1, 1896.

3
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 2. Scrisoarea nr. 8, pag. 6, 1896.

4
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

"Trei persoane vii"

Vom arunca o privire acum asupra unei declaraţii importante publicată în cartea
Evanghelizare. Această carte este o compilaţie publicată în 1946, cu un deceniu înainte de
dialogurile dintre adventişti şi evanghelici ce aveau să compună cartea Questions on Doctrine
(Întrebări despre doctrină). Totuşi, nebuloasa ce a planat asupra acestei perioade i-a determinat
pe unii să arunce o umbră de scepticism asupra următoarei declaraţii clare trinitariene:

"Sunt trei persoane vii în triada cerească; în numele acestor trei mari puteri – Tatăl, Fiul
şi Duhul Sfânt – sunt botezaţi aceia care-l primesc pe Hristos, prin credinţă, iar aceste puteri vor
coopera cu supuşii ascultători ai cerului, în efortul lor de a trăi viaţa cea nouă în Hristos."

Reprezintă această declaraţie în mod exact ceea ce a scris Ellen White?


Proba materială nr. 3 este o scanare a paginii ce conţine titlul sursei citatului din cartea
Evanghelizare, şi anume Special Testimonies, seria B, nr. 7. Ceea ce prezintă interes pentru noi
este nota de la subsolul paginii, "Publish for the Author" (Publicat de autor). Proba materială nr. 4
este o scanare a paginii ce conţine declaraţia cheie. Indiferent de aşa-numitele "conspiraţii" care
au condus la modul de exprimare apărut în Evanghelizare, ele nu au nimic de a face cu fraţii din
anii 1940. Pasajul a apărut tipărit în 1906 şi a fost publicat de autor – Ellen White.
Având în vedere sursa acestui material descoperim că el provine din Manuscrisul 21 din
1906, scris în noiembrie 1905 şi având data transcrierii 9 ianuarie 1906. Proba materială nr. 5 este
o scanare a paginii 4 pe care apare această declaraţie cheie. Fraza este identică cu cea publicată în
seria B din Special Testimonies, cu excepţia faptului că în versiunea tipărită virgula, ce apare
după expresia "triada cerească" a fost înlocuită cu punct şi virgulă. Proba materială nr. 6 este o
scanare a primei pagini a acestui manuscris şi ne arată inserările scrise de mână ale lui Ellen
White – dovada clară că ea revizuise în mod personal dactilografierea. Înseamnă deci că ceea ce
s-a publicat în Evanghelizare reeditează cu exactitate ceea ce a fost publicat în Special
Testimonies, seria B care, la rându-i, reproduce cu acurateţe manuscrisul lui Ellen White, aşa cum
a fost revizuit de ea.

5
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 3. Special Testimonies, seria B, nr. 7 (1906), titlul paginii.

6
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 4. Special Testimonies, seria B, nr. 7 (1906), pag. 63.

7
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 5. Manuscrisul 21, 1906, pag. 4.

8
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 6. Manuscrisul 21, 1906, pag. 1, conţine inserările scrise
de mănă ale lui Ellen White.

9
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Putem merge mai departe în această privinţă. Proba materială nr. 7 este o scanare a unei
pagini dintr-unul din jurnalele lui Ellen White unde găsim ciorna originală, dar nedatată, scrisă de
mâna pentru ceea ce avea să devină Manuscrisul 21 din 1906. Este ceea ce a fost transcris de
către secretarele lui Ellen White. Fragmentul cheie, aşa cum a fost scris la origine de Ellen White,
sună astfel: "Sunt trei personalităţi vii ale triadei cereşti în care orice suflet care, pocăindu-se de
păcatele sale, îl primeşte pe Hristos prin credinţă vie, este botezat în numele Tatălui, al Fiului şi
al Duhului Sfânt..."

Proba materială nr. 7. Extras din ciorna scrisă de mână a Manuscrisului 21 din 1906.

Acum dăm peste o întrebare interesantă. Lăsând la o parte îmbunătăţirile gramaticale de


rutină ale asistenţilor lui Ellen White care au fost instruiţi să le facă când au transcris primele
ciorne ale manuscrisului, ce trebuie să facem noi cu privire la schimbarea expresiei "trei
persoane" în expresia "trei personalităţi"? Aici este dovada, după cum susţin cu tărie promotorii
nontrinitarianismului, că Ellen White căuta să facă o deosebire între "personalităţi" şi "persoane",
aşa cum se poate citi în ultimă instanţă fraza din manuscrisul transcris.
Ar trebui să vedem ceva esenţial în această schimbare din "persoane" în "personalităţi"?
Un studiu cuprinzător al modului cum foloseşte Ellen White aceşti termeni este în afara
interesului nostru în această prezentare, însă e suficient să spunem că dicţionarul Webster
defineşte, ca primă definiţie, termenul "personalitate" drept "calitatea sau statutul de fiinţă a unei
persoane"; iar în sens teologic "calitatea sau statutul de persoane diferite, vorbind despre
Dumnezeire"7. Studiul meu personal despre modul cum Ellen White foloseşte termenii mi-a
arătat că ea a folosit cei doi termeni alternativ, ceea ce demonstrează fără îndoială de ce a fost ea
foarte mulţumită când a făcut ultima citire a manuscrisului, aşa după cum am văzut în probele
materiale nr. 5 şi 6.
Mai mult, dacă prin folosirea expresiei "trei personalităţi" Ellen White a vrut să spună că
nu face referire în mod clar la trei persoane ale Dumnezeirii, atunci suntem obligaţi să explicăm
de ce a scris ea într-un mod clar expresia "trei persoane" într-un document mai timpuriu,
Manuscrisul 57 din 1900, publicat în SDA Bible Commentary: "O lucrare se află înaintea oricărui
suflet care şi-a recunoscut credinţa în Isus Hristos prin botez şi a devenit primitor al legământului
din partea celor trei persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt"8.

10
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 8 este o scanare a acestui manuscris şi, ca şi în exemplul anterior, ne
bucurăm că avem ciorna originală scrisă de mână care a fost transcrisă de secretarii lui Ellen
White. După cum putem observa în proba materială nr. 9 nu există nici o îndoială că Ellen White
a scris "din partea celor trei persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt".

Proba materială nr. 8. Extras din Manuscrisul 57 din 1900.

Proba materială nr. 9. Extras din ciorna scrisă de mână a Manuscrisului 57 din 1900.

Modul cum foloseşte Ellen White expresiile "a treia persoană" şi "trei persoane în triada
cerească" descoperă credinţa ei că în cadrul Dumnezeirii nu sunt numai trei fiinţe, ci şi trei
"persoane", pe lângă faptul că sunt fiinţe. O altă declaraţie publicată în Evanghelizare glăsuieşte
în termeni fără echivoc: "Duhul Sfânt este o persoană, căci El dă mărturie împreună cu spiritul
nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu"9.
Suntem întrebaţi iară: Ce a scris cu adevărat condeiul lui Ellen White? Proba materială nr.
10 este o scanare a sursei citate în Evanghelizare – Manuscrisul 20, pag. 9, 1906. Nu numai că
acest manuscris poartă aprobarea lui Ellen White, aflată în capul primei pagini – "L-am citit cu
atenţie şi-l aprob" (Proba materială nr.11), ci mai avem şi ciorna originală scrisă de mână care a
fost transcrisă de către secretarii ei. Proba materială nr. 12 este o scanare a frazei cheie: "Duhul
Sfânt este o persoană, căci El dă mărturie împreună cu spiritul nostru…"

11
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Dar, zic promotorii nontrinitarianismului, Tatăl şi Fiul sunt persoane. "Citatul nu spune:
>Duhul Sfânt este o persoană separată şi diferită de Dumnezeu Tatăl<"10
Nu, acest citat nu spune aşa ceva. Însă Ellen White spune mai mult cu privire la acest
subiect altundeva. Manuscrisul 93 din 1893 declară: "Duhul Sfânt este Mângâietorul, în numele
lui Hristos. Îl întruchipează pe Hristos, cu toate acestea este o individualitate diferită"11.
Proba materială nr. 13 este o scanare a ciornei originale scrise de mână, întărită fiind de
transcriere. Manuscrisul 27a din 1900 adaugă această descriere: "Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,
puteri infinite şi omnisciente, îi primesc pe aceia care intră cu adevărat în legământ cu
Dumnezeu"12.
Observaţi cum sunt aplicate atributele dumnezeirii fiecărei persoane. Aceasta este urmată
de declaraţia: "Trei puteri diferite, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, lucrează împreună pentru fiinţele
omeneşti"13.

Proba materială nr. 10. Manuscrisul 20, pag. 9, 1906.

12
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 11. Manuscrisul 20, pag. 1, 1906 care arată aprobarea lui Ellen
White în capul paginii: "L-am citit cu atenţie şi-l aprob".

13
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 12. Extras din ciorna scrisă de mână a Manuscrisului 20 din
1906.

Proba materială nr. 13. Înscrisul de mână original al Manuscrisului 93 din 1893.

Ciorna originală scrisă de mână pentru acest manuscris nu mai există, dar transcrierea nu
numai că poartă semnătura lui Ellen White, ci cuprinde peste tot şi inserările ei, după cum se
poate vedea în probele materiale nr. 14 şi 15.

Este Duhul Sfânt "reprezentantul lui Hristos" sau este Hristos "însuşi"?

Având în minte declaraţiile lipsite de ambiguitate ale lui Ellen White despre "triada
cerească", să examinăm acum un alt pasaj privitor la natura Duhului Sfânt, pe care promotorii
nontrinitarianismului îl folosesc ca spirjin. Se află în Hristos Lumina Lumii, cap. Să nu vi se
tulbure inima, par. 26: "Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, dar fără trup omenesc
(personalitate umană, în original, n.tr.) şi deci independent de acesta. Împiedicat de corpul
omenesc, Hristos nu putea să fie prezent peste tot, în acelaşi timp. De aceea, era spre binele lor ca
El să meargă la Tatăl şi să trimită Duhul Sfânt ca înlocuitor pe pământ. Nimeni nu mai putea
spune că avea un avantaj din cauză că se găsea într-un anumit loc sau pentru că avea legătură
personală cu Hristos. Prin Duhul, Mântuitorul putea fi în legătură cu toţi. În felul acesta, era mai
aproape de ei decât dacă nu s-ar fi înălţat".
Centrul atenţiei acestei pagini este dat de prezenţa lui Hristos prin reprezentantul Său –
Duhul Sfânt. Deosebire de persoană dintre Hristos şi Duhul Sfânt este exprimată atent în acest
text, însă promotorii nontrinitarianismului apelează la manuscrisul sursă pentru acest pasaj. Îl
găsim într-o scrisoare adresată lui Edson White şi soţiei sale, şi este datat 18 februarie 189514.

14
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 14. Manuscrisul 27a, pag. 7, 1900.

15
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 15. Manuscrisul 27a, pag. 8, 1900 poartă semnătura lui Ellen
White.

Ce citim în scrisoarea originală?


"Împiedicat de corpul omenesc, Hristos nu putea să fie prezent peste tot, în acelaşi
timp.De aceea, era spre binele lor ca El să meargă la Tatăl şi să trimită Duhul Sfânt ca înlocuitor
pe pământ. Duhul Sfânt este el însuşi lipsit de personalitate omenească şi totodată independent de
aceasta. El se va reprezenta pe sine ca fiind prezent peste tot prin Duhul Său Sfânt, ca Cel
omniscient."15
Ceea ce este semnificativ în mod deosebit pentru nontrinitarieni e faptul că, dacă în
Hristos Lumina Lumii citim "Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos", în scrisoarea originală,
în schimb, găsim scris: "Duhul Sfânt este el însuşi".

16
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Originalul scris de mână nu ştim să existe, însă scrisoarea, aşa cum a fost transcrisă de
secretarii lui Ellen White, poartă semnătura ei şi de asemenea alte inserări, ceea ce înseamnă că
ea a aprobat scrisoarea. Observaţi proba materială nr. 16.
Putem stabili oare că, prin modul de exprimare din scrisoarea originală, Ellen White
credea că Duhul Sfânt şi Hristos nu sunt persoane diferite?
Am văzut deja că unele din declaraţiile lui Ellen White afirmă că sunt "trei persoane" în
cadrul Dumnezeirii şi că Duhul Sfânt este o "personalitate diferită". Deoarece aceste declaraţii
din punct de vedere cronologic preced şi urmează scrierii acestei scrisori, consecvenţa ne va
conduce să credem că ea nu a strecurat o nouă înţelegere a Spiritului Profetic în acest pasaj. Într-
adevăr găsim acelaşi limbaj, referitor la termenul "reprezentare", folosit în această scrisoare, aşa
cum îl găsim şi în Hristos Lumina Lumii. Paragraful din scrisoare, unde apare această proproziţie,
începe cu declaraţia: "Deşi Domnul nostru s-a înălţat de pe pământ la cer, Duhul Sfânt a fost
desemnat ca reprezentant al Său printre oameni".
Ellen White explică mai departe înţelesul cuvintelor ei "Duhul Sfânt este el însuşi", prin
faptul că adaugă: "Hristos se va reprezenta pe Sine ca fiind prezent peste tot prin Duhul Său
Sfânt".
În cadrul unirii tainice care există între membrii Dumnezeirii, prezenţa Duhului Sfânt este
sinonimă cu prezenţa personală a lui Hristos, cu toate că identităţile lor diferite se păstrează.
Aceeaşi idee o găsim şi în alte pasaje ale lui Ellen White, ca de pildă următoarea:
"Când vei ajunge să-l primeşti pe Hristos ca Mântuitor personal, atunci se va petrece în
tine o schimbare evidentă, vei fi convertit, iar Domnul Isus, prin Duhul Său Sfânt, va sta lângă
tine."16
Sau în următoarea:
"Declar fraţilor şi surorilor mele că biserica lui Hristos, aşa slabă şi cu defecte, este
singurul lucru de pe pământ căruia îi acordă toată grija Sa. În vreme ce El oferă întregii lumi
invitaţia Sa de a veni la El ca să fie mântuită,… El vine în mod personal, prin Duhul Său Sfânt în
mijlocul bisericii Sale."17
Cum explicăm schimbarea care a avut loc în exprimarea din Hristos Lumina Lumii?
Avem doar scrisoarea din 1895, nu şi ciorna de lucru a capitolului de încheiere, ceea ce ne
conduce la concluzia că ceea ce s-a publicat în 1898, reprezintă corectura editată aprobată de
către autor18. Limbajul adoptat de Ellen White în Hristos Lumina Lumii îl ajută pe cititor să evite
o interpretare greşită care apare când fraza, aşa cum a fost de prima dată formulată, este izolată de
întregul paragraf în contextul lui original.

Concluzie

În concluzie, nu putem aborda subiectul Dumnezeirii fără a recunoaşte limitele limbajului


şi gândirii omeneşti. Una este să examinăm ce a scris un autor inspirat şi alta este să spunem că
noi l-am înţeles pe deplin.
Interesul nostru în această prezentare nu a fost privitor la taina Dumnezeirii, ci la
autenticitatea sau veridicitatea anumitor declaraţii descriptive găsite în cărţile lui Ellen White.
Am descoperit că manuscrisele originale scrise de mână, transcrierile aprobate de ea şi/sau
primele ediţii ale lucrărilor ei publicate, vin în sprijinul expresiilor trinitariene pe care le găsim
astăzi în scrierile ei.

17
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

Proba materială nr. 16. Scrisoarea 119, pag. 1 şi 5, 1895, face dovada înscrisului de
mână al lui Ellen White.

18
ELLEN WHITE AND CURRENT ISSUES SYMPOSIUM 2006

NOTE DE SUBSOL
1
De exemplu, vedeţi Rachel Cory-Kuehl, The persons of God (n.p.: Anggelia
Publications, 1996), pag. 159-188.
2
www.creation-seventh-day-adventist-church.org/Binary/Essays/ePioneer.htlm (accesat în
14.11.2005).
3
Cory-Kuehl, pag. 188, 177.
4
Pentru Hristos Lumina Lumii, acest proces este descris de Arthur L.White în Ellen G.
White: The Australian Years, 1891-1900 (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1983), capitolul
32, şi mai detaliat de Robert W. Olsen în How The Desire of Ages Was Written (Washington, DC:
Ellen G. White Estate, 1979), şi Fred Veltman în Full Report of The Life of Christ Research
Project (n.p.: Life of Christ Research Project Review Committee, 1988).
5
E.G. White, Scrisoarea 8, 1896.
6
E.G. White, Evanghelizare (Washington, DC: Review and Herald, 1946), pag. 615, din
Special Testimonies, Series B, No. 7, publicate în 1906.
7
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, ediţia a unsprezecea (Springfield, MA:
Merriam-Webster, 2003); Webster's New International Dictionary, ediţia a doua integrală
(Springfield, MA: G & C Merriam,1954).
8
E.G. White, SDA Bible Commentary, vol. 6, pag. 1074, cu sublinieri.
9
Evanghelizare, pag. 616, 617.
10
Cory-Kuehl, pag. 177.
11
E.G. White, Manuscrisul 93, 1893, publicat în Manuscript Releases, vol. 20, pag. 323-
325, cu sublinieri.
12
E.G. White, Manuscrisul 27a, 1900, publicat în SDA Bible Commentary, vol. 6, pag.
1075, cu sublinieri
13
E.G. White, Manuscrisul 27a, 1900, pag. 7. Această parte nu este publicată în SDA Bible
Commentary.
14
E.G. White, Scrisoarea 119, 1895.
15
Publicat în Manuscript Releases, vol. 14, pag. 93.
16
E.G. White, Manuscrisul 13, 1897, publicat în Mind, Character, and Personality, vol. 1,
pag. 124, 125.
17
E.G. White, Scrisoarea 2d, 1892, publicat în Testimonies to Ministers, pag. 15.
18
Împotriva pretenţiei că lectura publicată nu reflectă învăţătura lui Ellen White este faptul
că ea a lăsat textul neschimbat timp de 17 ani înainte de moartea ei şi că pasajul a fost reluat într-
un articol pe care ea l-a oferit pentru The Week of Prayer Readings (Lecturi pentru săptămâna de
rugăciune), publicat în The Review and Herald, 19 noiembrie 1908.

19