Sunteți pe pagina 1din 8

OBIECTIUNI

la elaborarea procedurilor tehnice

Conform, Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu


modificarile ulterioare. in constructii si art. 6 din Regulamentul privind conducerea şi
asigurarea calitătii în constructii din Hotărârea nr. 766/1997 :
Agentii economici şi persoanele juridice care aplică sistemul calitătii pe baza
standardelor SR EN ISO seria 9000, precum şi beneficiarii contractelor
încheiate cu aceştia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către
organisme de certificare acreditate în acest scop.

1. SC ARMEANCA PREST COM SRL


- lipsa Certificat de atestare a sistemului de manangement cu termen de
valabilitate aplicabil domeniului de activitate ( cu mentionarea standardelor
referitoare la sistemul de manangement);
- In PCCVI-ul specific fiecarui  sistem, sunt mentionate activitati cu
responsabilitati insuficient comparativ cu cerintele.

2. CECONI SRL

- lipsa Certificat de atestare a sistemului de manangement cu termen de


valabilitate aplicabil domeniului de activitate ( cu mentionarea standardelor
referitoare la sistemul de manangement);
- In PCCVI-ul specific fiecarui  sistem, sunt mentionate activitati cu
responsabilitati insuficient comparativ cu cerintele si cele care exista se
refera la general.

. 3. SC ENERGOMONTAJ BUCURESTI SA

- lipsa Certificat de atestare a sistemului de manangement cu termen de


valabilitate aplicabil domeniului de activitate ( cu mentionarea standardelor
referitoare la sistemul de manangement);
- nu se detaliaza sistemul de manangement adaptat la obiectiv:
.- documente de referinta;
- responsabilitatile Managementului ;
- sistemul calitatii;
- controlul documentelor si datelor;
- aprovizionarea;
- audituri interne ale calitatii;
- insuficiente documentatii generale de referinta in asigurarea calitatii si
conformitatii;
- planul de control al calitatii, verificari si incercari (PCCVI ) nu este
intocmit si avizat.

4. STRUCTURA PCCVI

-activitatile in derularea logica a executiei;


-prevederile legale in baza carora se realizeaza executia si controlul
aferent;
-personalul caruia ii revin sarcinile de executie cat si calitatea acesteia;
-trimiteri la prevederile din Procedura operationala, normativele specifice
lucrarilor, proiectelor elaborate de proiectant cat si la caietele de sarcini
specifice prin care sunt stabilite criteriile de referinta care trebuie
respectate in procesul de derulare a controlului calitatii;

SCOP

Sistemul de Management al Calitatii implementat in cadrul UTI International


SRL, prevede ca la lucrarile de importanta deosebita sa se intocmeasca Planul Calitatii
in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001  “Sisteme de Management al Calitatii-
Cerinte”, SR ISO 10005 :1999 “Ghid pentru Planurile Calitatii”, Legea 10/1995 –
“Legea calitatii in constructii”

Prin elaborarea planului calitatii pentru investitia “Sisteme si instalatii electrice de


balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si
iluminat parcaj auto.”

 se stabileste modul de lucru si conditiile necesare aplicabile pentru realizarea calitatii
specificate prin contract.

De asemenea, se asigura desfasurarea activitatii de antrepriza,  in concordanta cu


documentatia de proiectare aplicabila, desene, specificatii, instructiuni de lucru, fise
tehnologice, fise de control, manualul managementului calitatii, proceduri generale de
sistem si operationale (de procurare, tehnice, de testare), standarde, normative, legi.

DOMENIUL DE APLICARE

Se aplica in relatiile de colaborare cu beneficiarul si subcontractantii in  faza de


executie, pentru  categoria de lucrari din caietul de sarcini. 
INSPECTII SI INCERCARI

            Inainte de utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar UTI asigura


verificarea

conformitatii produselor/serviciilor, cu conditiile specificate .

            Inspectiile si incercarile efectuate asupra produselor / serviciilor  vor fi


efectuate conform PC  si PCCVI .

Prin procedura sunt fixate inspectii si incercari in:

-momentul inceperii unei lucrari;

-pe parcursul executiei;

-in partea finala a executiei.

In PCCVI-ul specific fiecarui  sistem   sunt mentionate:

-activitatile in derularea logica a executiei;

-prevederile legale in baza carora se realizeaza executia si controlul aferent;

-personalul caruia ii revin sarcinile de executie cat si calitatea acesteia;

-trimiteri la prevederile din Procedura operationala, normativele specifice lucrarilor,


proiectelor elaborate de proiectant cat si la caietele de sarcini specifice prin care sunt
stabilite criteriile de referinta care trebuie respectate in procesul de derulare a
controlului calitatii;

Dupa derularea fiecarei activitati mentionate in PCCVI, personalul responsabil cu


controlul   (CQ, RTE, diriginte, proiectant) intocmeste un document de atestare
calitativa a activitatii desfasurate; documentul codificat este mentionat in ultima coloana
din PCCVI,

            La predarea finala a  produselor / serviciilor , UTI efectueaza toate inspectiile si


incercarile finale specifice tipului de activitate, in conformitate  cu procedurile
documentate .

            Toate inregistrarile  referitoare la verificarile efectuate asupra unui produs /


serviciu , precum si acceptul beneficiarului vor fi inregistrate si arhivate in cadrul
Planului calitatii.
STRUCTURA PCCVI

Documentul codificat este mentionat in ultima coloana din PCCVI

In derularea executiei lucrarilor, prin efectuarea controalelor inspectiilor, verificarilor,


incercarilor, se constata prin documentele intocmite:

-calitatea materialelor si a montarii acestora;

-comportarea lucrarilor verificate in urma efectuarii incercarilor si probelor efectuate;


-parametri tehnici obtinuti prin incercari, probe si verificari;

-confirmarea faptului ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu prevederile din


proiecte, proceduri, caiete de sarcini, normative oficiale.

Astfel de constatari se fac de personalul de executie si control din santier, cat si de


personalul autoritatilor de reglementare in domeniu (Inspectia in Constructii; Organele
PSI); constatari finale prin receptia preliminara si de punere in functiune a lucrarilor
realizate;

La controalele si inspectiile curente sau aleatorii cat si cele cu participarea autoritatilor


de reglementare pot sa apara aspecte de noncalitate care sunt indepartate prin masuri
de eliminarea cauzelor cat si de remediere sau de inlocuire a partilor din lucrari care
prezinta defecte.

CONTROLUL PROCESELOR DE EXECUTIE/SERVICIILOR

 Activitatea de control a proceselor de executie se desfasoara in conformitate cu


procedura operationala PO-o-06-00
 Pentru executarea sistemelor /subsistemelor/lucrarilor  din cadrul  “Sisteme si
instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat
platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.” se vor intocmi programe
de lucru pe baza graficului de executie a lucrarii in cadrul proiectului. Inceperea
executiei se va face dupa preluarea frontului de lucru, conform Procedurii
operationale.
 Coordonatorul de executie  va stabili cu reprezentantul beneficiarului optiunile
acestora si modul de participare la inspectiile calitative si probele de laborator
prevazute in PCCVI –ul instalatiilor respective.
 La efectuarea unui stadiu fizic prevazut in PCCVI pentru inspectie, se va confirma
realizarea acestuia prin semnatura si printr-un document (proces verbal),
conform prevederilor procedurale respectand Procedura operationala.
 Prin controlul efectuat sub aspect calitativ coordonatorul executiei/seful de
santier lucrarii participa permanent la toate etapele de executie stabilite prin
PCCVI si semneaza toate documentele de calitate in conformitate cu prezentul
plan.
 Din parcurgerea PCCVI-urilor se urmaresc in mod concret activitatile privind:

stabilirea conditiilor de incepere a lucrarilor

predarea – primirea forntului de lucru

trasarea circuitelor si fixarea amplasamentelor pentru echipamente / materiale/


tablouri

verificarea calitativa a echipamentelor /materialelor inainte de a fi montate

verificarea calitativa a executiei lucrarilor de instalatii electrice de curenti slabi

 Inainte de utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar furnizorul asigura


verificarea conformitatii produselor/serviciilor, cu conditiile specificate.
 Activitatile de control efectuate asupra produselor / serviciilor vor fi efectuate
conform planului calitatii, procedurilor generale de sistem precum si a
procedurilor operationale aplicabile.
 La predarea finala a  produselor/serviciilor, societatea efectueaza toate
activitatile de control, inspectii si incercarile finale specifice tipului de activitate, in
conformitate  cu procedurile documentate.
 Toate inregistrarile referitoare la verificarile efectuate asupra unui
produs/serviciu, precum si  acceptul beneficiarului vor fi inregistrate si arhivate
conform procedurii operationale cod : P.O - o - 06 - 00 - “ Controlul
productiei/serviciilor“.
 Sef santier (lucrare)
 Urmareste si coordoneaza activitatea din cadrul santierului pe care il conduce
 Raspunde de respectarea normelor de protectia si securitatea muncii pentru
fiecare lucrare.
 Urmareste si verifica pe timpul executiei lucrarii respectarea riguroasa a
proiectului.
 Isi insuseste si respecta toate prevederile planului calitatii,  urmarind
realizarea  tuturor operatiilor de executie si control necesare finalizarii lucrarii
contractate (incepand cu receptia materialelor aprovizionate si terminand cu
receptia finala a lucrarii);
 Asigura conform planului calitatii - PCCVI:
 conditiile de incepere a lucrarilor
 programarea si preluarea fronturilor de lucru
 trasarea circuitelor si fixarea amplasamentelor pentru echipamente/materiale
 programarea , receptionarea si montarea echipamentelor / materialelor
 programarea fortei de munca
 programarea si realizarea stadiilor fizice
 decontarea lucrarilor realizate ( atasamente, situatii de lucrari )
 Urmareste includerea in planul calitatii a tuturor materialelor (echipamente,
materiale de montaj etc.) prevazute in Documentatia Tehnica de Proiectare;
 Raspunde de introducerea in opera numai a materialelor specificate in proiect si
certificate calitativ
 Prezinta spre avizare PCCVI responsabilului CQ si responsabilului AQ;
 Participa la toate inspectiile efectuate de catre reprezentantii organelor de control
abilitate, interne si externe; ia masurile de corectie/prevenire necesare si
urmareste realizarea lor la termen

 Director Managementul Calitatatii si Mediului


 Verifica Planul Calitatii
 Verifica corectitudinea inregistrarilor operatiilor de executie si control, conform
documentatiei tehnice de executie;
 Avizeaza PCCVI ;
 Asigura interfata cu beneficiarul pe probleme de calitate si efectueaza revizia PC
numai la solicitarea acestuia;
 Solicita prezenta beneficiarului (a reprezentantului AQ) la operatiile de
inspectie/control, asa cum au fost solicitate de acesta in PC;
 Propune Directorului General UTI International SRL, oprirea lucrarii, cand
constata abateri de la cerintele de calitate sau la sesizarea controlorului
calitate .   
 Responsabil Calitate / Controlor Calitate
 Intocmeste Planul Calitatii
 Verifica pe parcursul derularii lucrarii modul de respectare si certificare a
cerintelor de calitate in conformitate cu PC aprobat;
 Asigura controlul  calitatii lucrarilor si inregistrarile aferente ;
 Participa la predarea lucrarilor si urmarirea solutionarii observatiilor , prin
confirmarea executiei lor ;
 Urmareste aplicarea Planului Calitatii si raporteaza saptamanal directorului de
proiect si directorului managementului calitatatii si mediului stadiul de realizarea
PCCVI;
  Analizeaza si certifica operatiile de control calitate, verificari si incercari incluse
in planul calitatii;
 Participa si avizeaza efectuarea inregistrarilor de catre subcontractanti.
 Este subordonat  ierarhic Directorului de proiect si metodologic Directorului
Managementului calitatii si mediului;
 Prin activitatile depuse, la toate nivelele de conducere si de executie, se
urmareste in final un control eficace si eficient al calitatii lucrarilor executate cat
si atestarea pe faze a acesteia prin intocmirea documentelor de calitate specifice
proiectarii (cum rezulta din procedurile de sistem si operationale).
Urmare a controalelor efectuate in cadrul societatii se organizeaza audituri interne prin
care se urmareste de fiecare data sa se scoata in evidenta aspectele de noncalitate,cat
si cauzele generatoare acestora.Controalele efectuate curent si in fazele stabilite prin
PCCVI sunt urmate de RN-uri prin care sunt puse in evidenta aspectele de noncalitate
cat si cauzele respective; RN-urile sunt aprobate de conducere si rezolvate de personalul
de executie;

INSPECTII SI INCERCARI

            Inainte de utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar UTI asigura


verificarea

conformitatii produselor/serviciilor, cu conditiile specificate .

            Inspectiile si incercarile efectuate asupra produselor / serviciilor  vor fi


efectuate conform PC  si PCCVI .

Prin procedura sunt fixate inspectii si incercari in:

-momentul inceperii unei lucrari;

-pe parcursul executiei;

-in partea finala a executiei.

In PCCVI-ul specific fiecarui  sistem   sunt mentionate:

-activitatile in derularea logica a executiei;

-prevederile legale in baza carora se realizeaza executia si controlul aferent;

-personalul caruia ii revin sarcinile de executie cat si calitatea acesteia;

-trimiteri la prevederile din Procedura operationala, normativele specifice lucrarilor,


proiectelor elaborate de proiectant cat si la caietele de sarcini specifice prin care sunt
stabilite criteriile de referinta care trebuie respectate in procesul de derulare a
controlului calitatii;

Dupa derularea fiecarei activitati mentionate in PCCVI, personalul responsabil cu


controlul   (CQ, RTE, diriginte, proiectant) intocmeste un document de atestare
calitativa a activitatii desfasurate; documentul codificat este mentionat in ultima coloana
din PCCVI,
            La predarea finala a  produselor / serviciilor , UTI efectueaza toate inspectiile si
incercarile finale specifice tipului de activitate, in conformitate  cu procedurile
documentate .

            Toate inregistrarile  referitoare la verificarile efectuate asupra unui produs /


serviciu , precum si acceptul beneficiarului vor fi inregistrate si arhivate in cadrul
Planului calitatii.

Documentul codificat este mentionat in ultima coloana din PCCVI

In derularea executiei lucrarilor, prin efectuarea controalelor inspectiilor, verificarilor,


incercarilor, se constata prin documentele intocmite:

-calitatea materialelor si a montarii acestora;

-comportarea lucrarilor verificate in urma efectuarii incercarilor si probelor efectuate;


-parametri tehnici obtinuti prin incercari, probe si verificari;

-confirmarea faptului ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu prevederile din


proiecte, proceduri, caiete de sarcini, normative oficiale.

Astfel de constatari se fac de personalul de executie si control din santier, cat si de


personalul autoritatilor de reglementare in domeniu (Inspectia in Constructii; Organele
PSI); constatari finale prin receptia preliminara si de punere in functiune a lucrarilor
realizate;

La controalele si inspectiile curente sau aleatorii cat si cele cu participarea autoritatilor


de reglementare pot sa apara aspecte de noncalitate care sunt indepartate prin masuri
de eliminarea cauzelor cat si de remediere sau de inlocuire a partilor din lucrari care
prezinta defecte.

STADIUL INSPECTIILOR SI INCERCARILOR

In derularea lucrarilor contractate inspectiile si incercarile trebuie realizate in


conformitate cu planificarile din PCCVI

Se urmareste prin aceasta sa stabileasca pentru un anumit moment care reprezinta


stadiul executiei si  ce documente de inspectie si incercari au fost intocmite, care este
stadiul de remediere al neconformitatilor si care sunt modalitatile de rezolvare a
acestora.

S-ar putea să vă placă și