Sunteți pe pagina 1din 6

ORGANIZAREA DE SANTIER

1.1. SCOP
Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare pentru realizarea organizarii de santier
pentru executia si controlul calitatii

2.1. DOMENIU DE APLICARE


lnstructiunea se utilizeaza pentru toate lucrarile de organizare de santier executate la obiectivele contractate de SC

ROBSAN ALEXINSTAL CONSTRUCT SRL.

Cunoasterea si respectarea ei nu exclude responsabilitatea personalului executant de a cunoaste si aplica prevederile

proiectului de executie si caietul de sarcini impuse de proiectant.

3.0. DEFINITII SI ABREVIERI


Conform MMC - SCP ed.1, rev.0 a SC ROBSAN ALEXINSTAL CONSTRUCT SRL

4.1. DOCUMENTE DE REFERINTA


- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructs
- Legea protectiei muncii nr. 319/2006 si norme metodologice de aplicare;
- Legea nr. 212/1997 privind apararea impotriva incendiilor;
- Regulamentele privind calitatea in constructii aprobate prin HGR 766/1997;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- HG 766/1997 - Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii
- C56 -85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
- Caiete de sarcini specifice

5.1. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI


5.2. Director General
- Numeste seful de santier si asigura resursele necesare pentru aplicarea instructiunii tehnice de executie.
- Numeste responsabilul tehnic cu executia atestat pentru lucrare.
- Asigura remedierea defectelor calitative aparute din vina organizatiei atat in perioada de executie cat si in
perioada de garantie prevazuta in contract.
- Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori constata abateri de la cerintele de calitate, stabileste tratarea
neconformitatilor si aplicarea actiunilor corective.
- Urmareste ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie ale lucrarilor.
- Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai de la furnizori care
asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente
noi in constructii si de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii.
- Solicita investitorului efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor numai la constructiile care corespund
cerintelor de calitate si pentru care s-au predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei.

5.3. Responsabilul cu sistemul de management integrat al calitatii


- Realizeaza audituri interne ale calitatii pentru a se asigura ca prevederile sistemului de management al
calitatii sunt aplicate.
- Efectueaza controale pentru a se asigura ca neconformitatile constatate sunt tratate si ca sunt intreprinse
actiuni corective si preventive.
- Efectueaza analiza reclamatiilor referitoare la calitatea lucrarilor si asigura tratarea si rezolvarea lor.

5.4. seful de santier


- Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea lucrarilor.
- Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
- Raspunde de efectuarea activitatilor de monitorizare si masurare (inspectii si incercari)
prevazute in
planul calitatii.
- Raspunde de intocmirea in timpul executarii lucrarilor a documentelor si inregistrarilor prevazute in planul
calitatii.
- Raspunde de utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiecte,
certificate calitativ sau pentru care exista agremente tehnice, accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.
- Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor.
- Raspunde de solutionarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului.
- Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator rapoarte de incercare din care rezulta ca
acestea nu indeplinesc conditiile de calitate, opreste, de asemenea, executia lucrarilor la care rapoartele de incercare
indica existenta unor abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
- Supune la receptie numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.
- Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
- Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare pentru eliminarea cauzelor
neconformitatilor constatate la executia lucrarilor.
- Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a materialelor si produselor si de
livrarea acestora la punctele de lucru cu documente de certificare a calitatii.
- Asigura buna organizare a procesului de productie si verifica efectuarea instructajului privind normele de
protectia muncii si PSI specifice locului si conditiilor de munca si gradul de asigurare cu echipamente si scule
necesare.
- Raspunde de asigurarea instalatiilor de apa, de forta si de iluminat necesare pentru realizarea lucrarilor.
- Raspunde de asigurarea echipamentului de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor
adecvat.
- Raspunde de asigurarea conditiilor de lucru pe perioada de timp friguros.

5.6. Responsabilul cu controlul calitatii


- Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au constatat abateri de la proiect si
reglementari tehnice si s-au utilizat produse care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate confom procedurilor.
- Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea proceselor respective si
eliminarea cauzelor de functionare nesatisfacatoare. In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile
procedurilor sistemului calitatii si pe planurile de calitate.
- Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoarte de neconformitate cu
propuneri de actiuni corective si preventive si totodata stabileste impreuna cu seful punctului de lucru masurile
necesare pentru remedierea deficientelor constatate.

5.7. Responsabilul tehnic cu executia atestat


- Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de
specialisti verificatori de proiecte atestati.
- Verifica si avizeaza proiectele tehnologice de executie, procedurile tehnice de executie si proiectele de
organizare a executiei lucrarilor.
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile intocmite pe parcursul realizarii acestora.
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic si de care
raspunde.
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate.

6.1. DESCRIEREA MODULUI DE LUCRU


Pentru executia lucrarilor de baza, in conditiile de calitate, in termen si la un pret cat mai scazut, se vor lua masuri
corespunzatoare pentru organizarea de santier.
Lucrarile de organizare de santier cuprind:
- Constructii si instalatii ale antreprenorului care ii permit sa satisfaca toate obligatiile de executie si calitate,
precum si controlul executiei;
- Toate materialele, instalatiile si dispozitivele, sistemele de control necesare executiei, in conformitate cu
prevederile din proiect, caietul de sarcini si normativele in vigoare.
In cadrul organizarii de santier, problemele care necesita atentie deosebita sunt:
- Stabilitarea terasamentelor;
- Modul de desfasurare a circulatiei pe durata executiei lucrarilor;
- Modul de depozitare al materialelor folosite;
- Utilajele necesare executarii lucrarilor.
Nu va fi inceputa executia lucrarilor inainte de a fi indeplinite urmatoarele:
- Stabilirea detaliilor de organizare necesare executiei, inclusiv referinte pentru aprobare, metode de lucru
separate pentru acoperirea punctelor de furnizare / fabricare / testare / depozitare / manuire si transportare a
amenajarilor pentru materiale astfel incat sa fie furnizate, pe santier, intr-o stare conforma cu solicitarile specificate;
- Definirea tuturor amenajarilor specifice privind siguranta, gestionarea traficului, inclusiv transportul
echipamentelor si al materialelor de la zonele de depozitare la locul de utilizare pe santier precum si mentinerea
separarii si sigurantei fluxurilor de trafic adiacente lucrarilor din santier;
- Definirea tuturor amenajarilor specifice pentru protectia mediului, un plan general de actiuni pentru
protectia mediului;
- Identificarea persoanei/persoanelor responsabile de asigurarea respectarii metodei de lucru, inclusiv a
inlocuitorilor acestora;
- Stabilirea utilajului, echipamentului solicitat pentru executarea lucrarilor, modalitatea de furnizare a
acestuia si programul (zilnic, saptamanal etc.) inspectiile si controalele ce vor fi executate pentru utilaje,
echipamente, inainte de a intra in operare pe santier;
- Definirea amenajarilor neprevazute puse in practica pentru evitarea oricaror riscuri, inclusiv a riscurilor
asociate modificarilor nefavorabile in starea vremii precum si anuntarea actiunilor ce vor fi luatein cazul atingerii
criteriilor de limitare;
- Definirea procedurilor de documentare conforme cu lucrarile aprobate pentru incepere si executie si, in
cazul emiterii unei Notificari de Neconformitate privind materialele, a lucrarilor sau a oricarui aspect privind
rezultatele fortei de munca, in cazul opririi lucrarilor si aducerii lor direct la standardul cerut.
- Asigurarea instruirii / calificarii celor carora li se permite efectuarea unui anumit tip de lucrari si
oricarei instruiri specifice pentru acea pozitie;
Dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor se va incheia un protocol cu beneficiarul prin care se va stabili:
- Suprafata de teren ce va fi folosita de constructor in vederea realizarii obiectivului;
- Delimitarea fluxurilor de circulatie;
- Definitivarea proiectului pentru organizarea de santier.
Proiectul de organizare va fi reactualizat pe parcursul executarii lucrarilor in raport cu situatiile care apar si
necesitatea beneficiarului.
Pentru protejarea vecinatatilor, zona punctului de lucru se va delimita de zonele adiacente prin imprejmuirea
santierului cu panouri metalice cu placute avertizoare (care sa fie vizibile si noaptea) de interzicere a intrarii pentru
persoanele neautorizate. Golurile create prin spargeri se vor proteja cu balustrazi din otel beton. Accesul in incinta
se va face prin locuri stabilite de comun acord cu beneficiarul. In acest sens, se vor amplasa doua porti, una pentru
personal si cealalta pentru utilaje si mijloace de transport. Totodata, se va monta panoul de identificare al
santierului.
In functie de conditiile din teren, se vor asigura drumurile de acces si caile de circulatie. Se vor separa traseele auto
de cele pedestre si se vor marca corespunzator. Vor fi montate in zona vecinatatii lucrarilor toate semnele de
avertizare si circulatie necesare pentru atentionarea personalului in afara lucrarilor pentru prevenirea accidentelor.
Se va amenaja o platforma pe care se vor amplasa baracile, tarcul de materiale si celelalte obiecte de organizare. In
acest sens, locul special stabilit impreuna cu beneficiarul se va imprejmui cu panouri de organizare de santier.
Materialele de constructie (caramizi, nisip, balast, piatra sparta) se pot depozita in incinta organizarii, in aer liber,
fara masuri deosebite de protectie impotriva conditiilor atmosferice. Materialele de constructii care necesita
protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta
containerelor pentru materiale. Otelurile pentru armaturi trebuie vor fi depozitate separat pe tipuri si diametre, in
spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incat sa se asigure: evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea
otelului; evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale; asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a
fiecarui sortiment si diametru.
La finalizarea lucrarilor aceasta zonele afectate de organizarea de santier se vor amenaja conform prevederilor
proiectului de executie.
Schelele care se vor monta pe fatada vor fi prevazute cu plase de protectie in vederea reducerii emisiilor de pulberi
rezultate din activitatea decopertare. In incinta santierului se va amenaja o rampa pentru spalarea rotilor
autovehiculelor care parasesc zona punctelor de lucru. Se vor asigura spatii pentru amplasarea containerelor
metalice destinate depozitarii temporare a molozului rezultat din demolari, precum si pentru amplasarea toaletelor
ecologice. Molozul rezultat din demolari, demontari va fi evacuat si apoi transportat in containere temporare si
ulterior la groapa de gunoi. Prin natura lucrarilor ce se vor executa, nu se vor transmite la cladirile invecinate
vibratii si socuri puternice.
Se vor monta, de comun acord cu beneficiarul, hidranti pentru alimentarea cu apa a santierului. Alimentarea cu
energie electrica se va face prin bransament separat la reteaua electrica existenta in incinta sau direct de la
furnizorul de energie.
Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de pericol de incediu a proceselor tehnologice, de
gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor
combustibile utilizate, prelucrare, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C300/94
"Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora”
Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilot precum si a evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de
incediu vizeaza in principal:
- Stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire si
stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;
- Stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau
explozie;
- Dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incediilor, necesare conform normelor,
amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare de functionare;
- Organizarea alarmarii, alertarii si interventiei poentru stingerea incendiilor la locul de munca precum si
constrituirea echipelor de interventie si desemnarea atributiilor concrete;
- Organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incediun, precum si intocmirea planurilor de
evacuare;
- Intocmirea ipotezelor si schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu pericol
deosebit;
- Marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda impotriva
incendiilor.
Inaintea inceperii procesului tehnologic, personalul trebuie sa fie instruit sa respecte regulile de paza impotriva
incendiilor.
Pe trimpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, normele de protectia
muncii precum si normele de prevenire a incediilor.
La terminarea lucrului se va asigura:
- Intreruperea iluminatului electric, cu exceptia a celui de siguranta;
- Evacuarea din incinta a deseurilor, reziduurilor si a altor materiale conbustibile;
- Inlaturarea tuturor surselor de foc deschis;
- Evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.
Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a acestora si cu conditia de a
nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere de siguranta.
Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau materialele combustibile fara
luara masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare etc). Zilnic, dupa terminarea programului de
lucru, zona se curata de resturile si deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in
locuri special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.
Pe timpul executiei lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt
exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare. Santierul va fi echipat cu pichete
de incendiu care va contine: galeti din tabla vopsite in culoare rosie - inscriptionate "galeata de incediu”, lopeti cu
coada, topoare - tarnacop cu coada, cangi, rangi de fier, scara metalica de imperechere in 3 segmente, lada cu nisip
si stingatoare portabile - conform normativelor in vigoare. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in
locuri special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor. Tuburile de oxigen, acetilena, argon etc se vor
depozita in afara cladirii in tarcuri special asigurate cu placute avertizoare specifice.
La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectia a munciiprevazute in legislatia in vigoare;
Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si fiselor tehnologice elbatorate de tehnologul executant,
in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg
personalul de executie.
Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:
- Zonele periculoare vor fi marcate cu plasaje si inscriptii;
- Se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);
- Toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare
Se vor lua masuri privind sanatatea si securitatea muncii in sensul interzicerii accesului muncitorilor in afara zonei
de lucru special pregatite. Zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii.
Pentru realizarea lucrarilor pe timp friguros in conditii optime se vor amenaja si se vor intretine permanent
drumurile de acces in santier, caile de circulatie, platformele, intrarile si iesirile din ateliere, depozite, si
baracamente. Aceste masuri se vor asigura prin dotarea santierului in perioada de timp friguros cu utilaje
corespunzatoare pentru dezapezire. Pentru inlaturarea pericolului de accidentare prin alunecare, toate caile de
circulatie ale santierului vor fi curatate de gheata cu ajutorul lopetilor, tarnacoapelor, topoarelor, baroaselor sau se
vor acoperi cu material antiderapant. Se va dota din timp santierul cu panouri contra inzapezirii.
Santierul va dispune de o cabina poarta pentru a deservi personalul de paza care va proteja lucrarilor executate,
materialele de pe santier etc. Toate lucrarile de organizare de santier se vor executa in conformitate cu toate
prevederile legale.
Executantul isi va asuma obligatia de a obtine, inainte de inceperea lucrarilor, toate acordurile referitoare la modul
de desfasurare si organizare a lucrarilor. Pe toata durata executiei lucrarilor, constructorul va respecta legislatia
privind protectia mediului, normele specific de securitate si sanatate a muncii precum si normele de prevenire si
stingere a incediilor.

6.4. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor


- la executarea lucrarilor vor fi respectate masurile generale si specifice, normele si regulile prevazute in normele
generale de PSI aprobate prin O.M.I.. nr. 775/98 si in normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lurarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C 300, precum si prevederile specifice
din proiectele tehnice;
- organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, la executarea lucrarilor, se realizeaza in conformitate cu
prevederile dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, indicativ
DGPSI 001/2000;
- personalului care executa lucrari i se va efectua instructajul specific locului de munca atat inaintea atacarii
lucrarilor, cat si periodic, in conformitate cu prevederile dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul
prevenirii si stingerii incendiilor, indicativ DGPSI 002/2000;
- santierul trebuie dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor intretinute in stare de functionare,
amplasate in locuri accesibile, in conformitate cu normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
- indicativ C 300 si dispozitiile generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de PSI, indicativ DGPST -003/2001;
- locurile cu pericol de incendiu sau explozie sunt marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor
STAS 291/1,2;
- in timpul executarii lucrarilor se iau masuri de evitare a contactului substantelor inflamabile cu sursele de foc,
iar manipularea, transportul si depozitarea substantelor combustibile si inflamabile se face respectand
prevederile normelor generale de PSI aprobate prin O.M.I. nr. 775/98;
- deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile rezultate atat in timpul executiei lucrarilor cat si in timpul
operatiilor de manipulare sau depozitare se colecteaza si se evacueaza respectandu-se prevederile dispozitiilor
generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor, indicativ DGPSI-001/2000.

6.5. Masuri de protectia mediului


Masurile de protectia mediului fac obiectul Planului de management de mediu.
Se vor respecta toate normele de protectia mediului, asa cum rezulta acestea din legislatia in vigoare.

6.6 . Controlul calitatii si receptia lucrarilor


Receptia se efectueaza pe intreaga lucrare.
La receptie se vor verifica urmatoarele:
- confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute;
- dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;
- dimensiunile diferitelelor elemente conforme cu proiectul tehnic;
- respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, corectitudinea
executiei

7.0. INREGISTRARI
7.1. Proces verbal la inceperea lucrarilor F1/04 0/1
7.3 Proces verbal de receptie calitativa F3/04 0/1
7.4 Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor F4/8.2.4 0/1
7.5. Raport de neconformitati F1/8.3 0/1

S-ar putea să vă placă și