Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă” Bucuresti

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

pentru clasa a XI-a


TEHNICIAN INSTALAȚII DE BORD (AVION)

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGICĂ

Domeniul de pregătire profesională: ELECTROMECANICĂ

MODUL V: REGLAJUL ȘI PROTECȚIA SURSELOR


ELECTRICE PENTRU AERONAVE

FILIERA: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: TEHNIC
SPECIALIZAREA: ELECTROMECANICĂ

Autori: Ing. Prof. Def. OVIDIU MOTOROIU


Dr.ing.prof.grd.I ADRIANA MICLESCU
Ing.prof.grd.I CORALIA BAROSAN

An şcolar 2018-2019
I. Argument

Curriculumul în dezvoltare locală CDL, presupune participarea şi eforturile reunite ale mai
multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali
(agenţi economici, instituţii/organizaţii locale sau regionale, etc ). Opţiunea pentru o astfel de
componentă a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare, conform căreia autorităţile
publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul tehnic datorită responsabilităţii şi
angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.
Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi
comunitate şi are în vedere:
• resursele locale pentru instruire ( baza materială a şcolilor, cadrul de colaborare cu agenţii
economici )
• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse domenii, care să servească activităţilor economice
desfăşurate în zonă.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
 dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la
formarea profesională într-o calificare;
 promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să
devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.
 rezolvarea unor probleme reale, la locuri de muncă reale
 organizarea ergonomica a locului de muncă
 facilitează tranziţia elevilor de la şcoală la viaţa activă prin adaptarea pregătirii profesionale
a elevilor la nevoile pieţei muncii la nivel local
 contribuie la creştereara retei de inserţie socio-profesională
 extinde orizontul ocupaţional al elevilor, precum şi aprofundarea competenţelor cheie,
alături de competenţele tehnice generale şi specializate;
 contribuie la o mai mare receptivitate a şcolilor cu privire la nevoile comunitălii locale;
 crează oportunităţi pentru formalizarea relaţiilor dintre şcoală şi piaţa muncii locală.
 prin parcurgerea modulului elevii au posibilitatea să lucreze cu informaţii reale şi cu resurse
reale
Modulul V-CDL „REGLAJUL ȘI PROTECȚIA SURSELOR ELECTRICE PENTRU
AERONAVE”, se studiază în clasa a XI - a invatamant liceeal, fiind o componentă a ofertei
educaționale (curriculare) pentru calificarea profesională Tehnician instalații de bord (avion) din
domeniul de pregătire profesională Electromecanică, facand parte din cultura de specialitate și
pregătirea practică aferente clasei a XI-a, învățământ liceal - filiera tehnologică, (în vederea
asigurării pregătirii de specialitate nivel 4, din domeniul aeronautic).
Continuturile tematice au o structură axată atât pe caracterul aplicativ şi experimental,
permitand elevilor sa-si poata dezvolta, cat mai mult cu putinta, viziunea asupra complexitatii
problemelor din domeniul aeronautic. Prin parcurgerea programei acestui modul se urmareste
aprofundarea URI descrise in Standardele de Pregatire Profesională, documente ce stau la baza
Sistemului Naţional de Calificari Profesionale.
Unitatile de competentă şi conţinuturile tematice a acestei programe sunt capitole, respectiv
teme independente care nu sunt studiate în cadrul celorlalte module, fiind elaborate numai dupa
modelul acestora.

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Precizări privind aplicarea CDL

Curriculum in dezvoltare locală se aplică la clasele a XI-a ale invatamantului liceeal pentru
calificarea profesională Tehnician instalații de bord (avion) din domeniul de pregătire profesională
Electromecanică, după cum urmează:
Conform planului de invatamant, CDL-ul are alocat un număr 66 de ore pe an cu cadre
didactice de specialitate (2 ore/săpt. x 33 săptămâni = 66 ore/an), din care 33 ore/an – laborator
tehnologic
Modulul se parcurge în paralel cu celelalte module din curriculum, cu un număr de ore
constant pe întreaga durată a anului şcolar.
Prin parcurgerea acestui modul se urmăreşte aprofundarea URI descrise în Standardele de
Pregătire Profesională, pentru calificarea profesională Tehnician instalații de bord (avion) din
domeniul de pregătire profesională Electromecanică.
CDL este o aprofundare a modulului „SISTEME ELECTROMECANICE PENTRU
AERONAVE”, URÎ 11: Instalarea, mentenanța și testarea echipamentelor și instalațiilor de la
bordul aeronavelor.

STRUCTURĂ MODUL V (CDL): REGLAJUL ȘI PROTECȚIA SURSELOR


ELECTRICE PENTRU AERONAVE

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării

URÎ 11: INSTALAREA, MENTENANȚA ȘI


TESTAREA ECHIPAMENTELOR ȘI
INSTALAȚIILOR DE LA BORDUL
AERONAVELOR Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
11.1.1. 11.2.1 .Selectarea 11.3.2. Asumarea 1. Condiţiile de funcţionare ale
Condiţiile de componentelor iniţiativei în echipamentelor și instalaţiilor de la
funcţionare ale echipamentelor și rezolvarea unor bordul aeronavelor.
echipamentelor instalaţiilor în funcție de probleme. - Factori climaterici (presiunea,
și instalaţiilor condițiile de funcționare de densitatea, temperatura, umiditatea
de la bordul la bordul aeronavei
aeronavelor. aerului)
- Factori mecanici (vibrații, șocuri,
accelerații)
2. Reglajul și protecția
generatoarelor de curent continuu
11.1.4. Surse de 11.2.3. Identificarea 11.3.1. Asumarea, 2.1 Reglarea automată a tensiunii
energie surselor de energie în cadrul echipei de generatorului de c.c.
electrică pentru electrică, a tipului rețelei la locul de muncă, a - Metode de reglare a tesiunii
aeronave electrice, a tablourilor de responsabilităţii
distribuție și a pentru sarcina generatoarelor de c.c. cu excitație
consumatorilor electrici in primită. derivație
schema unei instalații - Regulatoare de tensiune cu coloană
electrice pentru aeronave de carbune
- Regulatoare de tensiune cu contacte
11.2.4. Utilizarea corectă
a vocabularului comun şi (cu vibrator)
a celui de specialitate în - Regulatoare de tensiune cu
limbile română și engleză dispozitive semiconductoare

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
2.2 Protecția generatoarelor de c.c.
- Protecția la supratensiune a
11.1.6. 11.2.5. Decodificarea
Simbolizarea, simbolurilor și selectarea
generatoarelor de c.c.
particularități conductoarelor electrice - Protecția la tensiune minimă a
constructive și conform documentaţiei şi generatoarelor de c.c.
funcționale ale cerinţelor schemei - Protecția la suprasarcină a
elementelor generatoarelor de c.c.
componente ale 11.2.6. Decodificarea
reţelelor simbolurilor și selectarea
2.3 Mersul in paralel al surselor
electrice de la aparatelor electrice conform electrice de curent continuu la bord
bordul documentaţiei şi cerinţelor - Mersul in paralel al generatoarelor de
aeronavelor: schemei curent continuu
- Mersul in paralel al generatorului de
11.2.7. Utilizarea corectă 11.3.2. Asumarea
și monitorizarea iniţiativei în
curent continuu cu acumulatorul
funcționării aparatelor rezolvarea unor 3. Comanda și protecția
electrice probleme. acumulatoarelor de la bord

11.2.8. Selectarea 4. Reglajul și protecția


dispozitivelor de montaj și
generatoarelor de curent alternativ
fixare conform
documentaţiei şi cerinţelor 4.1 Reglajul generatoarelor de
11.1.8. schemei curent alternativ
Protecția - Reglarea automata a tensiunii
surselor 11.2.9. Identificarea generatorului sincron.
electrice pentru aparatelor și a circuitelor
- Reglarea frecventei generatorului
aeronave de protectie în schema
instalatiei electrice a sincron.
aeronavei prin 4.2 Comanda si protectia
decodificarea simbolurilor generatoarelor sincrone
standardizate - Cerinte impuse sistemelor de
comanda si protectie a generatoarelor
11.2.10. Monitorizarea
funcționării circuitelor și sincrone
aparatelor de protecție pe 4.2.1 Conectarea si functionarea in
aeronavă paralel a generatoarelor sincrone la
bordul aeronavelor
- metoda sincronizării precise
- metoda autosincronizării,
4.2.2 Protecția generatoarelor de c.a.
- Protecția la suprasarcină a
generatoarelor de c.a.
- Protecția impotriva abaterii tensiunii
generatorului de c.a. peste limitele
admise
- Protecția impotriva abaterii
frecvenței generatorului de c.a. peste
limitele admise
- Protecția la supraîncălzire a
generatoarelor de c.a.
5. Reglajul echipamentelor de
conversie a energiei electrice la bord
- Reglarea automata a tensiunii
echipamentelor de conversie a energiei
electrice
- Reglarea frecventei echipamentelor
de conversie a energiei electrice.

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Documentaţia tehnică specifică.
11.1.12. 11.2.21. Decodificarea 11.3.1. Asumarea, Simboluri utilizate în aviație la
Simboluri schemelor instalaţiilor, a în cadrul echipei de reprezentarea schemelor instalaţiilor, a
utilizate în schemelor electrice și a la locul de muncă, a
aviație la desenelor tehnice. responsabilităţii
schemelor electrice și a desenelor
reprezentarea pentru sarcina tehnice.
schemelor 11.2.23. Utilizarea fișelor primită.
instalaţiilor, a tehnologice pentru
schemelor identificarea ordinii 11.3.2. Asumarea
electrice și a operațiilor, a materialelor iniţiativei în
desenelor și SDV-urilor necesare. rezolvarea unor
tehnice. probleme.
11.1.13. 11.2.24. Utilizarea Documentație specifică: (analiza,
Interpretarea manualului de mentenanță 10.3.10. extragerea și interpretarea datelor
datelor necesare al aeronavei pentru Transmiterea
din: consultarea schemelor corectă și fidelă a necesare)
a) Schemele electrice, a desenelor informațiilor către a) Schemele instalaţiilor și schemele
instalaţiilor și tehnice și pentru persoanele electrice;
schemele identificarea abilitate, la b) Desene tehnice;
electrice; amplasamentelor momentul oportun c) Fișe tehnologice;
b) Desene componentelor și a ordinii și cu mijloace
tehnice; operațiilor. adecvate. d) Manuale emise de constructor
c) Fișe (manualul de mentenanță al aeronavei
tehnologice; 11.2.25. Utilizarea AMM, manualul de reparații
d) Manuale cataloagelor ilustrate structurale SRM, manualul de
emise de pentru componente, repere, depanare TSM, manualul de cablaje
constructor; scule și echipamente.
e) Cataloage
electrice WDM, manualul motorului,
ilustrate pentru 11.2.26. Utilizarea și cataloage ilustrate pentru componente
componente completarea documentelor repere, scule și echipamente IPC;
(IPC), repere, de lucru în conformitate cu e) Buletine Service (alerta,
scule și legislația națională și recomandate) (ASB/SB);
echipamente; internațională, in limba
romana si limba engleza.
f) Consemne de Navigabilitate (ICA,
11.1.14. CN).
Documente de 11.2.40. Comunicarea / Modalități de actualizare a
lucru. Raportarea informatiilor documentației constructive
specifice si a rezultatelor Accesul la documentația constructivă,
11.1.15. Norme activităţilor profesionale
desfăşurate, oral si in scris.
abonamente
de calitate în
aviație.
11.1.16.
Legislația
națională și
internațională în
aviație.
Mentenanța echipamentelor și
instalațiilor pentru protectia
surselor electrice
11.1.17 11.2.27. Organizarea 11.3.4. Respectarea Ergonomia zonei de lucru, specifică
Ergonomia ergonomică a zonei de cerinţelor lucrărilor de mentenantă în aviație,
zonei de lucru, lucru cu mijloace de ergonomice la locul
specifică muncă, resurse, piese si de muncă.
factori de microclimat.
lucrărilor de securizarea spatiului de
mentenantă în lucru.
aviație.
11.2.40. Comunicarea /
Raportarea informatiilor
specifice si a rezultatelor
activităţilor profesionale
desfăşurate, oral si in
scris.

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
11.1.18. 11.2.28. Selectarea și 11.3.2. Asumarea Materialele specifice utilizate la
Materialele utilizarea corectă a iniţiativei în lucrările de mentenanţă ale instalaţiilor
specifice materialelor specifice. rezolvarea unor
utilizate la probleme.
de la bordul aeronavelor aeronavelor
lucrările de 11.2.40. Comunicarea / (aliaje ușoare, oțeluri, materiale
mentenanţă ale Raportarea informatiilor plastice, materiale compozite,
instalaţiilor de specifice si a rezultatelor materiale textile, cauciucuri, mase
la bordul activităţilor profesionale plastice, adezivi, etanșanti, diluanți,
aeronavelor. desfăşurate, oral si in
scris.
sticla organică, grunduri, lacuri,
vopsele).
11.1.19. Tipuri 11.2.29. Verificarea 11.3.2. Asumarea Tipuri de mijloace de lucru: scule,
de mijloace de conformitatii mijloacelor iniţiativei în dispozitive (pentru montare,
lucru. de lucru rezolvarea unor
probleme.
demontare, ridicare, fixare, transport),
11.2.40. Comunicarea / verificatoare, instrumente de măsură,
Raportarea informatiilor aparate de măsură, standuri, bancuri de
specifice si a rezultatelor probă, echipament pentru teste
activităţilor profesionale generale electrice.
desfăşurate, oral si in
scris.
11.1.20. 11.2.4. Utilizarea corectă 11.3.3. Asumarea Operaţii tehnologice pentru:
Operaţii a vocabularului comun şi responsabilităţii verificare, demontare, curăţare,
tehnologice a celui de specialitate în pentru calitatea
pentru: limbile română și engleză lucrărilor
montare la echipamentele și instalațiile
verificare, efectuate. pentru protectia surselor electrice de la
demontare, 11.2.30. Selectarea 11.3.5. Autonomie bordul aeronavelor (conform legislației
curăţare, sculelor, dispozitivelor și deplină la și prevederilor manualelor emise de
montare la verificatoarelor conform efectuarea lucrărilor constructor).
echipamentele documentației tehnice și de mentenanţă la
și instalațiile de utilizarea corectă a echipamentele și
Norme de sănătatea și securitatea
la bordul acestora în timpul instalațiile de la muncii, de prevenire și stingere a
aeronavelor. lucrărilor efectuate. bordul aeronavelor. incendiilor și de protecție a mediului
11.1.24. Norme 11.3.6. specifice lucrărilor de mentenanță a
de sănătatea și 11.2.31. Identificarea Coordonarea instalațiilor de la bordul aeronavelor
securitatea amplasamentelor membrilor echipei
muncii, de componentelor utilizând de lucru, în scopul
prevenire și manualul de mentenanță al îndeplinirii
stingere a aeronavei. sarcinilor de la
incendiilor și de locul de muncă.
protecție a 11.2.32. Executarea 11.3.7. Autonomie
mediului lucrărilor de mentenanţă la deplină la
specifice echipamente și instalații în efectuarea
lucrărilor de conformitate cu măsurătorilor şi
mentenanță a prevederile manualului de verificărilor
sistemelor de la mentenanță al aeronavei. intermediare şi
bordul finale.
aeronavelor. 11.2.35. Verificarea 11.3.8. Respectarea
11.1.21. vizuală a integrității și aplicarea Identificarea și remedierea
Defectele componentelor normelor de defectelelor echipamentelor și
echipamentelor echipamentelor și sănătatea și
și instalațiilor instalațiilor de la bordul securitatea muncii, instalațiilor pentru protectia surselor
de la bordul aeronavelor. de prevenire și electrice de la bordul aeronavelor
aeronavelor. stingere a (conform legislației și prevederilor
Metode de 11.2.36. Remedierea incendiilor și de manualelor emise de constructor).
remediere. defectelor conform protectie a
11.1.24. Norme prevederilor manualului de mediului specifice
de sănătatea și mentenanță. sarcinilor de lucru Norme de sănătatea și securitatea
securitatea încredinţate. muncii, de prevenire și stingere a
muncii, de 11.2.37. Efectuarea 11.3.9. Asumarea incendiilor și de protecție a mediului
prevenire și probelor funcționale pe responsabilităţii specifice lucrărilor de mentenanță a
stingere a bancuri de probă. pentru acordarea instalațiilor de la bordul aeronavelor
incendiilor și de primului ajutor in

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
protecție a 11.2.39. Efectuarea caz de accident.
mediului măsurătorilor şi 10.3.10.
specifice verificărilor intermediare şi Transmiterea
lucrărilor de finale la echipamentele și corectă și fidelă a
mentenanță a instalațiile de la bord. informațiilor către
sistemelor de la persoanele
bordul 11.2.40. Comunicarea / abilitate, la
aeronavelor. Raportarea informatiilor momentul oportun
11.1.23. specifice si a rezultatelor și cu mijloace Controlul lucrărilor de mentenanţă
Controlul activităţilor profesionale adecvate. la echipamente și instalații pentru
lucrărilor de desfăşurate, oral si in scris. 11.3.11. Aprecierea
mentenanţă a și limitarea protectia surselor electrice de la bordul
sistemelor de la 11.2.41. Utilizarea intervenției sale la aeronavelor (măsurători și verificări
bordul calculatorului pentru nivelul propriu de intermediare și finale).
aeronavelor înregistrarea lucrărilor pregătire.
(măsurători și efectuate în sistemul 11.3.12. Norme de sănătatea și securitatea
verificări informatic. Respectarea
intermediare și procedurilor muncii, de prevenire și stingere a
finale). 11.2.42. Analizarea 11.3.13. incendiilor și de protecție a mediului
11.1.24. Norme factorilor de risc și a Respectarea specifice lucrărilor de mentenanță a
de sănătatea și măsurilor de acordare a perioadelor de timp instalațiilor de la bordul aeronavelor
securitatea primului ajutor în caz de alocate
muncii, de accidente.
prevenire și
stingere a
incendiilor și de
protecție a
mediului
specifice
lucrărilor de
mentenanță a
sistemelor de la
bordul
aeronavelor.

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBÂNDIRII
REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul economic):

- Planse didactice cu materiale şi semifabricate utilizate în industria aeronautică, asamblări, organe


de mașini și mecanisme, mijloace de masurare, componente electrice și electrotehnice, mașini și
aparate electrice, sisteme de propulsie pentru aeronave, scheme ale instalațiilor de la bordul
aeronavelor.
- Modele: aeronave, organe ale aeronavelor, sisteme de propulsie pentru aeronave.
- Montaje funcționale cu mașini și aparate electrice, comenzi și organe mobile ale aeronavelor
aparate de bord pentru aeronave.
- PC, aparat de proiecție, ecran.
- Soft educational: Lucrari de lăcătușerie, Organe de mașini și mecanisme, Asamblari demontabile
și nedemontabile, Mașini și aparate electrice, Sisteme de propulsie pentru aeronave, Instalații și
echipamente pentru aeronave, Simulator pentru realizarea lucrărilor de mentenanță la aeronave.
- Filme didactice care prezintă istoria aviației, tipuri de aeronave, construcția aeronavelor, procese
tehnologice specifice industriei aeronautice.
- Documentaţie tehnică: cărţi tehnice, scheme electrice, manuale de mentenanță (AMM), manuale
de reparații structurale (SRM), manuale de depanare (TSM), manuale de cablaje electrice (WDM),
manuale ale motoarelor, cataloage ilustrate pentru componente (IPC), repere, scule și echipamente,
norme și reglementari specifice în aviație, documente de lucru.
Tehnician instalații de bord (avion)
Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
- Truse: trusa lăcătuşului, trusa electricianului.
- Materiale: lubrefianți, diluanți, combustibili, fluide de răcire, etanșanți, aliaje ale aluminiului,
materiale metalice feroase (oţeluri, fonte), aliaje ale cuprului, materiale nemetalice, aliaje de lipit.
- Semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme.
- Organe de asamblare: nituri, şuruburi, piulițe, şaibe, pene, arcuri, ştifturi, arbori canelaţi.
- Mijloace de măsurare: cale plan paralele, calibre-tampon, calibre-inel, lere, rigle, şubler,
micrometru, comparator.
- Materiale electrice: conductoare electrice, materiale electroizolante şi de protecție, aliaje de lipit.
- Componente electrice:
 componente electrice (miezuri magnetice, contacte electrice, elemente arcuitoare, izolatoare
și piese izolante, mecanisme de acționare, camere de stingere);
 componente pasive (rezistoare, bobine, condensatoare);
 dispozitive de montaj şi fixare.
- Mașini și aparate electrice:
 aparate electrice de conectare, de semnalizare, de protecţie, de comandă;
 mașini și transformatoare electrice.
- Elemente de automatizare: termostate, presostate, ventile de reglaj termostatic/presostatic.
- Elemente de semnalizare și avertizare.
- Surse de curent continuu.
- Componente ale sistemelor de la bordul aeronavelor: compresoare (cu piston, rotative,
turbocompresoare), pompe, ventilatoare, distribuitoare, robineți, etc.
- Aparate electrice de măsură (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, multimetre).
- Aparate de măsură şi control: termometre, manometre.
- SDV-uri specifice industriei aeronautice: clești de sertizat și de dezizolat, dispozitive de
inscripționat conductoare, planșe de cablaj, șabloane, prese, bancuri de probă, echipament pentru
teste generale electrice, maşini de îndoit, maşini de găurit, polizoare, ciocan de lipit, etc.
- Aeronave diverse.
- Echipament individual de protecție.

 SUGESTII METODOLOGICE

Orele alocate modulului vor fi predate de către profesorul de specialitate şi rămane la


latitudinea acestuia repartizarea orelor necesare fiecărei teme în funcţie de dificultatea acesteia.
Intre competenţe şi conţinuturi există o relaţie biunivocă, competenţele determină
conţinuturile tematice iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor
dorite.
Activitatea de învăţare/instruire utilizată de cadrul didactic va avea un caracter activ,
interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activitatea de învăţare şi nu pe cea de predare.
Pentru atigerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de
parcurgerea modulului, este recomandat ca în acest proces să se utilizeze metode cat mai diverse,
care să stimuleze atenţia, interesul, participarea nemijlocită şi spiritul creativ al elevilor.
Metodele recomandate pentru atingerea obiectivelor sunt:
- explorative (vizite de documentare, observarea independenta, studiul de caz,
problematizarea);
- expozitive (explicatia, descrierea, exemplificarea);
- metode bazate pe actiune (efectuarea de lucrari practice, jocul de rol, simularea).
- activitati practice, care implica utilizarea sculelor, instrumentelor si echipamentelor
pentru lucrarile din domeniul mecanic.

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Sunt vizate următoarele aspecte:


 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).

Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea


modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
 Elaborarea de referate interdisciplinare;
 Activităţi de documentare;
 Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
 Problematizarea;
 Demonstraţia;
 Investigaţia ştiinţifică;
 Învăţarea prin descoperire;
 Activităţi practice;
 Studii de caz;
 Jocuri de rol;
 Simulări;
 Elaborarea de proiecte;
 Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
 Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
 exerciții aplicative şi practice de utilizare a manualelor emise de constructor (AMM,
TSM, CMM, WDM, WBM, IPC, MMEL, SRM, AFM, etc)
 exerciţii practice de selectare a aparatelor de protecție pentru aeronave din cataloage
ilustrate pentru componente, repere, scule și echipamente
 exerciții aplicative şi practice de identificare a modalităților de protecție a surselor de
energie electrică utilizate la bordul aeronavelor
 învățare pe simulatoare: demontarea/montarea aparatelor de protecție de la bordul
aeronavelor
 învățare pe simulatoare: controlul operatiilor de mentenanță la sistemele de protecție

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
si reglaj a surselor de energie electrică de la bordul aeronavelor

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de instruire este învățarea


pe simulatoare.

Învățarea pe simulatoare constă în efectuarea de către elevi a unor sarcini cu caracter


aplicativ: de proiectare, de execuţie, de fabricaţie, de reparaţie, în spatiul virtual, prin intermediul
unor softuri specializate. Prin această metodă se realizează: învăţarea de priceperi şi deprinderi,
achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice, consolidarea, aprofundarea şi
sistematizarea cunoştinţelor. Activitatea elevilor are un grad sporit de complexitate şi de
independenţă.
Învățarea pe simulatoare se desfăşoară individual într-un atelier sau laborator dotat cu
calculatoare si softuri corespunzătoare.
Eficienţa acestei metode este condiţionată de respectarea următoarelor cerinţe: pregătirea
elevilor, sub aspect teoretic şi motivaţional, pentru executarea acţiunii; explicarea şi demonstrarea
corectă a acţiunii de executat, în vederea formării modelului intern al acesteia; efectuarea repetată a
acţiunii în situaţii cât mai variate; dozarea şi gradarea exerciţiilor; creşterea progresivă a gradului de
independenţă a elevilor pe parcursul exersării; asigurarea unui control permanent, care să se
transforme treptat în autocontrol, efectuarea unui instructaj de utilizare a softului; organizarea
riguroasă a muncii elevilor, prin indicarea sarcinilor şi a responsabilităţilor; diversificarea
modalităţilor de evaluare şi valorificare a rezultatelor.
Metoda permite instruirea elevilor pentru realizarea unor activități practice complexe înainte
de a executa aceste activități în realitate, la agentul economic, nu necesită consum de materiale,
elimina riscul accidentării.

Se exemplifică aplicarea învățării pe simulatoare pentru tema: Înlocuirea unui aparat de


protectie la aeronava DA 42.

Rezultatele învăţării vizate:

Cunoștinte:
11.1.8. Protecția surselor electrice pentru aeronave
11.1.20. Operaţii tehnologice pentru: verificare, demontare, curăţare, montare la
echipamentele și instalațiile de la bordul aeronavelor.
11.1.23. Controlul lucrărilor de mentenanţă a sistemelor de la bordul aeronavelor (măsurători
și verificări intermediare și finale).

Abilităţi:
11.2.4. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate în limbile română
și engleză
11.2.12. Decodificarea schemelor instalaţiilor de la bordul aeronavei
11.2.15. Monitorizarea funcționării instalaţiilor de la bordul aeronavei pe parcursul probelor și
verificărilor efectuate la sol
11.2.24. Utilizarea manualului de mentenanță al aeronavei pentru consultarea schemelor
electrice, a desenelor tehnice și pentru identificarea amplasamentelor componentelor și a
ordinii operațiilor.
11.2.25. Utilizarea cataloagelor ilustrate pentru componente, repere, scule și echipamente.

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
11.2.26. Utilizarea și completarea documentelor de lucru în conformitate cu legislația
națională și internațională, in limba romana si limba engleza.
11.2.27. Organizarea ergonomică a zonei de lucru cu mijloace de muncă, resurse, piese si
securizarea spatiului de lucru.
11.2.28. Selectarea și utilizarea corectă a materialelor specifice.
11.2.30. Selectarea sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor conform documentației tehnice
și utilizarea corectă a acestora în timpul lucrărilor efectuate.
11.2.31. Identificarea amplasamentelor componentelor utilizând manualul de mentenanță al
aeronavei.
11.2.39. Efectuarea măsurătorilor şi verificărilor intermediare şi finale la echipamentele și
instalațiile de la bord.
11.2.40. Comunicarea / Raportarea informatiilor specifice si a rezultatelor activităţilor
profesionale desfăşurate, oral si in scris.
11.2.41. Utilizarea calculatorului pentru înregistrarea lucrărilor efectuate în sistemul
informatic.
11.2.42. Analizarea factorilor de risc și a măsurilor de acordare a primului ajutor în caz de
accidente.

Atitudini:
11.3.3. Asumarea responsabilităţii pentru calitatea lucrărilor efectuate.
11.3.4. Respectarea cerinţelor ergonomice la locul de muncă.
11.3.8. Respectarea și aplicarea normelor de sănătatea și securitatea muncii, de prevenire și
stingere a incendiilor și de protectie a mediului specifice sarcinilor de lucru încredinţate.
10.3.10. Transmiterea corectă și fidelă a informațiilor către persoanele abilitate, la
momentul oportun și cu mijloace adecvate.
11.3.11. Aprecierea și limitarea intervenției sale la nivelul propriu de pregătire.
11.3.12. Respectarea procedurilor
11.3.13. Respectarea perioadelor de timp alocate

Lucrarea se desfăşoară într-un atelier sau laborator dotat cu calculatoare și softuri


corespunzătoare prin intermediul cărora se pot efectua în spațiul virtual lucrările de mentenanță la
aeronave. Simulatorul permite reproducerea condițiilor reale in care se efectuează lucrarea pe
aeronavă, permițând pregătirea prealabilă a elevilor sub supravegherea și coordonarea cadrului
didactic. Modul de realizare a lucrării depinde de tipul aeronavei, fiind descris în întregime în
manualul de mentenanță al aeronavei respective. Respectarea tuturor prevederilor manualului de
mentenanță este obligatorie, fiind impusă prin regulamentele internaționale.
Utilizând manualul de mentenanță elevul studiază documentația necesară pentru efectuarea
lucrării, după care efectuează, pe simulator, toate operațiile descrise, în ordinea indicată. Profesorul
supraveghează și coordonează efectuarea lucrării și stabilirea concluziilor finale.

Pentru exemplificare, prezentăm extrasul din manualul de mentenanță al avionului DA 42


referitor la succesiunea operațiilor efectuate pentru Înlocuirea unui aparat de protectie la
aeronava DA 42.

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
A. Demontarea unui aparat de protectie

Operatii Observatii
1 Deschideti usa compartimentului de bagaje fata. Consultati sectiunea 52-40.
2 Demontati capacul bateriei de acumulatoare.
3 Deconectati bateria de acumulatoare pe durata mentenantei. Consultati sectiunea 24-31.

4 Demontati capacul panoului cu instrumente de bord. Consultati sectiunea 25-10.


5 Demontati piulitele si saibele care fixeaza aparatele de Procedati la fel pentru toate
protectie pe panoul cu instrumente de bord. aparatele de protectie fixate la
acelasi tablou de distributie.
6 Demontati surubul care conecteaza aparatul de protectie pe
care il inlocuiti la tabloul de distributie.
7 Deconectati cablul (cablurile) electrice de la aparatul de
protectie pe care il inlocuiti.
8 Scoateti tabloul de distributie cu toate aparatele de protectie
atasate in afara panoului cu instrumente de bord.
9 Scoateti aparatul de protectie in afara panoului cu
instrumente de bord.

B. Montarea unui aparat de protectie

Operatii Observatii
1 Aduceti aparatul de protectie in pozitie langa panoul cu
instrumente de bord.
2 Aduceti tabloul de distributie in pozitie cu toate aparatele de
protectie ramase.
3 Conectati cablurile electrice la aparatul de protectie.
4 Montati surubul care conecteaza aparatul de protectie la
tabloul de distributie.
5 Montati saibele si piulitele care fixeaza aparatele de protectie
pe panoul cu instrumente de bord.
6 Montati capacul panoului cu instrumente de bord.
7 Reconectati bateria de acumulatoare.
8 Inchideti si asigurati usa compartimentului de bagaje fata.
9 Verificati functionarea corecta a aparatului de protectie:
- Treceti intreruptorul principal ELECT. in pozitia ON.
- Puneti in functiune partea sistemului electroenergetic Aplicati sistemului sarcina
asociata aparatului de protectie pe care il verificati. electrica maxima.
- Deschideti aparatul de protectie. Functionarea sistemului
trebuie sa inceteze. Asigurati-
va ca sistemul nu este
- Inchideti aparatul de protectie. alimentat.
- Treceti intreruptorul principal ELECT. in pozitia
OFF.

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
 SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în
care elevii şi-au format și acumulat rezultatele învățării propuse în standardele de pregătire
profesională.
Evaluarea poate fi :
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
- Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice.
- Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, să se deruleze după un program
stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
- Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. finală
- Realizată printr-o lucrare cu caracter practic și integrat, la sfârşitul procesului de predare/
învăţare şi care informează asupra îndeplinirii nivelului de realizare a rezultatelor învățării
(cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor). Aprecierea lucrării se va realiza pe baza criteriilor
şi indicatorilor de realizare şi ponderea acestora , precizate în standardul de pregătire
profesională al calificării.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:


 Fişe de observaţie;
 Fișe test;
 Fişe de lucru;
 Fişe de autoevaluare;
 Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de
tip rezolvare de probleme;
 Lucrări de laborator;
 Lucrări practice.
 Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
 Testele sumative reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un
ansamblu de itemi care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al
elevului. Oferă informaţii cu privire la direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea şi/
sau optimizarea demersurilor instructiv-educative.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ


pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Evaluarea scoate în evidenţă
măsura în care se formează rezultatele învăţării din Standardul de Pregătire Profesională.

Pentru lucrările practice, evaluarea trebuie făcută respectând standardul de evaluare asociat
unitătii de rezultate ale învătării, prezentat în standardul de pregătire profesională –nivel 4,
calificarea Tehnician instalații de bord (avion).

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele învăţării prezentate mai sus la Sugestii
metodologice, Tema: Înlocuirea unui aparat de protectie la aeronava DA 42.

Nr. Criterii de realizare şi


Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
crt. ponderea acestora

1. Primirea şi 20 Identificarea și interpretarea secțiunii din manualul


planificarea sarcinii puncte de mentenanță al aeronavei care prezintă lucrările 7
de lucru de efectuat la echipamentele și instalațiile de la puncte
bordul aeronavelor.

Alegerea pieselor de schimb, SDV-urilor și


materialelor necesare executării lucrărilor de 7
mentenanță la echipamentele și instalațiile de la puncte
bordul aeronavelor.

Identificarea si pregătirea zonei de lucru pe 6


aeronavă. puncte

2. Realizarea sarcinii 50 Execuția lucrărilor la echipamentele și instalațiile


25
de lucru puncte de la bord respectând prevederile din manualul de
puncte
mentenanță al aeronavei și criteriile de calitate.

Utilizarea corespunzătoare a SDV-urilor și


materialelor în timpul executării lucrărilor de 13
mentenanță la echipamentele și instalațiile de la puncte
bordul aeronavelor.

Respectarea normelor de sănătatea și securitatea


12
muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de
puncte
protecție a mediului.

3. Prezentarea şi 30 Completarea corectă și completă a documentelelor 9


promovarea sarcinii puncte de lucru. puncte
realizate
Justificarea necesității funcționării corecte a
9
echipamentului/instalației pentru protecția surselor
puncte
electrice la bordul aeronavelor.

Descrierea tehnologiilor de lucru şi a metodelor de


control utilizate pe parcursul lucrărilor de
6
mentenanță la echipamentele și instalațiile pentru
puncte
protecția surselor electrice la bordul aeronavelor
folosind terminologia de specialitate..

Justificarea normelor de sănătatea și securitatea


muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de 6
protecție a mediului aplicate în timpul executării puncte
lucrărilor.

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
 BIBLIOGRAFIE

1. Standard de pregătire profesională –nivel 4, calificarea Tehnician instalații de bord (avion) –


Ministerul Educaţiei, CNDIPT/2016
2. REGULAMENTUL (CE) NR. 2042/2003 cu modificările ulterioare (Regulamentele (CE) nr.
707/2006, 376/2007, 1056/2008, Regulamentele (UE) nr. 127/2010, 962/2010, 1149/2011)
3. E. Cosma, R. Berea – Instalații electrice și aparate de bord ale aeronavelor, manual pentru
clasa a XI-a și a XII-a, E.D.P. 1984
4. I. Aron, V Păun - Echipamentul electric al aeronavelor, Ed. Didactică și Pedagogică 1980
5. Gh. Coman, Al. Nica, ș.a. – Motoare și instalații ale aeronavelor, manual pentru clasa a XI-a și
a XII-a, E.D.P. 1980, 1982
6. SRTechnics - Basic Maintenance Training Modules
7. FAA - Aviation Maintenance Technician Handbook 2008
8. Mike Tooley & David Wyatt - Aircraft Electrical and Electronic Systems
9. Oxford Aviation Training - Airframes And Systems - Aircraft General Knowledge 1
10. Dale Crane - Aviation Mechanic Handbook
11. NAVEDTRA 14315 - Aviation Structural Mechanic-AM
12. NAVEDTRA 14327 - Aviation Structural Mechanic E
13. Civil Aircraft Airworthiness Information and Procedures
14. Manuale de mentenanță, pentru diverse aeronave (exemplu
http://www.diamondaircraft.com/aircraft/index.php)

Tehnician instalații de bord (avion)


Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electromecanică