Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE EDUCAȚIE ȘI CONSILIERE A PĂRINȚILOR

1. TITLUL PROIECTULUI:
DEZVOLTAREA RELAȚILOR INTERPERSONALE ÎN FAMILIILE DE ADOLESCENȚI

2. DEFINIREA PROBLEMELOR:
Consilierea părinților pentru îmbunătățirea relațiilor familiale cu adolescenții
3. Descrierea problemelor:
În urma analizei de nevoi, efectuată prin metoda interviului semi-structurat în rândul
părinților elevilor de liceu, s-a constatat necesitatea informării lor, a formării deprinderilor şi
abilităţilor privind optimizarea relațiilor interpersonale în familiile de adolescenți. Proiectul
corespunde activităților de consiliere, respectă principiile şi reperele teoretice privind tema
abordată și conștientizează părinții în eficientizarea relațiilor intrafamiliale atât din
perspectivă educaţională cât şi din perspectivă socială.
4. Identificarea posibililor factori de formare și dezvoltare a problemei:
Cauzele formării și dezvoltării unor relații interpersonale adolescent- părinte deficitare
în familiile acestora sunt: factori de dezvoltare biologică și de vârstă ai adolescentului, factori
ai dezvoltării psihice adolescentine, gestionarea situațiilor de criză și a conflictelor părinte-
adolescent.
5. Identificarea factorilor de menținere și de activare a problemei
Ne propunem să asigurăm unitatea tuturor factorilor care exercită asupra părinților influenţe
educative prin sugestii şi recomandări instructive. Părinții vor dobândi capacităţi consolidate
de relaţionare cu adolescenții, îşi vor îmbogăţi cunoştinţele şi vor construi abilităţi cu privire
la interrelaţionare în situaţii variate, în context de microgrup/ macrogrup.
6. Planul de intervenție:
OBIECTIVUL GENERAL :
 Optimizarea relației părinte – adolescent
Raportându-se mereu la semeni adolescentul învaţă să înţeleagă, să acţioneze, să se
comporte, învaţă roluri de prieten, coleg, partener, frate. Relaţiile interpersonale instituie
valori, norme de conduită, modele de comportament, stiluri de interacţiune, dar la rândul său
personalitatea adolescentului influenţează relaţiile interpersonale iar această interinfluenţare
reciprocă constituie condiţia esenţială care asigură atât formarea personalităţii cât şi acţiunea
ei adecvată în diferite contexte sociale, deci adolescentul îşi constituie edificiul personalităţii
prin interacţiune permanentă cu ceilalţi și în primul rând cu familia care reprezintă
modelul…..

Obiective specifice:
 Operarea cu noţiunile şi conceptele specifice temei abordate
 Cunoașterea interrelaționării părinte - adolescent
 Analizarea strategiilor de relaţionare eficientă între părinți şi adolescenți
 Formarea unei mentalităţi de cooperare în familiile adolescenţilor
 Manifestarea unor conduite de evitare a conflictelor în familie
 Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”
 Evaluarea avantajelor şi limitelor unor decizii de intervenţie în situaţii specifice;
 Identificarea principalelor strategii de intervenţie în situaţiile de criză;
 Determinarea soluţiilor pertinente pentru diferitele situaţii de criză;

5.5 COMPETENŢE SPECIFICE


La sfârşitul programului, părinții trebuie:
 Să îşi însuşească adecvat cunoştinţele și deprinderile
 Să aplice conceptele şi teoriile moderne privind formarea capacităţilor de
autocunoaştere şi intercunoaştere
 Să exerseze comportamente de relaţionare în familie
 Să descrie caracteristicile relaţiei părinte-adolescent
 Să analizeze beneficiile comportamentului de cooperare
 Să aplice principiile comunicării interpersonale pozitive
 Să evalueze comportamente de cooperare în familie
 Să aplice abilităţile de management al conflictelor în diverse situaţii
 Să distingă între comportamentul asertiv, pasiv şi agresiv
 Să dea exemple de consecinţe ale unei decizii sau comportament
 Să recunoască comportamente apărute în situaţii variate
 Să identifice strategii de intervenţie în situaţiile de criză
 Să prezinte motivaţia personală cu privire la modurile de optimizare a relaţiilor în
familie
ACTIVITĂȚI SPECIFICE
Activitatea I: Delimitări conceptuale: relații interpersonale, noțiuni de psihologia familiei

Activitatea II: Managementul relațiilor familiale

Activitatea III: Managementul comunicării în familiile cu adolescenți

Activitatea IV: Managementul conflictelor în familiile cu adolescenți

Activitatea V: Modalităţi de optimizare a relaţiilor părinte - adolescent

Câteva dintre aspectele, atitudinile şi comportamentele vizate:


Dezvoltarea capacităţilor elevului
Adolescenții vor avea întotdeauna preferinţe şi interese diferite în stabilirea de relaţii
interpersonale în toate contextele sociale. Este responsabilitatea fiecărui păinte să-l îndrume
în a-şi dezvolta capacităţile de interrelaţionare, să înveţe să socializeze.
Utilizarea adecvată a limbajului corporal
Nu de puţine ori observăm că limbajul corporal este cel mai puternic instrument de
comunicare. Congruenţa dintre gest/ton/postură/mimică şi cuvânt condiţionează autenticitatea
mesajului ca întreg şi lasă urme adânci în mintea şi emoţiile adolescentului.
Utilizarea umorului
Desi subestimat,simţul umorului „ţine” adolescentul activ şi interesat şi contribuie la starea lui
de bine. Studiile arată că atât adulţii cât şi copiii învaţă mai mult, mai uşor şi mai eficient
atunci cand experimentează emoţii pozitive.
Înţelegerea perspectivei adolescentului
Actul educaţional înseamnă dialog, nu monolog; dialogul presupune empatie, atenţie la
nevoile celuilalt, disponibilitate şi deschidere, integrarea perspectivei celuilalt, chiar şi atunci
sau mai ales atunci, când apare conflictul. Identificarea şi luarea în considerare a opiniei/
poziţiei adolescentului este primul pas către soluţie.
Demonstrarea spiritului de echipă
Activitatea educaţională înseamnă muncă în doi, muncă în microgrup sau în familie.
Munca în echipă stimulează interacţiunea şi presupune abilităţi de coordonare, delegare de
responsabilităţi, aşteptarea rândului, utilizarea în comun a aceloraşi resurse limitate – acestea
fiind obiective de învăţare foarte importante.
7. Evaluarea intervenției:
o Evaluare continuă - stabilită în cadrul fiecărei activități în parte
o Finală: elaborarea unui proiect, pe o temă din cadrul programului, prezentat de către
părinte.

Exemplu de activitate desfăşurată :


DENUMIREA ACTIVITĂȚII
M III: Managementul comunicării în familie

Proiect de activitate

Disciplina: Consilierea părinților


Tipul activitaţii: formare de deprinderi de relaţionare pozitivă
Subiectul activității: Comunicare şi conflict. Asertivitatea
Grup ţintă: părinții
Timp alocat: 50 minute
Competența generală: Demonstrarea abilităţilor de comunicare eficientă în situaţii de
conflict
Competențe specifice / obiective operaţionale :
Oo1 : să definească conceptele “comunicare”, “conflict”, “asertivitate”;
Oo2 : să identifice caracteristicile esenţiale ale comunicării, conflictului;
Oo3 : să sesizeze importanţa comunicării asertive în rezolvarea unui conflict;
Oo4 : să diferenţieze răspunsurile asertive de cele pasive şi agresive într-o situaţie dată;
Oo5 : sa ofere exemple de raspunsuri agresive, pasive si asertive în diferite situatii ;
Oo6 : să transforme diferite afirmaţii utilizând comunicarea asertivă;
Oo7 : să exerseze diferite moduri de comunicare
Metode şi tehnici de lucru: expunerea, conversatia, exercitiul, jocul de rol, problematizarea,
brainstorming, dezbaterea în grupuri.
Mijloace materiale: video-proiector, foi flip-chart, banda adezivă, markere
Forme de organizare a activităţii : frontal, individual, pe grupe.
Materiale didactice : prezentare power-point, fişe de lucru
Material bibliografic: Ann Vernon – ,,Dezvoltarea inteligenţei emoţionale”
Gabriela Lemeni, Mihaela Porumb – ,,Consiliere şi Orientare”

Desfăşurarea activităţii
Etapele Ob. Activitatea profesorului Activitatea Evaluare
activităţii op. părinților
didactice
1.Moment Pregătirea materialelor pentru Se pregătesc
organizatoric începerea lecţiei pentru începerea
lecţiei

Captarea Se distribuie foi albe elevilor. Se Părinții primesc individuală


atenţiei cere fiecărui elev să îndoaie foaia foile. Ascultă
albă în două şi să rupă o bucaţică explicaţiile
din colţul din dreapta sus. Se repetă profesorului.
de mai multe ori operaţia. Când se Rărinții răspund
apreciază ca s-au operat suficiente la întrebarile
prelucrări ale foii (5) se opreşte profesorului şi
exerciţiul, se desface foaia şi se realizează
compară modelul obţinut. activitatea
Scurtă discuţie despre ceea ce s-a
realizat - identificarea diferenţelor
inter-individuale în percepţia
lucrurilor.

2.Anunţarea Oo1 Se anunţă subiectul şi obiectivele


temei şi a lecţiei. Se precizează faptul că vom
obiectivelor vorbi despre comunicare, despre
rezolvarea conflictelor şi despre
modalităţi de adaptare eficientă la
situaţiile conflictuale interpersonale

3.Dirijarea Oo2 Se face o prezentare în power point Părinții urmăresc frontală


învăţării a subiectului lectiei: prezentarea
-definirea conceptelor materialului
-caracteristicile lor
Oo3 -modalităţi eficiente de comunicare
şi rezolvare a conflictelor
Se va trece la aplicarea notiunilor
prezentate prin efectuarea unor
exercitii practice.

Se distribuie elevilor o serie de fişe


de lucru : - răspund frontală
Activitatea nr.1 “Fii asertiv!” cerinţelor individuală
-să decidă care dintre răspunsuri activităţii
sunt asertive, care sunt pasive si
care sunt agresive. - transformă
(elevii sunt ajutaţi să vadă că cele afirmaţiile date
mai mari beneficii se obţin de pe utilizând
urma comportamentelor asertive, că asertivitatea
rezultatul comportamentelor
agresive este reprezentat de - discuta liber
Oo4 confruntări violente şi că
pasivitatea are ca efect sentimente
interiorizate, cu impact negativ
asupra relaţiilor de-a lungul de grup
timpului.
(Anexa nr.1)

Activitatea nr.2 - notează pe coli


Se prezintă câteva mesaje iar elevii răspunsurile.
Sunt solicitaţi să noteze Prezintă individuală
răspunsurile pasive, agresive şi răspunsurile.
4.Asigurarea asertive la aceste mesaje.
retentiei si a Oo5 (Anexa nr.2)
transferului
Activitatea nr.3,,Aserţiunea Eu”
(elevii sunt ajutaţi să utilizeze -notează pe coli
limbajul responsabilităţii prin care răspunsurile. individuală
să-şi exprime propriile opinii şi
emoţii fără să atace interlocutorul,
fiind o modalitate de evitare a
moralizării interlocutorului şi de
focalizare pe conversaţia asupra
comportamentului şi nu a - transforma
persoanei. afirmatiile date
(Anexa nr.3) utilizand
Exemple: asertivitatea
“Esti cea mai egoistă persoană pe
care am cunoscut-o!”
“Vezi-ţi de treaba ta!”
“Nu ştii să-ţi ţii promisiunile!“
“Nu înţelegi ce-ţi spun?”
1.Întotdeauna mă ignori când
mergem în oraş! individuală
- Mi-ar plăcea să primesc mai multă
atenţie din partea ta când mergem
în oraş
2.Nimănu-i nu-i pasă de munca
mea!
Oo6 - Aş vrea ca munca mea sa fie
apreciată.
3. Este o idee stupidă? -ascultă cu
- Nu sunt de acord. atenţie descrierea
4. Întotdeauna întârzii! facută de
-Aştept ca data viitoare să soseşti consilier şi încep
la timp. să realizeze
5. Niciodată nu suni! activitatea
-Aş dori să mă suni mai des. de grup
6. Trebuie să mă ajuţi la spălatul
vaselor.
-Mi-ar plăcea să fiu ajutată la
spălatul vaselor.
7. Nu numai că eşti prost şi nu asculta cu
întelegi nimic, nu-i laşi nici pe alţii atentie descrierea
să fie atenţi. facuta de
- Te rog, lasă-mă să fiu atent la profesor si incep
explicaţiile profesorului, mă sa-si joace
interesează, dacă nu înţelegi o să-ţi rolurile
explic în pauza.
Oo7 Activitatea nr.4(două jocuri de rol)
(Anexa nr.4)

Aprecieri Se fac aprecieri individuale şi Elevii individuală


colective.Se aplică un chestionar de completează
evaluare a activităţii. (Anexa nr.5) chestionarul

Anexa 1.
Asertivitatea
1. Situaţie: Părinţii vă spun că nu vă lasă să staţi afară mai târziu de ora 1 dimineaţa la
sfârşit de săptămână, iar dvs. nu sunteţi de acord cu decizia lor.
 Răspuns1: Nu spuneţi nimic, însă sunteţi de-a dreptul nervos/ nervoasă şi vă
gândiţi să staţi oricum mai târziu.
 Răspuns2: Vă înfruntaţi părinţii, spunând că toată lumea are voie să stea mai mult
afară, şi că ei sunt răi şi de modă veche. Spuneţi că urâţi să trăiţi în acea închisoare
numită casă şi nu înţelegeţi de ce trebuie să vă facă viaţa atât de amară.
 Răspuns3: Le spuneţi părinţilor că deoarece aveţi 17 ani, ar trebui să puteţi sta
mai târziu afară măcar din când în când. Îi întrebaţi dacă se vor gândi la această
propunere, şi anume de a vă lăsa să staţi mai mult afară măcar din când în când.

2. Situaţie: Prietenul sau prietena nu apare la întâlnire.


 Răspuns1: Îl/o sunaţi şi pe un ton ferm dar calm, îi spuneţi că sunteţi supărat/ă
pentru că nu v-a sunat şi că nu vă place să fiţi tratat/ă astfel. Îi spuneţi că dacă există
vreo problemă în cadrul relaţiei, v-ar plăcea s-o discutaţi, însă nu vreţi să fiţi tratat/ă cu
atâta lipsă de respect.
 Răspuns2: Îl/o sunaţi şi pe un ton nervos, îi spuneţi că este cea mai neserioasă
persoană cu care v-aţi întâlnit vreodată, că nu mai vreţi să-l/să o vedeţi niciodată şi că
sunteţi de părere că este un ticălos/ticăloasă.
 Răspuns3: Nu îi spuneţi nimic, însă sunteţi supărată şi vă comportaţi foarte rece
la următoarea dată când îl vedeţi. Iar când vă întreabă care e problema, îi spuneţi că nu e
nimic.

3. Situaţie: Luaţi o notă mică la un test şi sunteţi de părere că profesorul a fost


nedrept în sistemul de notare.
 Răspuns1. Nu faceţi nimic în privinţa asta.
 Răspuns2. Îl întrebaţi politicos pe profesor dacă aţi putea discuta pe marginea
testului. Îi indicaţi faptul că sunteţi de părere că răspunsul la prima întrebare a testului
este corect şi că ar trebui să reconsidere nota.
 Răspuns3. Îi aruncaţi profesorului nervos hârtia în faţă şi îl acuzaţi că a fost
nedrept. Îi spuneţi profesorului că doriţi să revadă testul pentru că sunteţi de părere că
aveţi dreptate.

Anexa 2
1. Prietenul tău fumează şi te roagă şi pe tine să fumezi cu el.
2. Un coleg împrumută de la tine o carte şi nu ţi-o dă înapoi.
3. Sunteţi profesori în locul meu. Cum a-ţi reacţiona asupra elevilor care întarzie mereu la ore.
4. Te plimbi pe holul şcolii. Când treci pe lânga un grup de elevi, unul dintre ei face un
comentariu nepoliticos la adresa ta.
5. Cumperi un tricou şi când ajungi acasă observi că are un defect. Pe bon scrie că marfa
vandută nu se mai schimbă.
6. Colegul tău îţi ia mâncarea din geantă fără să îţi ceară voie dar ţie îţi este foarte foame.
7. Aţi stabilit să mergeţi cu colegii la un film la o anumită oră şi zi, dar ei au modificat între
timp ziua fără să te anunţe şi pe tine. Tu ai fost la data stabilită iniţial şi ai asteptat degeaba.
Ce faci?
8. Colegii au scris pe banca ta cu vopseaua care nu se poate sterge : ,,Esti un tocilar !”
9. Un prieten apropiat îţi înşeală încrederea spunând lucruri neadevărate despre tine într-un
cerc de prieteni.
10.Ţi-ai cumpărat o bluză preferată şi observi că sora ta o poartă fără să te fi întrebat.

Anexa 3
1. Intotdeauna ma ignori cand mergem in oras!
- Mi-ar placea sa primesc mai multa atentie din partea ta cand mergem in oras
2.Nimanu-i nu-i pasa de munca mea!
- As vrea ca munca mea sa fie apreciata.
3. Este o idee stupida?
- Nu sunt de acord.
4. Intotdeauna intarzii.
-Astept ca data viitoare sa sosesti la timp.
5. Niciodata nu suni.
-As dori sa ma suni mai des.
6. Trebuie sa ma ajuti la spalatul vaselor.
-Mi-ar placea sa fiu ajutata la spalatul vaselor.
7. Nu numai ca esti prost si nu intelegi nimic , nu-i lasi nici pe altii sa fie atenti.
- Te rog, lasa-ma sa fiu atent la explicatiile profesorului , ma intereseaza, daca nu intelegi o
sa-ti explic in pauza.

Anexa 4
1. O adolescentă cu prietenul ei, o întalnesc pe o colega de clasă. Aceasta din urmă face
aprecieri ironice referitoare la activitatea extraşcolară în care a fost implicată prima
adolescentă (cor, dansuri, teatru) găsind numai slăbiciunile prestaţiei colegei sale. În cele 3
cazuri prietena baiatului va reacţiona diferit (asertiv, agresiv şi pasiv).
2. Cinci dintre elevii clasei, care fac parte şi din acelaşi grup de prieteni, îşi propun să
chiuleasca de la ora de matematică pentru a merge în timpul acesta la un bar unde să poată
fuma şi să bea o cafea. Toţi cei cinci înaintează propunerea unui al şaselea coleg. Pe rând
acesta trebuie să simuleze comportamente pasive, agresive şi asertive.

Anexa 5
Chestionar de evaluare:
Exprimă-ţi părerea asupra formulărilor de mai jos, acordând note de la 1 la 10
 Cunoştinţele dobândite îmi sunt utile.
Nota........................
 Timpul rezervat activităţilor de grup şi discuţiilor a fost suficient.
Nota.......................
 Profesorul a avut un comportament asertiv.
Nota......................
 Sugestii pentru activitatile viitoare:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

 Alte obsevatii:

S-ar putea să vă placă și