Sunteți pe pagina 1din 26

ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL

GHIDUL SOLICITANTULUI
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE SOLICITARE A FINANŢĂRILOR
NERAMBURSABILE PENTRU PROGRAME, PROIECTE, ACŢIUNI CULTURALE

CUPRINS:
I. CADRUL GENERAL DE FUNCŢIONARE A SESIUNILOR DE FINANŢARE ALE ADMINISTRAŢIEI
FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL
 Context
 Principiile generale ale A.F.C.N. stabilite de Consiliul Administraţiei F.C.N.
 Priorităţile strategice ale A.F.C.N. stabilite de Consiliul Administraţiei F.C.N. pentru perioada
2008-2009
 Cine poate solicita finanţare
 Durata proiectului
 Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă oferită de A.F.C.N.
 Termenul limită pentru primirea formularelor de solicitare a unor finanţări
 Unde se depun formularele de solicitare a unei finanţări.

II. PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE


 Elaborarea proiectelor
 Completarea Formularului de solicitare a unei finanţări
 Procedura de solicitare a finanţării pentru programele, proiectele şi acţiunile culturale -
conform Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Capitolului III din O. G. nr.
51/1998, cu completări şi modificări prin Legea nr. 199/2008.

III. PROCESUL DE EVALUARE A PROGRAMELOR, PROIECTELOR, ACŢIUNILOR CULTURALE


PROPUSE conform Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Capitolului III din O. G. nr.
51/1998, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 199/2008.

IV. NORME METODOLOGICE (aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2076/2009)
pentru aplicarea prevederilor Capitolului III din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.199/2008 (fără anexe)

Informaţiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.


Omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage
după sine respingerea dosarului de candidatură la sesiunea de
finanţare a Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
I. CADRUL GENERAL DE FUNCŢIONARE PENTRU SESIUNILE DE FINANŢARE ALE
ADMINISTRAŢIEI FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL

Administraţia Fondului Cultural Naţional este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor


Ordonanţei de Guvern nr. 51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2008,
respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 802/2005, privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei
F.C.N., cu modificările şi completările ulterioare.

 Context legislativ

Documentele legislative utile pentru sesiunile de finanţare sunt accesibile la:


http://www.afcn.ro/legislatie_transversala.php

 Principiile generale A.F.C.N. stabilite de Consiliul Administraţiei


Ca principii generale, A.F.C.N. va urmări îndeosebi:
- promovarea calităţii actului cultural;
- promovarea moştenirii culturale.

 Priorităţile strategice ale A.F.C.N. stabilite de Consiliul Administraţiei pentru perioada


2008 - 2009

Pe termen mediu, AFCN va sprijini proiecte dedicate impulsionării creaţiei culturale


contemporane, punând accent pe priorităţile europene ale Anului 2009, an dedicat creativităţii şi
inovaţiei, precum şi facilitarea accesului la cultură.

A.F.C.N. va acorda o atenţie deosebită proiectelor de anvergură, transversale şi integratoare şi


va urmări:
- întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a entităţilor culturale (O.N.G.-uri, instituţii
publice);
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor aflaţi la început de carieră;
- sprijinirea creaţiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale şi arhitecturii, ale
muzicii, teatrului şi dansului;
- încurajarea iniţiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural naţional mobil şi imobil,
activităţile muzeale (inclusiv prin digitizare), patrimoniul imaterial;
- încurajarea diverselor practici artistice participative şi dezvoltarea de noi forme de expresie
artistică;
- încurajarea formării profesionale continue a artiştilor şi a organizaţiilor profesionale, a
administratorilor culturali;
- sprijinirea formelor de dialog intercultural: educaţia şi dezvoltarea audienţei, intervenţie
culturală pentru schimbarea mentalităţilor, diversitate culturală.

 Cine poate solicita finanţare:

- Persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi culturale (artişti, meşteşugari populari,
producători, impresari etc.);
- Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi culturale (de
exemplu, organizaţii nonguvernamentale, S.R.L.-uri);

2
- Instituţii publice care organizează programe, proiecte şi activităţi culturale.

Potenţialii solicitanţi nu au dreptul să participe la cererea de ofertă de proiecte sau să


primească o finanţare nerambursabilă dacă:
a) sunt în incapacitate de plată;
b) au plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) au încălcat prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
d) sunt vinovaţi de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) au restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) sunt condamnaţi pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau
luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

 Durata activităţilor din program finanţate prin A.F.C.N.


Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă pentru activităţile derulate în
intervalul de la data semnării contractului de finanţare şi până la data de 1 octombrie 2009 şi poate
sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi culturale temeinic justificate
prin solicitarea de finanţare.

 Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă oferită de A.F.C.N.


A.F.C.N. acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale în limita creditelor bugetare
alocate cu această destinaţie.
Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 90% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte
surse, în afara celor ale A.F.C.N.
Solicitanţii şi/sau partenerii asigură contribuţia minimă de 10% din costul total al proiectului
propus spre finanţare sub forma contribuţiei în numerar şi/sau natură; aportul în natură se cuantifică
prin documente justificative.
Suma disponibilă pentru sesiunea de finanţare a A.F.C.N. 1/2009 este de 1.897.000 lei.
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect cultural este de 25.000 lei.

 Termenul limită pentru primirea formularelor de solicitare a unei finanţări este anunţat în
presă şi este afişat pe pagina de web a Administraţiei Fondului Cultural Naţional www.afcn.ro
cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru înscrierea online a
solicitărilor.

 Unde se depun formularele de solicitare a unei finanţări


Solicitările se completează online, după înscrierea ca utilizator a unui cont electronic la
următoarea adresă:
http://www.afcn.ro/programe/sign_up/
Anunţul public de concurs conţinând condiţiile de participare la concurs, semnate şi
ştampilate, se transmit prin poştă sau se primesc la adresa:
Administraţia Fondului Cultural Naţional
Calea Şerban Vodă nr. 33, sector 4, Bucureşti, prin următoarele modalităţi:
 Prin poşta recomandată; data relevantă este data primirii documentelor la registratura
A.F.C.N.;
 Prin livrare directă de către solicitant sau de către un delegat la adresa de mai sus, de luni
până vineri, între orele 10.00 - 14.00.

Solicitările trimise prin fax nu vor fi acceptate!


Detalii despre program şi documentele necesare realizării proiectului pot fi consultate şi
descărcate de la următorul link: http://www.afcn.ro/finantari-proiecte-culturale.html

3
Înainte de a înregistra online formularul de solicitare a unei finanţări, vă rugăm sa verificaţi
dacă formularul dumneavoastră este complet, respectă condiţiile de finanţare şi ghidul solicitantului.

II. PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANTARILOR NERAMBURSABILE

Precizări importante:

La completarea dosarului de concurs, candidaţii sunt rugaţi să respecte următoarea procedură:

1. să bifeze o unică arie tematică aleasă pentru proiectul înscris în concurs; bifarea a două sau
mai multe arii tematice atrage după sine descalificarea la etapa de conformitate
administrativă;
2. să citească, să dateze, să semneze şi să ştampileze condiţiile de concurs (disponibile
pentru descărcare la adresa: http://www.afcn.ro/finantari-proiecte-culturale.html), sub
formula „am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de concurs”; condiţiile de concurs se
transmit prin poştă sau prin delegat; data relevantă este data primirii documentelor la
registratura A.F.C.N.;
3. să completeze online formularul de solicitare a unei finanţări, fără a lăsa puncte
necompletate; lipsa unor informaţii solicitate în formular atrage după sine depunctarea
proiectului de către evaluatori;
4. să completeze anexa 2 - bugetul proiectului (disponibil pentru descărcare la adresa:
http://www.afcn.ro/finantari-proiecte-culturale.html), cu detalierea sumelor şi evidenţierea
contribuţiei proprii (a solicitantului şi/sau a partenerilor), de 10% din costul total al proiectului
propus spre finanţare, sub forma contribuţiei în numerar şi/sau natură; anexa 2, semnată şi
ştampilată, se încarcă apoi ca fişier scanat la pasul C Bugetul din interfaţa online;
scanarea se realizează la o rezoluţie de 100 dpi, color, format jpg.
5. să completeze anexa 2, în format electronic Word sau Excell, precizând toate detaliile
necesare pentru ca totalitatea cheltuielilor să fie admise drept eligibile; în situaţia în
care cheltuielile nu sunt detaliate, categoria de cheltuieli respectivă este declarată drept
neeligibilă spre finanţare, întrucât datele oferite nu sunt încadrabile în cuantumurile legale
maxim admisibile (13 lei/zi/persoană pentru diurnă, cazare la hotel de două stele, bilet de
avion la clasa economic, etc.);
6. să verifice cu atenţie lista de documente inclusă în anunţul public privind lansarea sesiunii de
finanţare;
7. să precizeze la datele de identificare adresa corectă (adresa, numerele de telefon, fax,
adresa de e-mail), menţionând „sediul social” şi/sau „punct de lucru”; în cazul modificării
acestor date (adresa, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail), să transmită către A.F.C.N.
noile date în termen de 1 (o) zi lucrătoare de la data intervenirii modificării.

 Elaborarea proiectelor

Vă rugăm să completaţi formularul de solicitare a unei finanţări cu atenţie şi cât mai clar
posibil pentru a putea fi evaluat corespunzător.

Fiţi expliciţi şi furnizaţi detalii suficiente pentru a asigura claritatea solicitării, în special cu
privire la modul în care vor fi atinse obiectivele proiectului, schimbarea pozitivă generată de proiect şi
modul în care proiectul propus este relevant pentru priorităţile strategice ale sesiunii de finanţare.

Formularele de solicitare a unei finanţări scrise de mână nu vor fi acceptate.

4
 Completarea Formularului
Vă rugăm să completaţi formularul cu atenţie şi cât mai clar posibil pentru a putea fi evaluat
corespunzător. Formularul este detaliat şi explicat prin paşii A, B, C, D, E şi F ai interfeţei online.

1. Completaţi dosarul în ordinea paşilor menţionaţi în meniu;


2. Fiecare pagină de date din meniu poate fi salvată în orice moment prin apăsarea butonului
Salvează;
3. Funcţia List Dosar cuprinde toate datele introduse în dosar; funcţia este prevăzută şi cu posibilitate
de print (imprimare).

Termeni de referinţă
Proiectul este conceput astfel încât activităţile finanţate prin A.F.C.N. să se finalizeze la 1
octombrie 2009.

Proiectul nou este proiectul înscris pentru prima oară într-o sesiune de finanţare a A.F.C.N.
Proiectul reînnoit este o continuare a unui proiect care a primit deja o finanţare anterioară de
la A.F.C.N. În 2009, vor putea relua şi dezvolta una sau mai multe activităţi din proiectele derulate în
2006, 2007 şi 2008.

Ariile tematice pentru care se pot depune formulare în această sesiune sunt:
 activităţi muzeale,
 arte vizuale şi arhitectură,
 dans,
 diversitate culturală,
 educaţie culturală,
 intervenţie culturală,
 management cultural şi formare profesională,
 muzică,
 patrimoniu cultural naţional,
 patrimoniu imaterial,
 teatru.

Identificarea organizaţiei culturale/ a persoanei fizice autorizate

La înscrierea contului dvs. în sistem, accesând adresa:


http://www.afcn.ro/programe/sign_up/

se vor completa:
- Numele solicitantului cu adresa completă,
- numerele de telefon/fax,
- adresa de e-mail şi
- persoana de contact.

După înregistrare, contul de utilizator permite, prin funcţia/butonul Adaugă program, crearea
dosarului dumneavoastră de concurs.

Pasul A

5
Solicitantul bifează o opţiune pentru rubrica Prima solicitare: da sau nu, după caz. De
asemenea, bifează, după caz, proiect nou sau proiect reînnoit.
În următoarele rubrici, care conţin datele de identificare, se vor trece: numele solicitantului,
titlul proiectului, locul de desfăşurare.
Solicitantul optează apoi pentru o unică arie tematică de concurs, din lista care conţine cele
11 arii. Accesul se realizează apăsând pe butonul cu simbol săgeată, după care se alege aria
tematică dorită din lista de 11 arii de concurs.
Informaţiile introduse în sistem până în acest moment se stochează prin apăsarea butonului
Salvează.

Pasul B
B.1. Costuri
Solicitantul completează Costul total al proiectului cultural, apoi suma solicitată de la A.F.C.N.
în lei. De asemenea, se completează procentul reprezentat de suma solicitată de la A.F.C.N. din
costul total al proiectului cultural.

B.2. Texte justificative

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. a) Scurta descriere a contextului cultural in care se va realiza programul, proiectul sau


actiunea culturala (oferta culturala existenta, public, evolutia cererii de actiuni culturale):

În maximum o pagină faceţi o scurtă descriere a contextului cultural, identificând


caracteristicile şi oferta de servicii culturale în prezent.
Un aspect important pentru susţinerea argumentării proiectului este caracterul inovativ al
proiectului cultural propus.

b) Descrieţi valoarea adăugată a programului, proiectului sau acţiunii culturale (caracterul inovator,
impactul asupra organizaţiei beneficiare a finanţării şi asupra partenerilor din proiect, impactul asupra
publicului, acoperirea priorităţilor finanţării A.F.C.N.)

2. Titlul programului, proiectului sau acţiunii culturale: acest punct este completat deja la pasul A.

3. Sumarul programului, proiectului sau acţiunii culturale. Vă rugăm să menţionaţi următoarele


aspecte ale programului dvs.:
    a) obiectivele;
    b) grupul ţintă;
    c) activităţile programului, proiectului sau acţiunii culturale;
    d) rezultatele scontate;
    e) alte elemente pe care le consideraţi relevante.

Definiţii utile
OBIECTIVUL este ceea ce se doreşte a se obţine la finele proiectului, situaţia viitoare dorită.
ACTIVITĂŢILE sunt reprezentate de acele acţiuni care trebuie realizate pentru a se putea atinge
obiectivul.
REZULTATELE sunt acele “produse” ale activităţilor. Fiecare activitate are cel puţin un “produs”.

Exemplu: Un proiect care presupune creşterea interesului tinerilor pentru operă.


OBIECTIV: Creşterea cu 20% a numărului spectatorilor de vârste cuprinse între 16-25 ani în totalul
spectatorilor care vin la spectacolele jucate în perioada ...
ACTIVITĂŢI:

6
1. Promovarea proiectului finanţat de A.F.C.N. (seminar de deschidere, conferinţă de presă),
2. Campanie de conştientizare privind spectacolele de operă (pliante distribuite în licee şi
universităţi, 1 clip pentru T.V., campanie pe Internet),
3. organizarea a 3 spectacole cu preţuri subvenţionate pentru tinerii între 16-25 ani care vin din
partea asociaţiilor liceenilor sau ale studenţilor,
4. ....

REZULTATE:
R 1.1: 50 de participanţi la seminar
R 1.2: 3 articole în presa scrisă
R 2.1: 5.000 pliante distribuite în liceele şi universităţile din oraşul...
R 2.2: 1 clip T.V.
R 2.3: 1 site pe Internet funcţional
R 3.1: 3 spectacole organizate cu preţuri subvenţionate pentru tinerii între 16-25 ani care vin din
partea asociaţiilor liceenilor sau ale studenţilor.
R 3.2: X elevi şi studenţi participanţi la spectacole.

4. Durata şi planul de activităţi al proiectului cultural


Vă rugăm să corelaţi activităţile (conţinutul şi amplitudinea acestora) cu perioada de timp
alocată.
Planul de activităţi este util pentru a avea o privire de ansamblu şi un control asupra dinamicii
proiectului şi a resurselor alocate pentru fiecare unitate de timp (săptămână/lună), cronologic.
Planul de acţiune este realist, complet, clar şi coerent cu informaţiile furnizate la punctele 3 şi
5. Activităţile se vor înscrie într-o secvenţă logică, menţionând la denumirea activităţii şi
organizaţia care implementează: solicitantul şi/sau partenerul/partenerii.

5. Descrierea detaliată a activităţilor


În maximum 1 pagină includeţi titlul şi o descriere detaliată a fiecărei activităţi care va fi
desfăşurată pentru obţinerea rezultatelor, specificând rolul fiecărui partener în desfăşurarea acestor
activităţi.
Care sunt mijloacele/ ce resurse/ ce eforturi sunt necesare pentru implementarea acestor
activităţi, de exemplu: personal, echipament, instruire, studii, bunuri, facilităţi operaţionale etc.
În realizarea acestei descrieri referiţi-vă la:
 Motivele pentru alegerea metodologiei propuse;
 Nivelul de implicare şi participare a grupurilor ţintă şi a beneficiarilor finali în programul,
proiectul sau acţiunea culturală;
 Nivelul de implicare şi activitatea altor organizaţii (parteneri sau alţii) în program, proiect sau
acţiune culturală;
 Echipa propusă pentru implementarea programului, proiectului sau acţiunii culturale (pe funcţii:
nu este nevoie să se includă aici numele persoanelor).

Biografiile echipei de organizare şi ale artiştilor/creatorilor în format narativ se vor anexa la


Pasul E.1, raportul de activitate pentru ultimul an se anexează la Pasul E.2.

6. Metodologie şi evaluare

Maximum 3 pagini.

Descrieţi mijloacele de evaluare internă şi externă a programului/ proiectului/acţiunii culturale


şi a rezultatelor acestora.
Care sunt indicatorii care arată dacă şi în ce măsură proiectul obţine rezultatele aşteptate?
(Indicatorii de proces, de rezultate măsurate prin participarea la proiect, utilizarea serviciilor si
resurselor proiectului, precum şi calitatea acestora).

7
Care sunt sursele de informare pentru aceşti indicatori? (Documente interne, raportări,
beneficiarii proiectului, monitorizarea presei).
Nivelul de implicare şi activitatea altor organizaţii (parteneri sau alţii) în proiect.

7. Rezultate aşteptate şi impactul proiectului

În maximum 1 pagină se va realiza o descriere a rezultatelor imediate ale proiectului, aşa


cum sunt ele preconizate. (a. Utilizaţi indicatori de performanţă verificabili în mod obiectiv: măsuraţi
cantitatea şi calitatea rezultatelor din timpul proiectului, ca şi rezultate directe: acoperire şi eficienţă.
b. Prezentaţi clar impactul cultural (pe termen mediu şi lung) asupra grupurilor ţintă, relevanţa faţă
de nevoile culturale identificate în secţiunile anterioare.)

Încercaţi să cuantificaţi cât mai mult posibil, după caz.

Pentru completarea acestui subpunct 7, vă rugăm să menţionaţi / enumeraţi rezultatele


aşteptate ale proiectului (efectele, produsele şi serviciile generate de activităţile proiectului).

8. Promovarea şi continuitatea proiectului


8.1. Este necesară o scurtă descriere (de exemplu sub forma unui plan) a modului în care
intenţionaţi să promovaţi şi să creşteţi vizibilitatea programului, proiectului sau a acţiunii culturale
propuse (evenimente specifice, realizare de tipărituri, parteneriate media etc.).

8.2. Prezentaţi succint posibilităţile de reluare şi extindere ale rezultatelor


programului/proiectului sau a acţiunii culturale. Identificaţi în mod clar toate acele elemente ale
proiectului care pot fi reluate şi extinse după finalizarea proiectului. Argumentaţi modul cum este
justificat potenţialul de multiplicare fie al programului/proiectului/acţiunii culturale, fie a rezultatelor
acestuia, în relaţie cu nevoile pieţei culturale la care se face referire în proiectul propus, utilizând
fragmente sau elemente relevante din cele menţionate la punctele 5 şi 6.

8.3. Listaţi şi argumentaţi riscurile/dificultăţile care ar putea influenţa negativ derularea şi


continuarea proiectului şi menţionaţi câteva măsuri de reducere a lor.

Argumentaţi utilizând fragmente sau elemente relevante din cele menţionate la punctele 7 şi 8.

Pasul C.

BUGETUL PROIECTULUI

Instrucţiuni generale
Înainte de a completa această secţiune, vă rugăm să citiţi cu atenţie Formularul pentru
descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli (ANEXA 2), disponibilă spre descărcare la adresa:
http://www.afcn.ro/finantari-proiecte-culturale.html

8
Atunci când completaţi bugetul, vă rugăm să verificaţi dacă:
- bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individuale şi pentru
fiecare componentă este specificat numărul de unităţi de măsură; bugetul este întocmit în lei;
- bugetul este corect, corespunde cu limitele legale pentru categoriile de cheltuieli; toate categoriile de
cheltuieli sunt incluse în totaluri;
- Administraţiei F.C.N. i se solicită numai cheltuieli eligibile;
- toate activităţile din proiect sunt acoperite cu categorii de cheltuieli corespunzătoare;
- toate preţurile sunt realiste.

Detaliaţi sursele de finanţare prezentate.

Arătaţi care este sursa pentru contribuţia solicitantului (resurse ale organizaţiei sau resurse personale
ale proprietarilor, sponsorizări, donaţii, împrumuturi, alte organizaţii finanţatoare etc.).

Bugetul proiectului se va prezenta ţinând cont de următoarele:

• Bugetul acoperă toate cheltuielile aferente proiectului, nu numai suma solicitată Administraţiei
Fondului Naţional Cultural,

• Partea constituind contribuţia dumneavoastră se va evidenţia în mod separat, pe fiecare categorie


de cheltuieli, acolo unde este cazul.

Anexa 2
Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli
  
Denumirea indicatorilor Valoarea % din
contributiei valoarea
(LEI) totala
Venituri, din care:    
1. Contribuţia    
beneficiarului (proprie)
2. Alte surse (se vor    
nominaliza)
3. Finanţare    
nerambursabilă AFCN
TOTAL GENERAL    

Cheltuieli
Denumirea indicatorilor Unitatea Nr. de Valoarea Total Contribuţia Alte Suma
(categorii de cheltuieli) de măsură unităţi unitară solicitantului surse solicitată
de la
AFCN

1. Onorarii              

9
2. Remuneraţii              
colaboratori
3. Cheltuieli              
materiale şi servicii,
din care:
3.1. cazare şi masă              
sau diurnă pentru
participanţi, invitaţi,
echipa de proiect
Cazare              
diurnă-mese (cumulat              
cu cheltuielile
administrative
maximum 20% din
totalul finanţării
acordate)
3.2. transport local şi /              
sau internaţional
participanţi, invitaţi,
echipa de proiect
4. Cheltuieli              
specifice, din care:
4.1. închirieri de spaţii,              
aparatură, mijloace de
transport
4.2. acţiuni              
promoţionale şi de
publicitate
4.3. tipărituri              
4.4. altele asemenea              
(producţie / închiriere
decoruri, costume,
standuri, simeze,
vitrine etc.)
5. Cheltuieli              
administrative, din
care: (cumulat cu
diurna-mese maximum
20% din totalul
finanţării acordate)
5.1 .cheltuieli cu              
energia electrică
5.2 .cheltuieli cu chiria              
5.3. cheltuieli pentru              
convorbiri telefonice
5.4. cheltuieli pentru        
corespondenţă şi
Internet      
6. Cheltuieli dotări              
independente, din
care (nu vor depăşi
20% din totalul
finanţării acordate)

10
6.1. echipamente              
birotică
6.2. consumabile              
birotică
7. Alte cheltuieli              
specifice ale
programului, proiectului sau
acţiunii culturale, din care:
(ex. Premii)
TOTAL              

    Denumirea organizaţiei/numele P.F.A.

Numele şi semnătura reprezentantului legal al organizaţiei

    Numele şi semnătura coordonatorului proiectului cultural:

Numele şi semnătura responsabilului financiar

    Ştampila organizaţiei:

    Data

URMĂTOARELE CHELTUIELI SUNT ELIGIBILE :


- cheltuieli de cazare ale participanţilor;
- cheltuieli de transport ale participanţilor;
- cheltuieli de masă ale participanţilor;
- cheltuieli funcţionale aferente programului, proiectului sau acţiunii culturale (salarii, chirii pentru
biroul organizaţiei cultural, utilităţi: consum de apă curentă, gaze naturale, energie electrică, altele
asemenea; convorbiri telefonice, corespondenţă, Internet, poştă electronică, alte cheltuieli - se vor
nominaliza);
- alte cheltuieli specifice acestor manifestări, precum:
a) realizarea de studii şi cercetări;
b)organizarea de întâlniri preliminarii, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru etc.;
c)stagii de formare;
d)achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului;
e)închirieri de spaţii şi aparatură;
f)acţiuni promoţionale şi de publicitate, tipărituri;
g)remuneraţii;
h)onorarii (pentru cesiune exclusivă);
i)salarii;
j)acordarea de premii;
k)burse;
l)altele asemenea.

NU SUNT ELIGIBILE CHELTUIELILE pentru:


- programe informaţionale;
- achiziţionare de vehicule sau componente ale acestora (anvelope, părţi caroserie, reparaţii,
servicii întreţinere);
- Reabilitare, construire, renovare clădiri.

11
Anexa 2 este redactată pentru operatorii culturali şi în format Excell.

Anexa 2 bugetul se completează, se semnează şi se ştampilează. Documenul se scanează, la o


rezoluţie de 100 dpi, color (pentru a se menţine vizibilă ştampila), format jpg, după care se
ataşează la formularul de solicitare a unei finanţări, pentru evaluare.

12
PASUL D. PARTENERIAT şi PARTICIPARE LOCALĂ

Tabelul cu datele de identificare ale partenerilor se vor multiplica în funcţie de numărul partenerilor
implicat în programul cultural propus.

Declaraţia de parteneriat va fi semnată, datată şi ştampilată de către fiecare partener, în cazul în


care mai există un alt partener pe lângă solicitant. Declaraţia/ declaraţiile se scanează şi se anexează
la pasul D.
Declaraţia se descarcă de la adresa: http://www.afcn.ro/finantari.html

13
III. PROCESUL DE EVALUARE A PROGRAMELOR / PROIECTELOR/ACŢIUNILOR CULTURALE
PROPUSE

Procesul de evaluare şi selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale se va


desfăşura în două etape:

Pentru prima etapă de selecţie, documentaţia solicitanţilor conţine următoarele:

1) formularul tip de solicitare a finanţării, care se completează online, accesând adresa:


http://www.afcn.ro/programe/sign_in/
2) formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli, care se completează online,
accesând adresa: http://www.afcn.ro/programe/sign_in/
Formularul se anexează scanat, cu semnăturile şi ştampila necesare, la pasul C Buget;
3) declaraţia pe propria răspundere a organizaţiei culturale (pasul F);
4) documente privind parteneriatul cu alte persoane juridice, în vederea realizării proiectului cultural
pentru care se solicită finanţare (documentele se anexează, după completare, semnare, ştampilare şi
scanare, la pasul D);
Scanarea se realizează la o rezoluţie de 100 dpi, color, format jpg.
6) raportul de activitate al solicitantului pentru ultimul an (2008); pentru operatorii culturali care
au derulat activităţi pe o perioadă de timp mai scurtă de 1 an, se depune un raport de activitate pentru
perioada respectivă. Se prezintă numai capitolele din raport care sunt relevante pentru solicitarea
unei finanţări. Documentul se anexează la pasul E, în format txt sau doc. Ultima pagină se
scanează şi se anexează la pasul E (ultima pagină conţine semnăturile şi ştampila).

După prima etapă de selecţie, în care proiectele culturale sunt punctate, comisiile de experţi
vor comunica secretariatului asigurat de A.F.C.N. listele cu organizaţiile culturale reţinute pentru
decizia finală, în ordinea punctajelor obţinute şi cu respectarea sumei alocate spre finanţare.

În etapa a doua, dosarul primeşte calificativul respins sau admis, după cum urmează:

 Organizaţiile culturale depun în termen de 15 zile lucrătoare, la solicitarea


secretariatului A.F.C.N., documentele aferente etapei II: ADMIS
 Lista documentelor este completă, iar documentele sunt cele solicitate: ADMIS

Organizaţiile culturale vor depune în termen de 15 zile lucrătoare, la solicitarea secretariatului


A.F.C.N., următoarele documente:

Lista documentelor solicitate în etapa a doua

a) - certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice (copie).
b) certificat de înregistrare fiscală (copie).
c) actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi
actele adiţionale, după caz (copie);
   d) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exerciţiului financiar precedent, înregistrate la direcţia
generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor Municipiului
Bucureşti; bilanţul contabil sau, în cazul entităţilor care organizează contabilitatea în partidă simplă, decizia
finală de impunere;
e) cazier fiscal/certificat de atestare fiscală, după caz;
   f) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care proiectul cultural nu se
organizează la sediul solicitantului;
g) documentaţia privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propuse (oferte din partea

14
agenţilor economici care pot presta servicii de orice natură, necesare realizării proiectului cultural propus,
precum şi alte asemenea documente).
   h) dovada existenţei altor surse de finanţare proprii sau atrase, care se transmit prin poştă într-un exemplar,
astfel:
   - declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuţia proprie sau atrasă, însoţite de extrase de
cont bancar, după caz;
   - după caz, documente privind contribuţia în natură sau declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului
privind alte contribuţii în realizarea proiectului cultural, prevăzute la art. 2 alin. (2);
   - contracte de sponsorizare;
   - scrisori de intenţie, după caz;
   - extrase de cont bancar, după caz;
   - alte forme de sprijin financiar din partea unor terţi;
   - documente privind eventualele parteneriate, în vederea realizării proiectului cultural pentru care se solicită
finanţare.

Pe fiecare copie se înscrie formula: CONFORM cu originalul, se semnează şi se ştampilează.

Secretariatul A.F.C.N. primeşte documentaţia şi centralizează situaţia tuturor solicitanţilor


declaraţi câştigători, în vederea întocmirii listei finale de solicitanţi ce vor primi finanţări
nerambursabile.

Documentele financiar-contabile vor fi analizate de un economist, care va preciza


eligibilitatea financiar-fiscală a organizaţiei culturale (aceasta este / nu este solvabilă, are / nu are
datorii la bugetul de stat).

Declaraţia de parteneriat tip (pasul D), precum şi raportul de activitate sunt punctate în
grila de evaluare (criteriul III. 4 Buget), ca documente care contribuie semnificativ la obţinerea unui
punctaj maxim.

Grila utilizată în evaluarea programelor/proiectelor sau acţiunilor culturale

Criterii SCOR Cererea de


finanţare
I. Calitatea artistică şi originalitatea proiectului cultural 10
1.1. Claritatea viziunii artistice şi adecvarea activităţilor în funcţie de obiectivele 5
proiectului cultural
1.2. Caracterul inovator al proiectului cultural şi/sau originalitatea subiectului 5 Întreaga
abordat propunere
20 Pasul B,
II. Relevanţa proiectului cultural
pct. 1.b)
Relevanţa proiectului cultural pentru obiectivele şi priorităţile de finanţare ale 5
A.F.C.N.
Un punctaj maxim (5 puncte) se acordă numai dacă proiectul cultural se
adresează în mod specific unui număr de cel puţin două priorităţi.
Relevanţa proiectului cultural pentru contextul cultural local/regional/naţional 5 Pasul B,
1.a), b)
Relevanţa proiectului cultural pentru nevoile şi constrângerile 5 1.a), b)
grupului/grupurilor ţintă vizat/vizate
În ce măsură activităţile prevăzute în proiect conduc la satisfacerea/rezolvarea
nevoilor culturale identificate ale grupurilor ţintă alese? Este relevantă alegerea
grupurilor ţintă în raport cu nevoile culturale identificate?
Relevanţa proiectului cultural pentru dezvoltarea ulterioară a organizaţiei care 5 3. b)
îi propune şi a partenerilor
III. Fezabilitatea proiectului cultural 55 1. a), b)
III.1 Experienţă managerială şi capacitate de implementare 12

15
Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă experienţă în management de proiect şi 4
capacitate de administrare a proiectului cultural?
Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă competenţă în domeniile cărora li se 4 Raport
adresează proiectul cultural? anual
Pasul E
Solicitantul are surse de finanţare suficiente şi stabile? Există şi alte surse de 4 Raport
finanţare? anual
Pasul E,
C.V-uri
III. 2 Metodologie 23
În ce măsură concepţia generală a proiectului dovedeşte coerenţă? 4
(coerenta activităţilor în concordanţă cu obiectivele propuse, perioada de
desfăşurare şi anvergura proiectului, adecvarea activităţilor la resursele existente)
În ce măsură proiectul cultural şi-a adecvat activităţile la resursele existente? Planul 4 3 c, 4, 5, 6
de acţiune al proiectului este clar, obiectiv? a)
Care este gradul de implicare şi participare a grupurilor ţintă şi a beneficiarilor 4 6 b)
finali în proiectul cultural?
Care este gradul de implicare/participare, activitatea şi rolul partenerilor în 4 6 c)
proiectul cultural?
În ce măsură proiectul prevede o evaluare a activităţilor şi a rezultatelor proiectului 4 6 e)
cultural descrisă în indicatori verificabili şi obiectivi (studii, cercetări, anchete Pasul D
sociologice, chestionare pentru public şi beneficiari, prin care să se
evidenţieze modul în care au fost satisfăcute nevoile culturale ale grupurilor-
ţintă) ?
În ce măsură proiectul identifică riscuri realiste şi obiective, precum şi măsuri de 3 6 g)
prevenire / diminuare a lor
III.3 Rezultatele si impactul proiectului cultural propus 10
Are proiectul impact asupra grupului/grupurilor ţintă? 10 7
Rezultatele şi impactul scontate sunt pozitive şi concludente pentru nevoile
grupurilor ţintă?
(ex. Cum contribuie proiectul la implementarea strategiilor şi politicilor culturale la
nivel regional, naţional şi european; la dezvoltarea organizaţională; la promovarea
identităţii culturale naţionale în context naţional şi universal; etc.)
În ce măsură proiectul cultural promovează şi asigură respectarea principiilor
egalităţii de şanse, dezvoltării durabile şi utilizării noilor tehnologii
III. 4 Buget 10
În ce măsură raportul dintre cheltuielile estimate şi rezultatele aşteptate este 5 Pasul C
realist şi în concordanţă cu activităţile planificate? Bugetul
Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare-cost? 5
IV. Sustenabilitatea proiectului cultural 15
IV.1. Măsura în care proiectul cultural poate fi continuat după terminarea finanţării 10
nerambursabile
IV.2. Modalităţile de promovare a proiectului cultural asigură vizibilitatea acestuia în 5 Pasul B,
cadrul unui public cât mai larg? Poate să constituie proiectul cultural un model de Pct. 8.1,
bună practică? 8.2, 8.3
Punctaj total maxim 100 Întreaga
propunere

PROCEDURI DE CONTRACTARE ŞI PLĂŢI

Legislaţie de referinţă pentru realizarea bugetelor şi rapoartelor financiare ale proiectelor


FINANŢATE PRIN ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL
http://www.afcn.ro/legislatie_transversala.php

16
PROCEDURI IMPORTANTE

Începând cu anul 2009, beneficiarul justifică şi contribuţia proprie în proiect, prin


documentele financiare precizate mai jos în acest Ghid.

Achiziţia de bunuri sau concesionarea de servicii din fonduri publice: potrivit O.U.G. nr. 34/2006

 prospectarea de piaţă pentru achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări, urmată de

 achiziţionarea (cumpărarea) directă pe bază de documente justificative (facturi fiscale,


chitanţe, contracte) pentru sume sub pragul valoric de 10.000 euro fără T.V.A.;
completate cu noile proceduri ale O.U.G. 34/2006, prevăzute pentru praguri valorice diferite.

RAPORTUL FINANCIAR (anexă la contractul de finanţare)

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

La cerere, se pot oferi exemple de contracte pentru drepturi de autor, convenţii civile.

 Contracte încheiate cu furnizorii/ prestatorii de servicii;


 Convenţii civile încheiate cu furnizorii/ prestatorii de servicii;
 Contracte privind cesiunea exclusivă a drepturilor patrimoniale sau de prestaţie
artistică;

PLATA unor achiziţii de produse sau servicii

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

 factură fiscală;
 stat de plată semnat şi ştampilat de persoana autorizată, respectiv semnătura beneficiarului
acelei plăţi; copie după BI/CI/ paşaportul persoanei;
 O.P. (pentru plata furnizorului/prestatorului sau plata impozitului pe venitul persoanelor fizice
şi/sau plata obligaţiilor către bugetul de stat în cazul contractelor individuale de muncă);
 extrasul de cont (pentru plăţile de mai sus) ;
 chitanţa privind plata furnizorilor/prestatorilor (pentru plăţile în numerar).

PROCEDURA DE RAPORTARE

RAPORTUL financiar al proiectului se va prezenta ţinând cont de următoarele elemente:

 Raportul va fi întocmit în lei.


 Vă rugăm să detaliaţi fiecare cheltuială efectuată. Sumele globale nu se acceptă.
 Pentru persoanele care optează pentru un raport completat în format Excel, un astfel de
document poate fi pus la dispoziţie de către personalul de specialitate A.F.C.N.
 Documentul raport financiar centralizator poate fi trimis prin e-mail pentru o verificare rapidă,
înainte de transmiterea tuturor documentelor justificative.

CAZARE, DIURNA, TRANSPORT RUTIER


Cheltuielile de cazare, diurnă sau transport (intern sau internaţional) achitate de către operatorii
culturali diverselor persoane fizice [precizări generale]:

17
 B.I. / C.I. sau paşaport (copie),
 tabel nominal cu datele de identificare ale persoanelor fizice şi cu semnăturile acestora privind
plata diurnei;
 diagrama locurilor de cazare pe perioadele vizate (copie).
Transportul rutier cu autoturismul/microbuzul sau alte autovehicule destinate transportului de
persoane:
 foaia de parcurs, delegaţia/le şi bonurile de combustibil sau B.C.F. - uri (bonuri de consum
carburant);
 contract de închiriere a autovehiculelor, după caz ;

TRANSPORT, CHELTUIELI EXTERNE


Transport feroviar si/ sau aerian:
 delegaţia/le;
 tichetele / biletele de transport.
Transport feroviar:
 clasa I-a (pentru distanţe mai mari de 300 km)
 clasa a II-a (pentru distanţe mai mici de 300 km);

CHELTUIELI externe:
 document intern al beneficiarului finanţării de la A.F.C.N. (decizie/hotărâre/ordin) prin care se
aprobă expres efectuarea acestor cheltuieli din finanţarea primită, cu nominalizarea
persoanelor care vor efectua deplasarea;

ALTE CHELTUIELI
 realizarea de studii şi cercetări;
- Exemple: onorarii cercetători, achiziţii materiale informative (cărţi, publicaţii);

 organizarea de întâlniri preliminarii, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru;


- Exemple: închiriere săli, servicii de traducere-interpretare,

 stagii de formare;
- Exemple: cursuri, module, specializări (onorarii profesori, moderatori; materiale-suport de curs);

 închirieri de spaţii şi aparatură;


- Exemple: aparatură pentru sonorizare, iluminare, video-proiecţie, spaţii pentru derularea unor
spectacole, reuniuni, seminare;

 acţiuni promoţionale şi de publicitate, tipărituri;


- Exemple: afişe, pliante, cărţi poştale, broşuri, banner-e; Note de intrare-recepţie, bon de consum,
aviz de expediţie/ dispoziţie de livrare;

 Premii*
Impozitare: Codul Fiscal (art. 41, art. 43 alin f. si art. 77)
Regulament de acordare a premiilor

 Burse
Exemplu.: burse de cercetare - Regulament de acordare
 Altele asemenea.
Exemplu: servicii de machiaj (pentru distribuţia unei piese de teatru).
 Remuneraţii - aferente unor convenţii încheiate potrivit prevederilor Codului Civil
 Onorarii - aferente unor contracte încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996, cu

18
modificările şi completările ulterioare, prin cesiune exclusivă a drepturilor de autor, respectiv a
drepturilor conexe.

PREMII
 Premiul = recompensă oferită unui artist (unei persoane fizice), în cazul de faţă, care
excelează în domeniul său;
 Nu se acordă premii persoanelor juridice;
 Premiul se acordă conform prevederilor unui regulament ;
 Pentru premiile acordate în domeniul cultural, se calculează şi reţine impozit pentru sume ce
depăşesc 6 milioane lei vechi (vezi art. 17 din Codul fiscal) ;
 A defini un contract de finanţare drept «premiu» nu îşi găseşte echivalent în noţiunile şi
terminologia financiară acceptată;
 O « re-finanţare » acordată după alte reguli decât cele ale concursurilor A.F.C.N. (sesiunilor de
finanţare) este cel mult consemnată printr-un contract de comandă (conform Legii nr. 8/1996),
cu reţinere la sursă a 10% impozit, pentru persoane fizice sau printr-un contract de prestări
servicii (conform prevederilor Codului Civil) pentru persoane juridice;
Cu alte cuvinte, o « recompensare » a unui proiect cultural selectat de către un operator
cultural finanţat de către A.F.C.N. este de fapt o comandă a organizaţiei cultural adresată unui terţ
(persoană fizică) sau o angajare a unor servicii/lucrări de la un terţ (persoană juridică);
 Transferarea unor bunuri/echipamente/aparate achiziţionate printr-o finanţare din fonduri
publice (recte din finanţare nerambursabilă prin A.F.C.N.) de la cel care a efectuat achiziţia
(organizaţia finanţată) către un alt terţ are un caracter temporar, se consemnează printr-un
contract de comodat / contract de custodie fără contrapartidă oneroasă (fără plata unei chirii,
compensaţii băneşti) ; Din fonduri publice nu se fac donaţii, sponsorizări, mecenate. Deci
posibilitatea de a transfera un bun prin donaţie-sponsorizare - mecenat în condiţiile în care
bunul a fost achiziţionat iniţial din fonduri publice este exclusă.
 Din fonduri publice se acordă finanţări nerambursabile persoanelor juridice şi, conform Codului
Fiscal, burse de călătorie persoanelor fizice (vezi şi exemplul Fondului de Mobilitate al
M.C.C.P.N.).

DOTĂRI INDEPENDENTE

 Achiziţionare de bunuri materiale ce intră în categoria investiţii (bunuri cu valoare de peste


1.800 RON: 18 milioane lei vechi)

 decizie/hotărâre a organizaţiei cultural - persoană juridică - privind aprobarea listei de


investiţii cuprinzând:
 suma alocată cu această destinaţie din finanţarea de la A.F.C.N. (bunurile sunt
prezentate într-un centralizator);
 detalierea bunurilor (dotărilor) respective (în anexa la centralizator).

CHELTUIELILE FUNCŢIONALE

SALARII :
 copii ale contractelor individuale de muncă ale salariaţilor implicaţi în proiect,

 statul de funcţii aprobat de conducerea organizaţiei culturale şi

 decizia/ hotărârea conducerii organizaţiei culturale privind delegarea de atribuţii către salariaţii
implicaţi în realizarea proiectului cultural, pe perioadă determinată (perioada afectată realizării
proiectului);

19
 chirii pentru biroul implicat în organizarea proiectului cultural,

 utilităţi - apă curentă, gaze naturale, energie electrică, altele,

 convorbiri telefonice, corespondenţă, internet, poştă electronică, alte cheltuieli; (se prezintă
desfăşurătorul de convorbiri telefonice pentru factura/facturile prezentate).

Facturile telefonice (contravaloarea convorbirilor), de acces la Internet, poştă electronică sunt


acceptate şi decontate în situaţia în care persoana juridică / persoana fizică finanţată prin A.F.C.N.
este titulara facturilor respective.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ PENTRU REDACTAREA RAPORTULUI FINANCIAR şi implicit a


bugetului proiectului

 Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor Capitolului III din Ordonanţa Guvernului nr.
51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.199/2008,

 Legea nr. 500/2000 privind finanţele publice;

 O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;

 O.U.G. nr. 34/2006

 H.G. nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol;

 O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile
publice;

 H.G. nr. 543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor
autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în
cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;

 Legea nr. 8 /1996 privind drepturile de autor, cu modificările şi completările ulterioare.

 Codul Fiscal al României.

Actele normative mai sus menţionate se completează cu reglementările legale de modificare sau
completare a acestora, precum şi cu actele normative care reglementează aceleaşi aspecte juridice.

Actele normative sunt disponibile la adresa http://legislatie.just.ro/

PRECIZĂRI PENTRU LISTA DOCUMENTELOR CARE ÎNSOŢESC RAPORTUL FINANCIAR


Elemente de urmărit:
BUGETUL prezentat reflectă situaţia actuală a proiectului (creşterea/scăderea celorlalte surse de
finanţare proprii sau atrase).
În buget, în continuare contribuţia A.F.C.N. este identificată şi reprezintă maximum 90% din
costurile totale eligibile ale proiectului;
În buget, contribuţia financiară şi/ sau în natură a solicitantului (incluzând partenerii proiectului)
este de cel puţin 10% din costurile eligibile. Contribuţia proprie se justifică prin acelaşi tip

20
de documente financiare ca şi costurile acoperite prin finanţarea de la A.F.C.N.
Administraţia Fondului Cultural Naţional
Calea Şerban Vodă nr. 33, sector 4
cod poştal 040201, Bucureşti, www.afcn.ro
IV. NORME METODOLOGICE (TEXT aprobat prin O.M.C.C.P.N. nr. 2076/2009) privind organizarea
şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în
vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a
contestaţiilor

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

  Art. 1. - (1) Finanţările nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale se acordă din
bugetul Fondului Cultural Naţional şi din bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, denumite în
continuare Fond, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu prevederile prezentelor norme metodologice.

  Art. 2. - (1) Finanţarea nerambursabilă se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare
proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, altele decât cele primite sub forma finanţărilor nerambursabile, în
cuantum de cel puţin 10% din costul total al programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, denumite în
continuare proiecte culturale.
    (2) Sursele de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării pot fi în numerar şi/sau în natură.
(3) Sursele de finanţare în natură pot fi: cuantificări în lei ale contravalorii spaţiilor utilizate (birouri, spaţii
pentru evenimente culturale), ale activităţilor realizate de voluntarii beneficiarului finanţării, ale echipamentelor
de birou şi de scenă (echipamente de sunet, lumini, videoproiecţie, altele similare), respectiv transportul
participanţilor şi a echipamentelor.

Art. 3. - (1) Acordarea de finanţări nerambursabile se realizează pe bază de selecţie de oferte.


(2) Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.
11 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
    b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
    c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

   Art. 4.-(1) Conţinutul anunţului public privind selecţiile de oferte se aprobă prin decizie a conducătorului
autorităţii finanţatoare şi va cuprinde informaţii cu privire la:
    a) cuantumul total al finanţării pentru fiecare sesiune, în funcţie de bugetul aprobat de venituri şi
cheltuieli al autorităţii finanţatoare;
    b) ariile tematice ale proiectelor culturale ce vor fi finanţate în sesiunea respectivă;
    c) termenul limită pentru depunerea/transmiterea documentaţiilor în vederea solicitării finanţării;
    d) condiţii de participare.
(2) Ariile tematice pentru fiecare selecţie de oferte sunt stabilite de către conducătorul autorităţii
finanţatoare, cu respectarea strategiei şi priorităţilor de finanţare stabilite de către Consiliul Administraţiei
Fondului Cultural Naţional.

Art. 5. - (1) Selecţia ofertelor culturale se desfăşoară în două etape.


   (2) Pentru a participa la selecţia de oferte, solicitanţii trebuie să depună documentaţia de solicitare a
finanţării.
    (3) Documentaţia de solicitare a finanţării se completează numai online prin accesarea adresei
www.afcn.ro până la ora şi data limită prevăzută în anunţul public de organizare a selecţiei de oferte, dovedită
prin data înregistrării acesteia.
    (4) Anexele care fac parte din documentaţia de solicitare a finanţării se transmit prin poştă, cu
confirmare de primire, în plic închis, până la ora şi data limită prevăzută în anunţul public de organizare a
selecţiei de oferte. Anexele primite după ora şi data limită prevăzută în anunţul public de organizare a selecţiei
de oferte conduc la neeligibilitatea administrativă a ofertei culturale respective. Data ştampilei oficiului poştal de

21
expediere nu se ia în considerare.
(5) În cazuri de forţă majoră, secretariatul asigurat de autoritatea finanţatoare acordă asistenţă tehnică
solicitanţilor, în vederea finalizării procedurii de înscriere online.

    Art. 6. - (1) Pentru prima etapă de selecţie, documentaţia solicitanţilor trebuie să conţină următoarele:
   a) formularul-tip de solicitare a finanţării nerambursabile pentru proiecte culturale, prevăzut în anexa nr. 1,
care se completează obligatoriu online prin accesarea adresei: www.afcn.ro ;
   b) formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli, prevăzut în anexa nr. 2, care se completează
obligatoriu online prin accesarea adresei: www.afcn.ro;
   c) raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an; pentru solicitanţii care au derulat activităţi pe o perioadă
mai scurtă de un an, se va depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;
   d) alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa (înregistrări pe casete
audio-video, DVD-uri, CD-uri, dosare de presă etc.).
(2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica depunerea de către solicitanţi a documentelor prevăzute
la alin. (1).

   CAPITOLUL II
  Criterii de acordare a finanţărilor nerambursabile

     Art. 7. - Vor fi supuse evaluării numai ofertele care îndeplinesc următoarele condiţii:
   a) conţin toate documentele prevăzute la art. 6;
   b) proiectele culturale corespund ariilor tematice pentru care a fost organizată sesiunea de selecţie.
   Art. 8. - (1) Criteriile generale care vor sta la baza acordării finanţărilor nerambursabile sunt:
   a) calitatea, anvergura (internaţională, naţională, regională), valoarea, importanţa sau reprezentativitatea
proiectului cultural;
   b) numărul, diversitatea şi distribuţia geografică a beneficiarilor direcţi ale căror nevoi culturale urmează a fi
satisfăcute prin acest proiect cultural;
   c) diversitatea şi caracterul multicultural şi multidisciplinar al rezultatelor proiectului cultural care va fi finanţat;
   d) capacitatea organizatorică şi funcţională a ofertantului de realizare a proiectelor culturale, dovedită prin:
   - programele, proiectele sau acţiunile culturale derulate anterior;
   - calitatea programelor, proiectelor sau acţiunilor culturale organizate;
   - calificări relevante ale echipei organizatorice pentru derularea proiectului cultural;
   - colaborările şi parteneriatele anterioare la nivel regional, naţional şi internaţional cu autorităţile publice, cu
organizaţii guvernamentale ori neguvernamentale, după caz;
   - cercetări şi studii întreprinse privind impactul proiectelor culturale derulate sau alte activităţi adiacente, după
caz.
   (2) Solicitările care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 şi următoarele sunt evaluate pe baza următoarelor
criterii şi punctaje:

Criterii SCOR
I. Calitatea artistică şi originalitatea proiectului cultural 10
1.1. Claritatea viziunii artistice şi adecvarea activităţilor în funcţie de 5
obiectivele proiectului cultural
1.2. Caracterul inovator al proiectului cultural şi/sau originalitatea 5
subiectului abordat
II. Relevanţa proiectului cultural 20
Relevanţa proiectului cultural pentru obiectivele şi priorităţile de finanţare 5
ale A.F.C.N.
Un punctaj maxim (5 puncte) se acordă numai dacă proiectul cultural
se adresează în mod specific unui număr de cel puţin două priorităţi.
Relevanţa proiectului cultural pentru contextul cultural 5
local/regional/naţional
Relevanţa proiectului cultural pentru nevoile şi constrângerile 5
grupului/grupurilor ţintă vizat/vizate
În ce măsură activităţile prevăzute în proiect conduc la

22
satisfacerea/rezolvarea nevoilor culturale identificate ale grupurilor ţintă
alese? Este relevantă alegerea grupurilor ţintă în raport cu nevoile culturale
identificate?
Relevanţa proiectului cultural pentru dezvoltarea ulterioară a 5
organizaţiei care îi propune şi a partenerilor
III. Fezabilitatea proiectului cultural 35
III.1 Experienţă managerială şi capacitate de implementare 12
Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă experienţă în management de 4
proiect şi capacitate de administrare a proiectului cultural?
Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă competenţă în domeniile cărora li 4
se adresează proiectul cultural?
Solicitantul are surse de finanţare suficiente şi stabile? Există şi alte surse 4
de finanţare?
III. 2 Metodologie 23
În ce măsură concepţia generală a proiectului dovedeşte coerenţă? 4
(coerenta activităţilor în concordanţă cu obiectivele propuse, perioada de
desfăşurare şi anvergura proiectului, adecvarea activităţilor la resursele
existente)
În ce măsură proiectul cultural şi-a adecvat activităţile la resursele existente? 4
Planul de acţiune al proiectului este clar, obiectiv?
Care este gradul de implicare şi participare a grupurilor ţintă şi a 4
beneficiarilor finali în proiectul cultural?
Care este gradul de implicare/participare, activitatea şi rolul 4
partenerilor în proiectul cultural?
În ce măsură proiectul prevede o evaluare a activităţilor şi a rezultatelor 4
proiectului cultural descrisă în indicatori verificabili şi obiectivi (studii,
cercetări, anchete sociologice, chestionare pentru public şi beneficiari,
prin care să se evidenţieze modul în care au fost satisfăcute nevoile
culturale ale grupurilor-ţintă) ?
În ce măsură proiectul identifică riscuri realiste şi obiective, precum şi măsuri 3
de prevenire / diminuare a lor
III.4 Rezultatele si impactul proiectului cultural propus 10
Are proiectul impact asupra grupului/grupurilor ţintă? 10
Rezultatele şi impactul scontate sunt pozitive şi concludente pentru nevoile
grupurilor ţintă?
(ex. Cum contribuie proiectul la implementarea strategiilor şi politicilor
culturale la nivel regional, naţional şi european; la dezvoltarea
organizaţională; la promovarea identităţii culturale naţionale în context
naţional şi universal; etc.)
În ce măsură proiectul cultural promovează şi asigură respectarea
principiilor egalităţii de şanse, dezvoltării durabile şi utilizării noilor tehnologii
III. 5 Buget 10
În ce măsură raportul dintre cheltuielile estimate şi rezultatele aşteptate 5
este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate?
Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare-cost? 5
IV. Sustenabilitatea proiectului cultural 15
IV.1. Măsura în care proiectul cultural poate fi continuat după terminarea 10
finanţării nerambursabile
IV.2. Modalităţile de promovare a proiectului cultural asigură vizibilitatea 5
acestuia în cadrul unui public cât mai larg? Poate să constituie proiectul
cultural un model de bună practică?
Punctaj total maxim 100

23
   CAPITOLUL III
  Organizarea şi funcţionarea comisiilor de selecţie
   Art. 9. - (1) Selecţia ofertelor culturale se face de comisii de selecţie, special constituite pe lângă autoritatea
finanţatoare, formate dintr-un număr impar de experţi independenţi.
   (2) În cazul în care în cadrul unei sesiuni vor fi finanţate proiecte culturale din mai multe arii tematice, se va
organiza câte o comisie de selecţie pentru fiecare dintre acestea.
  Art. 10. - (1) Membrii comisiilor de selecţie sunt desemnaţi de Consiliul Administraţiei Fondului Cultural
Naţional, pe baza propunerilor, formulate în scris, de către uniuni de creaţie, organizaţii neguvernamentale
şi/sau instituţii publice de cultură, care desfăşoară activităţi legate de ariile tematice pentru care vor fi acordate
finanţări în sesiunea respectivă.
   (2) Propunerile formulate potrivit dispoziţiilor alin. (1) vor avea în vedere personalităţi şi specialişti de prestigiu
din domeniile de referinţă, cu o experienţă de minimum trei ani de practică, şi vor fi însoţite de un curriculum
vitae al persoanei propuse pentru a face parte din comisiile de selecţie.
   (3) Fiecare membru al comisiei de selecţie va semna, la începutul fiecărei sesiuni, o declaraţie de
imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
   (4) În situaţia în care, în cursul procedurii de selecţie, un membru al comisiei de selecţie constată că are un
interes patrimonial în legătură una dintre ofertele culturale înaintate comisiei din care face parte, acesta are
obligaţia să declare imediat acest lucru, să se retragă de la deliberările asupra ofertei respective şi să nu o
noteze.
   Art. 11. - (1) Comisiile de selecţie sunt formate din 3-9 membri având calitatea de experţi independenţi, fiind
numiţi pentru fiecare sesiune de finanţare.
   (2) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor de selecţie, membrii acestora sunt remuneraţi în baza
unor convenţii civile, în condiţiile legii.
(3) Remuneraţia prevăzută la alineatul precedent se stabileşte prin decizie a conducătorului autorităţii
finanţatoare.
   (4) Şedinţele sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei de selecţie prin vot deschis.
   (5) Secretariatul fiecărei comisii de selecţie este asigurat de autoritatea finanţatoare.
(6) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de
selecţie.

   CAPITOLUL IV
  Prima etapă a procedurii de selecţie

   Art. 12. - (1) Documentaţia prevăzută la art. 6 se predă secretarului comisiei de selecţie, care verifică dacă
aceasta este completă.
   (2) În situaţia în care documentaţia nu este completă, secretarul comisiei de selecţie va solicita solicitantului,
în scris sau prin poştă electronică, transmiterea documentelor lipsă.
   (3) Documentele solicitate în completare trebuie transmise sau depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la
primirea solicitării de completare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a participa la selecţie.
   (4) Solicitările de finanţare transmise sau depuse ulterior datei limită prevăzute în anunţul public de organizare
a selecţiei nu vor participa la procedura de selecţie.
   Art. 13. - (1) Fiecare ofertă va fi analizată de minimum 2 membri ai comisiei de selecţie şi notată potrivit
dispoziţiilor art. 8 alin. (2).
   (2) Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la
art. 8 alin. (2).
(3) Cuantumul finanţării pentru fiecare proiect cultural selectat se calculează proporţional cu punctajul obţinut
de program, folosind formula:
(Suma eligibilă solicitată x punctajul obţinut )/100= cuantumul finanţării acordate
   Art. 14. - (1) Comisia de selecţie stabileşte ierarhia ofertelor culturale în funcţie de valoarea, importanţa sau
reprezentativitatea proiectului cultural pentru aria tematică respectivă, pe baza punctajului obţinut, precum şi
cuantumul finanţării acordate pentru fiecare dintre acestea.
   (2) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanţărilor, punctajul obţinut, precum şi
cuantumul finanţării acordate va fi transmisă spre aprobare conducătorului autorităţii finanţatoare în termen de
cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de selecţie.
   (3) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanţărilor, punctajul obţinut, cuantumul
finanţării acordate, precum şi a celor care nu au fost selectate spre finanţare şi punctajul obţinut de acestea vor

24
fi publicate pe site-ul autorităţii finanţatoare în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei
conducătorului autorităţii finanţatoare.

   CAPITOLUL V
  A doua etapă a procedurii de evaluare
   Art. 15. – Autoritatea finanţatoare va cere solicitanţilor ale căror dosare au fost selecţionate în prima etapă de
selecţie completarea documentaţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, cu următoarele:
a) - certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice (copie).
b) certificat de înregistrare fiscală (copie).
c) actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi
actele adiţionale, după caz;
   d) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exerciţiului financiar precedent, înregistrate la direcţia
generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor Municipiului
Bucureşti; bilanţul contabil sau, în cazul entităţilor care organizează contabilitatea în partidă simplă, decizia
finală de impunere;
e) cazier fiscal/certificat de atestare fiscală, după caz;
   f) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care proiectul cultural nu se
organizează la sediul solicitantului;
g) documentaţia privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propuse (oferte din partea
agenţilor economici care pot presta servicii de orice natură, necesare realizării proiectului cultural propus,
precum şi alte asemenea documente).
   h) dovada existenţei altor surse de finanţare proprii sau atrase, care se transmit prin poştă într-un exemplar,
astfel:
   - declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuţia proprie sau atrasă, însoţite de extrase de
cont bancar, după caz;
   - după caz, documente privind contribuţia în natură sau declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului
privind alte contribuţii în realizarea proiectului cultural, prevăzute la art. 2 alin. (2);
   - contracte de sponsorizare;
   - scrisori de intenţie, după caz;
   - extrase de cont bancar, după caz;
   - alte forme de sprijin financiar din partea unor terţi;
   - documente privind eventualele parteneriate, în vederea realizării proiectului cultural pentru care se solicită
finanţare.

   Art. 16. - (1) Sunt considerate eligibile pentru acordarea finanţării nerambursabile dosarele selecţionate în
prima etapă a procedurii de selecţie şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
   - conţin documentele prevăzute la art. 15;
   - respectă termenul de depunere a documentaţiei prevăzut la art. 15.
   (2) Lista dosarelor care nu îndeplinesc aceste condiţii şi sunt considerate neeligibile pentru acordarea
finanţării nerambursabile va fi publicată pe site-ul autorităţii finanţatoare.
   (3) Dosarele sunt considerate neeligibile în situaţia în care documentele sunt incomplete şi/sau din conţinutul
lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile anunţate de autoritatea finanţatoare.
   (4) Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanţilor care au conturile bancare blocate, nu au respectat un
contract de finanţare anterior ori au prezentat declaraţii inexacte, de natură să influenţeze acordarea finanţării.
   Art. 17. - (1) Urmare analizării documentaţiei conform prevederilor art. 16, autoritatea finanţatoare va publica
lista finală a solicitanţilor selecţionaţi pentru acordarea finanţărilor, precum şi cuantumul finanţării acordate
pentru fiecare proiect cultural.
   (2) În cazul în care în urma analizei prevăzute la art. 16 sunt declarate neeligibile pentru acordarea finanţării
unul sau mai multe dosare, solicitanţii care întrunesc punctajul imediat următor în ordine descrescătoare vor fi
contactaţi pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 15.
   (3) Dispoziţiile art. 15 şi 16 se aplică corespunzător solicitanţilor prevăzuţi la alin. (2).
   (4) Lista finală a rezultatelor sesiunii de finanţare se publică pe site-ul Autorităţii Finanţatoare în termen de 3
zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor prevăzute la art. 15 şi următoarele.
   Art. 18. - (1) Solicitanţii nemulţumiţi de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea
selecţiei de oferte pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării listei
finale.
   (2) Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie special constituită în acest scop, formată din experţi
independenţi, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

25
   (3) Membrii comisiei special constituite sunt desemnaţi de consiliu.
(4) În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membri care au făcut parte din
comisiile de selecţie.
   (5) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora sunt
remuneraţi în baza unor convenţii civile, în condiţiile legii.
(6) Remuneraţia prevăzută la alineatul precedent se stabileşte prin decizie a conducătorului autorităţii
finanţatoare.
   (7) Rezultatele finale ale selecţiei de oferte, după soluţionarea contestaţiilor depuse, vor fi făcute publice, prin
publicarea pe site-ul Autorităţii Finanţatoare.

   CAPITOLUL VI
  Dispoziţii finale

   Art. 19. - (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă prin încheierea unui contract,
încheiat între autoritatea finanţatoare şi solicitantul selecţionat.
   (2) Contractul-cadru de finanţare este prevăzut în anexa nr. 5.
   (3) Formularul pentru raportări intermediare şi finale pentru fiecare tranşă de finanţare este prevăzut în anexa
nr. 3 a contractului de finanţare.
Art. 20. - Controlul asupra desfăşurării programelor culturale, precum şi asupra modului de utilizare a sumelor
acordate sub forma finanţărilor nerambursabile se exercită de reprezentanţii autorităţii finanţatoare, precum şi
de organele cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.
  Art. 21. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

26