Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanţă de urgenţă
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017
privind lansarea în cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a
Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români,
cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

Având în vedere prelungirea până la 31 decembrie 2023 a aplicabilităţii


Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, prin aprobarea
Regulamentul (UE) nr. 972/2020 din 2 iulie 2020,
Având în vedere efectele economice şi sociale determinate de pandemia COVID-
19, Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică lansat de Guvernul României în
luna iulie 2020,
Având în vedere adresa Consiliului Concurenţei nr. 9621/28.07.2020 privind
prelungirea valabilităţii măsurilor de sprijin în domeniul ajutoarelor de stat, în timp util,
înainte de 31 decembrie 2020,
Având în vedere expirarea valabilităţii Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu
finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, la data de 31 decembrie
2020, care a avut la bază valabilitatea Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, privind
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis,
Având în vedere necesitatea susţinerii operatorilor economici români, pentru a
evita riscul apariţiei unor efecte negative datorate neacordării în timp util de facilităţi în
vederea îndeplinirii unor angajamente asumate de România în scopul relansării şi
încurajării activităţii economice, astfel încât sectorul operatorilor economici români să
devină un motor de creştere economică şi o sursă de locuri de muncă, lipsa unui
instrument de lucru puternic, eficient şi coerent, urmărind creşterea nivelului de
reprezentare a operatorilor economici români pe pieţele internaţionale, necesitatea de a
identifica soluţiile care să permită maxima sustenabilitate a exporturilor pe toate
palierele şi de a valorifica perspectivele de dezvoltare în contextul noilor provocări şi al
creşterii deficitului balanţei comerciale a României, afectează dezvoltarea economică
atât sub aspect social, cât şi în ceea ce priveşte mediul de afaceri, contribuind la
întreţinerea unui climat nesigur şi neatractiv,

Se impune continuarea Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor


economici români.
 
    Luând în considerare faptul că elementele de mai sus vizează interesul general
public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,
întrucât ar genera consecinţe negative deosebite asupra continuităţii politicilor publice
necesare relansării economice, reducerii şomajului prin crearea de noi locuri de muncă,
cât şi în ceea ce priveşte maximizarea rezultatelor la export în vederea echilibrării
balanţei comerciale a României, se impune promovarea urgentă de soluţii legislative
menite să asigure susţinerea promovării exportului românesc prin participarea la târguri,
expoziţii şi misiuni economice, cu caracter internaţional, incluzând cele organizate în
format virtual, în perioada 2021-2023. 
    Luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară,
o consecinţă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării şi derulării
programului, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,

    şi în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate vizează interesul


producătorului român şi constituie o situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi
amânată, 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul


Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de
susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul
de stat, pentru perioada 2017-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 68 din 26 ianuarie 2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 83/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează: 

1. Titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului se modifică şi va avea următorul cuprins:


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind derularea în cadrul Ministerului
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a Programului de susţinere a internaţionalizării
operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-
2023

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:


“Art. 1. - În cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se derulează
Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare
de la bugetul de stat, denumit în continuare Programul, pâna la data de 31 decembrie
2023.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:


" Art. 3. - Prin Program se finanţează, prin alocaţie financiară nerambursabilă, atât
participări ale operatorilor economici români la târguri şi expoziţii cu caracter
internaţional, în ţară şi străinătate, inclusiv la cele organizate în format virtual,
organizate în statele membre ale Uniunii Europene şi în ţările terţe, cu stand de
prezentare a produselor/serviciilor, cât şi la misiuni economice în străinătate."

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de


urgenţă, ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri va aproba, prin ordin,
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor cuprinde:
condiţiile de eligibilitate, criteriile de evaluare şi punctajele aferente, modalitatea de
accesare, alocaţia financiară forfetară, normele de implementare a schemei de ajutor de
minimis."

PRIM-MINISTRU,
LUDOVIC ORBAN