Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

PENTRU ACORDAREA CODULUI UNIC DE INREGISTRARE LA


AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA PRIVIND
PARTICIPAREA LA „PROGRAMUL-FURNIZARE DE PRODUSE ALIMENTARE
CATRE PERSOANELE DEFAVORIZATE DIN ROMANIA”

SC/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA............................................................. ...........

NUME,PRENUME .........................................................................................................

SEDIUL/ADRESA: .........................................................................................................

NR.TEL/FAX/MAIL.........................................................................................................

NR. INREG.la Registrul Comertului/ J...........................................................................

CUI ................................................................................................................................

COD IBAN deschis la Banca..........................................................................................

Sucursala/Agentie...........................................................................................................
........................................................................................................................................

PRIN reprezentat legal / imputernicit dl.dna ..................................................................


in baza (procura/imputernicire) ......................................................................................

solicit acordarea codului unic de inregistrare la Agentia de Plati si Interventie


pentru Agricultura in vederea participarii la „Programul – Furnizare de Produse
Alimentare catre persoanele defavorizate din Romania”,(specificare produs).........
..................................................................................................................................
Atasez copii dupa: autorizatia / Act Constitutiv al SC / certificat eliberat de Registrul
Comertului/ imputernicire.
Am luat la cunostinta ca orice modificare a informatiilor de mai sus trebuie furnizata
APIA in termen de maximum 10 zile lucratoare de la producerea acesteia.
Comunicarea codului unic de inregistrare generat de APIA se va face prin:
- transmitere fax
(se bifeaza optiunea)
- prezentare la sediul Agentiei

Declar pe proprie raspundere ca cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Semnatura si stampila Data

S-ar putea să vă placă și