Sunteți pe pagina 1din 1

CONSIMȚĂMÂNT DIRIGINTE DE ȘANTIER

pentru obținerea de către I.S.C. a extrasului de cazier judicar prin accesarea Sistemului
Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar (ROCRIS)

Subsemnatul/a (nume, prenume).................., legitimat cu CI seria………….., numărul


…………, CNP...................., eliberat la data de ...................
de .................................domiciliat/ă în ................................., în temeiul legislației
în vigoare, consimt ca Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. să obțină extrasul de cazier
judiciar prin accesarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar
(ROCRIS), în vederea completării dosarului de înscriere la examenul de autorizare ca diriginte
de șantier.

Luând în considerare cele de mai sus, am luat la cunoștință că îmi pot exercita toate
drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în
special următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor,
dreptul la opoziție, dreptul la ștergerea datelor.

Consimțământul este valabil până la exercitarea dreptului de opoziție. Acest drept poate fi
exercitat printr-o cerere datată, semnată și depusă sau transmisă în format de hârtie la
adresa I.S.C., Mun. București, Strada C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3 sau în format electronic
la adresa de e-mail: isc@isc.gov.ro.

Modelul de cerere de revocare se regăsește pe site-ul ISC la secțiunea Autorizare Diriginți,


subsecțiunea Formulare Utile.

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că datele furnizate prin prezenta sunt reale şi complete.

Data: Nume, prenume

…………………………….

Semnătura