Sunteți pe pagina 1din 17

Şcoala.........

Clasa a VI-a
Nr. Ore/săpt.: 1
Disciplina: Limba moderna 2 – limba engleza

Welcome back!

Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
1.TOPIC: Me & the others 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de descriere de imagini SPARK 2 Observarea
Vocabulary: globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de predicţie Student’s book sistematică
• Parts of the body articulat în contexte familiare -exerciţii de completare de spaţii Tema pentru acasă
2.2 Cererea şi oferirea de libere cu cuvinte date
• Clothes
informaţii referitoare la -exerciţii de definire simplă a
• Family members numere, la conceptelor
• Number preţuri, la exprimarea orei -exerciţii de reformulare
Speaking: 2.3 Descrierea simplă a unei -exerciţii de decodare de
• Greetings & Introductions persoane/unui personaj întrebări
• Asking for/Giving personal 2.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de răspuns la întrebări
information pentru a participa la scurte -exerciţii de combinare a
interacțiuni sociale cuvintelor în propoziţii
-exerciţii de combinare a
propoziţiilor într-o frază simplă
4.GRAMMAR 4.2 Redactarea de mesaje -exerciţii de deducere a unor SPARK 2 Observarea
• The verb ‘to be’ simple despre sine/despre alţii reguli gramaticale pe baza unor Student’s book sistematică
• Subject/Object personal 4.3 Manifestarea concepte Itemi obiectivi
pronouns -exerciţii de completare a
disponibilității pentru schimbul
• The verb ‘to have got’ spaţiilor libere
• Possessive adjectives – de mesaje scrise -exerciţii de formulare de
Possessive simple propoziții
pronouns -exerciţii de corectare de greseli
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
• there is/there are
6.Review 4.2 Redactarea de mesaje -itemi obiectivi şi semi-obietivi Test cu itemi
simple despre sine/despre alţii pentru testarea vocabularului şi a obiectivi şi semi-
3.4 Manifestarea deschiderii gramaticii obiectivi
pentru receptarea de mesaje
scrise
simple în limba străină

Module 1- At work, at play

Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
1.TOPIC: Behaviour and ways to 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de descriere de imagini SPARK 2 Observarea
communicate globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de predicţie Student’s book sistematică
Vocabulary: articulat în contexte familiare -exerciţii de completare de spaţii Tema pentru acasă
• Time libere cu cuvinte date Interacţiune
1.2 Identificarea orei şi a
• Daily routines -exerciţii de identificare a ideilor frontală (T-SS)
• Free-time activities cantităţii exprimate numeric principale dintr-un text În pereche
• Days of the week (preţuri, -exerciţii de definire a Individual
• Weekend activities numere) în cadrul unui mesaj conceptelor
• School subjects audiat articulat clar şi rar -exerciţii de reformulare
Speaking: 1.3 Explorarea unor aspecte -exerciţii de decodare de
• talking about likes & dislikes culturale simple întrebări
• talking about your school -exerciţii de răspuns la întrebări
2.1 Formularea unui mesaj
• answering questions about -exerciţii de combinare a
yourself simplu în situații uzuale, cu propoziţiilor într-o frază
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
• talking about free-time activities sprijin din
• Pronunciation: exclamations; partea interlocutorului
Questions0 2.4 Manifestarea deschiderii
pentru a participa la scurte
interacțiuni sociale
2.READING 3.1 Identificarea informațiilor -exerciţii de discriminare a SPARK 2 Observarea
• Mary’s Blog din panouri și semne aflate în informaţiilor specifice de cele Student’s book sistematică
• The Flying Fruit Fly locuri generale Itemi obiectivi
Circus School -exerciţii de descriere de imagini Interacţiune
publice pentru facilitarea
-exerciţii de înlocuire a unor frontală (T-SS)
orientării sintagme cu expresii sinonime În pereche
-exerciţii de completare de spaţii Individual
libere/cu cuvinte date
-exerciţii cu alegere multiplă
3.LISTENING 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de predicţie SPARK 2 Observarea
• a monologue (multiple globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de identificare Student’s book sistematică
choice) articulat în contexte familiare -exerciţii cu alegere multiplă Digital Book Itemi obiectivi
-exerciţii de completare de spaţii
libere Frontal
Individual
În grup
4.GRAMMAR 3.2 Identificarea unor elemente -exerciţii de deducere a unor SPARK 2 Observarea
• Present Simple importante de reperare a unui reguli gramaticale pe baza unor Student’s book sistematică
• Adverbs of frequency eveniment pe un afiș (inclusiv concepte Itemi obiectivi
• Question words (who, what, -exerciţii de completare a Individual
afiș digital) sau pe un alt
where, how old, when) spaţiilor libere Frontal
suport -exerciţii de reformulare
3.3 Identificarea datelor - exerciţii cu alegere multiplă
cuprinse într-un formular
simplu (nume,
prenume, data nașterii, adresa)
3.4 Manifestarea deschiderii
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
pentru receptarea de mesaje
scrise
simple în limba străină
5.WRITING 3.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de decodare a SPARK 2 Descriptori de
• a blog entry about your pentru receptarea de mesaje mesajului scris Student’s book performanţă
typical weekend scrise -exerciţii de analizare a
• a short text about your simple în limba străină formatului specific unei astfel de Individual
school 4.1 Completarea de date structuri Frontal
• a short text about a personale (nume, prenume, -exerciţii de selectare a ideilor În perechi
sport teenagers play in adresă, -exerciţii de organizare a ideilor
your country• dos & don’ts vârstă, pasiuni etc.)
4.2 Redactarea de mesaje -exerciţii de redactare a unui
simple despre sine/despre alţii blog entry
4.3 Manifestarea
disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise
simple
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
6.Review 2.2 Cererea şi oferirea de -itemi obiectivi şi semi-obietivi Test cu itemi
informaţii referitoare la pentru testarea vocabularului şi a obiectivi şi semi-
numere, la gramaticii obiectivi
preţuri, la exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unei
persoane/unui personaj
4.2 Redactarea de mesaje
simple despre sine/despre alţii
4.3 Manifestarea
disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise
simple

UNIT 2 – Places around us

Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
1.TOPIC: Places around us 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de descriere de imagini SPARK 2 Observarea
Vocabulary: globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de predicţie Student’s book sistematică
• Places in a city articulat în contexte familiare -exerciţii de completare de spaţii Tema pentru acasă
• Months and Seasons libere cu cuvinte date Interacţiune
1.2 Identificarea orei şi a
• Shops & Products -exerciţii de identificare a ideilor frontală (T-SS)
• Houses cantităţii exprimate numeric principale dintr-un text În pereche
Speaking: (preţuri, -exerciţii de reformulare Individual
• talking about your house and numere) în cadrul unui mesaj -exerciţii de decodare de
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
your neighbourhood audiat articulat clar şi rar întrebări
• buying clothes 1.3 Explorarea unor aspecte -exerciţii de răspuns la întrebări
• Word Stress: three-syllable culturale simple -exerciţii de combinare a
words cuvintelor
2.1 Formularea unui mesaj s
2.READING 3.1 Identificarea informațiilor -exerciţii de discriminare a SPARK 2 Observarea
• Twin Cities Different din panouri și semne aflate în informaţiilor specifice de cele Student’s book sistematică
Worlds locuri generale Itemi obiectivi
• Shops & products -exerciţii de identificare a Interacţiune
publice pentru facilitarea
(matching) vocabularului frontală (T-SS)
• an email about Andrew’s new orientării - exerciţii de completare a În pereche
flat 3.2 Identificarea unor elemente spațiilor lacunare Individual
• a dialogue (gap filling) importante de reperare a unui -exerciţii de folosire a
eveniment pe un afiș (inclusiv dicţionarului
afiș digital) sau pe un alt -exerciţii cu alegere multiplă
suport
3.3 Identificarea datelor
cuprinse într-un formular
simplu (nume,
prenume, data nașterii, adresa)

3.LISTENING 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de predicţie SPARK 2 Observarea


• Twin Cities Different globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de imperechere Student’s book sistematică
Worlds articulat în contexte familiare Itemi obiectivi
• Shops & products Frontal
(matching) Individual
• an email about Andrew’s new În grup
flat
• a dialogue (gap filling)
4.GRAMMAR 1.3 Explorarea unor aspecte -exerciţii de deducere a unor SPARK 2 Observarea
• Countable/Uncountable nouns culturale simple reguli gramaticale pe baza unor Student’s book sistematică
• Quantifiers 2.2 Cererea şi oferirea de concepte Itemi obiectivi
informaţii referitoare la -exerciţii de completare a Individual
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
• some/any numere, la spaţiilor libere Frontal
• Partitives preţuri, la exprimarea ore - exerciţii de reformulare
• Present Continuous - exerciţii ”error correction”
5.WRITING 3.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de decodare a SPARK 2 Descriptori de
• a short text about your pentru receptarea de mesaje mesajului scris Student’s book performanţă
town scrise -exerciţii de analizare a
• your shopping list simple în limba străină formatului specific unui poster Individual
• an email about your 4.1 Completarea de date -exerciţii de selectare a ideilor Frontal
house and your personale (nume, prenume, -exerciţii de organizare a ideilor În perechi
neighbourhood adresă, -exerciţii de redactare a textului
• a paragraph about a vârstă, pasiuni etc.) unui poster
market or a shopping 4.2 Redactarea de mesaje
centre in your town/ simple despre sine/despre alţii
city 4.3 Manifestarea
disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise
simple

6.Review 3.1 Identificarea informațiilor -itemi obiectivi şi semi-obietivi Individual Test cu itemi
Acress Culture din panouri și semne aflate în pentru testarea vocabularului şi a obiectivi şi semi-
• Markets Around the locuri gramaticii obiectivi
World publice pentru facilitarea
orientării
2.4 Manifestarea deschiderii
pentru a participa la scurte
interacțiuni sociale

UNIT 3 – Sports & Chores


Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
1.TOPIC: Sports & Chores 2.1 Formularea unui mesaj -exerciţii de descriere de imagini SPARK 2 Observarea
simplu în situații uzuale, cu -exerciţii de predicţie Student’s book sistematică
Vocabulary: sprijin din -exerciţii de completare de spaţii Tema pentru acasă
• Household Chores libere cu cuvinte date Interacţiune
partea interlocutorului
• Sports -exerciţii de identificare a ideilor frontală (T-SS)
1.1 Identificarea semnificaţiei principale dintr-un text În pereche
globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de definire a Individual
Speaking:
articulat în contexte familiare conceptelor
• making invitations –
1.2 Identificarea orei şi a -exerciţii de reformulare
accepting/refusing -exerciţii de răspuns la întrebări
cantităţii exprimate numeric
• making requests -exerciţii de combinare a
(preţuri,
• asking for information cuvintelor intr-o propoziție
numere) în cadrul unui mesaj
• Pronunciation: linking sounds complexă
audiat articulat clar şi rar
2.READING 3.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de discriminare a SPARK 2 Observarea
• Help along the way pentru receptarea de mesaje informaţiilor specifice de cele Student’s book sistematică
• How to cycle safely scrise generale Itemi obiectivi
• a dialogue (multiple choice) -exerciţii de utilizare a Dicţionar
simple în limba străină
vocabularului in contexte noi monolingv
-exerciţii de folosire a Interacţiune
dicţionarului frontală (T-SS)
- exerciţii de completare a În pereche
spaţiilor libere Individual
- exerciţii de reformulare
3.LISTENING 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de predicţie SPARK 2 Observarea
• Help along the way globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de identificare a ideilor Student’s book sistematică
• How to cycle safely articulat în contexte familiarE principale dintr-un text Digital Book Itemi obiectivi
• a dialogue (multiple -exerciţii de completare a
choice) spaţiilor libere Frontal
- exerciţii de reformulare Individual
În grup
4.GRAMMAR 2.2 Cererea şi oferirea de -exerciţii de deducere a unor SPARK 2 Observarea
• Plurals informaţii referitoare la reguli gramaticale pe baza unor Student’s book sistematică
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
• can/may numere, la concepte Itemi obiectivi
• Connectors preţuri, la exprimarea orei -exerciţii de completare a Individual
• Imperative/Let’s 2.3 Descrierea simplă a unei spaţiilor libere Frontal
persoane/unui personaj -exerciţii cu alegere multiplă
• Genitive
2.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de corectare de greseli
pentru a participa la scurte
interacțiuni sociale
5.WRITING 4.2 Redactarea de mesaje -exerciţii de decodare a SPARK 2 Descriptori de
• a leaflet about how to simple despre sine/despre alţii mesajului scris Student’s book performanţă
be a safe pedestrian 4.3 Manifestarea -exerciţii de analizare a
disponibilității pentru schimbul formatului specific Individual
Across Culture de mesaje scrise -exerciţii de selectare a ideilor Frontal
School rules around simple -exerciţii de organizare a ideilor În perechi
the world -exerciţii de redactare a unor
mesaje scurte descriptive
6.Review 3.3 Identificarea datelor -itemi obiectivi şi semi-obietivi Individual Test cu itemi
cuprinse într-un formular pentru testarea vocabularului şi a obiectivi şi semi-
gramaticii obiectivi
simplu (nume,
prenume, data nașterii,
adresa)
3.4 Manifestarea deschiderii
pentru receptarea de mesaje
scrise
simple în limba străină

UNIT 4 – Legends
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
1.TOPIC: Legends 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de descriere de imagini SPARK 2 Observarea
globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de predicţie Student’s book sistematică
Vocabulary: articulat în contexte familiare -exerciţii de completare de spaţii Tema pentru acasă
• Famous people libere cu cuvinte date Interacţiune
1.2 Identificarea orei şi a
• Nationalities -exerciţii de identificare a ideilor frontală (T-SS)
• Mythical creatures cantităţii exprimate numeric principale dintr-un text În pereche
• Appearance & (preţuri, -exerciţii de definire a Individual
character numere) în cadrul unui mesaj conceptelor
• Noun formation audiat articulat clar şi rar -exerciţii de reformulare
(suffixes) 1.3 Explorarea unor aspecte -exerciţii de decodare de
culturale simple întrebări
Speaking: -exerciţii de răspuns la întrebări
2.3 Descrierea simplă a unei
• talking about past abilities -exerciţii de combinare a
• describing a film persoane/unui personaj cuvintelor într-o prpoziție
• Pronunciation: strong and dezvoltată
weak forms; -ed ending
2.READING 3.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de discriminare a SPARK 2 Observarea
• Mythical creatures pentru receptarea de mesaje informaţiilor specifice de cele Student’s book sistematică
• Hua Mulan scrise generale Itemi obiectivi
• Linda’s family (gap simple în limba străină -exerciţiidecdecodare de Dicţionar
filling) întrebări monolingv
-exerciţii de folosire a Interacţiune
dicţionarului frontală (T-SS)
-exerciții de completare a În pereche
spațiilor libere Individual
3.LISTENING 1.3 Explorarea unor aspecte -exerciţii de predicţie SPARK 2 Observarea
• Mythical creatures culturale simple -exerciţii de identificare a ideilor Student’s book sistematică
• Hua Mulan principale dintr-un text Itemi obiectivi
• Linda’s family (gap -exerciţii de imperechere Digital Book
filling) -exerciţii cu alegere multiplă Frontal
Individual
În grup
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
4.GRAMMAR 3.1 Identificarea informațiilor -exerciţii de deducere a unor SPARK 2 Observarea
• was/were din panouri și semne aflate în reguli gramaticale pe baza unor Student’s book sistematică
• there was/there were locuri concepte Itemi obiectivi
publice pentru facilitarea -exerciţii de reformulare Individual
• could
orientării -exerciţii de corectare de greşeli Frontal
• Past simple – regular verbs 3.2 Identificarea unor elemente -exerciţii cu alegere multiplă
(affirmative) importante de reperare a unui
eveniment pe un afiș (inclusiv
afiș digital) sau pe un alt
suport
3.3 Identificarea datelor
cuprinse într-un formular
simplu (nume,
prenume, data nașterii, adresa

5.WRITING 3.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de decodare a SPARK 2 Descriptori de


• a short presentation pentru receptarea de mesaje mesajului scris Student’s book performanţă
about mythical scrise -exerciţii de analizare a
creatures formatului specific Individual
simple în limba străină
• a short paragraph -exerciţii de selectare a ideilor Frontal
describing yourself 4.1 Completarea de date -exerciţii de organizare a ideilor În perechi
• a short paragraph personale (nume, prenume, -exerciţii de redactare a unui e-
about a famous artist adresă, message
or writer in your vârstă, pasiuni etc.)
country 4.2 Redactarea de mesaje
simple despre sine/despre alţii
Across Culture
4.3 Manifestarea
• J.K. Rowling &
Pablo Picasso disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise
simple
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
6.Progress test 2.4 Manifestarea deschiderii -itemi obiectivi şi semi-obietivi Individual Test cu itemi
pentru a participa la scurte pentru testarea vocabularului şi a obiectivi şi semi-
interacțiuni sociale gramaticii obiectivi
3.1 Identificarea informațiilor
din panouri și semne aflate în
locuri
publice pentru facilitarea
orientării

UNIT 5 – Let’s have fun

Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
1.TOPIC: Let’s have fun 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de descriere de imagini SPARK 2 Observarea
globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de predicţie Student’s book sistematică
Vocabulary: articulat în contexte familiare -exerciţii de completare de spaţii Tema pentru acasă
• Festivals/Celebrations 1.3 Explorarea unor aspecte libere cu cuvinte date Interacţiune
• Party Time culturale simple -exerciţii de identificare a ideilor frontală (T-SS)
• Holiday greetings & 2.1 Formularea unui mesaj principale dintr-un text În pereche
Wishes simplu în situații uzuale, cu -exerciţii de definire a Individual
conceptelor
sprijin din
Speaking: -exerciţii de reformulare
partea interlocutorului
• talking about a thing you -exerciţii de decodare de
had/did at your last birthday 2.2 Cererea şi oferirea de întrebări
party informaţii referitoare la -exerciţii de răspuns la întrebări
• talking about what you did/ numere, la -exerciţii de combinare a
didn’t do yesterday afternoon preţuri, la exprimarea orei cuvintelor într-o propoziție
• narrating past events dezvoltată
• Intonation: high rising tone to
express disbelief & great
surprise
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
2.READING 3.3 Identificarea datelor -exerciţii de discriminare a SPARK 2 Observarea
• A world of parties cuprinse într-un formular informaţiilor specifice de cele Student’s book sistematică
• Come to a party simplu (nume, generale Itemi obiectivi
-exerciţii de identificare a Interacţiune
prenume, data nașterii, adresa)
vocabularului in context frontală (T-SS)
3.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de folosire a În pereche
pentru receptarea de mesaje dicţionarului Individual
scrise - exerciţii de împerechere
simple în limba străină
3.LISTENING 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de predicţie SPARK 2 Observarea
• An invitation (gap filling) globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de identificare a ideilor Student’s book sistematică
articulat în contexte familiare principale dintr-un text Digital Book Itemi obiectivi
-exerciţii de reformulare
-exerciţii de exprimare simplă a Frontal
opiniei personale Individual
-exerciţii cu alegere multiplă În grup
4.GRAMMAR 2.2 Cererea şi oferirea de -exerciţii de deducere a unor SPARK 2 Observarea
• Past simple – irregular verbs informaţii referitoare la reguli gramaticale pe baza unor Student’s book sistematică
(affirmative) numere, la concepte Itemi obiectivi
• Past simple – regular/irregular preţuri, la exprimarea orei -exerciţii de completare a Individual
2.3 Descrierea simplă a unei spaţiilor libere Frontal
verbs (negative)
persoane/unui personaj -exerciţii de reformulare
• Past simple – regular/irregular -exerciţii de corectare de greseli
verbs (interrogative) 2.4 Manifestarea deschiderii
pentru a participa la scurte
interacțiuni sociale
3.1 Identificarea informațiilor
din panouri și semne aflate în
locuri
publice pentru facilitarea
orientării
3.2 Identificarea unor
elemente importante de
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
reperare a unui
eveniment pe un afiș (inclusiv
afiș digital) sau pe un alt
suport
3.3 Identificarea datelor
cuprinse într-un formular
simplu (nume,
prenume, data nașterii,
adresa)
3.4 Manifestarea deschiderii
pentru receptarea de mesaje
scrise
simple în limba străină

5.WRITING 3.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de decodare a SPARK 2 Descriptori de


• an email about your pentru receptarea de mesaje mesajului scris Student’s book performanţă
last birthday party -exerciţii de analizare a
scrise
• a text message formatului specific unui blog Individual
• a thank you message simple în limba străină entry Frontal
• an invitation 4.1 Completarea de date -exerciţii de selectare a ideilor În perechi
• a collage of spring personale (nume, prenume, -exerciţii de organizare a ideilor
Festivals adresă,
vârstă, pasiuni etc.)
Across Culture
• The Joys of 4.2 Redactarea de mesaje
Spring simple despre sine/despre alţii
4.3 Manifestarea
disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise
simple
6.Review 4.2 Redactarea de mesaje -itemi obiectivi şi semi-obietivi Individual Test cu itemi
simple despre sine/despre alţii pentru testarea vocabularului şi a obiectivi şi semi-
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
2.2 Cererea şi oferirea de gramaticii obiectivi
informaţii referitoare la
numere, la
preţuri, la exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unei
persoane/unui personaj

UNIT 6 – Out & About

Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
1.TOPIC: Out & About 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de descriere de imagini SPARK 2 Observarea
globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de predicţie Student’s book sistematică
Vocabulary: articulat în contexte familiare -exerciţii de completare de spaţii Tema pentru acasă
• Types of holidays & libere cu cuvinte date Interacţiune
1.2 Identificarea orei şi a
holiday activities -exerciţii de identificare a ideilor frontală (T-SS)
• Means of transport cantităţii exprimate numeric principale dintr-un text În pereche
• The weather (preţuri, -exerciţii de definire a Individual
numere) în cadrul unui mesaj conceptelor
Speaking: audiat articulat clar şi rar -exerciţii de reformulare
• expressing preferences 1.3 Explorarea unor aspecte -exerciţii de decodare de
• talking about the way you like culturale simple întrebări
to travel -exerciţii de răspuns la întrebări
2.1 Formularea unui mesaj
• talking about two places in -exerciţii de combinare a
your country simplu în situații uzuale, cu cuvintelor într-o propoziție
• giving instructions sprijin din dezvoltată
• buying a train ticket partea interlocutorului
• Pronunciation: silent letters
2.READING 3.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de discriminare a SPARK 2 Observarea
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
• Destination London, UK pentru receptarea de mesaje informaţiilor specifice de cele Student’s book sistematică
• Going to Xtremes scrise generale Itemi obiectivi
simple în limba străină -exerciţii de folosire a Interacţiune
dicţionarului frontală (T-SS)
-exerciţii cu alegere multiplă În pereche
-exerciţii de completare a Individual
spaţiilor libere
-exerciţii de decodare de
întrebări
-exerciţii de răspuns la întrebări
3.LISTENING 1.1 Identificarea semnificaţiei -exerciţii de predicţie SPARK 2 Observarea
• dialogues (multiple globale a unui mesaj oral clar -exerciţii de identificare a ideilor Student’s book sistematică
choice) articulat în contexte familiare principale dintr-un text Itemi obiectivi
-exerciţii de reformulare Digital Book
-exerciţii de exprimare simplă a Frontal
opiniei personale Individual
-exerciţii de completare a În grup
spaţiilor libere
4.GRAMMAR 2.2 Cererea şi oferirea de -exerciţii de deducere a unor SPARK 2 Observarea
• Comparatives informaţii referitoare la reguli gramaticale pe baza unor Student’s book sistematică
• too, very concepte Itemi obiectivi
numere, la
-exerciţii de completare a Individual
• Prepositions of movement preţuri, la exprimarea orei spaţiilor libere Frontal
• Prepositions of place 2.3 Descrierea simplă a unei -exerciţii de reformulare
persoane/unui personaj -exerciţii de corectare de greseli
2.4 Manifestarea deschiderii - exerciţii cu alegere multiplă
pentru a participa la scurte
interacțiuni sociale
3.1 Identificarea informațiilor
din panouri și semne aflate în
locuri
publice pentru facilitarea
Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
unităţii de învăţare
orientării
5.WRITING 3.4 Manifestarea deschiderii -exerciţii de decodare a SPARK 2 Descriptori de
• postcard to a friend pentru receptarea de mesaje mesajului scris Student’s Book performanţă
• a short text about your scrise -exerciţii de analizare a Individual
two favourite places for simple în limba străină formatului specific Frontal
your school magazine 4.2 Redactarea de mesaje -exerciţii de selectare a ideilor În perechi
simple despre sine/despre alţii -exerciţii de organizare a ideilor
Across Culture 4.3 Manifestarea -exerciţii de redactare a unui
• Natural Wonders disponibilității pentru schimbul mesaj( despre un festival)
of the World de mesaje scrise
simple
6.Review 3.4 Manifestarea deschiderii -itemi obiectivi şi semi-obietivi Individual Test cu itemi
pentru receptarea de mesaje pentru testarea vocabularului şi a obiectivi şi semi-
scrise gramaticii obiectivi
simple în limba străină
4.1 Completarea de date
personale (nume, prenume,
adresă,
vârstă, pasiuni etc.

S-ar putea să vă placă și