Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educației, Culturii și Cerceră tii al Republicii Moldova

Direcția raională învă ță mânt, tineret și sport Că ușeni


Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” s. Fîrladeni

Aprobat Avizat
Directorul liceului__________/Zdorovețchi O./ Directorul adjunct_____________/Șapoval I../
__________________ 2020 __________________ 2020

Proiect didactic de lungă durată


LA CHIMIE
Pentru clasa a VII-a

Anul școlar 2020-2021

Elaborat conform Curriculumului la disciplina chimie pentru clasele VII-IX-a, ediția 2019

Profesor: Busuioc Anna

Discutat și aprobat la ședinta comisiei metodice ”Matematică și științe”


proces verbal nr.___ din _________2020
Șeful comisiei____________________________

Competenţele specifice Chimiei sunt:


CS1. - operarea cu limbajul chimic în diverse situații de comunicare,
manifestând corectitudine și deschidere;

CS2. - caracterizarea substanțelor și proceselor chimice, manifestând


curiozitate și creativitate;

CS3. - rezolvarea problemelor prin aplicarea metodelor specifice Chimiei,


demonstrând perseverență și responsabilitate în luarea deciziilor;

CS4. - investigarea experimentală a substanțelor și proceselor chimice,


respectând normele de securitate personală şi socială;

CS5. - utilizarea inofensivă a substanțelor în activitatea cotidiană, cu


responsabilitate față de sănătatea personală și grijă față de mediu.
Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare, clasa VII-a
Nr Unități de învățare / semestre Total Din ele, Activități de învățare -
ore număr de ore evaluare recomandate,
număr
Predare - Lucrări Evaluare Proiecte Experiențe
învăţare practice sumativă de laborator

Clasa VII 34 25 3 4 3 8
Semestrul I 15 11 2 2 1 3
1 Substanțele și fenomenele 8 5 2 1 2
chimice în viața noastră
2 Tabelul Periodic al elementelor 7 6 1 1 1
chimice și structura atomului
Semestrul II 19 14 1 2 2 5
3 Compoziția substanței și legătura 8 7 1 1 1
chimică
4 Substanțe pure și amestecuri în 9 7 1 1 1 4
viața cotidiană
Ore la discreția cadrului didactic 2
Proiect didactic de lungă durată la Chimie pentru clasa a VII-a
Nr Competență specifică – Subiectul lecției Data Nr. Activități de predare - învățare - evaluare - (A) Activitatea
S Unitatea de competență de Produse de învățare (P) elevilor cu
ore CES
1. Substanțele și fenomenele chimice în viața noastră (8 ore).
1. CS1-1.1. Operarea, în diferite Chimia - știința 1 A1.Instructaj: Regulele de securitate în laboratorul de
S1 situaţii de comunicare, cu elemente despre substanțe. chimie./P1. Fișă de instructaj semnată.
noi de limbaj chimic: chimie, Norme de A2.Elaborarea întrebărilor cauzale, răspunsurilor privind
substanță. protecție a muncii respectarea regulelor de securitate în laboratorul de
CS2-1.2. Caracterizarea obiectului
în laboratorul de chimie, protecția sănătății.
de studiu al chimiei.
CS5-1.5. Aplicarea tehnicilor de
chimie. P2. Întrebări cauzale, răspunsuri privind respectarea
lucru cu substanțele, vasele, normelor de protecție a muncii în laborator.
utilajul și ustensilele în laboratorul A3. Elaborarea, în grup, și prezentarea unui poster despre
de chimie, respectând regulile de obiectul de studiu al chimiei / importanța chimiei ca
securitate. știință / subștanțele și materialele moderne / realizările
chimiștilor din Republica Moldova.
P3. Poster elaborat și prezentat.
A4. Joc didactic cu referire la normele de protecție a
muncii în laboratorul de chimie: Ce s-ar întâmpla,
dacă…?
2. CS1-1.3. Compararea corpurilor și Evaluare inițială. 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare inițială.
S2 substanțelor conform diferitor Corpuri fizice și P1. Test rezolvat și analizat.
criterii. substanțe. A2. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre:
corpuri din diferite substanţe (sticlă, lemn, cauciuc,
mase plastice, fibre, metale).
P2. Fișă de comparare a corpurilor și substanțelor
completată
A3. Joc didactic: Diversitatea substanțelor.
3. CS4-CS5-1.5.Aplicarea tehnicilor Metode de 1 A1. Recunoașterea vaselor și ustensilelor de laborator și
S3 de lucru cu substanțele, vasele, investigare a explicarea modului de lucru cu ele.
utilajul în laboratorul de chimie, substanțelor: P1. Exercițiu rezolvat.
respectând regulile de securitate. descrierea, A2. Joc didactic: Piramida investigării.
măsurarea, P2. Joc didactic realizat.
observarea,
experimentul.
4. CS4-CS5-1.5.Aplicarea tehnicilor Lucrarea practică 1 A1. Realizarea lucrării practice nr. 1. Tehnici de lucru cu
S4 de lucru cu substanțele, asele, nr. 1. substanțele, utilajul și ustensile în laboratorul de chimie
utilajul în laboratorul de chimie, Tehnici de lucru cu (luarea probei, cântărirea, măsurarea volumului de lichid,
respectând regulile de securitate. substanțele, utilajul încălzirea, observarea structurii flăcării).
în laboratorul de P1. Raport de activitate experimentală la lucrarea
chimie. practică.
5. CS1-1.1. Operarea, în diferite Proprietățile fizice, 1 A1. Identificarea proprietăților fizice (starea de agregare,
S5 situaţii de comunicare, cu elemente chimice și fiziologice culoarea, mirosul, gustul, solubilitatea în apă,
noi de limbaj chimic: proprietățile ale substanțelor. temperatura de topire, temperatura de fierbere,
fizice, chimice și fiziologice ale Acţiunea unor conductibilitatea electrică, duritatea, densitatea) ale unor
substanței.
substanţe chimice substanțe (apă, zahăr, sare de bucătărie, fier, cupru,
CS2-1.2. Caracterizarea
proprietăților fizice și fiziologice
asupra omului și a aluminiu, grafit, etc.), utilizând diverse surse de
ale unor substanțe mediului. documentare (manuale, enciclopedii, compendii,
CS2-1.3.Compararea proprietăților îndrumare, surse digitale).
substanțelor conform diferitor P1. Fișă de investigare a proprietăților fizice ale
criterii. substanțelor completată.
CS4-CS5-1.6.Investigarea A2. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre
experimentală a proprietăților proprietățile substanțelor; acțiunii unor substanțe asupra
substanțelor, respectând regulile de omului și mediului./P2. Exercițiu rezolvat.
securitate. A3. Experienţa de laborator nr. 1. Identificarea unor
proprietăți fizice ale substanţelor: starea de agregare,
culoare, solubilitatea în apă.
P3. Experiență realizată, fișa experienței de laborator
completată.
A4. Jocul didactic: Ce s-ar întâmpla dacă…?
6. CS1-1.1. Operarea, în diferite Fenomene fizice și 1 A1. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre
S6 situaţii de comunicare, cu elemente chimice. Reacțiile fenomenele fizice (topirea și solidificarea, evaporarea și
noi de limbaj chimic: fenomene chimice și semnele condensarea, dizolvarea și cristalizarea) și chimice
fizice; chimice, reacții chimice. reacțiilor chimice. (arderea, descompunerea).
CS2-1.3.Compararea fenomenelor
P1. Fișă de comparare a fenomenelor completată.
fizice și chimice conform diferitor
criterii.
A2. Exemplificarea proceselor/reacțiilor chimice din A
CS3-1.4.Identificarea fenomenelor cotidiană conform unui semn al reacției indicat/sau mai
chimice din mediu în baza multe./P2. Fișă de investigare a semnelor reacțiilor
semnelor reacțiilor chimice. chimice completată.
CS4-CS5-1.6.Investigarea A3. Experienţa de laborator nr. 2. Identificarea semnelor
experimentală a fenomenelor fizice reacțiilor chimice: schimbarea culorii / mirosului,
și chimice, respectând regulile de degajarea luminii / căldurii / unui gaz, formarea unui
securitate. precipitat.
7. CS4-CS5-1.6. Investigarea Lucrarea practică 1 A1. Realizarea lucrării practice nr. 2: Investigarea
S7 experimentală a a fenomenelor nr. 2. Investigarea fenomenelor fizice şi chimice (evaporarea apei,
fizice și chimice, respectând fenomenelor fizice şi dizolvarea și topirea zahărului, arderea lumânării /
regulile de securitate. chimice. chibritului interacțiunea sodei alimentare cu oțet).
P1. Raport de activitate experimentală la lucrarea
practică prezentat.
8. CS1-1.1. Operarea, în diferite Evaluare sumativă 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare sumativă.
S8 situaţii de comunicare, cu elemente nr. 1: Substanțele și P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
noi de limbaj chimic: fenomenele
substanță,proprietățile substanței, chimice în viața
fenomene fizice, chimice, reacții
noastră.
chimice.
CS2-1.2.Caracterizarea obiectului
de studiu al chimiei, proprietăților
fizice ale unor substanțe.
CS2,CS3-1.3. Compararea
corpurilor și substanțelor;
proprietăților substanțelor;
fenomenelor fizice și chimice.

2. Tabelul Periodic al elementelor chimice și structura atomului (7 ore).


9. CS1-2.1. Operarea, în diferite Atomii. Elementele 1 A1. Scrierea, citirea simbolurilor chimice, numirea
S9 situații de comunicare, cu elemente chimice, simbolurile elementelor chimice (pentru elementele cu numerele de
noi de limbaj chimic: atom, și denumirile lor, ordine 1-20, 26, 29, 30, 47, 79, 80, 82), identificarea
element chimic, simboluri chimice, masa atomică masei atomice relative.
denumirile elementelor chimice, relativă. P1. Exerciții rezolvate.
masă atomică relativă.
A2. Elaborarea proiectului nr. 1. Arborele chimic al
CS3-2.4. Elaborarea unui proiect
creativ de caracterizare a Familiei și valorile personale./P2. Planul proiectului.
elementelor chimice și a valorilor A3. Joc didactic: Memory.
personale.
10. CS1-2.1. Operarea, în diferite 1 A1. Identificarea elementului chimic, utilizând Tabelul
S10 situaţii de comunicare, cu elemente Tabelul Periodic al Periodic, și diferite caracteristici ale elementelor.
noi de limbaj chimic: grupă, elementelor P1. Exercițiu rezolvat.
subgrupă principală /secundară, chimice: perioade, A2. Experiența de laborator nr. 3. Compararea
perioadă, metal, nemetal, număr de grupe, subgrupe proprietăților fizice ale metalelor și nemetalelor (starea
ordine/număr atomic.
principale/ de agregare, culoarea, luciu), în baza mostrelor de
CS2-2.2.Caracterizarea
elementelor chimice cu numerele secundare. Metale și substanțe.
atomice 1-20, în baza algoritmului nemetale. P2. Fișă de investigare experimentală a proprietăților
CS4-CS5-2.3.Investigarea fizice ale metalelor și nemetalelor completată.
experimentală a proprietăților A3. Joc didactic: Puzzle.
fizice ale metalelor și nemetalelor
în baza mostrelor de substanțe.
11. CS1-2.1. Operarea, în diferite Structura atomilor 1 A1. Completarea fișelor de caracterizare a elementelor
S11 situaţii de comunicare, cu elemente elementelor cu chimice cu numerele atomice 1-20 conform algoritmului:
noi de limbaj chimic: proton, numerele atomice 1- a) poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul
neutron, electron, înveliș 20. chimic, numărul atomic, masa atomică relativă,
electronic, strat electronic, schemă
perioada, grupa, subgrupa, caracterul metalic sau
electronică.
CS2-2.2. Caracterizarea
nemetalic); b) structura atomului (sarcina nucleului,
elementelor chimice cu numerele numărul de protoni, neutroni, electroni, repartizarea
atomice 1-20, în baza algoritmului: electronilor pe straturi).
P1. Fișă de caracterizare a elementului chimic
completată.
A2. Joc didactic digital: Atomul.
P2. Modele digitale ale structurii atomilor completate.
12. CS1-2.1. Operarea, în diferite Valențele 1 A1. Determinarea valențelor elementelor chimice, în
S12 situații de comunicare, cu elemente elementelor baza schemelor electronice și a Tabelului Periodic.
noi de limbaj chimic: chimice. P1. Exercițiu rezolvat.
electronegativitate, valență, valența A2. Completarea fișelor de caracterizare a elementelor
superioară, valența inferioară (la
chimice cu numerele atomice 1-20 conform algoritmului:
nemetale).
a) poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul
chimic, numărul atomic, masa atomică relativă,
perioada, grupa, subgrupa, caracterul metalic sau
nemetalic); b) structura atomului (sarcina nucleului,
numărul de protoni, neutroni, electroni, repartizarea
electronilor pe straturi); c) valența superioară și valența
inferioară (la nemetale).
P2. Fișă de caracterizare a elementului chimic
completată.
13. CS2-2.2.Caracterizarea Caracteristica 1 A 1. Completarea fișelor de caracterizare a elementelor
S13 elementelor chimice cu numerele elementelor chimice cu numerele atomice 1-20 conform algoritmului:
atomice 1-20, în baza algoritmului: chimice conform a) poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul
a) poziția în Tabelul Periodic poziției în Tabelul chimic, numărul atomic, masa atomică relativă,
(denumirea, simbolul chimic,
Periodic. perioada, grupa, subgrupa, caracterul metalic sau
numărul atomic, masa atomică
relativă, perioada, grupa,
nemetalic); b) structura atomului (sarcina nucleului,
subgrupa, caracterul metalic sau numărul de protoni, neutroni, electroni, repartizarea
nemetalic); b) structura atomului electronilor pe straturi); c) valența superioară și valența
(sarcina nucleului, numărul de inferioară (la nemetale).
protoni, neutroni, electroni, P1. Fișă de caracterizare a elementului chimic
repartizarea electronilor pe straturi completată.
14. CS1-2.4. Prezentarea unui proiect Prezentarea și 1 A1. Prezentarea și evaluarea proiectului nr. 1. Arborele
S14 creativ de caracterizare a evaluarea chimic al Familiei și valorile personale.
elementelor chimice și a valorilor proiectului nr. 1. P1. Proiect realizat și prezentat.
personale.
15. CS2-2.2. Caracterizarea Evaluare sumativă 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare sumativă.
S15 elementelor chimice cu numerele nr. 2:Tabelul P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
atomice 1-20, în baza algoritmului: Periodic al
a) poziția în Tabelul Periodic elementelor chimice
(denumirea, simbolul chimic,
și structura
numărul atomic, masa atomică
relativă, perioada, grupa,
atomului.
subgrupa, caracterul metalic sau
nemetalic); b) structura atomului
(sarcina nucleului, numărul de
protoni, neutroni, electroni,
repartizarea electronilor pe
straturi); c) valența superioară și
valența inferioară (la nemetale).
3. Compoziția substanței și legatura chimică (8 ore)
16 CS1-3.1 Operarea, în diferite situații Diversitatea și 1 A1. Descrierea compoziției, proprietăților fizice și
S16 de comunicare, cu noțiunile ce se compoziția utilizării unor substanțe simple și compuse, întâlnite în
referă la: moleculă, formula chimică, substanțelor viața cotidiană.
masa moleculară relativă; legătura A2: Explicarea diversității substanțelor
chimică, tipurile de legături chimice;
P1: fișă de lucru completată;
ion.
17 CS1-3.1 Operarea, în diferite Formula chimică – 1 A1:Identificarea substanțelor simple și
S17 situații de comunicare, cu noțiunile compoziția calitativă compuse/compoziției calitative și cantitative în baza
ce se referă la: moleculă, formula și cantitativă a formulelor chimice și modelelor moleculelor; tipului de
chimică, masa moleculară relativă; substanței legătură chimică în baza formulei chimice.
legătura chimică, tipurile de
A2: citirea și scierea formulelor chimice
legături chimice; ion.
P1: test fulger
18 CS2-5Caracterizarea compoziției, Substanțe simple și 1 A1:Identificarea substanțelor simple și
S18 proprietăților fizice și utilizării unor compuse. compuse/compoziției calitative și cantitative în baza
substanțe simple și compuse, Noțiunea de formulelor chimice și modelelor moleculelor; tipului de
întâlnite în viața cotidiană. moleculă legătură chimică în baza formulei chimice.
CS1-3.1 Operarea, în diferite
A2: Jocul didactic: Cuvinte încrucișate
situații de comunicare, cu noțiunile
ce se referă la: moleculă
19 CS1-3.3 Determinarea tipului de Legătura chimică. 1 A1:Identificarea; tipului de legătură chimică în baza
S19 legătură chimică și a masei Tipuri de legături formulei chimice.
moleculare relative în baza chimice A2: Analiza structurii învelișului electronic alm atomilor
formulei chimice. P1: Exerciție rezolvat: Repartizarea electronilor de
valență in atomii de: hidrogen, oxigen, azot, carbon
20 CS1,CS4- Reprezentarea Legătura covalentă 1 A1. Modelarea formulelor electronice ale unor substanțe
S20 compoziției unor substanțe cu polară și nepolară. cu legătură covalentă
legătură covalentă prin formule Formulele A2. Experiența de laborator nr. 4 Construirea modelelor
electronice și modele bilă-ax. electronice și bilă-ax ale moleculelor de hidrogen, oxigen, azot, clor,
modelele apă, clorură de hidrogen.
moleculare A3:Respectarea schemei formării legăturilor chimice ăn
molecula de clorură de hidrogen
A4: joc didactic: Dominoul chimic
21 CS1,CS2-3.1 Operarea, în diferite Legătura ionică, 1 A1: determinarea proprietăților substanșelor cu legaturi
S21 situații de comunicare, cu noțiunile Noțiunea de ioni. ionice
ce se referă la: tipurile de legături Noțiunea de A2: explicarea schemei formării ionilor de Na+ și Cl =
chimice; ion. legătură metalică P1: itemi cu alegere multiplă
22 CS1, CS3-3.1 Operarea, în Alcătuirea 1 A1:Alcătuirea formulelor chimice ale compușilor binari în
S22 diferite situații de comunicare, cu formulelor chimice baza valențelor elementelor chimice și determinarea
noțiunile ce se referă laformula în baza valenței valenței în baza formulei chimice.
chimică,; legătura chimică, tipurile A2: Analiza tabelului de valența a elementelor chimice
de legături chimice; ion. A3: Respectarea algoritmului de alcătuire a formulelor
3.2 Alcătuirea formulelor chimice chimice după valență.
și modelelor moleculelor unor P1: exercțiul rezovat: alcătuirea formulelor după valența
compuși binari în baza valenței. elementelor
23 CS3, CS2-3.1 Operarea, în Masa moleculară 1 A1:Calcularea maselor moleculare relative ale substanțelor
S23 diferite situații de comunicare, cu relativă în baza formulelor chimice.
noțiunile ce se referă la, formula
chimică,masa moleculară relativă; P1: Exercițiul rezolvat
legătura chimică,
3.3 Determinarea masei
moleculare relative în baza
formulei chimice.
24 CS1-3.6 Elaborarea și Prezentarea și 1 A1. Prezentarea și evaluarea proiectului nr. 2 Pașaportul
S24 prezentarea unui proiect creativ evaluarea chimic al unei substanțe.
privind caracterizarea unor proiectului nr. 2. P1. Proiect realizat și prezentat.
substanțe.
25 CS2,CS3-3.1 Operarea, în diferite Evaluare sumativă 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare sumativă.
S25 situații de comunicare, cu noțiunile nr. 3: Compoziția P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
ce se referă la: moleculă, formula substanței și
chimică, masa moleculară relativă; legatura chimică
legătura chimică, tipurile de
legături chimice; ion.
26 CS1, CS3-4.1 Operarea, în Substanţe pure şi 1 A1:Descrierea amestecurilor omogene (oțet, sirop) și
S26 diferite situații de comunicare, cu amestecuri. eterogene (lapte, apă carbogazoasă) întâlnite în viața
noțiunile ce se referă la: substanța Amestecuri cotidiană, indicând: starea de agregare, culoarea,
pură, amestec omogen/ eterogen, omogene şi compoziția, utilizarea.
soluție, metodele de separare a neomogene. A2:Corelarea compoziției amestecurilor omogene și
amestecurilor. eterogene cu metodele de separare a substanțelor.
4.2 Caracterizarea amestecurilor A3: Completarea schemei despre importanța amestecurilor
utilizate în viața cotidiană, și a substanțelor în crearea produselor și materialelor
aerului, apelor naturale; a necesare omului
metodelor de separare/purificare a P1: Exercițiul rezolvat
substanțelor din amestecuri.
27 CS4, CS5-4.3Aplicarea practică a Metode de separare 1 A1: Elaborarea schemelor de separare a amestecurilor din
S27 metodelor de separare a a substanţelor din mai multe substanțe.
amestecurilor în laborator, amestec A2 . Experiența de laborator nr. 5Separarea substanțelor
respectând regulile de securitate; (decantarea, dintr-un amestec de fier și carbon /sulf prin acțiunea
în activitatea cotidiană pentru filtrarea, magnetului.
protecția mediului și sănătății. evaporarea, A3:Experiența de laborator nr. 6 Decantarea unui amestec
distilarea, de apă și nisip; lapte de var.
cristalizarea, A4:Experiența de laborator nr. 7 Filtrarea unui amestec de
acţiunea magnet). apă și cărbune.
A5:Experiența de laborator nr. 8 Decantarea unui
amestec de ulei și apă, utilizând pâlnia de
28 CS4,CS5-4.3Aplicarea practică a Lucrarea practică 1 A1. Realizarea lucrării practice nr. 3: Purificarea sării de
S28 metodelor de separare a nr.3: ”Purificarea bucătărie.
amestecurilor în laborator, sării de bucătărie.”
respectând regulile de securitate; P1. Raport de activitate experimentală la lucrarea
în activitatea cotidiană pentru practică.
protecția mediului și sănătății.
29 CS2,CS5-4.2 Caracterizarea Aerul – amestec de 1 A1:Formularea unor întrebări cauzale/răspunsuri privind
S29 amestecurilor utilizate în viața substanţe gazoase. metodele de separare a amestecurilor; caracteristicile
cotidiană, aerului, apelor naturale; Sursele de puluare a aerului, apei naturale, apei potabile și distilate; metodelor
a metodelor de separare/purificare aerului de purificare.
a substanțelor din amestecuri. A2: Identificarea surselor de poluare a aerului
A3: Enumararea masurilor de prevenire a poluării
P1: eseu: ”Măsuri de îmbunătățiare a situașiei ecologice
in localiatate”
30 CS2,CS54.2 Caracterizarea Apa naturală ca 1 A1:Formularea unor întrebări cauzale/răspunsuri privind
S30 amestecurilor utilizate în viața amestec de substanţe. metodele de separare a amestecurilor; caracteristicile
cotidiană, aerului, apelor naturale; Purificarea apei aerului, apei naturale, apei potabile și distilate; metodelor
a metodelor de separare/purificare naturale. de purificare.
a substanțelor din amestecuri. A2: Modelarea procesului de purificare a apei.
4.5Formularea concluziilor A3. Identificarea modalităților de purificare a apei
personale referitoare la P1: fișă de lucru completată;
beneficiile cunoașterii
substanțelor și proceselor
chimice.
31 CS5- 4.5Formularea Importanța apei. 1 A1: Explicarea termenilor de consum direct și indirect al
S31 concluziilor personale Protecția resurselor apei
referitoare la beneficiile acvatice A2:Identificarea importanței vitale a epei
cunoașterii substanțelor și P1: Raport despre resursele de apă din localitate și
proceselor chimice. activități de îngrijire și purificare a apei

32 CS1, CS5-4.1 Operarea, în Evaluare sumativă 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare sumativă.
S32 diferite situații de comunicare, cu nr. 4: Substațe pure P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
noțiunile ce se referă la: substanța și amestecuri în
pură, amestec omogen/ eterogen, viață cotidiană
soluție, metodele de separare a
amestecurilor.
33 CS4,CS5-4.3Aplicarea practică a Metode de separare 1 A1:Exemplificarea aplicării metodelor de separare a
S33 metodelor de separare a a amestecurilor și substanțelor din amestecuri întâlnite în viața cotidiană;
amestecurilor în laborator, asigurarea calității purificarea apei și aerului, separarea metalelor din deșeuri,
respectând regulile de securitate; vieții. prelucrarea petrolului, extragerea zahărului și purificarea
în activitatea cotidiană pentru lui etc.
protecția mediului și sănătății.
34 CS1-4.4Elaborarea și Prezentarea și 1 A1. Prezentarea și evaluarea proiectului nr. 3 Factorii de
S34 prezentarea unui proiect creativ evaluarea poluare a apei/aerului în localitatea mea.
privind substanțele pure și proiectului nr. 3
amestecurile în viața cotidiană. P1. Proiect realizat și prezentat.