Sunteți pe pagina 1din 36

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL DE ECOLOGIE DIN CHIŞINĂU

AGENDA FORMĂRII PROFESIONALE

Stagiul de practică____________ PRACTICA TEHNOLOGICĂ____________


tipul stagiului de practică

Elevul (a) Rusu Maria

numele, prenumele

Specialitatea___71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale_________

Anul de studii___2019 - 2020___ Grupa_____ CM – 031 _________________________

Tipul stagiului de practică_____ PRACTICA DE SPECIALITATE_______________

Locul efectuării stagiului de practică __COLEGIUL DE ECOLOGIE DIN CHIŞINĂU (on-line)__


denumirea unităţii economice /subdiviziunea instituţiei de învăţământ

Conducător de practică din cadrul instituţiei de învăţământ _Profesor: _______________


funcţia

___Drucec Ludmila_/ ________ Drucec Ludmila______/


semnătura numele, prenumele

Conducător de practică din cadrul unităţii economice__________________________________


funcţia

____________/ _______________________________________/
semnîătura numele, prenumele

Durata stagiului de practică: de la ________25.03_____________ 13.04 ____


ziua, luna, anul

până la ______13.04.2020_________ 24.04 ____


ziua, luna, anul

Director / director adjunct al instituţiei de învăţământ____________/ ___________________/


semnătura numele şi prenumele

L.Ş. ____ _______________ 20_____


ziua luna anul
I. CONTEXT GENERAL
Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul
formării / dezvoltării competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale. Stagiile de
practică se desfăşoară în baza curriculumului, care identifică competenţele profesionale specifice stagiului de
practică, activităţile, sarcinile de lucru şi produsele, care urmează să fie elaborate, cerinţele faţă de locurile de
muncă, resursele didactice recomandate elevilor, precum şi modalitaţile de derulare şi evaluare a stagiului de
practică în conformitate cu cerinţele în vigoare.

II. DREPTURILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE PRACTICĂ


Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, elevul este în drept:
 să aleagă unităţile economice de profil de efectuare a stagiului de practică, capabile să asigure condiţii
suficiente pentru organizarea şi desfăşurarea stagiului, iniţiind procedura de încheiere a contractului cu cel
putin 60 zile anterior peroadei de desfăşurare a stagiului de practică;
 să solicite recunoaşterea voluntariatului prestat opţional, în acelaşi timp sau consecutiv, în una sau mai
multe multe instituţii, cu care instituţia de învăţământ a încheiat contract / acord de colaborare, cu condiţia
respectării Curriculumului în învăţământul profesional tehnic;
 să realizeze stagiile de practică peste hotare conform prevederilor prezentului Regulament;
 să pretindă la condiţii de muncă corespunzătoare la locul de desfăşurare a stagiului de practică: echipat cu
utilaj, materiale etc;
 să fie informat în detalii, privind obiectivele şi conţinutul stagiului de practică;
 să intervină cu propuneri, vizând organizarea şi efectuarea stagiului de practică;
 să adreseze întrebări conducătorilor stagiului de practică.

III. OBLIGAŢIUNILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE PRACTICĂ


Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, elevul este obligat:
 să-şi asume întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a muncii, pe
toată durata stagiului de practică;
 să respecte cu stricteţe orarul de lucru şi să frecventeze stagiile de practică;
 să se prezinte la stagii în termenii stipulaţi în ordin / extras din ordin de repartizare la unitatea economică;
 să respecte cu stricteţe disciplina muncii;
 să respecte Regulamentul intern al instituţiei de învăţământ şi al unităţii economice;
 să se comporte academic şi cuviincios faţă de personalul unităţii economice;
 să se integreze în colectivul unităţii economice;
 să îndeplinească, în perioada stagiului de practică, numărul de ore conform planului de învăţământ şi să
recupereze zilele / orele absentate motivat sau nemotivat la sfârşitul perioadei de practică sau în intervalul
de timp stabilit;
 să prezinte conducătorilor de practică certificatul de motivare / certificatul medical dacă elevul a lipsit
motivat;
 să realizeze integral cerinţele curriculumului stagiului de practică;
 să consemneze întreaga activitate în Agenda formării profesionale şi să prezinte Raportul stagiului de practică;
 să respecte întocmai prezentul Regulament şi să execute dispoziţiile şi recomandările conducătorilor
stagiului de practică în strictă conformitate cu prescripţiile conducerii instituţiei.
IV. SARCINI DE LUCRU
Activităţi / Sarcini de lucru
Termen
Realizat
planificat
Nr.
Activităţi / Sarcini de lucru

Început/

Început/
Numărul

Numărul
Crt
.

sfârşit

sfârşit
de ore

de ore
1 2 3 4 5 6
1. A1. Familiarizarea cu întreprinderea și regimul de lucru. Instruirea referitor la securitatea și sănătatea în muncă; 18.05 6 18.05 6
S1: Descrierea întreprinderii, istoriei de dezvoltare și structurii;
18.05 2 18.05 2
S2: Identificarea regimului de lucru și aprovizionare al întreprinderii;
S3: Analiza indicatorilor tehnico‐economici ai întreprinderii; 18.05 2 18.05 2
S4: Însușirea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului ambiant. 18.05 2 18.05 2
2. A2. Familiarizarea cu sortimentul producției și tehnologiile de producție aplicate; 19.05/20.05 12 19.05/20.05 12
S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere; 19.05 2 19.05 2
S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite; 19.05 2 19.05 2
S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere; 19.05 2 19.05 2
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor; 20.05 2 20.05 2
S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație; 20.05 2 20.05 2
S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice. 20.05 2 20.05 2
3. A3. Îndeplinirea sarcinilor de producere la locurile de muncă. 21.05/03.06 60 21.05/03.06 60
S1: Formarea deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale procesului de producție; 21.05. 6 21.05. 6
S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare; 22.05. 6 22.05. 6
S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare; 25.05. 6 25.05. 6
S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici; 26.05. 6 26.05. 6
S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici; 27.05. 6 27.05. 6
S4: Stabilirea interdependenței dintre operația tehnologică și utilajul tehnologic; 28.05. 6 28.05. 6
S5: Depistarea defectelor semipreparatelor și produselor finite; 29.05. 6 29.05. 6
S6: Determinarea pierderilor ce au loc în timpul procesului; 01.06. 6
S7: Respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă; 02.06. 6
S8: Estimarea oportunităților de modernizare a procesului tehnologic; 03.06. 6
1 2 3 4 3 4
4. A4. Familiarizarea cu metodele de dirijare a procesului tehnologic. Studierea metodelor progresive de management 04.06/08.06 18
S1: Identificarea metodelor de dirijare a procesului tehnologic la întreprindere. Lichidarea lor. 04.06. 4
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de schimb, șef de secție,
șef de laborator, etc. 04.06. 2
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de schimb, șef de secție,
șef de laborator, etc. 05.06. 4
S3: Participarea la:
‐ recepția materiei prime, luarea probelor și lucrul cu ele; 05.06. 2
‐ controlul și optimizarea parametrilor tehnologici;
S3: Participarea la:
‐ analiza abaterilor posibile, prevenirea și lichidarea lor;
‐ calculele în procesul tehnologic; 08.06. 4
‐ evidența și controlul pierderilor la diferite etape ale procesului tehnologic;
‐ respectarea cerințelor securității și sănătății în muncă și mediului ambiant;
S4: Formarea competențelor de organizare și dirijare a procesului de producere și de organizare a controlului tehno‐chimic. 08.06. 2

5. A5. Excursii la alte subdiviziuni, întreprinderi din ramură. 09.06-10.06 12


S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere; 09.06. 2
S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite; 09.06. 2
S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere; 09.06. 2
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor; 10.06. 2
S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație; 10.06. 2
S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice. 10.06. 2

6. A6.Sistematizarea materialului informativ colectat şi întocmirea raportului. 11.06-12.06 12


S1: Analiza surselor informative; 11.06. 1
S2: Valorificarea potențialului propriu pentru sistematizarea materialului informativ; 11.06. 1
S3: Integrarea informației obținute în contexte specifice domeniului; 11.06. 4
S4: Modelarea contextelor stabilite pentru întocmirea raportului. 12.06. 4
S5: Estimarea importanței stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională. 12.06. 2
V. Activităţi / Sarcini de lucru individual / Produse elaborate

Termen Realizat
planificat
Nr.

Numărul
Numărul
Început/

Început/
Activităţi / Sarcini de lucru individual / Produse elaborate
Crt.

sfârşit

sfârşit

de zile
de zile
1. Fișa nr.1 A1. Familiarizarea cu întreprinderea și regimul de lucru. Instruirea referitor la securitatea și sănătatea în muncă 25.03 26.03

2. Fișa nr.2 A2. Familiarizarea cu sortimentul producției și tehnologiile de producție aplicate; 26.03 27.03

3. Fișa nr.3 A3. Îndeplinirea sarcinilor de producere la locurile de muncă. 06.04 06.04

4. Fișa nr.4 A4. Familiarizarea cu metodele de dirijare a procesului tehnologic. Studierea metodelor progresive de management 06.04 07.04

5. Fișa nr.5 A5. Excursii la alte subdiviziuni, întreprinderi din ramură. 07.04 08.04

6. Fișa nr.6 A6.Sistematizarea materialului informativ colectat şi întocmirea raportului. 08.04 09.04
Fişa nr.1
Sarcini de realizat
Tema

A1. Familiarizarea S1: Descrierea întreprinderii, istoriei de dezvoltare și structurii;


cu întreprinderea și De 28 de ani întreprinderea produce articole cosmetice și de parfumerie, de calitate înaltă, utilizând
regimul de lucru. componentele naturale cu efect unic, precum o cer consumatorii. Strategia companiei este orientată spre
Instruirea referitor respectarea colorației optime între preț și calitate, crearea unor condiții optime de lucru pentru angajații
la securitatea și întreprinderii. La moment, fabrica “ Viorica- Cosmetic”este recunoscută atât în Moldova, cât și în lume,
sănătatea în muncă produsele cosmetice fiind exportate în Ucraina, Belorusia, Lituania, România, Bulgaria ș.a.

S2: Identificarea regimului de lucru și aprovizionare al întreprinderii;


Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniform și constituie 8 ore pe zi, timp de 5
zile, cu două zile de repaus.

    a) Durata schimbului de 8 h este prevăzut de CUDUL MUNCII.


  a) Durata schimbului de 8 h este prevăzut de CUDUL MUNCII.
Articolul 100. Durata zilnică a timpului de muncă
    (1) Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore.
    (2) Pentru salariaţii în vîrstă de pînă la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 5 ore.
    (3) Pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani şi salariaţii care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare, durata zilnică a timpului de muncă nu poate
depăşi 7 ore.
    (4) Pentru invalizi, durata zilnică a timpului de muncă se stabileşte conform certificatului medical, în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă.
    (5) Durata zilnică maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 10 ore în limitele duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămînă.
    (6) Pentru anumite genuri de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili, prin convenţie colectivă, o durată zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată
de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore.
    (7) Angajatorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă, dacă această
posibilitate este prevăzută de regulamentul intern al unităţii sau de contractul colectiv ori de cel individual de muncă.
    (8) La lucrările unde caracterul deosebit al muncii o impune, ziua de muncă poate fi segmentată, în modul prevăzut de lege, cu condiţia ca durata totală a
timpului de muncă să nu fie mai mare decît durata zilnică normală a timpului de muncă.
    (9) Durata zilei de muncă poate fi, de asemenea, împărţită în două segmente: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă şi o perioadă
variabilă (mobilă), în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a timpului de muncă.

b) Regimul de aprovizionare al întreprinderii. Înțelegem că trebuie de reflectat:


- întreprinderea despune de spații de producere;
- întreprinderea este alimentată cu energie electrică;
- întreprinderea este alimentată cu energie termică;
- întreprinderea este alimentată cu apă;
- întreprinderea este conectată la canalizarea orășănească;
- întreprinderea are contracte de achiziție a materiei prime;
- întreprinderea are contracte de achiziție a materialelor secundare;

S3: Analiza indicatorilor tehnico‐economici ai întreprinderii;

S4: Însușirea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului ambiant.


a) Referitor la securitate și sănătate în muncă: CUDUL MUNCII prevede
Articolul 65. Perfectarea documentelor la angajare
    (3) La angajare sau la transferare a salariatului la o altă muncă, conform prevederilor prezentului cod, angajatorul este obligat:
    c) să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii, măsurile de securitate antiincendiară şi cu alte reguli de securitate şi
sănătate în muncă

(6) În cazul în care solicită prestarea muncii suplimentare, angajatorul este


Articolul 104. Munca suplimentară
obligat să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă, inclusiv cele privind securitatea şi sănătatea în
muncă.

b) Reguli de securitate:
- Reguli de securitate la utilizarea substanțelor chimice;
- Reguli de securitate la utilizarea aparatelor electrice;
- Reguli de securitate la utilizarea energiei termică;
- Reguli de securitate la utilizarea a aparatelor de presiune înaltă;
- Reguli de securitate la utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă;
- Reguli de securitate la utilizarea sistemelor de canalizarea;
- Respectarea normelor de iluminare, normelor de protecție acusticâ (zgomot, vibrare), CMA a poluanților în
aerl la locurile de muncă, temperatura și umiditatea aerului la locurile de muncă.
- Siguranța personală şi generală
1. Niciodată nu mâncați, beți sau fumați la locul de muncă.
2. Citiți cu atenție etichetele produselor folosite şi instrucțiunile de utilizare a echipamentelor.
3. Folosiți doar acele echipamente pe care ați fost instruiți şi ați primit aprobarea să le folosiți de la responsabilul
de laborator.
4. Folosiți întotdeauna echipament de protecție (ochelari, mănuși, etc).
5. Dacă lucrați cu agenți toxici sau periculoși preparați probele sub nișă, sub supravegherea unui specialist şi
folosiți echipament de protecție adecvat. Laboratorul nu posedă nișă şi în consecință prepararea probelor care
conțin substanțe periculoase este interzisă în laborator.
6. Nu pipetaţi niciodată, nimic cu gura!
7. In laborator nu se vor purta pantaloni scurți, fuste scurte, sandale, șlapi, etc. Folosiți halat pentru protecția
hainelor.
- Utilizarea în siguranță a echipamentelor electrice
1. Utilizarea tuturor echipamentelor la locul de muncă se face doar cu acordul responsabilului.
2. Nu blocați accesul la panourile electrice.
3. Orice modificare a sistemului electric poate fi făcută numai de către personalul autorizat.
4. Evitați utilizarea prelungitoarelor electrice. Dacă totuși trebuie să folosiți unul, alegeți un prelungitor cu
pământare şi care să reziste la amperaj mare, cu siguranță proprie (dacă este posibil). De asemenea, asigurați-vă
că este instalat conform instrucțiunilor de siguranță. Cablurile de la prelungitoare nu trebuie să treacă pe sub uși,
de-a lungul coridoarelor, să atârne din tavan sau să fie conectate la alte prelungitoare.
5. Niciodată nu faceți modificări la modul de alimentare a echipamentelor.
- Utilizarea în siguranță a echipamentelor mecanice
La utilizarea compresoarelor folosiți numai duze omologate şi nu îndreptați jetul de aer către persoanele din jur.
1. Utilajele trebuie puse în funcțiune doar cu protecția activată.
2. Acordați atenție deosebită lucrului cu/sau în apropierea echipamentelor hidraulice sau pneumatice, deoarece
există posibilitatea unor mișcări bruște şi neașteptate a acestora, ce pot duce la răniri serioase.
- Utilizarea în siguranță a substanțelor chimice
1. Tratați orice substanță chimică ca un potențial pericol.
2. Asigurați-vă că toate chimicalele sunt etichetate corespunzător şi clar (numele substanței, concentrația, data şi
numele celui care o deține). Fiecare utilizator este responsabil de eventualele efecte adverse provocate de
substanțele pe care le deține, pe care le păstrează şi utilizează.
3. Evitați contaminarea şi utilizați judicios substanțele! Nu puneți chimicalele nefolosite înapoi în recipientul
original (încercați să scoateți din recipientul original doar cantitatea corectă.)
4. Depozitați substanțele, conform instrucțiunilor producătorului, în frigidere, congelatoare, containere, dulapuri,
sau cabinete etichetați corespunzător şi la temperaturile indicate.
5. Folosiți compuși volatili sau inflamabili numai în spatii bine ventilate (nișă chimică). Procedurile care produc
aerosoli trebuie efectuate sub nișă pentru a evita inhalarea materialelor periculoase.
- Instrucțiuni suplimentare de siguranță
1. Nu efectuați experimente cu substanțe toxice înainte de a lua toate măsurile de siguranţă referitoare la utilizarea
acestora.
2. Nu lucrați singur în laborator.
3. Mențineți spațiul de lucru curat şi organizat.
4. Nu lăsați nesupravegheate experimentele în derulare.
5. Nu folosiți flacără deschisă în laborator.
6. Utilizați mănuși speciale pentru îndepărtarea recipientelor fierbinți de pe plite.
7. La fiecare folosire a ochelarilor de protecție verificați să nu aibă crăpături sau deteriorări. Acestea pot
determina spargerea lentilelor ochelarilor în timpul utilizării, ceea ce poate duce la răniri serioase.
8. Mențineți accesul direct şi facil la ieșiri, extinctoare, panouri electrice şi la zona de spălat.
9. Nu folosiți coridoarele pentru depozitare sau ca spatii de lucru.
c) Referitor la protecția mediului ambiant: LEGEA Nr. 1515 din 16-06-1993 privind protecţia mediului
înconjurător PREVEDE:

Secţiunea 1. Protecţia solului


Art. 38. - Este interzisă şi se sancţionează, coform legii, depozitarea şi împrăştierea pe sol, în afara perimetrelor
admise şi special amenajate a deşeurilor de producţie şi menajere, a moluzului rezultat din construcţii, a fierului vechi, a
ambalajelor de orice fel, a reziduurilor industriale, a substanţelor chimice şi radioactive.

- utilizarea maretiei prime vegetale presupune formarea de deșeuri de producere și atunci necesită
prevederea stocării regulamentare a deșeurilor (teren pavat ori betonat, cu tomberoane, îndrădit) și Contract de
evacuare a deșeutilor cu Regiile de salubrizare a localității;
Secţiunea 2. Protecţia resurselor acvatice şi a ecosistemelor acvatice
Art. 47. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice şi care evacuează ape uzate
sînt obligaţi:
a) să reactualizeze, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorizaţiile emise de autorităţile pentru mediu
în modul stabilit pentru captarea necesarului de apă şi deversarea apelor uzate în locurile de amplasare a barajelor şi altor
instanţii hidrotehnice pe albiile cursurilor de apă şi să execute în termenele stabilite lucrările recomandate;
b) să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în reţeaua de canalizare a
localităţilor. Acumularea apelor reziduale în orice rezervoare este admisă numai cu acordul comun al autorităţilor
administraţiei publice locale, al autorităţilor pentru mediu şi al serviciului sanitar epidemiologic;
c) să aplice soluţii tehnice pentru a asigura durabilitatea apeductelor şi pentru îmbunătăţirea tehnicii de irigaţie în scopul
evitării pierderilor de apă, preîntămpinării deteriorării solurilor şi altor fenomene negative;
d) să nu afecteze potenţialul de refacere a resurselor biologice specifice, calitatea apelor şi stabilitatea ecosistemelor acvatice
prin activităţi de exploatare a construcţiilor hidrotehnice, prin piscicultură şi pescuit.

- este știut că utilizarea apei în tehnologie presupune poluarea ei cu formare de ape reziduale de producere.
Deci cerința legală e să fie
prevăzut un sistem local de purificare a acestor ape, cu control de laborator până la evacuarea lor în
canalizarea orașenească (semnat
Contract cu Regiile “Apâ-canal”). În asemenea caz întreprinderea elaborează Normativ de devărsări limitat-
admisibile în canalizare;
Secţiunea 4. Protecţia atmosferei
Art. 57. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, activitatea cărora este legată de surse de poluare fixe sau
mobile sînt obligaţi:
a) să doteze liniile tehnologice cu utilaje şi dispozitive de captare şi neutralizare a pulberilor şi gazelor nocive, să nu încalce
normativele concentraţiei substanţelor nocive în emisii supra limitelor legal admise;
b) să aplice măsurile necesare pentru a nu admite poluarea atmosferei cu pulberi sau substanţe volatile la transportarea şi
păstrarea deşeurilor de orice fel;
c) să creeze şi să întreţină spaţii verzi în jurul obiectivelor industriale, să sădească aliniamente de arbori şi arbuşti în zonele
limitrofe drumurilor pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi protecţiei fonice;
d) să asigure măsurile de izolare a surselor generatoare de zgomote şi vibraţii şi de protecţie fonică a populaţiei, să nu admită
depăşirea limitelor admise de zgomote şi vibraţii, radiaţii neionizante (elecromagnetică, infraroşie, ultravioletă, laser).

- Specificul producerii produselor cosmetice presupune emisii în atmosferă a vaporilor de uleiuri, de


eteri, pulberi, ce presupune prezența unui sistem de captare, neutralizare a noxelor, și parametrii surselor de
emisii (înălțimea, diametrul) să asigure respectarea CMA pentru aerul atmosferia la dispersare în atmosferă;

1. 1. Activităţile pe care le-am derulat astăzi la instruirea referitor la securitatea și sănătatea în muncă
Opinia
elevului au fost pentru mine o experiență venită la momentul propice, ajutându-mă, în special, să dezvolt și să
referitor la exersez deprinderi ce se bazează pe cunoștințele acumulate în colegiu.
cunoștințe
noi primite 2. 2. Consider că un astfel de stagiu este foarte important pentru un student, deoarece, astfel, reușim să
realizând câștigăm experiență, să învățăm lucruri noi și importante, și avem posibilitatea să ne dezvoltăm
sarcina competențele profesionale.
pusă: 3. De asemenea, am făcut cunoștință cu Codul muncii al Republicii Moldova.

A elaborat- Rusu Maria


A verificat -conducătorul practicii: Drucec Ludmila
Nota: ______________
Fişa nr.2
Data
TEMA Subiectele de realizat reali- or
e
zării
S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere; 19.05 2
A2.
Familiarizare
a cu foto Marca comercială, descrierea
sortimentul
producției și 1 Crema pentru față 45+ luptă intens cu semnele vizibile ale îmbătrânirii, reface
tehnologiile metabolismul celular, stimulează sistemul regenerator al pielii.
de producție Uleiul de nucă, bogat în acizi grași, vitamine și antioxidanți, are proprietăți
aplicate demonstrate de întinerire și regenerare, tonifică pielea și o protejează de influența
nocivă a ultravioletului. Uleiul din semințe de dovleac aduce un aport considerabil de
vitaminele A, E, C și grupul B, indispensabile pentru o piele sănătoasă. Un component
unic al cremei sunt polizaharidele din drojdii ce sunt imunostimulatori activi cu
acțiune de vitaminizare și remineralizare, de stimulare a sintezei colagenului,
contribuind la crearea de bariere naturale în lupta cu schimbările de vîrstă ale pielii.

2 Soluţia antibacteriană dezinfectează rapid și eficient, împrospătează și


catifelează pielea. Datorită componenților de hidratare soluţia nu usucă
pielea chiar şi după utilizarea frecventă. Distruge cele mai răspândite
bacterii şi microbi în doar 15 secunde. Este indispensabilă la drum, în
natură, la vizitarea instituțiilor de sănătate și altor locuri publice.

70% alc.

3 Loțiunea tonică regenerantă pentru față conține preparat biologic complex


BioR® pe bază de spirulină – produs elaborat de savanții Institutului de
Microbiologie și Biotehnologii al Academiei de Științe din Republica
Moldova, – în combinație cu colagenul marin și extractul de castravete,
curăță eficient pielea de impurități și machiaj zi de zi, tonifică pielea,
îmbunătățind textura și culoarea tenului, hrănește pielea cu vitamine,
previne îmbătrânirea prematură.

4 Cremă special conceput pentru îngrijirea de iarnă este formulată cu ulei


de cocos și lecitină vegetală, ingrediente active ce hidratează și emoliază
intens pielea, oferind tenului un aspect îngrijit, sănătos și rejuvenat.
Uleiul de cocos, bogat în vitamina Е, contribuie la regenerarea rapidă a
celulelor pielii, asigură elasticitate pielii și previne descuamarea. Lecitina,
un ingredient eficient de origine vegetală, reface filmul hidrolipidic al
pielii, necesar în lupta cu factorii externi nocivi, dar și cu efectele
temperaturilor joase.

5 Destinată uzului săptămânal sau pentru orice alt moment când pielea are nevoie de
o doză suplimentară de ingrediente hrănitoare și nutrienți esențiali, această mască
facială generoasă este infuzată cu ulei de nuci și vitaminele A, E, B3, B5, care sunt de
importanță primară pentru sănătatea și starea de bine a pielii. Amestecul activ de
ingrediente are efect de emoliere, hidratare și protecție, revigorarează fermitatea
tenului, minimizează aspectul ridurilor, îmbunătățește fluxului sanguin și combate
radicalii liberi în dermă.
Rezultatul imediat este un ten mai neted, riduri estompate și piele incredibil de
moale.

S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite;

a) Caracteristica scurtă a uleiurilor esențiale obținute din cinci plante - materie primă pentru
producerea cosmeticelor:
Planta –materie Denumirea chimică
prim uleiului t de ferbere, oC Utilizare cosmetologică
Migdale Prunis Amygdalus 216 - 221 Co
Un ulei ideal pentru
1 orice tip de piele, in
special pentru cea
uscata. Hraneste si
hidrateaza tenul si
buzele.
In 286 oC În cosmetologie este
2 recunoscut împotriva
îmbătrânirii pielii.

Mentă Peppermint 273 oC În cosmetologie este


3 recomandat este în
aplicatii pe tenurile
grase, congestionate
sau pe pielea afectata
de prurit, eczeme.
Mușețel În farmacii se 212 oC Acesta este util în
4 găsește sub calmarea inflamarii și
denumirea de iritatiilor pielii acneice.
Chamameolum
Struguri Vitis vinifera L. 216 oC În cosmetologie uleiul
5 din seminte de struguri
se potriveste de
minune pentru masaj
anticelulitic.

b) Caracteristica scurtă a cinci plante - materiei prime crescută pe plantație ecologică VioPark 19.05 2
arătînd partea plantei unde se conține uleiul esențial;
c)
foto Marca comercială, descrierea

1 Numită şi levănţicâ,  acest arbust mic, originar din regiunea


mediteraneeană, atinge înălţimea de 30-60 cm. Tulpinile sale sunt verticale,
iar frunzele înguste, verzi-argintii. Toate părţile plantei au un miros plăcut,
dar cele mai aromate sunt florile. Românii foloseau lavanda pentru a-şi
parfuma apa de baie, iar ea a rămas una dintre cele mai populare şi
cunoscute plante. Micile flori violacee apar în conuri după frunze, în timpul
verii.În scop terapeutic  se folosesc florile, care sunt uscate şi folosite la
prepararea de infuzii şi capsule, sau pot fi procesate pentru extragerea
uleiului esenţial (esenţă de lavandă).

2 Menta este o plantă ierboasă care creşte în culturi. În popor i se


mai spune şi izmã de grãdinã, sau izmã bunã. În scopuri medicinale,
de la mentã se folosesc frunzele şi partea aerianã în totalitate.
Atunci când este zdrobită planta degajă un miros aromatic,
caracteristic, având un gust înţepãtor, rãcoritor. Proaspete sau
uscate, frunzele se folosesc la infuzii. Uleiul esenţial se aplică
extern.
3 Arnica este o plantă perenă, care creşte în regiunile montane, are
flori asemănătoare margaretelor, galben-aprins, care înfloresc vara
pe tulpini lungi şi păroase. Frunzele sunt ascuţite şi dispuse radial în
jurul bazei. Numele provine, se pare, din cuvântul grecesc „arnikos"
- pielea mielului. Florile se culeg în iunie şi iulie şi se usucă rapid şi
stau la baza a numeroase preparate, de obicei tincturi şi extracte.

4 Crizantemele cresc în principal sub formă de foițe ramificate, mai puțin sub
formă de plante erbacee. Înălțimea tufișurilor este de la 50 cm până la 1,5
m. Frunzele sunt aranjate în mod regulat, simple, întregi, cu crestături, cu
crestături sau disecate, de diferite dimensiuni și forme, pubescente și nu,
mai ales de culoare verde deschis.

5 Trandafirul este o plantă perenă şi se prezintă sub formă de


arbust. Acesta creşte şi spontan, dar este mai ales cultivat în
parcuri şi gradini, ca plantă decorativă. Trandafirul face parte din
familia rozaceelor, fiind una dintre cele mai răspândite şi mai
cunoscute plante. În prezent, în lume se cultivă peste 20.000 de
soiuri de trandafir. Partea medicinală a trandafirului sunt petalele,
din care se prepară infuzie şi sirop. De asemenea, din petale se fac
dulceţuri şi gemuri iar extractele de petale se folosesc şi în industria
produselor cosmetice, iar uleiurile sunt folosite în aromaterapie.

S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere;


Presarea la rece: 19.05 2
Acest procedeu este aplicat exclusiv citricelor: lămâie, portocală, lime, bergamotă, mandarină, grepfruit. Constă
în presarea cojii fructului, pentru a se obține esența localizată în pungi mici în pielița din interiorul cojii. Avantajul
acestui procedeu este că uleiurile esențiale nu sunt supuse încălzirii. Dezavantajul este că pesticidele și
îngrășămintele chimice cu care sunt tratate fructele sau copacii trec aproape în totalitate în uleiul esențial.
Acesta este motivul pentru care este foarte important să achiziționați doar uleiuri de citrice provenite din plante
crescute organic sau natural.
Distilarea cu aburi:
Este metoda cea mai des folosită și mai economică de a extrage uleiuri esențiale. De asemenea, este singura
metodă de a extrage uleiuri esențiale pure din plante.
Procesul constă în încălzirea plantei prin trecerea acesteia prin aburi, la temperaturi mai joase decât punctul de
fierbere, astfel că proprietățile terapeutice nu sunt afectate. Căldura și aburul ajută structura celulară a plantei
să se descompună și să elibereze uleiul esențial.
Extracția pe bază de solvenți:
Prin acest procedeu, nu se obțin uleiuri esențiale, ci ”absolute”.Tehnica este folosită pentru o producție mai
mare sau pentru a extrage uleiurile care nu pot fi obținute prin alte procese. Iasomia, de exemplu, este în mod
violent afectată de căldură mare sau de aburi.
Pentru a produce un ulei absolut, planta este supusă extracției cu ajutorul solvenților din hidrocarburi, ca
benzenul sau hexanul. Planta este acoperită cu solvent și încălzită treptat pentru a se dizolva moleculele
parfumate. Solventul extrage aroma și este apoi filtrat, rezultând un material solid, asemănător cu ceara, ce
conține aproximativ 50% ceară și 50% ulei volatil.
Extracția pe bază de grăsimi :
Prin acest proces se obține un ulei absolut. Este cea mai veche metodă de extragere a substanțelor aromatice
din plante, dar este folosită mai rar în zilele noastre, deoarece necesită mult timp, multă muncă și este
costisitoare. Regiunea Grasse, din Franța, este una dintre puținele regiuni din lume unde încă se mai practică
această metodă.
Procedeul implică folosirea unor grăsimi reci, pure și fără miros, care se întind pe bucăți de sticlă, montate în
rame dreptunghiulare mari, de lemn. Peste stratul de grăsime sunt împrăștiate florile, al căror ulei esențial este
absorbit în stratul de grăsime. 
Extracția cu dioxid de carbon (CO2):
Această metodă a fost introdusă în anii ’80. Este o metodă costisitoare, deoarece echipamentul greu, din oțel
inoxidabil, este mult mai scump decât cel necesar distilării. Astfel, puține distilerii folosesc această metodă.
Datorită absenței căldurii și a diverșilor solvenți, uleiul esențial ce rezultă la finalul extracției cu dioxid de carbon
este de cea mai înaltă calitate și cel mai apropiat posibil de uleiurile esențiale naturale care există în plantă, dar,
evident, mai scump decât celelalte tipuri de uleiuri esențiale. Câteva uleiuri obținute prin această metodă sunt cel
de Mușețel German, Ghimbir, Tămâie, Vanilie, Gălbenele și Măceșe.Conceptul de bază este că, sub presiune, CO2
trece din stare gazoasă în stare lichidă, putând fi folosit ca solvent lichid neutru. Uleiurile extrase cu ajutorul
dioxidului de carbon conțin, în general, aceiași compuși chimici ca și uleiul esențial, dar uneori pot conține și alți
compuși chimici, pe care uleiul esențial nu îi posedă. De exemplu, uleiul esențial de Ghimbir nu conține
elementele mai aspre, pe când extractul cu CO2
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor;
Hidrodistilarea de extracte botanice : 20.05 2
Hidrodistilare este o variantă de distilare cu abur. Pentru extragerea hidrodistilare, materialul vegetal este
îmbibat de ceva timp în apă, după care amestecul este încălzit și materialele volatile sunt transportate în abur,
condensat și separat. Este un proces obișnuit de extracție pentru separarea compușilor fitochimici din materi-
alul vegetal. distilare cu abur este o tehnică comună pentru a izola uleiuri esențiale, de ex pentru parfumerie.
Ultrasunete Extracția de uleiuri esențiale:
extracție cu ultrasunete a fost dovedit a da randamente de extracție mai mari și pentru a reduce consumul de
energie. Principiul de funcționare al extracției cu ultrasunete este implozia bule generate de cavitație cu
ultrasunete. Implozia bule genereaza micro-jeturi care distrug glandele lipidelor din țesutul celulei plantei.
Astfel, transferul de masă între celulă și solvent este îmbunătățită, iar uleiul esențial este eliberat.
ultrasunete Pretratamentul pentru extracția uleiurilor esențiale:
Pentru extracția cu ultrasunete a uleiului esențial din materialul vegetal (de exemplu lavandin, salvie, citrice,
etc.), un sistem de sonicare de tip sondă, cum ar fi UIP2000hdT poate fi utilizat pentru extracție la banc-top,
pilot și la scară de producție. Sistemul de extracție poate fi configurat ca un sistem discontinuu sau în linie.
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor;
Hidrodistilarea de extracte botanice : 20.05 2
Hidrodistilare este o variantă de distilare cu abur. Pentru extragerea hidrodistilare, materialul vegetal este
îmbibat de ceva timp în apă, după care amestecul este încălzit și materialele volatile sunt transportate în abur,
condensat și separat. Este un proces obișnuit de extracție pentru separarea compușilor fitochimici din materi-
alul vegetal. distilare cu abur este o tehnică comună pentru a izola uleiuri esențiale, de ex pentru parfumerie.
Ultrasunete Extracția de uleiuri esențiale:
extracție cu ultrasunete a fost dovedit a da randamente de extracție mai mari și pentru a reduce consumul de
energie. Principiul de funcționare al extracției cu ultrasunete este implozia bule generate de cavitație cu
ultrasunete. Implozia bule genereaza micro-jeturi care distrug glandele lipidelor din țesutul celulei plantei.
Astfel, transferul de masă între celulă și solvent este îmbunătățită, iar uleiul esențial este eliberat.
ultrasunete Pretratamentul pentru extracția uleiurilor esențiale:
Pentru extracția cu ultrasunete a uleiului esențial din materialul vegetal (de exemplu lavandin, salvie, citrice,
etc.), un sistem de sonicare de tip sondă, cum ar fi UIP2000hdT poate fi utilizat pentru extracție la banc-top,
pilot și la scară de producție. Sistemul de extracție poate fi configurat ca un sistem discontinuu sau în linie.

S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație; 20.05 2


Destinată uzului săptămânal sau pentru orice alt moment când pielea are nevoie de o doză
suplimentară de ingrediente hrănitoare și nutrienți esențiali, această mască facială generoasă este
infuzată cu ulei de nuci și vitaminele A, E, B3, B5, care sunt de importanță primară pentru sănătatea
și starea de bine a pielii. Amestecul activ de ingrediente are efect de emoliere, hidratare și protecție,
revigorarează fermitatea tenului, minimizează aspectul ridurilor, îmbunătățește fluxului sanguin și
combate radicalii liberi în dermă.
Rezultatul imediat este un ten mai neted, riduri estompate și piele incredibil.

S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice. 20.05 2
Întreprinderea utilizează utilaj performant si foloseşte linii tehnologice moderne; furnizate de firme
de prestigiu cum ar fi «Rationator», «Bosch» şi «Strunk» din Germania.
S.A. ,,Viorica-Cosmetic"utilizează produse a materiei prime şi componentelor celor mai renumiţi
producători din Marea Britanie, Franţa, Italia, Elveţia, Germania, etc, precum şi materii prime naturale
din Republica Moldova: uleiuri vegetale şi esenţiale, extracte din plante de producţie locală.
S.A. ,,Viorica-Cosmetic" este localizată în
zona industrială a municipiului Chisinău, sectorul Buiucani.

1. hidrodistilare cu ultrasunete
2.Configurare ultrasonică personalizată pentru extracție

Hidrodistilarea uleiurilor esențiale prin microunde


Extracția asistata de microunde (MAE) este o tehnica relativ recenta. Care utilizează energia
microundelor pentru a încălzi solventul si proba in vederea creșterii ratei transferului de masa dintre
substanțele dizolvate din matricea probei si solvent. Contribuind la trecerea mai ușoara a acestora in
solvent . Avantajul acestei tehnici față de metodele convenționale de extracție consta in timpul redus de
extracție, in condiţiile folosirii unui consum redus de energie si solvent si cu o eficienta de extracție
ridicata. Prin urmare, MAE a căpătat un interes tot mai mare in extracția compușilor activi cum ar fi
terpenele , alcaloizii , flavonele , glicozidele si uleiurile esențiale din materiale vegetale. Solvenții
polari, precum acetona, metanolul, sau diclormetanul se încălzesc rapid sub influenta microundelor. In
schimb, hexanul, benzenul sau chiar toluenul nu pot fi încălziți prin acțiunea microundelor, deoarece
neavând moment de dipol nu absorb radiația de microunde.
MAE se aplica probelor solide, care sunt introduse într-un solvent organic sau un amestec de solvent
organic si apos, si apoi iradiat sistemul pentru un interval scurt de timp (OS pana la IO minute). După
răcirea sistemului, soluția de supernatant (extractul) este decantat, iar matricea solida este spălata de
câteva ori cu solventul utilizat. Care se adaugă extractului. In cazul in care se utilizează solvenți
nepolari (cum este hexanul). care nu absorb radiația de microunde, se procedează Ia adăugarea unui
solvent polar, pana in 10Co
Componentele de baza ale unui sistem MAE cuprind generatorul de microunde (magnetron), un
element de direcționare a microundelor, o cavitate rezonanta si o sursa de alimentare cu curent electric.
Aceasta procedura se poate aplica Ia presiune atmosferica si la punctul de fierbere al solventului (in
sistem deschis când pierderea de solvent se evita prin condensarea vaporilor si revenirea lor in
extractor), sau Ia presiune ridicata (in sistem închis, când presiunea din sistem creste in timpul
extracției).
Instalație de hidrodistilare prin microunde sub vid
Instalația de hidrodistilare sub vid
1-vas extractor; 2-generator de
microunde; 3-termostat; 4-agitator;
5-manometru; 6,7,8,9,10,11-
termometre; 12-intrare apă de
răcire;13-ieşire apă; 14-
condensator; 15-pompă de vid; 16-
vas de decantare
Avantaje : lipsă solvent, antrenare
azeotropică (ulei + umiditate
produs vegetal), se obține ulei lipsit
de solvent rezidual, economie de
timp (difuziune rapidă a uleiului –
microunde), calitate ulei superioară

Opinia
elevului 1. Am identificarea o gamă de sortimente fabricate la întreprindere Viorica-Cosmetic.
referitor
la
cunoștințe 2. Am reușit să acumulez informații despre modul de funcționare al unei interprinderi.
noi
primite
realizând 3. În timpul acestui stagiu am obținut informații care m-au ajutat în dezvoltarea de abilități și competențe
sarcina
pusă: pe care nu aș fi reușit să le dezvolt.

A elaborat- Rusu Maria


A verificat -conducătorul practicii: Drucec Ludmila
Nota: ______________
Fișa nr.3
Data

ore
TEMA Subiectele de realizat reali-
zării
A3.
Îndeplinirea S1: Formarea deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale procesului de producție;
sarcinilor de
producere la Întreprinderile ca regulă au Serviciul resurse umane funcția căruia constă în selectarea, organizarea
locurile de stagierii pretendenților la ocuparea vacansiilor, evidența datelor personale ale angajaților.
muncă. Pentru a fi angajat în serviciu orice persoană depune cerere, în care indică postul la care dorește să activeze. În
baza acestei cereri angajatorul perfectează în 2 exemplare Contractul de muncă, anexând la contract Fișa
postului, pe care pretendentul la vacanșie le semnează. După semnarea Contractul de muncă și a Fișei postului
persoana trece din statut de pretendent în statut de angajat. În contract, și Fișa postului frecvent se stipulează
condiția angajării cu perioada de încercare (pote dura nu mai mult de 3 luni de zile ), în care, la necesitate
angajatul trece un curs de stagiere, treninguri profesionale, activând sub supravegherea persoanelor cu funcșii 21.05 6
de maistru.
Condiția de angajare pe perioadă nedeterminată în postul solicitat la finele stagierii este susținerea de către
angajat a examenului de calificare, prin care angajatul v-a demonstra capacități și abilități corespunzătoare Fișei
postului.
În baza acestei examinări angajatului i se conferă o categorie a funcției, pe care o poate ridica pe parcursul
activității prin reexaminări periodice.

Legislația referitoare la fișa postului


În Codul Muncii există mai multe articole care fac referire la fișa postului. Ele se referă atât la
obligațiile și responsabilitățile viitorului angajat, cât și la ale angajatorului. Câteva dintre elementele
care se regăsesc în Codul Muncii:
 Angajatul este obligat să realizeze norma de muncă și să-și îndeplinească atribuțiile ce îi revin
conform fișei postului.
 La rândul lui, angajatorul are obligația de a informa angajații despre condițiile de muncă. Dar și
de a asigura permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de
muncă.
Angajatorii care nu respectă cerințele din fișa postului pot fi amendați de către inspectoratul
teritorial de muncă!

 FIȘA POSTULUI: TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII!


Ce este fișa postului?
Fișa postului este un instrument întocmit de compania care recrutează angajați. În aceasta trebuie să se
regăsească atribuțiile și drepturile ce îi revin unui angajat la viitorul loc de muncă. Și nu doar asta, ci și modul de
îndeplinire a acestora atât timp cât este angajat pe o anumită poziție. Fișa postului ar trebui, de asemenea, să
conțină cerințele jobului, dar și sarcinile pe care angajatul le va îndeplini.
Deși este o anexă a contractului individual de muncă, fișa postului este la fel de importantă. Iar elementele pe
care trebuie să le cuprindă sunt: cerințele necesare pentru ocuparea rolului, condițiile de muncă, responsabilitatea
propriu-zisă a angajatului și standardele de performanță. Pe fiecare dintre acestea le vom aborda în cele ce
urmează.
 De ce este importantă fișa postului?
Întâi de toate, este bine să știi că fișa postului este la fel de importantă precum este și contractul de muncă, deși e
o anexă. De ce? Pentru că reprezintă o probă în instanță, în cazul în care conținutul acesteia nu e respectat sau
dacă apar conflicte ori neînțelegeri între cele două părți. Astfel, importanța fișei postului nu ar trebui ignorată
nicio clipă!
Apoi, fișa postului stă la baza mai multor procese de resurse umane. Printre acestea se numără cum-sa-planifici-
forta-de-munca-in-2019, angajarea, formarea profesională, dar și dezvoltarea viitorilor angajați. Fără fișa
postului aceste procese nu s-ar derula într-un mod eficient.
De asemenea, aceasta este importantă pentru viitorul angajat care urmează să ocupe poziția scoasă la bătaie.
Căci fișa postului este un ghid în care angajatului i se oferă o descriere detaliată a postului în termeni de
responsabilități pe care trebuie să și le asume la nivelul organizației.
Având în față fișa postului, angajatul va cunoaște încă din prima zi tot ce presupune poziția sa în companie. Își va
cunoaște responsabilitățile, sarcinile, mediul și programul de lucru. 
Pentru angajator, aceasta mai poate reprezenta baza de plecare în evaluarea corectă a performanțelor și asigură
totodată condițiile de promovare și formare profesională a viitorului angajat. 
Cui este adresată fișa postului?
Fișa postului nu este adresată exclusiv unui angajat ce ocupă un anumit rol. Aceasta este, de fapt, o descriere a
sarcinilor care revin oricărei persoane care va ocupa un anumit rol scos la bătaie de către un angajator.
Ce trebuie să cuprindă fișa postului
Fișa postului trebuie să conțină anumite elemente obligatorii. Printre acestea se numără:
 denumirea oficială a postului
 locul pe care îl va ocupa viitorul angajat în organigramă
 cerințele necesare ocupării postului
 definirea responsabilităților
 indicatorii de performanță
 data la care a fost întocmită și semnată atât de angajat, cât și de angajator.
Uite cu ce trebuie să începi!
INFORMAȚII GENERALE
Denumirea oficială este acel element obligatoriu din fișa postului și este luată din nomenclatorul național al profesiilor
(COR). Aceasta trebuie să fie însoțită de codul COR asociat rolului respectiv.
Tot aici, e obligatorie precizarea departamentului în care va lucra viitorul angajat, dar și managerul direct sau persoana
cărei îi va raporta rezultatele și performanțele pe viitor.
La fel de importantă este și integrarea postului respectiv în organigrama companiei. Mai concret, prezentarea ierarhiilor:
pozițiile de subordonare și coordonare pe care le va deține sau nu viitorul angajat în relație cu ceilalți angajați.
 

Uite ce informație ar trebui să conțină prima parte din fișa postului!


CONDIȚII DE LUCRU
Această parte din fișa postului include programul și zilele de muncă, numărul de zile de concediu, dar și dacă angajatul
va urma să meargă în deplasări sau nu.
Informații suplimentare referitoare la mediul și spațiul de lucru
Viitorul angajat va afla din această parte a fișei de post unde se află spațiul de lucru, dacă activitatea lui presupune
muncă de teren sau doar la birou, dar și ce echipamente va trebui să folosească. În exemplul nostru, fiind vorba de un
post de facturist, viitorul angajator va avea nevoie de un laptop, o imprimantă și un telefon. Acestea însă pot fi
diversificare în funcție de fiecare rol. 
SCOPUL POSTULUI
Acest punct diferă de la o poziție la alta. Practic, trebuie precizat scopul pentru care a fost creată această poziție. În
exemplul nostru avem o poziție de facturist creată pentru a recruta o persoană care să se ocupe de întocmirea și
transmiterea facturilor conform modalităților de facturare stabilite fiecărei categorii de clienți. Acestea sunt stabilite de
regulă de managerul departamentului în care urmează să lucreze candidatul. 
PRINCIPALELE SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI
Atribuțiile angajatului sunt create de către angajator, iar cel mai important este ca acestea să fie cât mai clare și însoțite
de detalierea fiecăreia în parte. De cele mai multe ori atribuțiile sunt redactate de viitorul manager, care știe cel mai bine
ce va trebui să facă mai exact angajatul. 
 SARCINI SECUNDARE
La această parte, managerul precizează ce alte sarcini mai trebuie să îndeplinească viitorul angajat, pe lângă sarcinile
principale. Pot fi menționate și informații legate de disciplina muncii.
E1. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Această parte este una dintre informațiile facultative din fișa postului. Aici angajatorul decide dacă precizează în fișa
postului aceste informații sau nu. Oricum la angajare candidatul recrutat este obligat să participe la examenul de
Medicina Muncii, dar și ulterior la cele periodice. 
AUTORITATEA DE A LUA DECIZII
Dacă este o poziție de conducere, viitorul angajat va trebui să ia anumite decizii în ce privește compania. Astfel, în fișa
postului este obligatoriu să fie adăugat acest punct.
PROFILUL POSTULUI
La profilul postului sunt menționate cerințele necesare ocupării poziției deschise și se referă de cele mai multe ori la
nivelul de studii ale viitorului angajat, vechime în piața muncii sau aptitudini tehnice. Spre exemplu, pentru o poziție
dintr-un call center este important să fie precizate abilitățile de comunicare sau cunoașterea unei limbi străine, mai ales
dacă angajatorul oferă servicii într-o limbă străină. Tot aici, de regulă, sunt precizate abilitățile tehnice necesare.
 CRITERII DE EVALUARE
În ultima parte a fișei postului este obligatorie precizarea criteriilor de evaluare a viitorului angajat. Asta îi va ușura
munca managerului atunci când va dori să evalueze angajatul. Aici sunt menționate standardele poziției pe care viitorul
angajat va trebui să le mențină.
După toate acestea urmează data la care a fost semnată fișa postului, dar și semnătura angajatului și a angajatorului.
Cine semnează fișa postului?
Fișa postului este semnată de către angajat la data în care a încheiat contractul de muncă, cât și de angajator. 
 Poate fi modificată fișa postului de-a lungul timpului? 
Se-ntâmplă frecvent ca atribuțiile să se înmulțească față de la angajare. Totodată, există și angajatori care cer exercitarea
unor sarcini care nu intră în obligațiile rolului ocupat de angajat. De aceea, este importantă semnătura ambelor părți pe
atribuțiile agreate.
Totuși, dacă angajatorul dorește să modifice fișa postului într-un mod drastic, schimbând astfel chiar specificul muncii,
atunci acesta trebuie să ceară acordul angajatului.
Mai mult, orice modificare a formei sau conținutului fișei postului trebuie adusă la cunoștință angajatului. Acesta o va
semna din nou, și de asemenea, noua fișă a postului va fi anexată la contractul individual de muncă.
Potrivit informațiilor din Codul Muncii, angajatorul are dreptul să modifice temporar felul muncii și responsabilitățile
postului, fără a cere consimțământul angajatului, doar în situații de forță majoră.
Când trebuie redactată fișa postului?
Sunt mai multe cazuri în care apare necesitatea creării unei fișe de post. Spre exemplu, poate fi vorba de o companie
care este în plină dezvoltare și are nevoie de angajați noi, pe anumite poziții.
O altă situație este atunci când compania se află într-o reorganizare și necesită schimbări tehnologice, iar angajatul are
nevoie de noi calificări sau abilități.
Totodată, același lucru se întâmplă și în cazul în care compania își schimbă complet sau parțial activitatea. Acestea sunt
doar câteva exemple de situații în care este necesară updatarea fișei postului. 
Cine răspunde de redactarea fișei postului?
De cele mai multe ori de realizarea fișei postului se ocupă oamenii din departamentul de resurse umane. Ei nu doar că o
redactează și sunt la curent cu toate schimbările legislative, dar o și păstrează.
Dar nu este exclusă situația în care managerul este implicat în redactarea fișei postului, mai ales atunci când vorbit
despre o poziție nouă. Managerul direct știe cel mai bine ce urmează să facă viitorul angajat și care-i sunt exact
activitățile. 
Nu în ultimul rând, reprezentanții din top management aprobă fișa postului, dar au și decizia finală în ce privește
recrutarea candidaților. 
Se poate întâmpla și ca angajații actuali să fie implicați în redactarea fișei postului. Spre exemplu, atunci când este cazul
revizuirii sau îmbogățirii acesteia cu noi sarcini sau chiar când fișa postului e redactată de la zero. De multe ori angajații
care deja ocupă acest rol sunt cei care cunosc cel mai bine datele reale, concrete despre sarcinile și activitățile pe care le
îndeplinesc.
Cum scriem fișa postului?
Întâi de toate, stilul de comunicare ar trebui să fie destul de clar și concis. Folosește cuvinte cât mai simple și evită
S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare;
22.05 6

Maceratul: impune atunci când substanţele active din anumite plante medicinale se pot inactiva în
cazul fierberii. Două exemple de plante care se prepară doar prin procesul de macerare sunt seminţele
de in şi rădăcina de nalbă.
Ce presupune maceratul? După spălarea în prealabil a plantelor mărunţite, se adaugă o cantitate de
apă rece şi se lasă la temperatura camerei, întocmai cum indică reţeta. Conţinutul se amestecă din
când în când, iar la final se strecoară prin tifon. Preparatul trebuie consumat în maxim 24 de ore.
Pentru a avea loc o macerare, ingredientele aromantizante sunt rupte sau tăiate în bucăți mici pentru a-și expune
o suprafață mai mare în contact cu alcoolul; iar alteori li se adaugă sirop de zahăr. S-a descoperit că adăugarea de
zahăr în etapele inițiale de macerare încetinește transferul componenților aromatizanți în alcool. Deci, când
folosim un zahăr aromat, cum ar fi zahăr brun, zahăr de agave, zahăr de palmier sau miere care conțin elemente
aromatice ce trebuie să treacă în baza de lichior, adăugăm îndulcitorul în prima etapă; când folosim sirop de
zahăr nearomat obținut din zahăr tos alb, adăugăm zahărul după ce macerarea inițială este completă.

Când ingredientele de aromatizare se combină cu alcoolul, puterea chimică a alcoolului preia


inițiativa. Alcoolul se leagă atât cu molecule solubile în apă cât și cu molecule solubile în grăsimi,
ceea ce îi conferă puterea extraordinară de a atrage și de a se lega cu orice fel de molecule de
aromă. Aceste gusturi percepute pe limbă (sărat, dulce, acru, amar și umami) sunt solubile în apă, în
timp ce alte arome (de plante, de fructe, de condimente, florale, de usturoi ș.a.) sunt solubile în 25.05 6
grăsimi și percepute cu nasul.
Când condimentați o rețetă, mediul de gătit determină în mare măsură ce arome (gusturi) vor
rezulta. Fierbeți usturoi în apă, iar rezultatul este în mare parte de gust dulce. Sotați aceeași
cantitate de usturoi în ulei, iar zaharurile vor fi neobservabile, dar mirosul puternic de usturoi va fi
copleșitor.
Prin macerare, substanțele dorite sunt dizolvate în apă și alcool: concentrația acestora este un factor
important în prepararea extractului. Plantele verzi vor fi macerate în alcool de concentrație mare
(70-96%), în timp ce plantele uscate vor fi amestecate cu o soluție de 40-60% alcool.
Decocția este procesul de extracție prin care se obține o soluție extractivă apoasă numită decoct.
Decocturile se obțin la cald, prin fierberea materialului vegetal un timp mai îndelungat. Procesul este
folosit pentru acele produse vegetale care conțin țesuturi dure, cu pereți celulari îngroșați
(rădăcini, scoarțe, semințe, frunze coriacee, pieloase), de aceea materialul se lasă în contact cu apa la
fierbere pentru o perioadă mai lungă (30 de minute, în general), spre deosebire de infuzii, la care
doar se opărește materialul.

S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici;


Percolarea este procesul prin care se extrage principiile active din plante la rece, folosind solvent in
contracurent.Procesul care are loc se desfășoară astfel: înainte ca solventul să devină saturat in
principiile active extrase ,el este deplasat de un alt strat de solvent in care produsul vegetal suferă o
macerare de scurtă durată și cedează încă o parte din principiile active.Acest fenomen este 26.05 6
continuu,fiecare porțiune de solvent adăugat venind în contact cu produsul vegetal până la
epuizarea completă a acestuia. Pentru îmbunătățirea procesului de extracție prin percolarea si a
calității extractului obținut trebuie ca viteza de percolare să fie astfel regulată încât în 24ore să se
percoleze o cantitate de lichid egală cu 1,5x cantitatea de planta medicinala luata in lucru.

27.05 6

S4: Stabilirea interdependenței dintre operația tehnologică și utilajul tehnologic; 28.05 6

Parte componenta a unui proces tehnologic care consta in actiuni de natura fizico-mecanica,
chimica sau biologica, asupra obiectelor muncii, in vederea schimbarii formei, structurii,
dimensiunilor, proprietatilor sau dispunerii spatiale ale acestora, realizate fie nemijlocit de catre
om, fie automat.
Procesul de producție - cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor
prime și a semifabricatelor în produse finite, pentru satisfacerea necesităților umane. Procesul de
producție cuprinde diferite categorii de procese : procese tehnologice de bază, procese
auxiliare, procese de servire și procese anexe.
Procesele tehnologice de bază sunt cele care contribuie direct la realizarea produselor finite, prin
transformarea intrărilor în ieșiri; acestea sunt "procese de transformare" care transformă resursele
de intrare în produse intermediare sau produse finite. În cazul produselor predominant mecanice,
procesele tehnologice sunt: elaborarea semifabricatelor (prin turnare, forjare, sudare, formare etc.),
procese de prelucrare, procese de asamblare, procese de control etc.

Utilaje pentru extracţie:


Clasificarea pe baza principalelor caracteristici constructive şi funcţionale ale extractoarelor care
funcţioneaz în acest moment în industria mondială a uleiului este următoarea:
1) extractoare cu funcţionare semicontinuă, în contracurent:
▪ bateria de extracţie;
2) extractoare cu funcţionare continuă:
▪ extractoare rotative (Rotocel, Blow-Knox, Carusel);
▪ extractoare cu bandă perforată orizontal (De Smet);
▪ extractoare verticale cu coşuri (Bollman);
▪ extractoare verticale cu şnec (Hildebrand);
▪ extractoare malaxor (Ellis-Cehnars, Anderson);
▪ extractoare orizontale cu coşuri (Miag, HLS)
Extractorul DE SMET (fig.6.3.) funcţionează pe principiul percolării, agentul de extracţie circulând în
contracurent faţă de sensul de deplasare al materialului oleaginos condiţionat.
Extractorul are carcasă de formă paralelipipedică, cu două capace având închidere hidraulică.
Materialul oleaginos supus extracţiei este transportat în corpul extractorului cu un transportor cu
bandă. Banda transportoare are un suport metalic articulat pe care sunt fixate plăcile perforate
acoperite cu sită metalică filtrantă.
Banda orizontală de transport este aşezat pe doi tamburi:
- tamburul de acţionare, plasat la capătul benzii de extracţie în zona de evacuare a şrotului umed;
- tamburul de întindere, plasat lateral faţă de buncărul de alimentare cu material oleaginos
condiţionat. Acţionarea tamburului motor se face printr-un sistem de transmisie cu roţi dinţate de la un
sistem
electromotor – reductor variator de turaţie. Buncărul de alimentare are un dozator de debit, cu
dispozitiv de semnalizare a atingerii debitelor extreme. Atingerea valorii minime de debit determină
blocarea mişcării benzii, pentru reglarea înălţimii stratului de material. Atingerea debitului maxim
admis pentru o funcţionare corectă şi sigură determină blocarea sistemului de alimentare (transportor
– elevator). Înălţimea stratului de material poate fi reglată printr-un registru acţionat din exterior.
Percolarea se realizează prin recircularea miscelelor intermediare la nivelul compartimentelor 9.
Înainte de evacuarea ca şrot umed a materialului oleaginos degresat, în ultima treapt de extracţie
percolarea se realizeaz cu benzină proaspătă, iar prima miscelă (concentraţie minimă în ulei) este
pulverizată în prima treaptă de extracţie. Concentraţia miscelei creşte progresiv, prin degresarea
treptată a materialului oleaginos. Sensul de scădere a concentraţiei în ulei din material este sensul
creşterii concentraţiei miscelei. Miscela concentrat este evacuat din ultima secţiune.

S5: Depistarea defectelor semipreparatelor și produselor finite;


Pentru o fixare in aromaterapie cu scopuri de elemente terapeutice complementare pentru trupuri
și suflet, trebuie să aibă proprietati, să influențeze calitatea materialelor vegetale utilizate,apoi să se 29.05 6
distileze, să se depoziteze.Alterarea uleiurilor esențiale.

S6: Determinarea pierderilor ce au loc în timpul procesului; 01.06 6


Din procesare cu abateri ale reglementării de producție (interventa factorului uman(cineva a pus
parametri greșiți)ori intervenirea factorilor tehnici (defecțiuni in automat de dirijare procesului,
nesemnalarea opririi apei de răcire)
-din caz de avarie (explozia cu aburi redactorului,orizont de dirijare a fisurarei de comunicare,
smulgerea care este mai mare de unire..)
-poate fi neatestat si spargerea destinatarului din sticlă .
S7: Respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă;
Fișă de post îl obligă pe angajat să respecte cerințele de securitate. La începutul activității
angajatul trece instructajul referitor la comportarea sa in întreprindere.
În oricare întreprindere noi suntem supuși careva riscuri deoarece pe teritoriul fabricii circulă 02.06 6
mașini.Trebuie să fim atenți la mașini .Neincheind halatele și nepurtand încălțăminte necesară ne
putem trauma .Nu se instalează un timp îndelungat uleiurile deoarece ne putem intoxica.

S8: Estimarea oportunităților de modernizare a procesului tehnologic. 03.06 6

În tehnologia chimica se impune monitorizarea proceselor tehnologice care, prin dereglari in timp,
pot conduce la scurgeri de produse toxice în aer, în spl, în apele de suprafață și subterane a căror
eliminare este deosebit de grea și poate afecta zona sau localitatea pe o arie și în timp aproape
nederterminat.

1.practica se realizează la fabricile din ramura cosmetica ,care folosesc pe larg realizările științei și
tehnicii, tehnologii noi si utilaj modern.

2.practica tehnologică ocupă un rol important în procesul instructiv-educativ ,deoarece asigură


pregătirea profesională a elevilor.

1.Am făcut cunoștință cu: securitatea muncii, obligațiile angajatorului și lucrătorilor.

Opinia
elevului 2.Am argumentat scopul fiecărei etape tehnologice de fabricare a interprinderi.
referitor la
cunoștințe noi
primite
realizând 3.Am făcut cunoștință cu scopul fiecărei etape tehnologice de fabricare .
sarcina pusă:

A elaborat- Rusu Maria


A verificat -conducătorul practicii: Drucec Ludmila
Nota: ______________
Fişa nr.4
Data

ore
TEMA Subiectele de realizat reali-
zării
S1: Identificarea metodelor de dirijare a procesului tehnologic la întreprindere. 04.06. 4
A4. Familiarizarea Lichidarea lor.
cu metodele de
dirijare a Reglare: este un proces în care o mărime, mărimea reglată, este
procesului măsurată continuu, comparată cu o altă mărime, mărimea de referinţă
tehnologic. (de conducere) şi în funcţie de rezultatul acestei comparaţii se
Studierea intervine în sensul aducerii mărimii reglate la valoarea celei de
metodelor referinţă.
progresive de Comandă: este un proces ce se desfăşoară într-un sistem în care una
management sau mai multe mărimi de intrare influenţează mărimile de ieşire, pe
baza legităţilor specifice sistemului.
Conducerea unui proces tehnic poate fi:
-neautomată (manuală) -dirijarea este realizată de către
operator
Automată: operatorul este înlocuit de un dispozitiv care fără
intervenţia omului acţionează asupra procesului pe baza
informaţiilor primite din proces.
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de 04.06. 2
schimb, șef de secție, șef de laborator, etc.

Șef de laborator:
1. Scopul general al postului:
Practicanții acestei meserii asigura desfășurarea corecta a procesului de producție si
obținerea specificațiilor dorite cu respectarea sistemului de calitate implementat.
2. Competente personale:
- sa aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calități psihice necesare (spirit de
observație, răbdare, viteza de reacție, capacitate de orientare in spațiu, capacitate de
comunicare etc.);
- sa nu aibă antecedente penale;
-sa fie apt din punct de vedere medical;
3. Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului:
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de baza, corespunzătoare unei
părți de 100% din salariul de baza.
- este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor si prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite in prezenta fisa;
- este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;
Atribuții:
- sa autoevalueze nivelul de pregătire permanent prin comparație cu noutățile din domeniu
- sa îmbunătățească procesul si metodele de fabricare a celulozei si hârtiei
- sa asigure depozitarea corecta a materialele în magazia sectorului, conform normelor de
protecția muncii în vigoare.
sa supravegheze executarea celulozei si a hârtiei
-sa verifice îndeplinirea sarcinilor de către oamenii din subordine;
-sa centralizeze cererile de produse
-sa coreleze comenzile de la producători cu solicitările clienților;
-sa programeze activitățile privind administrarea și asigurarea bunei funcționari a
echipamentelor și instalațiilor pentru producția celulozei si a hârtiei
-sa asigure realizarea aprovizionării in sistemul asigurării calității;
-sa dispună masuri de economisire;
-sa verifice existenta si valabilitatea documentelor necesare;
-sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor
sarcini conforme fișei postului;
-sa fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata și
corecta fața de toate persoanele cu care vine in contact;
-sa respecte cu strictețe regulile de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde desfășoară
serviciul;
-sa acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situație de
pericol;
Tehnolog:
1. Responsabilități si sarcini: - elaborarea normelor tehnice de confecționare;
- determinarea consumului specific;
- elaborarea proceselor tehnologice de confecționare;
Persoanele încadrate pe acest post răspund pentru :
2. Elaborarea normelor interne ce stabilesc principalele condiții tehnice de confecționare a
îmbrăcămintei , norme si prescripții privitoare la calitate , caracteristici , dimensiuni si alte
elemente ce definesc un produs , precum si precizări referitoare la modul in care se face
verificarea calității , marcarea, ambalarea si transportul produselor in funcție de tipul si
destinația acestora .
3. Determinarea consumului specific și cantitatea de materii prime si materiale necesare
confecționării unui anumit produs.
4. Elaborarea ( verificarea ) normei de consum de materii prime si materiale , ce este
influentatata de următorii factori:
- linia modei ,
- caracteristicile țesăturilor utilizate
- tehnologia de confecționare, cu toate elementele tehnice inclusiv rezervele pentru cusături ,
sensul așezării tiparelor etc.
- tehnica de încadrare a tiparelor pe material
- stabilirea necesarului de materii prime pentru fiecare model si mărime
- calcularea mediei de consum pe model, in funcție de procentajul pe care-l reprezintă fiecare
măsura a modelului respectiv din comanda primita.
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de 05.06. 4
schimb, șef de secție, șef de laborator, etc.

Tehnolog:
1. Responsabilități si sarcini: - elaborarea normelor tehnice de confecționare;
- determinarea consumului specific;
- elaborarea proceselor tehnologice de confecționare;
Persoanele încadrate pe acest post răspund pentru :
2. Elaborarea normelor interne ce stabilesc principalele condiții tehnice de confecționare a
îmbrăcămintei , norme si prescripții privitoare la calitate , caracteristici , dimensiuni si alte
elemente ce definesc un produs , precum si precizări referitoare la modul in care se face
verificarea calității , marcarea, ambalarea si transportul produselor in funcție de tipul si
destinația acestora .
3. Determinarea consumului specific și cantitatea de materii prime si materiale necesare
confecționării unui anumit produs
4. Elaborarea ( verificarea ) normei de consum de materii prime si materiale , ce este
Influentatata de următorii factori:
- linia modei ,
- caracteristicile țesăturilor utilizate.
- tehnologia de confecționare, cu toate elementele tehnice inclusiv rezervele pentru cusături ,
sensul așezării tiparelor etc.
- procentajul de mărimi , din totalul de comenzii contractate de beneficiar
- tehnica de încadrare a tiparelor pe material.
- stabilirea necesarului de materii prime pentru fiecare model si mărime
- calcularea mediei de consum pe model, in funcție de procentajul pe care-l reprezintă fiecare
măsura a modelului respectiv din comanda primita
5. Elaborarea procesului tehnologic de confecționare, prin folosirea cat mai eficienta a
metodelor de munca si a utilajelor, in funcție de volumul de produse care trebuie executate,
de forma si complexitatea produselor, numărul operațiilor ce trebuie executate
6. Are rolul de a organiza si controla întreaga activitate de producție a societății , in care scop
coordonează si răspunde direct de activitatea secțiilor de producție , analizează împreuna cu
șefii ierarhici si cu cei in subordine ,a modului de îndeplinire a normei de munca.
7. Transmite conducerii societății date operative pe secții de producție asupra realizării
producției sau a altor probleme ce pot apare in procesul de producție.
Șef de laborator:
1. Scopul general al postului:
Practicanții acestei meserii asigura desfășurarea corecta a procesului de producție si
obținerea specificațiilor dorite cu respectarea sistemului de calitate implementat.
2. Competente personale:
- sa aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calități psihice necesare (spirit de
observație, răbdare, viteza de reacție, capacitate de orientare in spațiu, capacitate de
comunicare etc.);
- sa nu aibă antecedente penale;
-sa fie apt din punct de vedere medical;
3. Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului:
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de baza, corespunzătoare
unei părți de 100% din salariul de baza.
- este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor si prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite in prezenta fisa;
- este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are
in gestiune;
Atribuții:
- sa autoevalueze nivelul de pregătire permanent prin comparație cu noutățile din domeniu
- sa îmbunătățească procesul si metodele de fabricare a celulozei si hârtiei
- sa asigure depozitarea corecta a materialele în magazia sectorului, conform normelor de
protecția muncii în vigoare.

Obligații si Restricții:
- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la
persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;
- sa asigure păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se desfășoară in cadrul
spațiului de lucru;
- este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe
timpul serviciului.
S3: Participarea la: 05.06. 2
‐ recepția materiei prime, luarea probelor și lucrul cu ele;
‐ controlul și optimizarea parametrilor tehnologici;

Recepționarea cantitativă:
La intrarea materiilor prime oleaginoase în fabrică se procedează, în primul rând, la
recepționarea cantitativă a acestora. Această operație se face prin cântărire cu ajutorul
basculelor, care sunt de două feluri: pentru vagoane de cale ferată și pentru camioane.
Toleranțele admisie între cantitatea facturată și cea recepționată de către întreprinderea de
ulei sunt de plus sau minus 1%.
Recepționarea calitativă:
Această recepție are ca scop asigurarea aprovizionării întreprinderilor de ulei cu produse
corespunzătoare standardelor în vigoare. Se creează astfel premisa principală pentru
evidența calității materiei prime sosite în fabrică, întocmirea ulterioară a bilanțului de
fabricație și obținerea unor produse finite de calitate bună.
Luarea probelor:
Probele de semințe se iau din fiecare vechiul, cu ajutorul unei sonde etajate. Din camioane,
mostrele de semințe se iau din cinci loturi diferite. Din vagoane, ele se scot din trei straturi, și
anume la adâncimea de circa 10 cm, de la jumătatea înălțimii stratului de semințe și de la
fund. În fiecare strat, probele se iau din nouă locuri în diagonală. Mostrele scoase se
amestecă bine și se reduc prin metoda sferturilor la o probă medie de 2-3 kg. Această probă
medie se împarte în două: o parte se păstrează, iar cealaltă parte servește la efectuarea
determinărilor arătate, în vederea recepției calitative. În cazul când probele de semințe nu
sunt supuse imediat analizei, ele trebuie păstrate în cutii sau borcane închise pentru a nu se
usca deoarece acesta poate duce la obținerea unor rezultate eronate.
Tehnologic de Obținere a Uleiului de Levănțica:
Produsul brut se obține prin tăierea cu secera a părților florale înainte de deschiderea completă a florii
şi se supun uscării la o temperatură ce nu trebuie să depășească 35oC (metoda artificială), sau se usucă
pe cale naturală în încăperi bine aerisite, uscate, ferite de lumină.
Când se usucă pe cale naturală, inflorescențele se așază în straturi subțiri, pe rame, rogojini. În timpul
uscării se vor întoarce cu grijă din când în când pentru a se evita brunificarea şi uscarea neuniformă.
Inflorescențele uscate se strujesc, florile se ambalează în lăzi care se păstrează în locuri curate şi
aerisite. Randamentul la uscare este de 5-7%.
Pentru produsul în stare proaspătă, destinat producției de ulei, se admit inflorescențele cu penduculul
lipsit de flori de max. 5 cm lungime, se admit 5% de impurități; corpuri străine organice – max 0,25% şi
minerale –max. 0,5%, umiditatea normală a produsului să nu depășească 30%. Materialul recoltat se
supune imediat distilării, deoarece prin conservare pierde din cantitatea de ulei volatil. Experimental s-a
constatat că la 3 ore de la recoltare, inflorescențele pierd 24% din ulei, după 24 ore – 26%, iar prin
uscare, până la 30%.
S3: Participarea la:
‐ analiza abaterilor posibile, prevenirea și lichidarea lor;
În practica industrială, are loc extracția concomitentă dintr-o multitudine de particule, în acest caz procesul de extracție prezentând anumite
particularități şi abateri de la mecanismul extracției unei singure particule, şi anume: 
 antrenarea in fluxul de dizolvant a particulelor foarte mici, care se aglomerează in anumite zone ale materialului,
obligând dizolvantul sa curgă prin alte parți ale  aparatului, cu rezistenta mai  mica; astfel, zonele cu aglomerări
de particule mici vor fi mai puțin prelucrate, rămânând o cantitate mai mare de ulei in șrot; 
 când o multitudine de particule se găsesc intr-un  strat imobil, intre ele se formează „canale de penetrație‖ ale
dizolvantului de diferite dimensiuni si un  grad diferit de sinuozitate; 
 particulele tind a se lipi intre ele si are loc micșorarea diametrului canalelor de drenaj, înrăutățind in mare măsura
circulația miscelei si reducând gradul de extracție al uleiului. 
Procesul de extracție poate fi accelerat prin utilizarea unor tehnici moderne cum ar fi : 
utilizarea ultrasunetelor de joasă frecvență (21,3 KHz, 1,5 W/cm2); mărirea coeficientului de transfer de substanță folosind pulsații
(30°C/80 pulsații/min); folosirea vibrațiilor (20°C/50 - 500 vibr/min).
‐ calculele în procesul tehnologic;
Pentru calcularea bilanțului de materiale, este necesar a cântări toate vasele pentru produsele finale! 

Cantitatea fiecărui component al uleiului esențial a fost calculată, pentru toate experimentele, utilizând următoarea ecuație: 
mcompus = mUE x Ccompus x 1000                                    
Unde:  100
mcompus – cantitatea fiecărui component al uleiului esențial, mg; 
mUE – masa uleiului esențial, g; 
Ccompus – concentrația fiecărui component al uleiului esențial, %. 
Utilizând această ecuație s-a calculat, mai departe, cantitatea compușilor cu punct de fierbere sub sau peste 200 ºC prin însumarea
compușilor corespunzători.
‐ evidența și controlul pierderilor la diferite etape ale procesului tehnologic;

Stabilizarea uleiului. Alterările determinate de procesele oxidative, care au loc în sămânță în cursul unor faze de
fabricare, ca și în timpul depozitării determină reducerea valorii nutritive a uleiurilor și duc la pierderi suplimentare legate
de necesitatea recondiționării acestora. La stabilizarea uleiurilor contribuie o serie de măsuri, dintre care cele mai
importante sunt următoarele: * alegerea unui regim de prelucrare a uleiurilor care să asigure o stabilitate suficientă la
depozitare; * eliminarea urmelor de metale prin completarea
acestora;

‐ respectarea cerințelor securității și sănătății în muncă și mediului ambiant;


2.2. Echipamente tehnice:
Art. 8. Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al protectiei muncii.
Art. 9. Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a echipamentelor tehnice si in mod deosebit
functionalitatea aparaturii de masura si control precum si a dispozitivelor de protectie.
Art. 10. Orice interventie pentru revizie, reparatie, reglare etc. care se efectueaza la echipamentele tehnice folosite
pentru fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale, se face de catre personal calificat dupa decuplarea alimentarii cu
energie si blocarea contra pornirii accidentale, inclusiv montarea de tablite avertizoare.
Art. 11. La echipamentele tehnice verificarea masurilor de electrosecuritate se va face conform tabelului 1.
Art. 12. La organizarea locurilor de munca se va avea in vedere dotarea cu materiale, scule si dispozitive de lucru
corespunzatoare specificului lucrarilor, mentinerea ordinii si curateniei in spatiile de lucru, de circulatie si acces,
asigurandu-se coordonarea si supravegherea permanenta si competenta a lucrarilor.
Art. 13. In functie de particularitatile proceselor de munca se vor elabora instructiuni proprii de protectie a muncii care
vor fi afisate la loc vizibil.
09.06. 4
Art. 14. Se interzice efectuarea operatiilor de intretinere si reparare a echipamentelor tehnice in timpul functionarii
acestora.
Art. 15. Conductele din interiorul sectiei (apa, aburi, amoniac etc.) trebuie sa fie vopsite in culori conventionale.
2.3 Protectia impotriva incendiilor si exploziilor:
Art. 16. Pentru prevenirea incendiilor si exploziilor care se pot produce in sectiile de precuratare a semintelor, la
uscatorii si depozite de materii prime si de coji de floarea-soarelui, la decojirea semintelor, la macinat, prajirea si
presarea semintelor, purificareasi extractia uleiului cu solventi, la depozitarea srotului, rafinarea uleiului, electroliza,
hidrogenarea si comprimarea oxigenului, prepararea grasimilor vegetale si a margarinii, se vor aplica prevederile
legislatiei in vigoare de prevenire si stingere a incendiilor si in mod deosebit urmatoarele masuri:
a) persoanele juridice si persoanele fizice vor elabora, aproba si controla realizarea masurilor inscrise in programul de
protectie antifoc-explozie;
b) controlul lunar al locurilor de munca, al echipamentelor tehnice si intocmirea raportului privind starea unitatii;
c) inscriptionarea vizibila a locurilor de munca cu interdictiile privind fumatul, folosirea focului deschis si a pericolului de
explozie;
d) in cazul folosirii sudurii electrice sau oxiacetilenice, lucrarea se va executa cu trusa de sudura antifoc-explozie.

ACTIVITATEA DE TRANSPORT SI DESCARCARE A MATERIEI PRIME:

Art. 17. Activitatea de transport feroviar si auto de pe teritoriul unitatii se va desfasura in conformitate cu prevederile Normelor specifice de
protectie a muncii privind transportul pe calea ferata si ale Normelor specifice de protectie a muncii pentru transport intern si Normelor
specifice de protectie a muncii pentru transporturi rutiere.
Art. 18. Depozitele in care se descarca seminte vor fi prevazute cu bare de protectie.

ACTIVITATEA DE CANTARIRE SI PRECURATARE A MATERIEI PRIME:

Art. 19. La instalatiile de cantarire si precuratare a materiei prime se va lucra numai dupa montarea capacelor de etansare de la cantare si
dupa punerea in functiune a instalatiei de aspiratie a prafului.
Art. 20. Se interzice functionarea curatatoarelor pneumatice cu capacele demontate. Se admite demontarea partiala a capacelor numai in
perioada curatarii sitelor.
Art. 21. Se va verifica periodic functionalitatea aparatelor de retinere a corpurilor feroase, acestea inlaturandu-se ori de cate ori este
necesar.

ACTIVITATEA DE USCARE A MATERIEI PRIME:

Art. 22. Punerea in functiune a focarului si a instalatiei pentru uscat materiei prime se va face pe baza dispozitiei conducatorului direct al
locului de munca.

Art. 23. La curatarea si vizitarea canalelor de gaze, focarelor etc. aflate la inaltime se vor folosi platforme de lucru fixe prevazute cu scari de
acces si balustrade de protectie.
Art. 24. La focarele si canalele de gaze prevazute cu dispozitive de siguranta (clape de explozie etc.) se interzice blocarea cu mijloace care
ar impiedica deschiderea lor la suprapresiuni de gaz
Art. 25. La curatarea focarului si canalelor de gaze se vor respecta urmatoarele:
a) se blocheaza cu flanse oarbe cu coada conducta de alimentare cu gaze naturale sau dispozitivul de alimentare cu pacura, intre ventil si
arzator sau cu o clapa in cazul gazelor cu ardere de la cazane;
b) sa se raceasca focarul sub limita prevazuta de tehnologie.
ACTIVITATEA DE EXTRACTIE A ULEIULUI CU SOLVENTI:

Art. 81. Se interzice efectuarea de modificari in instalatiile tehnologice de extractie a uleiului cu solventi, fara avizul
proiectantului de specialitate.
Art. 87. Pentru separarea si colectarea solventului din apele reziduale si reintroducerea acesteia in procesul de
productie se verifica periodic functionalitatea separatoarelor de solvent, luandu-se masuri de sistare a activitatii atunci
cand se constata deficiente.
Art. 82. Ori de cate ori se constata scapari de vapori de solvent sau gaze in zonele de lucru, se opreste activitatea pana
la remedierea deficientelor.
Art. 83. In toate cazurile in care se constata deteriorarea izolatiei termice la partile din instalatiile de extractie care
lucreaza la temperaturi ridicate, se iau masuri pentru refacerea acesteia.
Art. 84. Periodic, se verifica si se inlatura praful depus pe suprafetele descoperite ale instalatiilor sau conductelor
supraincalzite in vederea autoaprinderii.
Art. 85. Se interzice utilizarea apei de condensare care provine din conductele sau manetele de abur care vin in contact
cu solventul sau miscela.
Art. 86. Evacuarea la retelele de canalizare a apelor reziduale, de racire, de curatare etc. se face numai dupa
neutralizarea acestora.
Fac exceptie sectiile de extractie continua, unde apa de condensare este prevazuta a se folosi partial la racirea aburului
si la cicloanele de desprafuire.
Art. 88. Zilnic, se verifica starea instalatiilor de ventilare precum si a instalatiilor electrice de tip antiexploziv din incaperile
de lucru, luandu-se masuri de remediere a deficientelor constatate.
Art. 89. Se vor elimina imediat neetanseitatile care apar la armaturi, conducte si aparate de masura si control, in special
la presetupele de etansare a pompelor de solvent si miscela, a extractoarelor si șnecurilor.
Art. 90. Cel putin o data pe schimb se vor efectua determinari ale concentratiilor de vapori de solvent sau altor gaze
toxice in locurile periculoase. Rezultatele acestor determinari se inregistreaza in registrele sectiilor si functie de acestea
ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR:
Art. 131. In spatiile de depozitare se fac masuratori ale temperaturii deșeurilor, urmarindu-se ca aceasta sa nu
depaseasca cu mai mult de 5°C temperatura mediului inconjurator, iar continutul de benzina sa fie sub 0,10%.
Art. 132. La transportul deșeurilor cu ajutorul benzilor transportoare se interzice folosirea covoarelor din cauciuc care pot
acumula electricitate statica.
Art. 133. Echipamentele tehnice folosite in spatiile de depozitare a deșeurilor vor fi in constructie antiexploziva.
Art. 134. Spatiile de depozitare a deșeurilor vor fi astfel amenajate si intretinute incat sa fie eliminata posibilitatea de
formare a focarelor de autoaprindere.
Art. 135. Instalatiile de ventilare din spatiile de depozitare a deșeurilor se verifica periodic din punct de vedere al
functionalitatii la parametrii proiectati.

PREVEDERI DE PROIECTARE:

Art. 178. Masinile, utilajele si instalatiile vor fi prevazute cu protectori ficsi, mobili si reglabili, dupa caz si cu dispozitive
de protectie.
Art. 179. Canalele de gaze vor fi astfel dimensionate incat sa permita accesul salariatilor, in scopul verificarii si curatarii
lor.
Art. 180. Uscatorul vertical pentru materia primă, cu camere de aer cald si coloana de racire, va fi prevazut cu instalatie
automata pentru reglarea temperaturii.
Art. 181. Gurile de descarcare a materiei prime din magaziile etajate vor fi prevazute cu plase de protectie.
Art. 182. Buncarele deschise, din interiorul depozitului vor fi prevazute cu gratare cu ochiuri de 10 x 10 cm si capace de
control de 20 x 20 cm.
Art. 183. Depozitele vor fi dotate la partea superioara cu instalatii corespunzatoare care sa asigure accesul si inter-
ventiile necesare in interiorul acestora in conditii de siguranta.
Art. 184. Sectiile de productie vor fi dotate cu platforme mobile cu balustrada de protectie, mana curenta si scara pentru
accesul nepericulos la locul de demontarea stelajelor plane.
Art. 185. Pentru demontarea fara pericol locul de munca va fi dotat cu instalatie de ridicat corespunzatoare, fiind
interzisa folosirea de improvizatii.
Art. 186. Cladirile sectiilor de extractii vor avea usi exterioare care sa se deschida in afara si situate pe laturi diferite, iar
in interior, scari corespunzatoare pentru circulatia intre etaje si iesiri de la fiecare etaj la scarile exterioare de evacuare in
caz de nevoie. Usile interioare vor fi batante si prevazute cu garnituri de cauciuc.
Art. 187. Instalatiile electrice din sectiile de fabricatie in care se folosesc substante care pot genera explozii si incendii
vor fi de tip antiexploziv. Cladirile sectiilor de fabricatie vor fi protejate contra supratensiunilor atmosferice.
Art. 189. Conductele de solvent nu vor fi amplasate in tuneluri comune cu conductele de gaze, abur si cabluri electrice.

S4: Formarea competențelor de organizare și dirijare a procesului de producere și de 09.06 2


organizare a controlului tehno‐chimic.
Laboratorul încercări chimic-tehnologic din cadrul Centrului Tehnic pentru Securitate
Industrială şi Certificare a fost înfiinţat în anul 1996. Amplasat în incinta Institutului
de Chimie al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova din municipiul Chişinău,
laboratorul dispune de specialişti calificaţi, echipament şi aparataj de laborator
conform cerinţelor standardelor europene - cromatografe, spectrometre, etc.,
precum şi de cea mai modernă şi mai performantă instalaţie pentru determinarea
cifrei octanice a benzinelor - unica în Republica Moldova.
Opinia elevului 1. Am făcut cuoștință cu responsabilitățile și sarcinile de lucru ale unui tehnolog.
referitor la
cunoștințe noi 2. Am cunoscut articolele, sarcinile unui lucrător de laborator.
primite realizând 3. Am cunoscut metodele de ditijare a procesului tehnologic la întreprindere și ecuațile
sarcina pusă: de calcul.

A elaborat: Rusu Maria


A verificat conducătorul practicii: Drucel Lludmila
Nota: ______________

Fişa nr.5
Data

ore
TEMA Subiectele de realizat reali-
zării
k S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere;
A4. Familiarizarea
cu metodele de Este o firma de prelucrare a plantelor etero-uleogenoase din Republica Moldova. Deschiderea
dirijare a oficială a avut loc la in 1995. A fost fondata pe baza întreprinderilor din RSSM din raionul
procesului Cantemir si Leova cu sediul central in Chișinău.
tehnologic. Sunt uzine de prelucrare a materiei prime vegetale in sudul Republicii Căinari, 09.06. 2
Studierea Pervomaisc si de asemenea si in nordul Republicii Moldova Alexandrești care sunt
metodelor echipate cu echipamente moderne.
progresive de Sortimentul producției
management Producerea a uleiurilor esențiale ( salvie, mărar, lavandă, origano, cimbrișor, pelin,
coriandru), și extract de trandafir.
S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite; 10.06. 2

Are plantați de salvie, lavandă, coriandru, busuioc. Obține până la 50 tone de cconcret de
salvie și circa 15-20 tone de uleiuri volatile de lavandă și salvie.
Toate produsele obținute sunt solicitate pe piața Mondială. O cantitate considerabilă din
producție este exportată în Bulgaria, Rusia, Ucraina, Germania, Austria.
Lavanda este un semiarbust peren, originar din zona Mediterană, unde crește spontan in zone de
aride. Principala ei utilizare este extracția uleiului volatil care se obținea din vârfurile florale
recoltate in lunile iulie-august şi prelucrate in stare proaspătă. Randamentul de ulei volatil, care se
obține din inflorescențe proaspete
prin antrenarea cu vapori constituind 0,8-1%.
In prezent în Republica Moldova se produc circa 10-15t de acest important produs. Uleiul de
lavandă este foarte utilizat in parfumerie şi cosmetică. Intră in compoziția multor tipuri de
parfumuri, în primul rând in apă de colonie şi apă de lavandă, săpunuri, detergenți, in creme,
deodorante.
S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere;
În prezent sunt cunoscute următoarele tehnologii de obținere a uleiurolor volatile:
1. Distilarea cu apă – în acest caz, planta introdusă într-un aparat de distilare împreună
cu apa se încălzește la fierbere. Vaporii ce se formează antrenează uleiurild volatile și
trecând prin refrigerent sunt reținute odată cu apa în vasul colector. Uleiul se separă
formând o peliculă la suprafața apei sal la partea inferioară a vasului, în funcțid de
densitate.
2. Antrenarea cu vapori de apă - Pentru a preveni modificările în compoziția uleiurilor
volatile prin distilarea cu apă, se utilizează antrenarea cu vapori de apă. În acest caz,
plantele introduse în aparatul de distilare se așează, fie pe site fie pe plăci perforate, la o
anumită distanță de baza vasului, sub care se introduc vaporii de apă produși de um
generator de vapori. Aceștiea, traversând planta antrenează și uleiurile volatile, care se
condensează odată cu apa. Plantele la care uleiul volatil este localizat în perii secretori,
sunt folosite întregi sal fragmentate.
3. Metoda de absorbție ( enfleuraje) - Această metodă se bazează pe proprietatea
uleiurilor volatile de a fi absorbite de grăsimi și se folosesc pentru prelucrarea florilor 10.06. 2
aromatice ale căror miros fin se modifică prin distilare. Ea se face la rece, numită și
metoda ,,enfleurage a froid” când se folosesc plăci de sticlă fixate, în rame de lemn.
Plăcile se acoperă pe ambele părți cu um strat de grăsime solidă de cea mai buna
calitate grăsime, pe care se presară petalele de flori, după care rămile se suprapun și se
închid în dulap timp de 3 zile. În acest timp, uleiul care se volatilizează din flori este
absorbit de grăsimea solidă și după o reînnoire de 20 -30 de ori, grăsime saturată cu ulei
volatil se separă prin distilare la presiunile redusă sau prin adăugarea de clorură de
sodiu, când uleiul volatil separându-se se extrage cu eter de petrol. După îndepărtarea
eterului rămâne uleiul volatil pur cu o compoziție chimică nemodificată. Mai recent se
utilizează ca absorbant cărbunele vegetal, animal, silicagelul.
4. Etracția la cald ( enfleuraje a chaud) - se realizează macerând petalele florilor cu
ulei gras. Se separă îndeosebi lăcrămioarele și iasomia.
5. Extracția prin presare - În acest scop se separă hericarpul, se introduce în niște
discuri cu dinți, se presează, iar lichidul obținut se reține în niște bureți, care la rândul lor
se presează, iar după sedimentare se separă uleiul.

S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor.

Hidrodistilarea de extracte botanice.


Hidrodistilare este o variantă de distilare cu abur. Pentru extragerea hidrodistilare,
materialul vegetal este îmbibat de ceva timp în apă, după care amestecul este încălzit și
materialele volatile sunt transportate în abur, condensat și separat. Este un proces
obișnuit de extracție pentru separarea compușilor fitochimici din materialul vegetal.
distilare cu abur este o tehnică comună pentru a izola uleiuri esențiale, de ex pentru
parfumerie. Deoarece mulți compuși organici tind să se descompună la temperaturi
ridicate susținute, industria este pas înainte de a utiliza metode alternative de
prelucrare ușoare, care dau rezultate bune de extracție (de calitate superioară,
randamente mai mari).

10.06. 2
S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație;
Schema tehnologică a procesului de hidrodistilare este simplă și include un generator
de aburi suprasaturați (5-7 atm), containerul (cazanul basculant) cu 2,0-3,0 t materie
primă, un refrigerent (condensator) de aburi și vasul florentin, unde are loc separarea
uleiului de apă condensate. Containerele au formă dreptunghiulară și o concentrație
foarte simplă (volumul 16-20 m³ și suprafața exterioară circa 50 m²) și sunt
confecționate din metal negru oxidabile fără nici un fel de izolare termică sau
anticorozivă din care cauză mai mult de jumătate din energia aburilor pompați în
container este iradiată în atmosferă, totodată suferă durabilitatea containerului.
Procesul de distilare durează 2-2,5 ore iar în materia primă și pe fundalul containerului
se acumulează o cantitate mare de condensat, ce influențează negativ calitatea uleiului
are loc hidroliza unei părți a componentului principal- acetatul de linalil.

10.06. 2

S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor


tehnologice.

Utilajul întreprinderilor prelucrătoare din Republica Moldova este moral și fizic învechit, și
practic nu mai poate fi explorat. În anii ‘70- 80 se produceau uleiuri volatile în exclusivitate 11.06.
prin metoda hidrodistilării în flux. Numai către sfârșitul anilor ‘80 s-a început implimentarea
2
cazanelor (containerelor) basculante și numai la două întreprinderi prelucrătoare din cele
12 a fost încercată implimentarea la o scară foarte redusă tehnologică de extracție cu
solvenți. În prezent sunt echipate cu echipamente moderne: coloane de rectificare,
infrastructura, cazangerii, stații de pompare a apei pentru răcire, extractoare, laborator de
analiză.

1. Activităţile pe care le-am derulat astăzi la instruirea referitor la Identificarea


sortimentului producției fabricate la întreprindere au fost pentru mine o experiență
Opinia elevului venită la momentul propice, ajutându-mă, în special, să dezvolt și să exersez
referitor la
cunoștințe noi deprinderi ce se bazează pe cunoștințele acumulate în colegiu.
primite realizând
sarcina pusă: 2. Consider că un astfel de stagiu este foarte important pentru un student, deoarece,
astfel, reușim să câștigăm experiență, să învățăm lucruri noi și importante, și avem
posibilitatea să ne dezvoltăm competențele profesionale.
3. De asemenea, am făcut cunoștință cu tehnologiile aplicate la întreprindere.

A elaborat: Rusu Maria


A verificat conducătorul practicii: Drucel Ludmila
Nota: ______________
Fişa nr.6
Data

ore
TEMA Subiectele de realizat reali-
zării

A6.
Sistematizarea S1: Analiza surselor informative; 11.06. 1
materialului
informativ
colectat şi
întocmirea S2: Valorificarea potențialului propriu pentru sistematizarea materialului informativ; 11.06. 1
raportului.

S3: Integrarea informației obținute în contexte specifice domeniului; 11.06. 4

S4: Modelarea contextelor stabilite pentru întocmirea raportului. 12.06. 4

S5: Estimarea importanței stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională. 12.06. 2

Opinia elevului
referitor la
cunoștințe noi
primite
realizând
sarcina pusă:

A elaborat: Rusu Maria


A verificat conducătorul practicii: Drucec Ludmila
Nota: ______________
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR REALIZATE

Săptămâna I* de la __18.05.2020____ până la ___22.05.2020___

Avizul
Data Conţinutul rezumativ al lucrărilor realizate conducă-
torului
18.05 A1. Familiarizarea cu întreprinderea și regimul de lucru. Instruirea referitor la securitatea și sănătatea în muncă
S1: Descrierea întreprinderii, istoriei de dezvoltare și structurii;
18.05
S2: Identificarea regimului de lucru și aprovizionare al întreprinderii;

18.05 S3: Analiza indicatorilor tehnico‐economici ai întreprinderii;

18.05 S4: Însușirea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului ambiant.

19.05/20.05 A2. Familiarizarea cu sortimentul producției și tehnologiile de producție aplicate


19.05 S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere;

19.05 S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite;

19.05 S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere;

20.05 S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor;

20.05 S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație;

20.05 S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice.

21.05/03.06 A3. Îndeplinirea sarcinilor de producere la locurile de muncă.


21.05. S1: Formarea deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale procesului de producție;

22.05. S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare;

Pentru confirmare:

___________Rusu Maria_______ _________________________


semnătura elevului semnătura conducătorului de practică

Data:_____22.05_________ Data:______________

*- numărul de săptămâni corespunde perioadei de desfăşurare a stagiului de practică


Săptămâna II* de la __25.05.2020____ până la ___29.05.2020___

Data Conţinutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducătorului
25.05. S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare;

26.05. S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici;

27.05. S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici;

28.05. S4: Stabilirea interdependenței dintre operația tehnologică și utilajul tehnologic;

29.05. S5: Depistarea defectelor semipreparatelor și produselor finite;

Pentru confirmare:
Rusu Maria _________________________
semnătura elevului semnătura conducătorului de practică

Data:________29.05______ Data:______________

*- numărul de săptămâni corespunde perioadei de desfăşurare a stagiului de practică

Săptămâna III* de la __01.06.2020____ până la ___05.06.2020___

Avizul
Data Conţinutul rezumativ al lucrărilor realizate conducătorului
01.06. S6: Determinarea pierderilor ce au loc în timpul procesului;

02.06. S7: Respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă;

03.06. S8: Estimarea oportunităților de modernizare a procesului tehnologic.

04.06/08.06 A4. Familiarizarea cu metodele de dirijare a procesului tehnologic. Studierea metodelor progresive de management
04.06. S1: Identificarea metodelor de dirijare a procesului tehnologic la întreprindere. Lichidarea lor.
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de schimb, șef de secție,
04.06. șef de laborator, etc.
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de schimb, șef de secție,
05.06. șef de laborator, etc.
S3: Participarea la:
05.06. ‐ recepția materiei prime, luarea probelor și lucrul cu ele;
‐ controlul și optimizarea parametrilor tehnologici;
Pentru confirmare:
Rusu Maria _________________________
semnătura elevului semnătura conducătorului de practică
Data:_________05.06_____ Data:______________

*- numărul de săptămâni corespunde perioadei de desfăşurare a stagiului de practică

Săptămâna IV* de la __08.06..2020____ până la ___12.06.2020___

Data Conţinutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducătorului
S3: Participarea la:
‐ analiza abaterilor posibile, prevenirea și lichidarea lor;
08.06. ‐ calculele în procesul tehnologic;
‐ evidența și controlul pierderilor la diferite etape ale procesului tehnologic;
‐ respectarea cerințelor securității și sănătății în muncă și mediului ambiant;
08.06. S4: Formarea competențelor de organizare și dirijare a procesului de producere și de organizare a controlului tehno‐chimic.
08.06-10.06 A5. Excursii la alte subdiviziuni, întreprinderi din ramură.
09.06. S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere;
09.06. S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite;
09.06. S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere;
10.06. S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor;
10.06. S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație;
10.06. S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice.
10.06-12.06 A6.Sistematizarea materialului informativ colectat şi întocmirea raportului.
11.06. S1: Analiza surselor informative;
11.06. S2: Valorificarea potențialului propriu pentru sistematizarea materialului informativ;
11.06. S3: Integrarea informației obținute în contexte specifice domeniului;
12.06. S4: Modelarea contextelor stabilite pentru întocmirea raportului.
12.06. S5: Estimarea importanței stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională.

Pentru confirmare:
Rusu Maria _________________________
semnătura elevului semnătura conducătorului de practică
Data:_______12.05_______ Data:______________

*- numărul de săptămâni corespunde perioadei de desfăşurare a stagiului de practică


VII. RAPORTUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Numele şi prenumele elevului: Rusu Maria

Instituţia de învăţământ: Colegiul de Ecologie din Municipiul Chișinău

Tipul stagiului de practică: Practica Tehnologică

Locul de efectuare:_Online – Viorica Cosmetic

Perioada şi durata stagiului de practică: 18.05 – 12.06

Conţinutul activităţilor şi sarcinilor de lucru, inclusiv individuale:


A1. Familiarizarea cu întreprinderea și regimul de lucru. Instruirea referitor la securitatea și sănătatea în
muncă.
A2. Familiarizarea cu sortimentul producției și tehnologiile de producție aplicate;
A3. Îndeplinirea sarcinilor de producere la locurile de muncă.
A4. Familiarizarea cu metodele de dirijare a procesului tehnologic. Studierea metodelor progresive de
management .
A5. Excursii la alte subdiviziuni, întreprinderi din ramură.
A6. Sistematizarea materialului informativ colectat şi întocmirea raportului.

Activităţile desfăşurate şi produsele elaborate:

Fișa 1; fișa 2; fișa 3; fișa 4; fișa 5.

Observaţii personale:

Aceasta exerienţă a fost una însemnată pentru mine, deoarece am avut multe de învăţat de la oamenii din jurul
meu. Am rămas cu o impresie bună atât despre stagiul de practică cât şi mi-au plăcut activitaţile pe care le-am
desfăşurat în cele patru săptămâni de practică.

Concluzii:
Activităţile pe care le-am derulat în timpul stagiului de practică la instruirea referitor la securitatea și sănătatea în muncă,
familiarizarea cu sortimentul producției și tehnologiile de producție aplicate, îndeplinirea sarcinilor de producere la
locurile de muncă, familiarizarea cu metodele de dirijare a procesului tehnologic și metodele progresive de management, apoi am
vizitat SA,,EsentEX”, toate acestea au fost pentru mine o experiență venită la momentul propice, ajutându-mă, în
special, să dezvolt și să exersez deprinderi ce se bazează pe cunoștințele acumulate în colegiu.
Consider că un astfel de stagiu este foarte important pentru un student, deoarece, astfel, reușim să câștigăm
experiență, să învățăm lucruri noi și importante, și avem posibilitatea să ne dezvoltăm competențele profesionale.

Data: __12.06.2020__ Semnătură elevului ________Rusu Maria_______


VIII. CONCLUZIILE ŞI SUGESTIILE ELEVULUI CU
PRIVIRE LA STAGIUL DE PRACTICĂ

1. În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util?

a). în mare măsură. b). în mică măsură. c). prea puţin.

 Identificaţi aspectele pozitive ale stagiului de practică?

În ceea ce mă privește, am rămas cu o atitudine pozitivă și recunoscătoare în urma efectuării stagiului de practică.
În timpul stagiului am obținut informații care m-au ajutat în dezvoltarea de abilități și competențe pe care le-am
reușit să le dezvolt numai din teorie.

 Indicaţi ce nu v-a plăcut în cadrul stagiului de practică?

Nu mi-a placut că s-a desfășurat în mediul online.


În rest, personal mă declar mulțumită de perioada în care s-a desfășurat practica, astfel că nu pot să spun că ar fi
existat puncte slabe.

 Cum apreciaţi climatul psihologic în colectivul în care aţi efectuat stagiul de practică?

a). Favorabil. b). Neutru. c). Nefavorabil.

 Cum apreciaţi atitudinea faţă de Dvs. a membrilor colectivului în care aţi efectuat stagiul de
practică?

a). binevoitoare şi înţelegătoare, cu acordare de ajutor în caz de necesitate. b). indiferentă. c). ostilă.

 Consideraţi că acest loc de practică poate fi recomandat şi altor colegi?

a). Da. b). Nu.

7. Aţi dori să fiţi angajat la acestă unitate economică?

a). Da. b). Nu.

8. Vă rugăm să adăugaţi orice alte comentarii, pe care consideraţi necesar să le comunicaţi în legătură
cu stagiul de practică.

Aş putea menţiona un singur punct slab al stagiului de practică şi anume faptul că durata stagiului s-a
desfățurat on-line şi nu am apucat să îmi duc munca la bun sfârşit. Oricum ar fi, perioada de practică a
fost o experienţă cu totul diferită şi mi-ar face plăcere să se mai repete în viitor.

Elevul (a) Rusu / Rusu Maria /


semnătura numele şi prenumele
IX. EVALUAREA ACTIVITĂŢII ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Referinţa conducătorului din cadrul instituţiei de învăţământ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Nota: ____________________________________________________________
Conducătorul stagiului de practică
__________________/_____________________________/
semnătura numele şi prenumele

X. VIZITE DE STUDII

Data Obiectul vizitat (întreprindere, Descrierea succintă a obiectului vizitat


secţie, instalaţii)
Este o firma de prelucrare a plantelor etero-uleogenoase din
Republica Moldova. Deschiderea oficială a avut loc la in 1995. A
fost fondata pe baza întreprinderilor din RSSM din raionul
Cantemir si Leova cu sediul central in Chișinău.
Sunt uzine de prelucrare a materiei prime vegetale in sudul
Republicii Căinari, Pervomaisc si de asemenea si in nordul
Republicii Moldova Alexandrești care sunt echipate cu
11.06-12.06 SA,,EsentEX” echipamente moderne.