Sunteți pe pagina 1din 42

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL DE ECOLOGIE DIN CHIŞINĂU

AGENDA FORMĂRII PROFESIONALE

Stagiul de practică____________ PRACTICA TEHNOLOGICĂ____________


tipul stagiului de practică

Elevul (a)_______Spînu Mihaela


____________________________________________________________
numele, prenumele

Specialitatea___71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale_________

Anul de studii___2019 - 2020___ Grupa_____ CM – 031 _________________________

Tipul stagiului de practică_____ PRACTICA DE SPECIALITATE_______________

Locul efectuării stagiului de practică __COLEGIUL DE ECOLOGIE DIN CHIŞINĂU (on-line)__


denumirea unităţii economice /subdiviziunea instituţiei de învăţământ

Conducător de practică din cadrul instituţiei de învăţământ _Profesor: _______________


funcţia

___Drucec Ludmila_/ ________ Drucec Ludmila______/


semnătura numele, prenumele

Conducător de practică din cadrul unităţii economice__________________________________


funcţia

____________/ _______________________________________/
semnîătura numele, prenumele

Durata stagiului de practică: de la ________25.03_____________ 13.04 ____


ziua, luna, anul

până la ______13.04.2020_________ 24.04 ____


ziua, luna, anul

Director / director adjunct al instituţiei de învăţământ____________/ ___________________/


semnătura numele şi prenumele

L.Ş. ____ _______________ 20_____


ziua luna anul
I. CONTEXT GENERAL
Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul
formării / dezvoltării competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale. Stagiile de
practică se desfăşoară în baza curriculumului, care identifică competenţele profesionale specifice stagiului de
practică, activităţile, sarcinile de lucru şi produsele, care urmează să fie elaborate, cerinţele faţă de locurile de
muncă, resursele didactice recomandate elevilor, precum şi modalitaţile de derulare şi evaluare a stagiului de
practică în conformitate cu cerinţele în vigoare.

II. DREPTURILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE PRACTICĂ


Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, elevul este în drept:
 să aleagă unităţile economice de profil de efectuare a stagiului de practică, capabile să asigure condiţii
suficiente pentru organizarea şi desfăşurarea stagiului, iniţiind procedura de încheiere a contractului cu cel
putin 60 zile anterior peroadei de desfăşurare a stagiului de practică;
 să solicite recunoaşterea voluntariatului prestat opţional, în acelaşi timp sau consecutiv, în una sau mai
multe multe instituţii, cu care instituţia de învăţământ a încheiat contract / acord de colaborare, cu condiţia
respectării Curriculumului în învăţământul profesional tehnic;
 să realizeze stagiile de practică peste hotare conform prevederilor prezentului Regulament;
 să pretindă la condiţii de muncă corespunzătoare la locul de desfăşurare a stagiului de practică: echipat cu
utilaj, materiale etc;
 să fie informat în detalii, privind obiectivele şi conţinutul stagiului de practică;
 să intervină cu propuneri, vizând organizarea şi efectuarea stagiului de practică;
 să adreseze întrebări conducătorilor stagiului de practică.

III. OBLIGAŢIUNILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE PRACTICĂ


Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, elevul este obligat:
 să-şi asume întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a muncii, pe
toată durata stagiului de practică;
 să respecte cu stricteţe orarul de lucru şi să frecventeze stagiile de practică;
 să se prezinte la stagii în termenii stipulaţi în ordin / extras din ordin de repartizare la unitatea economică;
 să respecte cu stricteţe disciplina muncii;
 să respecte Regulamentul intern al instituţiei de învăţământ şi al unităţii economice;
 să se comporte academic şi cuviincios faţă de personalul unităţii economice;
 să se integreze în colectivul unităţii economice;
 să îndeplinească, în perioada stagiului de practică, numărul de ore conform planului de învăţământ şi să
recupereze zilele / orele absentate motivat sau nemotivat la sfârşitul perioadei de practică sau în intervalul
de timp stabilit;
 să prezinte conducătorilor de practică certificatul de motivare / certificatul medical dacă elevul a lipsit
motivat;
 să realizeze integral cerinţele curriculumului stagiului de practică;
 să consemneze întreaga activitate în Agenda formării profesionale şi să prezinte Raportul stagiului de practică;
 să respecte întocmai prezentul Regulament şi să execute dispoziţiile şi recomandările conducătorilor
stagiului de practică în strictă conformitate cu prescripţiile conducerii instituţiei.
IV. SARCINI DE LUCRU
Activităţi / Sarcini de lucru
Termen
Realizat
planificat
Nr.

Început/

Început/
Numărul

Numărul
Crt Activităţi / Sarcini de lucru
.

sfârşit

sfârşit
de ore

de ore
1 2 3 4 5 6
1. A1. Familiarizarea cu întreprinderea și regimul de lucru. Instruirea referitor la securitatea și sănătatea în muncă; 18.05 6 18.05 6
S1: Descrierea întreprinderii, istoriei de dezvoltare și structurii;
18.05 2 18.05 2
S2: Identificarea regimului de lucru și aprovizionare al întreprinderii;
S3: Analiza indicatorilor tehnico‐economici ai întreprinderii; 18.05 2 18.05 2
S4: Însușirea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului ambiant. 18.05 2 18.05 2
2. A2. Familiarizarea cu sortimentul producției și tehnologiile de producție aplicate; 19.05/20.05 12 19.05/20.05 12
S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere; 19.05 2 19.05 2
S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite; 19.05 2 19.05 2
S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere; 19.05 2 19.05 2
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor; 20.05 2 20.05 2
S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație; 20.05 2 20.05 2
S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice. 20.05 2 20.05 2
3. A3. Îndeplinirea sarcinilor de producere la locurile de muncă. 21.05/03.06 60 21.05/03.06 60
S1: Formarea deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale procesului de producție; 21.05. 6 21.05. 6
S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare; 22.05. 6 22.05. 6
S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare; 25.05. 6 25.05. 6
S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici; 26.05. 6 26.05. 6
S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici; 27.05. 6 27.05. 6
S4: Stabilirea interdependenței dintre operația tehnologică și utilajul tehnologic; 28.05. 6 28.05. 6
S5: Depistarea defectelor semipreparatelor și produselor finite; 29.05. 6 29.05. 6
S6: Determinarea pierderilor ce au loc în timpul procesului; 01.06. 6
S7: Respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă; 02.06. 6
S8: Estimarea oportunităților de modernizare a procesului tehnologic; 03.06. 6
1 2 3 4 3 4
4. A4. Familiarizarea cu metodele de dirijare a procesului tehnologic. Studierea metodelor progresive de management 04.06/09.06 18
S1: Identificarea metodelor de dirijare a procesului tehnologic la întreprindere. Lichidarea lor. 04.06. 4
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de schimb, șef de secție,
șef de laborator, etc. 04.06. 2
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de schimb, șef de secție,
șef de laborator, etc. 05.06. 4
S3: Participarea la:
‐ recepția materiei prime, luarea probelor și lucrul cu ele; 05.06. 2
‐ controlul și optimizarea parametrilor tehnologici;
S3: Participarea la:
‐ analiza abaterilor posibile, prevenirea și lichidarea lor;
‐ calculele în procesul tehnologic; 09.06. 4
‐ evidența și controlul pierderilor la diferite etape ale procesului tehnologic;
‐ respectarea cerințelor securității și sănătății în muncă și mediului ambiant;
S4: Formarea competențelor de organizare și dirijare a procesului de producere și de organizare a controlului tehno‐chimic. 09.06. 2

5. A5. Excursii la alte subdiviziuni, întreprinderi din ramură. 10.06-11.06 12


S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere; 10.06. 2
S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite; 10.06. 2
S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere; 10.06. 2
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor; 11.06. 2
S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație; 11.06. 2
S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice. 11.06. 2

6. A6.Sistematizarea materialului informativ colectat şi întocmirea raportului. 11.06-12.06 12


S1: Analiza surselor informative; 11.06. 1
S2: Valorificarea potențialului propriu pentru sistematizarea materialului informativ; 11.06. 1
S3: Integrarea informației obținute în contexte specifice domeniului; 11.06. 4
S4: Modelarea contextelor stabilite pentru întocmirea raportului. 12.06. 4
S5: Estimarea importanței stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională. 12.06. 2
V. Activităţi / Sarcini de lucru individual / Produse elaborate

Termen Realizat
planificat
Nr.

Numărul
Numărul
Început/

Început/
Activităţi / Sarcini de lucru individual / Produse elaborate
Crt.

sfârşit

sfârşit

de zile
de zile
1. Fișa nr.1 A1. Familiarizarea cu întreprinderea și regimul de lucru. Instruirea referitor la securitatea și sănătatea în muncă 25.03 26.03

2. Fișa nr.2 A2. Familiarizarea cu sortimentul producției și tehnologiile de producție aplicate; 26.03 27.03

3. Fișa nr.3 A3. Îndeplinirea sarcinilor de producere la locurile de muncă. 06.04 06.04

4. Fișa nr.4 A4. Familiarizarea cu metodele de dirijare a procesului tehnologic. Studierea metodelor progresive de management 06.04 07.04

5. Fișa nr.5 A5. Excursii la alte subdiviziuni, întreprinderi din ramură. 07.04 08.04

6. Fișa nr.6 A6.Sistematizarea materialului informativ colectat şi întocmirea raportului. 08.04 09.04
Fişa nr.1

Tema Sarcini de realizat

A1. S1: Descrierea întreprinderii, istoriei de dezvoltare și structurii;


Familiarizarea De 28 de ani întreprinderea produce articole cosmetice și de parfumerie, de calitate înaltă, utilizând
cu componentele naturale cu efect unic, precum o cer consumatorii. Strategia companiei este orientată spre
întreprinderea respectarea colorației optime între preț și calitate, crearea unor condiții optime de lucru pentru angajații
și regimul de întreprinderii. La moment, fabrica “ Viorica- Cosmetic”este recunoscută atât în Moldova, cât și în lume,
lucru. produsele cosmetice fiind exportate în Ucraina, Belorusia, Lituania, România, Bulgaria ș.a.
Instruirea S2: Identificarea regimului de lucru și aprovizionare al întreprinderii;
referitor la Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniform și constituie 8 ore pe zi, timp de
securitatea și 5 zile, cu două zile de repaus.
sănătatea în
muncă     a) Durata schimbului de 8 h este prevăzut de CUDUL MUNCII.
  a) Durata schimbului de 8 h este prevăzut de CUDUL MUNCII.
Articolul 100. Durata zilnică a timpului de muncă
    (1) Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore.
    (2) Pentru salariaţii în vîrstă de pînă la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 5 ore.
    (3) Pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani şi salariaţii care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare, durata zilnică a timpului de muncă nu poate
depăşi 7 ore.
    (4) Pentru invalizi, durata zilnică a timpului de muncă se stabileşte conform certificatului medical, în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă.
    (5) Durata zilnică maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 10 ore în limitele duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămînă.
    (6) Pentru anumite genuri de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili, prin convenţie colectivă, o durată zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată
de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore.
    (7) Angajatorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă, dacă această
posibilitate este prevăzută de regulamentul intern al unităţii sau de contractul colectiv ori de cel individual de muncă.
    (8) La lucrările unde caracterul deosebit al muncii o impune, ziua de muncă poate fi segmentată, în modul prevăzut de lege, cu condiţia ca durata totală a
timpului de muncă să nu fie mai mare decît durata zilnică normală a timpului de muncă.
    (9) Durata zilei de muncă poate fi, de asemenea, împărţită în două segmente: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă şi o perioadă
variabilă (mobilă), în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a timpului de muncă.

b) Regimul de aprovizionare al întreprinderii.


Înțelegem că trebuie de reflectat:
- întreprinderea despune de spații de producere;
- întreprinderea este alimentată cu energie electrică;
- întreprinderea este alimentată cu energie termică;
- întreprinderea este alimentată cu apă;
- întreprinderea este conectată la canalizarea orășănească;
- întreprinderea are contracte de achiziție a materiei prime;
- întreprinderea are contracte de achiziție a materialelor secundare;

S3: Analiza indicatorilor tehnico‐economici ai întreprinderii;


S4: Însușirea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului ambiant.
a) Referitor la securitate și sănătate în muncă: CUDUL MUNCII prevede
Articolul 65. Perfectarea documentelor la angajare
    (3) La angajare sau la transferare a salariatului la o altă muncă, conform prevederilor prezentului cod, angajatorul este obligat:
    c) să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii, măsurile de securitate antiincendiară şi cu alte reguli de securitate şi
sănătate în muncă

(6) În cazul în care solicită prestarea muncii suplimentare, angajatorul este


Articolul 104. Munca suplimentară
obligat să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă, inclusiv cele privind securitatea şi sănătatea în
muncă.

b) Reguli de securitate:
- Reguli de securitate la utilizarea substanțelor chimice;
- Reguli de securitate la utilizarea aparatelor electrice;
- Reguli de securitate la utilizarea energiei termică;
- Reguli de securitate la utilizarea a aparatelor de presiune înaltă;
- Reguli de securitate la utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă;
- Reguli de securitate la utilizarea sistemelor de canalizarea;
- Respectarea normelor de iluminare, normelor de protecție acusticâ (zgomot, vibrare), CMA a poluanților în
aerl la locurile de muncă, temperatura și umiditatea aerului la locurile de muncă.
- Siguranța personală şi generală
1. Niciodată nu mâncați, beți sau fumați la locul de muncă.
2. Citiți cu atenție etichetele produselor folosite şi instrucțiunile de utilizare a echipamentelor.
3. Folosiți doar acele echipamente pe care ați fost instruiți şi ați primit aprobarea să le folosiți de la responsabilul
de laborator.
4. Folosiți întotdeauna echipament de protecție (ochelari, mănuși, etc).
5. Dacă lucrați cu agenți toxici sau periculoși preparați probele sub nișă, sub supravegherea unui specialist şi
folosiți echipament de protecție adecvat. Laboratorul nu posedă nișă şi în consecință prepararea probelor care
conțin substanțe periculoase este interzisă în laborator.
6. Nu pipetaţi niciodată, nimic cu gura!
7. In laborator nu se vor purta pantaloni scurți, fuste scurte, sandale, șlapi, etc. Folosiți halat pentru protecția
hainelor.
- Utilizarea în siguranță a echipamentelor electrice
1. Utilizarea tuturor echipamentelor la locul de muncă se face doar cu acordul responsabilului.
2. Nu blocați accesul la panourile electrice.
3. Orice modificare a sistemului electric poate fi făcută numai de către personalul autorizat.
4. Evitați utilizarea prelungitoarelor electrice. Dacă totuși trebuie să folosiți unul, alegeți un prelungitor cu
pământare şi care să reziste la amperaj mare, cu siguranță proprie (dacă este posibil). De asemenea, asigurați-vă
că este instalat conform instrucțiunilor de siguranță. Cablurile de la prelungitoare nu trebuie să treacă pe sub uși,
de-a lungul coridoarelor, să atârne din tavan sau să fie conectate la alte prelungitoare.
5. Niciodată nu faceți modificări la modul de alimentare a echipamentelor.
- Utilizarea în siguranță a echipamentelor mecanice
La utilizarea compresoarelor folosiți numai duze omologate şi nu îndreptați jetul de aer către persoanele din jur.
1. Utilajele trebuie puse în funcțiune doar cu protecția activată.
2. Acordați atenție deosebită lucrului cu/sau în apropierea echipamentelor hidraulice sau pneumatice, deoarece
există posibilitatea unor mișcări bruște şi neașteptate a acestora, ce pot duce la răniri serioase.
- Utilizarea în siguranță a substanțelor chimice
1. Tratați orice substanță chimică ca un potențial pericol.
2. Asigurați-vă că toate chimicalele sunt etichetate corespunzător şi clar (numele substanței, concentrația, data şi
numele celui care o deține). Fiecare utilizator este responsabil de eventualele efecte adverse provocate de
substanțele pe care le deține, pe care le păstrează şi utilizează.
3. Evitați contaminarea şi utilizați judicios substanțele! Nu puneți chimicalele nefolosite înapoi în recipientul
original (încercați să scoateți din recipientul original doar cantitatea corectă.)
4. Depozitați substanțele, conform instrucțiunilor producătorului, în frigidere, congelatoare, containere, dulapuri,
sau cabinete etichetați corespunzător şi la temperaturile indicate.
5. Folosiți compuși volatili sau inflamabili numai în spatii bine ventilate (nișă chimică). Procedurile care produc
aerosoli trebuie efectuate sub nișă pentru a evita inhalarea materialelor periculoase.

- Instrucțiuni suplimentare de siguranță


1. Nu efectuați experimente cu substanțe toxice înainte de a lua toate măsurile de siguranţă referitoare la
utilizarea acestora.
2. Nu lucrați singur în laborator.
3. Mențineți spațiul de lucru curat şi organizat.
4. Nu lăsați nesupravegheate experimentele în derulare.
5. Nu folosiți flacără deschisă în laborator.
6. Utilizați mănuși speciale pentru îndepărtarea recipientelor fierbinți de pe plite.
7. La fiecare folosire a ochelarilor de protecție verificați să nu aibă crăpături sau deteriorări. Acestea pot
determina spargerea lentilelor ochelarilor în timpul utilizării, ceea ce poate duce la răniri serioase.
8. Mențineți accesul direct şi facil la ieșiri, extinctoare, panouri electrice şi la zona de spălat.
9. Nu folosiți coridoarele pentru depozitare sau ca spatii de lucru.
c) Referitor la protecția mediului ambiant: LEGEA Nr. 1515 din 16-06-1993 privind protecţia mediului
înconjurător PREVEDE:

Secţiunea 1. Protecţia solului


Art. 38. - Este interzisă şi se sancţionează, coform legii, depozitarea şi împrăştierea pe sol, în afara perimetrelor
admise şi special amenajate a deşeurilor de producţie şi menajere, a moluzului rezultat din construcţii, a fierului vechi, a
ambalajelor de orice fel, a reziduurilor industriale, a substanţelor chimice şi radioactive.

- utilizarea maretiei prime vegetale presupune formarea de deșeuri de producere și atunci necesită prevederea
stocării regulamentare a deșeurilor (teren pavat ori betonat, cu tomberoane, îndrădit) și Contract de evacuare
a deșeutilor cu Regiile de salubrizare a localității;
Secţiunea 2. Protecţia resurselor acvatice şi a ecosistemelor acvatice
Art. 47. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice şi care evacuează ape uzate
sînt obligaţi:
a) să reactualizeze, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorizaţiile emise de autorităţile pentru mediu
în modul stabilit pentru captarea necesarului de apă şi deversarea apelor uzate în locurile de amplasare a barajelor şi altor
instanţii hidrotehnice pe albiile cursurilor de apă şi să execute în termenele stabilite lucrările recomandate;
b) să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în reţeaua de canalizare a
localităţilor. Acumularea apelor reziduale în orice rezervoare este admisă numai cu acordul comun al autorităţilor
administraţiei publice locale, al autorităţilor pentru mediu şi al serviciului sanitar epidemiologic;
c) să aplice soluţii tehnice pentru a asigura durabilitatea apeductelor şi pentru îmbunătăţirea tehnicii de irigaţie în scopul
evitării pierderilor de apă, preîntămpinării deteriorării solurilor şi altor fenomene negative;
d) să nu afecteze potenţialul de refacere a resurselor biologice specifice, calitatea apelor şi stabilitatea ecosistemelor acvatice
prin activităţi de exploatare a construcţiilor hidrotehnice, prin piscicultură şi pescuit.

- este știut că utilizarea apei în tehnologie presupune poluarea ei cu formare de ape reziduale de
producere. Deci cerința legală e să fie
prevăzut un sistem local de purificare a acestor ape, cu control de laborator până la evacuarea lor în
canalizarea orașenească (semnat
Contract cu Regiile “Apâ-canal”). În asemenea caz întreprinderea elaborează Normativ de devărsări
limitat-admisibile în canalizare;
Secţiunea 4. Protecţia atmosferei
Art. 57. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, activitatea cărora este legată de surse de poluare fixe sau
mobile sînt obligaţi:
a) să doteze liniile tehnologice cu utilaje şi dispozitive de captare şi neutralizare a pulberilor şi gazelor nocive, să nu încalce
normativele concentraţiei substanţelor nocive în emisii supra limitelor legal admise;
b) să aplice măsurile necesare pentru a nu admite poluarea atmosferei cu pulberi sau substanţe volatile la transportarea şi
păstrarea deşeurilor de orice fel;
c) să creeze şi să întreţină spaţii verzi în jurul obiectivelor industriale, să sădească aliniamente de arbori şi arbuşti în zonele
limitrofe drumurilor pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi protecţiei fonice;
d) să asigure măsurile de izolare a surselor generatoare de zgomote şi vibraţii şi de protecţie fonică a populaţiei, să nu admită
depăşirea limitelor admise de zgomote şi vibraţii, radiaţii neionizante (elecromagnetică, infraroşie, ultravioletă, laser).

- Specificul producerii produselor cosmetice presupune emisii în atmosferă a vaporilor de uleiuri, de


eteri, pulberi, ce presupune prezența unui sistem de captare, neutralizare a noxelor, și parametrii surselor de
emisii (înălțimea, diametrul) să asigure respectarea CMA pentru aerul atmosferia la dispersare în atmosferă;
Opinia Realizând sarcina S1 am aflat că:
elevului - întreprinderea Viorica Cosmetic s-a înființat în 1989 și în scurt timp a devenit cunoscută în tot spațiul URSS;
referitor la - astăzi este o companie modernă care produce cosmetice curate și inofensive;
cunoștințe
noi primite - materia prime utilizată este de origine vegetală fiindt lansată în 2016 propria plantație ecologică VioPark,
realizând cultivăndu-se trandafirul, lavanda, salvia, menta, feniculul, irisul și altele etc;
sarcina - în scop de dezvoltare a asortimentului în întreprindere există un Departament de Cercetare care a fost extins
pusă: și două laboratoare ale fabricii reamenajate;
- La moment, fabrica “ Viorica- Cosmetic”este recunoscută atât în Moldova, cât și în lume, produsele cosmetice
fiind exportate în Ucraina, Belorusia, Lituania, România, Bulgaria ș.a.

Realizând sarcina S2 am înțeles că:


- o întreprindere are regim de lucru stabilit în conformitate cu legislația muncii: 8h în care intră șe pauză de
masă;
- pentru funcționare o întreprindere trebuie să dispună de spații de producere și dotare suficientă, alimentată
cu energie electrică, termică, apă, materie primă, materiale secundare, transport;
- pentru activitate ecte necesar ca la întreprindere să fie prevăzute ateliere dereparație și să fie canalizată,
- în rezultatul activității la întreprindere se formează deșeuri, ape reziduale, au loc emisii în atmosferă;
Realizând sarcina S3 am înțeles că:
- starea întreprinderii poate fi caracterizată prin indici economici: asortiment de produse, nivel de producere,
nivel de realizare a producției;

Realizând sarcina S4 am înțeles că:


- angajatorul este obligat să asigure condiții inofensive de muncă pentru angajat, inclusiv echipament special,
temperatura, umiditate și conținut de substanșe nocive în aerul încăperilor de producere, eluminarea, nivel
de zgomot și vibrație normativ;
- în scop de securitate și sănătate angajatului i se impune cunoașterea și respectarea regulilor de securitate de
multe genuri;
- întreprinderile sunt obligate să respecte cerințel de protecția mediului la stocarea deșeurilor de producere, la
devărsarea apelor reziduale, la emisia noxelor în atmosferă;
-întreprinderile sunt obligate să creeze și să întrețină spațiile verzi din jurul obiectivelor industriale, să sădească
arbori și arbuști;
-agenți economici sunt obligați să doteze liniile tehnologice cu utilaje și dispozitive de captare și nutralizare a
pulberilor și gazelor nocive, să nu încalce normativele concentrației substanțelor nocive în emisii asupra
limitelor legal admise;

A elaborat- Spînu Mihaela


A verificat -conducătorul practicii: Drucec Ludmila
Nota: ______________

Fişa nr.2
Data
TEMA Subiectele de realizat reali- or
e
zării

A2. S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere; 19.05 2


Familiarizare
a cu
sortimentul foto Marca comercială, descrierea
producției și
tehnologiile O combinație perfectă, echilibrată între ceramidele vegetale hidratante și extractul
de producție 1 eficient Viephenol™ obținut din struguri. Acest produs este soluția perfectă pentru
aplicate pielea uscată și lipsită de vitalitate. Viephenol™ asigură protecția antioxidantă și
furnizează nutrienții esențiali pielii, în timp ce ceramidele de origine vegetală
împiedică pierderea transepidermală de apă și menține cantitatea optimă de
umectanți în straturile adânci ale pielii pentru un aspect proaspăt și radiant. Pentru
protecția totală a pielii, acest produs fost formulat cu filtre lejere UVB și UVA.
Șamponul, din componența căruia fac parte extract natural din frunzele viței de vie
2 de soiul „Viorica”, extract din frunze de nuc, extract de propolis și cel mai nou și
eficient component antimătreață Climbazole, luptă eficient cu mătreața, are o
acțiune fungicidă, previne exfolierea scalpului, de asemenea, oferă părului vigoare
și strălucire. Extractul din frunzele viței de vie de soiul „Viorica”, selecționat de
savanții Academiei de Științe a Moldovei, grație componenței sale biochimice
unice, are proprietăți excelente de hidratare și antioxidare.
3
Săpun. Un adevărat răsfăț pentru piele, care curăță, hrănește și lasă pielea
moale ca de copil. Destinat uzului regulat, cu proprietăți excelente de
purificare și ingridiente ce îngrijesc și hidratează.

Oamenii de pe meleagurile tale, zise micul prinţ, cresc cinci mii de trandafiri într-o
4 singură grădină… şi tot nu găsesc ceea ce caută… – Şi totuşi ceea ce caută ei ar
putea fi găsit într-o singură floare…  Când cineva a îndrăgit o floare cum numai una
singură se află între milioanele şi milioanele de stele, lucrul acesta e de-ajuns
pentru ca el, privindu-le, să fie fericit. „Floarea mea, îşi spune el, e undeva, acolo”
…“Micul Prinț”, Antoine de Saint-Exupéry;Note de vârf: ușoare de citrice;Note de
mijloc: trandafir cu nuanțe de iasomie și iris;Note de bază: mosc alb, vanilie
Gelul antibacterian pentru mâini Cosmeplant cu extract natural de mușețel
5 dezinfectează eficient, împrospătează și igienizează pielea. Conține glicerină, care
contribuie la hidratarea și emolierea mâinilor. Gelul antiseptic nu usucă pielea chiar
după utilizări repetate. În doar 15 secunde acest sanitizer eficient distruge cele mai
frecvente bacterii și microbi. Dezinfectantul este de neînlocuit la drum, în natură și
alte locuri publice. Produsul igienizant Cosmeplant este o alternativă optimă a apei
și săpunului.
S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite;
19.05 2
a)Caracteristica scurtă a uleiurilor esențiale obținute din cinci plante- materie primă pentru
producerea cosmeticelor:
Planta- materie Denumirea t de ferbere, ⁰C Utilizarea cosmetologică
Uleiurile
prim esențiale sunt chimică
amestecuria de substanțe aromatice aparținând diferitelor clase de compuși
organici, în principal terpenoizi, mai rar compuși aromatici sau alifatici. Acestea includ atât substanțe
uleiului
aromate, cât și parfumate produse de plantele cu ulei esențial și au un miros caracteristic inerent
1 Inul
părții parfumate a acestei Linum 286⁰C
plante. Până la final, Inul, esteînutilizat
rolul uleiurilor esențiale și în industria
metabolismul plantelor nu
este clar. cosmeticelor, căci uleiul extras la rece
din semințele
Uleiurile esențiale sunt utilizate în industria farmaceutică, alimentară de inpe
și mai ales auscară
proprietăți
largă în
industria parfumurilor și cosmeticelor. În ciuda dezvoltării producției de substanțe sintetice, reducând
benefice în îngrijirea tenului, cele mai
bune componente de parfum sunt încă uleiurile esențiale naturale ridurile
careșitransmit
oferind omirosurile
puternicăde
hidratare.
trandafiri, crinul văii, violete, cuișoare, lămâie etc.
2 Mușețelul Chamameolum 212⁰C Ca atare sau inclus in uleiuri sau loțiuni
pentru masaj; ca atare sau inclus in
uleiuri sau loțiuni demachiante
creme si loțiuni regenerante
pentru ten matur; balsamuri calmante
care refac structura lipidica a
epidermului
in compoziția produselor de
îngrijire a pielii înainte, in timpul si
după expunerea la soare.
3 Struguri Vitis vinifera L. 216⁰C -ca ingredient pentru prepararea de
creme și seruri de îngrijire a tenului
-ca ingredient pentru creme,
balsamuri, lapte sau unt de corp
-ca ingredient pentru prepararea de
măști, creme și balsamuri de păr.
4 Mentă Peppermint 273⁰C Ca ingredient pentru prepararea
de creme, loțiuni, geluri, balsamuri,
alifii, geluri de duș, șampoane, pastă
de dinți.
5 Migdale Prunis 221⁰C Uleiul de migdale dulci este cel mai
Amygdalus bun ulei pentru intretinerea parului si
a pielii. Acesta are numerosi nutrienti
si numeroase proprietati care il fac un
puternic ingredient cosmetic. Efectele
aplicarii uleiului de migdale pe piele se
poate compara cu efectele obtinute
prin aplicarea unor variate si
numeroase tratamente cosmetice, dar
fara efecte secundare. 

b) Caracteristica scurtă a cinci plante - materiei prime crescută pe plantație ecologică VioPark
arătînd partea plantei unde se conține uleiul esențial;

foto Marca comercială, descrierea


1 Trandafirul este un arbust ornamental și parfumat. Uleiul de trandafir
este unul dintre cele mai prețioase uleiuri. Cu peste 300 de compuși în
compoziție efectele sale sunt deosebite asupra corpului. Uleiul
esențial se găsește în petale, de aceea este necesar 4 tone de petale
de trandafir culese manual pentru a se obține un litru de ulei esențial.
2 Levănțica este o plantă aromatică și medicinală, cu tulpini ramificate în
tufă, înaltă de 30- 50 cm, frunze mici, înguste și flori albastre parfumate.
Uleiurile esențiale sunt extrase din
inflorescențe. Uleiul esențial de lavandă este inițiatorul revoluției
aromaterapiei moderne și puteți folosi uleiul esențial de levănțică pentru
a reîntineri și relaxa trupul și mintea.

3 Salvia este o plantă erbacee cu flori divers colorate, cultivată ca plantă


medicinală sau decorativă, originară din sudul Europei și din regiunile
mediteraneene. Uleiul esențial de salvie este extras din frunzele de
salvie și are valoare terapeutică recunoscută, este antibacterian și
antiviral, remarcat pentru ameliorarea diverselor probleme cutanate.

4 Menta este un gen de aproximativ 25- 30 specii de plante ( aromatice și


unele medicinale) din familia Lamiaceae, răspândite la nivel mondial. 19.05 2
Uleiul esențial de mentă continuă să fie unul dintre cele mai vândute și
preferate uleiuri esențiale fiind extrase din partea aeriană a plantei.

5 Feniculul face parte din familia umbreliferelo. Seamănă cu mararul,


anasonul și chimenul. Uleiul esențial de fenicul este apreciat va activ
cosmetic, este antispasmodic, emengog și digestiv. Uleiul esențial se
extrage din semințe.

S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere;


Hidrodistilarea 19.05 2
Metoda cea mai des întâlnită pentru extragerea uleiului esențial de lavandă. Sunt trei metode de
hidrodistilare existente: -distilarea in apa
-distilarea in apa si abur
-distilarea in flux de abur
Distilarea în apă
Probabil este cea mai des întâlnita metodă de distilare cunoscută. Principala caracteristică a acestei
metode este că apa vine în contact direct cu plantele. In principiu instalația constă într-un vas de
distilare, în care apa și plantele se pun împreună, și un condensator în care aburul obținut prin
fierbere în vasul de distilare se condensează prin coborârea temperaturii.  Procesul este simplu. In
vasul de distilare se pune materia primă împreună cu apa și cu ajutorul unei surse de căldură apa este
adusă la punctul de fierbere, aburul rezultat conținând și uleiul esențial dorit.
Avantaje: costul scăzut al instalației si simplitatea sa
Dezavantaje: mare parte din componentele uleiului esențial nu sunt extrase rezultând un ulei esențial
foarte slab calitativ, un mare consum de energie si timp, productivitate scăzută
operatorul instalației trebuie să fie atent în permanența la temperatura apei.
Distilarea în apă și abur
Instalația nu este cu mult diferită de cea precedenta dar spre deosebire de metoda distilării în apa,
aceasta nu pune apa in contact direct cu plantele chiar daca aburul este produs in același vas. In acest
caz plantele sunt separate de apă printr-un grilaj sau o sita care permite doar aburului sa urce în
plante. Tot procesul se bazează pe forțarea alveolelor, în care este depozitat uleiul esențial, sa
elibereze uleiul, iar datorită temperaturii aburului acesta se va vaporiza și apoi se va îngloba în abur,
urmând sa fie recuperat în separatorul de uleiuri.
Temperatura aburului trebuie să fie bine controlată, să nu fie nici prea rece, aceasta va influența 
randamentul instalației, dar nici prea fierbinte pentru ca poate duce la ”arderea” plantelor și implicit
la deteriorarea calității uleiului esențial.
Presiunea aburului este egală cu cea atmosferică în acest sistem de distilare, spre deosebire de cel cu
jet direct de abur unde presiunea furnizata de generatorul de aburi este peste 8 bari. Aceasta
determină și durata mai mare de distilare necesare  extragerii unei cantități cat mai mari din uleiul
esențial. La sistemele cu jet direct de abur durata este  mai mica, fiind invers dependenta presiunii
aburului.
Sistemul este constituit dintr-un vas de distilare, conductă de legătură și condensator. Vasul de
distilare este un vas  cu două camere, separate între ele de o sită ce lasă aburul sa treacă dintr-o parte
in alta. În partea de jos a vasului este camera de generare a aburului, practic o camera umpluta cu
apă. Pusă la încălzit, odată ajunsă la temperatura de fierbere a apei, va elibera aburul in camera de
sus prin sita ce separa cele doua camere. Aburul va urca in camera cu plante si va extrage uleiul
esențial. Prin conducta de legătură aburul împreuna cu uleiul esențial vaporizat va ajunge in
condensator unde vor condensa. Lichidul rezultat va conține apă florală (apă cu o suspensie fină de
ulei esențial) si ulei esențial, acestea merg mai departe in separator.
Avantaje: cost scăzut al instalației, operare ușoară, randament mediu spre ridicat, calitate bună si
foarte bună a uleiului esențial obținut
Dezavantaje: productivitate scăzută, volume mici de distilare (max. 700-1000l ).

Extracția pe bază de solvenți


Prin acest procedeu, nu se obțin uleiuri esențiale, ci ”absolute”.Tehnica este folosită pentru o producție mai
mare sau pentru a extrage uleiurile care nu pot fi obținute prin alte procese. Iasomia, de exemplu, este în mod
violent afectată de căldură mare sau de aburi.
Pentru a produce un ulei absolut, planta este supusă extracției cu ajutorul solvenților din hidrocarburi, ca
benzenul sau hexanul. Planta este acoperită cu solvent și încălzită treptat pentru a se dizolva moleculele
parfumate. Solventul extrage aroma și este apoi filtrat, rezultând un material solid, asemănător cu ceara, ce
conține aproximativ 50% ceară și 50% ulei volatil.
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor;( descrieți, ghicăndu-vă de Suport 6)
Hidrodistilarea de extracte botanice 20.05 2
Hidrodistilare este o variantă de distilare cu abur. Pentru extragerea hidrodistilare, materialul vegetal este
îmbibat de ceva timp în apă, după care amestecul este încălzit și materialele volatile sunt transportate în abur,
condensat și separat. Este un proces obișnuit de extracție pentru separarea compușilor fitochimici din materi-
alul vegetal. distilare cu abur este o tehnică comună pentru a izola uleiuri esențiale, de ex pentru parfumerie.
Ultrasunete Extracția de uleiuri esențiale
extracție cu ultrasunete a fost dovedit a da randamente de extracție mai mari și pentru a reduce consumul de
energie. Principiul de funcționare al extracției cu ultrasunete este implozia bule generate de cavitație cu
ultrasunete. Implozia bule genereaza micro-jeturi care distrug glandele lipidelor din țesutul celulei plantei.
Astfel, transferul de masă între celulă și solvent este îmbunătățită, iar uleiul esențial este eliberat.
ultrasunete Pretratamentul pentru extracția uleiurilor esențiale
Pentru extracția cu ultrasunete a uleiului esențial din materialul vegetal (de exemplu lavandin, salvie, citrice,
etc.), un sistem de sonicare de tip sondă, cum ar fi UIP2000hdT poate fi utilizat pentru extracție la banc-top,
pilot și la scară de producție. Sistemul de extracție poate fi configurat ca un sistem discontinuu sau în linie.
S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație;
20.05 2
Macerare: consta in tratarea produsului
vegetal mărunțit cu o cantitate necesara de
solvent, menținerea in contact pe o durata
determinata (macerate in apa 8-12 ore),
concomitent cu agitare continua sau
intermitenta si apoi separarea soluției
extractive de reziduu prin filtrare sau
decantare; in cazul maceratelor in soluții de
alta natura (alcool, ulei, vin, oțet). timpul de
macerare se mărește. putând ajunge la
câteva săptămâni. Macerarea se aplica mai
ales in cazul extracției principiilor ușor
solubile la rece si termolabile.
Macerarea se poate face:
- la rece - extragerea principiilor active din
plante in solvent la temperatura camerei
( 17-2200.
- Ia cald (denumita digerare) -se realizează cu
solventul încălzit Ia 40-600C, in general la o temperatura inferioara aceleia la care solventul fierbe,
astfel încât, principiile active pot trece in soluție încet, fără a fi degradate de temperatura prea înalta
sau de încălzirea brusca; extragerea principiilor din plante prin aceasta metoda este foarte eficienta in
cazul vegetalelor fără principii volatile valoroase, dar cu alți compuși bioactivi; metoda se utilizează si
pentru obținerea uleiurilor, alifiilor si unguentelor din plante. Fitoterapia utilizează aceasta metoda in
cazul plantelor cu principii active care se distrug prin fierbere, dar care nu se extrag nici la
temperatura camerei (principii semitermolabile).
După procedeul de realizare exista:
-Macerarea simpla: prezinta randamente scăzute (contactul dintre drog si solvent fiind unic), de
aceea, pentru a mari randamentul, s-a recurs la macerarea dubla si repetata.
-Macerarea dubla: produsul extras este amestecat mai întâi cu 1/2-2/3 din cantitatea totala de
solvent, după care lichidul se separa si reziduul se va presa. Acesta se va pune in contact cu restul de
solvent, obținându-se astfel o noua cantitate de soluție extractiva. Cele doua lichide extractive se vor
reuni si se vor filtra după un repaus de 24 de ore.
Percolare: procesul prin care se extrag principiile active din plante, la rece,
folosind solvent in contracurent (fig.2). Procesul care are loc se desfasoara
astfel: inainte ca solventul sa devina saturat in principiile active extrase, el este
deplasat de un alt strat de solvent in care produsul vegetal sufera o macerare de
scurta durata si cedeaza inca o parte din principiile active. Acest fenomen este
continuu, fiecare portiune de solvent adaugat venind in contact cu produsul
vegetal pana la epuizarea completa a acestuia.
Practic, produsul vegetal maruntit este introdus in corpul percolatorului (1),
prevazut la baza cu o placa de sticla poroasa pentru retinerea impuritatilor. Se
deschide robinetul (3) iar solventul din palnia (2) strabate materialul vegetal si
extrage principiile bioactivi, parasind percolatorul pe la partea inferioara.
Pentru îmbunătățirea procedeului de extracție prin percolare si a calității
extractului obținut trebuie ca viteza de percolare sa fie astfel reglata
încât in 24 de ore sa se percoleze o cantitate de lichid egala cu 1,5 x
cantitatea de planta medicinala luata in lucru.
Percolarea este larg utilizata la extracția produselor vegetale, cu excepția
celor care conțin cantități mari de mucilagii sau gume pentru care se
utilizează extracția prin macerare.
Decocție: tehnica de preparare este asemănătoare cu cea a infuziilor:
produsul vegetal mărunțit se va îmbiba in 5 parți apa rece; se macerează
5 minute si se adaugă apoi restul de apa fierbinte la proporția ceruta (1%
sau 5%) după care se încălzește, pe baia de apa, 30 minute (la fierbere).
La final se strecoară si reziduul se spală pana la volumul prescris (plantele
medicinale cu conținut ridicat in uleiuri eterice se vor umecta cu alcool
de 50°C, apoi se va adaugă apa fierbinte).In fitoterapie, decoctul se realizează in cazul organelor
vegetale (rădăcini, rizomi, scoarța, etc.) din care principiile se extrag mai greu.
20.05 2
S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice.
Hidrodistilarea uleiurilor esențiale prin microunde
Extracția asistata de microunde (MAE) este o tehnica relativ recenta. Care utilizează energia
microundelor pentru a încălzi solventul si proba in vederea creșterii ratei transferului de masa dintre
substanțele dizolvate din matricea probei si solvent. Contribuind la trecerea mai ușoara a acestora in
solvent . Avantajul acestei tehnici față de metodele convenționale de extracție consta in timpul redus
de extracție, in condiţiile folosirii unui consum redus de energie si solvent si cu o eficienta de extracție
ridicata. Prin urmare, MAE a căpătat un interes tot mai mare in extracția compușilor activi cum ar fi
terpenele , alcaloizii , flavonele , glicozidele si uleiurile esențiale din materiale vegetale. Solvenții
polari, precum acetona, metanolul, sau diclormetanul se încălzesc rapid sub influenta microundelor.
In schimb, hexanul, benzenul sau chiar toluenul nu pot fi încălziți prin acțiunea microundelor,
deoarece neavând moment de dipol nu absorb radiația de microunde.
MAE se aplica probelor solide, care sunt introduse într-un solvent organic sau un amestec de solvent
organic si apos, si apoi iradiat sistemul pentru un interval scurt de timp (OS pana la IO minute). După
răcirea sistemului, soluția de supernatant (extractul) este decantat, iar matricea solida este spălata de
câteva ori cu solventul utilizat. Care se adaugă extractului. In cazul in care se utilizează solvenți
nepolari (cum este hexanul). care nu absorb radiația de microunde, se procedează Ia adăugarea unui
solvent polar, pana in 10Co
Componentele de baza ale unui sistem MAE cuprind generatorul de microunde (magnetron), un
element de direcționare a microundelor, o cavitate rezonanta si o sursa de alimentare cu curent
electric. Aceasta procedura se poate aplica Ia presiune atmosferica si la punctul de fierbere al
solventului (in sistem deschis când pierderea de solvent se evita prin condensarea vaporilor si
revenirea lor in extractor), sau Ia presiune ridicata (in sistem închis, când presiunea din sistem creste
in timpul extracției).
Instalație de hidrodistilare prin microunde sub vid
Instalația de hidrodistilare sub vid
1-vas extractor; 2-generator de
microunde; 3-termostat; 4-
agitator; 5-manometru;
6,7,8,9,10,11-termometre; 12-
intrare apă de răcire;13-ieşire apă;
14-condensator; 15-pompă de vid;
16-vas de decantare
Avantaje : lipsă solvent, antrenare
azeotropică (ulei + umiditate
produs vegetal), se obține ulei
lipsit de solvent rezidual,
economie de timp (difuziune
rapidă a uleiului –microunde),
calitate ulei superioară
Realizând sarcina S1 am aflat:
-care este sortimentul producției fabricate la întreprinderea ,,Viorica-Cosmetic” ;
Realizând sarcina S2 am aflat că :
-uleiurile esențiale sunt folosite în cosmetică pentru a adăuga miros produselor;
-industriile unde este folosit uleiul esențial;
Opinia
elevului -care sunt plantele cultivate în VioPark;
referitor -din care părți ai plantei se extrage uleiul esențial;
la Realizând sarcina S3 am aflat :
cunoștințe -care sunt tehnicile de extracție a uleiurilor esențiale;
noi Realizând sarcina S4 am aflat :
primite -Hidrodistilare este o variantă de distilare cu abur;
realizând -în ce constă extracția cu ultrasunete;
sarcina Realizând sarcina S5 am aflat:
pusă:
-care sunt operațiile fluxului tehnologic de fabricație a uleiului esențial;
Realizând sarcina S6 am aflat:
-cum se face hidrodistilarea uleiurilor esențiale prin microunde;
-care sunt avantajele instalației de hidrodistilare.

A elaborat- Spînu Mihaela


A verificat -conducătorul practicii: Drucec Ludmila
Nota: ______________

Fişa nr.3
Data
ore

TEMA Subiectele de realizat reali-


zării
S1: Formarea deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale procesului de producție;

Întreprinderile ca regulă au Serviciul resurse umane funcția căruia constă în selectarea, organizarea
stagierii pretendenților la ocuparea vacansiilor, evidența datelor personale ale angajaților.

Pentru a fi angajat în serviciu orice persoană depune cerere, în care indică postul la care dorește să activeze. În
baza acestei cereri angajatorul perfectează în 2 exemplare Contractul de muncă, anexând la contract Fișa
postului, pe care pretendentul la vacanșie le semnează. După semnarea Contractul de muncă și a Fișei
postului persoana trece din statut de pretendent în statut de angajat. În contract, și Fișa postului frecvent se
stipulează condiția angajării cu perioada de încercare (pote dura nu mai mult de 3 luni de zile ), în care, la
necesitate angajatul trece un curs de stagiere, treninguri profesionale, activând sub supravegherea
persoanelor cu funcșii de maistru.
Condiția de angajare pe perioadă nedeterminată în postul solicitat la finele stagierii este susținerea de către
angajat a examenului de calificare, prin care angajatul v-a demonstra capacități și abilități corespunzătoare
Fișei postului.
În baza acestei examinări angajatului i se conferă o categorie a funcției, pe care o poate ridica pe parcursul
activității prin reexaminări periodice.

Legislația referitoare la fișa postului


În Codul Muncii există mai multe articole care fac referire la fișa postului. Ele se referă atât la
obligațiile și responsabilitățile viitorului angajat, cât și la ale angajatorului. Câteva dintre elementele
care se regăsesc în Codul Muncii:
 Angajatul este obligat să realizeze norma de muncă și să-și îndeplinească atribuțiile ce îi revin
conform fișei postului.
 La rândul lui, angajatorul are obligația de a informa angajații despre condițiile de muncă. Dar și
de a asigura permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor
de muncă.
Angajatorii care nu respectă cerințele din fișa postului pot fi amendați de către inspectoratul
teritorial de muncă!

 FIȘA POSTULUI: TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII!


Ce este fișa postului?
Fișa postului este un instrument întocmit de compania care recrutează angajați. În aceasta trebuie să se
regăsească atribuțiile și drepturile ce îi revin unui angajat la viitorul loc de muncă. Și nu doar asta, ci
și modul de îndeplinire a acestora atât timp cât este angajat pe o anumită poziție. Fișa postului ar trebui,
de asemenea, să conțină cerințele jobului, dar și sarcinile pe care angajatul le va îndeplini.
Deși este o anexă a contractului individual de muncă, fișa postului este la fel de importantă. Iar
elementele pe care trebuie să le cuprindă sunt: cerințele necesare pentru ocuparea rolului, condițiile de
muncă, responsabilitatea propriu-zisă a angajatului și standardele de performanță. Pe fiecare dintre
acestea le vom aborda în cele ce urmează.
 De ce este importantă fișa postului?
Întâi de toate, este bine să știi că fișa postului este la fel de importantă precum este și contractul de
muncă, deși e o anexă. De ce? Pentru că reprezintă o probă în instanță, în cazul în care conținutul
acesteia nu e respectat sau dacă apar conflicte ori neînțelegeri între cele două părți. Astfel, importanța
fișei postului nu ar trebui ignorată nicio clipă!
Apoi, fișa postului stă la baza mai multor procese de resurse umane. Printre acestea se numără cum-sa-
planifici-forta-de-munca-in-2019, angajarea, formarea profesională, dar și dezvoltarea viitorilor angajați.
Fără fișa postului aceste procese nu s-ar derula într-un mod eficient.
De asemenea, aceasta este importantă pentru viitorul angajat care urmează să ocupe poziția scoasă la
bătaie. Căci fișa postului este un ghid în care angajatului i se oferă o descriere detaliată a postului în
termeni de responsabilități pe care trebuie să și le asume la nivelul organizației.
Având în față fișa postului, angajatul va cunoaște încă din prima zi tot ce presupune poziția sa în
companie. Își va cunoaște responsabilitățile, sarcinile, mediul și programul de lucru. 
Pentru angajator, aceasta mai poate reprezenta baza de plecare în evaluarea corectă a performanțelor și
asigură totodată condițiile de promovare și formare profesională a viitorului angajat. 
Cui este adresată fișa postului?
Fișa postului nu este adresată exclusiv unui angajat ce ocupă un anumit rol. Aceasta este, de fapt, o
descriere a sarcinilor care revin oricărei persoane care va ocupa un anumit rol scos la bătaie de către un
angajator.
Ce trebuie să cuprindă fișa postului
Fișa postului trebuie să conțină anumite elemente obligatorii. Printre acestea se numără:
S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare; 22.05. 6
Extractia accelerata cu solvent- (ASE -, extragerea accelerată a solventului) este o metodă de
extracție, bazată pentru a avea temperaturi și presiuni inalte pentru un accelera cinetica dizolvarii și
o desfacere a legaturilor de interacțiune analitică . Prin creștere, temperaturile scad viscozitatea
solventului, ceea ce poate face acest aspect poate penetra mai usor matricea solida a probei.
Etapele principale ale unei proceduri ASE (statice) sunt următoarele - introducerea probei în celula
de extractie; umplerea cu solvent; - incalzirea si presurizarea celulei; - golirea celulei prin purjarea
cu ajutorul unui flux gazos (N2): - culegerea extractului intr-o fiola în analizei sau a unei alte
modificări și a prelucrării (solvent evaporare, derivatizare).
Distilarea cu vapori de apa- Este metoda folosită în modul curent la extractia uleiurilor volatile din
majoritatea plantelor aromatice; aceasta este folosită frecvent pentru extracția industriei scara, dar
sunt folosite pentru a folosi foarte mult timp la nivel de laborator. În această metoda, vaporii de apa
patrund în masă vegetativă, supusa distilarii, distrugere invelisul glandelor oleifere, se volatilizează
uleiul și apoi se amesteca cu acest lucru. Amestecul de vapori de apă și vaporii de ulei trece în
frigider (vas de condensare), care nu se transformă intr-un lichid care se îngrijește nu este altceva
decît amestecul de apă și ulei volatil. Distilare în apa: se folosește pentru toate uleiurile care se
îngrijește volatil, care se descompun la temperatura de 100 ° C.
Extractia prin sonicare -este mai rapidă descărcare extractia Soxhlet (30 60 min. Pentru probă)
poate permite utilizarea unor cantități mai mari de probă, determinând un scazut relativ cost. n
comparație cu extractia asistată de microunde (MAE), extractia asistată de ultrasunete (Emiratele
Arabe Unite) prezint ca principalul avantaj poate să crească temperatura mediantă ambiantă,
evitând astfel expunerea temperaturii la compusilor extrasi din materiale vegetale și posibilă lor
deteriorare, un lucru important pentru industrie.
Extractie cu fluid supercritic - a fost dezvoltat pentru utilizarea cicatricilor analitice, constituie o
alternativă a extractelor clasice cu solventi. Dupa extractie, solventul este separat de extractul
presiunea scaderea, transformă dioxidul de carbon la faza gazoasa și pierde capacitatea mari de
dizolvare. Produsul poate fi separat complet de îngrijirea solvenților este o comprimat și se
recirculează în proces. În ultimii ani au fost prezentate un număr mare de date experimentale în
ceea ce privește solubilitatea și extragerea compusilor naturali, cum sunt sterilizate, alcaloizii și
agenți anticancerigeni din plante, cafeina din cafea etc.
Extractia asistata de microunde- (MAE) este o tehnica relativ recenta, care utilizeaza energie
microundelor pentru un solvent incalzi si se probeaza in cresterii ratelor de transfer a maselor de
substante dizolvate din matricea probei si solvent, contribuie la trecerea mai mare a folosi un lucru
în solvent MAE a capatat un interes to mai mare in extractia compusilor activi cum ar fi terpenele ,
alcaloizii , flavonele , glicozidele și uleiurile esentiale din materiale vegetale . Solventii polari,
precum acetona, metanolul, sau diclormetanul se incalzesc sub influenta microundelor.
Extractia alcoolica prin fermentare -Principiile active continuu în unele preparate medicinale sunt
obținute prin extragerea intr-un proces de fermentatie. Procedura de extracție presupune
extinderea materialului vegetal sub formă formată prin decoct fie în stare macinata, pentru o
anumită perioadă de timp, în cursul îngrijit sunt loc fermentarea și generarea alcoolului in situ; Este
facilitand extractia substantelor continut activ in materialul vegetal. Alcoolul astfel generat este rol
de conservare.
Extractie cu ultrasunete (Sonicare)- Extractia asistată de ultrasunete (Emiratele Arabe Unite) este
una dintre cele mai importante tehnici importante pentru extragerea compusilor valorosi din
materialele vegetale și este destul de adaptabilă la scara redusa sau mai largă (de exemplu, în
laborator sau la scara industriala. Extractia asistată de ultrasunete permite solvabilitatea prin
patronii prin peretii celulari, iar bulele produse de cavitate acustică favorizează ruperea peretelui
celular și eliberarea compusilor activi, determinând astfel creșterea randamentului de extracție.
Prin urmare, Emiratele Arabe Unite sunt eficiente reduse, trebuie să necesite energie scăzută,
cantități mici de solvent și perioade scurte de timp pentru desfășurarea proceselor de extracție.
S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare; 25.05. 6
Extractia accelerata cu solvent- (ASE -, extragerea accelerată a solventului) este o metodă de
extracție, bazată pentru a avea temperaturi și presiuni inalte pentru un accelera cinetica dizolvarii și
o desfacere a legaturilor de interacțiune analitică . Prin creștere, temperaturile scad viscozitatea
solventului, ceea ce poate face acest aspect poate penetra mai usor matricea solida a probei.
Etapele principale ale unei proceduri ASE (statice) sunt următoarele - introducerea probei în celula
de extractie; umplerea cu solvent; - incalzirea si presurizarea celulei; - golirea celulei prin purjarea
cu ajutorul unui flux gazos (N2): - culegerea extractului intr-o fiola în analizei sau a unei alte
modificări și a prelucrării (solvent evaporare, derivatizare).
Distilarea cu vapori de apa- Este metoda folosită în modul curent la extractia uleiurilor volatile din
majoritatea plantelor aromatice; aceasta este folosită frecvent pentru extracția industriei scara, dar
sunt folosite pentru a folosi foarte mult timp la nivel de laborator. În această metoda, vaporii de apa
patrund în masă vegetativă, supusa distilarii, distrugere invelisul glandelor oleifere, se volatilizează
uleiul și apoi se amesteca cu acest lucru. Amestecul de vapori de apă și vaporii de ulei trece în
frigider (vas de condensare), care nu se transformă intr-un lichid care se îngrijește nu este altceva
decît amestecul de apă și ulei volatil. Distilare în apa: se folosește pentru toate uleiurile care se
îngrijește volatil, care se descompun la temperatura de 100 ° C.
Extractia prin sonicare -este mai rapidă descărcare extractia Soxhlet (30 60 min. Pentru probă)
poate permite utilizarea unor cantități mai mari de probă, determinând un scazut relativ cost. n
comparație cu extractia asistată de microunde (MAE), extractia asistată de ultrasunete (Emiratele
Arabe Unite) prezint ca principalul avantaj poate să crească temperatura mediantă ambiantă,
evitând astfel expunerea temperaturii la compusilor extrasi din materiale vegetale și posibilă lor
deteriorare, un lucru important pentru industrie.
Extractie cu fluid supercritic - a fost dezvoltat pentru utilizarea cicatricilor analitice, constituie o
alternativă a extractelor clasice cu solventi. Dupa extractie, solventul este separat de extractul
presiunea scaderea, transformă dioxidul de carbon la faza gazoasa și pierde capacitatea mari de
dizolvare. Produsul poate fi separat complet de îngrijirea solvenților este o comprimat și se
recirculează în proces. În ultimii ani au fost prezentate un număr mare de date experimentale în
ceea ce privește solubilitatea și extragerea compusilor naturali, cum sunt sterilizate, alcaloizii și
agenți anticancerigeni din plante, cafeina din cafea etc.
Extractia asistata de microunde- (MAE) este o tehnica relativ recenta, care utilizeaza energie
microundelor pentru un solvent incalzi si se probeaza in cresterii ratelor de transfer a maselor de
substante dizolvate din matricea probei si solvent, contribuie la trecerea mai mare a folosi un lucru
în solvent MAE a capatat un interes to mai mare in extractia compusilor activi cum ar fi terpenele ,
alcaloizii , flavonele , glicozidele și uleiurile esentiale din materiale vegetale . Solventii polari,
precum acetona, metanolul, sau diclormetanul se incalzesc sub influenta microundelor.
Extractia alcoolica prin fermentare -Principiile active continuu în unele preparate medicinale sunt
obținute prin extragerea intr-un proces de fermentatie. Procedura de extracție presupune
extinderea materialului vegetal sub formă formată prin decoct fie în stare macinata, pentru o
anumită perioadă de timp, în cursul îngrijit sunt loc fermentarea și generarea alcoolului in situ; Este
facilitand extractia substantelor continut activ in materialul vegetal. Alcoolul astfel generat este rol
de conservare.
Extractie cu ultrasunete (Sonicare)- Extractia asistată de ultrasunete (Emiratele Arabe Unite) este
una dintre cele mai importante tehnici importante pentru extragerea compusilor valorosi din
materialele vegetale și este destul de adaptabilă la scara redusa sau mai largă (de exemplu, în
laborator sau la scara industriala. Extractia asistată de ultrasunete permite solvabilitatea prin
patronii prin peretii celulari, iar bulele produse de cavitate acustică favorizează ruperea peretelui
celular și eliberarea compusilor activi, determinând astfel creșterea randamentului de extracție.
Prin urmare, Emiratele Arabe Unite sunt eficiente reduse, trebuie să necesite energie scăzută,
cantități mici de solvent și perioade scurte de timp pentru desfășurarea proceselor de extracție.
S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici;
Parametrii tehnologici cei mai frecvent întâlniți în practica industrială sunt debitul, presiunea, nivelul
şi temperatura.
Pentru a proteja integritatea profilului chimic delicat al uleiului esențial, toate metodele de distilare
necesită o atenție deosebită a timpului, temperaturii și presiunii. Fiecare dintre compușii aromatici
care alcătuiesc un ulei esențial are o sensibilitate diferită la căldură. Unele molecule vor rămâne
complet neafectate de temperaturile ridicate, în timp ce altele sunt foarte delicate și pot fi distruse
dacă temperatura sistemului devine prea mare. Controlul meticulos al condițiilor de distilare este
vital pentru o producție reușită de ulei esențial. 26.05. 6
Temperaturile necesare pentru distilarea optimă cu abur scad în mod tipic între 60 ° C și 100 ° C. 
În mod similar, presiunea trebuie să fie, de asemenea, controlată rigid. Presiunea necesară variază
de la o plantă la alta. Creșterea presiunii din sistemul de distilare poate reduce semnificativ timpul
de distilare. Timpul necesar pentru distilarea unui ulei poate fi redus cu până la un sfert, dacă se
folosește un sistem sub presiune. În plus față de presiune și temperatură, timpul de distilare este de
asemenea un aspect important. Fiecare plantă este unică, necesitând oriunde, de la câteva ore până
la câteva zile, pentru a distila complet.

S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici;


Parametrii tehnologici cei mai frecvent întâlniți în practica industrială sunt debitul, presiunea, nivelul
şi temperatura.
Pentru a proteja integritatea profilului chimic delicat al uleiului esențial, toate metodele de distilare
necesită o atenție deosebită a timpului, temperaturii și presiunii. Fiecare dintre compușii aromatici
care alcătuiesc un ulei esențial are o sensibilitate diferită la căldură. Unele molecule vor rămâne
complet neafectate de temperaturile ridicate, în timp ce altele sunt foarte delicate și pot fi distruse
dacă temperatura sistemului devine prea mare. Controlul meticulos al condițiilor de distilare este
vital pentru o producție reușită de ulei esențial. 27.05. 6
Temperaturile necesare pentru distilarea optimă cu abur scad în mod tipic între 60 ° C și 100 ° C. 
În mod similar, presiunea trebuie să fie, de asemenea, controlată rigid. Presiunea necesară variază
de la o plantă la alta. Creșterea presiunii din sistemul de distilare poate reduce semnificativ timpul
de distilare. Timpul necesar pentru distilarea unui ulei poate fi redus cu până la un sfert, dacă se
folosește un sistem sub presiune. În plus față de presiune și temperatură, timpul de distilare este de
asemenea un aspect important. Fiecare plantă este unică, necesitând oriunde, de la câteva ore până
la câteva zile, pentru a distila complet.

S4: Stabilirea interdependenței dintre operația tehnologică și utilajul tehnologic;


Operație tehnologică - parte componenta a unui proces tehnologic care consta in acțiuni de natura
fizico-mecanica, chimica sau biologica, asupra obiectelor muncii, in vederea schimbării formei,
structurii, dimensiunilor, proprietăților sau dispunerii spațiale ale acestora, realizate fie nemijlocit de 28.05. 6
către om, fie automat. Operația tehnologica constituie elementul de baza in organizarea producției.
Utilaj tehnologic – totalitatea uneltelor, aparatelor, mașinilor necesare pentru efectuarea unei
anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de lucru într-o întreprindere, într-un laborator.
S5: Depistarea defectelor semipreparatelor și produselor finite; 29.05. 6
Pentru a fi folosite în aromaterapie cu scopul de elemente terapeutice complementare pentru trup
și suflet, uleiurile trebuie să aibă anumite proprietăți, influențate de calitatea materialului vegetal
folosit, procesul de distilare, depozitare.Alterarea uleiurilor esențiale.
Stropirea culturilor cu componente aromate sintetice, înainte de recoltare. Exemplu: culturile de
lavandă sunt stropite cu linalyl acetate pentru a crește concentrația acestuia în ulei esențial obținut.
Există uleiuri care sunt pure din punct de vedere chimic, nu sunt alterate însă datorită metodei de
procesare incorectă nu au proprietăți terapeutice, au cel mult o aromă subtilă plăcută. Mai mult
decât atât, din momentul în care un ulei esențial este obținut procesul de oxidare și reacțiile
chimice între moleculele aromate duce la degradarea/ alterarea constantă a uleiului esențial,
influențată strict de condițiile de păstrare.
În cazul în care uleiul esențial nu are culoare specifică, este tulbure sau se observă formațiuni în
recipient calitatea acestuia este compromisă.
Puritatea chimică a uleiului esențial este extrem de importantă și este influențată de:
procesul de extracție deși uleiurile esențiale sunt obținute în mare parte prin distilarea cu aburi
sau presare la rece, există uleiuri care necesită alte procese de extracție (de exemple extracția cu
ajutorul slovelor care uneori lasa reziduri în urma).
Calitatea materialului folosit cele mai indicate sunt uleiurile esențiale organice obținute din culturi
organice crescute fără pesticide sintetice.
Condițiile de păstrare după extracție în timp moleculele aromate din uleiul esențial reacționează cu
oxigenul din recipient sau din atmosfera, mai ales în prezența unei surse de energie cum ar fi lumina
sau căldura și se degradează în funcție de stabilitatea lor chimică.
S6: Determinarea pierderilor ce au loc în timpul procesului;
-din procesare cu abateri de la regulamentul de producere (intervenirea factorului uman(cineva a
pus parametri greșiți), ori intervenirea factorilor tehnici (defecțiuni în sistemul automat de dirijare a
procesului, nesemnalarea opririi apei de răcire ...);
- din caz de avarie (exsplozia reactorului cuaburi, ori fisurarea conductelor țevilor de comunicare, 01.06. 6
smulgerea unui furtun de unire...);
- cazuri de neatenție și spargerea recipienților din sticlă (dacă așa vase se utilizează) în care se
îmbuteliază uleiul;
S7: Respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă;
Sănătatea și securitatea muncii reprezintă un ansamblu de activități având ca scop asigurarea
condițiilor optime în desfășurarea procesului de munca, apărarea sănătății, integrității corporale si
vieții lucrătorilor si a altor persoane angrenate in procesul de munca.

2.2. Echipamente tehnice

Art. 8. Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al
protectiei muncii.
Art. 9. Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a echipamentelor tehnice si in mod
deosebit functionalitatea aparaturii de masura si control precum si a dispozitivelor de protectie.
Art. 10. Orice interventie pentru revizie, reparatie, reglare etc. care se efectueaza la echipamentele
tehnice folosite pentru fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale, se face de catre personal
calificat dupa decuplarea alimentarii cu energie si blocarea contra pornirii accidentale, inclusiv
montarea de tablite avertizoare.
Art. 11. La echipamentele tehnice verificarea masurilor de electrosecuritate se va face conform
tabelului 1.
Art. 12. La organizarea locurilor de munca se va avea in vedere dotarea cu materiale, scule si
dispozitive de lucru corespunzatoare specificului lucrarilor, mentinerea ordinii si curateniei in spatiile
de lucru, de circulatie si acces, asigurandu-se coordonarea si supravegherea permanenta si
competenta a lucrarilor.
Art. 13. In functie de particularitatile proceselor de munca se vor elabora instructiuni proprii de
protectie a muncii care vor fi afisate la loc vizibil.
Art. 14. Se interzice efectuarea operatiilor de intretinere si reparare a echipamentelor tehnice in
timpul functionarii acestora.
Art. 15. Conductele din interiorul sectiei (apa, aburi, amoniac etc.) trebuie sa fie vopsite in culori
conventionale.

2.3 Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 16. Pentru prevenirea incendiilor si exploziilor care se pot produce in sectiile de precuratare a
semintelor, la uscatorii si depozite de materii prime si de coji de floarea-soarelui, la decojirea
semintelor, la macinat, prajirea si presarea semintelor, purificareasi extractia uleiului cu solventi, la
depozitarea srotului, rafinarea uleiului, electroliza, hidrogenarea si comprimarea oxigenului,
prepararea grasimilor vegetale si a margarinii, se vor aplica prevederile legislatiei in vigoare de
prevenire si stingere a incendiilor si in mod deosebit urmatoarele masuri:
a) persoanele juridice si persoanele fizice vor elabora, aproba si controla realizarea masurilor inscrise
in programul de protectie antifoc-explozie;
b) controlul lunar al locurilor de munca, al echipamentelor tehnice si intocmirea raportului privind
starea unitatii;
c) inscriptionarea vizibila a locurilor de munca cu interdictiile privind fumatul, folosirea focului
deschis si a pericolului de explozie;
d) in cazul folosirii sudurii electrice sau oxiacetilenice, lucrarea se va executa cu trusa de sudura
antifoc-explozie.
ACTIVITATEA DE TRANSPORT SI DESCARCARE A MATERIEI PRIME
Art. 17. Activitatea de transport feroviar si auto de pe teritoriul unitatii se va desfasura in
conformitate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii privind transportul pe calea
ferata si ale Normelor specifice de protectie a muncii pentru transport intern si Normelor specifice
de protectie a muncii pentru transporturi rutiere.
Art. 18. Depozitele in care se descarca seminte vor fi prevazute cu bare de protectie.
ACTIVITATEA DE CANTARIRE SI PRECURATARE A MATERIEI PRIME
Art. 19. La instalatiile de cantarire si precuratare a materiei prime se va lucra numai dupa montarea
capacelor de etansare de la cantare si dupa punerea in functiune a instalatiei de aspiratie a prafului.
Art. 20. Se interzice functionarea curatatoarelor pneumatice cu capacele demontate. Se admite 02.06.
demontarea partiala a capacelor numai in perioada curatarii sitelor.
Art. 21. Se va verifica periodic functionalitatea aparatelor de retinere a corpurilor feroase, acestea
inlaturandu-se ori de cate ori este necesar.
S8: Estimarea oportunităților de modernizare a procesului tehnologic.
În industria chimică se impune monitorizarea proceselor tehnologice care, prin dereglări în timp,
pot conduce la scurgeri de produse toxice în aer, în sol, în apele de suprafață și subterane a căror
eliminare este deosebit de grea și poate afecta zona sau localitatea pe o arie și în timp aproape
nedeterminat.
În aceste condiții obiectivele din industria chimică trebuie să-și creeze propriile sisteme de
monitorizare a activităților care pot degenera în accidente sau avarii provocatoare nu numai de
stagnării ale producției și de contaminarea zonei pe o rază nedeterminată care diferă de la un
produs chimic la altul. 03.06.
Monitorizarea activităților producătoare de noxe sau substanțe chimice periculoase trebuie să se
supună prevederilor actelor normative interne și internaționale de protejare a populației și a
mediului, de asigurare prin mijloacele de protecție specifice pentru oricare din verigile lanțului
tehnologic pentru că inevitabilul să nu se producă.
În consecință, obiectivele din industria chimică, odată cu conceperea și dezvoltarea sistemului de
monitorizare a proceselor tehnologice asigură parametrii specifici legați de substanțele chimice și în
limitele admisibile de eliminarea în mediu care să nu fi depistate astfel încât să pună în pericol viața
și sănătatea comunității de oameni și a zonei de amplasare.
Realizând sarcina S1 am aflat:
-ce este fișa postului;
-cui îi este adresată fișa postului;
-ce conține fișa de post;
-cine semnează fișa postului;
Realizând sarcina S2 am aflat:
-care sunt etapele tehnologice de fabricare;
-care sunt metodele de extragere a uleiurilor esențiale;
Realizând sarcina S3 am aflat:
-care sunt parametri tehnologici;
Opinia -care este importanța mențineri acestor parametri tehnologici;
elevului Realizând sarcina S4 am aflat:
referitor
la -ce este o operație tehnologică și ce este utilajul tehnologic;
cunoștinț Realizând sarcina S5 am aflat:
e noi -care sunt defectele pe care le putem întâlni la uleiurile esențiale;
primite -de ce este influențată puritatea uleiului;
realizând
sarcina Realizând sarcina S6 am aflat:
pusă: -din ce cauză au loc perderile în timpul procesului;
Realizând sarcina S7 am aflat:
-ce reprezintă securitatea muncii;
-care sunt regulile de protecție impottiva incendiilor și exploziilor;
Realizând sarcina S8 am aflat:
-că în industria chimică se impune monitorizarea proceselor tehnologice care pot duce in timp la scurgeri de produse
toxice;
- odată cu conceperea și dezvoltarea sistemului de monitorizare a proceselor tehnologice se asigură parametrii
specifici legați de substanțele chimice și în limitele admisibile de eliminarea în mediu care să nu fi depistate astfel
încât să pună în pericol viața și sănătatea comunității de oameni și a zonei de amplasare.

A elaborat- Spînu Mihaela


A verificat -conducătorul practicii: Drucec Ludmila
Nota: ______________
Fişa nr.4
Data

ore
TEMA Subiectele de realizat reali-
zării
S1: Identificarea metodelor de dirijare a procesului tehnologic la întreprindere. 04.06. 4
A4. Familiarizarea cu Reglare: este un proces în care o mărime, mărimea reglată, este
metodele de dirijare a măsurată continuu, comparată cu o altă mărime, mărimea de referinţă
procesului tehnologic. (de conducere) şi în funcţie de rezultatul acestei comparaţii se
Studierea metodelor
progresive de intervine în sensul aducerii mărimii reglate la valoarea celei de
management referinţă.
Comandă: este un proces ce se desfăşoară într-un sistem în care una
sau mai multe mărimi de intrare influenţează mărimile de ieşire, pe
baza legităţilor specifice sistemului.
Conducerea unui proces tehnic poate fi:
-neautomată (manuală) -dirijarea este realizată de către
operator
- automată - operatorul este înlocuit de un dispozitiv care fără
intervenţia omului acţionează asupra procesului pe baza
informaţiilor primite din proces.
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de 04.06. 2
schimb, șef de secție, șef de laborator, etc.
Tehnolog
1. Responsabilități si sarcini: - elaborarea normelor tehnice de confecționare;
- determinarea consumului specific;
- elaborarea proceselor tehnologice de confecționare;
Persoanele încadrate pe acest post răspund pentru :
A. Elaborarea normelor interne ce stabilesc principalele condiții tehnice de confecționare a
îmbrăcămintei , norme si prescripții privitoare la calitate , caracteristici , dimensiuni si alte
elemente ce definesc un produs , precum si precizări referitoare la modul in care se face
verificarea calității , marcarea, ambalarea si transportul produselor in funcție de tipul si
destinația acestora .
B. Determinarea consumului specific și cantitatea de materii prime si materiale necesare
confecționării unui anumit produs
C. Elaborarea ( verificarea ) normei de consum de materii prime si materiale , ce este
influentatata de următorii factori:
- linia modei ,
- caracteristicile țesăturilor utilizate
- tehnologia de confecționare, cu toate elementele tehnice inclusiv rezervele pentru
cusături , sensul așezării tiparelor etc
- procentajul de mărimi , din totalul de comenzii contractate de beneficiar
- tehnica de încadrare a tiparelor pe material
- stabilirea necesarului de materii prime pentru fiecare model si mărime
- calcularea mediei de consum pe model, in funcție de procentajul pe care-l reprezintă
fiecare măsura a modelului respectiv din comanda primita
D. Elaborarea procesului tehnologic de confecționare, prin folosirea cat mai eficienta a
metodelor de munca si a utilajelor, in funcție de volumul de produse care trebuie
executate, de forma si complexitatea produselor, numărul operațiilor ce trebuie executate
E. Are rolul de a organiza si controla întreaga activitate de producție a societății , in care
scop coordonează si răspunde direct de activitatea secțiilor de producție , analizează
împreuna cu șefii ierarhici si cu cei in subordine ,a modului de îndeplinire a normei de
munca
F. Transmite conducerii societății date operative pe secții de producție asupra realizării
producției sau a altor probleme ce pot apare in procesul de producție
Șef de laborator
1. Scopul general al postului
Practicanții acestei meserii asigura desfășurarea corecta a procesului de producție si
obținerea specificațiilor dorite cu respectarea sistemului de calitate implementat.
2. Competente personale:
- sa aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calități psihice necesare (spirit de
observație, răbdare, viteza de reacție, capacitate de orientare in spațiu, capacitate de
comunicare etc.);
- sa nu aibă antecedente penale;
-sa fie apt din punct de vedere medical;
3. Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de baza, corespunzătoare
unei părți de 100% din salariul de baza.
- este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor si prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite in prezenta fisa;
- este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are
in gestiune;
Atribuții
- sa autoevalueze nivelul de pregătire permanent prin comparație cu noutățile din
domeniu
- sa îmbunătățească procesul si metodele de fabricare a celulozei si hârtiei
- sa asigure depozitarea corecta a materialele în magazia sectorului, conform normelor de
protecția muncii în vigoare
- sa aplice procedurile de control si standardele tehnice
- sa aplice corect verificarea maselor în laborator
- sa cunoască tehnici de prelucrarea maselor în laborator
- sa efectueze controlul asupra îndeplinirii sarcinilor de către subordonați
-sa asigure respectarea cerințelor produsului
-sa analizeze cotele, operațiile de executat si marcajele necesare pentru asigurarea
concordantei cu standardele în vigoare
-sa stabilească etapele si modul de abordare, ȋn funcție de sarcinile de îndeplinit si timpul
alocat
-sa planifice succesiunea fazelor de lucru pentru un schimb de lucru
-sa asigure funcționarea utilajelor si instalațiilor
sa verifice existenta tuturor materialelor necesare si corectitudinea calității/ cantității
necesare în conformitate cu documentația primita
-sa supravegheze executarea celulozei si a hârtiei
-sa verifice îndeplinirea sarcinilor de către oamenii din subordine;
-sa centralizeze cererile de produse
-sa coreleze comenzile de la producători cu solicitările clienților;
-sa programeze activitățile privind administrarea și asigurarea bunei funcționari a
echipamentelor și instalațiilor pentru producția celulozei si a hârtiei
-sa asigure realizarea aprovizionării in sistemul asigurării calității;
-sa dispună masuri de economisire;
-sa verifice existenta si valabilitatea documentelor necesare;
-sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea
unor sarcini conforme fișei postului;
-sa fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata
și corecta fața de toate persoanele cu care vine in contact;
-sa respecte cu strictețe regulile de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde
desfășoară serviciul;
-sa acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situație de
pericol;
-sa-si însușească si sa respecte normele si instrucțiunile de protecție a muncii si masurile
de aplicare a acestora;
-sa aducă la cunoștința de îndată administratorului accidentele de munca suferite de
propria persoana sau de alți angajați;
-sa coopereze cu persoanele cu atribuții specifice in domeniul securității si sănătății in
munca, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de
autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
-sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalți colegi.
-sa informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;
-sa execute alte activități in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.
4. Obligații si Restricții:
- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la
persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;
- sa asigure păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se desfășoară in cadrul
spațiului de lucru;
- este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe
timpul serviciului;
- trebuie sa lase echipamentul curat, iar celelalte mijloace pe care le-a folosit, in buna
stare.
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de 05.06. 4
schimb, șef de secție, șef de laborator, etc.
Tehnolog
1. Responsabilități si sarcini: - elaborarea normelor tehnice de confecționare;
- determinarea consumului specific;
- elaborarea proceselor tehnologice de confecționare;
Persoanele încadrate pe acest post răspund pentru :
A. Elaborarea normelor interne ce stabilesc principalele condiții tehnice de confecționare a
îmbrăcămintei , norme si prescripții privitoare la calitate , caracteristici , dimensiuni si alte
elemente ce definesc un produs , precum si precizări referitoare la modul in care se face
verificarea calității , marcarea, ambalarea si transportul produselor in funcție de tipul si
destinația acestora .
B. Determinarea consumului specific și cantitatea de materii prime si materiale necesare
confecționării unui anumit produs
C. Elaborarea ( verificarea ) normei de consum de materii prime si materiale , ce este
influentatata de următorii factori:
- linia modei ,
- caracteristicile țesăturilor utilizate
- tehnologia de confecționare, cu toate elementele tehnice inclusiv rezervele pentru
cusături , sensul așezării tiparelor etc
- procentajul de mărimi , din totalul de comenzii contractate de beneficiar
- tehnica de încadrare a tiparelor pe material
- stabilirea necesarului de materii prime pentru fiecare model si mărime
- calcularea mediei de consum pe model, in funcție de procentajul pe care-l reprezintă
fiecare măsura a modelului respectiv din comanda primita
D. Elaborarea procesului tehnologic de confecționare, prin folosirea cat mai eficienta a
metodelor de munca si a utilajelor, in funcție de volumul de produse care trebuie
executate, de forma si complexitatea produselor, numărul operațiilor ce trebuie executate
E. Are rolul de a organiza si controla întreaga activitate de producție a societății , in care
scop coordonează si răspunde direct de activitatea secțiilor de producție , analizează
împreuna cu șefii ierarhici si cu cei in subordine ,a modului de îndeplinire a normei de
munca
F. Transmite conducerii societății date operative pe secții de producție asupra realizării
producției sau a altor probleme ce pot apare in procesul de producție
Șef de laborator
1. Scopul general al postului
Practicanții acestei meserii asigura desfășurarea corecta a procesului de producție si
obținerea specificațiilor dorite cu respectarea sistemului de calitate implementat.
2. Competente personale:
- sa aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calități psihice necesare (spirit de
observație, răbdare, viteza de reacție, capacitate de orientare in spațiu, capacitate de
comunicare etc.);
- sa nu aibă antecedente penale;
-sa fie apt din punct de vedere medical;
3. Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de baza, corespunzătoare
unei părți de 100% din salariul de baza.
- este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor si prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite in prezenta fisa;
- este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are
in gestiune;
Atribuții
- sa autoevalueze nivelul de pregătire permanent prin comparație cu noutățile din
domeniu
- sa îmbunătățească procesul si metodele de fabricare a celulozei si hârtiei
- sa asigure depozitarea corecta a materialele în magazia sectorului, conform normelor de
protecția muncii în vigoare
- sa aplice procedurile de control si standardele tehnice
-sa aplice corect verificarea maselor în laborator
- sa cunoască tehnici de prelucrarea maselor în laborator
- sa efectueze controlul asupra îndeplinirii sarcinilor de către subordonați
-sa asigure respectarea cerințelor produsului
-sa analizeze cotele, operațiile de executat si marcajele necesare pentru asigurarea
concordantei cu standardele în vigoare
-sa stabilească etapele si modul de abordare, ȋn funcție de sarcinile de îndeplinit si timpul
alocat
-sa planifice succesiunea fazelor de lucru pentru un schimb de lucru
-sa asigure funcționarea utilajelor si instalațiilor
sa verifice existenta tuturor materialelor necesare si corectitudinea calității/ cantității
necesare în conformitate cu documentația primita
-sa supravegheze executarea celulozei si a hârtiei
-sa verifice îndeplinirea sarcinilor de către oamenii din subordine;
-sa centralizeze cererile de produse
-sa coreleze comenzile de la producători cu solicitările clienților;
-sa programeze activitățile privind administrarea și asigurarea bunei funcționari a
echipamentelor și instalațiilor pentru producția celulozei si a hârtiei
-sa asigure realizarea aprovizionării in sistemul asigurării calității;
-sa dispună masuri de economisire;
-sa verifice existenta si valabilitatea documentelor necesare;
-sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea
unor sarcini conforme fișei postului;
-sa fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata
și corecta fața de toate persoanele cu care vine in contact;
-sa respecte cu strictețe regulile de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde
desfășoară serviciul;
-sa acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situație de
pericol;
-sa-si însușească si sa respecte normele si instrucțiunile de protecție a muncii si masurile
de aplicare a acestora;
-sa aducă la cunoștința de îndată administratorului accidentele de munca suferite de
propria persoana sau de alți angajați;
-sa coopereze cu persoanele cu atribuții specifice in domeniul securității si sănătății in
munca, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de
autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
-sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalți colegi.
-sa informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;
-sa execute alte activități in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.
4. Obligații si Restricții:
- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la
persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;
- sa asigure păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se desfășoară in cadrul
spațiului de lucru;
- este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe
timpul serviciului;
S3: Participarea la: 05.06. 2
‐ recepția materiei prime, luarea probelor și lucrul cu ele;
-controlul și optimizarea parametrilor tehnologici;
Recepționarea cantitativă
La intrarea materiilor prime oleaginoase în fabrică se procedează, în primul rând, la
recepționarea cantitativă a acestora. Această operație se face prin cântărire cu ajutorul
basculelor, care sunt de două feluri: pentru vagoane de cale ferată și pentru camioane.
Toleranțele admisie între cantitatea facturată și cea recepționată de către întreprinderea
de ulei sunt de plus sau minus 1%.
Recepționarea calitativă
Această recepție are ca scop asigurarea aprovizionării întreprinderilor de ulei cu produse
corespunzătoare standardelor în vigoare. Se creează astfel premisa principală pentru
evidența calității materiei prime sosite în fabrică, întocmirea ulterioară a bilanțului de
fabricație și obținerea unor produse finite de calitate bună.
Luarea probelor
Probele de semințe se iau din fiecare vechiul, cu ajutorul unei sonde etajate. Din camioane,
mostrele de semințe se iau din cinci loturi diferite. Din vagoane, ele se scot din trei straturi,
și anume la adâncimea de circa 10 cm, de la jumătatea înălțimii stratului de semințe și de
la fund. În fiecare strat, probele se iau din nouă locuri în diagonală. Mostrele scoase se
amestecă bine și se reduc prin metoda sferturilor la o probă medie de 2-3 kg. Această
probă medie se împarte în două: o parte se păstrează, iar cealaltă parte servește la
efectuarea determinărilor arătate, în vederea recepției calitative. În cazul când probele de
semințe nu sunt supuse imediat analizei, ele trebuie păstrate în cutii sau borcane închise
pentru a nu se usca deoarece acesta poate duce la obținerea unor rezultate eronate.
Tehnologic de Obținere a Uleiului de Levănțica
Produsul brut se obține prin tăierea cu secera a părților florale înainte de deschiderea
completă a florii şi se supun uscării la o temperatură ce nu trebuie să depășească 35oC
(metoda artificială), sau se usucă pe cale naturală în încăperi bine aerisite, uscate, ferite de
lumină.
Când se usucă pe cale naturală, inflorescențele se așază în straturi subțiri, pe rame,
rogojini. În timpul uscării se vor întoarce cu grijă din când în când pentru a se evita
brunificarea şi uscarea neuniformă.
Inflorescențele uscate se strujesc, florile se ambalează în lăzi care se păstrează în locuri
curate şi aerisite. Randamentul la uscare este de 5-7%.
Pentru produsul în stare proaspătă, destinat producției de ulei, se admit
inflorescențele cu penduculul lipsit de flori de max. 5 cm lungime, se admit 5% de
impurități; corpuri străine organice – max 0,25% şi minerale –max. 0,5%, umiditatea
normală a produsului să nu depășească 30%. Materialul recoltat se supune imediat
distilării, deoarece prin conservare pierde din cantitatea de ulei volatil. Experimental s-a
constatat că la 3 ore de la recoltare, inflorescențele pierd 24% din ulei, după 24 ore – 26%,
iar prin uscare, până la 30%.
S3: Participarea la:
‐ analiza abaterilor posibile, prevenirea și lichidarea lor;
În practica industrială, are loc extracția concomitentă dintr-o multitudine de particule, în
acest caz procesul de extracție prezentând anumite particularități şi abateri de la
mecanismul extracției unei singure particule, şi anume: 
 diminuarea vitezei si gradului de extragere a uleiului datorita „blocării
porilor‖, fenomen direct proporțional cu forma si mărimea particulelor si
cu gradul lor de compresibilitate; 
 antrenarea in fluxul de dizolvant a particulelor foarte mici, care se
aglomerează in anumite zone ale materialului, obligând dizolvantul sa
curgă prin alte parți ale  aparatului, cu rezistenta mai  mica; astfel,
zonele cu aglomerări de particule mici vor fi mai puțin prelucrate,
rămânând o cantitate mai mare de ulei in șrot; 
 când o multitudine de particule se găsesc intr-un  strat imobil, intre ele
se formează „canale de penetrație‖ ale dizolvantului de diferite
dimensiuni si un  grad diferit de sinuozitate; 
 particulele tind a se lipi intre ele si are loc micșorarea diametrului
canalelor de drenaj, înrăutățind in mare măsura circulația miscelei si
reducând gradul de extracție al uleiului. 
Procesul de extracție poate fi accelerat prin utilizarea unor tehnici moderne cum ar fi : 
utilizarea ultrasunetelor de joasă frecvență (21,3 KHz, 1,5 W/cm 2); mărirea
coeficientului de transfer de substanță folosind pulsații (30°C/80 pulsații/min);
folosirea vibrațiilor (20°C/50 - 500 vibr/min).
‐ calculele în procesul tehnologic;
Pentru calcularea bilanțului de materiale, este necesar a cântări toate vasele pentru
produsele finale! 

Cantitatea fiecărui component al uleiului esențial a fost calculată, pentru toate


experimentele, utilizând următoarea ecuație: 
mcompus = mUE x Ccompus x 1000                                     09.06. 4
Unde:  100
mcompus – cantitatea fiecărui component al uleiului esențial, mg; 
mUE – masa uleiului esențial, g; 
Ccompus – concentrația fiecărui component al uleiului esențial, %. 
Utilizând această ecuație s-a calculat, mai departe, cantitatea compușilor cu punct de
fierbere sub sau peste 200 ºC prin însumarea compușilor corespunzători.
‐ evidența și controlul pierderilor la diferite etape ale procesului tehnologic;

Stabilizarea uleiului. Alterările determinate de procesele oxidative, care au loc în sămânță


în cursul unor faze de fabricare, ca și în timpul depozitării determină reducerea valorii
nutritive a uleiurilor și duc la pierderi suplimentare legate de necesitatea recondiționării
acestora. La stabilizarea uleiurilor contribuie o serie de măsuri, dintre care cele mai
importante sunt următoarele: * alegerea unui regim de prelucrare a uleiurilor care să
asigure o stabilitate suficientă la depozitare;
* eliminarea urmelor de metale prin completarea acestora;
‐ respectarea cerințelor securității și sănătății în muncă și mediului ambiant;

2.2. Echipamente tehnice

Art. 8. Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere
al protectiei muncii.
Art. 9. Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a echipamentelor tehnice
si in mod deosebit functionalitatea aparaturii de masura si control precum si a
dispozitivelor de protectie.
Art. 10. Orice interventie pentru revizie, reparatie, reglare etc. care se efectueaza la
echipamentele tehnice folosite pentru fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale, se
face de catre personal calificat dupa decuplarea alimentarii cu energie si blocarea contra
pornirii accidentale, inclusiv montarea de tablite avertizoare.
Art. 11. La echipamentele tehnice verificarea masurilor de electrosecuritate se va face
conform tabelului 1.
Art. 12. La organizarea locurilor de munca se va avea in vedere dotarea cu materiale, scule
si dispozitive de lucru corespunzatoare specificului lucrarilor, mentinerea ordinii si
curateniei in spatiile de lucru, de circulatie si acces, asigurandu-se coordonarea si
supravegherea permanenta si competenta a lucrarilor.
Art. 13. In functie de particularitatile proceselor de munca se vor elabora instructiuni
proprii de protectie a muncii care vor fi afisate la loc vizibil.
Art. 14. Se interzice efectuarea operatiilor de intretinere si reparare a echipamentelor
tehnice in timpul functionarii acestora.
Art. 15. Conductele din interiorul sectiei (apa, aburi, amoniac etc.) trebuie sa fie vopsite in
culori conventionale.

2.3 Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 16. Pentru prevenirea incendiilor si exploziilor care se pot produce in sectiile de


precuratare a semintelor, la uscatorii si depozite de materii prime si de coji de floarea -
soarelui, la decojirea semintelor, la macinat, prajirea si presarea semintelor, purificareasi
extractia uleiului cu solventi, la depozitarea srotului, rafinarea uleiului, electroliza,
hidrogenarea si comprimarea oxigenului, prepararea grasimilor vegetale si a margarinii, se
vor aplica prevederile legislatiei in vigoare de prevenire si stingere a incendiilor si in mod
deosebit urmatoarele masuri:
a) persoanele juridice si persoanele fizice vor elabora, aproba si controla realizarea
masurilor inscrise in programul de protectie antifoc-explozie;
b) controlul lunar al locurilor de munca, al echipamentelor tehnice si intocmirea raportului
privind starea unitatii;
c) inscriptionarea vizibila a locurilor de munca cu interdictiile privind fumatul, folosirea
focului deschis si a pericolului de explozie;
d) in cazul folosirii sudurii electrice sau oxiacetilenice, lucrarea se va executa cu trusa de
sudura antifoc-explozie.
ACTIVITATEA DE TRANSPORT SI DESCARCARE A MATERIEI PRIME
Art. 17. Activitatea de transport feroviar si auto de pe teritoriul unitatii se va desfasura in
conformitate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii privind transportul
pe calea ferata si ale Normelor specifice de protectie a muncii pentru transport intern si
Normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturi rutiere.
Art. 18. Depozitele in care se descarca seminte vor fi prevazute cu bare de protectie.
ACTIVITATEA DE CANTARIRE SI PRECURATARE A MATERIEI PRIME
Art. 19. La instalatiile de cantarire si precuratare a materiei prime se va lucra numai dupa
montarea capacelor de etansare de la cantare si dupa punerea in functiune a instalatiei de
aspiratie a prafului.
Art. 20. Se interzice functionarea curatatoarelor pneumatice cu capacele demontate. Se
admite demontarea partiala a capacelor numai in perioada curatarii sitelor.
Art. 21. Se va verifica periodic functionalitatea aparatelor de retinere a corpurilor feroase,
acestea inlaturandu-se ori de cate ori este necesar.
ACTIVITATEA DE USCARE A MATERIEI PRIME
Art. 22. Punerea in functiune a focarului si a instalatiei pentru uscat materiei prime se va
face pe baza dispozitiei conducatorului direct al locului de munca.
Art. 23. La curatarea si vizitarea canalelor de gaze, focarelor etc. aflate la inaltime se vor
folosi platforme de lucru fixe prevazute cu scari de acces si balustrade de protectie.
Art. 24. La focarele si canalele de gaze prevazute cu dispozitive de siguranta (clape de
explozie etc.) se interzice blocarea cu mijloace care ar impiedica deschiderea lor la
suprapresiuni de gaz
Art. 25. La curatarea focarului si canalelor de gaze se vor respecta urmatoarele:
a) se blocheaza cu flanse oarbe cu coada conducta de alimentare cu gaze naturale sau
dispozitivul de alimentare cu pacura, intre ventil si arzator sau cu o clapa in cazul gazelor cu
ardere de la cazane;
b) sa se raceasca focarul sub limita prevazuta de tehnologie;
c) se va admite intrarea in focar si in canalele de gaze numai dupa ce s-a asigurat un tiraj
suficient, focarul si canalele de fum s-au aerisit si nu exista pericol de cadere a caramizilor
sau a bucatilor de zgura.
Art. 26. La focarele alimentate cu combustibil dur vor fi asigurate buncare pentru
depozitarea acestuia, prevazute cu capace de inchidere.
Art. 27. Legatura dintre buncar si focar se face printr-o ecluza, care sa nu permita trecerea
flacarii din focar in buncar.
ACTIVITATEA DE EXTRACTIE A ULEIULUI CU SOLVENTI
Art. 81. Se interzice efectuarea de modificari in instalatiile tehnologice de extractie a
uleiului cu solventi, fara avizul proiectantului de specialitate.
Art. 87. Pentru separarea si colectarea solventului din apele reziduale si reintroducerea
acesteia in procesul de productie se verifica periodic functionalitatea separatoarelor de
solvent, luandu-se masuri de sistare a activitatii atunci cand se constata deficiente.
Art. 82. Ori de cate ori se constata scapari de vapori de solvent sau gaze in zonele de lucru,
se opreste activitatea pana la remedierea deficientelor.
Art. 83. In toate cazurile in care se constata deteriorarea izolatiei termice la partile din
instalatiile de extractie care lucreaza la temperaturi ridicate, se iau masuri pentru
refacerea acesteia.
Art. 84. Periodic, se verifica si se inlatura praful depus pe suprafetele descoperite ale
instalatiilor sau conductelor supraincalzite in vederea autoaprinderii.
Art. 85. Se interzice utilizarea apei de condensare care provine din conductele sau
manetele de abur care vin in contact cu solventul sau miscela.
Art. 86. Evacuarea la retelele de canalizare a apelor reziduale, de racire, de curatare etc. se
face numai dupa neutralizarea acestora.
Fac exceptie sectiile de extractie continua, unde apa de condensare este prevazuta a se
folosi partial la racirea aburului si la cicloanele de desprafuire.
Art. 88. Zilnic, se verifica starea instalatiilor de ventilare precum si a instalatiilor electrice
de tip antiexploziv din incaperile de lucru, luandu-se masuri de remediere a deficientelor
constatate.
Art. 89. Se vor elimina imediat neetanseitatile care apar la armaturi, conducte si aparate
de masura si control, in special la presetupele de etansare a pompelor de solvent si
miscela, a extractoarelor si șnecurilor.
Art. 90. Cel putin o data pe schimb se vor efectua determinari ale concentratiilor de vapori
de solvent sau altor gaze toxice in locurile periculoase. Rezultatele acestor determinari se
inregistreaza in registrele sectiilor si functie de acestea se iau masurile necesare in
consecinta.
Art. 91. Se vor mentine la parametrii proiectati instalatiile de ventilare din sectiile de
extractie si alte locuri unde exista posibilitatea acumularii unor concentratii periculoase de
vapori de solvent sau alte noxe.
ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR
Art. 131. In spatiile de depozitare se fac masuratori ale temperaturii deșeurilor, urmarindu-
se ca aceasta sa nu depaseasca cu mai mult de 5°C temperatura mediului inconjurator, iar
continutul de benzina sa fie sub 0,10%.
Art. 132. La transportul deșeurilor cu ajutorul benzilor transportoare se interzice folosirea
covoarelor din cauciuc care pot acumula electricitate statica.
Art. 133. Echipamentele tehnice folosite in spatiile de depozitare a deșeurilor vor fi in
constructie antiexploziva.
Art. 134. Spatiile de depozitare a deșeurilor vor fi astfel amenajate si intretinute incat sa fie
eliminata posibilitatea de formare a focarelor de autoaprindere.
Art. 135. Instalatiile de ventilare din spatiile de depozitare a deșeurilor se verifica periodic
din punct de vedere al functionalitatii la parametrii proiectati.
Art. 136. In spatiile de depozitare a srotului, cat si in alte incaperi in care sunt amplasate
echipamentele tehnice, se iau masuri pentru eliminarea acumularilor de concentratii
periculoase de gaze sau pulberi.

PREVEDERI DE PROIECTARE
Art. 178. Masinile, utilajele si instalatiile vor fi prevazute cu protectori ficsi, mobili si
reglabili, dupa caz si cu dispozitive de protectie.
Art. 179. Canalele de gaze vor fi astfel dimensionate incat sa permita accesul salariatilor, in
scopul verificarii si curatarii lor.
Art. 180. Uscatorul vertical pentru materia primă, cu camere de aer cald si coloana de
racire, va fi prevazut cu instalatie automata pentru reglarea temperaturii.
Art. 181. Gurile de descarcare a materiei prime din magaziile etajate vor fi prevazute cu
plase de protectie.
Art. 182. Buncarele deschise, din interiorul depozitului vor fi prevazute cu gratare cu
ochiuri de 10 x 10 cm si capace de control de 20 x 20 cm.
Art. 183. Depozitele vor fi dotate la partea superioara cu instalatii corespunzatoare care sa
asigure accesul si interventiile necesare in interiorul acestora in conditii de siguranta.
.
Art. 184. Sectiile de productie vor fi dotate cu platforme mobile cu balustrada de protectie,
mana curenta si scara pentru accesul nepericulos la locul de demontarea stelajelor plane.
Art. 185. Pentru demontarea fara pericol locul de munca va fi dotat cu instalatie de ridicat
corespunzatoare, fiind interzisa folosirea de improvizatii.
Art. 186. Cladirile sectiilor de extractii vor avea usi exterioare care sa se deschida in afara si
situate pe laturi diferite, iar in interior, scari corespunzatoare pentru circulatia intre etaje si
iesiri de la fiecare etaj la scarile exterioare de evacuare in caz de nevoie. Usile interioare
vor fi batante si prevazute cu garnituri de cauciuc.
Art. 187. Instalatiile electrice din sectiile de fabricatie in care se folosesc substante care pot
genera explozii si incendii vor fi de tip antiexploziv. Cladirile sectiilor de fabricatie vor fi
protejate contra supratensiunilor atmosferice.
Art. 189. Conductele de solvent nu vor fi amplasate in tuneluri comune cu conductele de
gaze, abur si cabluri electrice.

09.06
S4: Formarea competențelor de organizare și dirijare a procesului de producere și de
organizare a controlului tehno‐chimic.
2

Realizând sarcina S1 am aflat:


-care sunt metodele de ditijare a procesului tehnologic la întreprindere;
Opinia elevului Realizànd sarcina S2 am aflat:
referitor la -care sunt responsabilitățile și sarcinile de lucru ale unui tehnolog;
cunoștințe noi -care sunt sarcinile și atribuțile șefului de laborator;
primite realizând Realizând sarcina S3 am aflat:
sarcina pusă:
-ce abateri pot avea loc în timpul extrageri;
-care este ecuația de calcul;
-care sunt cerințele securități și securități în muncă;
Realizând sarcina S4 am aflat:
-

A elaborat: Spînu Mihaela


A verificat conducătorul practicii: Drucel Ludmila
Nota: ______________
Fişa nr.5
Data

ore
TEMA Subiectele de realizat reali-
zării

A5. Excursii la alte S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere;


subdiviziuni, Este o firma de prelucrare a plantelor etero-uleogenoase din Republica Moldova.
întreprinderi din Deschiderea oficială a avut loc la in 1995. A fost fondata pe baza întreprinderilor din
ramură. SA RSSM din raionul Cantemir si Leova cu sediul central in Chișinău.
,,EsentEx” Sunt uzine de prelucrare a materiei prime vegetale in sudul Republicii Căinari, 10.06. 2
Pervomaisc si de asemenea si in nordul Republicii Moldova Alexandrești care sunt
echipate cu echipamente moderne.
Sortimentul producției
Producerea a uleiurilor esențiale ( salvie, mărar, lavandă, origano, cimbrișor, pelin,
coriandru,) și extract de trandafir.
S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite;
Are plantați de salvie, lavandă, coriandru, busuioc. Obține până la 50 tone de cconcret
de salvie și circa 15-20 tone de uleiuri volatile de lavandă și salvie.
Toate produsele obținute sunt solicitate pe piața Mondială. O cantitate considerabilă
din producție este exportată în Bulgaria, Rusia, Ucraina, Germania, Austria.
Lavanda este un semiarbust peren, originar din zona Mediterană, unde crește
spontan in zone de aride. Principala ei utilizare este extracția uleiului volatil care se
obținea din vârfurile florale recoltate in lunile iulie-august şi prelucrate in stare
10.06. 2
proaspătă. Randamentul de ulei volatil, care se obține din inflorescențe proaspete
prin antrenarea cu vapori constituind 0,8-1%.
In prezent în Republica Moldova se produc circa 10-15t de acest important
produs. Uleiul de lavandă este foarte utilizat in parfumerie şi cosmetică. Intră in
compoziția multor tipuri de parfumuri, în primul rând in apă de colonie şi apă de lavandă,
săpunuri, detergenți, in creme, deodorante.

S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere; 10.06. 2


În prezent sunt cunoscute următoarele tehnologii de obținere a uleiurolor volatile:
1. Distilarea cu apă – în acest caz, planta introdusă într-un aparat de distilare împreună
cu apa se încălzește la fierbere. Vaporii ce se formează antrenează uleiurild volatile și
trecând prin refrigerent sunt reținute odată cu apa în vasul colector. Uleiul se separă
formând o peliculă la suprafața apei sal la partea inferioară a vasului, în funcțid de
densitate.
2. Antrenarea cu vapori de apă - Pentru a preveni modificările în compoziția uleiurilor
volatile prin distilarea cu apă, se utilizează antrenarea cu vapori de apă. În acest caz,
plantele introduse în aparatul de distilare se așează, fie pe site fie pe plăci perforate, la
o anumită distanță de baza vasului, sub care se introduc vaporii de apă produși de um
generator de vapori. Aceștiea, traversând planta antrenează și uleiurile volatile, care se
condensează odată cu apa. Plantele la care uleiul volatil este localizat în perii secretori,
sunt folosite întregi sal fragmentate.
3. Metoda de absorbție ( enfleuraje). Această metodă se bazează pe proprietatea
uleiurilor volatile de a fi absorbite de grăsimi și se folosesc pentru prelucrarea florilor
aromatice ale căror miros fin se modifică prin distilare. Ea se face la rece, numită și
metoda ,,enfleurage a froid” când se folosesc plăci de sticlă fixate, în rame de lemn.
Plăcile se acoperă pe ambele părți cu um strat de grăsime solidă de cea mai buna
calitate grăsime, pe care se presară petalele de flori, după care rămile se suprapun și se
închid în dulap timp de 3 zile. În acest timp, uleiul care se volatilizează din flori este
absorbit de grăsimea solidă și după o reînnoire de 20 -30 de ori, grăsime saturată cu
ulei volatil se separă prin distilare la presiunile redusă sau prin adăugarea de clorură de
sodiu, când uleiul volatil separându-se se extrage cu eter de petrol. După îndepărtarea
eterului rămâne uleiul volatil pur cu o compoziție chimică nemodificată. Mai recent se
utilizează ca absorbant cărbunele vegetal, animal, silicagelul.
4. Etracția la cald ( enfleuraje a chaud) se realizează macerând petalele florilor cu ulei
gras. Se separă îndeosebi lăcrămioarele și iasomia.
5. Extracția prin presare. În acest scop se separă hericarpul, se introduce în niște discuri
cu dinți, se presează, iar lichidul obținut se reține în niște bureți, care la rândul lor se
presează, iar după sedimentare se separă uleiul.
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor; 11.06. 2

S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație;

Schema tehnologică a procesului de hidrodistilare este simplă și include un generator


de aburi suprasaturați (5-7
atm), containerul (cazanul
basculant) cu 2,0-3,0 t materie
primă, un refrigerent
(condensator) de aburi și vasul
florentin, unde are loc
separarea uleiului de apă
condensate. Containerele au
formă dreptunghiulară și o 11.06. 2
concentrație foarte simplă
(volumul 16-20 m³ și suprafața
exterioară circa 50 m²) și sunt
confecționate din metal negru
oxidabile fără nici un fel de
izolare termică sau anticorozivă din care cauză mai mult de jumătate din energia
aburilor pompați în container este iradiată în atmosferă, totodată suferă durabilitatea
containerului. Procesul de distilare durează 2-2,5 ore iar în materia primă și pe fundalul
containerului se acumulează o cantitate mare de condensat, ce influențează negativ
calitatea uleiului are loc hidroliza unei părți a componentului principal- acetatul de
linalil.
S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice.
Utilajul întreprinderilor prelucrătoare din Republica Moldova este moral și fizic învechit,
și practic nu mai poate fi explorat. În anii ‘70- 80 se produceau uleiuri volatile în
exclusivitate prin metoda hidrodistilării în flux. Numai către sfârșitul anilor ‘80 s-a
început implimentarea cazanelor (containerelor) basculante și numai la două 11.06. 2
întreprinderi prelucrătoare din cele 12 a fost încercată implimentarea la o scară foarte
redusă tehnologică de extracție cu solvenți. În prezent sunt echipate cu echipamente
moderne: coloane de rectificare, infrastructura, cazangerii, stații de pompare a apei
pentru răcire, extractoare, laborator de analiză.

Opinia elevului
referitor la
cunoștințe noi
primite realizând
sarcina pusă:

A elaborat: Spînu Mihaela


A verificat conducătorul practicii: Drucel Ludmila
Nota: ______________

Fişa nr.6
Data
ore

TEMA Subiectele de realizat reali-


zării

A6.
Sistematizarea S1: Analiza surselor informative; 11.06. 1
materialului
informativ
colectat şi S2: Valorificarea potențialului propriu pentru sistematizarea materialului informativ; 11.06. 1
întocmirea
raportului.
S3: Integrarea informației obținute în contexte specifice domeniului; 11.06. 4

S4: Modelarea contextelor stabilite pentru întocmirea raportului. 12.06. 4

S5: Estimarea importanței stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională. 12.06. 2

Opinia elevului
referitor la
cunoștințe noi
primite
realizând
sarcina pusă:

A elaborat: Spînu Mihaela


A verificat conducătorul practicii: Drucel Ludmila
Nota: ______________
VI. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR REALIZATE

Săptămâna I* de la __18.05.2020____ până la ___22.03.2020___

Avizul
Data Conţinutul rezumativ al lucrărilor realizate conducă-
torului
18.05 A1. Familiarizarea cu întreprinderea și regimul de lucru. Instruirea referitor la securitatea și sănătatea în muncă
S1: Descrierea întreprinderii, istoriei de dezvoltare și structurii;
18.05
S2: Identificarea regimului de lucru și aprovizionare al întreprinderii;

18.05 S3: Analiza indicatorilor tehnico‐economici ai întreprinderii;

18.05 S4: Însușirea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului ambiant.

19.05/20.05 A2. Familiarizarea cu sortimentul producției și tehnologiile de producție aplicate


19.05 S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere;

19.05 S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite;

19.05 S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere;

20.05 S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor;

20.05 S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație;

20.05 S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice.

21.05/03.06 A3. Îndeplinirea sarcinilor de producere la locurile de muncă.


21.05. S1: Formarea deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale procesului de producție;

22.05. S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare;

Pentru confirmare:

__________________________ _________________________
semnătura elevului semnătura conducătorului de practică

Data:______________ Data:______________

*- numărul de săptămâni corespunde perioadei de desfăşurare a stagiului de practică


Săptămâna II* de la __25.05.2020____ până la ___29.03.2020___

Data Conţinutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducătorului
25.05. S2: Argumentarea scopului fiecărei etape tehnologice de fabricare;

26.05. S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici;

27.05. S3: Reglarea și menținerea la nivelurile necesare a parametrilor tehnologici;

28.05. S4: Stabilirea interdependenței dintre operația tehnologică și utilajul tehnologic;

29.05. S5: Depistarea defectelor semipreparatelor și produselor finite;

Pentru confirmare:
________________________ _________________________
semnătura elevului semnătura conducătorului de practică

Data:______________ Data:______________

*- numărul de săptămâni corespunde perioadei de desfăşurare a stagiului de practică

Săptămâna III* de la __01.06.2020____ până la ___05.06.2020___

Avizul
Data Conţinutul rezumativ al lucrărilor realizate conducătorului
01.06. S6: Determinarea pierderilor ce au loc în timpul procesului;

02.06. S7: Respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă;

03.06. S8: Estimarea oportunităților de modernizare a procesului tehnologic.

04.06/08.06 A4. Familiarizarea cu metodele de dirijare a procesului tehnologic. Studierea metodelor progresive de management
04.06. S1: Identificarea metodelor de dirijare a procesului tehnologic la întreprindere. Lichidarea lor.
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de schimb, șef de secție,
04.06. șef de laborator, etc.
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai domeniului de dirijare: tehnolog, șef de schimb, șef de secție,
05.06. șef de laborator, etc.
S3: Participarea la:
05.06. ‐ recepția materiei prime, luarea probelor și lucrul cu ele;
‐ controlul și optimizarea parametrilor tehnologici;
Pentru confirmare:
________________________ _________________________
semnătura elevului semnătura conducătorului de practică
Data:______________ Data:______________

*- numărul de săptămâni corespunde perioadei de desfăşurare a stagiului de practică

Săptămâna IV* de la __08.06..2020____ până la ___12.06.2020___

Data Conţinutul rezumativ al lucrărilor realizate Avizul


conducătorului
S3: Participarea la:
‐ analiza abaterilor posibile, prevenirea și lichidarea lor;
09.06. ‐ calculele în procesul tehnologic;
‐ evidența și controlul pierderilor la diferite etape ale procesului tehnologic;
‐ respectarea cerințelor securității și sănătății în muncă și mediului ambiant;
09.06. S4: Formarea competențelor de organizare și dirijare a procesului de producere și de organizare a controlului tehno‐chimic.
10.06-11.06 A5. Excursii la alte subdiviziuni, întreprinderi din ramură.
10.06. S1: Identificarea sortimentului producției fabricate la întreprindere;
10.06. S2: Analiza caracteristicilor materiei prime, semipreparatelor și produselor finite;
10.06. S3: Observarea tehnologiilor aplicate la întreprindere;
11.06. S4: Distingerea inovațiilor în domeniul tehnologiilor;
11.06. S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic de fabricație;
11.06. S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit pentru realizarea proceselor tehnologice.
10.06-12.06 A6.Sistematizarea materialului informativ colectat şi întocmirea raportului.
11.06. S1: Analiza surselor informative;
11.06. S2: Valorificarea potențialului propriu pentru sistematizarea materialului informativ;
11.06. S3: Integrarea informației obținute în contexte specifice domeniului;
12.06. S4: Modelarea contextelor stabilite pentru întocmirea raportului.
12.06. S5: Estimarea importanței stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională.

Pentru confirmare:
________________________ _________________________
semnătura elevului semnătura conducătorului de practică
Data:______________ Data:______________

*- numărul de săptămâni corespunde perioadei de desfăşurare a stagiului de practică


VII. RAPORTUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________________

Instituţia de învăţământ: ____________________________________________________________

Tipul stagiului de practică: __________________________________________________________

Locul de efectuare:________________________________________________________________

Perioada şi durata stagiului de practică: ________________________________________________

Conţinutul activităţilor şi sarcinilor de lucru, inclusiv individuale:


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Activităţile desfăşurate şi produsele elaborate:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Observaţii personale:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Data: __________ Semnătură elevului ____________________


VIII. CONCLUZIILE ŞI SUGESTIILE ELEVULUI CU
PRIVIRE LA STAGIUL DE PRACTICĂ

1. În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util?

a). în mare măsură. b). în mică măsură. c). prea puţin.

 Identificaţi aspectele pozitive ale stagiului de practică?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 Indicaţi ce nu v-a plăcut în cadrul stagiului de practică?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 Cum apreciaţi climatul psihologic în colectivul în care aţi efectuat stagiul de practică?

a). Favorabil. b). Neutru. c). Nefavorabil.

 Cum apreciaţi atitudinea faţă de Dvs. a membrilor colectivului în care aţi efectuat stagiul de practică?

a). binevoitoare şi înţelegătoare, cu acordare de ajutor în caz de necesitate. b). indiferentă. c). ostilă.

 Consideraţi că acest loc de practică poate fi recomandat şi altor colegi?

a). Da. b). Nu.

7. Aţi dori să fiţi angajat la acestă unitate economică?

a). Da. b). Nu.

8. Vă rugăm să adăugaţi orice alte comentarii, pe care consideraţi necesar să le comunicaţi în legătură cu
stagiul de practică.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Elevul (a) _________________________ / ______________________________________ /


semnătura numele şi prenumele
IX. EVALUAREA ACTIVITĂŢII ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Referinţa conducătorului din cadrul instituţiei de învăţământ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Nota: ____________________________________________________________
Conducătorul stagiului de practică
__________________/_____________________________/
semnătura numele şi prenumele

X. VIZITE DE STUDII

Data Obiectul vizitat (întreprindere, Descrierea succintă a obiectului vizitat


secţie, instalaţii)