Sunteți pe pagina 1din 25

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic ,,SF.

DIMITRIE” Teregova Aviz,


Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Turism şi alimentaţie/turism Prof. Damian Maria
Calificare profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: M4-Cazarea turiștilor

Nr. ore /an: 132 ore, din care: LT: 99, T-33, I.P.- Aviz,
Şef de catedră,Prof.
Clasa: a-XII-a Seral Tudoran Ana
Profesor: Coseriu Maria Nicoleta
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S Nr.3501/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Unitatea de rezultate ale


învăţării/Rezultate ale învăţării
Nr Nr. ore Săptămâna Observaţii
Pregătirea primirii și cazarea Conţinuturi
crt
turistilor
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini LT T I.P.
(0) (1) (3) (9)

(2) (4) (5) (6) (7) (8)


Recapitulare 3 1 - S1
1. 1.4.1.1 1.4.2.1 1.4.3.1 Testare inițială 3 1 S2
Prezentarea Primirea Pregătirea Rezervarea spațiilor de 1 -
modalitățilo cererilor locului de cazare
r de de mun că, Rolul și importanța 3 1 - S3
rezervare rezervare pentru cazării 3 1 S4
1.4.2.2 primirea Modalității de rezervare a -
Completar cererilor de spațiilor de cazare 3 1 S5
ea rezervare Formularul de rezervare
1.4.1.2 formularu 1.4.3.2 Modalități de
Interpretare lui de Asumarea garantare a rezervărilor 3 1 S6
a datelor rezervare responsabili -ora limtă 3 1 S7
primite prin 1.4.2.3 tății -plata în avans 3 1 S8
diferite Acceptare interpretării -cartea de credit 3 1 S9
modalități a sau Datelor -depozit în avans 3 1 S10
de rezervare respingere primite de -acord contractual
a cererilor la solocitant -voucher
1.4.1.3 de și
Cunoașterea rezervare transmiterea
modalității 1.4.2.4 rezultatului(
de garantare Comunica confirmarea
a rea sau
rezervărilor, rezultatul infirmarea
ora limită, ui cererii rezervării)
plata în de 1.4.3.3
avans, carte rezervare( Colaborarea
de credit, confirmar cu clientul
depozit în ea/imposi pentru
avans, acord bilitate identificare
contractual, realizării a celei mai
voucher rezervării) avantasjoas
1.4.2.5 e
Grantarea modalității
rezervăril 1.4.3.4
or
Asumarea
responsabili
tății
aplicării
modalitățilo
r de
garantare a
rezervărilor

Clasarea rezervărilor
1.4.1.4 1.4.2.6 -în ordine 3 1 S11
Argumentar Clasarea cronologică(după data -
ea rezervăril 1.4.3.5 sosirii) 3 1 S12
necesității or Modificarea -în ordine alfabetică(după -
clasării 1.4.2.7 Cu numele de familie al
rezervărilor Modificar responsabili clienților) 3 1 - S13
în ordine ea și tate a Modificarea(anularea)
cronologică( anularea rezervărilor, rezervărilor -
după data rezervăril în funcție Rapoartele de rezervări 3 1 S14
sosirii), în or de situațiile -rapoartele veniturilor
ordine 1.4.2.8 concrete
alfabetică(d Prelucrare întâlnite
upă numele a 1.4.3.6
de familie al rapoartelo Completare
clienților) r de a
rezervări rapoartelor
1.4.1.5
Interpretare
a
rapoartelor
de rezervări
de rezervare
cu
responsabilt
ate și
gândire
critică

-rapoartele cererilor 3 1 S15


respinse -
-lista sosirilor speciale 3 1 S16
-raportul situaților -
grupurilor
2. -raportul disponibilităților -
camerelor 3 1 S17
-sosiri așteptate -
-lista plecărilor
preconizate
1.4.1.6 1.4.2.9 Pregătirea primirii
Pregătirea Parcurgere turiștilor în unitatea
primirii a etapelor 1.4.3.7 hotelieră -
turiștilor în primirii Organizarea -organizarea activității 3 1 S18
unitatea turiștilor responsabili -confruntarea situației 3 1 - S19
hotelieră, de la desk- tă a locului scriptice cu cea faptică
organizarea ul de muncă -primirea mapei 3 1 - S20
activității, recepției pentru -confruntarea datelor din
confruntare 1.4.2.10 pregătirea lista sosirilor cu cele din
a situației Aplicarea primirii comanda de rezervări 3 1
scriptice cu măsurilor turiștilor -prealocarea camerei in S21
cea faptică, de 1.4.3.8 diagrama zilei
primirea pregătire a Asumarea -verificarea camerelor prin 3 1 S 22
mapei, primirii în responsabili sondaj
confruntare celelalte tății pentru -particularizarea primirii
a datelor compartim organizarea VIP-urilor, clienți casei,
din lista ente pregătirii grupurilor
sosirilor cu 1.4.2.11 clienților cu -
cele din Stabilirea un anumit
comanda de primului statut Operațiunile legate de
rezervări, contact cu check-in
prealocarea clientul 1.4.3.9 -documente legate de
camerei in 1.4.2.12 Manifestare înregistrarea clienților
diagrama Particulari a gândirii 3 1 S23
zilei, zarea critice în -modalități de atribuire a
verificarea primirii utilizarea camerelor
camerelor diferitelor documentel
prin sondaj segmente or turiștilor, Servicii prestate turistului
1.4.1.7 de turiști pentru pe durata sejurului
Particulariz completerea -servicii hoteliere de bază
area documentel -servicii hoteliere
primirii or recepției, suplimentare 3 1 S24
VIP-urilor, în funcție 3 1 S25
clienți de cerințele Rezolvarea reclamațiilor
casei, din fișa de turiștilor
grupurilor lucru -tipuri de probleme ale
clienților
-anliza alternativelor de 3 1 S26
rezolvare a problemelor
1.4.3.10
Asumarea
responsabili
tății în Operațiunile de check-
atribuirea out 3 1
camerelor -procedura de check-out: S27
diferitelor
categorii de salutul, confirmarea
turiști. detalilor despre client,
1.4.2.13 verifivarea datei
1.4.2.14 plecării,verificarea
1.4.2.15 ultimelor înregistrări în
cont,achitarea
contului,actualizarea 3 1 S28
datelor în front-office
1.4.3.11 -Preluarea feedback-ului
1.4.2.16 de la clienți în vderea
1.4.2.17 îmbunătățirii calității
serviciilor prestate
1.4.2.8 clientului
-achitarea contului de
1.4.3.12 către client
1.4.3.13
1.4.2.18
1.4.2.19
1.4.2.20
1.4.1.9 1.4.2.21

1.4.2.22
1.4.1.10 1.4.2.23

1.4.1.11
1.4.3.14
1.4.3.15

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic ,,SF.DIMITRIE” Teregova Aviz,


Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Turism şi alimentaţie/turism Prof. Damian Maria
Calificare profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: M4-Cazarea turiștilor

Nr. ore /an: 132 ore, din care: LT: 99, T-33, I.P.- Aviz,
Şef de catedră,Prof.
Clasa: a-XI-a Tudoran Ana
Profesor: Gherga Maria Daniela
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S Nr.3501/29.03.2018

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale


învăţării/Rezultate ale învăţării
Nr. Nr. ore Săptămâna Observaţii
Pregătirea primirii și cazarea Conţinuturi
crt.
turistilor
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini LT T I.P.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Recapitulare 3 1 - S1
1. 1.4.1.1 1.4.2.1 1.4.3.1 Testare inițială 3 1 S2
Prezentarea Primirea Pregătirea Rezervarea spațiilor de 1 -
modalităților cererilor locului de cazare
de rezervare de mun că, Rolul și importanța cazării 3 1 - S3
rezervar pentru Modalității de rezervare a 3 1 S4 SPP
e primirea spațiilor de cazare -
1.4.2.2 cererilor de Formularul de rezervare 3 1 S5
1.4.1.2 Complet rezervare Modalități de garantare 1
Interpretarea area 1.4.3.2 a rezervărilor
datelor formular Asumarea -ora limtă 3 1 - S6
primite prin ului de responsabili -plata în avans 3 1 S7
diferite rezervar tății -cartea de credit 3 1 - S8
modalități de e interpretării -depozit în avans 3 1 S9 SPP
rezervare 1.4.2.3 Datelor -acord contractual 3 1 - S10
Accepta primite de -voucher 3 1 S11
1.4.1.3 rea sau la solocitant -
Cunoașterea respinge și
modalității de rea transmiterea
garantare a cererilor rezultatului(
rezervărilor, de confirmarea
ora limită, rezervar sau
plata în e infirmarea
avans, carte 1.4.2.4 rezervării)
de credit, Comuni 1.4.3.3
depozit în carea Colaborarea
avans, acord rezultatu cu clientul
contractual, lui pentru
voucher cererii identificarea
de celei mai
rezervar avantasjoas
e(confir e modalității
marea/i 1.4.3.4
mposibil Asumarea
itate responsabili
realizări tății
i aplicării
rezervăr modalitățilo
ii) r de
garantare a
rezervărilor
1.4.2.5
Grantare
a
rezervăr
ilor

Clasarea rezervărilor
1.4.1.4 1.4.2.6 1.4.3.5 -în ordine cronologică(după 3 1 S12,
Argumentare Clasarea Modificarea data sosirii) -
a necesității rezervăr Cu -în ordine alfabetică(după 3 1 S13
clasării ilor responsabili numele de familie al -
rezervărilor 1.4.2.7 tate a clienților) 6
în ordine Modific rezervărilor, Modificarea(anularea) 3 1 - S14
cronologică(d area și în funcție de rezervărilor
upă data anularea situațiile Rapoartele de rezervări -
sosirii), în rezervăr concrete -rapoartele veniturilor 3 1 S15
ordine ilor întâlnite
alfabetică(du 1.4.2.8 1.4.3.6
pă numele de Prelucra Completare
familie al rea a
clienților) rapoarte rapoartelor
lor de de rezervare
1.4.1.5 rezervăr cu
Interpretarea i responsabilt
rapoartelor de ate și
rezervări: gândire
raportul critică
veniturilor
prognozate,
raportul de
cereri
respinse, lista
de sosirii
speciale,
raportul
situației
grupurilor,
raportul
disponibilități
i de camere,
sosiri
așteptate și
liste de
plecări
preconizate

Vacanța de iarnă -
22.12.2018-13.01.2019
-rapoartele cererilor 3 1 S16
respinse -
-lista sosirilor speciale 3 1 S17
-raportul situaților -
grupurilor
2. -raportul disponibilităților -
camerelor 6 2 S18
-sosiri așteptate -
-lista plecărilor preconizate

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic ,,SF.DIMITRIE” Teregova Aviz,


Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Turism şi alimentaţie/turism Prof. Damian Maria
Calificare profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: M4-Cazarea turiștilor

Nr. ore /an: 132 ore, din care: LT: 99, T-33, I.P.- Aviz,
Şef de catedră,Prof.
Clasa: a-XI-a Tudoran Ana
Profesor: Gherga Maria Daniela
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S Nr.3501/29.03.2018

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL II
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Nr. Unitatea de rezultate ale Nr. ore Săptămâna


crt. învăţării/Rezultate ale învăţării Conţinuturi
Observaţii
Pregătirea primirii și cazarea
turistilor
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini LT T I.P.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pregătirea primirii
1.4.1.6 1.4.2.9 1.4.3.7 turiștilor în unitatea -
Pregătirea Parcurg Organizarea hotelieră
primirii erea responsabili -organizarea activității 3 1 - S19
turiștilor în etapelor tă a locului -confruntarea situației 3 1 -S20
unitatea primirii de muncă scriptice cu cea faptică -
hotelieră, turiștilor pentru -primirea mapei 3 1 S22
organizarea de la pregătirea -confruntarea datelor din 3 1 - S24
activității, desk-ul primirii lista sosirilor cu cele din
confruntarea recepției turiștilor comanda de rezervări
situației 1.4.2.10 1.4.3.8 -prealocarea camerei in 3 1 S25
scriptice cu Aplicare Asumarea diagrama zilei
cea faptică, a responsabili -verificarea camerelor prin 3 1 S26
primirea măsurilo tății pentru sondaj
mapei, r de organizarea -particularizarea primirii 3 1
confruntarea pregătir pregătirii VIP-urilor, clienți casei,
datelor din ea clienților cu grupurilor
lista sosirilor primirii un anumit -
cu cele din în statut Săptămâna Altfel-S28
comanda de celelalte
rezervări, compart 1.4.3.9 Vacanța de
prealocarea imente Manifestare primăvară20.04.2019.0-
camerei in 1.4.2.11 a gândirii 05.05.2019
diagrama Stabilire critice în Operațiunile legate de
zilei, a utilizarea check-in
verificarea primului documentel -documente legate de
camerelor contact or turiștilor, înregistrarea clienților
prin sondaj cu pentru
1.4.1.7 clientul completerea -modalități de atribuire a
Particularizar 1.4.2.12 documentel camerelor
ea primirii Particul or recepției,
VIP-urilor, arizarea în funcție de
clienți casei, primirii cerințele din
grupurilor diferitel fișa de lucru
or
segment 1.4.3.10
e de Asumarea
turiști responsabili
tății în
atribuirea
camerelor
diferitelor
categorii de
turiști.

Servicii prestate turistului


1.4.2.8 1.4.2.13 1.4.3.11 pe durata sejurului 3 1 S 27
Prelucrarea Utilizare Cooperarea -servicii hoteliere de bază
rapoartelor de a cu colegii -servicii hoteliere
rezervări corespu pentru suplimentare
1.4.1.9 nzătoare monitorizar
Monitorizare a ea Rezolvarea reclamațiilor
a calității docume serviciilor turiștilor
serviciilor ntelor prestate -tipuri de probleme ale
prestate legate turistului și clienților 3 1 S29
turistului pe de prezentarea -anliza alternativelor de
durata înregistr fișei rezolvare a problemelor
sejurului area completate
1.4.1.10 sosirii responsabil
Rezolvarea turiștilor ului direct
reclamaților în 1.4.3.12
cliențiilor unitatea Manifestare
1.4.1.11 de a gândirii
Realizarea cazare critice în
operațiunilor 1.4.2.14 alegerea
de check-out Realizar soluției
ea optime
diferitel pentru
or rezolvarea
modalită problemelor
ții de clienților
atribuire 1.4.3.13
a Asumarea
camerel responsabili
or tății în
1.4.2.15 comunicare
Înmânar a
ea cheii instrucțiunil 6 2 S30
și or către S31
însoțirea personalul
clientulu corespunzăt
or Operațiunile de check-out
1.4.2.16 -procedura de check-out:
Verficar 1.4.3.14Ope 6 2 S32,S33
ea rațiunile de salutul, confirmarea
serviciil check-out detalilor despre client,
or de -procedura verifivarea datei 6 2 S34, S 35
bază de check- plecării,verificarea
prestate out: ultimelor înregistrări în
1.4.2.17 cont,achitarea
Verifica salutul, contului,actualizarea datelor
rea confirmarea în front-office
serviciil detalilor -Preluarea feedback-ului de
or despre la clienți în vderea
suplime client, îmbunătățirii calității
ntare verifivarea serviciilor prestate
prestate datei clientului
1.4.2.18 plecării,veri -achitarea contului de către
Identific ficarea client
area ultimelor
problem înregistrări
elor în
cliențilo cont,achitar
r ea
1.4.2.19 contului,act
Înregistr ualizarea
area datelor în
problem front-office
elor -Preluarea
apărute feedback-
1.4.2.20 ului de la
Analizar clienți în
ea vderea
alternati îmbunătățiri
velor de i calității
rezolvar serviciilor
ea a prestate
problem clientului
ei -achitarea
contului de
1.4.2.21 către client
Comuni Asumarea
carea responsabili
instrucți tății în
unilor comunicare
personal a
ului instrucțiunil
corespu or de către
nzător personalul
în cortespunză
scopul tor
rezolvăr 1.4.3.15
ii Cooperarea
problem cu colegii
elor pentru
verificarea
1.4.2.22 înregistrăriil
or în contul
Parcurg clientului
erea
procedu
rii de
check-
out,
verificar
ea
datelor
plecării,
verificar
ea
ultimelo
r
înregistr
ării în
cont
,achitare
a
conturil
or și
actualiz
area

1.4.2.23
Preluare
a feed-
back-
ului de
la
clienții
în
vederea
îmbunăt
ățirii
calității
serviciil
or
prestate
Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic ,,SF.DIMITRIE” Teregova Aviz,
Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Turism şi alimentaţie/turism Prof. Damian Maria
Calificare profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: M4-Cazarea turiștilor

Nr. ore /an: 132 ore, din care: LT: 99, T-33, I.P.- Aviz,
Şef de catedră,Prof.
Clasa: a-XI-a Tudoran Ana
Profesor: Gherga Maria Daniela
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S Nr.3501/29.03.2018

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII


AN ŞCOLAR: 2018-2019

URÎ 4.
Utilizarea metodelor
Nr.
procedeelor, principiilor
crt Conținuturile învățării
contabilității
.
Cunoști Abili Atitudin Metode de Resurse
Probe de evaluare
nțe tăți i predare - învăţare necesare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 1.4.1.1 1.4.2.1 ● Ştiu/vreau să evaluare iniţială
1.4.1.2 1.4.2.2 1.4.3.1 Rezervarea spațiilor de cazare ştiu/am învăţat; orală
1.4.2.3 1.4.3.2 Rolul și importanța cazării Mozaicul . Aparatură întrebări;
1.4.2.4 Modalității de rezervare a spațiilor de Turul galeriei; multimedia: brainstorming.
cazare Cubul; computere
Formularul de rezervare Brainstorming; conectate la
Metoda pălăriilor internet, instrumente de
1.4.1.3 1.4.2.5 1.4.3.3 gânditoare;. multifuncţionale, evaluare continuă
1.4.3.4 Modalități de garantare a rezervărilor Proiectul videoproiector;
-ora limtă Studiul de caz Fişe test
-plata în avans Portofoliul, Fişe de lucru
-cartea de credit observaţia proprie,
-depozit în avans exerciţiul personal, instrumente de
-acord contractual instruirea evaluare sumativă
-voucher programată, Teste de verificare a
experimentul şi cunoştinţelor cu:
lucrul individual, itemi cu alegere
tehnica muncii cu Consumabile: multiplă, itemi
Clasarea rezervărilor fişe hârtie flipchart, alegere duală, itemi
-în ordine cronologică(după data sosirii) asaltul de idei, etc.; hârtie xerox, de completare, itemi
1.4.1.4 1.4.2.6 1.4.3.5 -în ordine alfabetică(după numele de markere, de tip pereche, itemi
1.4.1.5 1.4.2.7 1.4.3.6 familie al clienților) cretă colorată; de tip întrebări
1.4.2.8 Modificarea(anularea) structurate sau itemi
rezervărilor de tip rezolvare de
Rapoartele de rezervări probleme;
-rapoartele veniturilor prognozate
-rapoartele cererilor respinse
-lista sosirilor speciale
-raportul situaților grupurilor
-raportul disponibilităților camerelor
-sosiri așteptate
-lista plecărilor preconizate

1.4.1.6 1.4.2.9 1.4.3.7 Pregătirea primirii turiștilor în unitatea


2 1.4.1.7 1.4.2.10 1.4.3.8 hotelieră Documentaţie Fişe test
1.4.2.11 -organizarea activității Conversaţia specifice Fişe de lucru
1.4.2.12 -confruntarea situației scriptice cu cea euristică bilanțului Lista de verificare a
faptică Exercitiul contabil proiectului
-primirea mapei Algoritmizarea Brainstorming;
-confruntarea datelor din lista sosirilor cu Studiul de caz . Aparatură Proiectul
cele din comanda de rezervări multimedia: Teme de lucru;
-prealocarea camerei in diagrama zilei Portofoliul, computere Prezentare ppt, sau
-verificarea camerelor prin sondaj conectate la orice formă
-particularizarea primirii VIP-urilor, clienți observaţia proprie, internet, originală de
casei, grupurilor multifuncţionale, prezentare a temei
exerciţiul personal, videoproiector; alese.

1.4.2.8 1.4.2.13 1.4.3.9 Operațiunile legate de check-in instruirea


1.4.2.14 1.4.3.10 -documente legate de înregistrarea programată,
1.4.2.15 clienților
experimentul
-modalități de atribuire a camerelor
lucrul individual

tehnica muncii cu Dotări specifice


fişe sălilor de clasă;
1.4.1.9 1.4.2.16 1.4.3.11 Servicii prestate turistului pe durata Conectare la Fişe test
1.4.2.17 sejurului asaltul de idei, etc.; reţeaua de Fişe de lucru
-servicii hoteliere de bază instorming; internet. Lista de verificare a
-servicii hoteliere suplimentare Proiectul Flipchart proiectului
Studiul de caz Foi de flipchart Brainstorming;
Portofoliul Markere Proiectul
1.4.1.10 1.4.2.18 1.4.3.12 Rezolvarea reclamațiilor turiștilor observaţia proprie Foi A4 Teme de lucru;
1.4.2.19 1.4.3.13 -tipuri de probleme ale clienților exerciţiul personal Prezentare ppt, sau
1.4.2.20 -anliza alternativelor de rezolvare a lucrul individual orice formă
1.4.2.21 problemelor originală de
prezentare a temei
alese.
1.4.1.11 1.4.2.22 1.4.3.14 Operațiunile de check-out
1.4.2.23 1.4.3.15 -procedura de check-out: salutul,
confirmarea detalilor despre client,
verifivarea datei plecării,verificarea
ultimelor înregistrări în cont,achitarea
contului,actualizarea datelor în front-office
-Preluarea feedback-ului de la clienți în
vderea îmbunătățirii calității serviciilor
prestate clientului
-achitarea contului de către client

Brainstorming; Fişe test


● Recapitulare finală Proiectul Fişe de lucru
Studiul de caz Lista de verificare a
Portofoliul, proiectului
observaţia proprie, Proiectul
exerciţiul personal, Teme de lucru; a
lucrul individual, temei alese.
tehnica muncii cu
fişe

S-ar putea să vă placă și